+ ipil.sk

Amlodipin Vitabalans 5 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/03018-ZIB


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety

Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety

amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amlodipin Vitabalans a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Amlodipin Vitabalans

3. Ako užívať Amlodipin Vitabalans

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amlodipin Vitabalans

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AMLODIPIN VITABALANS A NA ČO SA POUŽÍVA


Amlodipin Vitabalans obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.


Amlodipin Vitabalans sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým krvným tlakom liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Amlodipin Vitabalans tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Liek neposkytuje okamžitú úľavu od bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AMLODIPIN VITABALANS


Neužívajte Amlodipin Vitabalans,

 • keď ste alergický (precitlivený) na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku uvedených v časti 6 alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • keď máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenziu).

 • keď máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnej stenózy) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • keď trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amlodipinu Vitabalans

Informujte svojho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • nedávno prekonanú srdcovú príhodu,

 • srdcové zlyhanie,

 • závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza),

 • ochorenie pečene,

 • ste starší človek a treba Vám zvýšiť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich

Amlodipin Vitabalans sa neštudoval u detí mladších ako 6 rokov. Amlodipin Vitabalans sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3). Pre viac informácií sa porozprávajte so svojím lekárom.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných prípravkov alebo prírodných produktov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipin Vitabalans môže ovplyvňovať iné lieky alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na liečbu hubových a plesňových infekcií),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný),

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných abnormalít telesnej teploty),

 • simvastatín (používa sa na zníženie zvýšených hladín cholesterolu v krvi).


Amlodipin Vitabalans môže znížiť Váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Užívanie Amlodipinu Vitabalans s jedlom a nápojmi

Ľudia, ktorí užívajú Amlodipin Vitabalans, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Amlodipinu Vitabalans na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin Vitabalans.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipin Vitabalans.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amlodipin môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak Vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo Vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ AMLODIPIN VITABALANS


Vždy užívajte Amlodipin Vitabalans presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Zvyčajná úvodná dávka je Amlodipin Vitabalans 5 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na Amlodipin Vitabalans 10 mg raz denne.


Liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Amlodipin Vitabalans nezapíjajte grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka u detí a dospievajúcich (vo veku 6 – 17 rokov) je 2,5 mg jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa Vám tablety minú skôr, ako navštívite svojho lekára.


Ak užijete viac Amlodipinu Vitabalans, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie Vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť k šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet Amlodipinu Vitabalans, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlodipin Vitabalans

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlodipin Vitabalans

Váš lekár Vám poradí, ako dlho máte užívať liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak liek prestanete užívať skôr, ako Vám to odporučí lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Amlodipin Vitabalans môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier.

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu.

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy Vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak Vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.


Časté (ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov zo 100):

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (najmä na začiatku liečby),

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu srdca), začervenanie,

 • bolesť brucha, nutkanie na vracanie (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000):

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť,

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť,

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách; strata vnímania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky krvný tlak,

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída),

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, suchosť v ústach, vracanie,

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky,

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení,

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu; bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov,

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť,

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta,

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000):

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000):

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek),

 • zvýšený obsah glukózy (cukru) v krvi (hyperglykémia),

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk,

 • kašeľ, opuch ďasien,

 • nadúvanie brucha (gastritída),

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov,

 • zvýšené napätie vo svaloch,

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou,

 • citlivosť na svetlo,

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMLODIPIN VITABALANS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Amlodipin Vitabalans po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amlodipin Vitabalans obsahuje


Liečivo je amlodipín. Každá tableta obsahuje 5 mg alebo 10 mg amlodipínu vo forme amlodipínbesilátu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát a sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A).


Ako vyzerá Amlodipin Vitabalans a obsah balenia


Ako vyzerá Amlodipin Vitabalans:

Amlodipin Vitabalans 5 mg: biele, okrúhle, na jednej strane konvexné tablety s deliacou ryhou a označením „3“ na druhej strane, s priemerom 9 mm.

Amlodipin Vitabalans 10 mg: biele, okrúhle, na jednej strane konvexné tablety s deliacou ryhou, s priemerom 9 mm.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


Veľkosti balenia:

30, 60 a 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Amlodipine Vitabalans (Nemecko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko)

Amlodipin Vitabalans (Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko)


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2013.


5Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/03018-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene. ev. č.: 2012/03017-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety

Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg alebo 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipínbesilátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


5 mg: biele, okrúhle, na jednej strane konvexné tablety s deliacou ryhou a označením „3“ na druhej strane, s priemerom 9 mm.

10 mg: biele, okrúhle, na jednej strane konvexné tablety s deliacou ryhou, s priemerom 9 mm.


Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Ako na liečbu hypertenzie, tak na liečbu angíny je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg amlodipínu raz denne, ktorá sa môže zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta. U pacientov s hypertenziou sa amlodipín používa v kombinácii s tiazidovými diuretikami, alfablokátormi, betablokátormi alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Pri angíne pektoris sa amlodipín môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris, ktorá je refraktérna na nitráty a/alebo na adekvátne dávky betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu nie je potrebné upravovať dávku amlodipínu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Amlodipín použitý v podobných dávkach u starších alebo mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča zvyčajné dávkovanie, no zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.


Porucha funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzívna perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 17 rokov je 2,5 mg raz denne ako počiatočná dávka. Ak sa však po 4 týždňoch liečby nedosiahne požadovaný krvný tlak, dávka sa môže titrovať na 5 mg raz denne. Dávky presahujúce 5 mg denne sa u pediatrických pacientov neskúmali (pozri časti 5.1. a 5.2).


Deti vo veku do 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na dihydropyridínové deriváty, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • so závažnou hypotenziou.

 • v šoku (vrátane kardiogénneho šoku).

 • s obštrukciou výtokového traktu ľavej komory (napr. aortálna stenóza vysokého stupňa).

 • s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej liečbe sa nestanovila.


Pacienti so zlyhaním srdca

Pacienti so zlyhaním srdca sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so závažným zlyhaním srdca (III. a IV. stupňa podľa NYHA) bol výskyt pľúcneho edému vyšší v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, pretože môžu zvýšiť riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene

Polčas amlodipínu je u pacientov s poškodenou funkciou pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie sa nestanovili. Liečba amlodipínom sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a na začiatku liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene môžu byť potrebná pomalá titrácia dávky a dôkladné sledovanie.


Použitie u starších pacientov

Pri zvyšovaní dávkovania u starších pacientov sa odporúča opatrnosť (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri zlyhaní obličiek

Amlodipín sa môže u takýchto pacientov používať v obvyklých dávkach. Zmeny v plazmatickej koncentrácii amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP3A4: Súčasné používanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítory proteázy, azolové antimykotiká, makrolidy ako erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže viesť k signifikantnému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) môže byť výraznejší u starších pacientov. Môže byť preto potrebné klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: Nie sú dostupné žiadne informácie o účinkoch induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicín, hypericum perforatum) môže znižovať plazmatickú koncentráciu amlodipínu. Pri kombinácii amlodipínu s induktormi CYP3A4 je potrebná opatrnosť.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): V súvislosti s hyperkaliémiou sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorujú u zvierat letálne ventrikulárne fibrilácie a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča vyhnúť súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín, u pacientov náchylných na malígnu hypertermiu a v liečbe malígnej hypertermie.


Účinky amlodipínu na iné lieky


Účinky amlodipínu na znižovanie tlaku krvi sa spájajú s účinkom iných liekov s antihepertenznými vlastnosťami.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu viedlo k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. U pacientov liečených amlodipínom obmedzte dávku simvastatínu na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.


