+ ipil.sk

Ampril 2,5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/00350

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2012/02392


Písomná informácia pre používateľov


Ampril 1,25 mg

Ampril 2,5 mg

Ampril 5 mg

Ampril 10 mg

tablety

ramipril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ampril a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ampril

3. Ako užívať Ampril

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Ampril

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ampril a na čo sa používa


Amprilobsahuje liečivo, ktoré sa nazýva ramipril. Patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín).


Amprilúčinkuje takto:

 • znižuje vo vašom tele tvorbu látok, ktoré vám môžu zvyšovať krvný tlak,

 • uvoľňuje a rozširuje vám krvné cievy,

 • uľahčuje vášmu srdcu udržiavať v tele krvný obeh.


Amprilsa môže používať:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia),

 • na zníženie rizika, že dostanete srdcový záchvat alebo mozgovú príhodu,

 • na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami (bez ohľadu na to, či máte cukrovku alebo nie),

 • na liečenie srdca, ak nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela (srdcové zlyhanie),

 • ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu) skomplikovanom srdcovým zlyhaním.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ampril


Neužívajte Ampril

- ak ste alergický (precitlivený) na ramipril, na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Príznakmi alergickej reakcie môžu byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva “angioedém”. Príznakmi môžu byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • ak chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba Amprilom nemusí byť pre vás vhodná a závisí to od toho, aký prístroj sa používa.

 • ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri nižšie v texte časť “Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť”).

 • ak máte veľmi nízky alebo nestabilný krvný tlak. Toto musí posúdiť lekár.


Upozornenia a opatrenia

Skôr ako začnete užívať váš liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte problém so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • ak ste stratili veľa solí alebo tekutín z tela (z dôvodu nevoľnosti (vracania), hnačky, väčšieho potenia ako obvykle, diéty s obmedzeným príjmom soli, dlhodobého užívania diuretík (tablety na odvodnenie) alebo dialýzy),

 • ak budete podstupovať liečbu na zníženie alergie na uštipnutie včelou alebo osou (desenzibilizácia),

 • ak vám bude v dohľadnom čase podané anestetikum (liek na miestne alebo lokálne znecitlivenie). Môže byť podané z dôvodu operácie alebo zubného zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu Amprilom jeden deň predtým; poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte v krvi veľké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami krvných testov),

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie, ako je sklerodermia alebo systémový erytematózny lupus.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Ampril sa neodporúča užívať počas prvých troch mesiacov tehotenstva a jeho užívanie po 3. mesiaci tehotenstva môže vaše dieťa vážne poškodiť (pozri časť “Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť”).


Deti

Ampril sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť Amprilu nebola ešte u detí stanovená.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného na vás vzťahuje (alebo si nie ste istý), opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Ampril.


Iné lieky a Ampril

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Amprilmôže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Amprilu.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok Amprilu:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová),

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať váš krvný tlak.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s Amprilom, môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová),

 • protinádorové lieky (chemoterapia),

 • lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii, napríklad cyklosporín,

 • diuretiká (tablety na odvodnenie) ako napríklad furosemid,

 • lieky, ktoré vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na riedenie krvi),

 • steroidné lieky proti zápalu ako je napríklad prednizolón,

 • alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi),

 • prokaínamid (používa sa pri problémoch s rytmom srdca).


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Amprilmôže mať vplyv na ich účinok:

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú napríklad perorálne (ústami podávané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Ampril môže znížiť množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi počas užívania Amprilu.

 • lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Ampril vám môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár vám musí dôkladne sledovať hladinu lítia v krvi.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás (alebo ak si nie ste istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Ampril.


Ampril a jedlo, nápoje a alkohol

 • Konzumácia alkoholu počas liečby Amprilom môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo sa vám bude točiť hlava. Ak potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate Ampril, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

 • Ampril sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Ampril nesmiete užívať prvých 12 týždňov tehotenstva a nesmiete ho užívať po 13. týždni, pretože jeho užívanievtehotenstvemôžebyť škodlivé pre vaše dieťa.

Ak otehotniete počas užívania Amprilu, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Pred plánovaným tehotenstvom je vhodné prejsť na inú vhodnú alternatívnu liečbu.


Dojčenie

Ak dojčíte, neužívajte Ampril.

