+ ipil.sk

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziuPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

amoxicilín/kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

3. Ako užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu a na čo sa používa


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie.

Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulánová. Amoxicilín patrí do skupiny liečiv nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulánová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

 • infekcie stredného ucha a prinosových dutín

 • infekcie dýchacích ciest

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane infekcie zubov

 • infekcie kostí a kĺbov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteAmoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu


Neužívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

 • ak ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulánovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla,

 • ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo ste mali žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Neužívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.


Upozornenia a opatrenia

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať tento liek, že:

 • máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),

 • sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,

 • nemočíte pravidelne.


Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.


V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu Amoksiklavu alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek problémov, musíte si pri užívaní Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu dávať pozor na niektoré príznaky. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak Vám idú robiť krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu. Dôvodom je skutočnosť, že Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Iné lieky a Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate alopurinol(na liečbu dny) spolu s Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.


Ak užívate probenecid(na liečbu dny), Váš lekár môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu.


Ak spolu s Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako jewarfarín), môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže ovplyvniť účinok metotrexátu(liečivo používané na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže ovplyvniť účinok mofetilmykofenolátu (liek používaný na zabránenie odmietnutia transplantovaného orgánu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlá. Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu obsahuje aspartám (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov, ktorí trpia stavom nazývaným „fenylketonúria“.


3. Ako užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac:

 • Zvyčajná dávka - 1 vrecko dvakrát denne

 • Vyššia dávka – 1 vrecko trikrát denne


Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg:

Použitie Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu sa neodporúča.


Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami

 • Ak máte ťažkosti s obličkami, môže byť potrebné zmeniť dávku lieku. Váš lekár Vám predpíše inú silu lieku alebo iný liek.

 • Ak máte ťažkosti s pečeňou, lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy, aby zistil ako Vám funguje pečeň.


Ako užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

 • Predtým ako potrebujete užiť Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu, otvorte vrecko, obsah vysypte do pohára naplneného do polovice vodou a premiešajte.

 • Pripravenú suspenziu vypite na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

 • Medzi užívaním jednotlivých dávok zachovajte minimálne 4-hodinový odstup.

Neužívajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

 • Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu neužívajte dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite zle, vyhľadajte svojho lekára.


Ak užijete viac Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, ako máte

Ak ste užili viac Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, môžu sa u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče v bruchu. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Liek si zoberte so sebou.


Ak zabudnete užiť Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Ak ste zabudli užiť dávku, zoberte si ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred podaním ďalšej dávky.


Ak prestanete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Neprestaňte liek užívať, dokonca aj ak sa cítite lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete každú dávku. Ak niektoré baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Príznaky, na ktoré musíte dávať pozor

Alergické reakcie:

kožná vyrážka

zápal krvných ciev(vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela

horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách

opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním

kolaps.

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na svojho lekára.Prestaňte užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

Ak sa u Vás prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

hnačka(u dospelých).


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až1 z 10 ľudí)

kvasinková infekcia (kandidóza ‑ kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)

nutkanie na vracanie(nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok

ak Vás to postihne, užívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziupred jedlom

vracanie

hnačka(u detí).


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až1 zo 100 ľudí)

kožná vyrážka, svrbenie

vyvýšená svrbivá vyrážka(žihľavka)

ťažkosti s trávením

závraty

bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť až1 z 1 000 ľudí)

kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)

ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi

nízky počet bielych krviniek.


Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.

Alergické reakcie (pozri vyššie)

Zápal hrubého čreva(pozri vyššie)

 • Zápal mozgových blán (aseptická meningitída)

Závažné kožné vyrážky:

- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis(bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi(exantemózna pustulóza).

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára.

zápal pečene(hepatitída)

žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo u dieťaťa môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov

zápal kanálikov obličky

pomalšie zrážanie krvi

hyperaktivita

kŕče(u ľudí užívajúcich vysoké dávky Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)

čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý

zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniachalebo vyšetreniach moču:

závažné zníženie počtu bielych krviniek

nízky počet červených krviniek(hemolytická anémia)

kryštáliky v moči.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Perorálna suspenzia sa musí použiť okamžite po príprave.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu obsahuje

 • Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulánová. Každé vrecko obsahuje: 1004,5 mg trihydrátu amoxicilínu zodpovedajúceho 875 mg amoxicilínu a 148,9 mg káliumklavulanátu zodpovedujúceho 125 mg kyseliny klavulánovej.


- Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, precipitát oxidu kremičitého, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, aspartám (E 951),citrónovo-broskyňovo-jahodová príchuť,


Ako vyzerá Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu a obsah balenia

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziusú vrecká obsahujúce 1,8 g granulátu na perorálnu suspenziu.