V štúdiách na zvieratách sa pri vysokých dávkach pozorovala reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3). Užívanie počas gravidity sa odporúča len vtedy, ak neexistuje žiadna iná bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodovaní o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo o pokračovaní/prerušení liečby amlodipínom sa majú vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Klinické údaje týkajúce sa potenciálneho účinku amlodipínu na fertilitu nie sú dostatočné. V jednej štúdii na potkanoch sa zistili nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U pacientov, ktorí užívajú amlodipín a trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, môže byť schopnosť reagovať poškodená. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšími hlásenými nežiaducimi účinkami počas liečby sú somnlencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly horúčavy, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli pozorované a hlásené počas liečby amlodipínom s nasledujúcimi frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresias

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolencia, závraty, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

Menej časté

Tremor, dysgeúzia, synkopa, hypestézia, parestézia

Veľmi zriedkavé

Zvýšený svalový tonus, periférna neuropatia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

Poruchy ciev

Časté

Začervenanie

Menej časté

Hypotenzia

Veľmi zriedkavé

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Abdominálna bolesť, nauzea

Menej časté

Vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

Veľmi zriedkavé

Angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Opuch členkov

Menej časté

Artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém, únava

Menej časté

Bolesť na hrudi, asténia, bolesť, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

*najčastejšie charakteru cholestázy


Výnimočne boli hlásené prípady extrapyramidálneho syndrómu.


4.9 Predávkovanie


U ľudí sú obmedzené skúsenosti s úmyselným predávkovaním amlodipínom.


Symptómy

Dostupné údaje ukazujú, že predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a prípadnej reflexnej tachykardii. Bola zaznamenaná výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku so smrteľným výsledkom.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia, ktorá je dôsledkom predávkovania amlodipínom, vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zdvihnutie horných a dolných končatín a monitorovanie objemu cirkulujúcich tekutín a tvorby moču.


Pre obnovenie cievneho tonusu a krvného tlaku môže byť vhodné použitie lieku s vazokonstrikčným účinkom, ak jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie blokujúceho účinku na vápnikové kanály môže byť vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.


V niektorých prípadoch môže byť užitočný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov sa ukázalo, že podanie aktívneho uhlia v priebehu 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže sa amlodipín vysokou mierou viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála, selektívne blokátory kalciového kanála s prevažne vaskulárnym účinkom, ATC kód: C08CA01


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu od symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledujúcimi účinkami:


1) Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


2) Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne zahŕňa dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie raz denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24-hodinového intervalu. Vzhľadom k pomalému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou dávkovanie amlodipínu raz denne predlžuje celkový čas záťaže, časový interval do vzniku angíny a čas do objavenia sa 1 mm depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínových tabliet.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, diabetom a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (coronary artery disease, CAD)

Účinnosť amlodpínu v prevencii klinických udalostí u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) bola vyhodnocovaná v nezávislej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). 663 z týchto pacientov bolo liečených amlodipínom v dávke 5 – 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávke 10 – 20 mg a 655 pacientov dostávalo placebo navyše k štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou počas 2 rokov. Kľúčové výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že liečba amlodipínom sa spája s menším počtom hospitalizácií pre angínu a revaskularizačné procedúry u pacientov s CAD.


Tabuľka 1. Výskyt významných klinických výsledkov v štúdii CAMELOTMiera výskytu kardiovaskulárnych udalostí,

počet (%)

Amlodipín vs. placebo

Výsledky

Amlodipín

Placebo

Enalapril

Pomer rizika

(95% IS)

Hodnota p

Primárny koncový bod

Nežiaduce kardiovaskulárne udalosti


110 (16,6)


151 (23,1)


136 (20,2)


0,69 (0,54-0,88)


0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Úmrtie z kardiovaskulárnych príčín

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev


5 (0,8)


2 (0,3)


8 (1,2)


2,6 (0,50-13,4)


0,24

Skratky: CHF (congestive heart failure), kongestívne zlyhanie srdca; IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so zlyhaním srdca

Hemodynamické štúdie u pacientov so zlyhaním srdca a klinické štúdie založené na záťažových testoch u pacientov so zlyhaním srdca triedy II‑IV podľa NYHA preukázali, že amlodipín nevyvoláva zhoršenie klinického stavu hodnoteného pomocou tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) zameraná na hodnotenie pacientov so zlyhaním srdca triedy III‑IV podľa NYHA, ktorí boli liečení digoxínom, diuretikami a inhibítormi ACE, preukázala, že amlodipín nespôsobuje zvýšenie rizika mortality alebo kombinovaného rizika mortality a morbidity u pacientov so zlyhaním srdca.


