+ ipil.sk

ANAFRANIL 25 mg/2 mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č . 2011/02483


Písomná informácia pre používateľOV


Anafranil®25 mg/2 ml

clomipramini hydrochloridum

injekčný roztok i.m., infúzny koncentrát i.v.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako vám podajúváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Anafranil a na čo sa používa

2. Skôr ako vám podajú Anafranil

3. Ako sa podáva Anafranil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Anafranil

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Anafranil a na čo sa používa


Čo je Anafranil

Anafranil je dostupný ako injekčný roztok a infúzny koncentrát. Liečivo v Anafranile je klomipramíniumchlorid, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných ako tricyklické antidepresíva.


Na čo sa Anafranil používa

Anafranil sa používa na liečbu depresie a porúch nálady. Ďalšie psychické ochorenia, ktoré možno u dospelých liečiť injekčným roztokom Anafranil, sú obsesia (nutkavé myšlienky), stavy paniky, fóbie (nevysvetliteľného strachu), chronické bolestivé ochorenia a svalová slabosť (kataplexia) spojená s opakovanými záchvatmi nesmiernej ospalosti (narkolepsia).


Ako Anafranil pôsobí

Predpokladá sa, že Anafranil pôsobí buď zvyšovaním hladín telu vlastných chemických prenášačov (noradrenalín a sérotonín) v mozgu alebo predlžovaním ich účinku.

Ak máte akékoľvek otázky, ako Anafranil pôsobí alebo prečo vám bol predpísaný, opýtajte sa svojho lekára.


2. Skôr ako VÁM PODAJÚ Anafranil


Nemáte dostať Anafranil

 • keď ste alergický (precitlivený) na klomipramín, niektoré iné tricyklické antidepresívum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Anafranilu, ktorých zoznam je uvedený na konci tejto písomnej informácie pre používateľov. Ak si myslíte, že by ste mohli byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

 • keď užívate iné lieky na liečbu depresie, napr. inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI).

 • keď ste nedávno prekonali srdcový infarkt alebo máte závažné ochorenie srdca.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako vám podajú Anafranil.


Buďte zvlášťopatrný pri používaní Anafranilu

 • máte samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky ak mávate epileptické záchvaty,

 • ak mávate epileptické záchvaty

 • ak máte nepravidelný tep srdca alebo iné srdcové problémy,

 • ak máte schizofréniu alebo inú duševnú chorobu,

 • ak máte glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak),

 • ak máte ochorenie pečene alebo obličiek,

 • ak máte akékoľvek ochorenie krvi,

 • ak mávate ťažkosti pri močení (napr. pri ochoreniach prostaty),

 • ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy,

 • ak často mávate zápchu,

 • ak často omdlievate.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako vám podajú Anafranil. Váš lekár zohľadní tieto ochorenia pred začatím a počas vašej liečby Anafranilom.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

 • ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky

 • ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Informácia pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov

Sledujte, či sa u vášho rodinného príslušníka/pacienta trpiaceho depresiou objavia zmeny správania, napr. neobvyklá úzkosť, nepokoj, nespavosť, podráždenosť, agresivita, prílišná rozrušenosť alebo iné nezvyčajné zmeny správania, zhoršenie depresie alebo úvahy o samovražde. Oznámte takéto prejavy jeho ošetrujúcemu lekárovi, zvlášť ak sú závažné, objavili sa náhle alebo ak sa u pacienta predtým nevyskytovali. Vznik takýchto prejavov vyhodnocujte denne, najmä na začiatku liečby depresie a pri zvyšovaní alebo znižovaní dávky antidepresíva, pretože k zmenám môže dochádzať náhle.


Takéto prejavy sa môžu spájať so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok a správania a naznačujú potrebu dôsledného dohľadu a prípadne aj zmeny liečby.


Anafranil a starší ľudia

Starší pacienti potrebujú spravidla nižšie dávky ako mladí pacienti a pacienti v strednom veku. Výskyt vedľajších účinkov je pravdepodobnejší u starších pacientov. Lekár vám poskytne podrobné informácie o opatrnom dávkovaní lieku a o starostlivom sledovaní, ktoré je potrebné.


Anafranil a deti

Injekčný roztok Anafranil sa nemá podať deťom alebo dospievajúcim.


Tehotenstvo a dojčenie

Upozornite svojho lekára, ak ste tehotná alebo dojčíte. Anafranil sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ vám to lekár výslovne neodporučí.


Váš lekár sa s vami porozpráva o prípadných rizikách používania Anafranilu počas tehotenstva.


Liečivo Anafranilu prechádza do materského mlieka. Matkám sa odporúča, aby počas liečby Anafranilom nedojčili.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Anafranil môže u niektorých ľudí vyvolať ospalosť alebo zníženie pozornosti, alebo môže spôsobiť neostré videnie. Ak sa to stane vám, neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje, ani nevykonávajte iné činnosti, ktoré vyžadujú úplné sústredenie. Pitie alkoholických nápojov môže zvýšiť ospalosť.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Keďže Anafranil a mnohé iné lieky sa navzájom ovplyvňujú, možno bude potrebné upraviť dávkovanie alebo ukončiť užívanie niektorého z vašich liekov. Je zvlášť dôležité, aby váš lekár a lekárnik vedeli, či denne pijete alkoholické nápoje, či ste zmenili vaše fajčiarske návyky alebo či užívate niektoré z nasledujúcich liekov: lieky proti zvýšenému krvnému tlaku alebo ochoreniu srdca, iné lieky proti depresii (antidepresíva), lieky na upokojenie (sedatíva, trankvilizéry), lieky na liečbu epilepsie (napr. barbituráty), lieky brániace vzniku krvných zrazenín (antikoagulanciá), lieky proti astme alebo alergiám, lieky používané na liečbu Parkinsonovej choroby, lieky obsahujúce hormóny štítnej žľazy, lieky používané na liečbu žalúdkových vredov a proti páleniu záhy (napr. cimetidín), liek terbinafín, ktorý sa používa perorálne (ústami) na liečbu hubových infekcií kože, vlasov a nechtov, lieky používané na liečbu poruchy pozornosti spojenej s nadmernou aktivitou (napr. metylfenidát), hormonálne antikoncepčné prostriedky, estrogény, lieky používané na zvýšenie tvorby moču, ktorým sa obličky zbavujú soli a vody (diuretiká), lieky používané na zníženie hladín tukov v krvi a grapefruit/grepový džús, brusnicový džús.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Pre vášho lekára je dôležité pravidelne si overovať úspešnosť vašej liečby, čo mu umožní upraviť dávkovanie a pomôže znížiť nežiaduce účinky. Možno vám bude chcieť odobrať vzorky krvi a skontrolovať krvný tlak a činnosť srdca pred začatím liečby a počas nej.


