+ ipil.sk

Anaprex 1 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľku


Anaprex 1 mg

filmom obalené tablety

anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Anaprex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anaprex

3. Ako užívať Anaprex

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Anaprex

6 Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Anaprex a na čo sa používa


Anaprex obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory aromatázy“. Anaprex sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).


Anaprex znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Takto vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anaprex


Neužívajte Anaprex

 • Ak ste alergická na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Anaprex. Ak si nie ste istá, predtým, ako začnete užívať Anaprex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Anaprex, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze,

 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť „Iné lieky a Anaprex“),

 • ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza),

 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného predtým, ako začnete užívať Anaprex, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Anaprex.


Deti a dospievajúci

Použitie Anaprexu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť.


Iné lieky a Anaprex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Patria sem lieky, ktoré sa kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Anaprex môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Anaprexu.


Neužívajte Anaprex , ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napríklad lieky, ktoré obsahujú tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Anaprexu.

 • Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HSL).


Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:

 • liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Anaprex. Ak otehotniete, prestaňte užívať Anaprex a poraďte sa so svojím lekárom.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Anaprex pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Anaprexu občas pociťovať telesnú slabosť a ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Anaprexu obsahuje laktózučo je druh cukru.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anaprex


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára.


 • Odporúčaná dávka je jedna tableta raz denne.

 • Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.

 • Prehltnite celú tabletu a zapite vodou.

 • Nezáleží na tom, či Anaprex užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.

Anaprex užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.


Použitie u detí a dospievajúcich

Anaprex sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Anaprexu, ako máte

Ak užijete viac Anaprexu, ako máte, okamžite kontaktujte lekára.


Ak zabudnete užiť Anaprex

 • Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Anaprex

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máteakékoľvekďalšie otázky týkajúcesapoužitia tohto lieku, opýtajtesa svojholekára alebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy.

 • Návaly horúčavy.

 • Pocit na vracanie (nauzea),

 • Kožná vyrážka.

 • Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov.

 • Zápal kĺbov (artritída).

 • Pocit slabosti.

 • Úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 10 ľudí zo 100)

 • Strata chuti do jedla.

 • Zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch,

 • Pocit ospalosti.

 • Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky).

 • Hnačka.

 • Vracanie (dávenie).

 • Zmeny krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň.

 • Rednutie vlasov (vypadávanie vlasov).

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka.

 • Bolesť kostí.

 • Suchá sliznica pošvy.

 • Krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, poraďte sa so svojím lekárom),


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1až 10 ľudí zo 100)

 • Zmeny špeciálnych krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín).

 • Zápal pečene (hepatitída).

 • Žihľavka alebo vyrážka.

 • Skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec ostane v ohnutej polohe).


Zriedkavévedľajšie účinky(postihuje 1 až 10 ľudí z 10000 ľudí)

 • Zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere.

 • Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie).

 • Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 osobu z 10 000)

 • Veľmi závažná kožná reakcia s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov‑Johnsonov syndróm“

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako „angioedém“.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek zo stavov uvedených vyššie, zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc alebo ihneď navštívte lekára – budete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.


Účinky na vaše kosti

Anaprex znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menej pevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Porozprávajte sa s lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Anaprex


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anaprex obsahuje:

 • Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K-30, mikrokryštalická celulóza pH 102, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E 572), mastenec.

Obal tablety:

Hypromelóza 5 cp (E 464), makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), mastenec.


Ako vyzerá Anaprex a obsah balenia


Anaprex sú biele, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom približne 6,6 mm.

Tablety sú balené do blistroch po 10 a 14 tabliet.


Veľkosť balenia:

20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v papierovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PHARMAGEN CZ s.r.o.

Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6 - Břevnov

Česká republika


Výrobca:

Remedica Ltd.

Limassol Industrial Estate, P.O Box 51706

CY-3508 Limassol, Cyprus


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovanáv 09/2014.

5


Anaprex 1 mg

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Anaprex 1 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 65 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biela okrúhla filmom obalená tableta s priemerom približne 6,6 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.

Adjuvantná liečbu včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.