V dodatočnej, dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhaním srdca triedy III a IV podľa NYHA bez klinických symptómov alebo objektívnych nálezov, alebo skrytého ischemického ochorenia a mali stabilné dávky ACE inhibítorov, digitalisu a diuretík, nemal amlodipín žiadny účinok na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. V rovnakej populácii sa amlodipín spájal so zvýšeným výskytom pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)


Randomizovaná dvojito‑zaslepená morbiditno‑mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) sa vykonala na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších bolo náhodne rozdelených a sledovaných v priemere počas 4,9 rokov. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane: prekonaného infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo zdokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkom 51,5 %), diabetes typu 2 (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory, diagnostikovanú elektrokardiogramom alebo echokardiografiou (20,9 %), súčasné fajčenie cigariet (21,9 %).


Primárny sledovaný ukazovateľ bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. Medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na chlórtalidóne nebol z hľadiska primárneho cieľa zistený žiadny významný rozdiel: RR 0,98; 95% IS [0,90 ‑ 1,07] p=0,65. Spomedzi sekundárnych sledovaných ukazovateľov bol výskyt zlyhania srdca (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho sledovaného ukazovateľa) významne vyšší v skupine liečenej amlodipínom v porovnaní so skupinou liečenou chlórtalidónom (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38; 95% IS [1,25 ‑ 1,52] p<0,001). Medzi liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na chlórtalidóne však nebol významný rozdiel v celkovej úmrtnosti (RR 0,96; 95% IS [0,89 ‑ 1,02] p=0,20).


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorá zahŕňala 268 detí vo veku od 6-17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg dávky a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom preukázalo, že obidve dávky v porovnaní s placebom významne znižujú systolický tlak krvi. Rozdiel medzi obidvoma dávkami nebol štatisticky významný.

Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali. Dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti sa taktiež nestanovila.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na plazmatické proteíny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín vstrebáva dobre pri dosiahnutí maximálnej plazmatickej hladiny 6-12 hodín po podaní. Absolútna biologická dostupnosť sa odhaduje na 64-80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Štúdie in vitro preukázali, že na plazmatické proteíny sa viaže približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Biotransformácia/eliminácia

Konečný eliminačný polčas v plazme je asi 35-50 hodín a pretrváva pri dávkovaní raz denne. Amlodipín sa v pečeni značne metabolizuje na neaktívne metabolity, z toho 10 % ako nezmenený amlodipín a 60 % metabolitov sa vylučuje močom.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 – 60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u starších i mladších pacientov. Klírens amlodipínu má tendenciu znižovať sa s výsledným zväčšením AUC a predĺžením konečného polčasu eliminácie u starších pacientov. Zvýšenie AUC a predĺženie polčasu eliminácie u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca bolo v rozsahu, aký sa očakával u sledovanej vekovej skupiny pacientov.


Použitie u detí

Farmakokinetická štúdia sa uskutočnila u 74 detí s hypertenziou vo veku od 1 do 17 rokov (s 34 pacientmi vo veku od 6 do 12 rokov a 28 pacientmi vo veku od 13 do 17 rokov), ktorí dostávali amlodipín v dávkach v rozmedzí 1,25 až 20 mg podaných raz alebo dvakrát denne. U detí vo veku 6 až 12 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 22,5 l/hod u mužov a 16,4 l/hod u žien a u dospievajúcich vo veku 13-17 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 27,4 l/hod u mužov a 21,3 l/hod u žien. U jednotlivcov sa pozoroval veľký rozdiel v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predlženú dobu trvania pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-násobne vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov liečených amlodipínom (samce po dobu 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii na potkanoch, v ktorej boli samci potkanov liečení amlodipínbesilátom po dobu 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou pre ľudí založenej na mg/kg, sa zistilo zníženie plazmatickej hladiny hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši podobná a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávky 10 mg po popočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.


Štúdie mutagenicity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30, 60 alebo 100 tabliet v blistri (PVC/PVdC/Al).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FÍNSKO

Tel: +358 3 615 600

Fax: +358 3 618 3130


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety: 83/0536/11-S

Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety: 83/0537/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07.10.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

10Amlodipin Vitabalans 5 mg tablety