+ ipil.sk

Amoksiklav 625 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii, ev.č. 2009/12960


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Amoksiklav 375 mg

filmom obalené tablety

amoxicilín/kyselina klavulanová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Amoksiklav a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Amoksiklav

3. Ako užívať Amoksiklav

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Amoksiklav

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AMOKSIKLAV A NA ČO SA POUŽÍVA


Amoksiklav je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie.

Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liečiv nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.


Amoksiklav sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

 • infekcie prinosových dutín

 • infekcie močových ciest

 • infekcie kože

 • infekcie zubov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AMOKSIKLAV


Neužívajte Amoksiklav

 • keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Amoksiklavu (uvedených v časti 6),

 • keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla,

 • keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo ste mali žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.


Neužívajte Amoksiklav, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amoksiklavu

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať tento liek, že:

 • máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),

 • sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,

 • nemočíte pravidelne.


Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav.


V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu Amoksiklavu alebo iný liek.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Amoksiklav môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek problémov, musíte si pri užívaní Amoksiklavu dávať pozor na niektoré príznaky. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču

Ak Vám idú robiť krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Amoksiklav. Je to preto, lebo liek môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv je obzvlášť nevyhnutné poradiť sa so svojím lekárom:

 • alopurinol (na liečbu dny). Je pravdepodobnejšie, že sa u Vás vyskytne alergická kožná vyrážka.

 • probenecid (na liečbu dny). Váš lekár môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu.

- lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako je warfarín). Môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.

- metotrexát (liečivo používané na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení). Amoksiklav môže ovplyvniť účinok tohto liečiva.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Amoksiklav môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlo. Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ AMOKSIKLAV


Dávkovanie

Vždy užívajte Amoksiklav presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti

s telesnou hmotnosťou 40 kg alebo viac

Zvyčajná dávka je:

 • 1 tableta trikrát denne


Deti

s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg

Deti vo veku 6 rokov alebo menej by mali byť prednostne liečené inými liekovými formami Amoksiklavu (prášok alebo granulát na perorálnu suspenziu). Amoksiklav tablety sa neodporúčajú.


Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami

 • Ak máte ťažkosti s obličkami, môže byť potrebné zmeniť dávku lieku. Váš lekár Vám predpíše inú silu lieku alebo iný liek.

 • Ak máte ťažkosti s pečeňou, lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy, aby zistil ako Vám funguje pečeň.


Ako užívať Amoksiklav

 • Prehltnite tablety vcelku a zapite ich pohárom vody na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.

 • Tablety užívajte pravidelne s minimálne 4-hodinovým odstupom. Neužite 2 dávky v priebehu 1 hodiny.

 • Amoksiklav neužívajte dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite zle, vyhľadajte svojho lekára.


Ak užijete viac Amoksiklavu, ako máte

Ak ste užili väčšie množstvo tabliet, môžu sa u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče v bruchu. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Liek si zoberte so sebou.


Ak zabudnete užiť Amoksiklav

Ak ste zabudli užiť tabletu, zoberte si ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku si dajte s odstupom minimálne 4 hodiny.


Ak prestanete užívať Amoksiklav

Neprestaňte liek užívať, dokonca aj ak sa cítite lepšie. Liek musíte užívať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár. Ak liečbu ukončíte predčasne, niektoré baktérie prežijú a môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Amoksiklav môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor


Alergické reakcie:

 • kožná vyrážka

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa prejaví ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, no môže postihnúť aj iné časti tela

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté uzliny v hrdle, v podpazuší alebo slabinách

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), spôsobujúci ťažkosti s dýchaním

 • kolaps.

Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov. Prestaňte Amoksiklav užívať.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesti brucha a/alebo horúčku.

Kontaktujte svojho lekára hneď ako je to možné a požiadajte ho o radu, ak sa u Vás vyskytnú vyššie uvedené príznaky.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto postihujú viac ako 1 z 10 ľudí.