Adjuvantná liečbu včasného karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze, ktoré sa počas 2 – 3 rokov liečili adjuvantným tamoxifénom.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Anaprexu pre dospelé pacientky, vrátane starších pacientok, je jedna filmom obalená tableta s obsahom 1 mg raz denne.


Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory je 5 rokov.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti sa Anaprex neodporúča užívať u detí (pozri časti 4.4 a 5.1).


Porucha funkcie obličiek

U pacientok s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa zmena dávky neodporúča. U pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientok s ľahkým ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Anaprex sa má užívať perorálne.


 1. Kontraindikácie


Anaprex je kontraindikovaný:

 • u gravidných alebo dojčiacich žien,

 • u pacientok s precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


Anaprex sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia Anaprexu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Anaprexu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časti 4.5 a 5.1).


Účinok na minerálnu hustotu kostí


Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kosti a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).

U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať. U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bisfosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobenému anastrozolom (pozri časť 4.8).


Porucha funkcie pečene


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.


Porucha funkcie obličiek


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkou poruchou funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 5.1).

Anastrozol sa nemá používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii sa účinnosť ani bezpečnosť nepreukázala (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje hladiny estradiolu, preto sa anastrozol nesmie používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.


Precitlivenosť na laktózu


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktózy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje významne metabolizmus fenazónu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.


Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bisfosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolus tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časti 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita


Účinky anastrozolu na plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anaprex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv naschopnosťviesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri používaní anastrozolu sa však zaznamenala asténia a somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je stanovené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré sa liečili adjuvantnou liečbou počas piatich rokov (ATAC study).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Hypercholesterolémia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Časté

Somnolencia

Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Hnačka

Vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy


Menej časté

Zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy a bilirubínu

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka


Časté

Vypadávanie vlasov (alopécia)

Alergické reakcie


Menej časté

Žihľavka


Zriedkavé

Multiformný erytém

Anafylaktoidná reakcia

Kožná vaskulitída (vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury) **


Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

Artritída

Osteoporóza


Časté

Bolesť kostí


Menej časté

Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Časté

Suchosť v pošve

Vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia


* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifénom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.


** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé” (≥ 0,01 % až < 0,1 %).


*** Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti zo štúdie ATAC

Nežiaduce udalosti

anastrozol

(n = 3092)

tamoxifén

(n = 3094)

Návaly tepla

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

1 100 (35,6 %)

911 (29 4 %)

Poruchy nálady

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Zlomeniny chrbtice, bedra alebo zápästia/Collesove zlomeniny

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Zlomeniny zápästie/

Collesove zlomeniny


67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Zlomeniny chrbtice


43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Zlomenina bedra


28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angína pektoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Porucha koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna tromboembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké venózne tromboembolické príhody vrátane pľúcnej embólie

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody


62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria


4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Po sledovaní s mediánom 68 mesiacov sa pozoroval výskyt fraktúr v skupinách s anastrozolom 22 na 1000 pacientorokov a v skupinách s tamoxifénom 15 na 1000 pacientorokov. Pozorovaný výskyt fraktúr pre anastrozol je podobný rozmedziu zaznamenanému v populácii žien po menopauze rovnakého veku. Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 % a u pacientok liečených tamoxifénom 7,3 %.


Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaný v klinickej štúdii ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu alebo oba.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním anastrozolom sú iba obmedzené skúsenosti. V štúdiách na zvieratách anastrozol prejavil nízku akútnu toxicitu. V klinických štúdiách sa podávali rôzne dávky anastrozolu, zdravým mužom jednorazová dávka do 60 mg aženám po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka do 10 mg denne . Tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy sa nestanovila. Neexistuje žiadne špecifické antidotum na predávkovanie, liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania je treba zvážiť možnosť, že sa mohli užiť viaceré lieky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť prospešná, pretože anastrozol sa veľmi neviaže na proteíny. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmu, ATC kód: L02BG03Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny, nesteroidný inhibítor aromatázy. U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androstendiónu na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu aromatázy v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu je u žien s karcinómom prsníka prospešné. Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, že anastrozol v dávke 1 mg denne spôsobil u žien po menopauze viac ako 80 % supresiu estradiolu.


Anastrozol nemá žiadnu progestogénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.


