+ ipil.sk

Amoksiklav 1,2 gPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii, ev.č. 2010/00166


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amoksiklav 600 mg

Amoksiklav 1,2 g

prášok na injekčný a infúzny roztok

amoxicilín/kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amoksiklav a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám podajú Amoksiklav

3. Ako sa Amoksiklav podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amoksiklav

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Amoksiklav A NA ČO SA POUŽÍVA


Amoksiklav je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie.

Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liečiv nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Amoksiklav sa používa u dojčiat a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

 • závažné infekcie ucha, nosa a hrdla

 • infekcie dýchacích ciest

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov

 • infekcií kostí a kĺbov

 • vnútrobrušné infekcie

 • infekcie pohlavných orgánov u žien.


Amoksiklav sa používa u dospelých a detí na prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií spojených s rozsiahlymi chirurgickými zákrokmi.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ Amoksiklav


Amoksiklav Vám nesmú podať

 • keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú alebo penicilín,

 • keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla.

 • keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Amoksiklav Vám nesmú podať, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním Amoksiklavu.


Buďte zvlášť opatrný pri Amoksiklave

Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním tohto lieku, ak:

 • máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),

 • sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,

 • nemočíte pravidelne.


Ak si nie ste istý, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním Amoksiklavu.


V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu kombinácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Amoksiklav môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas podávania Amoksiklavu si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak podstupujete krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že dostávate Amoksiklav. Je to preto, lebo tento liek môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.


Ak užívate alopurinol (na liečbu dny) spolu s Amoksiklavom, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.


Ak užívate probenecid (na liečbu dny), Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu.


Ak spolu s Amoksiklavom užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako je warfarín), môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.


Amoksiklav môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku

Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 31,5 mg (1,4 mmol) sodíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy, ak máte diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.


Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje menej ako 39 mg (1 mmol) draslíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy ak máte problémy s obličkami alebo máte diétu s kontrolovaným obsahom draslíka.


Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 63 mg (2,7 mmol) sodíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy, ak máte diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.


Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 39 mg (1 mmol) draslíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy ak máte problémy s obličkami alebo máte diétu s kontrolovaným obsahom draslíka.


3. AKO SA Amoksiklav PODÁVA


Tento liek si nikdy nebudete podávať Vy sami. Tento liek Vám podá kvalifikovaná osoba, akou je lekár alebo zdravotná sestra.


Zvyčajné dávky sú:


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac


Štandardná dávka

1 000 mg/200 mg každých 8 hodín.

Pri predchádzaní vzniku infekcií počas a po operácii

1 000 mg/200 mg pred operáciou v čase, keď Vám podávajú anestetikum.


Dávka sa môže líšiť v závislosti od typu operácie, ktorú podstupujete. Váš lekár môže zopakovať podanie dávky, ak Vaša operácia trvá dlhšie než 1 hodinu.


Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg

 • Všetky dávky sa vypočítajú na základe telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.


Deti vo veku 3 mesiace a viac

25 mg/5 mg na kilogram telesnej hmotnosti každých 8 hodín.

Deti mladšie ako 3 mesiace alebo s telesnou hmotnosťou menej ako 4 kg

25 mg/5 mg na kilogram telesnej hmotnosti každých 12 hodín.


Pacienti s poruchami obličiek alebo pečene

 • Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár môže zmeniť dávku lieku. Váš lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.

 • Ak máte problémy s pečeňou, Váš lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy na funkčné vyšetrenie pečene.


Ako Vám Amoksiklav podajú

 • Amoksiklav sa podáva formou injekcie do žily alebo ako vnútrožilová infúzia.

 • Počas liečby Amoksiklavom dbajte na to, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín.

 • Za normálnych okolností Vám budú Amoksiklav podávať maximálne 2 týždne. Potom lekár prehodnotí Váš stav.