Anafranil môže spôsobovať suchosť v ústach, čo môže zvýšiť nebezpečenstvo vzniku zubného kazu. Počas dlhodobej liečby si dávajte pravidelne prehliadať chrup.


Ak používate kontaktné šošovky a vznikne u vás podráždenie očí, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.


Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo ošetrením chrupu povedzte lekárovi, že používate Anafranil.


Anafranil môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné svetlo. Nevystavujte sa priamemu slnečnému svetlu, chráňte sa odevom a slnečnými okuliarami.


3. Ako SA PODÁVA Anafranil


Anafranil sa má vždy používať presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Nemá sa prekročiť odporúčané dávkovanie.


Váš lekár rozhodne o najvhodnejšom dávkovaní vo vašom prípade. Proti depresii, poruchám nálady, obsedantno-kompulzívnym poruchám a fóbiám je denná dávka obvykle medzi 75 mg a 150 mg. Pri záchvatoch paniky a strachu z otvorených priestorov a vystupovania na verejnosti (agorafóbia) sa liečba zvyčajne začína dávkou 10 mg denne a po niekoľkých dňoch sa dávkovanie pomaly zvýši až na 100 mg. Pri chronických bolestivých stavoch je denná dávka zvyčajne medzi 10 mg a 150 mg.


Anafranil sa vám nemá podávať vo väčších dávkach, častejšie, ani dlhšie, ako vám odporučil lekár.


Ak prestanete používať Anafranil

Depresia, obsedantno-kompulzívne poruchy a stavy chronickej úzkosti si vyžadujú dlhodobú liečbu Anafranilom. Nemeňte a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Váš lekár možno bude chcieť, aby sa dávkovanie znižovalo postupne, kým sa liečba úplne ukončí. Zabráni sa tak zhoršeniu vášho ochorenia a zníži sa nebezpečenstvo výskytu príznakov, ktoré vznikajú po náhlom vysadení lieku, napr. bolesti hlavy, nutkania na vracanie a celkovej nevoľnosti.


Ak sa vynechá dávka Anafranilu

Vynechaná dávka Anafranilu sa vám má podať čo najskôr. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


Ak vám podajú viac Anafranilu, ako máte dostať

Ak vám omylom podali priveľa Anafranilu, možno potrebujete lekárske ošetrenie.


Nasledujúce príznaky predávkovania sa zvyčajne vyskytnú v priebehu niekoľkých hodín: výrazná ospalosť, poruchy sústredenia, rýchly, pomalý alebo nepravidelný tep srdca, nepokoj a rozrušenosť, strata svalovej koordinácie a stuhnutosť svalov, dýchavičnosť, záchvaty kŕčov, vracanie alebo horúčka.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Anafranilmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Zvyčajne nevyžadujú lekárske ošetrenie a môžu ustúpiť počas liečby, keď si vaše telo na liek zvykne. Poraďte sa so svojím lekárom, ak niektoré vedľajšie účinky pretrvávajú alebo vám spôsobujú ťažkosti.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné

Čo najskôr navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, pretože si môže vyžiadať lekárske ošetrenie: videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), ochorenie nervového systému prejavujúce sa stuhnutosťou svalov, vysokou horúčkou a poruchou vedomia, žltačka, kožné reakcie (svrbeniealebo sčervenanie), časté infekcie sprevádzané horúčkou a bolesťou hrdla (následkom zníženia počtu bielych krviniek), alergické reakcie s kašľom alebo bez neho a ťažkosti s dýchaním, neschopnosť koordinácie pohybov, zvýšený tlak v očiach, silná bolesť žalúdka, závažná strata chuti do jedenia, náhle svalové sťahy, slabosť alebo stuhnutosť svalov, svalové kŕče, sťažené močenie, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, ťažkosti pri hovorení, zmätenosť, delírium a kŕče.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté (môžu sa prejaviť u viac ako 1 z 10 pacientov)

Ospalosť, únava, závraty, nepokoj, zvýšenie chuti do jedenia, suchosť v ústach, zápcha, neostré videnie, chvenie, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, potenie, zvýšenie telesnej hmotnosti a sexuálne ťažkosti. Na začiatku liečby môže Anafranil zvýšiť vaše pocity úzkosti, ale tento účinok obyčajne vymizne v priebehu dvoch týždňov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný,povedzte to svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú časté (môžu sa prejaviť u 1 až 10 zo 100 pacientov)

Dezorientovanosť, nervozita, búšenie srdca, ťažkosti so sústredením, poruchy spánku, prehnaná rozrušenosť, agresivita, zhoršenie pamäti, zívanie, nočné mory, znížená citlivosť alebo mravčenie v končatinách, návaly tepla, rozšírenie zreníc, pokles krvného tlaku spojený so závratmi pri prudkom vstávaní alebo posadení sa, vracanie, brušné ťažkosti, hnačka, citlivosť kože na svetlo, zhoršenie depresívnych stavov, zdurenie prsníkov a vylučovanie mlieka, nepríjemná chuť v ústach, zvonenie v ušiach, podráždenosť, pocit vzdialenia sa od situácie (akoby pozorovanej z diaľky).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný,povedzte to svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté (môžu sa prejaviť u 1 až 10 z 1000 pacientov)

Horúčka, zvýšenie krvného tlaku.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný,povedzte to svojmu lekárovi.


Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa prejaviť u menej ako 1 z 10000 pacientov)

Edém (opuchy členkov a/alebo rúk a/alebo iných častí tela), vypadávanie vlasov. Pacienti vo veku 50 rokov a starší, ktorí užívajú liek z tejto skupiny, majú zvýšené riziko zlomenín kostí.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný,povedzte to svojmu lekárovi.


Tiež boli hlásené (frekvencia neznáma)

Pocit vnútorného chorobného nepokoja a potreba byť v neustálom pohybe, opakované nechcené mimovôľové činnosti, rozklad svalstva, zvýšenie hladín prolaktínu (hormón) v krvi a sérotonínový syndróm (syndróm spôsobený zvýšením hladín telu vlastného mediátora sérotonínu v mozgu prejavujúci sa príznakmi ako nervozita, zmätenosť, hnačka, vysoká horúčka, zvýšenie krvného tlaku, nadmerné potenie a rýchly tlkot srdca).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov ako závažný,povedzte to svojmu lekárovi.


Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Anafranil


 • Nepoužívajte Anafranil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Chráňte pred svetlom.

 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Predávkovanie tohto lieku je zvlášť nebezpečné u malých detí.


