+ ipil.sk

Amlodipine Bluefish 5 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/02732 a 2012/02733


Písomná informácia pre používateľa


Amlodipine Bluefish 5 mg tablety

Amlodipine Bluefish 10 mg tablety

Amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Amlodipine Bluefish a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipine Bluefish

3. Ako užívať Amlodipine Bluefish

4 Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amlodipine Bluefish

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Amlodipine Bluefish a na čo sa používa


Amlodipine Bluefishobsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty.


Amlodipine Bluefishsa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým tlakom krvi liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Amlodipine Bluefishtak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Liek neposkytuje okamžitú úľavu od bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlodipine Bluefish


Neužívajte Amlodipine Bluefish

 • ak ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, sčervenením kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • ak máte veľmi nízky tlak krvi (hypotenziu).

 • ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav,

keď vaše srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • ak trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).


Upozornenia a opatrenia Informujte svojho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledovných stavov:

 • nedávno prekonanú srdcovú príhodu

 • srdcové zlyhanie

 • závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza)

 • ochorenie pečene

 • ste starší človek a treba vám zvýšiť dávku


Deti a dospievajúci

Amlodipine Bluefish sa neštudoval u detí mladších ako 6 rokov. Amlodipine Bluefish sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Ak potrebujete viac informácií, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Iné lieky a Amlodipine Bluefish

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipine Bluefishmôže ovplyvňovať iné lieky alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na liečbu hubových a plesňových infekcií)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV)

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných abnormalít telesnej teploty)

 • simvastatín (liek na znižovanie cholesterolu)


Amlodipine Bluefishmôže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu krvného tlaku.


Amlodipine Bluefish a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Amlodipine Bluefish, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Amlodipinu Bluefish na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nie je stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipine Bluefish.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Amlodipine Bluefish.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amlodipine Bluefishmôže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Amlodipine Bluefish


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka je Amlodipine Bluefish5 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na Amlodipine Bluefish10 mg raz denne.


Liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Amlodipine Bluefishnezapíjajte s grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka u detí a dospievajúcich (vo veku 6 ‑ 17 rokov) je 2,5 mg jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.

Amlodipine Bluefish2,5 mg nie je v súčasnosti dostupný a dávku 2,5 mg nemožno dosiahnuť rozdelením tablety Amlodipine Bluefish5 mg, pretože tablety nie sú vyrobené tak, aby ich bolo možné rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite svojho lekára.


Ak užijete viac Amlodipinu Bluefish, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlodipine Bluefish

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlodipine Bluefish

Váš lekár vám poradí, ako dlho máte užívať liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžitenavštívte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.


 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov‑Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu

 • Zápal pankreasu (podžalúdková žľaza), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Hlásili sa nasledovné časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo

ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.


Časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby)

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu srdca), sčervenenie

 • bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili, sú zahrnuté v nasledovnom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky tlak krvi

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti


Zriedkavé: (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé: (ovplyvňujú menej než 1 pacienta z 10 000)

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • zvýšený obsah glukózy (cukru) v krvi (hyperglykémia)

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov

 • zvýšené napätie vo svaloch

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Amlodipine Bluefish


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amlodipine Bluefish obsahuje:


- Liečivo je amlodipín ako amlodipíniumbesilát.


Každá tableta obsahuje5 mg amlodipínu ako amlodipíniumbesilát.

Každá tableta obsahuje10 mg amlodipínu ako amlodipíniumbesilát.


- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná soľ karboxymetylškrobu A a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amlodipine Bluefish a obsah balenia:


5 mg: biele alebo takmer biele ploché tablety so skosenými hranami v tvare valca s vyrazeným „C“ na jednej strane a „58“ na druhej strane.


10 mg: biele alebo takmer biele ploché okrúhle tablety so skosenými hranami s vyrazeným „C“ na jednej strane a „59“ na druhej strane.