Ak Vám podajú viac Amoksiklavu, ako sa odporúča

Nie je pravdepodobné, že vám podajú príliš veľké množstvo lieku. Ak máte pocit, že Vám podali príliš veľké množstvo Amoksiklavu, ihneď to povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. V takomto prípade sa môžu u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Amoksiklav môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri podávaní tohto lieku sa môžu objaviť nižšie uvedené vedľajšie účinky.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor


Alergické reakcie:

 • kožná vyrážka

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktoré sa prejaví ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj iné časti tela

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté uzliny v hrdle, v podpazuší alebo slabinách

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), spôsobujúci ťažkosti s dýchaním

 • kolaps.

Okamžite kontaktujte ošetrujúceho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov. Prestaňte používať Amoksiklav.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesti brucha a/alebo horúčku.

Ak sa u Vás objavia tieto príznaky, čo najskôrkontaktujte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)

 • kvasinková infekcia (kandidóza – kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov)

 • hnačka.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 zo 100 ľudí)

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • vystúpená svrbivá vyrážka (žihľavka)

 • nutkanie na vracanie (nauzea), najmä pri podaní vysokých dávok


Ak Vás postihne niektorý zo stavov nižšie, používajte Amoksiklav pred jedlom.

 • vracanie

 • ťažkosti s trávením

 • závraty

 • bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

- zvýšená hladina niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 1 000 ľudí)

 • kožná vyrážka, z ktorej sa môže vytvoriť pľuzgier a ktorá vyzerá ako malý terč (v strede tmavé bodky obkolesené bledšou plochou s tmavým prstencom po okraji – multiformný erytém)

 • Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytne vyššie uvedený príznak.

- opuch a začervenanie pozdĺž žily, ktorá je mimoriadne citlivá na dotyk.


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 • nízky počet buniek zúčastňujúcich sa krvného zrážania

 • nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky neznámej častosti výskytu (vyskytnú sa u veľmi malého počtu ľudí a ich častosť výskytu nie je známa)

 • alergické reakcie (pozri vyššie)

 • zápal hrubého čreva (pozri vyššie)

 • závažné kožné rekcie:

- rozsiahla vyrážka s pľuzgierom a olupujúcou sa kožou, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a ťažšia forma, spôsobujúca nadmerné olupovanie kože (viac ako 30% povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s malými pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá kožná vyrážka s hrčkami pod kožou a pľuzgiermi (exantematózna pustulóza).

Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov.


 • zápal pečene (hepatitída)

 • žltačka, spôsobená zvýšenou hladinou bilirubínu (látka tvorená v pečeni) v krvi, ktorá spôsobí, že Vaša koža a očné bielka zožltnú

 • zápal kanálikov v obličkách

 • pomalšie zražanie krvi

 • kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Amoksiklavu alebo majú problémy s obličkami)


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri vyšetreniach krvia moču:

 • veľké zníženie počtu bielych krviniek

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)

 • tvorba kryštálikov v moči.


Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky


 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Amoksiklav


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Roztok sa nesmie uchovávať v mrazničke.


Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amoksiklav obsahuje


Amoksiklav 600 mg:

- Liečivo je amoxicilín 500 mg vo forme sodnej soli amoxicilínu a kyselina klavulanová100 mgvo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.

Liek neobsahuje ďalšie zložky.


Amoksiklav 1,2 g:

- Liečivo je amoxicilín 1 000 mg vo forme sodnej soli amoxicilínu a kyselina klavulanová 200 mgvo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.

Liek neobsahuje ďalšie zložky.


Ako vyzerá Amoksiklav a obsah balenia


Amoksiklav je biely až svetložltý prášok.


Liek je dostupný v balení po 5 injekčných liekovkách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2010.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Ďalšie informácie si prečítajte, prosím, v Súhrne charakteristických vlastností lieku.


Podanie


Amoksiklav sa môže podávať buď intravenóznou injekciou podávanou pomaly počas 3 až 4 minút priamo do žily alebo do katétra alebo infúziou trvajúcou 30 až 40 minút. Amoksiklav nie je vhodný na intramuskulárne podanie.


Príprava roztokov


Príprava injekčných intravenóznych roztokov


Amoksiklav 600 mg

Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 10 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 10,5 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.


Amoksiklav 1,2 g

Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 20 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 20,9 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.