6. Ďalšie informácie

Čo je Anafranil

 • Každá ampulka injekčného roztoku a infúzneho koncentrátu obsahuje 25 mg klomipramínu v 2 ml

vody na injekciu.


Čo Anafranilobsahuje

 • Liečivo je clomipraminum (klomipramín) a v injekčnom roztoku je prítomné ako clomipramini hydrochloridum (klomipramíniumchlorid).

 • Ďalšie zložky sú glycerolum (glycerol) a aqua pro injectione (voda na injekciu).

Ako vyzerá Anafranil a obsah balenia

Ampulky s čírou bezfarebnou tekutinou.

Balenie obsahuje 10 ampuliek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.

6


2010-PSB/GLC-0362-s,

ANAFRANIL 25 mg/2 ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č . 2011/02483


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Anafranil 25 mg/2 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo je clomipramini hydrochloridum.

Ampulka obsahuje 25 mg klomipramíniumchloridu v 2 ml injekčného roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok (i.m.)

Infúzny koncentrát (i.v.)


Číra bezfarebná tekutina v ampulkách


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Depresívne epizódy: epizóda stredne ťažkej depresie, epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi alebo bez nich

 • Recidivujúce depresívne poruchy: terajšia stredne ťažká epizóda recidivujúcej depresívnej poruchy, terajšia ťažká epizóda recidivujúcej depresívnej poruchy s psychotickými príznakmi alebo bez nich

 • Bipolárne afektívne poruchy: terajšia fáza miernej alebo stredne ťažkej depresie pri bipolárnej afektívnej poruche, terajšia fáza ťažkej depresie s psychotickými príznakmi alebo bez nich pri bipolárnej afektívnej poruche

 • Pretrvávajúce afektívne poruchy: dystýmia

 • Somatoformné poruchy: somatizovaná porucha, hypochondrická porucha, somatoformná autonómna dysfunkcia, perzistujúca somatoformná bolesťová porucha

 • Obsedantno-kompulzívne poruchy: prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie, prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály), zmiešané obsedantné myšlienky a konanie, iné obsedantno-kompulzívne poruchy, nešpecifikované obsedantno -kompulzívne poruchy

 • Fobicko-anxiózne poruchy: agorafóbia, sociálne fóbie, iné fobické úzkostné poruchy, nešpecifikované fobické úzkostné poruchy


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Pred začatím liečby Anafranilom sa má liečiť hypokaliémia (pozri časť 4.4).


Dávkovanie sa má prispôsobiť individuálnemu stavu pacienta. Cieľom je dosiahnutie optimálneho účinku, pričom dávky sa udržujú čo najnižšie a zvyšujú sa opatrne.

Po dosiahnutí odpovede na liečbu je potrebné pokračovať v udržiavacej liečbe pri optimálnej dávke, aby sa predišlo relapsu. U pacientov s anamnézou recidivujúcej depresívnej poruchy je pre udržiavaciu liečbu potrebné dlhšie obdobie. Dĺžka udržiavacej liečby a potreba ďalšej liečby sa musí pravidelne vyhodnotiť.


Ako bezpečnostné opatrenie proti možnému predĺženiu intervalu QTc a sérotonínergnej toxicite sa odporúča dodržať odporúčané dávky Anafranilu a postupovať opatrne pri akomkoľvek zvyšovaní dávky, ak sa súčasne podávajú lieky, ktoré predlžujú interval QT alebo iné sérotonínergné látky (pozri časti 4.4 a 4.5).


Z dôvodu možných abstinenčných príznakov je potrebné vyhnúť sa náhlemu vysadeniu liečby Anafranilom. Po dlhodobom užívaní je pri ukončení liečby Anafranilom nutné znižovať dávku postupne a pacienta starostlivo monitorovať.


Intramuskulárne injekcie

Začína sa 25-50 mg intramuskulárne, potom sa dávka zvyšuje po 25 mg denne, až kým pacient dostane za deň 100-150 mg.


Intravenózne infúzie

Začína sa 50-75 mg intravenózne 1-krát denne.


Dávkovanie a spôsob podávania u osobitných populácií


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa použitie u detí a dospievajúcich.


Geriatrická populácia

Starší pacienti vykazujú spravidla silnejšiu odpoveď na liečbu Anafranilom ako pacienti strednej vekovej skupiny. U starších pacientov sa má Anafranil podávať s obozretnosťou a dávky sa majú zvyšovať opatrne.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má Anafranil podávať s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má Anafranil podávať s opatrnosťou.


Spôsob podávania

Spôsob podania (perorálne alebo parenterálne) sa má určiť s ohľadom na individuálny stav pacienta.


Intramuskulárna injekcia

Po zlepšení stavu pacienta sa počet injekcií postupne znižuje a zároveň sa prechádza na perorálnu udržiavaciu liečbu.


Intravenózna infúzia

 • Obsah ampuliek sa po zriedení a dôkladnom premiešaní s 250 - 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo roztoku glukózy podáva infúziou trvajúcou 1,5 - 3 hodiny.

 • Počas infúzie je potrebné u pacientov starostlivo sledovať možné nežiaduce účinky. Mimoriadna pozornosť sa má venovať krvnému tlaku, pretože môže vzniknúť posturálna hypotenzia. Keď sa pozoruje výrazné zlepšenie, v liečbe infúziami sa má pokračovať ďalších 3 - 5 dní. Na udržanie odpovede sa má liek ďalej podávať perorálne; 2 tablety 25 mg sú všeobecne ekvivalentné 1 ampulke 25 mg.

 • Postupnú zmenu z infúznej liečby na udržiavaciu perorálnu liečbu možno dosiahnuť aj tým, že sa najprv prejde na intramuskulárne injekcie.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na klomipramín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, alebo skrížená precitlivenosť na tricyklické antidepresíva dibenzazepínovej skupiny.

 • Anafranil sa nesmie podávať súčasne, ani 14 dní pred alebo po liečbe inhibítorom MAO (pozri časť 4.5). Súčasná liečba selektívnymi reverzibilnými inhibítormi MAO-A, ako je moklobemid, je tiež kontraindikovaná.

 • Nedávno prekonaný infarkt myokardu.

 • Vrodený syndróm dlhého intervalu QT.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Anafylaktický šok

Zaznamenali sa ojedinelé prípady anafylaktického šoku. Pri i.v. podaní Anafranilu je potrebná opatrnosť.


Samovražda / samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou). Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie.

Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.


Iné psychiatrické stavy, na liečbu ktorých bol Anafranil predpísaný, môžu byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou.

Rovnaké opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou majú byť dodržované aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.


Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby. Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného chovania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v chovaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


U týchto pacientov sa má uvážiť úprava liečebného režimu vrátane prípadného vysadenia lieku, zvlášť ak sú tieto zmeny závažné, nastupujú náhle alebo neboli súčasťou pôvodných symptómov pacienta (pozri aj Ukončenie liečby v časti 4.4).


V porovnaní s inými tricyklickými antidepresívami sa v súvislosti s Anafranilom zaznamenalo menej úmrtí po predávkovaní.


Iné účinky na psychiku

Mnohí pacienti s príznakmi paniky pociťujú na začiatku liečby Anafranilom zvýšenú úzkosť. Toto paradoxné začiatočné zvýšenie úzkosti je najvýraznejšie v prvých dňoch liečby a spravidla ustúpi do dvoch týždňov.


Príležitostne sa pozorovala aktivácia psychózy u pacientov so schizofréniou, ktorí dostávali tricyklické antidepresíva.


U pacientov s cyklickými afektívnymi poruchami sa v depresívnej fáze zaznamenali počas liečby tricyklickými antidepresívami aj hypomanické alebo manické epizódy. V týchto prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie alebo vysadiť Anafranil a podávať neuroleptikum. Po ústupe takýchto epizód možno pokračovať v liečbe nízkymi dávkami Anafranilu, ak je to potrebné.


U predisponovaných pacientov môžu tricyklické antidepresíva vyvolať hlavne v noci farmakogénne (delirantné) psychózy, ktoré zmiznú v priebehu niekoľkých dní po vysadení lieku.


Poruchy srdca a ciev

Anafranil sa má podávať mimoriadne opatrne pacientom s kardiovaskulárnymi poruchami, zvlášť pri kardiovaskulárnej insuficiencii, poruchách prevodu (napr. átrioventrikulárnej blokáde I. až III. stupňa), alebo arytmiách. U takýchto pacientov je indikované monitorovanie činnosti srdca a EKG.


Riziko predĺženia intervalu QTc a arytmie typu torsade de pointes môže vzniknúť najmä pri vyšších ako terapeutických dávkach alebo vyšších ako terapeutických koncentráciách klomipramínu v plazme, aké sa vyskytujú pri súčasnom podávaní so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI). Preto je potrebné vyvarovať sa súčasného podávania liečiv, ktoré môžu spôsobiť akumuláciu klomipramínu. Rovnako je potrebné vyvarovať sa súčasného podávania liečiv, ktoré môžu predĺžiť interval QTc (pozri časť 4.5). Je dokázané, že hypokaliémia je rizikovým faktorom predĺženia intervalu QTc a arytmie typu torsade de pointes. Preto sa má hypokaliémia liečiť pred začatím liečby Anafranilom (pozri časti 4.2 a 4.5).


Pred začatím liečby Anafranilom sa odporúča skontrolovať krvný tlak, pretože u pacientov s posturálnou hypotenziou alebo nestabilným krvným obehom môže dôjsť k poklesu krvného tlaku.


Sérotonínový syndróm

Vzhľadom na riziko sérotonínergnej toxicity sa odporúča dodržať odporúčané dávky. Sérotonínový syndróm s príznakmi ako hyperpyrexia, myoklónia, agitovanosť, epileptické záchvaty, delírium a kóma sa môže vyskytnúť pri súčasnom podávaní klomipramínu so sérotonínergnými liečivami, ako sú SSRI, SNRI, tricyklické antidepresíva alebo lítium (pozri časti 4.2 a 4.5). Pri fluoxetíne sa odporúča dvoj- až trojtýždňové obdobie na elimináciu liečiva pred a po liečbe fluoxetínom.


Kŕče

Je známe, že tricyklické antidepresíva znižujú prah kŕčov a Anafranil sa má preto podávať s mimoriadnou opatrnosťou pacientom s epilepsiou a inými predisponujúcimi faktormi, napr. poškodením mozgu rôznej etiológie, pri súčasnom podávaní neuroleptík, vysadení liekov s antikonvulzívnymi vlastnosťami (napr. benzodiazepínov) alebo alkoholu. Zdá sa, že výskyt záchvatov kŕčov závisí od dávky. Preto sa odporúčaná celková denná dávka Anafranilu nemá prekročiť.


Tak ako príbuzné tricyklické antidepresíva sa má Anafranil podávať pri elektrokonvulzívnej liečbe len pod starostlivým dohľadom.


Anticholínergné účinky

Pre svoje anticholínergné vlastnosti sa Anafranil má podávať opatrne pacientom, ktorí majú v anamnéze zvýšený vnútroočný tlak, glaukóm s úzkym uhlom alebo retenciu moču (napr. ochorenia prostaty).


Znížená lakrimácia a hromadenie mukoidného sekrétu následkom anticholínergných vlastností tricyklických antidepresív môžu poškodiť epitel rohovky u pacientov, ktorí používajú kontaktné šošovky.


Populácie s osobitnou liečbou

Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní tricyklických antidepresív pacientom so závažným ochorením pečene a nádormi drene nadobličky (napr. feochromocytóm, neuroblastóm), u ktorých môžu vyvolať hypertenznú krízu.

Vzhľadom na možný toxický vplyv na srdce je potrebná opatrnosť u pacientov s hypertyreoidizmom alebo u pacientov, ktorí dostávajú lieky obsahujúce hormóny štítnej žľazy.


U pacientov s ochorením pečene a obličiek sa odporúča pravidelné sledovanie aktivity pečeňových enzýmov a renálnych funkcií.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s chronickou zápchou. Tricyklické antidepresíva môžu vyvolať paralytický ileus predovšetkým u starších pacientov a pacientov pripútaných na lôžko.


U starších pacientov môžu tricyklické antidepresíva vyvolať hlavne v noci farmakogénne (delirantné) psychózy, ktoré zmiznú v priebehu niekoľkých dní po vysadení lieku.

U starších pacientov je indikované monitorovanie činnosti srdca a EKG.


Pri dlhodobej liečbe tricyklickými antidepresívami sa zaznamenal zvýšený výskyt zubného kazu. Preto sa počas dlhodobej liečby odporúčajú pravidelné kontroly chrupu.


Údaje o dlhodobej bezpečnosti u detí a adolescentov týkajúce sa rastu, dospievania a vývoja kognitívnych funkcií a správania nie sú dostupné.


Kontrola krvného obrazu

Hoci zmeny počtu leukocytov sa zaznamenali počas liečby Anafranilom len v ojedinelých prípadoch, je potrebné predovšetkým v prvých mesiacoch liečby a počas dlhodobej liečby pravidelne kontrolovať krvný obraz a sledovať príznaky ako horúčka a bolesti v hrdle.