 • hnačka (u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Tietopostihujú menej ako 1 z 10 ľudí.

 • afta (kandidóza – kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov)

 • nutkanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok. Ak sa prejaví, užívajte Amoksiklav pred jedlom.

 • vracanie

 • hnačka (u detí).


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí.

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • vystúpená svrbivá vyrážka (žihľavka)

 • porucha trávenia

 • závrat

 • bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

- zvýšená hladina niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí.

 • kožná vyrážka, z ktorej sa môže vytvoriť pľuzgier a ktorá vyzerá ako malý terč (v strede tmavé bodky obkolesené bledšou plochou s tmavým prstencom po okraji – multiformný erytém)

Ak sa u Vás objaví vyššie uvedený príznak, ihneď vyhľadajte svojho lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 • nízky počet buniek zúčastňujúcich sa zrážania krvi

 • nízky počet bielych krviniek.


Iné vedľajšie účinky:

Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytujú u veľmi malého počtu ľudí, ale ich častosť výskytu nie je známa.

 • alergické reakcie (pozri vyššie)

 • zápal hrubého čreva (pozri vyššie)

 • závažné kožné rekcie:

- rozsiahla výrážka s pľuzgierom a olupujúcou sa kožou, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a ťažšia forma, spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (viac ako 30 % povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza)

- rozsiahla červená kožná vyrážka s malými pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)

- červená, šupinatá kožná vyrážka s hrčkami pod kožou a pľuzgiermi (exantematózna pustulóza).

Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte svojho lekára.


 • zápal pečene (hepatitída)

 • žltačka, spôsobená zvýšenou hladinou bilirubínu (látka tvorená v pečeni) v krvi, ktorá spôsobí, že Vaša koža a očné bielka zožltnú

 • zápal kanálikov v obličkách

 • pomalšie zražanie krvi

 • hyperaktivita

 • kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Amoksiklavu alebo majú problémy s obličkami)

 • čierne zafarbenie jazyka, ktorý vyzerá chlpato

 • zafarbené zuby (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

 • výrazné zníženie počtu bielych krviniek

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)

 • tvorba kryštálikov v moči.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMOKSIKLAV


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po „EXP“.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amoksiklav obsahuje

 • Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulanová.

Každá tableta Amoksiklav 375 mg obsahuje 250 mg amoxicilínu vo forme trihydrátu amoxicilínu a 125 mg kyseliny klavulanovej vo forme káliumklavulanátu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, mastenec, mikrokryštalická celulóza.

Filmová vrstva: hyprolóza, etylcelulóza, polysorbát 80, trietylcitrát, mastenec, oxid titaničitý E 171.


Ako vyzerá Amoksiklav a obsah balenia

Amoksiklav 375 mg sú biele alebo takmer biele, osemuhlé, vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným označením „250/125“ na jednej strane a „AMC“na druhej strane.


Tablety sú balené v blistroch po 21 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2010.Odporúčanie/zdravotná osveta


Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. Nemajú žiadny účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi.


Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomu dochádza je, že baktérie vyvolávajúce infekciu sú odolné voči užívanému antibiotiku. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj ďalej rozmnožovať, napriek liečbe antibiotikom.


Baktérie sa môžu stať odolnými (rezistentnými) voči antibiotikám z viacerých príčin. Opatrné používanie antibiotík pomáha znížiť riziko, že sa baktérie stanú voči nim odolné.


Ak Vám Váš lekár predpíše antibiotikum, je určené len na liečbu Vášho súčasného ochorenia.

Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť rozmnoženiu rezistentných baktérií, ktoré by mohli spôsobiť neúčinnosť antibiotika.

 1. Je dôležité, aby ste užívali správnu dávku antibiotika, v správnom čase a správny počet dní. Prečítajte si pokyny na štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.

 2. Antibiotikum nesmiete užívať, ak nebolo predpísané výhradne Vám a máte ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.

 3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali podobné infekcie ako Vy.

