+ ipil.sk

Ampril HDPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05978


Písomná informácia pre používateľa


Ampril hL

2,5 mg/12,5 mg

Ampril hD

5 mg/25 mg

tablety


ramipril/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinokov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Ampril HL a Ampril HD a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ampril HL a Ampril HD

 3. Ako užívať Ampril HL a Ampril HD

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Ampril HL a Ampril HD

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ampril HL a Ampril HD a na čo sa používa


Ampril HL a Ampril HD je kombináciou dvoch liečiv, ktoré sa nazývajú ramipril a hydrochlorotiazid.

Ramipril patrí do skupiny liekov nazývaných ,,ACE inhibítory” (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Jeho pôsobením sa:

 • vo vašom tele zníži tvorba látky, ktorá zvyšuje váš krvný tlak

 • vaše cievy uvoľnia a rozšíria

 • bude vášmu srdcu jednoduchšie rozvádzať krv do vášho tela.

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných ,,tiazidové diuretiká”. Jeho pôsobením sa zvyšuje objem moču, ktorý vaše telo vytvára, čo znižuje váš krvný tlak.


Ampril HD a Ampril HD sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Obe liečivá pôsobia na zníženie vášho krvného tlaku. Spolu sa používajú vtedy, keď liečba iba jedným z nich nebola účinná.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ampril HL a Ampril HD


Neužívajte Ampril HL a Ampril HD:

 • ak ste alergický na ramipril, hydrochlortiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na lieky podobné Amprilu HL a Amprilu HD (iné ACE inhibítory alebo sulfónamidové deriváty).

Príznakmi alergickej reakcie môžu byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.

 • ak ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva ,,angioedém”. Príznakmi môžu byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.

 • ak chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. V závislosti od toho, aký prístroj sa používa, nemusí byť pre vás liečba Amprilom HL a Amprilom HD vhodná.

 • ak máte vážne problémy s pečeňou.

 • ak máte v krvi abnormálne množstvo solí (vápnik, draslík, sodík).

 • ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).

 • počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri časť pod názvom “Tehotenstvo a dojčenie”).

 • ak dojčíte (pozri časť pod názvom „Tehotenstvo a dojčenie”).

 • ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a ste liečený liekmi, ktoré obsahujú aliskirén.


Ak sa na vás čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje, neužívajte Ampril HL a Ampril HD. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Ampril HL a Ampril HD.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ampril HL a Ampril HD, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami,

 • ak máte veľký úbytok solí alebo tekutín v tele (spôsobený ochorením (vracanie), hnačkou, väčším výdajom potu ako obvykle, diétou s obmedzeným príjmom soli, dlhodobým užívaním diuretík (tablety na odvodnenie) alebo dialýzou),

 • ak budete podstupovať liečbu na zmiernenie alergie na uštipnutí včelou alebo osou (desenzibilizácia),

 • ak vám bude v dohľadnom čase podané anestetikum. Môže byť podané z dôvodu operácie alebo zubnému zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu Amprilom HL a Amprilom HD jeden deň predtým. Poraďte sa so svojím lekárom.

 • ak máte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami krvných testov),

 • ak máte kolagénové cievne ochorenie, ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus.

 • Liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť neobvyklé reakcie, ktorých následkom je zhoršené videnie a bolesť oka. Toto môžu byť príznaky zvýšeného tlaku v oku a môžu sa objaviť v priebehu niekoľkých hodín alebo týždňov užívania Amprilu HL a Amprilu HD. Ak sa neliečia, môžu viesť k trvalému poškodeniu zraku.

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa užívanie Amprilu HL a Amprilu HD neodporúča a jeho užívanie v období po 3 mesiacoch tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť “Tehotenstvo a dojčenie”).


Deti a dospievajúci

Ampril HL a Ampril HD sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, pretože nie sú žiadne informácie pre túto skupinu pacientov.


Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás (alebo nie ste si istý) opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Ampril HL a Ampril HD.


Iné lieky a Ampril HL a Ampril HD

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to kvôli tomu, že Ampril HL a Ampril HD môže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Amprilu HL a Amprilu HD.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok Amprilu HL a Amprilu HD:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová)

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať váš krvný tlak.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s Amprilom HL a Amprilom HD, môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr. nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) ako je ibuprofén alebo indometacín a kyselina acetylsalicylová),

 • lieky, ktoré znižujú množstvo draslíka v krvi. Patria sem lieky proti zápche, diuretiká (lieky na odvodnenie), amfotericín B (používaný pri hubových infekciách) a ACTH (používa sa pri vyšetrení funkcie nadobličkových žliaz).

 • protinádorové lieky (chemoterapia),

 • lieky na srdce, vrátane tých, ktoré sa používajú pri problémoch so srdcovým rytmom,

 • lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii, napríklad cyklosporín,

 • diuretiká (tablety na odvodnenie), ako napríklad furosemid,

 • lieky, ktoré vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na riedenie krvi),

 • steroidové lieky proti zápalu, ako je napríklad prednizolón,

 • doplnky vápnika,

 • alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi),

 • prokaínamid (používa sa pri problémoch so srdcovým rytmom),

 • cholestyramín (používa sa na zníženie hladiny tukov v krvi),

 • karbamazepín (používa sa na liečbu epilepsie),

 • vildagliptín (používa sa na liečbu cukrovky).