Anastrozolv dávkach do 10 mg nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu stanovenú pred štandardnou stimuláciou adrenokortikortikotropného hormónu (ACTH) alebo po nej. Preto nie je potrebné pridávať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pokročilý karcinóm prsníka


Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkovo bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifénu raz denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší než tamoxifén v čase do progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do progresie: 11,1 mesiacov pre anastrozol a 5,6 mesiaca pre tamoxifén, p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pre anastrozol a tamoxifén podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifén mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004 a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifénom buď pokročilého alebo včasného karcinómu prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg anastrozolu 1 x denne, alebo 40 mg metestrolacetátu 4 x denne. Primárnymi premennými účinnosti boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali: miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory


V rozsiahlej klinickej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, liečených počas 5 rokov (pozri nižšie), mal anastrozol v porovnaní s tamoxifénom štatisticky lepšie výsledky v prežívaní bez ochorenia. U prospektívne definovanej populácie pozitívnej na hormonálne receptory bol prínos anastrozolu v prežívaní bez ochorenia oproti tamoxifénu ešte výraznejší.


Tabuľka 3 Súhrn koncových ukazovateľov zo štúdie ATAC: analýza po ukončení 5-ročnej liečby

Koncové ukazovatele účinnosti

Počet udalostí (frekvencia)

Celá populácia

(Intention-to treat population)

Nádor pozitívny na estrogénové receptory

anastrozol (N=3125)

tamoxifen (N=3116)

anastrozol (N=2618)

tamoxifen (N=2598)

Prežívanie bez ochoreniaa

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Pomer rizík

0,87

0,83

Obojstranný 95% CI

0,78 až 0,97

0,73 až 0,94

Hodnota p

0,0127

0,0049

Prežívanie bez vzdialeného ochoreniab

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Pomer rizík

0,94

0,93

Obojstranný 95% CI

0,83 až 1,06

0,80 až 1,07

Hodnota p

0,2850

0,2838

Čas do návratu ochoreniac

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Pomer rizík

0,79

0,74

Obojstranný 95% CI

0,70 až 0,90

0,64 až 0,87

Hodnota p

0,0005

0,0002

Čas do návratu vzdialeného ochoreniad

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Pomer rizík

0,86

0,84

Obojstranný 95% CI

0,74 až 0,99

0,70 až 1,00

Hodnota p

0,0427

0,0559

Nový kontralaterálny karcinóm prsníka

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Pomer šancí

0,59

0,47

Obojstranný 95% CI

0,39 až 0,89

0,30 až 0,76

Hodnota p

0,0131

0,0018

Celkové prežívanie e

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Pomer rizík

0,97

0,97

Obojstranný 95% CI

0,85 až 1,12

0,83 až 1,14

Hodnota p

0,7142

0,7339

a Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky prípady návratu ochorenia a je definované ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

c Čas do návratu ochorenia sa definuje ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

d Čas do návratu vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

e Počet (%) pacientok, ktoré zomreli.

Kombinácia anastrozolu a tamoxifénu v porovnaní s tamoxifénom nepreukázala žiadne prínosy v účinnosti u všetkých pacientok, ani u populácie pozitívnej na hormonálne receptory. Liečba v tejto skupine sa v priebehu štúdie ukončila.


Po sledovaní s mediánom 10 rokov sa s odstupom času opäť porovnali liečebné účinky anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom. Výsledky boli v súlade z predchádzajúcimi analýzami.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u pacientok liečených adjuvantným tamoxifénom


V klinickej štúdii fázy III (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), ktorej sa zúčastnilo 2 579 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory, ktoré podstúpili chirurgický zákrok s rádioterapiou alebo bez nej a zároveň bez chemoterapie (pozri nižšie), sa po sledovaní s mediánom 24 mesiacov zistilo, že prechod na liečbu anastrozolom po 2 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifénom spôsobil štatisticky lepšie výsledky prežívania bez ochorenia v porovnaní s pacientkami, ktoré pokračovali v liečbe tamoxifénom.