 4. Antibiotiká predpísané Vám, nesmiete dávať iným ľuďom.

 5. Ak Vám po skončení Vašej liečby predpísanej lekárom zostali zvyšné antibiotiká, vráťte ich do lekárne na náležitú likvidáciu.6Amoksiklav 625 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii, ev.č. 2009/12960

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU


Amoksiklav 375 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg amoxicilínuvo forme trihydrátu amoxicilínua 125 mgkyseliny klavulanovejvo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 2:1.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


filmom obalené tablety


Amoksiklav 375 mg sú biele alebo takmer biele, osemuhlé, bikonvexné, filmom obalené tablety s vyrazeným označením „250/125“ na jednej strane a „AMC“ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Amoksiklav sa používa na liečbu nasledovných infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1):

 • akútna bakteriálna sínusitída (adekvátne diagnostikovaná)

 • cystitída

 • pyelonefritída

- celulitída

- pohryznutie zvieraťom

- ťažké dentálne abscesy so šíriacou sa celulitídou.


Je potrebné zvážiť oficiálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky sú vo všetkých častiach vyjadrené vo vzťahu k obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.


Pri výbere dávky Amoksiklavu na liečbu jednotlivých infekcií sa majú vziať do úvahy:

- predpokladané patogény a ich pravdepodobná citlivosť na antibakteriálne liečivá (pozri časť 4.4)

- závažnosť a miesto infekcie

- vek, telesná hmotnosť a renálna funkcia pacienta, ako je uvedené nižšie.


Ak je to nevyhnutné, má sa zvážiť použitie inej liekovej formy Amoksiklavu (napr. takej, ktorá poskytuje vyššie dávky amoxicilínu a/alebo iný pomer amoxicilínu ku kyseline klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).


Dospelým a deťom s telesnou hmotnosťou ≥ 40 kg táto formulácia Amoksiklavu poskytuje celkovú dennú dávku 750 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej, ak sa podá tak, ako je odporúčané nižšie. Ak sa zvažuje použitie vyššej dennej dávky amoxicilínu, odporúča sa použiť inú liekovú formu Amoksiklavu, aby sa zabránilo podaniu zbytočne vysokej dennej dávky kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Liečba sa nemá predlžovať po 14 dňoch bez jej prehodnotenia.


Dospelí a deti ≥ 40 kg

Jedna 375 mg tableta trikrát denne.


Deti < 40 kg

Amoksiklav 375 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú podávať deťom < 40 kg.


Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Porucha funkcie obličiek

Úprava dávky závisí od maximálnej odporúčanej hladiny amoxicilínu. U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) viac ako 30 ml/min nie je potrebná úprava dávky.


Dospelí a deti ≥ 40 kg

CrCl: 10‑30 ml/min

250 mg/125 mg dvakrát denne

CrCl < 10 ml/min

250 mg/125 mg jedenkrát denne

Hemodialýza

Dve dávky 250 mg/125 mg každých 24 hodín, plus dve dávky 250 mg/125 mg počas dialýzy, opakovaných na konci dialýzy (keď sérové koncentrácie amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej klesajú).


Deti < 40 kg

U detí s telesnou hmotnosťou < 40 kg a klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min sa použitie Amoksiklavu s pomerom amoxicilínu ku kyseline klavulanovej 2:1 neodporúča, nakoľko nie sú dostupné údaje o úprave dávkovania. U týchto pacientov sa odporúča použiť liekové formy Amoksiklavu s pomerom amoxicilínu ku kyseline klavulanovej 4:1.


Porucha funkcie pečene

Dávkujte s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch monitorujte funkciu pečene (pozri časti 4.3. a 4.4).


Spôsob podávania

Amoksiklav je určený na perorálne použitie.


Aby sa minimalizovala potenciálna gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej, má sa podávať tesne pred jedlom.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek iný penicilín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Náhla závažná reakcia z precitlivenosti (napr. anafylaxia) na iné betalaktámové liečivá napr. cefalosporín, karbapenem alebo monobaktam) v anamnéze.