Vrecká sú vyrobené z vrstiev papiera/polyetylénu/alumínia/polyetylénu z vonkajšej do vnútornej strany.


Veľkosť balenia: 10, 12, 14, 20 alebo 30 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Clavamox 1 g – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

Taliansko: Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz GmbH 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale

Poľsko: Amoksiklav

Španielsko: Amoxicilina/Ácido clavulánico Placasod 875/125 mg granulado para suspensión oral EFG

Slovenská republika: Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.

6


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé vrecko obsahuje:

Liečivo: trihydrát amoxicilínu zodpovedajúci 875 mg amoxicilínu

káliumklavulanát zodpovedujúci 125 mg kyseliny klavulánovej.


Pomocná látka so známym účinkom: aspartám 30 mg (E591)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Granulát na perorálnu suspenziu


Biely až mierne žltkastý granulát.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):


Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)

Akútny otitis media

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy (adekvátne diagnostikované)

Pneumónia získaná v komunite

Cystitída

Pyelonefritída

Infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryznutie zvieraťom, ťažký dentálny absces so šíriacou sa celulitídou.

Infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomyelitída.


Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávky sú vo všetkých častiach vyjadrené vo vzťahu k obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulánovej, okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.


Pri výbere dávky Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu na liečbu jednotlivých infekcií sa majú vziať do úvahy:

predpokladané patogény a ich pravdepodobná citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4)

závažnosť a miesto infekcie

vek, telesná hmotnosť a funkcia obličiek pacienta, ako je uvedené nižšie.


V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych foriem Amoksiklavu (napr. takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer amoxicilínu ku kyseline klavulánovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dospelým a deťom s telesnou hmotnosťou≥ 40 kg poskytuje táto lieková forma Amoksiklavu celkovú dennú dávku 1 750 mg amoxicilínu/250 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní dvakrát denne a 2 625 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní trikrát denne, ak sa podá tak, ako je odporúčané nižšie. Deťom s telesnou hmotnosťou < 40 kg táto lieková forma Amoksiklavu poskytuje maximálnu dennú dávku 1 000 ‑ 2 800 mg amoxicilínu/143 ‑ 400 mg kyseliny klavulánovej, keď sa podáva tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa zvažuje použitie vyššej dennej dávky amoxicilínu, odporúča sa zvoliť inú liekovú formu Amoksiklavu, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných dávok kyseliny klavulánovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dĺžka liečby sa má stanoviť na základe odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) si vyžadujú dlhodobejšiu liečbu. Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez jej prehodnotenia (pozri časť 4.4 o predĺženej liečbe).


Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg


Odporúčané dávky:

štandardná dávka (pri všetkých indikáciách): 875 mg/125 mg dvakrát denne,

vyššia dávka (najmä pri infekciách akými sú otitis media, sinusitída, infekcie dolných dýchacích ciest a infekcie močových ciest): 875 mg/125 mg trikrát denne.


Deti s telesnou hmotnosťou < 40 kg


Deti sa môžu liečiť Amoksiklavom vo forme tabliet, suspenzie alebo pediatrických vreciek.


Odporúčané dávky:

25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok,

pri niektorých infekciách (akými sú otitis media, sinusitída a infekcie dolných dýchacích ciest) je možné zvážiť dávku až do 70 mg/10 mg/kg/deň podávanú v dvoch rozdelených dávkach.


Nie sú k dispozícii klinické údaje o liekových formách Amoksiklavu 7:1 týkajúce sa dávok vyšších než 45 mg/6,4 mg na kg denne u detí mladších ako 2 roky.


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o liekových formách Amoksiklavu 7:1 pre pacientov mladších ako 2 mesiace. Preto nie je možné odporučiť dávkovanie pre túto skupinu pacientov.


Starší pacienti


Nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) viac ako 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


U pacientov s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/minsa použitie Amoksiklavu s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulánovej 7:1 neodporúča, keďže nie sú k dispozícii žiadne odporúčania pre úpravy dávky.


Porucha funkcie pečene


Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch monitorujte funkciu pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu je určený na perorálne použitie.


Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.


Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s SPC i.v.liekovej formy a pokračovať s perorálnou liekovou formou.


Obsah vrecka s jednorazovou dávkou sa pred užitím disperguje v pohári naplnenom do polovice vodou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Náhla, závažná reakcia z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám) v anamnéze.


