+ ipil.sk

Amlodipin ratiopharm 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04623-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Amlodipin ratiopharm®5 mg

Amlodipin ratiopharm®10 mg

Tablety


Amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Amlodipin ratiopharm a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipin ratiopharm

 3. Ako užívať Amlodipin ratiopharm

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Amlodipin ratiopharm

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Amlodipin ratiopharma na čo sa používa


Amlodipin ratiopharm obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty vápnika.


Amlodipin ratiopharm sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého typu bolesti na hrudníku, nazývaného angina pectoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým krvným tlakom, Amlodipin ratiopharm pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy a krv tak nimi preteká ľahšie. U pacientov s anginou pectoris Amlodipin ratiopharm pôsobí tak, že zvyšuje prúdenie krvi do srdca, ktoré tak dostáva viac kyslíka, čím sa zabraňuje vzniku bolesti na hrudníku. Amlodipin ratiopharm neposkytuje okamžitú úľavu od bolesti na hrudníku spôsobenej anginou pectoris.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipin ratiopharm


Neužívajte Amlodipin ratiopharm

 • ak ste alergický (precitlivený) na amlodipín alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku (uvedené v časti 6), alebo na ktoréhokoľvek iného antagonistu vápnika. Môže sa to prejaviť svrbením, sčervenaním kože alebo dýchacími ťažkosťami,

 • ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • ak máte zúženie chlopne srdcovej aorty (stenóza aorty) alebo kardiogénny šok (stav, pri ktorom vaše srdce nie je schopné dodávať dostatočné množstvo krvi do tela),

 • ak máte srdcové zlyhanie po srdcovom infarkte.


Upozornenia a opatrenia


Pred užívaním Amlodipinu ratiopharm sa porozprávajte so svojím lekárom.


Informujte svojho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • nedávno prekonaný srdcový infarkt,

 • srdcové zlyhanie,

 • výrazné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza),

 • ochorenie pečene,

 • ste starší človek a je potrebné zvýšiť vašu dávku.


Deti a dospievajúci

U detí mladších ako 6 rokov sa účinok Amlodipinu ratiopharm nesledoval. Amlodipin ratiopharm sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3). Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára.


Iné lieky a Amlodipin ratiopharm

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je na viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipin ratiopharm môže ovplyvniť alebo môže byť ovplyvnený inými liekmi, ako napr.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na hubové a plesňové infekcie),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibítory proteáz používané na liečbu HIV),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum),

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

 • dantrolén (infúzia na liečbu telesnej teploty),

 • simvastatín (liek na zníženie hladiny cholesterolu).


Amlodipin ratiopharm môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, pokiaľ už užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Amlodipin ratiopharm a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Amlodipin ratiopharm, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Amlodipinu ratiopharm na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin ratiopharm.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin ratiopharm.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amlodipin ratiopharm môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak vám tablety spôsobujú nevoľnosť, závrat, únavu alebo bolesť hlavy, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje a okamžite kontaktujte vášho lekára.


3. Ako užívať Amlodipin ratiopharm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Amlodipin ratiopharm 5 mg

Dospelí

Odporúčaná začiatočná dávka je 1 tableta (ktorá zodpovedá 5 mg amlodipínu) jedenkrát denne. Dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety (zodpovedajúce 10 mg amlodipínu) jedenkrát denne.


Liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju pohárom vody. Nezapíjajte Amlodipin ratiopharm s grepefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná úvodná dávka pre deti a dospievajúcich (vo veku 6 – 17 rokov) je 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Dávka 2,5 mg sa dá dosiahnuť rozdelením tablety Amlodipin ratiopharm 5 mg, nakoľko tieto tablety sú vyrobené tak, aby sa dali rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Amlodipin ratiopharm 10 mg

Dospelí

Odporúčaná začiatočná dávka je 1/2 tablety (ktorá zodpovedá 5 mg amlodipínu) jedenkrát denne. Dávka sa môže zvýšiť na 1 tabletu (ktorá zodpovedá 10 mg amlodipínu) jedenkrát denne.


Liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju pohárom vody. Nezapíjajte Amlodipin ratiopharm s grepefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná úvodná dávka pre deti a dospievajúcich (vo veku 6 – 17 rokov) je 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Dávka2,5 mg sa nedá dosiahnuťrozdelením tablety Amlodipin ratiopharm10 mg.


Tablety Amlodipin ratiofarm 10 mg môžu byť rozdelené na dve rovnaké dávky.


Je dôležité, aby ste neprestávali tablety užívať. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite svojho lekára.


