+ ipil.sk

Amlodipin Mylan 10 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amlodipin Mylan 5 mg

Amlodipin Mylan 10 mg

tablety

(amlodipín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amlodipin Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Amlodipin Mylan

3. Ako užívať Amlodipin Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amlodipin Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE AMLODIPIN MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Amlodipin Mylan obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.


Amlodipin Mylan sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo iná angína.


U pacientov s vysokým tlakom krvi váš liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Amlodipin Mylan tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Váš liek neposkytuje okamžitú úľavu bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


Ak sa necítite lepšie alebo ak sa cítite horšie, musíte sa poradiť so svojím lekárom.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE AMLODIPIN MYLAN


Neužívajte Amlodipin Mylan

 • keď ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6 alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • keď trpíte veľmi nízkym krvným tlakom (ťažká hypotenzia).

 • máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnej stenózy) alebo kardiogénny šok (stav, keď vaše srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • keď trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).

 • keď je sťažený odtok krvi z ľavej polovice vášho srdca.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Amlodipin Mylan, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • nedávno prekonanú srdcovú príhodu

 • srdcové zlyhanie

 • závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza)

 • ochorenie pečene

 • ste starší človek a treba vám zvýšiť dávku


Deti a dospievajúci

Amlodipin Mylan nebol sledovaný u detí mladších ako 6 rokov. Amlodipin Mylan sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Pre viac informácií sa porozprávajte s vaším lekárom.


Iné lieky a Amlodipin Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipin Mylan môže ovplyvňovať iné lieky alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na hubové a plesňové infekcie)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV)

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných teplôt)

 • simvastatín


Amlodipin Mylan môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu krvného tlaku.


Amlodipin Mylan a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Amlodipin Mylan, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Amlodipinu Mylan na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin Mylan.


Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin Mylan.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amlodipin Mylan môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ AMLODIPIN MYLAN


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná úvodná dávka je Amlodipin Mylan 5 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na Amlodipin Mylan 10 mg raz denne.


Váš liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Amlodipin Mylan nezapíjajte s grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka u detí a dospievajúcich (vo veku 6 - 17 rokov) je 2,5 mg jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite vášho lekára.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ak užijete viac Amlodipinu Mylan, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlodipin Mylan

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlodipin Mylan

Váš lekár vám poradí, ako dlho mate užívať váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak váš liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.


Časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby)

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca), začervenanie

 • bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky tlak krvi

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti


Zriedkavé: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé: (ovplyvňujú menej než 1 pacienta z 10 000)

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia)

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov

 • zvýšené napätie vo svaloch

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMLODIPIN MYLAN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, fľaši alebo blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neužívajte Amlodipin Mylan, ak spozorujete zmenu sfarbenia tabliet.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amlodipin Mylan obsahuje

 • Liečivo je amlodipín.

 • Každá tableta obsahuje 5 mg alebo 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

 • Ďalšie zložky sú bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amlodipin Mylan a obsah balenia

Tablety Amlodipin Mylan 5 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety s vytlačeným “5” na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety Amlodipin Mylan 10 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné tablety s vytlačeným “10” na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety Amlodipin Mylan sú dostupné v blistroch po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 180 tabliet v balení. *

Tablety Amlodipin Mylan sú dostupné vo fľašiach po 28, 30, 56, 100, 180, 500 tabliet v balení. *


*Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko


Mylan BV

Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten,Holandsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Amlodipine besilate Mylan 5 mg / 10 mg tabletten

Bulharsko: Amlogen

Česká republika: Amlodipin Mylan 5 mg / 10 mg

Dánsko: Amlodipin Mylan

Fínsko: Amlodipin Mylan

Grécko: Amlodipine/Mylan Generics

Holandsko: Amlodipine (als besilaat) Mylan 5 mg / 10 mg tabletten

Írsko: Amlodipine Mylan

Maďarsko: Amlodipin Mylan

Nemecko: Amlodipin dura B 5 mg / 10 mg Tabletten

Nórsko: Amlodipin Mylan

Poľsko: Amlomyl

Portugalsko: Amlodipina Anova

Rakúsko: Amlodipin Mylan 5 mg / 10 mg Tabletten

Rumunsko: Amlodipină Generics 5 mg / 10 mg comprimate

Slovenská republika: Amlodipin Mylan 5 mg / 10 mg

Španielsko: Amlodipino Mylan Pharmaceuticals 5 mg / 10 mg comprimidos EFG

Švédsko: Amlodipine Mylan

Taliansko: Amlodipina Mylan

Veľká Británia: Amlodipine 5 mg / 10 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.6Amlodipin Mylan 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03254-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Amlodipin Mylan 5 mg

Amlodipin Mylan 10 mg

tablety


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Amlodipin Mylan 5 mg: Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Amlodipin Mylan 10 mg: Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. lieková forma


Tableta.