Žltačka/porucha funkcie pečene spôsobené amoxicilínom/kyselinou klavulánovou v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov liečených penicilínom boli hlásené závažné a ojedinele aj fatálne (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa musí ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa preukáže, že infekciu vyvolal mikroorganizmus (mikroorganizmy) citlivý (citlivé) na amoxicilín, má sa zvážiť prechod z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou na liečbu amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto lieková forma Amoksiklavu nie je vhodná v prípade vysokého rizika predpokladanej rezistencie patogénov na betalaktámové liečivá, ktorých citlivosť na betalaktamázy nie je sprostredkovaná inhibíciou kyseliny klavulánovej. Táto lieková forma sa nemá používať na liečbu infekcie vyvolanej S. pneumoniae rezistentného na penicilín.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Amoxicilín/kyselina klavulánová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu vyskytla morbiliformná vyrážka.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu alergických kožných reakcií.


Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov.


Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje ukončenie liečby Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného podania amoxicilínu.


Amoxicilín/kyselina klavulánová sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Účinky na pečeň boli hlásené predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky boli veľmi zriedkavo hlásené u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť závažné a vo veľmi zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych liečivách vrátane amoxicilínu a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V takomto prípade je podávanie antiperistaltík kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov, vrátane renálnej, hepatálnej a hematopoetickej funkcie.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou bolo zriedkavo hlásené predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa koagulácie (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať dostatočný príjem tekutín a výdaj moču, aby sa znížilo riziko vzniku kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom. U pacientov so zavedeným katétrom v močovom mechúre sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou pri testovaní prítomnosti glukózy v moči, pretože pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulánovej v Amoksiklave 1000 mg granuláte na perorálnu suspenziumôže viesť k nešpecifickej väzbe IgG a albumínu na membránu erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku Coombsovho testu.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou boli hlásené pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad Laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo pacienti infekciu vyvolanú Aspergillom nemajú. Hlásené boli skrížené reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom Platelia Aspergillus EIA od spoločnosti Bio‑Rad Laboratories. Preto sa musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulánovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu obsahuje 30 mg aspartámu (E951) v každom vrecku, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Tento liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá


Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používali bez hlásenia interakcií. V literatúre sa však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom a predpísanou liečbou amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát


Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, čo vedie k možnému zvýšeniu toxicity.


Probenecid


Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny klavulánovej.


Mofetilmykofenolát

U pacientov liečených mofetilmykofenolátom bolo po začatí podávania perorálneho amoxicilínu plus kyseliny klavulánovej hlásené približne 50 % zníženie koncentrácie aktívneho metabolitu, kyseliny mykofenolovej (MPA), nameranej pred podaním ďalšej dávky. Zmena v koncentrácii pred podaním dávky nemusí presne zobrazovať zmeny v celkovej expozícii MPA.

Preto za normálnych okolností nie je potrebná zmena dávky mofetilmykofenolátu, pokiaľ nie sú prítomné klinické známky dysfunkcie štepu. Počas kombinovanej liečby a krátko po skončení antibiotickej liečby je však potrebné vykonávať starostlivé klinické monitorovanie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulánovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou môže súvisieť so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov.Použitiu počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia


Obe liečivá sa vylučujú do materského mlieka (účinky kyseliny klavulánovej na dojčené dieťa nie sú známe). V dôsledku toho sa u dojčeného dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto môže byť nutné prerušiť dojčenie. Amoxicilín/kyselina klavulánová sa majú používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (adverse drug reactions - ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.


Nižšie sú uvedené ADR hlásené v klinických štúdiách s amoxicilínom/kyselinou klavulánovou a v rámci pozorovania po uvedení kombinácie amoxicilín/kyselina klavulánová na trh a sú zoradené podľa MedDRA klasifikácie tried orgánových systémov.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledujúca terminológia:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Kandidóza kože a slizníc

Časté

Premnoženie necitlivých mikroorganizmov


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1


Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Hypersenzitívna vaskulitída


Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2


Neznáme

Aseptická meningitída

Neznáme


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Indigescia

Menej časté

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk


Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6


Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov‑Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza (AGEP)9


Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8


Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spájaná s užívaním vyšších perorálnych dávok. Gastrointestinálne reakcie sa môžu zmierniť užívaním Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredne závažný nárast hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale významnosť týchto zistení nie je známa.

6 Tieto nežiaduce účinky boli zaznamenané pri užívaní iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

7 Ak sa vyskytne hypersenzitívna dermatitída, liečba sa musí ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.3

10 Pozri časť 4.4


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania


Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.


Bolo hlásené, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri, a to predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).


Liečba pradávkovania


Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky, so zreteľom na rovnováhu vody/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselinu klavulánovú možno odstrániť z krvného obehu hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.