Ak užijete viac Amlodipinu ratiopharm, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak krvný tlak poklesne príliš, môže sa dostaviť šok. Vaša koža môže byť na dotyk studená a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak ste užili priveľa tabliet Amlodipinu ratiopharm naraz, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc


Ak zabudnete užiť Amlodipin ratiopharm

Neznepokojujte sa. Ak zabudnete užiť tabletu, úplne túto dávku vynechajte. Nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívaťAmlodipin ratiopharm

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať liek. Ak prestanete užívať váš liek skôr, ako vám to odporučí váš lekár, Vaše ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Navštívte svojho lekára ihneď, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní,

opuchnutie očných viečok, tváre alebo pier,

opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké dýchacie ťažkosti,

závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, sčervenanie kože na celom tele, silné svrbenie, pľuzgiere, olupovanie a opuchnutie kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie,

srdcový záchvat, abnormálne búšenie srdca (poruchy srdcového rytmu),

zápal pankreasu, ktorý môže spôsobiť silnú bolesť brucha a chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám ktorýkoľvek z nich spôsobuje problémy, alebo trvá viac ako jeden týždeň, mali by ste sa spojiť so svojím lekárom.


Časté (postihujú 1až 10 pacientov zo 100):

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (najmä na začiatku liečby),

 • búšenie srdca (uvedomenie si úderov srdca), návaly,

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava.


Ďalšie hlásené vedľajšie účinky sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté (postihujúce 1až 10 pacientov z 1 000):

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť,

 • triaška, nezvyčajné vnímanie chute, mdloby, slabosť,

 • pocit stuhnutosti alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky krvný tlak,

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída),

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, poruchy trávenia, sucho v ústach, vracanie (nevoľnosť),

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbiaca koža, červené fľaky na koži, zmena farby kože,

 • poruchy močenia, zvýšená potreba nočného močenia, častejšie močenie,

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť,

 • bolesť svalov a kĺbov, svalové kŕče, bolesť chrbta,

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti.


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov):

 • Zmätenosť.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • znížený počet bielych krviniek, znížený počet krvných doštičiek, čo môže viesť k nezvyčajným krvným podliatinám (modrinám) alebo ľahkému krvácaniu (poškodenie červených krviniek),

 • vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • porucha nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk,

 • kašeľ, opuchnutie ďasien,

 • nadúvanie (gastritída),

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov,

 • zvýšené napätie vo svaloch,

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou,

 • citlivosť na svetlo,

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, triašky a/alebo poruchy pohyblivosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Amlodipin ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


HDPE fľaša

Doba použiteľnosti po prvom otvorení: 4 mesiace


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu ochrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amlodipin ratiopharmobsahuje

 • Liečivo je amlodipín.


Amlodipin ratiopharm 5 mg

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).

Amlodipin ratiopharm 10 mg

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).


 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (E460), dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341),

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát (E470b).


Ako vyzerá Amlodipin ratiopharma obsah balenia

Amlodipin ratiopharm 5 mg

Biele, okrúhle tablety. Jedna stranajemierne vydutásdeliacouryhouavyrazeným"A5".Druhá strana je mierne vypuklá.


Amlodipin ratiopharm 10 mg

Biele, okrúhle tablety. Jedna stranajemierne vydutásdeliacouryhouavyrazeným"A10".Druhá strana je mierne vypuklá.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Liek je dostupný v PVC/PVDC/Al blistrových baleniach s 10, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 200, 250 tabletami.


Liek je dostupný v HDPE fľašiach so 100 a 250 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


Výrobca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89 143 Blaubeuren, Nemecká spolková republika

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Maďarsko

Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, calle C, número 4, 50016 Zaragosa, Španielsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieky, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: 02/57 26 79 11.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Amlodibene 5/10 mg-Tabletten

Belgicko Amlodipine Besilate-ratiopharm 5/10 mg comprimés

Česká republika Amloratio 5/10 mg

Dánsko Amloratio 5/10 mg tabletter

Estónsko Amlodipin-ratiopharm 5/10 mg

Fínsko Amloratio 5/10 mg tabletti

Nemecko Amlodipin-ratiopharm 5/10 mg N Tabletten

Maďarsko Amlodipin-bezilát-ratiopharm 5/10 mg tabletta

Lotyšsko Amlodipin-ratiopharm 5/10 mg tabletes

Litva: Amlodipin-ratiopharm 5/10 mg tabletés

Luxembursko Amlodipin-ratiopharm 5/10 mg N Tabletten

Holandsko Amlodipine (als besilaat) ratiopharm 5/10 mg, tabletten

Nórsko Amloratio tablett 5 /10mg

Poľsko Amloratio

Portugalsko Amlodipina ratiopharm

Slovenská republika Amlodipin ratiopharm 5/10 mg

Španielsko Amlodipino ratiopharm 5/10 mg compromidos EFG

Švédsko Amloratio, 5/10 mg tablet

Veľká británia Amlodipine 5/10 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