Anestézia

Pred celkovou alebo miestnou anestéziou je potrebné anesteziológa upozorniť na to, že pacient dostáva Anafranil (pozri časť 4.5).


Ukončenie liečby

Je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu podávania kvôli možným nežiaducim účinkom. Ak sa rozhodne o ukončení liečby, dávkovanie sa má znižovať tak rýchlo, ako je to možné, pričom je potrebné vziať do úvahy, že náhle vysadenie lieku sa môže spájať s niektorými symptómami (pozri opis rizík pri ukončení liečby Anafranilom v časti 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie, pri ktorých je súčasné podávanie kontraindikované

Inhibítory MAO

Anafranil sa nesmie podávať aspoň dva týždne po ukončení liečby inhibítormi MAO (pre riziko závažných symptómov ako hypertenzná kríza a hyperpyrexia, a symptómov zodpovedajúcich sérotonínovému syndrómu, napr. myoklónia, záchvaty agitovanosti, delírium a kóma). Podávanie inhibítorov MAO, ktoré sú aj účinnými inhibítormi CYP2D6 in vivo, napr. moklobemidu, súčasne s klomipramínom je kontraindikované (pozri časť 4.3). To isté platí, keď sa podáva inhibítor MAO po predchádzajúcej liečbe Anafranilom. V oboch prípadoch sa má Anafranil alebo inhibítor MAO podávať spočiatku v nízkych, postupne sa zvyšujúcich dávkach a majú sa sledovať ich účinky (pozri časť 4.3).


Na základe jestvujúcich údajov možno predpokladať, že Anafranil sa môže podávať už 24 hodín po reverzibilnom inhibítore MAO-A, ako je moklobemid, ale ak sa podáva inhibítor MAO-A po predchádzajúcom užívaní Anafranilu, musí sa dodržať dvojtýždňové obdobie na elimináciu liečiva.


Interakcie, pri ktorých sa neodporúča súčasné podávanie

Antiarytmiká

Antiarytmiká (napr. chinidín a propafenón), ktoré sú účinnými inhibítormi CYP2D6, sa nemajú používať v kombinácii s tricyklickými antidepresívami.


Diuretiká

Diuretiká môžu vyvolať hypokaliémiu, ktorá následne zvyšuje riziko predĺženia intervalu QTc a arytmie typu torsades de pointes. Preto je potrebné liečiť hypokaliémiu pred podaním Anafranilu (pozri časti 4.2 a 4.4).


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)

SSRI, ktoré sú inhibítormi CYP2D6, napr. fluoxetín, paroxetín alebo sertralín a iných enzýmov vrátane CYP1A2 a CYP2C19 (napr. fluvoxamín), môžu tiež zvyšovať koncentrácie klomipramínu v plazme, so zodpovedajúcimi nežiaducimi účinkami. Rovnovážne hladiny klomipramínu v sére sa zvýšili ~4-násobne súčasným podávaním s fluvoxamínom (N-desmetylklomipramín ~2-násobne nižší). Súčasné podávanie so SSRI môže viesť k aditívnym účinkom na sérotonínergný systém (pozri sérotonínergné látky). Pozri časti 4.2 a 4.4.


Sérotonínergné látky

Sérotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súčasnom podávaní klomipramínu so sérotonínergnými liečivami, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklické antidepresíva alebo lítium (pozri časti 4.2 a 4.4). Pri fluoxetíne sa odporúča dvoj- až trojtýždňové obdobie na elimináciu liečiva pred a po liečbe fluoxetínom.


Interakcie, pri ktorých je potrebná opatrnosť

Interakcie zvyšujúce účinok Anafranilu

Súčasné podávanie inhibítorov CYP2D6 môže mať za následok zvýšenie koncentrácie oboch aktívnych zložiek až na ~3-násobok u pacientov s fenotypom extenzívneho metabolizátora debrizochínu/sparteínu, čím sa zmenia na fenotyp slabého metabolizátora. Pri súčasnom podávaní inhibítorov CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4 sa očakáva zvýšenie koncentrácií klomipramínu a zníženie koncentrácií N-desmetylklomipramínu, čo nemusí nevyhnutne ovplyvniť celkovú farmakológiu.


Terbinafín

Súčasné podávanie Anafranilu s perorálnym antimykotikom terbinafín, ktorý je silný inhibítor CYP2D6, môže mať za následok zvýšenie expozície a akumuláciu klomipramínu a jeho N-demetylovaných metabolitov. Vzhľadom na to môže byť potrebné upraviť dávku v prípade súčasného podávania s terbinafínom.


Cimetidín

Súčasné podávanie s blokátorom H2-receptorov cimetidínom (inhibítor niekoľkých enzýmov P450 vrátane CYP2D6 a CYP3A4) môže zvýšiť koncentrácie tricyklických antidepresív v plazme, preto je potrebné znížiť ich dávkovanie.


Perorálne kontraceptíva

Nie je doložená interakcia medzi chronickým užívaním perorálnych kontraceptív (15 alebo 30 mikrogramov etinylestradiolu denne) a Anafranilu (25 mg denne). Estrogény nie sú známe ako inhibítory CYP2D6, hlavného enzýmu podieľajúceho sa na klírense klomipramínu, preto sa neočakáva žiadna interakcia. Hoci sa v niekoľkých prípadoch zaznamenalo zvýšenie nežiaducich účinkov a terapeutickej odpovede pri vysokých dávkach estrogénu (50 mikrogramov denne) a tricyklickom antidepresíve imipramíne, nie je jasná významnosť týchto prípadov vzhľadom na klomipramín a režimy s nižšími dávkami estrogénu. Odporúča sa sledovať terapeutickú odpoveď na tricyklické antidepresíva pri režimoch vysokých dávok estrogénov (50 mikrogramov denne) a v prípade potreby upraviť dávkovanie.


Neuroleptiká

Súčasné podávanie s neuroleptikami (napr. fenotiazíny) môže mať za následok zvýšenie hladín tricyklických antidepresív v plazme, zníženie prahu pre kŕče a epileptické záchvaty. Kombinácia s tioridazínom môže vyvolať závažné srdcové arytmie.


Metylfenidát

Metylfenidát tiež môže zvýšiť koncentrácie tricyklických antidepresív prípadnou inhibíciou ich metabolizmu, takže môže byť potrebné znížiť dávku tricyklického antidepresíva.


Valproát

Súčasné podávanie valproátu s klomipramínom môže spôsobiť inhibíciu CYP2C a/alebo glukuronyltransferáz a následne zvýšenie sérových hladín klomipramínu a N-desmetylklomipramínu.