Amoksiklav sa má použiť do 20 minút po príprave roztoku.


Príprava infúznych intravenóznych roztokov


Injekčné liekovky s Amoksiklavom nie sú vhodné na viacnásobné použitie.


Amoksiklav 600 mg

Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 50 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.


Amoksiklav 1,2 g

Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 100 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.


Stabilita pripravených roztokov


Uchovávanie pri teplote 5°C: pripravené roztoky Amoksiklavu sa majú pridať do predchladených infúznych vakov, ktoré sa môžu uchovávať pri teplote 5°C počas 8 hodín. Infúzia sa má podať okamžite po dosiahnutí izbovej teploty.


Stabilita rekonštituovaného roztoku (v rôznych infúznych roztokoch a pri rôznej teplote):


Intravenózny infúzny roztok

Čas stability pri 25°C

Čas stability pri 5°C

Voda na injekciu

4 h

8 h

Fyziologický roztok (0,9% roztok chloridu sodného)

4 h

8 h

Infúzny roztok Ringer-Laktátu

3 h


Infúzny roztok chloridu draselného alebo chloridu sodného

3 hInkompatibility

Amoksiklav je menej stabilný v infúznych roztokoch obsahujúcich glukózu, dextrán alebo hydrogénuhličitany.

Amoksiklav sa nesmie miešať s inými liekmi.

Amoksiklav sa nemá miešať s aminoglykozidamiin vitro kvôli ich možnej inaktivácii amoxicilínom.


7Amoksiklav 1,2 g

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii, ev.č. 2010/00166


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU


Amoksiklav 600 mg

Amoksiklav 1,2 g


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Amoksiklav 600 mg:

Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg amoxicilínu vo forme sodnej soli amoxicilínu a 100 mg kyseliny klavulanovej vo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.


Amoksiklav 1,2 g:

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 000 mg amoxicilínu vo forme sodnej soli amoxicilínu a 200 mg kyseliny klavulanovej vo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný a infúzny roztok.


Biely až svetložltý prášok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Amoksiklav je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):


 • Ťažké infekcie ucha, nosa a hrdla (akými sú mastoiditída, peritonzilárne infekcie, epiglotitída a sínusitída v prípade, keď sú sprevádzané závažnými systémovými prejavmi a príznakmi)

  • Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikovaná)

  • Pneumónia získaná v komunite

  • Cystitída

  • Pyelonefritída

  • Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa celulitídou

  • Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomyelitída

  • Intraabdominálne infekcie

  • Infekcie ženského genitálu.


Profylaxia infekcií spojených s rozsiahlymi chirurgickými zákrokmi u dospelých, akými sú chirurgické zákroky týkajúce sa:

- gastrointestinálneho traktu,

- panvovej dutiny,

- hlavy a krku,

- žlčových ciest.


Je potrebné zvážiť oficiálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky sú vo všetkých častiach vyjadrené vo vzťahu k obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Pri výbere dávky Amoksiklavu na liečbu jednotlivých infekcií sa majú vziať do úvahy:

- predpokladané patogény a ich pravdepodobná citlivosť na antibakteriálne liečivá (pozri časť 4.4)

- závažnosť a miesto infekcie

- vek, telesná hmotnosť a renálna funkcia pacienta, ako je uvedené nižšie.


Ak je to nevyhnutné, má sa zvážiť použitie inej liekovej formy kombinácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (napr. takej, ktorá poskytuje vyššie dávky amoxicilínu a/alebo iný pomer amoxicilínu ku kyseline klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Tento prášok na injekčný alebo infúzny roztok Amoksiklavu poskytuje celkovú dennú dávku 3 000 mg amoxicilínu a 600 mg kyseliny klavulanovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa zváži použitie vyššej dennej dávky amoxicilínu, odporúča sa zvoliť alternatívnu intravenóznu liekovú formu kombinácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulanovej.


Dĺžka liečby sa má stanoviť na základe odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) si vyžadujú dlhšiu liečbu. Liečba sa nemá predlžovať po 14 dňoch bez jej prehodnotenia (pozri časť 4.4 o predĺženej liečbe).