Ak užívate hociktorý z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi. Tieto lieky môžu mať vplyv na Ampril HL a Ampril HD:

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú napríklad perorálne (ústami podané) lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Ampril HL a Ampril HD môže znížiť množstvo cukru vo Vašej krvi. Počas užívania Amprilu HL a Amprilu HD si dôkladne sledujte hladinu cukru v krvi.

 • lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Ampril HL a Ampril HD môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár vám musí dôkladne sledovať hladinu lítia v krvi.

 • lieky na uvoľnenie svalov,

 • chinín (používa sa na liečbu malárie),

 • lieky obsahujúce jód. Môžu sa používať, ak ste v nemocnici vyšetrovaní röntgenom alebo skenerom.

 • penicilín (používa sa na liečbu infekcie).

 • lieky, ktoré zrieďujú krv a užívajú sa ústami (perorálne antikoagulanciá), ako napríklad warfarín.


Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), porozprávajte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Ampril HL a Ampril HD.


Vyšetrenia

Predtým ako začnete užívať váš liek, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:

 • Ak máte podstúpiť test funkcie prištítnych teliesok. Ampril HL a Ampril HD by mohol ovplyvniť výsledky testu.

 • Ak ste športovec môžete byť testovaný na prítomnosť nepovolených podporných látok v tele (antidopingový test). Ampril HL a Ampril HD by mohol spôsobiť, že výsledok testu bude pozitívny.


Ampril HL a Ampril HD a jedlo a nápoje

 • Konzumácia alkoholu počas liečby Amprilom HL a Amprilom HD môže spôsobiť, že budete pociťovať závrat alebo sa vám bude točiť hlava. Ak potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate Ampril HL a Ampril HD, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.

 • Ampril HL a Ampril HD sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých 12 týždňov tehotenstva nemáte užívať Ampril HL a Ampril HD a po 13. týždni tehotenstva ho nesmiete užívať vôbec, pretože jeho užívanie počas tehotenstva môže byť pre vaše dieťa škodlivé.

Ak otehotniete počas liečby Amprilom HL a Amprilom HD, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Prechod na inú vhodnú alternatívnu liečbu sa má urobiť ešte pred plánovaným otehotnením.

V období dojčenia nemáte Ampril HL a Ampril HD užívať.


Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Odporúča sa, aby ste neviedli vozidlo alebo neobsluhovali stroje, pokiaľ neviete ako na vás Ampril HL a Ampril HD vplýva. Počas užívania Amprilu HL a Amprilu HD môžete pociťovať závrat. Je to viac pravdepodobné na začiatku liečby Amprilom HL a Amprilom HD alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


Ampril HL a Ampril HD obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Ampril HL a Ampril HD


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tento liek užívajte ústami každý deň v rovnakom čase, zvyčajne ráno.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.


Aké množstvo lieku treba užívať

Liečba vysokého krvného tlaku

Lekár vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude váš krvný tlak pod kontrolou.


Starší pacienti

Lekár vám zníži počiatočnú dávku a liečbu vám bude upravovať pomalšie.


Ak užijete viac Amprilu HL a Amprilu HD, ako máte

Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Neveďte vozidlo do nemocnice, požiadajte niekoho, aby vás zaviezol alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou obal od lieku, aby lekár vedel čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Ampril HL a Ampril HD

Ak ste zabudli užiť svoju dávku lieku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže vyvolať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Ampril HL a Ampril HD a okamžite navštívte vášho lekára, ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať urgentnú pomoc lekára:

 • Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie na Ampril HL a Ampril HD.

 • Závažné kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).


Okamžite informujte svojho lekára, keď pocítite:

 • Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca (palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo závažnejšie problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody.

 • Sťažené dýchanie, kašeľ a horúčku trvajúce 2 až 3 dni a znížený pocit hladu. Môžu to byť príznaky problémov s pľúcami vrátane zápalu.

 • Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.

 • Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).

 • Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene) alebo poškodenie pečene.


K ďalším vedľajším účinkom patria:

Ak sa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov)

 • Bolesť hlavy alebo pocit slabosti a únavy.

 • Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby Amprilom HL a Amprilom HD alebo keď začnete užívať vyššiu dávku.

 • Suchý, dráždivý kašeľ alebo zápal priedušiek.

 • Krvné testy preukazujúce viac cukru v krvi ako zvyčajne. Ak máte cukrovku, môže sa týmto zhoršiť.

 • Krvné testy preukazujúce viac kyseliny močovej alebo tukov v krvi ako zvyčajne.

 • Bolestivé, sčervenané a opuchnuté kĺby.


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov)

 • Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená.

 • Sčervenanie, mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete.

 • Problémy s rovnováhou (vertigo).

 • Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia).

 • Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity alebo chvenia ako zvyčajne.

 • Upchatý nos, zápal prinosových dutín (sinusitída), sťažené dýchanie.

 • Zápal ďasien (gingivitída), opuchnuté ústa.

 • Červené, svrbiace, opuchnuté alebo slziace oči.

 • Zvonenie v ušiach.

 • Rozmazané videnie.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Bolesť na hrudníku.