Interakcie znižujúce účinok Anafranilu

Rifampicín

Rifampicín (induktor CYP3A a CYP2C) môže znížiť koncentrácie klomipramínu, keďže súčasné podávanie so známymi induktormi enzýmov cytochrómu P450, obzvlášť CYP3A4 a CYP2C19 môže urýchľovať metabolizmus a znížiť účinnosť Anafranilu.


Antikonvulzíva

Antikonvulzíva (induktory CYP3A a CYP2C), napr. barbituráty, karbamazepín, fenobarbital a fenytoín môžu znížiť koncentrácie klomipramínu, keďže súčasné podávanie so známymi induktormi enzýmov cytochrómu P450, obzvlášť CYP3A4 a CYP2C19 môže urýchľovať metabolizmus a znížiť účinnosť Anafranilu.


Fajčenie cigariet

Známe induktory CYP1A2 (napr. nikotín/zložky cigaretového dymu) znižujú koncentrácie tricyklických liečiv v plazme. U fajčiarov cigariet boli rovnovážne koncentrácie klomipramínu v plazme ~2-násobne nižšie v porovnaní s nefajčiarmi (žiadna zmena N-desmetylklomipramínu).


Interakcie ovplyvňujúce iné liečivá

Anticholínergné látky

Tricyklické antidepresíva môžu potencovať účinky týchto liečiv (napr. fenotiazín, antiparkinsoniká, antihistaminiká, atropín, biperidén) na oko, centrálny nervový systém, črevá a močový mechúr.


Antiadrenergné látky

Anafranil môže zoslabiť alebo zabrániť antihypertenzívnym účinkom guanetidínu, betanidínu, rezerpínu, klonidínu a alfa-metyldopy. Pacientom, u ktorých sa vyžaduje súčasná liečba hypertenzie, sa preto majú podávať antihypertenzíva iného typu (napr. vazodilatanciá alebo betablokátory).


Látky tlmiace CNS

Tricyklické antidepresíva môžu potencovať účinky alkoholu a iných látok s centrálnym tlmivým účinkom (napr. barbituráty, benzodiazepíny alebo celkové anestetiká).


Sympatikomimetiká

Anafranil môže potencovať kardiovaskulárne účinky adrenalínu, noradrenalínu, izoprenalínu, efedrínu a fenylefrínu (napr. lokálne anestetiká).


Antikoagulanciá

Niektoré tricyklické antidepresíva môžu potencovať antikoagulačný účinok kumarínových liečiv, napr. warfarínu, prípadnou inhibíciou ich metabolizmu (CYP2C9). Nie sú dôkazy o schopnosti klomipramínu inhibovať metabolizmus antikoagulancií, napr. warfarínu, pri tejto skupine liečiv sa však odporúčalo starostlivé monitorovanie protrombínu v plazme.


Klomipramín je tiež inhibítor aktivity CYP2D6 (oxidácia sparteínu) in vitro (Ki= 2,2 µmol) a in vivo, preto môže vyvolať zvýšenie koncentrácií súčasne podávaných látok, ktoré sú u extenzívnych metabolizátorov primárne eliminované CYP2D6.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití Anafranilu u gravidných žien, ktoré naznačujú možnosť poškodenia plodu a kongenitálnych malformácií. Anafranil sa má použiť počas gravidity iba v prípade, ak možný prínos preváži potenciálne riziko pre plod.

U novorodencov, ktorých matky až do pôrodu užívali tricyklické antidepresíva, sa počas prvých hodín alebo dní prejavili abstinenčné príznaky ako dyspnoe, letargia, kolika, podráždenosť, hypotenzia alebo hypertenzia a tremor/spazmy/kŕče. Aby sa predišlo takýmto prejavom, podávanie Anafranilu sa má, ak je to možné, postupne ukončiť aspoň 7 týždňov pred vypočítaným termínom pôrodu.


Laktácia

Pretože liečivo prestupuje do materského mlieka, má sa Anafranil postupne vysadiť, ak pacientka dojčí, alebo sa má ukončiť dojčenie.


Fertilita

Pri perorálnych dávkach do 24 mg/kg sa u potkanov nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na schopnosť rozmnožovania, vrátane mužskej a ženskej fertility.

Pri dávkach do 100 mg/kg u myší, 50 mg/kg u potkanov a 60 mg/kg u zajacov neboli zaznamenané žiadne teratogénne účinky (pozri časť 5.3).

Nie je doložená interakcia medzi chronickým užívaním perorálnych kontraceptív (15 alebo 30 mikrogramov etinylestradiolu denne) a Anafranilu (25 mg denne) (pozri časť 4.5).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov užívajúcich Anafranil je potrebné varovať pred možným výskytom neostrého videnia, ospalosti a iných zaznamenaných porúch psychiky a nervového systému, ako sú únava, poruchy koncentrácie, stavy zmätenosti, dezorientácie, zhoršenie depresívnych stavov, delírium atď. (pozri časť 4.8). Pri výskyte uvedených účinkov pacienti nemajú viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Pacientov je potrebné tiež varovať, že alkohol alebo iné lieky môžu potencovať tieto účinky (pozri časť 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Uvádzajú sa aj nežiaduce účinky pozorované pri perorálnych liekových formách.

Nežiaduce účinky sú zvyčajne slabé, prechodné a zmiznú počas ďalšej liečby alebo pri znížení dávkovania. Nie vždy korelujú s hladinami liečiva v plazme alebo dávkou. Často je ťažké odlíšiť určité nežiaduce účinky od prejavov depresie, ako je únava, poruchy spánku, agitovanosť, úzkosť, zápcha a suchosť v ústach.


Ak vzniknú závažné neurologické alebo psychické reakcie, Anafranil sa má vysadiť.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa výskytu, najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcich dohodnutých kritérií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) vrátane ojedinelých hlásení; neznáme (z dostupných údajov). Nižšie uvedené nežiaduce účinky sú založené na údajoch z klinických skúšaní ako aj z hlásení po uvedení lieku na trh.


Psychické poruchy

Veľmi časté: nepokoj.

Časté: stavy zmätenosti, dezorientácia, halucinácie (zvlášť u starších pacientov a pacientov s Parkinsonovou chorobou), úzkosť, agitovanosť, poruchy spánku, mánia, hypománia, agresivita, depersonalizácia, zhoršenie depresie, nespavosť, zlé sny, delírium.

Menej časté: aktivácia psychotických symptómov.

Neznáme: suicidálne myšlienky a suicidálne správanie.

Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po ukončení liečby klomipramínom (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závraty, tremor, bolesť hlavy, myoklónia, ospalosť.

Časté: poruchy reči, parestézie, zvýšenie svalového tonusu, poruchy chuti, zhoršená pamäť.