Žltačka/porucha funkcie pečene spôsobené amoxicilínom/kyselinou klavulanovou v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou je potrebné dôkladne prešetriť predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámy.


U pacientov liečených penicilínom boli hlásené závažné a niekedy aj fatálne (anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na penicilín a atopických jedincov. Ak sa objaví alergická reakcia, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa musí prerušiť a začať vhodná alternatívna liečba.


V prípade, že sa dokáže, že infekciu vyvolal mikroorganizmus citlivý na amoxicilín, má sa zvážiť prechod z kombinovanej liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu amoxicilínom v súlade s oficiálnym usmernením.


Táto lieková forma Amoksiklavu nie je vhodná v prípade vysokého rizika, že predpokladané patogény sú rezistentné na betalaktámy, ktorých citlivosť na betalaktamázy nie je sprostredkovaná inhibíciou kyseliny klavulanovej (napr. S. pneumoniaerezistentný na penicilín).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí dostávajú vysoké dávky sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).


Podávaniu kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová sa má vyhnúť v prípade, že infekčná mononukleóza je suspektná z dôvodu výskytu morbiliformnej vyrážky spojenej s týmto ochorením po použití amoxicilínu.


Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť alergických kožných reakcií.


Predĺžené použitie môže niekedy viesť k nadmernému rastu necitlivých mikroorganizmov.


Výskyt horúčkovitého generalizovaného erytému spojeného s pustulou môže byť na začiatku liečby symptómom akútnej generalizovanej exantématóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytne, liečba Amoksiklavom sa musí prerušiť a podanie amoxicilínu je kontraindikované.


U pacientov so zjavnou poruchou funkcie pečene sa má amoxicilín/kyselina klavulanová podávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.8).


Hepatálne udalosti boli hlásené najmä u mužov a starších pacientov a môžu byť spojené s predĺženou liečbou. Tieto udalosti boli veľmi zriedkavo hlásené u detí. Vo všetkých skupinách pacientov sa znaky a symptómy zvyčajne objavia počas alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa neobjavia ani niekoľko týždňov po ukončení liečby a zvyčajne sú reverzibilné. Hepatálne udalosti môžu byť závažné a za veľmi zriedkavých okolností smrteľné. Takmer vždy sa vyskytli u pacientov so závažným skrytým ochorením alebo súbežnou liečbou, o ktorej je známe, že môže mať účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída spojená s antibiotikami bola hlásená pri všetkých antibakteriálnych liečivách vrátane amoxicilínu a rozpätie závažnosti je od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Z tohto dôvodu je dôležité uvažovať o tejto diagnóze u pacientov, ktorí majú hnačku počas alebo po podaní akéhokoľvek antibiotika. Ak sa kolitída spojená s antibiotikami objaví, liečba Amoksiklavom sa má okamžite ukončiť a po konzultácii začne lekár vhodnú terapiu. Antiperistaltiká sú v tejto situácii kontraindikované.


Pri dlhodobej liečbe sa odporúča pravidelné sledovanie funkcií orgánových systémov, vrátane renálnej, hepatálnej a hematopoetickej.


U pacientov užívajúcich amoxicilín/kyselinu klavulanovú bolo zriedkavo hlásené predĺženie protrombínového času. Ak sa súbežne používajú antikoagulanciá, pacienta je potrebné primerane sledovať. Môže byť potrebná úprava dávky perorálneho antikoagulancia na udržanie požadovaného stupňa koagulácie (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť v závislosti od stupňa poruchy (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženou tvorbou moču bola veľmi zriedkavo pozorovaná kryštalúria, najmä pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať adekvátny príjem tekutín a dostatočná tvorba moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom. U katetrizovaných pacientov je potrebné pravidelne kontrolovať účinok (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú použiť enzymatické metódy oxidázy glukózy pri testovaní prítomnosti glukózy v moči, pretože použitie neenzymatických metód môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom.