 • Bolesť svalov.

 • Zápcha, bolesť žalúdka alebo čriev.

 • Tráviace ťažkosti alebo pocit na vracanie.

 • Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny cez deň (moču) ako zvyčajne.

 • Zvýšené potenie ako zvyčajne alebo pocit smädu.

 • Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia), znížený pocit hladu.

 • Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca.

 • Opuchnuté ruky a nohy. Môže to byť príznakom toho, že vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako obvykle.

 • Horúčka.

 • Sexuálna neschopnosť u mužov.

 • Krvné testy preukazujúce zníženie počtu červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo v množstve hemoglobínu.

 • Krvné testy preukazujúce zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.

 • Krvné testy preukazujúce zníženú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne.


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov)

 • Vracanie, hnačka alebo pálenie záhy.

 • Červený, opuchnutý jazyk alebo sucho v ústach.

 • Krvné testy preukazujúce zvýšenú hladinu draslíka v krvi ako zvyčajne.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:

Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 • Ťažkosti so sústredením sa, pocity nepokoja alebo zmätenosti.

 • Prsty na rukách a nohách menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť oteplia, brnia alebo sú bolestivé. Môže to byť Raynaudov fenomén.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Krvné zrazeniny.

 • Poruchy sluchu.

 • Vaše oči sú suchšie ako zvyčajne.

 • Videnie na žlto.

 • Zhoršené videnie a bolesť oka (možné príznaky akútnej myopie alebo akútneho glaukómu s uzavretým uhlom).

 • Dehydratácia (nedostatok tekutín v organizme).

 • Opuch, bolesť a sčervenanie líca (zápal slinnej žľazy).

 • Opuch čreva, ktorý sa nazýva ,,intestinálny angioedém”, ktorý sa prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka.

 • Zvýšená citlivosť na slnko ako zvyčajne.

 • Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka alebo iné kožné reakcie ako červená vyrážka na tvári alebo na čele.

 • Kožná vyrážka alebo modriny.

 • Škvrny na koži a chladné končatiny.

 • Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z lôžka).

 • Stuhnuté svaly a kosti alebo neschopnosť pohnúť sánkou (tetánia).

 • Svalová slabosť alebo kŕče.

 • Znížená sexuálna túžba u žien a u mužov.

 • Krv v moči. Môže to byť príznak problémov s obličkami (intersticiálna nefritída).

 • Zvýšená hladina cukru v moči.

 • Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený krvným testom.

 • Krvné testy preukazujúce príliš málo krviniek v krvi (pancytopénia).

 • Krvné testy preukazujúce v krvi nižšiu hladinu solí ako sodík, vápnik, horčík a chloridov.

 • Spomalené alebo zhoršené reakcie.

 • Zmeny vnímania vône.

 • Ťažkosti pri dýchaní alebo zhoršenie astmy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Ampril HL a Ampril HD


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ampril HL a Ampril HD obsahuje

 • Liečivá v Amprile HL a Amprile HD sú ramipril a hydrochlorotiazid.

Ampril hL: každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Ampril hD: každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

 • Ďalšie zložky sú hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatinovaný škrob a nátriumstearylfumarátu.


Ako vyzerá Ampril HL a Ampril HD a obsah balenia

Ampril HL: takmer biele ploché neobaľované tablety tvaru kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 12,5 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Ampril hD:takmer biele ploché neobaľované tablety tvaru kapsuly s označením 25 a deliacou ryhou na jednej strane a na hranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Ampril HL a Ampril HD tablety sú dostupné v škatuľkách obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 a 100 tabliet v blistri alebo v bezpečnostnom obale (PP) s 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta, 8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobcovia

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 222 Hafnafjörður, Island

Actavis Ltd., B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta


Ak potrebujete akékoľvek iné informácie o tomto lieku, obráťte sa na zastúpenie držiteľa registrácie lieku na Slovensku: KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, tel.: 02/57104501, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.


8

Ampril HD

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05978


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Ampril hL

2,5 mg/12,5 mg


Ampril hD

5 mg/25 mg


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ampril hL: každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Ampril hD: každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Ampril hL: jedna tableta obsahuje 61,28 mg laktózy.

Ampril hD: jedna tableta obsahuje 122,56 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Ampril hL: takmer biele ploché neobaľované tablety tvaru kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 12,5 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Ampril hD:takmer biele ploché neobaľované tablety tvaru kapsuly s označením 25 a deliacou ryhou na jednej strane a na hranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.

Fixná kombinovaná dávka je indikovaná u pacientov, ktorých krvný tlak nie je možné spoľahlivo kontrolovať iba ramiprilom alebo iba hydrochlorotiazidom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku. Podávanie fixnej kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu sa odporúča zvyčajne po titrácii dávky s jednou zo zložiek.


Liečba Amprilom HL a Amprilom HD sa má začínať najnižšou dostupnou dávkou. V prípade potreby je možné dávku postupne zvyšovať, až pokiaľ sa nedosiahne želaná úroveň krvného tlaku; maximálna povolená dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti liečení diuretikami

U pacientov, ktorí sú súčasne liečení aj diuretikami, je potrebná zvýšená opatrnosť, keďže sa na začiatku liečby môže vyskytnúť hypotenzia. Pred začatím liečby Amprilom HL a Amprilom HD sa musí zvážiť zníženie dávky diuretík alebo prerušenie liečby diuretikami.