Do úvahy sa majú vziať lokálne smernice o náležitej frekvencii podávania amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou ≥ 40 kg

Na liečbu infekcií uvedených v časti 4.1: 1 000 mg/200 mg každých 8 hodín.


Profylaxia pri chirurgických zákrokoch

Pri zákrokoch trvajúcich kratšie ako 1 hodinu je odporúčaná dávka Amoksiklavu 1 000 mg/200 mg až 2 000 mg/200 mg podávaných pri navodení anestézie (Dávku 2 000 mg/200 mg možno dosiahnuť použitím alternatívnej intravenóznej liekovej formy kombinácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej).


Pri zákrokoch trvajúcich dlhšie ako 1 hodinu je odporúčaná dávka Amoksiklavu 1 000 mg/200 mg až 2 000 mg/200 mg podávaných pri navodení anestézie, pričom v priebehu 24 hodín možno podať až 3 dávky po 1 000 mg/200 mg.


Ak sa pri operácii zistia jasné klinické prejavy infekcie, v pooperačnom období treba nasadiť obvyklú intravenóznu alebo perorálnu liečbu.Deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg

Odporúčané dávky:


 • Deti vo veku 3 mesiace a viac: 25 mg/5 mg na kg každých 8 hodín.

 • Deti mladšie ako 3 mesiace alebo s telesnou hmotnosťou menej ako 4 kg: 25 mg/5 mg na kg každých 12 hodín.


Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Porucha renálnej funkcie

Úprava dávky vychádza z maximálneho odporúčaného množstva amoxicilínu. U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) viac ako 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou ≥ 40 kg


CrCl: 10 ‑ 30 ml/min

Začiatočná dávka 1 000 mg/200 mg a potom 500 mg/100 mg podávaných dvakrát denne.

CrCl < 10 ml/min

Začiatočná dávka 1 000 mg/200 mg a potom 500 mg/100 mg podávaných každých 24 hodín.

Hemodialýza

Začiatočná dávka 1 000 mg/200 mg a následne sa podáva 500 mg/100 mg každých 24 hodín, plus dávka 500 mg/100 mg po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).


Deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg


CrCl: 10 – 30 ml/min

25 mg/5 mg na kg podávaných každých 12 hodín.

CrCl < 10 ml/min

25 mg/5 mg na kg podávaných každých 24 hodín.

Hemodialýza

25 mg/5 mg na kg podávaných každých 24 hodín, plus dávka 12,5 mg/2,5 mg na kg po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú znížené).


Porucha funkcie pečene

Liek podávajte s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene (pozri časti 4.3. a 4.4).


Spôsob podávania

Amoksiklav prášok na injekčný a infúzny roztok je určený na intravenózne použitie.


Amoksiklav sa môže podať buď intravenóznou injekciou podávanou pomaly počas 3 až 4 minút priamo do žily alebo do katétra alebo infúziou trvajúcou 30 až 40 minút. Amoksiklav nie je vhodný na intramuskulárne podanie.


Deťom mladším ako 3 mesiace sa Amoksiklav môže podávať iba formou infúzie.


Liečba Amoksiklavom sa môže začať intravenózne a pokračovať s vhodnou perorálnou liekovou formou, ak sa to považuje za vhodné pre individuálneho pacienta.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorýkoľvek iný penicilín.


Náhla závažná reakcia z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivá napr. cefalosporín, karbapenem alebo monobaktam) v anamnéze.


Žltačka/porucha funkcie pečene spôsobené amoxicilínom/kyselinou klavulanovou v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou je potrebné dôkladne prešetriť predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámy (pozri časti 4.3. a 4.8).


U pacientov liečených penicilínom boli hlásené závažné a niekedy aj fatálne (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a atopických jedincov. Ak sa objaví alergická reakcia, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa musí prerušiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa dokáže, že infekciu vyvolal mikroorganizmus citlivý na amoxicilín, má sa zvážiť prechod na liečbu amoxicilínom v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto lieková forma Amoksiklavu nie je vhodná v prípade vysokého rizika, že predpokladané patogény sú rezistentné na betalaktámy, ktorých citlivosť na betalaktamázy nie je sprostredkovaná inhibíciou kyseliny klavulanovej.Táto lieková forma sa nemá používať na liečbu infekcie spôsobenej S: pneumoniaerezistentného na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí dostávajú vysoké dávky sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Podávaniu kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová sa má vyhnúť v prípade, že infekčná mononukleóza je suspektná z dôvodu výskytu morbiliformnej vyrážky spojenej s týmto ochorením po použití amoxicilínu.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť alergických kožných reakcií.


Predĺžené použitie môže niekedy viesť k nadmernému rastu necitlivých mikroorganizmov.


Výskyt horúčkovitého generalizovaného erytému spojeného s pustulou môže byť na začiatku liečby symptómom akútnej generalizovanej exantématóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytne, liečba Amoksiklavom sa musí prerušiť a podanie amoxicilínu je kontraindikované.


U pacientov so zjavnou poruchou funkcie pečene sa má amoxicilín/kyselina klavulanová podávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Hepatálne udalosti boli hlásené najmä u mužov a starších pacientov a môžu byť spojené s predĺženou liečbou. Tieto udalosti boli veľmi zriedkavo hlásené u detí. Vo všetkých skupinách pacientov sa znaky a symptómy zvyčajne objavia počas alebo krátko po liečbe ale v niektorých prípadoch sa neobjavia ani niekoľko týždňov po ukončení liečby a zvyčajne sú reverzibilné. Hepatálne udalosti môžu byť závažné a za veľmi zriedkavých okolností smrteľné. Takmer vždy sa vyskytli u pacientov so závažným skrytým ochorením alebo súbežnou liečbou, o ktorej je známe, že má potenciálne účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída spojená s antibiotikami bola hlásená pri všetkých antibakteriálnych liečivách vrátane amoxicilínu a rozpätie závažnosti je od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Z tohto dôvodu je dôležité uvažovať o tejto diagnóze u pacientov, ktorí majú hnačku počas alebo po podaní akéhokoľvek antibiotika. Ak sa kolitída spojená s antibiotikami objaví, liečba Amoksiklavom sa má okamžite ukončiť a po konzultácii začne lekár vhodnú terapiu. Antiperistaltiká sú v tejto situácii kontraindikované.


Pri dlhodobej liečbe sa odporúča pravidelné sledovanie funkcií orgánových systémov, vrátane renálnej, hepatálnej a hematopoetickej.


U pacientov užívajúcich amoxicilín/kyselinu klavulanovú bolo zriedkavo hlásené predĺženie protrombínového času. Ak sa súbežne používajú antikoagulanciá, pacienta je potrebné primerane sledovať. Môže byť potrebná úprava dávky perorálneho antikoagulancia na udržanie požadovaného stupňa koagulácie (pozri časť 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť v závislosti od stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženou tvorbou moču bola veľmi zriedkavo pozorovaná kryštalúria, najmä pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať adekvátny príjem tekutín a dostatočná tvorba moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom. U katetrizovaných pacientov je potrebné pravidelne kontrolovať účinok (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú použiť enzymatické metódy oxidázy glukózy pri testovaní prítomnosti glukózy v moči, pretože použitie neenzymatických metódach môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Amoksiklave môže viesť k nešpecifickej väzbe IgG a albumínu na membránu červených krviniek čo vedie k falošne pozitívnym výsledkom v Coombsovom teste.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou, u ktorých nebola dokázaná infekcia spôsobená kmeňom Aspergillusvšak boli hlásené pozitívne výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories Platelia AspergillusEIA testov. Pri použití týchto testov boli hlásené aj skrížené reakcie s non-Aspergillus polysacharidmi a polyfuranózy. Z tohto dôvodu sa majú pozitívne výsledky testov u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať obozretne a majú byť potvrdené inými diagnostickými metódami.


Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 31,5 mg (1,4 mmol) sodíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovanýcm obsahom sodíka.


Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje menej ako 39 mg (1 mmol) draslíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou fukciou obličiek alebo u s diétou s kontrolovaným obsahom draslíka.


Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 63 mg (2,7 mmol) sodíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovanýcm obsahom sodíka.


Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok

Tento liek obsahuje 39 mg (1 mmol) draslíkav injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženou fukciou obličiek alebo u s diétou s kontrolovaným obsahom draslíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používali bez hlásenia akýchkoľvek interakcií. Literárne zdroje však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizačného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom a predpísanou liečbou amoxicilínom. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer sa má starostlivo sledovať s možnosťou pridania alebo vysadenia amoxicilínu. Naviac, môže byť potrebná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát

Penicilíny môžu znižovať exkréciu metotrexátu, čo vedie k možnému zvýšeniu toxicity.


Probenecid

Súbežné podávanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežná liečba probenecidom môže viesť k zvýšeniu a predĺženiu hladín amoxicilínu v krvi, ale nie kyseliny klavulanovej.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej počas gravidity u ľudí nepreukazujú zvýšené riziko kongenitálnych malformácií. V štúdii u žien, ktoré rodili predčasne, bola hlásená predčasná ruptúra fetálnej membrány, pretože profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže byť spojená so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Počas gravidity sa má Amoksiklav podávať len vtedy, ak o tom rozhodne lekár.


Laktácia

Obe liečivá sa vylučujú do materského mlieka (účinky kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa nie sú známe). U dojčených detí sa môže objaviť hnačka a fungálna infekcia slizníc a v takom prípade sa liečba musí ukončiť. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa má použiť počas dojčenia len po prehodnotení pomeru prínos/riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami (ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.

ADR z klinických štúdií a po uvedení lieku na trh, rozdenelé podľa MedDRA klasifikácie tried orgánových systémov sú uvedené nižšie.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledujúca terminológia:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Kandidóza kože a slizníc

Časté

Premnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Zriedkavé

Hemolytická anémia

Zriedkavé

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Hypersenzitívna vaskulitída

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závrat

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Konvulzie2

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Hnačka

Časté

Porucha trávenia

Menej časté

Kolitída spojená s antibiotikami4

Menej časté

Čierny chlpatý jazyk

Menej časté

Zafarbenie zubov11

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Nárast hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 Pozri časti 4.4 a 4.5

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spájaná s vyššími perorálnymi dávkami. Gastrointestinálne reakcie sa môžu zmierniť podávaním Amoksiklavu pred jedlom.

4 Vrátane pseudomembránovej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Mierny nárast AST a/alebo ALT sa môže zaznamenať u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale významnosť týchto zistení nie je známa.

6 Tieto udalosti boli zaznamenané u iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4)

7 Ak sa objaví hypersenzitívna dermatitída, liečba sa má ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4

11 Povrchové zafarbenie zubov sa veľmi zriedkavo hlásilo u detí. Dôkladná ústna hygiena môže pomôcť predísť zafarbeniu zubov, pretože čistenie zubnou kefkou ho zvyčajne odstráni.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a znaky predávkovania


Gastrointestinálne symptómy a poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu byť zjavné. Pozorovala sa kryštalúria spôsobená amoxicilínom, v niektorých prípadoch vedúca k renálnemu zlyhaniu (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí užívajú vysoké dávky sa môžu vyskytnúť konvulzie.


Bolo hlásené, že amoxicilín precipituje v katétri močového mechúra, najmä po intravenóznom podaní vysokých dávok. Je potrebné pravidelne kontrolovať účinnosť (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania

Gastrointestinálne symptómy sa majú liečiť symptomaticky, so zreteľom na rovnováhu tekutín/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa dá odstrániť z cirkulácie hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: betalaktámové antibiotiká, kombinácia penicilínových antibiotík s betalaktámovými inhibítormi, ATC kód: J01CR02


Mechanizmus účinku

Amoxicilín je semisyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viac enzýmov (často označované ako proteíny viažuce penicilín, PBP) pri biosyntéze bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štruktúrnou súčasťou bunkovej steny baktérie. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, čo zvyčajne spôsobí lýzu alebo smrť bunky.


