+ ipil.sk

Amlodipin Medreg 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/04978 a 2013/04979


Písomná informácia pre používateľa


Amlodipin Medreg 5 mg

Amlodipin Medreg 10 mg


tablety


Amlodipín (vo forme amlodipíniumbesilátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Amlodipin Medreg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipin Medreg

3. Ako užívať Amlodipin Medreg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amlodipin Medreg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amlodipin Medreg a na čo sa používa


Amlodipin Medreg obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.


Amlodipin Medreg sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým tlakom krvi Váš liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Amlodipin Medreg tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Váš liek neposkytuje okamžitú úľavu bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipin Medreg


Neužívajte Amlodipin Medreg

 • keď ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • keď máte veľmi nízky tlak krvi (hypotenziu).

 • keď máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnej stenózy) alebo kardiogénny šok (stav, keď vaše srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • keď trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Amlodipin Medreg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte alebo ste mali nedávny infarkt myokardu

 • ak máte alebo ste mali srdcové zlyhanie

 • ak máte alebo ste mali výrazné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza)

 • ak máte alebo ste mali ochorenie pečene

 • ak ste starší a vašu dávku je potrebné zvýšiť


Deti a dospievajúci

Amlodipin Medreg sa neskúmal u detí vo veku do 6 rokov. Amlodipin Medreg sa má u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 17 rokov používať iba na liečbu hypertenzie (pozričasť 3).


Viac informácií získate od svojho lekára.


Iné lieky a Amlodipin Medreg

Ak terazužívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipin Medreg môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený inými liekmi, napr.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky proti plesňovým ochoreniam),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteázy používané na liečenie HIV)

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

 • dantrolén (infúzia pre ťažké abnormality telesnej teploty)

 • simvastatín (liek používaný na zníženie hladiny cholesterolu)


Amlodipin Medreg môže znížiť váš krvný tlak ešte výraznejšie, ak ste už užili iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Amlodipin Medreg a jedlo a nápoje

Ľudia užívajúci Amlodipin Medreg nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu, ani grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, čo môže spôsobiť nepredvídateľné zvýšenie účinku Amlodipinu Medreg na znižovanie krvného tlaku.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Bezpečnosť amlodipínuu ľudí počas tehotenstvanebola stanovená. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Amlodipin Medreg.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi predtým, ako užijete Amlodipin Medreg.


Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amlodipin Medreg môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Amlodipin Medreg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávkaAmlodipinu Medreg je 5 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 10 mg Amlodipinu Medreg raz denne.


Váš liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Amlodipin Medreg nezapíjajte grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich (vo veku 6-17 rokov) je zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne. Amlodipín 2,5 mg momentálne nie je dostupný a dávku 2,5 mg nemožno dosiahnuť s tabletami Amlodipin Medreg 5 mg, keďže tieto tablety nie sú vyrobené na rozlomenie na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety pred návštevou lekára minú.


Ak užijete viac Amlodipinu Medreg, ako máte

Užitie veľkého množstva tabliet môže spôsobiť, že sa krvný tlak zníži, či dokonca nebezpečne zníži. Môžete pociťovať závraty, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles krvného tlaku natoľko závažný, môže dôjsť k šoku. vaša koža môže byť studená a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete príliš veľa tabliet Amlodipinu Medreg, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlodipin Medreg

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlodipin Medreg

Váš lekár vám poradí, ako dlho mate užívať váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak váš liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžitenavštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku:

 • náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní

 • závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu

 • zapálený pankreas, ktorý môže spôsobovať ťažkú bolesť brucha a chrbta sprevádzanú pocitom nevoľnosti


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.


Časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby)

 • palpitácie (uvedomovanie si búšenia srdca), návaly tepla

 • bolesti brucha, nevoľnosť (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú uvedené nižšie. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi


Menej časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1000)

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť

 • znecitlivenie alebo pocit pichania v prstoch rúk a nôh, , strata pocitu bolesti

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky tlak krvi

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti


Zriedkavé: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé: (ovplyvňujú menej než 1 pacienta z 10 000)

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • nadbytok krvného cukru (hyperglykémia)

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov

 • zvýšené napätie vo svaloch

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Amlodipin Medreg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tablety

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amlodipin Medreg obsahuje


Účinná látka v lieku Amlodipin Medreg5 mg tablety je amlodipín (vo formevo forme amlodipíniumbesilátu).