V prípade, že prerušenie liečby nie je možné, odporúča sazačať liečbu snajmenšou možnoudávkou ramiprilu(1,25 mgdenne) vovoľnejkombinácii. Odporúča sa, aby pri následnej zmene počiatočnádenná dávka nebola väčšia ako 2,5 mgramiprilu/12,5 mghydrochlorotiazidu.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek je Ampril HL a Ampril HD kontraindikovaný, pretože obsahuje hydrochlorotiazid (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.3).

Pacientom s poškodením funkcie obličiek môže byť potrebné znížiť dávky lieku Ampril HL a Ampril HD. Pacientom, ktorí majú klírens kreatinínu medzi 30 a 60 ml/min, sa má podávať dávka s najnižšou fixnou kombináciou ramiprilu a hydrochlorotiazidu po podávaní samostatnej dávky ramiprilu. Maximálna povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorotiazidu denne.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa musí liečba Amprilom HL a Amprilom HD začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pri ťažkom poškodení funkcie pečene je Ampril HL a Ampril HD kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Úvodná dávka má byť nižšia a následná titrácia dávky má byť pozvoľnejšia z dôvodu väčšej pravdepodobnosti výskytu nežiaducich účinkov, a to najmä u veľmi starých a telesne slabých pacientov.


Pediatrická populácia

Z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti sa používanie Amprilu HL a Amprilu HD neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.


Odporúča sa, aby sa Ampril HL a Ampril HD užíval raz denne, v rovnakom čase, zvyčajne ráno.

Ampril HL a Ampril HDmožno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle, pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).

Ampril HL a Ampril HDsa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuť ani drviť.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo iný ACE inhibítor, hydrochlorotiazid, iné tiazidové diuretiká, sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II (AIIRA).

 • Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým povrchom (pozri časť 4.5).

 • Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna stenóza v jedinej funkčnej obličke.

 • 2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Laktácia (pozri časť 4.6).

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 30 ml/min u nedialyzovaných pacientov.

 • Klinicky relevantné poruchy elektrolytov, ktoré môže liečba Amprilom HL a Amprilom HD zhoršiť (pozri časť 4.4).

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene, hepatická encefalopatia.

 • S liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom mellitus alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) (pozri časť 4.4).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne skupiny pacientov

Gravidita: počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako napríklad ramiprilom alebo antagonistami receptoru angiotenzínu II (AIIRA). Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/

antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


 • Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie

Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom

U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo diuretikum, ako sprievodná liečba, podáva prvýkrát alebo ak sa podáva prvýkrát zvýšená dávka.

Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:

 • pacienti s ťažkou hypertenziou

 • pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca

 • pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)

 • pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá oblička je funkčná

 • pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)

 • pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom

 • pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami spôsobujúcimi hypotenziu.

Vo všeobecnosti sa pred začatím liečby odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).


Operácia

Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň pred operáciou.


Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej hypotenzie

Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


 • Primárny hyperaldosteronizmus

Kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu nie je vhodná na liečbu primárneho hyperaldosteronizmu. Ak ramipril + hydrochlorotiazid užívajú pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom, je nutné monitorovať plazmatickú hladinu draslíka.


 • Starší pacienti

Pozri časť 4.2.


 • Pacienti s poruchami pečene

Elektrolytické poruchy spôsobené diuretickou liečbou, vrátane liečby hydrochlorotiazidom, môžu u pacientov s poruchami pečene spôsobiť pečeňovú encefalopatiu.


Sledovanie renálnej funkcie

Pred začatím liečby a počas liečby, najmä v počiatočných týždňoch, sa má sledovať renálna funkcia a prípadne sa má upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie je potrebné najmä u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť 4.2). Riziko poruchy renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky alebo s renovaskulárnym ochorením, vrátane pacientov s hemodynamicky relevantnou unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou.


Poruchy funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek môžu tiazidy urýchliť urémiu. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môžu rozvinúť kumulatívne efekty liečiva. Ak sa preukáže progredujúca porucha funkcie obličiek, ktorá je indikovaná zvýšením hladiny nebielkovinového dusíka, je nutné dôkladne prehodnotiť liečbu a zvážiť vysadenie diuretickej liečby (pozri časť 4.3).


Nerovnováha elektrolytov

Podobne ako u ostatných pacientov, ktorí sú liečení diuretikami, je potrebné vykonávať pravidelné vyšetrenie elektrolytov v sére v príslušných intervaloch. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia a hypochloremická alkalóza). Aj keď môže pri užívaní tiazidových diuretík vzniknúť hypokaliémia, súbežná liečba ramiprilom môže hypokaliémiu spôsobenú diuretikami znížiť. Riziko hypokaliémie je najväčšie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s veľkou diurézou, u pacientov s nedostatočným príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH (pozri časť 4.5). Prvé meranie plazmatickej hladiny draslíka sa má urobiť počas prvého týždňa po začatí liečby. Ak sa zistí nízka hladina draslíka, musí sa urobiť náprava.