6Amlodipin ratiopharm 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04623-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Amlodipin ratiopharm 5 mg

Amlodipin ratiopharm 10 mg


Tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amlodipin ratiopharm5 mg

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Amlodipin ratiopharm 10 mg

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Amlodipin ratiopharm5 mg

Biele, okrúhle tablety. Jedna stranajeľahko konkávnasdeliacouryhouavyrazeným"A5".Druhá strana je ľahko konvexná a hladká.


Amlodipin ratiopharm10 mg

Biele, okrúhle. Jedna stranajeľahko konkávnasdeliacouryhouavyrazeným"A10".Druhá strana je ľahko konvexná a hladká.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí:


Pri liečbe hypertenzie aj angíny pektoris je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg amlodipínu jedenkrát denne, ktorú možno zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg denne (vo forme jednorazovej dávky) v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.


U hypertenzných pacientov sa amlodipín používa v kombinácii s tiazidovými diuretikami, alfablokátormi, betablokátormi alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa môže amlodipín používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris, ktorá je rezistentná voči nitrátom a/alebo zodpovedajúcim dávkam betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní tiazidových diuretík, betablokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu nie je potrebná úprava dávky amlodipínu.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti:
Amlodipín
použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene:
Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto sa dávka má zvoliť opatrne a má sa začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomalým zvyšovaním.


Porucha funkcie obličiek:

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nesúvisia so stupňom poruchy funkcie obličiek, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia:

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov je 2,5 mg jedenkrát denne ako počiatočná dávka, vytitrovaná na 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ sa cieľová hodnota krvného tlaku nedosiahne po 4 týždňoch. U pediatrických pacientov neboli skúmané dávky prevyšujúce 5 mg denne (pozri časti 5.1 a 5.2).


Deti mladšie ako 6 rokov

Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tableta na perorálne podanie.


 1. Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú:

 • precitlivenosť na amlodipín, deriváty dihydropyridínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedené v časti 6.1),

 • závažnú hypotenziu,

 • šok (vrátane kardiogénneho šoku),

 • obštrukciu výtokového traktu ľavej komory (aortálnu stenózu vysokého stupňa)

 • hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze sa nestanovila.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť opatrne. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so srdcovým zlyhaním (trieda NYHA III a IV) bol hlásený výskyt pľúcneho edému vyšší v skupine s amlodipínom, ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1).Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním podávať opatrne, nakoľko môžu zvyšovať riziko ďalších kardiovaskulárnych príhod a úmrtnosti.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Polčas amlodipínu je predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie u pacientov s poruchou funkcie pečene; odporúčania pre dávkovanie sa nestanovili. Liečba amlodipínom sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať opatrne. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a pozorné sledovanie.


Použitie u starších pacientov

Pri zvyšovaní dávkovania starším pacientov sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.2 a 5.2).


Použitie u pacientov s renálnym zlyhaním

Amlodipín sa môže u takýchto pacientov používať v normálnych dávkach. Zmeny v plazmatickej koncentrácii amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia obličiek Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou.


 1. Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín

Inhibítory CYP3A4: súčasné podávanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítory proteáz, azolové antimykotiká, makrolidy ako erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môžu viesť k výraznému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto môže byť potrebné klinické sledovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: nie sú dostupné žiadne informácie o účinkoch induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné užívanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicínu, Ľubovníka bodkovaného) môžu znižovať plazmatickú koncentráciu amlodipínu. Pri kombinácii amlodipínu s látkami indukujúcimi CYP3A4 je potrebná opatrnosť.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo s grapefruitovou šťavou sa neodporúča, nakoľko u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): u zvierat boli v súvislosti s hyperkaliémiou po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorované letálna fibrilácia komôr a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.

V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).

Užívanie počas gravidity sa odporúča len vtedy, ak neexistuje žiadna iná alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodovaní o pokračovaní/prerušení dojčenia a o pokračovaní/prerušení liečby amlodipínom sa majú vziať do úvahy výhody dojčenia pre dieťa a výhody liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch boli pozorované nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U pacientov, ktorí užívajú amlodipín a majú závraty, bolesti hlavy, sú unavení alebo majú nauzeu, môže byť poškodená schopnosť reagovať. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby sú ospanlivosť, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly tepla, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľke

Nasledovné nežiaduce účinky sa pozorovali a hlásili počas liečby amlodipínom s nasledovnou častosťou výskytu: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1000 až 1/100), zriedkavé (1/10 000 až 1/1000), veľmi zriedkavé ( <1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce reakcie sú v každej skupine frekvencie výskytu uvedené v zostupnej dôležitosti.