Tablety Amlodipin Mylan 5 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s vytlačeným “5” na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Tablety Amlodipin Mylan 10 mg:

Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s vytlačeným “10” na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Tableta sa môže rozlomiť na rovnaké dávky.


4. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Hypertenzia.

 • Chronická stabilná angína pektoris.

 • Vazospastická/vazokonstrikčná (Prinzmetalova) angína pektoris


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg amlodipínu jedenkrát denne, ktorú je možné zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.


U hypertenzných pacientov bol amlodipín použitý v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa amlodipín môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris refraktérnou na nitráty a/alebo adekvátne dávky betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Amlodipín použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto sa má zvolenie dávky vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je potrebné liečbu amlodipínom začať najnižšou dávkou a pomaly ju titrovať smerom nahor.


Porucha funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov

Odporúčaná začiatočná perorálna antihypertenzná dávka u pediatrických pacientov vo veku 6‑17 rokov predstavuje 2,5 mg jedenkrát denne, ktorá sa v prípade, ak sa v priebehu 4 týždňov nedosiahne požadovaná hodnota krvného tlaku, zvýši na 5 mg jedenkrát denne. U pediatrických pacientov sa podávanie dávky vyššej ako 5 mg denne nesledovalo (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Detí mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipin Mylan je kontraindikovaný u pacientov trpiacich:

 • precitlivenosťou na dihydropyridínové deriváty, amlodipín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • závažnou hypotenziou.

 • šokom (vrátane kardiogénneho šoku).

 • obštrukciou vo výtokovej časti ľavej komory (napr. aortálnou stenózou vysokého stupňa).

 • hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade hypertenznej krízy nebola bezpečnosť a účinnosť amlodipínu stanovená.


Pacienti so srdcovým zlyhaním:

Pacientov so srdcovým zlyhaním je potrebné liečiť s opatrnosťou. V rámci dlhodobej placebom kontrolovanej štúdie u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (trieda III a IV NYHA klasifikácie) bol výskyt pľúcneho edému hlásený častejšie v skupine liečenej amlodipínom než v skupine s placebom, toto však nebolo spojené so zhoršením srdcového zlyhania (pozri časť 5.1).

Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene:

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé monitorovanie.


Použitie u starších pacientov:

U starších pacientov sa pri zvyšovaní dávky vyžaduje opatrnosť (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri zlyhaní obličiek:

Amlodipín sa môže u týchto pacientov používať vo zvyčajných dávkach. Zmeny plazmatickej koncentrácie amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP 3A4: Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP 3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP 3A4: Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinku induktorov CYP 3A4 na amlodipín. Súbežné podávanie induktorov CYP 3A4 [napr. rifampicín, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)] môže viesť k zníženej plazmatickej koncentrácii amlodipínu. Pri podávaní amlodipínu v kombinácii s induktormi CYP 3A4 sa vyžaduje opatrnosť.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinok amlodipínu na iné lieky


Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V štúdiách klinických interakcií amlodipín neovplyvnil farmakokinetické vlastnosti atorvastatínu, digoxínu, warfarínu ani cyklosporínu.


Simvastatín: opakované podávanie 10 mg dávok amlodipínu súbežne s 80 mg simvastatínu viedlo k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom obmedzte dávku simvastatínu na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu počas gravidity u ľudí nebola stanovená.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).


Použitie amlodipínu počas gravidity sa odporúča len v prípade, že neexistuje bezpečnejšia alternatíva liečby, a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Dojčenie

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. O pokračovaní/prerušení dojčenia a o pokračovaní/prerušení liečby amlodipínom sa má rozhodnúť so zreteľom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, môže to zhoršiť ich schopnosť reakcie. Opatrnosť sa odporúča zvlášť na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Počas liečby amlodipínom sa pozorovali a zaznamenali nasledujúce nežiaduce reakcie s uvedenou frekvenciou výskytu:

Veľmi časté: (≥ 1/10); Časté: (≥ 1/100 až < 1/10); Menej časté: (≥ 1/1 000 až < 1/100); Zriedkavé: (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); Veľmi zriedkavé: (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov


Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

alergické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy


veľmi zriedkavé

hyperglykémia


Psychické poruchy

menej časté

insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

zriedkavé

zmätenosť


Poruchy nervového systému

časté

somnolencia, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby)

menej časté

tremor, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

veľmi zriedkavé

zvýšený svalový tonus, periférna neuropatia


Poruchy oka

menej časté

poruchy videnia (vrátane diplopie)


Poruchy ucha a labyrintu


menej časté

tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

palpitácie

veľmi zriedkavé


infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)


