+ ipil.sk

ANACIDPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06943


Písomná informácia pre používateľa


ANACID

perorálna suspenzia

hydroxid horečnatý, suspenzia algeldrátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Anacid a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anacid

 3. Ako užívať Anacid

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Anacid

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Anacid a na čo sa používa


Anacid pomáha pri pálení záhy, nadúvaní a žalúdočných ťažkostiach.

Ide o zmes slabo bázických látok, ktoré v žalúdku viažu kyselinu chlorovodíkovú a vytvorením ochranného filmu i mechanicky chráni žalúdočnú sliznicu.

Bez porady s lekárom môžu liek užívať dospelí aj deti od 14 rokov pri bolestiach žalúdka, pálení záhy, nadmernom rihaní a žalúdočných ťažkostiach vyvolaných diétnou chybou, alkoholom alebo fajčením.

Podávanie u detí vo veku od 6 do 14 rokov, sa odporúča konzultovať s lekárom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anacid


Neužívajte Anacid

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte silnými bolesťami brucha sprevádzanými nevoľnosťou alebo zvracaním

 • ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek.

 • u detí do 6 rokov


Upozornenia a opatrenia


Ak máte poruchu funkcie obličiek, predtým ako začnete užívať Anacid, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie lieku u pacientov s ťažkými poruchami funkcie obličiek, Alzheimerovou chorobou, poruchami vyprázdňovania čriev (zápcha alebo hnačka) alebo poruchami metabolizmu fosforu a horčíka, so žalúdočným dvanástnikovým vredom, funkčnými poruchami trávenia, prietrži bránice, zápalom žalúdočnej sliznice a žalúdočnými ťažkosťami vyvolanými užívaním liekov je možné iba na odporúčanie lekára .

O užívaní tohto lieku u tehotných a dojčiacich žien je vhodné sa poradiť s lekárom.


Deti a dospievajúci

Liek nie je určený na liečbu detí mladších ako6 rokov.Liečba detí vo veku od 6 do 14 rokov je možná na odporúčanie lekára.


Iné lieky a Anacid

Liek spomaľuje vstrebávanie rôznych liekov, napr. protizápalových liekov (salicyláty, indometacín, kortikoidy), liekov užívaných pri infekciách, najmä dýchacích a močových ciest (tetracyklíny, sulfónamidy, fluorochinolóny, nitrofurantoín), protituberkulóznych liekov (etambutol, izoniazid), liekov ovplyvňujúcich psychické funkcie (fenotiazíny, benzodiazepíny), liekov na epilepsiu (nátriumvalproát, fenytoín), tyroxínu (hormón podávaný pri nedostatočnej činnosti štítnej žľazy), liekov s obsahom železa, fosfátov, fluoridov, vitamínu A, vitamínu C alebo citrátov, liekov užívaných na liečbu žalúdočných alebo dvanástnikových vredov (cimetidín, ranitidín), liekov znižujúcich krvnú zrážavosť, liekov užívaných pri liečbe plesňových ochorení (ketokonazol), liekov na vysoký krvný tlak alebo poruchy srdcového rytmu (beta-blokátory, ACE inhibítory), teofylínu (liek na rozšírenie priedušiek), gemfibrozilu (liek na zníženie zvýšených hladín tukov v krvi), alopurinolu (užíva sa pri liečbe dny), takrolímu (liek užívaný najmä po transplantáciách) a iných.


Preto sa odporúča podávanie iných liekov najmenej 2 hodiny pred alebo po podaní Anacid suspenzie.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Anacid nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu)

Liek obsahuje 0,98 % obj. etanolu (alkoholu). 1 dávka lieku (5 ml) obsahuje do 0,04 g etanolu (alkoholu). Maximálna denná dávka obsahuje 0,24 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


Liek obsahuje sodík.

Liek obsahuje v 1 dávke (5 ml = 1 vrecko) 4,5 mg sodíka. Môže byť nebezpečný pre ľudí s diétou so zníženým prísunom sodíka.


Liek obsahuje sorbitol.

Anacid obsahuje sorbitol (druh cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anacid


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti vo veku nad 14 rokov:

Dávkovanie je individuálne, pri dlhodobej liečbe sa zvyčajne podáva 4-6-krát denne 5 ml (1 vrecko), a to 1 až 2 hodiny po jedle. Pri niektorých menej závažných stavoch sa podáva jednorazovo 1 vrecko pri ťažkostiach.