Účinná látka v lieku Amlodipin Medreg10 mg tablety je amlodipín (vo forme vo forme amlodipíniumbesilátu).


Ďalšie zložky (pomocné látky) sú mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Ako Amlodipin Medreg vyzerá a obsah balenia


5 mg tablety

Biele až takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 7 mm, s vyrytým označením „J“ na jednej strane a „20“ na druhej strane.


10 mg tablety

Biele až takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 8 mm, s vyrytým označením „J“ na jednej strane a „21“ na druhej strane.


Amlodipin Medreg sa dodáva v nasledujúcich veľkostiach balenia:


Amlodipin Medreg 5 mg tablety a Amlodipin Medreg 10 mg tablety sú balené v Alu/PVC/PVdC blistroch a PVC/Alu/OPA/Alu blistroch.

Veľkosť balení: 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 180, 200, 250, 300, 500, 1000 tablety


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Medreg s.r.o

Krčmářovská 223/33

196 00 Praha

Česká republika


Výrobcovia

Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové

Česká republika


Medis International a.s.

Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice

Česká republika


Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000

Malta


Tento liek bol schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Amlodipin Medreg 5 mg/10mg

Poľsko: Amlodipine Medreg

Portugalsko Amlodipina Dr.Max

Slovenská republika: Amlodipin Medreg 5 mg/10 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2014.


6/6

Amlodipin Medreg 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/04978 a 2013/04979


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Amlodipin Medreg 5 mg

Amlodipin Medreg 10 mg


Tablety


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje amlodipíniumbesilát 6,935 mg (čo zodpovedá 5 mg amlodipínu).

Každá tableta obsahuje amlodipíniumbesilát 13,87 mg (čo zodpovedá 10 mg amlodipínu).


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LiekovÁ forma


Tableta.


5 mg tablety

Biele až takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 7 mm, s vyrazenýmoznačením „J“ na jednej strane a „20“ na druhej strane.


10 mg tablety

Biele až takmer biele okrúhle, bikonvexné tablety s priemerom 8 mm, s vyrazenýmoznačením „J’“ na jednej strane a „21“ na druhej strane.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia

 • Chronická stabilná angína pektoris

 • Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg Amlodipinu Medreg jedenkrát denne, ktorú je možné zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.


U hypertenzných pacientov bol Amlodipin Medreg použitý v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa Amlodipin Medreg môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris refraktérnou na nitráty a/alebo adekvátne dávky betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky Amlodipinu Medreg.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Amlodipin Medreg použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie Amlodipinu Medreg začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.


Porucha funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku 6 ‑ 17 rokov je 2,5 mg jedenkrát denne ako začiatočná dávka, vytitrovaná na 5 mg jedenkrát denne, ak sa cieľová hodnota tlaku krvi nedosiahne po 4 týždňoch. Dávky vyššie ako 5 mg denne neboli u pediatrických pacientov študované (pozri časti 5.1 a 5.2).


Dávky 2,5 mg amlodipínu nie sú pri tomto lieku možné.


Detí mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipin Medreg je kontraindikovaný u pacientov s:


 • precitlivenosťou na amlodipín, iné deriváty dihydropyridínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.

 • s ťažkou hypotenziou.

 • v šoku (vrátane kardiogénneho šoku)

 • s obštrukciou výtoku z ľavej srdcovej komory (napr. aortálna stenóza vysokého stupňa )

 • s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze neboli stanovené.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (III. a IV. stupňa podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Užívanie Amlodipinu Medreg sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou.


Použitie u starších pacientov

Zvyšovanie dávky sa má u starších pacientov vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri renálnom zlyhaní

U takýchto pacientov sa môžu používať bežné dávky Amlodipinu Medreg. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín

Inhibítory CYP3A4: Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky


Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vedie k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. Limit dávky simvastatínu u pacientov užívajúcich amlodipín je 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.

V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).