Poruchy ciev

časté

začervenanie

menej časté

hypotenzia

veľmi zriedkavé

vaskulitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


menej časté

dyspnoe, rinitída

veľmi zriedkavé

kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

abdominálna bolesť, nauzea

menej časté

vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

veľmi zriedkavé

pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy


Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhydróza, pruritus, vyrážka, exantém

veľmi zriedkavé

angioedém, multiformný erytém, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov‑Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


časté

opuch členkov

menej časté

artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


menej časté

impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


časté

edémy, únava

menej časté

bolesti na hrudi, asténia, bolesť, nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

vzostup hmotnosti, pokles hmotnosti


*najčastejšie charakteru cholestázy


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Symptómy:

Dostupné údaje poukazujú na to, že predávkovanie môže spôsobiť nadmernú periférnu vazodilatáciu a pravdepodobne reflexnú tachykardiu. Zaznamenali sa prípady výraznej a pravdepodobne predĺženej systémovej hypotenzie vrátane šoku a šoku so smrteľným koncom.


Liečba:

Klinicky významná hypotenzia, ktorá je následkom predávkovania amlodipínom, vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu zahŕňajúcu časté monitorovanie funkcie srdca a dýchacích ciest, vyvýšenie končatín a monitorovanie objemu tekutín v obehu a výdaja moču.


Vazokonstrikčná látka môže byť užitočná pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku, za predpokladu, že jej použitie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie kalciumglukonátu môže byť užitočné pri zvrátení účinkov blokády vápnikových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov sa preukázalo, že podanie aktívneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže amlodipín sa silne viaže na bielkoviny, dialýza pravdepodobne nebude pre liečbu prínosom.


5. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála / selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami.

ATC kód: C08CA01


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


 1. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína pektoris) a uvoľňuje koronárnu vazokonstrikciu indukovanú fajčením.


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24-hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)


Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5 - 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10 - 20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií a revaskularizačných výkonov.


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOT


Výskyt kardiovaskulárnych príhod,

počet (%)

amlodipín vs. placebo

výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

pomer rizika (95 % CI)

hodnota p

Primárny koncový bod

Nežiaduce kardiovaskulárne príhody


110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé zložky

Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24


Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním a klinické štúdie založené na záťažových testoch u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy II-IV NYHA klasifikácie preukázali, že amlodipín nevyvoláva zhoršenie klinického stavu hodnoteného pomocou tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) zameraná na hodnotenie pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III-IV NYHA klasifikácie, ktorí boli liečení digoxínom, diuretikami a ACE-inhibítormi preukázala, že amlodipín nespôsobuje zvýšenie rizika mortality ani kombinovaného rizika mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


Dlhodobá placebom kontrolovaná štúdia s amlodipínom zameraná na následné pozorovanie (PRAISE‑2) preukázala u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III a IV NYHA klasifikácie bez klinických príznakov alebo objektívneho nálezu, ktorý by svedčil o ischemickej chorobe, ktorí užívali stabilné dávky ACE-inhibítorov, digitálisových kardioglykozidov a diuretík, že amlodipín nemal žiadny účinok na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. V tejto štúdii bola liečba amlodipínom spojená so zvýšeným výskytom pulmonálneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanie terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 - 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku 6 - 17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie amlodipínu v dávkach 2,5 mg a 5,0 mg s placebom preukázalo, že obe dávky znížili systolický tlak krvi oveľa významnejšie ako placebo. Rozdiel medzi oboma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertálny a všeobecný vývin neboli študované. Dlhodobá účinnosť amlodipínu na liečbu v detstve za účelom zníženia kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti nebola stanovená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na proteíny:

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitro ukazujú, že cirkulujúci amlodipín je naviazaný na plazmatické bielkoviny asi v 97,5 %.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia / eliminácia

Koncový eliminačný plazmatický polčas je asi 35 - 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke.

Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie u starších pacientov

Čas potrebný na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu u starších pacientov je podobný ako u mladších pacientov. Klírens amlodipínu je u starších pacientov zvyčajne znížený, čo má za následok zväčšenie “plochy pod krivkou koncentrácie” (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu. Podľa očakávaní pre sledovanú vekovú skupinu pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním sa zaznamenal vzostup AUC a eliminačného polčasu (pozri časť 4.4).


Použitie u detí

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 hypertenzných detí vo veku od 1 do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg podávaných buď jedenkrát alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 - 60 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.

*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Amlodipin Mylan sa môžu dodávať v:

 • PVC/PVdC/Al blistrových baleniach po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 180 tabliet.

 • HDPE fľašiach s HDPE skrutkovacím uzáverom po 28, 30, 56, 100, 180, 500 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. registračné čísla


Amlodipin Mylan 5 mg: 83/0217/10-S

Amlodipin Mylan 10 mg: 83/0218/10-S


9. dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 13.04.2010


10. dátum revízie textu


Júl 2014


11Amlodipin Mylan 10 mg