Deti vo veku od 6 do 14 rokov:

U detí je zvyčajná dávka 1vrecko 2-4-krát denne a to 1 až 2 hodiny po jedle, alebo jednorázovo 1 vrecko pri ťažkostiach. Liek sa musí užívať len na odporučenie lekára, ktorý určí dĺžku liečby.


Pred otvorením je potrebné obsah vrecka pretrieť medzi prstami.

Ak máte pocit, že účinok Anacidu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Anacidu, ako máte

Pri predávkovaní alebo požití väčšieho množstva lieku vami alebo vašim dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Anacid

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú zriedkavé, pokiaľ sa Anacid užíva podľa tejto písomnej informácie pre používateľa. Pri vysokých dávkach (nad 200 ml denne) a pri dlhodobej liečbe môže dôjsť k obmedzeniu vstrebávania fosfátov z čreva (prejaví sa v laboratórnych hodnotách v krvi aj moči). V závažnejších prípadoch môže dôjsť k mäknutiu kostí u starších ľudí a poruchám funkcie obličiek u mladších ľudí. Pri veľmi zníženej funkcii obličiek môže dlhodobé užívanie spôsobiť zvýšenú hladinu horčíka v krvnom sére, čo sa prejaví smädom, nízkym krvným tlakom a útlmom reflexov, alebo môžu byť zaznamenané toxické prejavy hliníka a to najmä v mozgu (riziko vzniku mozgovej dysfunkcie).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Anacid


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anacid obsahuje

Liečivá sú magnesii hydroxidum (hydroxid horečnatý) 258 mg, algeldrati suspensio quantum aequivalens aluminii hydroxidi (suspenzia algeldrátu zodpovedajúca oxidu hlinitému) 388 mg (hydroxid hlinitý) v 5 ml (= 1 vrecko).


Pomocné látky sú glycerol 85 %, nekryštalizujúci sorbitol 70% , kyselina benzoová, nátriumbenzoát, silica kôry škoricovníka cejlónskeho, etanol 96%, čistená voda.


Obsah sodíka: 4,5 mg v 5 ml


Ako vyzerá Anacid a obsah balenia

Kombinovaná fólia (polyetylén ‑ hliník – papier), škatuľka.


Anacid je biela časom sedimentujúca suspenzia škoricovej vône.


Veľkosť balenia: 12 alebo 30 vreciek, každé obsahuje 5 ml lieku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č. p. 305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

4

ANACID

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06943


sÚhrn CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NázOv LIEku


ANACID


2. kvalitatÍvnE a kvantitatÍvnE ZLOŽENIE


Magnesii hydroxidum 258 mg, algeldrati suspensio quantum aequivalens aluminii hydroxidum 388 mg v 5 ml suspenzie (= 1 vrecúško).


Pomocné látky so známym účinkom:nátriumbenzoát, kyselina benzoová, nekryštalizujúci sorbitol 70%, etanol 96%.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ forma


Perorálna suspenzia.

Biela časom sedimentujúca suspenzia, škoricovej vône.


 1. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba ťažkostí spojených s hyperaciditou pri týchto ochoreniach alebo stavoch: refluxná ezofagitída, pálenie záhy, akútna alebo chronická gastritída, hiátová hernia, peptický vred žalúdka a duodena, podráždenie žalúdočnej sliznice spôsobené diétnou chybou, alkoholom, kávou, fajčením alebo liekmi, niektoré funkčné gastropatie (dráždivý žalúdok).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a deti nad 14 rokov:

Pri dlhodobej liečbe (peptický vred, dráždivý žalúdok a iné stavy) sa podáva 1 vrecko 4-6-krát denne a to 1-2 hodiny po jedle.

Pri menej závažných stavoch možno podať jednorazovo 1 vrecko pri ťažkostiach.


Deti vo veku 6-14 rokov:

Zvyčajne sa podáva 1vrecko 2-4-krát denne a to 1-2 hodiny po jedle, alebo jednorázovo 1 vrecko pri ťažkostiach.


Pred použitím treba obsah vrecka pretrieť medzi prstami.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.

Ťažká renálna insuficiencia.

Črevná obštrukcia, symptómy apendicitídy (riziko perforácie alebo ruptúry).