Amoxicilín podlieha degradácii betalaktamázami produkovanými rezistentnou baktériou a preto spektrum aktivity amoxicilínu samotného nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulanová je betalaktámové antibiotikukm štruktúrou podobné penicilínom. Inaktivuje niektoré enzýmy betalaktamázy, čím chráni amoxicilín pred inaktiváciou. Kyselina klavulanová nemá samostatne klinicky použiteľný antibakteriálny účinok.


Vzťah PK/PD


Čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC) sa považuje za kľúčový faktor účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Existujú dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú:

- inaktivácia bakteriálnymi betalaktamázamy, ktoré nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane triedy B, C a D.

- zmena PBP, ktoré redukujú afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému miestu.


Nepriepustnosť baktérií alebo efluxné pumpové mechanizmy môžu spôsobiť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej podľa EUCAST

Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (μg/ml)


Citlivé

Stredne citlivé

Rezistentné

Haemophilus influenzae1

1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

2

-

> 2

Koaguláza-negatívne stafylokoky2

0,25


> 0,25

Enterococcus1

4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

0,5

1‑2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby

4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby

4

8

> 8

Hraničné hodnoty týkajúce sa nešpecifických kmeňov

2

4‑8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácie amoxicilínu. Na účely testovania citlivosti je stanovená koncentrácia kyseliny klavulanovej 2 mg/ml.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácie oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke sú odvodené od hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie R > 8 mg/l zabezpečuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú uvedené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke sú odvodené od hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Výskyt rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy. Lokálne informácie o rezistencii sú potrebné najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivé na meticilín) £

Koaguláza-negatívne stafylokoky (citlivé na meticilín)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

Streptococcus viridans skupina


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.


Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne citlivé organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Acinetobacter spp.

Citrobacter freundii

Enterobacter spp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas spp.

Serratia spp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

$ Prirodzene stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulanovú

1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín sa nemá liečiť touto kombináciou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli hlásené v niektorých krajinách EU s frekvenciou vyššou ako 10 %.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Výsledky farmakokinetickej štúdie, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (500 mg/100 mg alebo 1 000 mg/200 mg) podávali formou intravenóznej bolusovej injekcie skupinám zdravých dobrovoľníkov sú uvedené nižšie.


Stredné (± SD) farmakokinetické parametre

Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Priemerná Cmax

t1/2

AUC

Množstvo zistené v moči (0‑6 hod)


(mg)

(μg/ml)

(h)

(μg.h/ml)

(%)

Amoxicilín

AMX/CA

500 mg/100 mg

500

32,2

1,07

25,5

66,5

AMX/CA

1 000 mg/200 mg

1 000

105,4

0,9

76,3

77,4

Kyselina klavulanová

AMX/CA

500 mg/100 mg

100

10,5

1,12

9,2

46,0

AMX/CA

1 000 mg/200 mg

200

28,5

0,9

27,9

63,8

AMX – amoxicilín, CA – kyselina klavulanová


Distribúcia


Približne 25 % celkovej dávky kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % celkovej dávky amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je približne 0,3‑0,4 l/kg pre amoxicilín a približne 0,2 l/kg pre kyselinu klavulanovú.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín a kyselina klavulanová zistili v žlčníku, abdominálnom tkanive, koži, tuku, svalových tkanivách, synoviálnej a peritoneálnej tekutine, žlči a hnise. Amoxicilín sa neadekvátne distribuuje do cerebrospinálnej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali signifikantnú retenciu žiadneho metabolitu do tkanív. Amoxicilín, tak ako väčšina penicilínov, môže byť detegovaný v materskom mlieku. Stopové množstvo kyseliny klavulanovej môže byť tiež detegované v materskom mlieku (pozri časť 4.6).


Amoxicilín a kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou barierou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom ako neaktívna kyselina penicilínová v množstve ekvivalentnom 10 ‑ 25 % pôvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa rozsiahle metabolizuje u ľudí a eliminuje močom a stolicou a vydýchnutým vzduchom ako oxid uhličitý.


Eliminácia


Hlavnou cestou eliminácie amoxicilínu sú obličky, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje renálnym aj nerenálnym mechanizmom.