Je možný výskyt dilučnej hyponatriémie. Zníženie hladiny sodíka môže byť na začiatku asymptomatické a preto je nevyhnutné pravidelné kontrolovanie hladiny sodíka. U starších pacientov a pacientov, ktorí majú cirhózu, musí byť kontrolovanie častejšie.

Bolo dokázané, že tiazidy zvyšujú vylučovanie magnézia v moči, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Hyperkaliémia

U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Amprilu HL a Amprilu HD bola pozorovaná hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (>70 rokov), pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus alebo pacienti užívajúci draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Hepatická encefalopatia

Poruchy elektrolytov spôsobené diuretickou liečbou vrátane liečby hydrochlorotiazidom môžu u pacientov s ochorením pečene spôsobiť hepatickú encefalopatiu. V prípade hepatickej encefalopatie musí byť liečba okamžite ukončená.


Hyperkalciémia

Hydrochlorotiazid stimuluje renálnu reabsorbciu kalcia a môže spôsobiť hyperkalciémiu. Môže tiež interferovať pri testovaní funkcie prištítnych teliesok.


Angioedém

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený angioedém (pozri časť 4.8).

V prípade výskytu angioedému je nutné liečbu Amprilom HL a Amprilom HD ukončiť.

Bezodkladne sa musí začať núdzová liečba. Pacient musí zostať na pozorovaní najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí príznakov.

U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Amprilu HL a Amprilu HD, (pozri časť 4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov). Symptómy intestinálneho angioedému ustúpili po vysadení ACE inhibítora.


Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie

Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Amprilom HL a Amprilom HD.


Neutropénia/agranulocytóza

Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza a taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr. lupus erythematosus alebo sklerodermiu) a u pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfonamid hydrochlorotiazid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, následkom čoho je akútna tranzitórna myopia a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a bežne sa vyskytujú v priebehu niekoľkých hodín až týždňov od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť až k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je prerušenie podávania hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. V prípade, že vnútroočný tlak je aj naďalej nekontrolovaný, bude možno potrebné zvážiť okamžitý lekársky alebo chirurgický zásah. Rizikové faktory pre vývin akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať predchádzajúcu alergiu na sulfónamid alebo penicilín.


Etnické rozdiely

ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej rasy.

Podobne ako iné ACE inhibítory, ramipril môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou renínu v černošskej populácii s hypertenziou.


Športovci

Hydrochlorotiazid môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingového testu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidom môže znížiť glukózovú toleranciu. U diabetických pacientov môže byť nutné upraviť dávky inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických prípravkov. Počas liečby tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.

Pri liečbe tiazidmi dochádza k zvýšeniu hladiny cholesterolu a triglyceridov.

U niektorých pacientov môže liečba tiazidmi vyvolať hyperurikémiu alebo dnu.


Kašeľ

Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Pri diferenciálnej diagnóze kašľa sa má vziať do úvahy kašeľ vyvolaný ACE inhibítorom.


Iné

U pacientov s alergickou anamnézou alebo anamnézou bronchiálnej astmy, ale aj bez daných anamnéz, sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Pri užívaní tiazidov bola popísaná možnosť exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pri podávaní ramiprilu s ďalšími blokátormi renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa súbežné podávanie liekov pokladá za potrebné, je vhodné dôsledne sledovať obličkové funkcie.

Použitie ramiprilu v kombinácii s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s cukrovkou alebo s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) (pozri časť 4.3).


Ampril HL a Ampril HD obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú tento liek užívať.


 1. Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie


Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou s dextránsulfátom pre zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií(pozri časť 4.3). Pri takejto liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.


Opatrenia pri používaní


Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu): Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.


Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín, terazosín):Predpokladá sa potenciácia rizikahypotenzie (pozri časť 4.2 o diuretikách).


Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (adrenalín), ktoré môžu znižovať antihypertenzný účinok ramiprilu: Odporúča sa sledovať krvný tlak.

Okrem toho môže byť účinok vazopresorických sympatomimetík oslabený hydrochlorotiazidom.


Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek: Zvýšená pravdepodobnosť hematologických reakcií (pozri časť 4.4).


Soli lítia: Vylučovanie lítia sa môže ACE inhibítormi znížiť a preto sa môže zvýšiť toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať. Súbežné používanie tiazidových diuretík môže zvýšiť už zvýšené riziko lítiovej toxicity pri liečbe ACE inhibítormi. Preto sa neodporúča kombinácia ramiprilu a hydrochlorotiazidu s lítiom.


Antidiabetiká vrátane inzulínu: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie. Hydrochlorotiazid môže oslabiť účinok antidiabetík. Preto sa v počiatočnej fáze kombinovanej liečby odporúča pozorné sledovanie hladiny glukózy v krvi.


Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová: Predpokladá sa zníženie antihypertenzného účinku Amprilu HL a Amprilu HD. Naviac môže súčasná liečba ACE inhibítormi a NSAID viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


Perorálne antikoagulanty: Súbežné užívanie hydrochlorotiazidu môže znížiť účinok antikoagulantov.


Kortikosteroidy, ACTH, amfotericín B, karbenoxolon, veľké množstvá sladkého drievka, laxatíva (v prípade dlhodobého užívania) a iné kaliuretické látky alebo látky znižujúce plazmatickú hladinu draslíka: Zvýšené riziko hypokaliémie.