Užívanie počas gravidity sa odporúča len v prípade, ak neexistuje žiadna iná alternatíva liečby a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipin Medreg má malý alebo má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, môže byť ich schopnosť reagovať narušená. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli pozorované a hlásené počas liečby s amlodipínom s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Trieda orgánových systémov


Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

hyperglykémia

Psychické poruchy

menej časté

insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

zriedkavé

zmätenosť

Poruchy nervového systému

časté

somnolencia, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby)

menej časté

tremor, dysgeúzia, synkopa, hypestézia, parestézia

veľmi zriedkavé

zvýšený svalový tonus, periférna neuropatia

Poruchy oka

menej časté

poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

menej časté

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

palpitácie

veľmi zriedkavé

infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

Poruchy ciev

časté

začervenanie

menej časté

hypotenzia

veľmi zriedkavé

vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dyspnoe, rinitída

veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

abdominálna bolesť, nauzea

menej časté

vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

veľmi zriedkavé

pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

veľmi zriedkavé

angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov‑Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

opuch členkov

menej časté

artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

edém, únava

menej časté

bolesť na hrudi, asténia, bolesť, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

*väčšinou súvisia s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Príznaky

Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v obehu a diurézu.


Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že požitie aktívneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála / selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami.

ATC: C08CA01.


Mechanizmus účinku

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu príznakov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


 1. Dilatácia hlavných koronárnych ciev a koronárnych arteriol sa pravdepodobne uplatňuje v mechanizme účinku amlodipínu. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka do myokardu u pacientov, ktorí trpia Prinzmetalovou anginou pectoris.


Farmakodynamický účinok

U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas 24 hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objaveniasa 1‑milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

.


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOTVýskyt kardiovaskulárnych príhod

Počet (%)

amlodipín verzus placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

Pomer rizika (95 % IS)

Hodnota P

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne príhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54‑0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54‑0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41‑0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37‑1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19‑1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48‑12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14‑2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50‑13,4)

0,24
Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5 ‑ 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10 ‑ 20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií a revaskularizačných výkonov.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie s využitím záťažových testov u pacientov so srdcovým zlyhaním II. – IV. stupňa podľa NYHA preukázali, že amlodipín na základe posúdenia tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobuje klinické zhoršenie stavu.


Výsledky placebom kontrolovanej štúdie (PRAISE), v ktorej boli sledovaní pacienti so srdcovým zlyhaním III. – IV. stupňa podľa NYHA užívajúci digoxín, diuretikum a inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ukázali, že podávanie Norvascunezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V pokračujúcej placebom kontrolovanej “follow-up“ štúdii (PRAISE-2) pri dlhodobom sledovaní pacientov so srdcovým zlyhaním III. a IV. stupňa podľa NYHA bez klinických príznakov a objektívneho nálezu svedčiaceho pre ischemickú chorobu, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, srdcových glykozidov a diuretík, nemal Norvasc účinok na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej skupine bolo podávanie Norvascu spojené s vyšším výskytom pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)


Randomizovaná dvojito‑zaslepená morbiditno‑mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 ‑ 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku 6 ‑ 17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie amlodipínu v dávkach 2,5 mg a 5,0 mg s placebom preukázalo, že obe dávky znížili systolický tlak krvi oveľa významnejšie ako placebo. Rozdiel medzi oboma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertálny a všeobecný vývin neboli študované. Dlhodobá účinnosť amlodipínu na liečbu v detstve za účelom zníženia kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti nebola stanovená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na proteíny:Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitroukazujú, že cirkulujúci amlodipín je naviazaný na plazmatické bielkoviny asi v 97,5 %.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia / eliminácia

Koncový eliminačný plazmatický polčas je asi 35 ‑ 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 ‑ 60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


Použitie u detí

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 hypertenzných detí vo veku od 1 do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg podávaných buď jedenkrát alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50‑krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8‑násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.


Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Alu/PVC/PVdC blister a PVC/Alu/OPA/Alu blister

Veľkosti balenia: 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 180, 200, 250, 300, 500, 1000 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33, Praha, 196 00

Česká republika


 1. registračné číslA


Amlodipin Medreg 5 mg: 83/0343/14-S

Amlodipin Medreg 10 mg: 83/0344/14-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum 1. registrácie:


 1. Dátum revízie textu


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky www.sukl.sk.10
Amlodipin Medreg 5 mg