Stredný polčas eliminácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej je približne 1 hodina a stredný celkový klírens je približne 25 l/h u zdravých jedincov. Približne 60–70 % amoxicilínu a približne 40‑65 % kyseliny klavulanovej sa eliminuje v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 hodín po podaní jednorazovej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulanovej 500 mg/100 mg alebo 1 000 mg/200 mg. Rôzne štúdie ukázali, že močom sa vylúči 50‑85 % amoxicilínu a 27‑60 % kyseliny klavulanovej v priebehu 24 hodín. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči počas prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné použitie probenecidu spomalí vylučovanie amoxicilínu, ale neovplyvní renálnu exkréciu kyselina klavulanovej (pozri časť 4.5).


Vek


Polčas eliminácie amoxicilínu je podobný u detí vo veku od 3 mesiacov po 2 roky a starších detí a dospelých. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených) v prvom týždni života nesmie interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne z dôvodu nevyvinutosti renálnej eliminácie. Pretože u starších pacientov je pravdepodobnejší výskyt zníženej renálnej funkcie, dávku je potrebné zvoliť s opatrnosťou a renálnu funkciu sledovať.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej klesá proporcionálne znižujúcej sa renálnej funkcii. Pokles klírensu je výraznejší u amoxicilínu, pretože vyšší podiel amoxicilínu sa vylučuje obličkami.

Dávky pri poruche funkcie obličiek preto musia zabrániť nadmernej akumulácii amoxicilínu, pričom sa musia zachovať adekvátne hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


U pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebné zvoliť dávku s opatrnosťou a funkciu pečene pravidelne sledovať.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej uskutočnené na psoch preukázali podráždenie žalúdka, vracanie a zafarbenie jazyka.


Štúdie karcinogenity s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou alebo jednotlivými zložkami sa nevykonali.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Žiadne.


 1. Inkompatibility


Amoksiklav je menej stabilný v infúznych roztokoch obsahujúcich glukózu, dextrán alebo hydrogénuhličitany.

Amoksiklav sa nesmie miešať s inými liekmi.


Amoksiklav sa nemá miešať s aminoglykozidamiin vitro kvôli ich možnej inaktivácii amoxicilínom.


6.3 Čas použiteľnosti


Prášok na injekčný a infúzny roztok: 2 roky


Stabilita pripraveného roztoku (v rôznych infúznych roztokoch a pri rôznej teplote):


Intravenózny infúzny roztok

Čas stability pri 25°C

Čas stability pri 5°C

Voda na injekciu

4 h

8 h

Fyziologický roztok (0,9% roztok chloridu sodného)

4 h

8 h

Infúzny roztok Ringer-Laktátu

3 h


Infúzny roztok chloridu draselného alebo chloridu sodného

3 h6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Rekonštituovaný roztok sa nesmie uchovávať v mrazničke.

Uchovávanie pri teplote 5°C: pripravené roztoky Amoksiklavu sa majú pridať do predchladených infúznych vakov, ktoré sa môžu uchovávať pri teplote 5°C počas 8 hodín. Infúzia sa má podať okamžite po dosiahnutí izbovej teploty.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Liek je balený v bezfarebných sklenených (hydrolytická trieda III) injekčných liekovkách s gumenými zátkami a hliníkovým/PP viečkom.

Amoksiklav 600 mg a Amoksiklav 1,2 g sú dostupné v škatuliach po 5 injekčných liekoviek.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


Príprava injekčných intravenóznych roztokov


Amoksiklav 600 mg

Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 10 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 10,5 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.


Amoksiklav sa má použiť do 20 minút po príprave roztoku.


Amoksiklav 1,2 g

Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 20 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 20,9 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.


Amoksiklav sa má použiť do 20 minút po príprave roztoku.


Príprava infúznych intravenóznych roztokov


Injekčné liekovky s Amoksiklavom nie sú vhodné na viacnásobné použitie.


Amoksiklav 600 mg

Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 50 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.


Amoksiklav 1,2 g

Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 100 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.


Používať sa môžu len číre roztoky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0605/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


1994

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


september 2010

14Amoksiklav 1,2 g