Digitalisové prípravky, liečivá, ktoré predlžujú QT interval a antiarytmiká: Pri poruchách elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia) môže byť zvýšená ich proarytmická toxicita alebo znížené antiarytmické účinky.


Metyldopa: Možná hemolýza.


Cholestyramín a iné enterálne iónové meniče: Znížené vstrebávanie hydrochlorotiazidu. Sulfónamidové diuretiká sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred týmito liekmi alebo štyri až šesť hodín po nich.


Svalové relaxanty typu kurare: Možné zosilnenie a predĺženie myorelaxačného účinku.


Kalciové soli a lieky zvyšujúce plazmatickú hladinu kalcia: V prípade súbežného podávania hydrochlorotiazidu je možné očakávať zvýšenie sérovej hladiny kalcia; preto sa vyžaduje pozorné sledovanie koncentrácie kalcia v sére.


Karbamazepín: Riziko hyponatrémie vzhľadom na aditívny účinok s hydrochlorotiazidom.


Jód obsahujúce kontrastné médiá:V prípade dehydratácie, ktorá je zapríčinená užívaním diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, existuje zvýšené riziko akútnej poruchy obličiek, predovšetkým pri užívaní vysokých dávok jódu, ktorý je obsiahnutý v kontrastných médiách.


Penicilín: Hydrochlorotiazid sa vylučuje v distálnom tubule a redukuje vylučovanie penicilínu.


Chinín:Hydrochlorotiazid znižuje vylučovanie chinínu.


Heparín: možné zvýšenie koncentrácie draslíka v sére.


Vildagliptín: zvýšený výskyt angioedému sa zistil u pacientov užívajúcich ACE inhibítory a vildagliptín.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Užívanie Amprilu HL a Amprilu HD sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity(pozri časť 4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.3).


Gravidita


Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom/ antagonistom receptoru angiotenzínu II (AIIRA)počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri tiež časť 5.3 ´Predklinické údaje o bezpečnosti´). Ak sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu, oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


S užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú len obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou.

Hydrochlorotiazid by v prípade dlhodobého užívania v druhom a treťom trimestri mohol spôsobiť feto-placentárnu ischémiu a riziko spomalenia rastu. Navyše v prípade expozície krátko pred pôrodom bola v zriedkavých prípadoch u novorodencov hlásená hypoglykémia a trombocytopénia. Hydrochlorotiazid môže znížiť plazmatický objem rovnako ako aj prietok krvi placentou.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu esenciálnej hypertenzie u gravidných žien, s výnimkou zriedkavých prípadov, kedy nie je možná iná liečba.


Laktácia


Ampril HL a Ampril HD sú kontraindikované počas laktácie.

Ramipril aj hydrochlorotiazid sa vylučujú do materského mlieka v takej miere, že účinky u dojčených detí sú porovnateľné, keď sa terapeutická dávka ramiprilu a hydrochlorotiazidu podáva dojčiacim ženám. Prenedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia sa ramipril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, a to najmä v prípade novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa. Hydrochlorotiazid sa vylučuje do materského mliekaUžívanie tiazidov v priebehu dojčenia bolo spojené s potlačením alebo dokonca zastavením laktácie. Môže sa objaviť precitlivenosť na sulfónamidové deriváty, hypokaliémia a nukleárny ikterus. Kvôli hrozbe výskytu závažných nežiaducich účinkov z obidvoch účinných látok sa u dojčených detí musí rozhodnúť, či bude prerušené dojčenie alebo liečba, pričom sa berie do úvahy dôležitosť liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tablety obsahujúce ramipril/hydrochorotiazid majú minimálny alebo len mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku, ako je závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).

Toto sa môže stať najmä na začiatku liečby alebo pri zmene terapie z iných liekov.

Niekoľko hodín po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej dávky sa neodporúča viesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil ramiprilu + hydrochlorotiazidu zahŕňa nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytujú v spojení s hypotenziou a/alebo z dôvodu zvýšenej diurézy. Liečivo ramipril môže vyvolať pretrvávajúci suchý kašeľ, zatiaľ čo liečivo hydrochlorotiazid môže zhoršiť metabolizmus glukózy, lipidov a kyseliny močovej. Obe liečivá majú inverzný vplyv na draslík v plazme. Medzi vážne nežiaduce účinky patria angioedém alebo anafylaktické reakcie, poruchy funkcie obličiek alebo pečene, pankreatitída, vážne kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná na základe nasledujúcich pravidiel:

 • Veľmi časté (≥1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Znížený počet bielych krviniek, znížený počet červených krviniek, pokles hemoglobínu, hemolytická anémia, znížený počet krvných doštičiek


Zlyhanie kostnej drene, neutropénia vrátane agranulocytózy, pancytopénie, eozinofílie, hemokoncentrácia v dôsledku straty tekutín.

Poruchy imunitného systému
Anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie buď na ramipril alebo anafylaktické reakcie na hydrochlorotiazid, zvýšené antinukleárne protilátky

Poruchy metabolizmu a výživy

Neadekvátne kontrolovaný diabetes mellitus, zhoršená znášanlivosť glukózy, zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, zhoršenie dny, zvýšenie hladiny cholesterolu a/alebo triglyceridov v krvi spôsobené hydro-chlorotiazidom

Anorexia, znížená chuť do jedla.