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po užití Amprilu sa môžete cítiť ospalo alebo môžete mať závrat. Je to viac pravdepodobné na začiatku liečby Amprilomalebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje.


Ampril obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Ampril


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tento liek užívajte každý deň v rovnakom čase.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.


Aké množstvo lieku treba užívať

Liečba vysokého krvného tlaku

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát za deň.

 • Lekár vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude váš krvný tlak pod kontrolou.

 • Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne.

 • Ak už užívate diuretiká (tablety na odvodnenie), váš lekár môže pred začatím liečby Amprilom zastaviť alebo znížiť množstvo diuretika, ktoré užívate.

Na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody

 • Obvyklá počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.

 • Lekár môže potom rozhodnúť o zvýšení množstva lieku, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 10 mg jedenkrát denne.

Liečba na zníženie alebo oddialenie zhoršenia problémov s obličkami

 • Možná počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 5 mg alebo 10 mg jedenkrát denne.

Liečba srdcového zlyhania

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Maximálna dávka je 10 mg denne. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch dávok počas dňa.

Liečba po srdcovom záchvate

 • Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát za deň až 2,5 mg dvakrát za deň.

 • Lekár vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.

 • Obvyklá dávka je 10 mg za deň. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch dávok počas dňa.

Starší pacienti

 • Lekár vám počiatočnú dávku zníži a liečbu vám bude upravovať pomalšie.


Ak užijete viac Amprilu, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ampril

 • Ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Ampril

Tento liek užívajte dovtedy, kým vám váš lekár nepovie, aby ste prestali. Neprestaňte užívať Ampril len preto, že sa cítite lepšie. Ak prestanete, vaše ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Amprila choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, keďže je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:

 • Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej alergickej reakcie na Ampril.

 • Ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, keď spozorujete:

 • Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca (palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody.

 • Sťažené dýchanie alebo kašeľ. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov.

 • Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


K ďalším vedľajším účinkom patria:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy alebo pocit únavy.

 • Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby liekom Ampril alebo keď začnete užívať vyššiu dávku.

 • Mdloby, hypotenzia (nezvyčajne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete.

 • Suchý, dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo zápal priedušiek (bronchitída), sťažené dýchanie.

 • Bolesť žalúdka alebo čriev, hnačka, zlé trávenie, pocit na vracanie alebo vracanie.

 • Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená.

 • Bolesť na hrudníku.

 • Kŕče v svaloch alebo bolesť svalov.

 • Krvné testy preukazujúce viac draslíka v krvi ako zvyčajne.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Problémy s rovnováhou (vertigo).

 • Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia).

 • Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity ako zvyčajne alebo nepokoj.

 • Upchatý nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy.

 • Opuch čreva, ktorý sa nazýva “intestinálny angioedém”, ktorý sa prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka.

 • Pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach.

 • Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny (moču) ako zvyčajne.

 • Väčší výdaj potu ako zvyčajne.

 • Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia).

 • Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca. Opuchnuté ruky a nohy. Môže to byť príznakom toho, že vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako obvykle.

 • Sčervenenie.

 • Zahmlené videnie.

 • Bolesť v kĺboch.

 • Horúčka.

 • Sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov a žien.

 • Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený krvným testom.

 • Krvné testy preukazujúce zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Pocit neistoty alebo zmätenosti.

 • Červený a opuchnutý jazyk.

 • Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka.

 • Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z lôžka).

 • Kožná vyrážka alebo modriny.

 • Škvrny na pokožke a studené končatiny.

 • Červené, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie.

 • Porucha sluchu a zvonenie v ušiach.

 • Pocit slabosti.

 • Krvné testy preukazujúce pokles počtu červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo množstva hemoglobínu.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • Väčšia citlivosť na slnečné žiarenie ako zvyčajne.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • Ťažkosti so sústredením sa.

 • Opuchnuté ústa.

 • Krvné testy preukazujúce príliš málo krviniek v krvi.

 • Krvné testy preukazujúce menej sodíka v krvi ako zvyčajne.

 • Prsty na rukách a na nohách menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť zohrejú, brnia alebo sú bolestivé (Raynaudov fenomén).

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Spomalené alebo zhoršené reakcie.

 • Pocit horúčavy.

 • Zmeny vnímania vône.

 • Vypadávanie vlasov.


Ak sa u vás vyskytne akýchkoľvek vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Ampril


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ampril obsahuje

 • Liečivo je ramipril.

Každá tableta Amprilu 1,25 mg obsahuje 1,25 mg ramiprilu.

Každá tableta Amprilu 2,5 mg obsahuje 2,5 mg ramiprilu.

Každá tableta Amprilu 5 mg obsahuje 5 mg ramiprilu.

Každá tableta Amprilu 10 mg obsahuje 10 mg ramiprilu.

 • Ďalšie zložky tabliet (pomocné látky) sú hydrogenuhličitan sodný (E500), monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatinovaný škrob, nátriumstearylfumarát žltý oxid železitý (E172) - len v 2,5 mg a 5 mg tabletách a červený oxid železitý (E172) - len v 5 mg tabletách.


Ako vyzerá Ampril a obsah balenia

Ampril 1,25 mg sú biele až takmer biele podlhovasté ploché tablety s rozmermi 8,0 x 4,0 mm.

Ampril 2,5 mg sú žlté podlhovasté ploché tablety s rozmermi 10,0 x 5,0 mm.

Ampril 5 mg sú ružové podlhovasté ploché tablety s rozmermi 8,8 x 4,4 mm.

Ampril 10 mg sú biele až takmer biele podlhovasté ploché tablety s rozmermi 11,0 x 5,5 mm.


Ampril tablety sú dostupné v škatuľkách obsahujúcich 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet v blistri.


Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Krka, d.d, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Česká republika, Maďarsko

Amprilan

Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko

Ampril

Dánsko, Írsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko

Ramipril Krka


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.

7Ampril 2,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/00350

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2012/02392, 2012/02393, 2012/02394, 2012/02395


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Ampril 1,25 mg

Ampril 2,5 mg

Ampril 5 mg

Ampril 10 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilu.

Každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu.

Každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu.

Každá tableta obsahuje 10 mg ramiprilu.


Pomocná látka so známym účinkom:


1,25 mg tablety

2,5 mg tablety

5 mg tablety

10 mg tablety

laktóza

75,53 mg

150,86 mg

91,65 mg

183,54 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Ampril 1,25 mg: biele až takmer biele podlhovasté ploché tablety s rozmermi 8,0 x 4,0 mm.

Ampril 2,5 mg: žlté podlhovasté ploché tablety s rozmermi 10,0 x 5,0 mm.

Ampril 5 mg: ružové podlhovasté ploché tablety s rozmermi 8,8 x 4,4 mm.

Ampril 10 mg: biele až takmer biele podlhovasté ploché tablety s rozmermi 11,0 x 5,5 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.


Kardiovaskulárna prevencia: redukcia kardiovaskulárnej morbidity a mortality u pacientov:

 • s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (s anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej príhody, či ochorenia periférnych ciev) alebo

 • s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom.


Liečba poruchy obličiek:

 • Incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná prítomnosťou mikroalbuminúrie,

 • Preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym faktorom (pozri časť 5.1),

 • Preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná makroproteinúriou ≥3g/deň) (pozri časť 5.1).


Liečba symptomatického srdcového zlyhania.


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality od akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi srdcového zlyhania so začiatkom liečby >48 hodín po akútnom infarkte myokardu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí pacienti

Pacienti liečení diuretikami

Po začatí liečby Amprilom sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami. Odporúča sa opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo soli v organizme.

Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred začiatkom liečby Amprilom (pozri časť 4.4).

U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba diuretikom neukončí, sa musí liečba Amprilom začať dávkou 1,25 mg. Je potrebné sledovať renálnu funkciu a sérový draslík. Následne sa musí dávkovanie Amprilu upraviť podľa cieľového krvného tlaku.


Hypertenzia

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku.

Ampril sa môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami antihypertenzív.


Počiatočná dávka

Liečba Amprilom sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou dávkou 2,5 mg denne.

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom sa po úvodnej dávke môže vyskytnúť nadmerný pokles krvného tlaku. U týchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a počiatočná liečba musí prebiehať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov s cieľom postupne dosiahnuť požadovaný krvný tlak. Maximálna povolená dávka Ampriluje 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne.


Kardiovaskulárna prevencia


Počiatočná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Amprilu jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa po jednom alebo dvoch týždňoch liečby dávku zdvojnásobiť a po ďalších dvoch až troch týždňoch ju zvýšiť na cieľovú udržiavaciu dávku 10 mg Amprilu jedenkrát denne.


Pozri taktiež vyššie uvedené dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.


Liečba poruchy obličiek


Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou


Počiatočná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg Amprilu jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg jedenkrát denne po dvoch týždňoch a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.


Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom


Počiatočná dávka

Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Amprilu jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po jednom až dvoch týždňoch na 5 mg Amprilu jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch až troch týždňoch na 10 mg Amprilu jedenkrát denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.


Pacienti s nediabetickou nefropatiou definovanou makroproteinúriou ≥3 g/deň


Počiatočná dávka

Odporúčaná dávka je 1,25 mg Amprilu jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po dvoch týždňoch na 2,5 mg jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.


Symptomatické zlyhanie srdca


Počiatočná dávka

U pacientov stabilizovaných na liečbe diuretikami sa odporúča úvodná dávka 1,25 mg denne.


Titrácia a udržiavanie dávky

Dávka Amprilusa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týždne do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je podať dennú dávku v dvoch podaniach.


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním


Počiatočná dávka

Po 48 hodinách po infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných pacientov je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Ak pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg dvakrát denne počas 2 dní a potom zvýšiť dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne liečbu je potrebné ukončiť.

Pozri taktiež vyššie uvedené dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.


Titrácia a udržiavanie dávky

Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného až troch dní až po dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát denne.

Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň.

Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné ukončiť. Stále nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa prijme rozhodnutie liečiť takýchto pacientov, odporúča sa začať liečbu dávkou 1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky sa vyžaduje špeciálna opatrnosť.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Denná dávka u pacientov s poškodením funkcie obličiekvychádza z klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2):

 • ak je klírens kreatinínu ≥60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;

 • ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30‑60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;

 • ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 10‑30 ml/min, úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;

 • u hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2)

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa musí liečba Amprilom začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg Amprilu.


Starší pacienti

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú dávku 1,25 mg ramiprilu.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje pre Ampril sú opísané v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.

Odporúča sa, aby sa Ampril užíval každý deň v rovnakom čase.

Ampril možno užívať pred jedlom alebo po jedle, pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Ampril sa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuť ani drviť.


4.3 Kontraindikácie


 • Hypersenzitivita na liečivo, na ktorúkoľvek pomocnú látku alebo na ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť 6.1).

 • Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II (AIIRA).

 • Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom (pozri časť 4.5).

 • Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke.

 • Druhý alebo tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v hemodynamicky nestabilnom stave.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne skupiny pacientov

Gravidita

Počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormisa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie


 • Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.


Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti s ťažkou hypertenziou,

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca,

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne),

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná,

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká),

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom,

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.


Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


 • Prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu


 • Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby najmä v počiatočných týždňoch sa musí sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť 4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu bol hlásený angioedém(pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému sa musí liečba Amprilom ukončiť.

Pacient musí byť okamžite liečený na pohotovosti. Musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Amprilu (pozri časť 4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Amprilom.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Amprilu sa pozorovala hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (>70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus, alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a anémia ataktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, u tých, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako aj iné ACE inhibítory môže byť ramipril menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, možno z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristický je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.


Ampril obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou galaktózy, deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátompre zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu): Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofén, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulozín, terazosín):Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie(pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol, dobutamín, dopamín, adrenalín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok Amprilu: Odporúča sa sledovanie krvného tlaku.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek: Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Lítiové soli: Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.


Antidiabetiká vrátane inzulínu:Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidné protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová: Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Amprilu. Navyše súčasná liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie ACE inhibítorovsa neodporúča počas prvého trimestra gravidity(pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity(pozri časť 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítorminepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormisa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbe ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri tiež časť 5.3). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu, oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pre nedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť 5.2) sa Ampril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).

Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných liekov na ramipril. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súčasťou bezpečnostného profilu ramiprilu je výskyt pretrvávajúceho suchého kašľa a reakcií v súvislosti s hypotenziou. K závažným nežiaducim účinkom patrí angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene, pankreatitída, ťažké kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa týchto konvencií:

 • veľmi časté (1/10)

 • časté (1/100 až <1/10)

 • menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnostiČasté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane angíny pektoris alebo infarktu myokardu, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém
Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília

Znížený počet bielych krviniek (vrátane neutropénie alebo agranulocytózy), znížený počet červených krviniek, pokles hemoglobínu, znížený počet krvných doštičiek


Zlyhanie kostnej drene, pancytopénia, hemolytická anémia

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, ageúzia, dysgeúzia,

Tras, poruchy rovnováhy


Mozgová ischémia vrátane mozgovej príhody a tranzitórneho ischemického záchvatu, zhoršené psychomoto-rické schopnosti, pocit pálenia, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane zahmleného videnia

KonjunktivitídaPoruchy ucha a labyrintuZhoršený sluch, tinnitusPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída, sinusitída, dyspnoe

Bronchospazmus vrátane zhoršenia astmy, kongescia nosa
Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zápal gastrointestinál-neho traktu, poruchy chuti, abdominálne ťažkosti, dyspepsia, hnačka, nevoľnosť, vracanie

Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady fatálneho konca), zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva, bolesť v hornej časti brucha vrátane gastritídy, zápcha, sucho v ústach

Glositída


Aftózna stomatitída

Poruchy obličiek a močových ciest


Zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zhoršenie preexistujúcej proteinúrie, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi
Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka najmä makulopapulárna

Angioedém; veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; pruritus, hyperhidróza

Exfoliatívna dermatitída, urtikária, onycholýza,

Fotosenzitívne reakcie

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriaziform-ná dermatití-da, pemfi-goidný alebo lichenoidný exantém, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalový spazmus, myalgia

Artralgia
Poruchy metabolizmu a výživy

Zvýšená hladina draslíka v krvi

Anorexia, znížená chuť do jedlaZnížená hladina sodíka v krvi

Poruchy ciev

Hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa

Sčervenanie

Vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, vaskulitída


Raynaudov fenomén

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť na hrudníku, únava

Pyrexia

AsténiaPoruchy imunitného systému

Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, zvýšené antinukleárne protilátky

Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu

Cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie


Akútne zlyhanie pečene, cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne s fatálnym koncom)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia, znížené libidoGynekomastia

Psychické poruchy


Zhoršená nálada, úzkosť, nervozita, nepokoj, poruchy spánku vrátane somnolencie

Stav zmätenosti


Poruchy pozornosti


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť ramiprilu bola sledovaná v 2 klinických štúdiách u 325 detí a dospievajúcich vo veku 2‑16 rokov. Kým nežiaduce účinky sú svojím charakterom a závažnosťou podobné tým, ktoré sa vyskytli u dospelých, u detí je vyššia frekvencia výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov:

 • Tachykardia, nazálna kongescia a rinitída, "častá" (t.j. ≥1/100 až <1/10) u detí a "menej častá" (t.j. ≥1/1 000 až <1/100) u dospelých.

 • Konjunktivitída "častá" (t.j. ≥1/100 až <1/10) u detí, avšak "zriedkavá” (t.j. ≥1/10 000 až <1/1 000) u dospelých.

 • Tras a žihľavka "menej častá" (t.j. ≥1/1 000 až <1/100) u detí, avšak "zriedkavá" (t.j. ≥1/10 000 až <1/1 000) u dospelých.

Celkový bezpečnostný profil ramiprilu sa u detí a dospievajúcich signifikantne nelíši v porovnaní s bezpečnostným profilom u dospelých.


4.9 Predávkovanie


K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient musí byť dôkladne monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté opatrenia zahrňujú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, priame, ATC kód: C09AA05.


Mechanizmus účinku

Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín, kinináza II). V plazme a v tkanivách tento enzým katalyzuje premenu angiotenzínu I na aktívnu vazokonstrikčnú látku angiotenzín II a štiepi aktívny vazodilatátor bradykinín. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia štiepenia bradykinínu vedie k vazodilatácii.

Keďže angiotenzín II stimuluje tiež uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát vyvoláva zníženie sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Farmakodynamické účinky

Antihypertenzné vlastnosti:

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku vo vodorovnej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.

U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzného účinku jednorazovej dávky prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximum účinku jednorazovej dávky sa obvykle dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom podaní. Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky obvykle trvá 24 hodín.

Maximum antihypertenzného účinku pokračujúcej liečby ramiprilom sa vo všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou 2 roky.

Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné zvýšenie krvného tlaku.


Zlyhanie srdca:

Okrem konvenčnej liečby diuretikami a voliteľnými srdcovými glykozidmi sa ramipril preukázal ako účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV New York Heart Association.

Liek mal prospešné účinky na hemodynamiku srdca (znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, znížená celková periférna vaskulárna rezistencia, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený srdcový index). Taktiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.


Klinická bezpečnosť a účinnosť


Kardiovaskulárna prevencia/Nefroprotekcia:

Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (štúdia HOPE), kde sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne ochorenie srdca v anamnéze, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne ochorenie) alebo s diabetom mellitus a aspoň ešte jedným prídavným rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).

Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a kombinovaných (primárne kombinované udalosti).

Štúdia HOPE: hlavné výsledky


Ramipril


%

Placebo


%

Relatívne riziko

(95 % interval spoľahlivosti)

p-hodnota


Všetci pacienti

n=4 645

n=4 652Primárne kombinované udalosti

14,0

17,8

0,78 (0,70‑0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70‑0,90)

<0,001

Smrť z kardiovaskulárnej príčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64‑0,87)

<0,001

Mozgová príhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56‑0,84)

<0,001

Sekundárne koncové ukazovatele

Smrť z akejkoľvek príčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75‑0,95)

0,005

Potreba revaskularizácie

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizácia kvôli nestabilnej angine

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizácia kvôli zlyhaniu srdca

3,2

3,5

0,88 (0,70‑1,10)

0,25

Komplikácie súvisiace s diabetom

6,4

7,6

0,84 (0,72‑0,98)

0,03


Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok pridania 10 mg ramiprilu k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s placebom u 3 577 pacientov vo veku ≥55 rokov (bez limitácie hornej hranice veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším CV rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.


Primárna analýza ukázala, že u 117 pacientov (6,5 %) v štúdii užívajúcich ramipril a u 149 pacientov (8,4 %) užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % CI [3‑40], p = 0,027.

Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, s paralelnými skupinami, placebom kontrolovaná, zameraná na vyhodnotenie účinku liečby ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR) u 352 normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18‑70 rokov), ktorí mali miernu (t.j. priemernú urinárnu proteínovú exkréciu >1 a <3 g/24 h) alebo ťažkú proteinúriu (≥3 g/24 h) zapríčinenú chronickou nediabetickou nefropatiou. Obidve skupiny pacientov boli prospektívne stratifikované.


Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (u tejto skupiny pacientov bola štúdia predčasne ukončená kvôli benefitu v skupine s ramiprilom) ukázala, že priemerná rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola nižšia s ramiprilom v porovnaní s placebom; ‑0,54 (0,66) oproti ‑0,88 (1,03) ml/min/mesiac, p = 0,038. Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34 [0,03‑0,65] za mesiac a okolo 4 ml/min/rok; 23,1% pacientov v skupine s ramiprilom dosiahlo kombinovaný sekundárny koncový ukazovateľ zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie kreatinínu v sére a/alebo posledný stupeň ochorenia obličiek (“end-stage of renal disease” - ESRD) (potreba dialýzy alebo transplantácie obličiek), kým v skupine s placebom to bolo 45,5 % pacientov (p = 0,02).


Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu


Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov s prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom sa začala v niektorý deň časového intervalu od 3 do 10 dní po akútnom infarkte myokardu. Štúdia ukázala, že po uplynutí času sledovania v priemere 15 mesiacov bola mortalita u pacientov liečených ramiprilom 16,9 % a u pacientov liečených placebom 22,6 %. Znamená to, že absolútna redukcia mortality bola 5,7 % a redukcia relatívneho rizika 27 % (95 % CI [11‑40 %]).