Trieda orgánových systémov

Častosť výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolencia, závrat, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

Menej časté

Tremor, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

Veľmi zriedkavé

Hypertónia, periférna neuropatia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Cievne poruchy

Časté

Návaly

Menej časté

Hypotenzia

Zriedkavé

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, nausea

Menej časté

Vracanie, dyspepsia, zmenená funkcia čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída, gastritída, gingiválna hyperplázia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Hepatidída, žltačka, zvýšenie pečeňových enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, purpura, zmeny farby kože, hyperhydróza, pruritus, vyrážka, exantém

Veľmi zriedkavé

Angioneurotický edém, erytema multiforme, urtikária, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Opuch členkov

Menej časté

Artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poruchy močenia, noktúria, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém, nevoľnosť

Menej časté

Bolesť hrudníka, asténia, bolesť, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Nárast telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti

* väčšinou súvisia s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


U ľudí je len málo skúseností s úmyselným predávkovaním amlodipínom.


Príznaky

Dostupné údaje ukazujú, že predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a prípadnej reflexnej tachykardii. Bola zaznamenaná výrazná a pravdepodobne dlhodobá systémová hypotenzia vrátane šoku končiaca fatálne.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia, ktorá je dôsledkom predávkovania amlodipínom, vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zdvihnutie horných a dolných končatín a monitorovanie objemu cirkulujúcich tekutín a tvorby moču.

Pre obnovenie cievneho tonusu a krvného tlaku môže byť vhodné použitie lieku s vazokonstrikčným účinkom, ak jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie blokujúceho účinku na vápnikové kanály môže byť vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.

V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. Na zdravých dobrovoľníkoch sa ukázalo, že podanie aktívneho uhlia v priebehu 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje rýchlosť absorpcie amlodipínu.

Keďže sa amlodipín pevne viaže na bielkoviny, dialýza pravdepodobne nebude účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciového kanála, selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami.

ATC kód: C08CA01


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.

Mechanizmus antihypertenzného účinku amlodipínu spočíva v priamom relaxačnom účinku na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín zmierňuje angínu pektoris nie je úplne stanovený, ale amlodipín znižuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledujúcimi mechanizmami:


1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly, čím znižuje celkovú periférnu rezistenciu („afterload“ ), proti ktorej srdce pracuje. Keďže srdcový tep zostáva stabilný, týmto odľahčením práce srdca sa znižuje spotreba energie v myokarde a jeho nároky na kyslík.

2. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne zahŕňa aj dilatáciu hlavných vetiev koronárnych tepien a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Touto dilatáciou sa zvyšuje dodávka kyslíka do myokardu u pacientov so spazmom koronárnych tepien (Prinzmetalova alebo podobná angína pektoris).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24-hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Amlodipín sa nespája so žiadnymi nežiaducimi metabolickými účinkami alebo zmenami plazmatických lipidov a je vhodný pre pacientov s astmou, diabetom a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

Účinnosť amlodpínu v prevencii klinických udalostí u pacientov s chorobou koronárnych tepien (CAD) bola vyhodnocovaná v nezávislej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu s enalaprilom zamerané na zníženie výskytu trombózy (CAMELOT). Z týchto pacientov bolo 663 liečených amlodipínom v dávke 5-10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávke 10-20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, navyše k štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou, počas 2 rokov. Kľúčové výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v Tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že liečba amlodipínom sa spája s menším výskytom hospitalizácií pre angínu a revaskularizačné procedúry u pacientov s CAD.


Tabuľka 1.


Výskyt významných klinických výsledkov v štúdii CAMELOT

Miera výskytu kardiovaskulárnych udalostí, počet (%)

amlopidín vs. placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

pomer rizika

(95 % IS)

hodnota p

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne udalosti

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová príhoda alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24

Skratky: CHF- kongestívne zlyhanie srdca; IS- interval spoľahlivosti; IM- infarkt myokardu; TIA- tranzitórny ischemický atak.