Mechanizmus účinku


Amoxicilín je semisyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako proteíny viažuce penicilín , PBP) pri biosyntéze bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štruktúrnou súčasťou bunkovej steny baktérie. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne dochádza k lýze a smrti bunky.


Amoxicilín podlieha degradácii betalaktamázami produkovanými rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulánová je betalaktám štruktúrou podobný penicilínom. Inaktivuje niektoré enzýmy betalaktamázy, a tým zabraňuje inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulánová sama o sebe nevykazuje klinicky prospešný antibakteriálny účinok.


Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)


Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (TMIC) sa považuje za hlavný faktor účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Existujú dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulánovú:


Inaktivácia bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie sú inhibované kyselinou klavulánovou, vrátane tried B, C a D.

Zmena PBP, ktoré redukujú afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému patogénu.


Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulánovej pochádzajú od Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (g/ml)


Citlivé

Stredne citlivé

Rezistentné


Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negatívne stafylokoky2

≤ 0,25


> 0,25

Enterococcus1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1‑2

> 2

Enterobaktérie1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

≤ 4

8

> 8

Hraničné hodnoty týkajúce sa nešpecifických kmeňov1

≤ 2

4‑8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulánovej pevne stanovená na 2 mg/l.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie R > 8 mg/l zaisťuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú hlásené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Výskyt rezistencie môže pri vybraných druhoch kolísať v závislosti od geografickej polohy a času a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

skupina Streptococcus viridans


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga sp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella sp.


Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne rezistentné mikroorganizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia sp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Iné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulánovú.

1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa nemá liečiť touto formou amoxicilínu/kyseliny klavulánovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené s frekvenciou vyššou ako 10 %.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Amoxicilín a kyselina klavulánová sú pri fyziologickom pH úplne rozpustné vo vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sa dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulánovej približne 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) je v oboch prípadoch približne jedna hodina.


Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulánová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát denne) podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.


Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrov


Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Cmax

tmax *

AUC (0‑24 h)

t 1/2


(mg)

(g/ml)

(h)

(g.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

875 mg/125 mg

875

11,64 ± 2,78

1,5

(1,0 ‑ 2,5)

53,52

± 12,31

1,19

± 0,21

Kyselina klavulánová

AMX/CA

875 mg/125 mg

125

2,18 ± 0,99

1,25

(1,0 ‑ 2,0)

10,16

± 3,04

0,96

± 0,12

AMX ‑ amoxicilín, CA ‑ kyselina klavulánová

* Medián (rozmedzie)


Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulánovej v sére dosiahnuté po podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sú podobné koncentráciám dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu alebo samotnej kyseliny klavulánovej.


Distribúcia


Približne 25 % z celkovej dávky kyseliny klavulánovej v plazme a 18 % z celkovej dávky amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je asi 0,3 ‑ 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri kyseline klavulánovej.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulánová zistili v žlčníku, abdominálnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako väčšina penicilínov, môže byť detekovaný v materskom mlieku. V materskom mlieku môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.6).


Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulánová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % pôvodnej dávky. Kyselina klavulánová sa u ľudí rozsiahle metabolizuje a vylučuje sa močom a stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.


Eliminácia


Amoxicilín sa vylučuje prevažne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulánová sa vylučuje renálnym aj nerenálnym mechanizmom.


U zdravých jedincov je stredný polčas eliminácie amoxicilínu/kyseliny klavulánovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulánovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 h po podaní jednorazovej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulánovej 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až 85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulánovej. V prípade kyseliny klavulánovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulánovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek


Polčas eliminácie amoxicilínu u detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2 rokov je podobný ako u starších detí a dospelých. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených) v prvom týždni života nemá interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nevyvinutosť renálnej cesty eliminácie. Keďže u starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a môže byť prospešné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie


Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej zdravým mužom a ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulánovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulánovej klesá úmerne znižujúcej sa renálnej funkcii. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri amoxicilíne než pri kyseline klavulánovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu, ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený jazyk.


Štúdie karcinogenity sa s Amoksiklavom alebo jeho zložkami neuskutočnili.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát, aspartám, citrónovo-broskyňovo-jahodová príchuť, precipitát oxidu kremičitého, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou, pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Perorálna suspenzia sa musí použiť okamžite po príprave.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Škatuľka s 10, 12, 14, 20 alebo 30 vreckami (875 mg + 125 mg).

Vrecká sú vyrobené z vrstvy papiera/polyetylénu/alumínia/polyetylénu z vonkajšej do vnútornej strany.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0771/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. októbra 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. apríla 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2015

15


Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu