+ ipil.sk

AMLOPIN S 10 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04782


Písomná informácia pre používateľa


AMLOPIN S 5 mg tablety

AMLOPIN S 10 mg tablety


amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Amlopin S a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlopin S

3. Ako užívať Amlopin S

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Amlopin S

 2. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Amlopin S a na čo sa používa


Amlodipín patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika.


Amlodipín sa používa na liečbu:

- vysokého krvného tlaku (hypertenzie)

- určitého druhu bolesti na hrudi nazývaného srdcová angína (angína pektoris), ktorej zriedkavá forma je Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým krvným tlakom váš liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie.


U pacientov so srdcovou angínou amlodipín zlepšuje zásobovanie srdcového svalu krvou, tým sa doň dostáva viac kyslíka a výsledkom je zabránenie bolesti na hrudi. Amlodipín neprináša okamžitú úľavu od bolesti na hrudi spôsobenej srdcovou angínou.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amlopin S


Neužívajte Amlopin S

 • ak ste alergický (precitlivený) na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktorékoľvek iné antagonisty vápnika. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami s dýchaním.

 • ak máte závažne nízky krvný tlak (hypotenziu),

 • ak máte zúženú aortálnu srdcovú chlopňu (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, kedy vaše srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou),

 • ak trpíte zlyhávaním srdca po srdcovom infarkte.


Upozornenia a opatrenia

Informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne alebo sa vyskytol ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • srdcová príhoda

 • zlyhanie srdca

 • závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza)

 • ochorenie pečene

 • ste starší človek a je potrebné zvýšiť vám dávku


Použitie u detí a dospievajúcich

Amlodipín sa nesledoval u detí mladších ako 6 rokov. Amlodipín sa má používať len na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Ak potrebujete viac informácii, opýtajte sa svojho lekára.


Iné lieky a Amlopin S

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Amlodipín môže ovplyvniť účinok iných liekov alebo môže byť ovplyvnený inými liekmi ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky proti plesňovým ochoreniam)

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (nazývané inhibítory proteázy používané na liečbu HIV)

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

 • dantrolén (infúzia na závažné poruchy telesnej teploty)

 • simvastatín (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu v krvi)


Amlodipín môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Amlopin S a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú amodipín, nemajú konzumovať grapefruitový džús alebo grapefruit. Je to z dôvodu, že grapefruit a grapefruitový džús môžu viesť k zvýšeniu hladiny liečiva amlodipínu v krvi, čo môže nepredvídateľne zosilniť účinok amlodipínu na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo

Bezpečnosť amlodipínu počas tehotenstva u ľudí nebola stanovená. Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, musíte to povedať svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Amlopin S.


Dojčenie

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujte začať dojčiť, musíte to povedať svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Amlopin S.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amlodipín môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak po užití tablety cítite nevoľnosť, závrat alebo únavu alebo bolesť hlavy, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje a okamžite vyhľadajte svojho lekára.


 1. Ako užívať Amlopin S


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka je 5 mg amlodipínu raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 10 mg amlodipínu raz denne.


Váš liek môžete užiť pred alebo po jedle a nápojoch. Užívajte váš liek v rovnakom čase každý deň a zapite ho pohárom vody. Nezapíjajte Amlopin S s grapefruitovým džúsom.


Použitie u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich (vo veku 6-17 rokov) je odporúčaná zvyčajná úvodná dávka 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite lekára.


Ak užijete viac Amlopinu S, ako máte

Užitie väčšieho množstva tabliet naraz môže spôsobiť zníženie, dokonca až nebezpečné zníženie vášho krvného tlaku. Môžete pociťovať závrat, malátnosť, mdloby alebo slabosť. Pri závažnom poklese krvného tlaku môže dôjsť k šoku. Môžete cítiť chlad a vlhkosť na koži a môžete stratiť vedomie. Ak užijete príliš veľa tabliet Amlopinu S naraz, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Amlopin S

Nemusíte sa obávať. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Amlopin S

Váš lekár vám odporučí, ako dlho máte Amlopin S užívať. Ak prestanete užívať váš liek skôr, ako vám odporučil lekár, vaše ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžitenavštívte svojho lekára, ak sa po užití tohto lieku u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov.