PVC/PVdC-hliníkový blister


14, 20, 28, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika

Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tablety

Dánsko

Amlodipin Bluefish

Fínsko

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablettia/tabletter

Holandsko

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tabletten

Írsko

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablets

Maďarsko

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tabletta

Nemecko

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten

Nórsko

Amlodipin Bluefish

Poľsko

Amlodipine Bluefish

Rakúsko

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten

Rumunsko

Amlodipină Bluefish 5 mg / 10 mg comprimate

Slovensko

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg tablety

Španielsko

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimidos

Švédsko

Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tabletter

Taliansko

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg compresse


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

5Amlodipine Bluefish 5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/02732 a 2012/02733


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Amlodipine Bluefish 5 mg tablety

Amlodipine Bluefish 10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


5 mg: biele alebo takmer biele ploché tablety so skosenými hranami v tvare valca a približnými rozmermi 7,9 x 5,6 mm, s vyrazeným „C“ na jednej strane a „58“ na druhej strane.


10 mg: biele alebo takmer biele ploché okrúhle tablety, približne 9,5 mm, so skosenými hranami s vyrazeným „C“ na jednej strane a „59“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Chronická stabilná angína pektoris

Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg Amlodipinu Bluefish jedenkrát denne, ktorú je možné zvýšiť až na maximálnu dávku 10 mg v závislosti od individuálnej odpovede pacienta na liečbu.


U hypertenzných pacientov sa Amlodipine Bluefish použil v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa Amlodipine Bluefish môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris refraktérnou na nitráty a/alebo adekvátne dávky betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky Amlodipinu Bluefish.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Amlodipine Bluefish použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča zvyčajné dávkovanie, no zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nie je stanovené u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene; preto sa má výber dávky vykonávať s opatrnosťou a má sa začať na spodnejších hraniciach dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu sa neštudovala pri ťažkej poruche funkcie pečene. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a má sa pomaly titrovať.


Poškodenie funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia,

preto sa odporúča zvyčajné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia


Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov


Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u pediatrických pacientov vo veku 6 ‑ 17 rokov je

2,5 mg jedenkrát denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5 mg jedenkrát denne, ak sa cieľová

hodnota tlaku krvi nedosiahne po 4 týždňoch. Dávky vyššie ako 5 mg denne sa u pediatrických

pacientov neštudovali (pozri časti 5.1 a 5.2).


2,5 mg dávky amlodipínu nie sú dosiahnuteľné týmto liekom.


Detí mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov:


 • s precitlivenosťou na deriváty dihydropyridínov, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok,

 • s ťažkou hypotenziou,

 • v šoku (vrátane kardiogénneho šoku),

 • s obštrukciou výtoku z ľavej srdcovej komory (napr. s pokročilým stupňom aortálnej stenózy),

 • s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze nie sú stanovené.


Pacienti so srdcovým zlyhaním:

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (III. a IV. stupňa podľa NYHA) sa hlásil vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene:

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na dávkovanie nie sú stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa vyžaduje pomalá titrácia dávky a dôkladné sledovanie.


Použitie u starších pacientov

Zvyšovanie dávky sa má u starších pacientov vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri renálnom zlyhaní

U takýchto pacientov sa môžu používať zvyčajné dávky amlodipínu. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP3A4: Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky


Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vedie k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. Limit dávky simvastatínu u pacientov liečených amlodipínom je 20 mg.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nie je stanovená.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála sa hlásili reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov sa zaznamenali nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín majú závraty, bolesť hlavy, únavu alebo nutkanie na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť znížená. Opatrnosť sa odporúča osobitne na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, sčervenenie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nasledovné nežiaduce reakcie sa pozorovali a hlásili počas liečby amlodipínom s nasledovnými frekvenciami: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Trieda orgánových systémov


Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

hyperglykémia

Psychické poruchy

menej časté

insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

zriedkavé

zmätenosť

Poruchy nervového systému

časté

somnolencia, závraty, bolesť hlavy (zvlášť na začiatku liečby)

menej časté

tremor, dysgeúzia, synkopa, hypestézia, parestézia

veľmi zriedkavé

zvýšený svalový tonus, periférna neuropatia

Poruchy oka

menej časté

poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

menej časté

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

palpitácie

veľmi zriedkavé

infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

Poruchy ciev

časté

začervenanie

menej časté

hypotenzia

veľmi zriedkavé

vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dyspnoe, rinitída

veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

abdominálna bolesť, nauzea

menej časté

vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

veľmi zriedkavé

pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

veľmi zriedkavé

angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov‑Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

opuch členkov

menej časté

artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

edém, únava

menej časté

bolesť na hrudi, asténia, bolesť, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

*najčastejšie charakteru cholestázy


Hlásili sa ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Symptómy

Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Hlásila sa výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom si vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v obehu a diurézu.


Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že použitie aktívneho uhlia u zdravých dobrovoľníkov do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála / selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami. ATC kód: C08CA01.


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu od symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a tým znižuje celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.


 1. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína pektoris).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24‑hodinového intervalu. Vzhľadom na pozvoľný nástup účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia sa 1‑milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5 ‑ 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10 ‑ 20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií a revaskularizačných výkonov.


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOTVýskyt kardiovaskulárnych príhod

Počet (%)

amlodipín verzus placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

Pomer rizika (95 % IS)

Hodnota P

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne príhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54‑0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54‑0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41‑0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37‑1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19‑1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48‑12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14‑2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50‑13,4)

0,24Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie s využitím záťažových testov u pacientov so srdcovým zlyhaním II. – IV. stupňa podľa NYHA preukázali, že amlodipín na základe posúdenia tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobuje klinické zhoršenie stavu.


Výsledky placebom kontrolovanej štúdie (PRAISE), v ktorej boli sledovaní pacienti so srdcovým zlyhaním III. – IV. stupňa podľa NYHA užívajúci digoxín, diuretikum a inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ukázali, že podávanie amlodipínu nezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V pokračujúcej placebom kontrolovanej “follow-up“ štúdii (PRAISE-2) pri dlhodobom sledovaní pacientov so srdcovým zlyhaním III. a IV. stupňa podľa NYHA bez klinických symptómov a objektívneho nálezu svedčiaceho pre ischemickú chorobu, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, srdcových glykozidov a diuretík, nemal amlodipín účinok na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej skupine bolo podávanie amlodipínu spojené s vyšším výskytom pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)


Randomizovaná dvojito‑zaslepená morbiditno‑mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) sa vykonala na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 ‑ 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku 6 ‑ 17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie amlodipínu v dávkach 2,5 mg a 5,0 mg s placebom preukázalo, že obe dávky znížili systolický tlak krvi oveľa významnejšie ako placebo. Rozdiel medzi oboma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pubertálny a všeobecný vývin neboli študované. Dlhodobá účinnosť amlodipínu na liečbu v detstve za účelom zníženia kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti nie je stanovená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na plazmatické proteíny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitroukazujú, že 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu je naviazané na plazmatické bielkoviny.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia / eliminácia

Koncový eliminačný plazmatický polčas je asi 35 ‑ 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 ‑ 60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


Použitie u detí

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 hypertenzných detí vo veku od 1 do 17 rokov (kde 34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali amlodipín v dávkach 1,25 mg a 20 mg podávaných buď jedenkrát alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami sa pozorovala veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50‑krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8‑násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.


Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza

bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý

sodná soľ karboxymetylškrobu A

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Biely nepriehľadný PVC/PVdC hliníkový blister.


14, 20, 28, 30, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Štokholm

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Amlodipine Bluefish 5 mg tablety: 83/0106/10-S

Amlodipine Bluefish 10 mg tablety: 83/0107/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. februára 2010.

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUMáj 201410

Amlodipine Bluefish 5 mg tablety