Prítomnosť kyseliny klavulanovej v Amoksiklave môže viesť k nešpecifickej väzbe IgG a albumínu na membránu červených krviniek čo vedie k falošne pozitívnym výsledkom v Coombsovom teste.


U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou, u ktorých nebola dokázaná infekcia spôsobená kmeňom Aspergillusvšak boli hlásené pozitívne výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories Platelia AspergillusEIA testov. Pri použití týchto testov boli hlásené aj skrížené reakcie s non-Aspergillus polysacharidmi a polyfuranózy. Z tohto dôvodu sa majú pozitívne výsledky testov u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou interpretovať obozretne a majú byť potvrdené inými diagnostickými metódami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používali bez hlásení interakcie. Literárne zdroje však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizačného pomeru u pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom a predpísanou liečbou amoxicilínom. Ak je takáto kombinácia nevyhnutná, protrombínový čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer sa má starostlivo sledovať s možnosťou pridania alebo vysadenia amoxicilínu. Naviac, môže byť potrebná úprava dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát

Penicilíny môžu znižovať exkréciu metotrexátu, čo vedie k možnému zvýšeniu toxicity.


Probenecid

Súbežné podávanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežná liečba probenecidom môže viesť k zvýšeniu a predĺženiu hladín amoxicilínu v krvi, ale nie kyseliny klavulanovej.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej počas gravidity u ľudí nepreukazujú zvýšené riziko kongenitálnych malformácií. V štúdii u žien, ktoré rodili predčasne, bola hlásená predčasná ruptúra fetálnej membrány, pretože profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže byť spojená so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Počas gravidity sa má Amoksiklav podávať len vtedy, ak o tom rozhodne lekár.


Laktácia

Obe liečivá sa vylučujú do materského mlieka (účinky kyseliny klavulanovej na dojčené dieťa nie sú známe). U dojčených detí sa môže objaviť hnačka a fungálna infekcia slizníc a v takom prípade sa liečba musí ukončiť. Má sa zvážiť riziko senzibilizácie. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa má použiť počas dojčenia len po prehodnotení pomeru prínos/riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami (ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.


ADR z klinických štúdií a po uvedení lieku na trh, rozdelené podľa MedDRA klasifikácie tried orgánových systémov sú uvedené nižšie.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použila nasledujúca terminológia:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Kandidóza kože a slizníc

Časté

Premnoženie necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Hypersenzitívna vaskulitída

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závrat

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Konvulzie2

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Poruchy trávenia

Menej časté

Kolitída spojená s antibiotikami4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Nárast hodnôt AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožná vyrážka

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spájaná s vyššími perorálnymi dávkami. Gastrointestinálne reakcie sa môžu znížiť podávaním Amoksiklavu pred jedlom.

4 Vrátane pseudomembránovej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Mierny nárast AST a/alebo ALT sa môže zaznamenať u pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale významnosť týchto zistení nie je známa.

6 Tieto udalosti boli zaznamenané u iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4)

7 Ak sa objaví hypersenzitívna dermatitída, liečba sa má ukončiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4


4.9 Predávkovanie


Symptómy a znaky predávkovania


Gastrointestinálne symptómy a poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu byť zjavné. Pozorovala sa kryštalúria spôsobená amoxicilínom, v niektorých prípadoch vedúca k renálnemu zlyhaniu (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí užívajú vysoké dávky sa môžu vyskytnúť konvulzie.


Bolo hlásené, že amoxicilín precipituje v katétri močového mechúra, najmä po intravenóznom podaní vysokých dávok. Je potrebné pravidelne kontrolovať účinnosť (pozri časť 4.4).


Liečba predávkovania


Gastrointestinálne symptómy sa majú liečiť symptomaticky, so zreteľom na rovnováhu tekutín/elektrolytov.


Amoxicilín/kyselina klavulanová sa dá odstrániť z obehu hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: betalaktámové antibiotiká, kombinácia penicilínových antibiotík s betalaktámovými inhibítormi, ATC kód: J01CR02


Mechanizmus účinku

Amoxicilín je semisyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viac enzýmov (často označované ako proteíny viažuce penicilín, PBP) pri biosyntéze bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je integrálnou štruktúrnou súčasťou bunkovej steny baktérie. Inhibícia syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, čo zvyčajne spôsobí lýzu alebo smrť bunky.


Amoxicilín podlieha degradácii betalaktamázami produkovanými rezistentnou baktériou a preto spektrum aktivity amoxicilínu samotného nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulanová je betalaktámové antibiotikum štruktúrou podobné penicilínom. Inaktivuje niektoré enzýmy betalaktamázy, čím chráni amoxicilín pred inaktiváciou. Kyselina klavulanová nemá samostatne klinicky použiteľný antibakteriálny účinok.


Vzťah PK/PD


Čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC) sa považuje za kľúčový faktor účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie


Existujú dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú:

- inaktivácia bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré nie sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane triedy B, C a D.

- zmena PBP, ktoré redukujú afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému miestu.


Nepriepustnosť baktérií alebo efluxné pumpové mechanizmy môžu spôsobiť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty


Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej podľa EUCAST


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (μg/ml)


Citlivé

Stredne citlivé

Rezistentné

Haemophilus influenzae1

1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

2

-

> 2

Koaguláza-negatívne stafylokoky2

0,25


> 0,25

Enterococcus1

4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

0,5

1‑2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby

4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby

4

8

> 8

Hraničné hodnoty týkajúce sa nešpecifických kmeňov

2

4‑8

> 8

1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácie amoxicilínu. Na účely testovania citlivosti je stanovená koncentrácia kyseliny klavulanovej 2 mg/ml.

2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácie oxacilínu.

3 Hraničné hodnoty v tabuľke sú odvodené od hraničných hodnôt ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie R > 8 mg/l zabezpečuje, že všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú uvedené ako rezistentné.

5 Hraničné hodnoty v tabuľke sú odvodené od hraničných hodnôt benzylpenicilínu.


Výskyt rezistencie môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a času pre vybrané druhy. Lokálne informácie o rezistencii sú potrebné najmä pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálny výskyt rezistencie taký, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus (citlivé na meticilín) £

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky

Streptococcus viridans skupina


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.


Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium $


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne citlivé organizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter spp.

Citrobacter freundii

Enterobacter spp.

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas spp.

Serratia spp.

Stenotrophomonas maltophilia


$ Prirodzene stredná citlivosť bez prítomnosti získaného mechanizmu rezistencie.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulanovú

1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín sa nemá liečiť touto kombináciou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou citlivosťou boli hlásené v niektorých krajinách EU s frekvenciou vyššou ako 10 %.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Amoxicilín a kyselina klavulanová sú úplne rozpustné vo vodnom roztoku s fyziologickým pH. Obidve zložky sa rýchlo a dobre absorbujú po perorálnom podaní. Absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej je optimálna pri podaní na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %. Plazmatické profily oboch zložiek sú podobné a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) je v každom prípade približne 1 hodinu.


Výsledky farmakokinetickej štúdie, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulanová (250 mg/125 mg tablety podané trikrát denne) podávali na lačno skupinám zdravých dobrovoľníkov sú uvedené nižšie.


Stredné (± SD) farmakokinetické parametre

Podané liečivo (liečivá)

Dávka

Cmax

tmax *

AUC (0-24 h)

t1/2


(mg)

(μg/ml)

(h)

(μg.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

250/125 mg

250

3,3 ± 1,12

1,5 (1,0‑2,0)

26,7 ± 4,56

1,36 ± 0,56

Kyselina klavulanová

AMX/CA

250/125 mg

125

1,5 ± 0,70

1,2 (1,0‑2,0)

12,6 ± 3,25

1,01 ± 0,11

AMX – amoxicilín, CA – kyselina klavulanová

* stredná hodnota (medián)


Sérové koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v kombinácii amoxicilín/kyselina klavulanová sú podobné tým, ktoré sa dosiahli po perorálnom podaní ekvivalentných dávok amoxicilínu a kyseliny klavulanovej samostatne.


Distribúcia


Približne 25 % celkovej dávky kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % celkovej dávky amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý distribučný objem je približne 0,3‑0,4 l/kg pre amoxicilín a približne 0,2 l/kg pre kyselinu klavulanovú.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v žlčníku, abdominálnom tkanive, koži, tuku, svalových tkanivách, synoviálnej a peritoneálnej tekutine, žlči a hnise. Amoxicilín sa neadekvátne distribuuje do cerebrospinálnej tekutiny.


Štúdie na zvieratách nepreukázali signifikantnú retenciu žiadneho metabolitu do tkanív. Amoxicilín, tak ako väčšina penicilínov, môže byť detegovaný v materskom mlieku. Stopové množstvo kyseliny klavulanovej môže byť tiež detegované v materskom mlieku (pozri časť 4.6).


Amoxicilín a kyselina klavulanová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia


Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom ako neaktívna kyselina penicilínová v množstve ekvivalentnom 10–25 % pôvodnej dávky. Kyselina klavulanová sa rozsiahle metabolizuje u ľudí a eliminuje močom a stolicou a vydýchnutým vzduchom ako oxid uhličitý.


Eliminácia


Hlavnou cestou eliminácie amoxicilínu sú obličky, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa vylučuje renálnym aj nerenálnym mechanizmom.


Stredný polčas eliminácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej je približne 1 hodina a stredný celkový klírens je približne 25 l/h u zdravých jedincov. Približne 60‑70 % amoxicilínu a približne 40–65 % kyseliny klavulanovej sa eliminuje v nezmenenej forme močom v priebehu prvých 6 hodín po podaní jednorazovej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulanovej 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg. Rôzne štúdie ukázali, že močom sa vylúči 50–85 % amoxicilínu a 27–60 % kyseliny klavulanovej v priebehu 24 hodín. V prípade kyseliny klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči počas prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné použitie probenecidu spomalí vylučovanie amoxicilínu, ale neovplyvní renálnu exkréciu kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.5).


Vek


Polčas eliminácie amoxicilínu je podobný u detí vo veku od 3 mesiacov po 2 roky a starších detí a dospelých. U veľmi malých detí (vrátane predčasne narodených) v prvom týždni života nesmie interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne z dôvodu nevyvinutosti renálnej eliminácie. Pretože u starších pacientov je pravdepodobnejší výskyt zníženej renálnej funkcie, dávku je potrebné zvoliť s opatrnosťou a renálnu funkciu sledovať.


Pohlavie


Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým ženám a mužom, pohlavie nemá signifikantný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulanovej.


Porucha funkcie obličiek


Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej klesá proporcionálne znižujúcej sa renálnej funkcii. Pokles klírensu je výraznejší u amoxicilínu, pretože vyšší podiel amoxicilínu sa vylučuje obličkami. Dávky pri poruche funkcie obličiek preto musia zabrániť nadmernej akumulácii amoxicilínu, pričom sa musia zachovať adekvátne hladiny kyseliny klavulanovej (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene


U pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebné zvoliť dávku s opatrnosťou a funkciu pečene pravidelne sledovať.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej uskutočnené na psoch preukázali podráždenie žalúdka, vracanie a zafarbenie jazyka.


Štúdie karcinogenity s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou alebo jednotlivými zložkami sa nevykonali.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

koloidný oxid kremičitý bezvodý

krospovidón

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

mastenec

mikrokryštalická celulóza


Filmová vrstva:

hyprolóza

etylcelulóza

polysorbát 80

trietylcitrát

oxid titaničitý E 171

mastenec


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister


Veľkosť balenia: 21 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0265/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2010

12Amoksiklav 625 mg