 • náhly sipot, bolesť na hrudi, skrátený dych (dýchavičnosť) alebo ťažkosti s dýchaním

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • opuch jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje veľké ťažkosti pri dýchaní

 • závažné kožné reakcie zahŕňajúce rozsiahlu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, tvorbu pľuzgierov, odlupovanie a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • srdcová príhoda, poruchy srdcového rytmu

 • zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha a chrbta sprevádzanú pocitom nevoľnosti


Hlásené boli nasledujúcečasté vedľajšie účinky. Ak vám akékoľvek z nich spôsobujúťažkosti alebo trvajú dlhšie ako jeden týždeň, vyhľadajte svojho lekára.


Časté: môžu postihovať 1 až 10 používateľov zo 100

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (najmä na začiatku liečby)

 • palpitácie (búšenie srdca), sčervenanie

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú uvedené v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: môžupostihovať 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

 • trasenie, poruchy vnímania chuti, mdloby, slabosť

 • znecitlivenie alebo stŕpnutie v končatinách, strata pocitu vnímania bolesti

 • poruchy zraku, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky krvný tlak

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

 • porucha činnosti čriev, hnačka a zápcha, porucha trávenia, sucho v ústach, vracanie

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmena sfarbenia kože

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť počas noci, zvýšená častosť močenia

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsníkov u mužov

 • slabosť, bolesť, pocit nevoľnosti

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti


Zriedkavé: môžu postihovať 1 až 10 používateľov z 10 000

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé:môžu postihovať menej ako1 používateľa z 10 000

 • znížené počty bielych krviniek, znížený počet krvných doštičiek, ktoré môžu viesť k nezvyčajnej tvorbe modrín alebo miernemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • nadmerné hladiny cukru v krvi (hyperglykémia)

 • porucha nervov, ktorá môže spôsobiť slabosť, stŕpnutie alebo znecitlivenie

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • porucha funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, ktoré môžu ovplyvniť niektoré lekárske vyšetrenia

 • zvýšené svalové napätie

 • zápal krvných ciev

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, trasenie a/alebo poruchy pohyblivosti


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Amlopin S


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Blister: Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC.

Fľaša: Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amlopin S obsahuje


Amlopin S 5 mg tablety

 • Liečivo je amlodipín. Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) a magnéziumstearát.


Amlopin S 10 mg tablety

 • Liečivo je amlodipín. Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (vo forme amlodipíniumbesilátu).

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Amlopin S a obsah balenia


Amlopin S 5 mg tablety

Biele alebo takmer biele, podlhovasté tablety so šikmo zrezanými hranami s deliacou ryhou na jednej strane a označením „5“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Amlopin S 10 mg tablety

Biele alebo takmer biele podlhovasté tablety so šikmo zrezanými hranami s deliacou ryhou na jednej strane a označením „10“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Tablety sú dostupné v:

- blistrovom balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 120 tabliet a 50 x 1 tableta v blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky

 • plastových fľašiach po 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 a 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobcovia:

LEK S.A.

administratívne miesto:

ul. Podlipie 16

95-010 Strykow

Poľsko

výrobné miesto:

ul. Domaniewska 50 C

PL-02-672 Varšava

Poľsko


ROWA Pharmaceuticals Ltd.

Bantry

Co.Cork

Írsko


Salutas Pharma GmbH

administratívne miesto:

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Nemecko

výrobné miesto:

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Nemecko

výrobné miesto:

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


S.C.Sandoz S.r.l.

Str.Livezeni nr.7A

540472 Targu Mures

Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Amlodipin Sandoz

Rakúsko: Amlodipin Sandoz 5 mg – Tabletten

Amlodipin Sandoz 10 mg – Tabletten

Belgicko: Amlodipin besilaat Sandoz 5 mg tabletten

Amlodipin besilaat Sandoz 10 mg tabletten

Bulharsko: Amlopin

Česká Republika: Orcal Neo 5 mg

Orcal Neo 10 mg

Nemecko: Amlobesilat-Sandoz 5 mg Tabletten

Amlobesilat-Sandoz 10 mg Tabletten

Grécko: AMLIBON BES

Španielsko: Amlodipino Sandoz 5 mg comprimidos EFG

Amlodipino Sandoz 10 mg comprimidos EFG

Fínsko: Amlodipin Sandoz

Taliansko: AMLODIPINA SANDOZ 5 mg compresse

AMLODIPINA SANDOZ 10 mg compresse

Estónsko: Amlocard 5 mg

Amlocard 10 mg

Holandsko: Amlodipine (als besilaat) Sandoz 5 mg

Amlodipine (als besilaat) Sandoz 10 mg

Nórsko: Amlodipin Sandoz

Portugalsko: AMLODIPINA SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS

AMLODIPINA SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS

Švédsko: Amlodipin Sandoz

Lotyšsko: Amlocard B 5mg tabletes

Amlocard B 10mg tabletes

Litva: Amlocard 5mg tabletes

Amlocard 10mg tabletes

Poľsko: Amlodipine-1A Pharma

Slovenská Republika: AMLOPIN S 5 mg tablety

AMLOPIN S 10 mg tablety

Slovinsko: Amlodipin Lek 5 mg tablete

Amlodipin Lek 10 mg tablete

Veľká Británia: Amlodipine 5 mg Tablets

Amlodipine 10 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.


6

AMLOPIN S 10 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04782SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


AMLOPIN S 5 mg tablety

AMLOPIN S 10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amlopin S 5 mg tablety

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát)


Amlopin S 10 mg tablety

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilát)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Amlopin S 5 mg tablety

Biele alebo takmer biele, podlhovasté tablety so šikmo zrezanými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane a označením “5“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Amlopin S 10 mg tablety

Biele alebo takmer biele, podlhovasté tablety so šikmo zrezanými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane a označením “10“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKé ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angína.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí

Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg amlodipínu jedenkrát denne, ktorá sa môže zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.

U pacientov s hypertenziou sa amlodipín užíva v kombinácii s tiazidovými uretikami, alfa-blokátormi, beta-blokátormi alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Pri angíne pektoris sa amlodipín môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris refraktérnou na nitráty/alebo adekvátne dávky beta-blokátorov.


Pri súbežnom podávaní s tiazidovými diuretikami, beta-blokátormi a inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.


Pediatrická populácia

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov

Odporúčaná perorálna dávka na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku 6-17 rokov, ktorá sa podáva ako úvodná dávka, je 2,5 mg jedenkrát denne. Ak sa po 4 týždňoch liečby nedosiahne požadovaný krvný tlak, dávka sa môže titrovať až do 5 mg jedenkrát denne. Dávky vyššie ako 5 mg denne sa u detí a dospievajúcich neskúmali (pozri časť 5.1 Farmakodynamické vlastnosti a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Deti mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti

Amlodipín použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia funkcie obličiek, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s mierne až stredne závažne poškodenou funkciou pečene nebolo stanovené odporúčané dávkovanie; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu u pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene sa neskúmala. U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene má liečba amlodipínom začať najnižšou dávkou a pomaly sa má zvyšovať.


Spôsob podania

Tablety sú určené na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na deriváty dihydropyridínov, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • závažnou hypotenziou

 • šokom (vrátane kardiogénneho šoku)

 • obštrukciou výtokového traktu ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

 • hemodynamicky nestabilným zlyhaním srdca po akútnom infarkte myokardu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze sa nestanovila.


Pacienti so srdcovým zlyhaním:

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii s pacientami so závažným zlyhaním srdca (trieda III a IV podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine pacientov liečených amlodipínom v porovnaní so skupinou pacientov dostávajúcich placebo (pozri časť 5.1). Blokátory vápnikového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, pretože môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene:

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je biologický polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby, ako aj pri zvyšovaní dávky, treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé sledovanie.

Použitie u starších pacientov:

U starších pacientov sa pri zvyšovaní dávky odporúča opatrnosť (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie u pacientov so zlyhaním obličiek:

Títo pacienti môžu užívať zvyčajné dávky amlodipínu. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia funkcie obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liečiv na amlodipín

Inhibítory CYP3A4:

Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi preteáz, azolovými antifungálnymi látkami, makrolidmi ako sú erytromycín, klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže viesť k výraznému zvýšeniu expozície amlodipínom. Klinický význam týchto farmakokinetických zmien môže byť výraznejší u starších pacientov. Môže byť preto potrebné klinické sledovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Pri súbežnom užívaní induktorov CYP3A4 (napr. rifampicín, ľubovník bodkovaný) sa môžu znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Pri užívaní amlodipínu spolu s induktormi CYP3A4 je potrebná opatrnosť.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu jeho biologickej dostupnosti s následným zosilnením jeho účinkov nazníženie krvného tlaku.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorovala letálna ventrikulárna fibrilácia a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súbežnému podávaniu blokátorov vápnikového kanála, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Amlodipín s účinkom na zníženie krvného tlaku môže zosilniť účinky iných liekov na zníženie krvného tlaku s antihypertenznými vlastnosťami.

V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súbežné podávanie opakovaných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu viedlo k zvýšeniu expozície simvastatínom o 77%v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. Dávka simvastatínu u pacientov užívajúcich amlodipín má byť obmedzená na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť amlodipínu u gravidných žien sa nestanovila.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Užívanie počas gravidity sa odporúča len v tom prípade, ak neexistuje žiadna bezpečnejšia alternatíva, a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Pri rozhodnutí, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu amlodipínom sa má vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi vápnikového kanála sa zanamenali reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch sa zistili nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Amlodipín môže mať mierny alebo stredne závažný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, môže byť ich schopnosť reagovať narušená. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú ospalosť, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Počas liečby amlodipínom sa pozorovali a zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky s nasledujúcou frekvenciou: veľmi časté (≥ l/10); časté (≥ l/100 až < l/10); menej časté (≥ l/1 000 až ≤ l/100); zriedkavé

(≥ 1/10 000 až ≤ l/1 000); veľmi zriedkavé (≤ l/10 000).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiadúce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

Alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Časté

Somnolencia, závraty, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

Menej časté

Tras, dysgeúzia, synkopa, hypoestézia, parestézia

Veľmi zriedkavé

Hypertónia,

periférna neuropatia

Poruchy oka

Menej časté

Poruchy zraku (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie

Veľmi zriedkavé

Infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Poruchy ciev

Časté

Sčervenanie

Menej časté

Hypotenzia

Veľmi zriedkavé

Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe, rinitída

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, nauzea

Menej časté

Vracanie, dyspepsia, zmenená funkcia čreva (vrátane hnačky a zápchy), suchosť v ústach

Veľmi zriedkavé

Pankreatitída, gastritída, gingiválna hyperplázia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Hepatitída, žltačka, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, purpura, sfarbenie kože, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém

Veľmi zriedkavé

Angioedém, multiformný erytém, urtikária, exfoliatívna dermatitída, Stevensov – Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Veľmi zriedkavé

Fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Opuch členkov

Menej časté

Artralgia, myalgia, kŕče svalstva, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poruchy močenia, noktúria, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Edém, únava

Menej časté

Bolesť na hrudi, asténia, bolesť, nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

*väčšinou v súvislosti s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.

Príznaky:

Dostupné údaje naznačujú, že ťažké predávkovanie môže viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Zaznamenala sa výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vedúca k šoku s fatálnym následkom.


Liečba:

Klinicky významná hypotenzia v dôsledku predávkovania amlodipínom si vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcových a dýchacích funkcií, zvýšenie polohy končatín a sledovanie objemu tekutiny v cirkulácii a diurézy.


Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť obnoviť cievny tonus a tlak krvi za predpokladu, že ich použitie nie je kontraindikované. Glukonan vápenatý podávaný intravenózne môže byť prospešný pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov viedlo užitie aktívneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu k zníženiu rýchlosti absorpcie amlodipínu.


Keďže amlodipín sa veľmi dobre viaže na bielkoviny, je pravdepodobné, že dialýza je málo účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory vápnikového kanála, selektívne blokátory vápnikového kanála s prevažujúcimi účinkami na cievy.

ATC kód: C 08 CA 01


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkého svalstva srdca a ciev.

Mechanizmus antihypertenzného účinku amlodipínu je výsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svaly ciev.


Presný mechanizmus, ktorým amlodipín zmierňuje angínu pektoris nie je úplne stanovený, avšak amlodipín znižuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledujúcimi spôsobmi:


1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a tým znižuje celkový periférny odpor (afterload), proti ktorému pracuje srdce. Keďže srdcový tep ostáva stabilný, táto znížená záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a jeho nároky na kyslík.


2. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických regiónoch. Táto dilatácia zvyšuje zásobovanie myokardu kyslíkom u pacientov so spazmom koronárnej tepny (Prinzmetalova alebo variantná angína).


U pacientov s hypertenziou zabezpečuje dávkovanie jedenkrát denne klinicky významné zníženie tlaku krvi v ležiacej polohe aj v stoji počas 24 hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris sa pri podávaamlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas tolerancie záťaže, čas do objavenia sa anginózneho záchvatu a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu, znižuje sa frekvencia anginóznych záchvatov ako aj potreba užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nežiaducimi účinkami na metabolizmus, ani so zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s ochorením koronárnych artérií (CAD, coronary artery disease)

Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s ochorením koronárnych artérií (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5-10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10-20 mg a 655 pacientov dostávalo placebo, popri štandardnej liečbe statínmi, beta-blokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií pre srdcovú angínu a revaskularizačných výkonov.


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárnych príhod Amlodipín verzus placebo

Počet (%)

Výsledky Amlodipín Placebo Enalapril Pomer rizika Hodnota P

(95 % IS)

Primárny koncový bod

Nežiaduce kardiovaskulárne

príhody 110 (16,6) 151 (23,1) 136 (20,2) 0,69 (0,54-0,88) 0,003

Jednotlivé zložky

Koronárna revaskularizácia 78 (11,8) 103 (15,7) 95 (14,1) 0,73 (0,54-0,98) 0,03

Hospitalizácia pre srdcovú

angínu 51 (7,7) 84 (12,8) 86 (12,8) 0,58 (0,41-0,82) 0,002

Nefatálny IM 14 (2,1) 19 (2,9) 11 (1,6) 0,73 (0,37-1,46) 0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA 6 (0,9) 12 (1,8) 8 (1,2) 0,50 (0,19-1,32) 0,15

Smrť z kardiovaskulárnych

príčin 5 (0,8) 2 (0,3) 5 (0,7) 2,46 (0,48-12,7) 0,27

Hospitalizácia pre CHF 3 (0,5) 5 (0,8) 4 (0,6) 0,59 (0,14-2,47) 0,46

Resuscitovaná zástava srdca 0 4 (0,6) 1 (0,1) NA 0,04

Novodiagnostikované ochorenie

periférnych ciev 5 (0,8) 2 (0,3) 8 (1,2) 2,6 (0,50-13,4) 0,24


Skratky: CHF, kongestívne zlyhanie srdca; IS, interval spoľahlivosti; IM-, infarkt myokardu; TIA, prechodný ischemický záchvat.


Použitie u pacientov so zlyhaním srdca

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie založené na záťažových testoch u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy II-IV ukázali, že amlodipín nevedie ku klinickému zhoršeniu, na základe posúdenia tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE) navrhnutá na sledovanie pacientov so srdcovým zlyhaním triedy NYHA III-IV užívajúcich digoxín, diuretiká a ACE inhibítory ukázala, že užívanie amlodipínu nevedie k zvýšeniu rizika mortality alebo kombinovaného rizika mortality a morbidity so zlyhaním srdca.


V nadväzujúcej, dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE 2) s amlodipínom u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy III a IV bez klinických príznakov alebo objektívnych zistení alebo základného ischemického ochorenia, amlodipín nepreukázal pri stabilnom dávkovaní ACE inhibítorov, digitálisu a diuretík žiadny účinok na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. V tejto istej skupine pacientov sa liečba amlodipínom spájala so zvýšenou incidenciou pľúcnych edémov.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)


Randomizovaná dvojito‑zaslepená morbiditno‑mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu(ALLHAT, Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) bola vykonaná na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor vápnikového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (ICHS) vrátane infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody prekonanej pred viac ako 6 mesiacmi alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiografiou (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárne sledovaný parameter (“endpoint”) bol kombináciou fatálne končiacej ICHS alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárne sledovanom parametri nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90-1,07] p = 0,65. Zo sekundárnych parametrov bola incidencia výskytu zlyhania srdca (súčasť kombinácie kardiovaskulárnych parametrov) výrazne vyššia v skupine pacientov užívajúcich amlodipín v porovnaní so skupinou liečenou chlórtalidónom (10,2% vs. 7,7%, RR 1,38, 95% IS [1,25-1,52] p < 0,001). Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u detí (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii zahŕňajúcej 268 detí vo veku od 6 do 17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg a 5 mg dávky amlodipínu s placebom ukázalo, že systolický krvný tlak bol po podaní oboch dávok znížený výraznejšie ako po podaní placeba. Rozdiel medzi týmito dvoma dávkami nebol štatisticky významný.


Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, dospievanie a celkový vývoj sa neskúmali. Nestanovila sa ani dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na plazmatické bielkoviny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre absorbuje s maximálnymi hladinami v krvi 6-12 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť amlodipínu sa odhaduje na 64 až 80%. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitro preukázali, že približne 97,5% cirkulujúceho amlodipínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplynená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia/eliminácia

Terminálny plazmatický eliminačný polčas je približne 35 až 50 hodín a pri dávkovaní jedenkrát denne sa nemení. Amlodipín sa v značnej miere metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity, pričom močom sa vylučuje 10% pôvodnej zlúčeniny a 60% metabolitov.


Použitie u detí

Populačná farmakokinetická štúdia sa vykonala na 74 deťoch s hypertenziou vo veku od 1 do 17 rokov (34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali dávky amlodipínu v rozmedzí 1,25 mg až 20 mg raz denne alebo dvakrát denne. U detí mužského pohlavia vo veku 6 až 12 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 22,5 l/hod a u dospievajúcich mužského pohlavia 27,4 l/hod. U detí ženského pohlavia vo veku 6 až 12 rokov bol typický perorálny klírens (CL/F) 16,4 l/hod a u dospievajúcich ženského pohlavia 21,3 l/hod. Medzi jednotlivcami sa pozorovala veľká variabilita v expozícii. U detí mladších ako 6 rokov boli zaznamenané len obmedzené údaje.


Použitie u starších pacientov

Čas na dosiahnutie maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu u starších i mladších jedincov je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu s výsledným zväčšením „plochy pod krivkou“ (AUC) a polčasom eliminácie u starších pacientov. Zvýšenie hodnoty AUC a eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca boli také, ako sa očakávali v skúmanej vekovej skupine pacientov.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

O podávaní amlodipínu u pacientov s poškodenou funkciou pečene sú dostupné veľmi obmedzené údaje. Pacienti s nedostatočnou funkciou pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo vedie k predĺženiu biologickému polčasu a k zvýšeniu AUC o približne 40 - 60%.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predĺžené trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších ako sú maximálne odporúčané dávky u ľudí stanovené v mg/kg.


Zhoršenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov, v koncentráciách vypočítaných na dosiahnutie denných dávok 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázala žiadna karcinogenicita. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke u ľudí 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) bola podobná maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Stanovené na hmotnosť pacienta 50 kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blister: Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 ºC.

Fľaša: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister (Al/PVC):

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 60, 100 a 120 tabliet


Blister (Al/OPA/Al/PVC):

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 60, 100 a 120 tabliet


HDPE fľaša a poistný skrutkovací uzáver:

Veľkosť balenia: 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 a 250 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Amlopin S 5 mg tablety: 83/0476/06-S

Amlopin S 10 mg tablety: 83/0477/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.12.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31.1.2011 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013

10

AMLOPIN S 10 mg tablety