Menej časté: kŕče, ataxia.

Veľmi zriedkavé: neuroleptický malígny syndróm.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: sínusová tachykardia, palpitácie, ortostatická hypotenzia, klinicky nevýznamné zmeny EKG (napr. zmeny segmentu ST a T) u pacientov s normálnym stavom srdca.

Menej časté: arytmie, zvýšenie krvného tlaku.

Veľmi zriedkavé: poruchy srdcového prevodu (napr. rozširovanie komplexu QRS, predĺženie intervalu QT, zmeny PQ, blokáda Tawarovho ramienka, arytmia typu torsade de pointes najmä u pacientov s hypokaliémiou).


Poruchy ciev

Časté: návaly tepla.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea, suchosť v ústach, zápcha.

Časté: vracanie, brušné ťažkosti, hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: hepatitída so žltačkou alebo bez nej.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: hyperhidróza.

Časté: alergická dermatitída (exantém, urtikária), fotosenzitivita, svrbenie.


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé: SIADH (syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu).


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté: poruchy libida, erektilná dysfunkcia.

Časté: galaktorea, zväčšenie prsníkov.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zvýšená chuť do jedla.

Časté: znížená chuť do jedla.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: anafylaktické a anafylaktoidné reakcie vrátane hypotenzie.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: leukopénia, agranulocytóza, trombocytopénia, eozinofília.


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: tinnitus.


Poruchy oka

Veľmi časté: poruchy akomodácie, neostré videnie.

Časté: mydriáza.

Veľmi zriedkavé: glaukóm.


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: poruchy mikcie.

Veľmi zriedkavé: retencia moču.


Poruchydýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: zívanie.

Veľmi zriedkavé: alergická alveolitída (pneumonitída) s eozinofíliou alebo bez nej.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava.

Veľmi zriedkavé: edém (miestny alebo generalizovaný), alopécia, hyperpyrexia, reakcie v mieste podania (tromboflebitída, lymfangoitída, pocit pálenia, alergické kožné reakcie).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: nárast hmotnosti.

Časté: zvýšenie aktivity aminotransferáz.

Veľmi zriedkavé: zmeny EEG.


Ďalšie nežiaduce účinky zaznamenané zo spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané pri perorálnych aj injekčných liekových formách Anafranilu na základe spontánnych hlásení z trhu. Keďže uvedené účinky sú hlásené na dobrovoľnej báze z populácie nejasnej veľkosti, nie je vždy možné hodnoverne odhadnúť ich frekvenciu.


Poruchy nervového systému

Frekvencia neznáma: sérotonínový syndróm, extrapyramidálne symptómy (vrátane akatízie a tardívnej dyskinézie).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Frekvencia neznáma: rabdomyolýza (ako komplikácia neuroleptického malígneho syndrómu).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Frekvencia neznáma: zvýšenie hladiny prolaktínu v krvi.


Abstinenčné symptómy

Nasledujúce príznaky sa často vyskytujú po náhlom vysadení alebo znížení dávok: nauzea, vracanie, bolesť brucha, hnačka, nespavosť, bolesť hlavy, nervozita a úzkosť (pozri časť 4.4).


Zlomeniny kostí

Epidemiologické štúdie vykonané najmä u pacientov vo veku 50 rokov a starších ukazujú zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí dostávajú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a tricyklické antidepresíva. Mechanizmus, ktorý vyvoláva toto riziko, nie je známy.


Geriatrická populácia

Starší pacienti sú zvlášť citliví na anticholínergné, neurologické alebo kardiovaskulárne účinky a na účinky na psychiku. Ich schopnosť metabolizovať a vylučovať liečivá môže byť znížená, čo má za následok riziko zvýšených koncentrácií v plazme pri terapeutických dávkach.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie injekčným roztokom sa nezaznamenalo. Nasledujúce údaje sa týkajú predávkovania perorálnymi liekovými formami.


Príznaky a prejavy predávkovania Anafranilu sú podobné ako pri iných tricyklických antidepresívach. Hlavnými komplikáciami sú srdcové abnormality a neurologické poruchy. U detí sa má považovať náhodné požitie akéhokoľvek množstva za vážne a potenciálne smrteľné.

Príznaky a prejavy

Príznaky sa obvykle objavujú v priebehu 4 hodín po požití a dosiahnu najväčšiu závažnosť po 24 hodinách. Následkom spomalenej resorpcie (anticholínergný účinok), dlhého polčasu a enterohepatálnej cirkulácie liečiva môže riziko pre pacienta pretrvávať až 4 - 6 dní.


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky a prejavy:

Centrálny nervový systém:ospalosť, stupor, kóma, ataxia, nepokoj, agitovanosť, zvýšené reflexy, svalová stuhnutosť a choreoatetoidné pohyby, kŕče. Môžu sa pozorovať aj symptómy zodpovedajúce sérotonínovému syndrómu (napr. hyperpyrexia, myoklónia, delírium a kóma).


Kardiovaskulárny systém:hypotenzia, tachykardia, predĺženie intervalu QTc a arytmie vrátane torsade de pointes, poruchy prevodu, šok, zlyhanie srdca; vo veľmi zriedkavých prípadoch zastavenie srdca.


Môže sa tiež vyskytnúť útlm dýchania, cyanóza, vracanie, horúčka, mydriáza, potenie a oligúria alebo anúria.

Liečba

Nie je špecifické antidotum, liečba je predovšetkým symptomatická a podporná.

Pri každom podozrení na požitie príliš vysokej dávky Anafranilu, hlavne u detí, je potrebné pacienta hospitalizovať a dôsledne sledovať aspoň 72 hodín.


Ak je pacient pri vedomí, má sa čo najskôr vykonať výplach žalúdka alebo vyvolať vracanie. Ak pacient nie je pri vedomí, majú sa pred výplachom žalúdka zabezpečiť dýchacie cesty endotracheálnou trubicou s manžetou a nemá sa vyvolávať vracanie. Tieto opatrenia sa odporúča vykonať až do 12 hodín alebo aj dlhšie po predávkovaní, pretože anticholínergný účinok liečiva môže spomaliť vyprázdňovanie žalúdka. Podanie aktívneho uhlia môže pomôcť pri znížení resorpcie liečiva.


Pretože sú správy o tom, že fyzostigmín môže vyvolať ťažkú bradykardiu, asystóliu a epileptické záchvaty, jeho použitie v prípadoch predávkovania Anafranilu sa neodporúča. Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza nie sú účinné pre príliš nízke koncentrácie klomipramínu v plazme.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: tricyklické antidepresívum, inhibítor spätného vychytávania noradrenalínu a hlavne sérotonínu (neselektívny inhibítor spätného vychytávania monoamínov), ATC kód: N06AA04.


Mechanizmus účinku

Predpokladá sa, že terapeutická účinnosť Anafranilu je založená na jeho schopnosti inhibovať neurónové spätné vychytávanie noradrenalínu (NA) a sérotonínu (5-HT), ktoré sa uvoľňujú do synaptickej štrbiny, pričom dôležitejším z týchto účinkov je inhibícia spätného vychytávania 5-HT.


Anafranil má aj široké farmakologické spektrum účinkov, ktoré zahŕňa alfa1-adrenolytické, anticholínergné, antihistamínové a antisérotonínergné (blokovanie receptorov 5-HT) vlastnosti.


Farmakodynamické účinky

Anafranil pôsobí na depresívny syndróm ako celok, najmä však na typické črty ako psychomotorická retardácia, depresívna nálada a úzkosť. Klinická odpoveď zvyčajne nastupuje po 2 - 3 týždňoch liečby.


Anafranil má tiež špecifický účinok na obsedantno -kompulzívne poruchy, ktorý sa líši od jeho antidepresívnych účinkov.


Pri chronickej bolesti, so somatickými príčinami alebo bez nich, sa pôsobenie Anafranilu pravdepodobne zakladá na uľahčení sérotonínovej a noradrenalínovej neurotransmisie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po opakovanom intramuskulárnom alebo intravenóznom podávaní 50 – 150 mg Anafranilu denne sa rovnovážne koncentrácie dosiahnu počas druhého týždňa liečby. Sú v rozmedzí < 15 – 447 ng/ml klomipramínu a < 15 – 669 ng/ml N- desmetylklomipramínu, ktorý je tiež farmakologicky aktívny.


Distribúcia

Na bielkoviny plazmy sa viaže 97,6 % klomipramínu. Klomipramín je v tele extenzívne distribuovaný so zdanlivým distribučným objemom asi 12 – 17 l/kg telesnej hmotnosti. Koncentrácie v mozgovomiechovom moku dosahujú asi 2 % koncentrácie v plazme. Klomipramín prestupuje do materského mlieka a jeho koncentrácie sú podobné ako v plazme. Klomipramín prestupuje cez placentu.


Metabolizmus

Hlavnou metabolickou dráhou klomipramínu je demetylácia za vzniku aktívneho metabolitu N-desmetylklomipramínu. N-desmetylklomipramín môže vzniknúť pôsobením niekoľkých enzýmov P450, predovšetkým CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2. Klomipramín a N-desmetylklomipramín sú hydroxylované na 8-hydroxyklomipramín alebo 8-hydroxy-N-desmetylklomipramín. Klomipramín je hydroxylovaný aj v polohe 2 a N-desmetylklomipramín môže byť ďalej demetylovaný na didesmetylklomipramín. 2- a 8-hydroxymetabolity sa vylučujú primárne močom ako glukuronidy. Elimináciu aktívnych zložiek, klomipramínu a N-desmetylklomipramínu, premenou na 2- a 8-hydroxyklomipramín katalyzuje CYP2D6.

Eliminácia

Po intramuskulárnom a intravenóznom podaní sa klomipramín eliminuje z plazmy s priemerným terminálnym polčasom 25 hodín (rozmedzie 20 – 40 hodín) a resp. 18 hodín.


Po jednorazovom podaní klomipramínu sa asi 2/3 dávky vylúčia močom vo forme konjugátov rozpustných vo vode a 1/3 stolicou. Močom sa z podanej dávky vylúčia v nezmenenej forme asi 2 % klomipramínu a

0,5 % desmetylklomipramínu.


Vplyv veku

U starších pacientov má v porovnaní s mladšími pacientmi klomipramín relatívne nízky klírens. Bolo hlásené, že terapeutický rovnovážny stav sa dosiahne pri nižších dávkach ako u pacientov v strednom veku. U starších pacientov sa má klomipramín podávať s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie obličiek

K dispozícii nie sú žiadne špecifické správy popisujúce farmakokinetiku klomipramínu u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Hoci sa klomipramín vylučuje do moču a stolice vo forme neaktívnych metabolitov, ich kumulácia môže následne zapríčiniť kumuláciu materskej zlúčeniny a aktívnych metabolitov. V prípade stredne závažného a závažného poškodenia funkcie obličiek sa odporúča počas liečby pacienta monitorovať.


Poškodenie funkcie pečene

Klomipramín je extenzívne metabolizovaný pečeňou prostredníctvom CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2, poškodenie pečene môže mať dopad na jeho farmakokinetiku. U pacientov s poškodením pečene sa má klomipramín podávať s opatrnosťou.


Senzitivita v rámci etník

Hoci sa vplyv etnickej a rasovej senzitivity na farmakokinetiku klomipramínu nijako rozsiahlo neštudoval, metabolizmus klomipramínu a jeho aktívnych metabolitov je riadený genetickými faktormi, čo vedie k slabým alebo silným metabolizátorom liečiva a jeho metabolitov. Metabolizmus klomipramínu u kaukazskej populácie nemožno extrapolovať na ázijskú, obzvlášť nie na japonskú a čínsku pre výrazné rozdiely v metabolizme klomipramínu medzi týmito dvoma etnickými skupinami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita po opakovanom podaní

Pri dávkach klomipramíniumchloridu 10-násobne vyšších ako je maximálna odporúčaná denná dávka u ľudí bola pozorovaná fosfolipidóza a zmeny na semenníkoch, čo sú účinky bežne spájané s tricyklickými antidepresívami.


Reprodukčná toxicita

Pri perorálnych dávkach do 24 mg/kg sa u potkanov nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na schopnosť rozmnožovania, vrátane mužskej a ženskej fertility.

Pri dávkach do 100 mg/kg u myší, 50 mg/kg u potkanov a 60 mg/kg u zajacov neboli zaznamenané žiadne teratogénne účinky.


Mutagenita

S klomipramíniumchloridom bolo vykonaných viacero in vitroa in vivotestov mutagenity, pričom neboli preukázané žiadne mutagénne vlastnosti.


Karcinogenita

U myší a potkanov neboli po 104 týždňovej liečbe klomipramíniumchloridom preukázane žiadne dôkazy o karcinogenite.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glycerolum, aqua ad injectabilia


6.2 Inkompatibility


Známa inkompatibilita: injekčný roztok Anafranil s injekčným roztokom Voltaren (diklofenak).


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z bezfarebného skla


10 ampuliek 25 mg/2 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pozri časť 4.2.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


30/0007/70-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1970/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2012

132010-PSB/GLC-0362-s,

ANAFRANIL 25 mg/2 ml