Znížená hladina draslíka v krvi, pocit smädu spôsobené hydrochlorotiazi-dom.

Zvýšená hladina draslíka v krvi spôsobe-ná ramipri-lom


Znížená hladina sodíka v krvi.

Glykozúria, metabolická alkalóza, hypochlorémia, hypomagneziémia, hyperkaliémia, dehydratácia spôsobené hydrochlorotiazidom.


Psychické poruchy


Zhoršená nálada, apatia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku vrátane somnolencie


Stav zmätenosti, nepokoj, poruchy pozornosti

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Vertigo, parestézia, tremor, poruchy rovnováhy, pocit pálenia, dysgeúzia, ageúziaMozgová ischémia vrátane mozgovej porážky a tranzitórneho ischemického záchvatu, zhoršené psychomotorické schopnosti, parosmia

Poruchy oka


Poruchy videnia vrátane zahmleného videnia, konjunktivitída


Xantopsia, znížená lakrimácia spôsobená hydrochlorotiazidom, akútny glaukóm s uzavretým uhlom spôsobený hydrochlorotiazidom

Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus


Poruchy sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Ischémia myokardu vrátane angíny pektoris, tachykardia, arytmia, palpitácie, periférny edém


Infarkt myokardu

Poruchy ciev


Hypotenzia, znížený ortostatický krvný tlak, synkopa, sčervenanie


Trombóza spôsobená závažným odvodnením, vaskulárna stenóza, hypoperfúzia, Raynaudov fenomén, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neproduktívny dráždivý kašeľ, bronchitída

Sinusitída, dyspnoe, upchatý nosBronchospazmus, vrátane zhoršenia astmy.


Alergická alveolitída, nekardiogénny pľúcny edém spôsobené hydrochlorotiazidom.

Poruchy gastrointestinálne-ho traktuZápal gastrointestinálneho traktu, poruchy trávenia, abdominálna nepohoda, dyspepsia, gastritída, nauzea, zápcha


Gingivitída spôsobená hydrochlorotiazi-dom.

Vracanie, aftózna stomatitída, zápal jazyka, hnačka, bolesť v hornej časti brucha, sucho v ústach

Pankreatitída (pri ACE inhibítoroch boli veľmi výnimočne hlásené prípady fatálneho konca), zvýšené pankreatické enzýmy, angioedém tenkého čreva.


Sialoadenitída spôsobená hydrochlorotiazidom.

Poruchy obličiek a močových ciest


Zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, zvýšené vylučovanie moču, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zhoršenie preexistujúcej proteinúrie.


Intersticiálna nefritída spôsobená hydrochlorotiazidom.


Poruchy pečene a žlčových ciest


Cholestatická alebo cytolytická hepatitída (veľmi výnimočne s fatálnym koncom), zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a/alebo konjugovaného bilirubínu.

Kalkulózna cholecystitída spôsobená hydrochlorotiazi-dom.


Akútne zlyhanie pečene, cholestatická žltačka, hepatocelulárne poškodenie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Angioedém: veľmi výnimočne môže byť obštrukcia dýchacích ciest následkom angioedému fatálna; psoriatiformná dermatitída, hyperhidróza, vyrážka, zvyčajne makulopapulárna,

pruritus, alopéciaToxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívne reakcie, onycholýza, pemfigoidný alebo lichenoidný exantém alebo enantém, urtikária.

Systémový lupus erythematosus spôsobený hydrochlorotiazidom.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


MyalgiaArtralgia, svalový spazmus.

Svalová slabosť, muskuloskeletálna stuhnutosť, tetania spôsobené hydrochlorotiazidom.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Prechodná erektilná impotencia


Znížené libido, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, asténia


Bolesť na hrudníku, pyrexia

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môžu patriť výrazná periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, srdcová arytmia, poruchy vedomia vrátane kómy, cerebrálne kŕče, paréza a paralytický ileus.

U pacientov s predispozíciou (napr. s prostatickou hyperpláziou) môže predávkovanie hydrochlorotiazidom vyvolať akútne zadržiavanie moču.


Liečba

Pacient má byť dôkladne monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná.

Navrhnuté opatrenia zahŕňajú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania alfa-1-adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II (angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a diuretiká, ATC kód: C09BA05.


Mechanizmus účinku


Ramipril

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. ,,prodrug” ramiprilu, inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci angiotenzín, kinináza II).

V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje vazodilatáciu.

Nakoľko angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík nie je celkom známy. Inhibuje reabsorpciu sodíka a chloridu v distálnom tubule. Zvýšené renálne vylučovanie týchto iónov sprevádza zvýšený odtok moču (zapríčinený osmotickým viazaním vody). Zvyšuje sa exkrécia draslíka a horčíka, poklesne vylučovanie kyseliny močovej. Možný mechanizmus antihypertenzného účinku hydrochlorotiazidu : modifikovaná rovnováha sodíka, redukcia extracelulárnej vody a objemu plazmy, zmena renálno-vaskulárnej rezistencie, ako aj znížená odozva na noradrenalín a angiotenzín II.