Používanie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie u pacientov so srdcovým zlyhaním a klinické štúdie založené na záťažových testoch u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy NYHA II – IV ukázali, že amlodipín nevedie ku klinickému zhoršeniu hodnotenému podľa tolerancie fyzickej záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) zameraná na sledovanie pacientov so srdcovým zlyhaním v NYHA triede III-IV, ktorí dostávali digoxín, diuretiká a ACE-inhibítory, ukázala, že amlodipín nevedie ku zvýšenému riziku mortality alebo kombinovanému riziku mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V dodatočnej, dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE 2) s pacientmi, ktorí užívali amlodipín so srdcovým zlyhaním v triede NYHA III a IV bez klinických príznakov alebo objektívnych nálezov, ktoré by naznačovali skryté ischemické ochorenie a mali stabilné dávky ACE inhibítorov, digitalisu a diuretík, nemal amlodipín žiadny účinok na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu. V rovnakej populácii sa amlodipín spájal so zvýšením výskytom pľúcneho edému, hoci vo výskyte zhoršenia srdcového zlyhanie v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické štúdia zameraná

na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanie terapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD), vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkom 51,5 %), diabetes typu 2 (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiografiou (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny sledovaný ukazovateľ sa skladal z fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. Medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na chlórtalidóne nebol v primárnom sledovanom ukazovateli významný rozdiel: RR 0,98; 95% IS (0,90-1,07) p=0,65. Spomedzi sekundárnych sledovaných ukazovateľov bol výskyt zlyhania srdca (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho sledovaného ukazovateľa) významne vyšší v skupine, liečenej amlodipínom v porovnaní so skupinou liečenou chlórtalidónom (10,2 % vs. 7,7 %; RR 1,38; 95 % IS [1,25-1,52] p<0,001). Medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na chlórtalidóne však nebol významný rozdiel v celkovej úmrtnosti (RR 0,96; 95% IS [0,89-1,02] p=0,20).


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku od 6 do 17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg dávky a 5 mg dávky amlodipínu s placebom preukázalo, že obidve dávky v porovnaní s placebom významne znižujú systolický tlak krvi. Rozdiel medzi obidvoma dávkami nebol štatisticky významný.

Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali. Dlhodobá účinnosť

liečby amlodipínom v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti sa

taktiež nestanovila.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na proteíny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 - 12 hodín po užití dávky. Absolútna biologická dostupnosť sa odhaduje na 64 - 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. In vitroštúdie preukázali, že väzba cirkulujúceho amlodipínu na plazmatické bielkoviny je približne 97,5 %.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Biotransformácia, vylučovanie
Koncový plazmatický eliminačný polčas je približne 35‑50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu jedenkrát denne. Amlodipín sa v pečenirozsiahlometabolizuje na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

O podávaní amlodipínu pacientom s poruchou funkcie pečene sú dostupné veľmi obmedzené klinické údaje. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zvýšenie AUC o približne 40-60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas potrebný na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu u starších pacientov je rovnaký ako u mladších pacientov.

Klírens amlodipínu má sklon klesať, čo vedie k zväčšeniu „plochy pod krivkou – area under the curve (AUC)“ a zvýšeniu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie AUC a eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca sa v štúdii so skupinou starších pacientov očakávali (pozri časť 4.4).


Použitie u detí

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia sa uskutočnila u 74 detí s hypertenziou vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov ( s 34 pacientmi vo veku od 6 do 12 rokov a 28 pacientmi vo veku od 13 do 17 rokov), ktorí dostávali amlodipín v dávkach v rozmedzí 1,25 mg a 20 mg jedenkrát alebo dvakrát denne. U detí vo veku 6 až 12 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 22,5 l/h u mužov a 16,4 l/h u žien a u mladistvých vo veku 13 až 17 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 27,4 l/h u mužov a 21,3 l/h u žien. Medzi jednotlivcami sa pozoroval veľký rozdiel v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxicita

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50 krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Zníženie fertility

U potkanov (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením), liečených amlodipínom v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8 násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní mg/m2 povrchu) nebol zaznamenaný žiadny účinok na fertilitu. V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené amlodipíniumbesilátom počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou pre ľudí, vyjadrenej v mg/kg, sa zistilo zníženie plazmatických hladín folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu ako aj zníženia hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogénne a mutagénne účinky

U potkanov a myší, ktorým bol podávaný amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách, vypočítaných na denné dávky 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň sa neprejavili žiadne príznaky karcinogenity. Najvyššia dávka (u myší približne rovnaká a u potkanov rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2) bola blízka maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.


Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozómálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza (E460)

Dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Magnéziumstearát (E470b)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


PVC/PVDC/Al blister

5 rokov


HDPE fľaša

2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 4 mesiace


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister

10, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100, 100x1, 200, 250 tabliet


HDPE fľaša

100, 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amlodipin ratiopharm5 mg: 83/0015/07-S

Amlodipin ratiopharm10 mg: 83/0016/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.1.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 10.11.2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

11Amlodipin ratiopharm 10 mg