Deti do 6 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri dlhodobom podávaní Anacidupacientom s poruchami renálnych funkcií je zvýšené riziko prejavov toxicity hliníka v mozgovom tkanive (možnosť vzniku encefalopatie), kostiach a prištítnych telieskach a riziko hypermagneziémie (smäd, hypotenzia, hyporeflexia). Preto treba byť zvlášť opatrný pri týchto pacientoch a monitorovať renálne funkcie v periodických intervaloch. Tiež sa odporúča meranie hladín hliníka, vápnika, fosfátov a horčíka, pokiaľ Anacid dlhodobo užívajú pacienti s poruchami renálnych funkcií.

U pacientov s Alzheimerovou chorobou (riziko exacerbácie ochorenia), s poruchami vyprázdňovania čriev (zápcha, hnačka), s poruchou metabolizmu fosforu a horčíka, alebo s hemoroidmi treba zvážiť prínos a riziká liečby Anacidom a indikovať liek len v nevyhnutne nutných prípadoch.

Hydroxid hlinitý obsiahnutý v Anacide môže tvoriť nerozpustné soli s fosfátmi z potravy, ktoré sa vylučujú stolicou. Dlhodobé užívanie Anacidu preto môže vyvolať hypofosfatémiu a poruchu metabolizmu vápnika a fosforu. V prípade obmedzeného vstrebávania fosfátov z gastrointestinálneho traktu (napr. pri malabsorpčnom syndróme) sa počas dlhodobej liečby Anacidom zvyšuje riziko vzniku osteomalácie, osteoporózy a fraktúry.


Liek obsahuje 0,98% obj. etanolu. Dávka 5 ml (1 vrecúško) obsahuje 0,0384 g etanolu.

Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

Liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

Liek obsahuje v 1 dávke (5 ml = 1 vrecko) 4,5 mg sodíka. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anacid tak ako všetky antacidá zmenou pH a svojou adsorpčnou kapacitou ovplyvňuje vstrebávanie rôznych liekov. Anacid spomaľuje vstrebávanie nesteroidných antiflogistík (salicyláty, indometacín), antibakteriálnych látok (etambutol, izoniazid, nitrofurantoín, fluorochinolóny, sulfónamidy, tetracyklíny), kortikoidov, fenotiazínu, benzodiazepínov, fenytoínu, nátriumvalproátu, teofylínu, ketokonazolu, tyroxínu, H2antihistaminík (cimetidín, ranitidín), liekov s obsahom železa, fosfátov, fluoridov, vitamínu A, vitamínu C alebo citrátov, antikoagulancií, beta-blokátorov, ACE inhibítorov, allopurinolu, gemfibrozilu, takrolímu a iných. Anticholinergiká zvyšujú a prolongujú účinok Anacidu tým, že spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka.

Preto sa odporúča podávanie iných liekov najmenej 2 hodiny pred podaním alebo po podaní Anacidu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách ani klinické štúdie neboli vykonané. Podávanie antacíd (s obsahom hliníka, vápnika alebo horčíka) gravidným ženám však môže viesť k výskytu nežiaducich účinkov, ako je hyperkalciémia, hypomagneziémia, hypermagneziémia a hyperreflexia u plodov alebo novorodencov, ktorých matky v gravidite dlhodobo užívali antacidá, najmä vyššie dávky.

Podávanie antacíd počas gravidity sa všeobecne považuje za bezpečné, avšak neodporúča sa ich dlhodobé užívanie vo vysokých dávkach.


Laktácia

Antacidá sa vylučujú do materského mlieka, ich koncentrácie však nie sú také významné, aby mohlo dôjsť k ovplyvneniu novorodenca. Napriek tomu pred podaním antacíd (predovšetkým v prvom trimestri) je nevyhnutné posúdiť riziko pre plod oproti očakávanému prínosu liečby a podávať ho len v nevyhnutných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anacid nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri vysokých dávkach (viac ako 200 ml denne) a pri dlhodobej liečbe môže dôjsť k obmedzeniu črevnej resorpcie s následnou hypofosfatémiou a hyperkalciúriou. Užívanie Anacidu môže viesť ku vzniku osteomalácie s bolesťami kostí u starších osôb, nefrokalcinózy a poruchám renálnych funkcií u mladších osôb.


Pri renálnej insuficiencii môže dlhodobá liečba Anacidom viesť ku vzniku hypermagneziémie, čo sa prejaví smädom, hypotenziou a hyporeflexioua prejavom toxicity hliníka v mozgu (riziko encefalopatie), kostiach a prištítnych telieskach.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Prípady predávkovania neboli doteraz zaznamenané.

Pri prípadnom predávkovaní je liečba symptomatická, špecifické antidotum neexistuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antacidá, ATC kód: A02AD


Mechanizmus účinku

V lieku sú kombinované slabo bázické látky, ktoré v žalúdku viažu kyselinu chlorovodíkovú a vytvorením ochranného filmu aj mechanicky chránia žalúdočnú sliznicu.

Znižujú žalúdočnú aciditu a zvýšením pH v žalúdku vedú k inaktivácii pepsínu a k poklesu pepsínovej aktivity. Antacidá s obsahom hliníka majú tiež cytoprotektívny účinok na žalúdočnú sliznicu súvisiacu so stimuláciou sekrécie prostaglandínov; chránia sliznicu pred vznikom nekrózy a hemorágie, ktoré môžu byť spôsobené korozívnymi látkami, napr. etanolom alebo kyselinou acetylsalicylovou.


Vhodnou kombináciou antacidných látok v lieku sa znižuje riziko niektorých nežiaducich účinkov (napr. mierne obstipačné účinky hydroxidu hlinitého a laxatívne účinky hydroxidu horečnatého).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anacid ako väčšina antacidných liekov opúšťa žalúdok do 1 hodiny po podaní. Nástup účinku je pomalý. Účinok trvá 20-60 minút, tento čas je však individuálny. Ak sa antacidum podá 1 hodinu po jedle, neutralizačný účinok trvá až 3 hodiny. Antacidá sa vylučujú renálnou cestou a stolicou.


Hydroxid hlinitý podaný perorálne, pomaly viaže kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku, pričom vytvára rozpustný chlorid hlinitý, ktorý sa čiastočne absorbuje. Pufrovacie schopnosti sú veľmi dobré, nástup účinku je pomalý, ale prolongovaný. Prítomnosť potravy alebo ostatné faktory, ktoré môžu spomaliť vyprázdňovanie žalúdka, vedú ku zvýšenej tvorbe chloridu hlinitého. Približne 0,1 až 0,5 mg hliníka sa vstrebáva pri užívaní štandardnej dennej dávky antacida, čím dochádza ku zdvojnásobeniu bežných plazmatických koncentrácií hliníka u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Absorbovaný hliník sa vylučuje močom, a preto u pacientov s poruchami renálnych funkcií je riziko kumulácie hliníka (najmä v kostiach a mozgu) a prejavov hliníkovej toxicity. Zlúčeniny hliníka, ktoré sa nevstrebávajú (väčšina podanej dávky) tvorí v črevách nerozpustné, zle absorbovateľné soli hliníka (hydroxidy, uhličitany, fosfáty, deriváty mastných kyselín). Tieto soli sa vylučujú stolicou.


Hydroxid horečnatý neutralizuje kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku. Neutralizačný účinok nastupuje veľmi rýchlo (počas niekoľkých minút), ale trvá krátko. Hydroxid hlinitý pri reakcii s kyselinou chlorovodíkovou tvorí chlorid, ktorý je charakteristický nízkou absorpciou v čreve (len 15-30 %) a tiež rýchlou exkréciou obličkami za predpokladu normálnych obličkových funkcií.


Kombinácia hydroxidu hlinitého a hydroxidu horečnatého dokáže udržať pH v žalúdku i niekoľko hodín na úrovni 3-4,5. Čas trvania účinku je individuálny. Ak je táto kombinácia antacíd podávaná 1 hodinu po jedle, neutralizačný účinok trvá až 3 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje relevantné k tomuto odseku nie sú k dispozícii.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycerol 85%

nekryštalizujúci sorbitol 70%

kyselina benzoová

nátriumbenzoát

silica kôry škoricovníka cejlónskeho

etanol 96%

čistená voda


6.2 Inkompatibility


Doteraz nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kombinovaná fólia (polyetylén - hliník – papier), písomná informácia pre používateľa, škatuľka.

Veľkosť balenia: 12 alebo 30 vreciek, každé obsahuje 5 ml lieku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0225/89-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06. október 1989

Dátum posledného predĺženia registrácie:01. apríl 2005


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014


5

ANACID