Farmakodynamické účinky


Ramipril

Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej arteriálnej rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podávanie ramiprilu hypertenzným pacientom vedie k zníženiu krvného tlaku v horizontálnej polohe a v stoji bez kompenzačného zrýchlenia tepu.

U väčšiny pacientov sa prejaví začiatok antihypertenzného účinku jednotlivej dávky v rozpätí jednej až dvoch hodín po perorálnom užití. Vrchol účinku jednotlivej dávky sa obvykle dosahuje za 3 až 6 hodín po perorálnom užití. Antihypertenzný účinok jednotlivej dávky trvá obvykle 24 hodín.

Maximálny antihypertenzný účinok pokračujúcej liečby ramiprilom sa obvykle prejaví po 3 až 4 týždňoch. Ukázalo sa, že antihypertenzný účinok sa udržiava počas dlhodobej liečby trvajúcej 2 roky.

Náhle vysadenie ramiprilu nemá za následok rýchle a výrazné opätovné zvýšenie krvného tlaku.


Hydrochlorotiazid

Vylučovanie vody a elektrolytov začína približne 2 hodiny po užití, dosahuje maximum za 4 hodiny a trvá 6 až 12 hodín.

Nástup antihypertenzného účinku sa dostaví za 3 až 4 dni a môže trvať ešte jeden týždeň po prerušení liečby.

Zníženie krvného tlaku sprevádza mierny vzostup filtračnej frakcie, renálno-vaskulárnej rezistencie a plazmovej renínovej aktivity.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Súbežné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu

V klinických štúdiách viedla táto kombinácia k väčšiemu zníženiu krvného tlaku ako v prípadoch, keď boli dané liečivá podávané samostatne. Súčasné užívanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu má sklon k reverzii strát draslíka, ktoré sú spojené s diuretikami, a to pravdepodobne blokádou systému renín-angiotenzín-aldosterón. Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom vytvára synergický efekt a tiež znižuje riziko hypokalémie, ktoré spôsobuje samostatne podávané diuretikum.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika a metabolizmus


Ramipril


Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu; maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej 56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.


Distribúcia

Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade ramiprilátu je to približne 56 %.


Metabolizmus

Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.


Eliminácia

Metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou koncentráciou.

Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mga dlhší po nižších dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou enzýmu viazať ramiprilát. Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok viacerých dávok nie je známy.


Pacienti s poškodením funkcieobličiek(pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodením funkcieobličiek je renálna exkrécia ramiprilátu znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodením funkciepečene(pozri časť 4.2)

U pacientov s poškodením funkcie pečene je metabolizovanie ramiprilu na ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou pečene.


Hydrochlorotiazid


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu absorbuje približne 70 % hydrochlorotiazidu. Maximálna koncentrácia hydrochlorotiazidu sa dosiahne 1,5 až 5 hodín.


Distribúcia

Približne 40 % hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmové proteíny.


Metabolizmus

Hydrochlorotiazid je v pečeni metabolizovaný v zanedbateľnej miere.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer úplne (viac než 95 %) renálnou cestou v nezmenenej podobe. Po perorálnom podaní jednotlivej dávky sa 50 až 70 % vylúči do 24 hodín. Polčas eliminácie je 5 až 6 hodín.


Pacientis poškodením funkcie obličiek(pozri časť 4.2)

Renálne vylučovanie hydrochlorotiazidu je u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek znížené a renálny klírens hydrochlorotiazidu proporčne súvisí s klírensom kreatinínu. Tento fakt spôsobuje vysokú koncentráciu hydrochlorotiazidu v sére, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.2)

Pri cirhóze pečene sa nezaznamenali žiadne relevantné zmeny vo farmakokinetike hydrochlorotiazidu. Farmakokinetické štúdie u pacientov so zlyhaním srdca nie sú k dispozícii.


Ramipril a hydrochlorotiazid

Súbežné podávanie ramiprilu a hydrochlorotiazidu nemá žiadny vplyv na biologickú dostupnosť jednotlivých zložiek. Kombinovaná tableta sa môže považovať za bioekvivalentnú s liekmi obsahujúcimi každú zložku samotnú.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a myší nepreukazuje podávanie kombinácie ramiprilu a hydrochlorotiazidu žiadnu akútnu toxickú aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Opakovanými štúdiami na potkanoch a opiciach boli zistené iba zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov.

Neboli vykonané žiadne štúdie s kombináciou liečiv na mutagenicitu a karcinogenicitu, nakoľko samostatne podávané látky nevykazujú žiadne riziko.

Reprodukčné štúdie na potkanoch a zajacoch odhalili, že kombinácia liečiv je o trošku viac toxická ako samostatne podávané látky, no žiadna zo štúdií nepreukázala teratogénny účinok použitej kombinácie liečiv.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydrogenuhličitan sodný

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Predželatinovaný škrob

Nátriumstearylfumarát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Al/Al):10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 a 100 tabliet v škatuľke.


Bezpečnostný obal (PP) s vysušovadlom a PE uzáverom: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


AMPRIL HL: 58/0381/05-S

AMPRIL HD: 58/0382/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.10.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.11.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

15

Ampril HD