Deti a dospievajúci

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 244 pediatrických pacientov s hypertenziou (73 % primárna hypertenzia) vo veku 6‑16 rokov, pacienti dostávali buď nízku dávku, strednú dávku alebo vysokú dávku ramiprilu na dosiahnutie plazmatickej koncentrácie ramiprilátu zodpovedajúcej rozsahu dávok u dospelých 1,25 mg, 5 mg a 20 mg na základe telesnej hmotnosti. Na konci štvrtého týždňa bol ramipril pri najvyššej dávke neúčinný, pokiaľ ide o ukazovateľ zníženia systolického krvného tlaku, ale diastolický krvný tlak sa pri najvyššej dávke znížil. Stredné aj vysoké dávky ramiprilu ukázali signifikantnú redukciu systolického aj diastolického krvného tlaku u detí s potvrdenou hypertenziou.

Tento účinok nebol pozorovaný v randomizovanej, dvojito zaslepenej, vyraďovacej štúdii s eskaláciou dávky v trvaní 4 týždňov s 218 pediatrickými pacientmi vo veku 6‑16 rokov (75 % primárna hypertenzia), kde sa u diastolického aj u systolického tlaku preukázala mierna odozva, ale nie štatisticky významný návrat na základnú hodnotu, vo všetkých troch skúšaných hladinách dávok [nízka dávka (0,625 mg‑2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg‑10 mg) alebo vysoká dávka (5 mg‑20 mg)] ramiprilu v závislosti od telesnej hmotnosti. V skúmanej pediatrickej populácii ramipril nemal lineárnu odpoveď na dávku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Absorpcia


Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2‑4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.

Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou koncentráciou.

Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas koncentrácie ramiprilátu 13‑17 hodín po dávkach 5‑10 mga dlhší po nižších dávkach 1,25‑2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát.

Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že hladina ramiprilu a jeho metabolitu je v materskom mlieku takmer nemerateľná. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek(pozri časť 4.2)

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodením funkcie pečene je metabolizovanie ramiprilu na ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientami s normálnou funkciou pečene.


Laktácia

Jediná 10 mg perorálna dávka ramiprilu je v materskom mlieku nedetekovateľná. Avšak účinok niekoľkých dávok nie je známy.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetický profil ramiprilu sa skúmal u 30 pediatrických hypertenzných pacientov vo veku 2‑16 rokov vážiacich >10 kg. Po dávkach od 0,05 až 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na ramiprilát. Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu sa dosiahla v intervale 2‑3 hodín. Klírens ramiprilátu vysoko koreloval s protokolom o telesnej hmotnosti (p<0,01) ako aj s dávkou (p<0,001). Klírens a distribučný objem narastal so stúpajúcim vekom detí vo všetkých skúšaných hladinách dávok. Dávka 0,05 mg /kg u detí dosiahla hladinu expozície porovnateľnú s tou, ktorá sa dosiahla u dospelých liečených ramiprilom 5 mg. Dávka 0,2 mg/kg u detí mala za následok hladinu expozície vyššiu ako maximálna odporúčaná dávka 10 mg za deň u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na akútnu toxicitu u hlodavcov a psov sa perorálne podanie ramiprilu preukázalo ako nepostačujúce.

Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa robili na potkanoch, psoch a opiciach.

U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov a zmeny krvného obrazu.

V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psa a opice od denných dávok 250 mg/kg/deň.

Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy 2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.

Toxikologické štúdie reprodukcie u potkana, králika a opice nepreukázali žiadne teratogénne vlastnosti.

Fertilita u potkanov nebola zhoršená ani u jedincov samčieho ani samičieho pohlavia.

Podanie ramiprilu potkanom samičieho pohlavia vo fetálnom období a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatácia obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyšších.

Extenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.

U veľmi mladých potkanov, ktorým sa podávala jednotlivá dávka ramiprilu, sa pozorovalo ireverzibilné poškodenie obličiek.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydrogenuhličitan sodný (E500)

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný kukuričný škrob

Nátriumstearylfumarát

Žltý oxid železitý (E172) – len Ampril 2,5 mg a Ampril 5 mg tablety

Červený oxid železitý (E172) – len Ampril 5 mg tablety


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Ampril 1,25 mg: 2 roky

Ampril 2,5 mg, 5 mg, 10 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte do 25º C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Al/PVC//Al): 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet v škatuľke.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Ampril 1,25 mg:58/0013/06-S

Ampril 2,5 mg:58/0014/06-S

Ampril 5 mg:58/0015/06-S

Ampril 10 mg:58/0016/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.01.2006

Dátum predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


16Ampril 2,5 mg