Tabuľka 4 Súhrn koncových ukazovateľov a výsledkov zo štúdie

Koncové ukazovatele účinnosti

Počet udalostí (frekvencia)

anastrozol (N=1297)

tamoxifen (N=1282)

Prežívanie bez ochorenia

65 (5,0)

93 (7,3)

Pomer rizík

0,67

Obojstranný 95% CI

0,49 až 0,92

Hodnota p

0,014

Čas do návratu akéhokoľvek ochorenia

36 (2,8)

66 (5,1)

Pomer rizík

0,53

Obojstranný 95% CI

0,35 až 0,79

Hodnota p

0,002

Čas do návratu vzdialeného ochorenia

22 (1,7)

41(3,2)

Pomer rizík

0,52

Obojstranný 95% CI

0,31 až 0,88

Hodnota p

0,015

Nový kontralaterálny karcinóm prsníka

7 (0,5)

15 (1,2)

Pomer šancí

0,46

Obojstranný 95% CI

0,19 až 1,13

Hodnota p

0,090

Celkové prežívanie

43(3,3)

45 (3,5)

Pomer rizík

0,96

Obojstranný 95% CI

0,63 až 1,46

Hodnota p

0,840


Ďalšie dve podobné štúdie (GABG/ARNO 95 a ITA) – do jednej z nich boli zaradené pacientky po operácii a chemoterapii – a kombinovaná analýza štúdií ABCSG 8 a GABG/ARNO 95 podporili tieto výsledky.


Bezpečnostný profil anastrozolu v týchto 3 štúdiách bol v súlade so známym bezpečnostným profilom lieku zisteným u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory.


Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)


V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA scanu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozol + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozol + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA scanu) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozol 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne. Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolom mohlo zvážiť použitie bifosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Pediatrická populácia


Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo viacerých podskupinách pediatrickej populácie nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou testotoxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 až 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 pacientov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.


V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t. j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty (pubertas praecox) u mužov, známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečenej kombináciou anastrozolu a bikalutamidu. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného liečebného režimu. Trinásť zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (jeden pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 a 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov. Medzi skupinou liečenou anastrozolom v dávke 1 mg a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 % alebo viac percent.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov sa pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs.


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu v dávke 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritéria týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kostí a rýchlosti rastu.


Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. – 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. až 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu dvoch hodín po podaní dávky (pri podaní lieku nalačno). Jedlo trochu znižuje rýchlosť absorpcie, ale nie jej rozsah. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas podávania anastrozolu 1 x denne klinicky významný účinok na rovnovážne plazmatické koncentrácie . Približne 90 – 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.


Anastrozol sa viaže na plazmatické proteíny iba na 40 %.


Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 – 50 hodín. Anastrozol sa u žien po menopauze do značnej miery metabolizuje, iba menej ako 10 % dávky sa v priebehu 72 hodín po podaní dávky vylučuje močom v nezmenenej forme. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-dealkylácie, hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.


Porucha funkcie obličiek alebo pečene


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých jedincov (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u normálnych jedincov v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poruchou funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poruchy funkcie obličiek. U pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.2 a 4.4).


Pediatrická populácia


U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov), v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita


V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita


V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili, ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (psy 3 mg/kg/deň , potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo degeneratívne zmeny.


Mutagenita


Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita


V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných strát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5-týždňoch od vysadenia zlúčeniny úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 mg/kg/deň a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakológiou zlúčeniny.


Prežívanie mláďat samíc potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17.dňa gravidity do 22.dňa po pôrode), bolo oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u potkanov sa zvýšenie výskytu novotvarov pečene a strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov pozorovalo iba pri vysokých dávkach (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa objavili pri dávke, ktorá predstavuje 100-násobne vyššiu expozíciu, ktoré sa objavujú pri terapeutických dávkach a nepovažujú sa za klinicky významné pre liečbu pacientok anastrozolom.


Dvojročná štúdia onkogenity u myší viedla k indukcii benígnych nádorov ovária a k poruchám výskytu lymforetikulárnych novotvarov (menej histiocytových sarkómov u samíc a viac prípadov úhynu ako následok lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Povidón K-30

Mikrokryštalická celulóza pH 102

Sodná soľ karboxymetylškrobu typ A

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát (E 572)

Mastenec


Obal tablety:

Hypromelózu 5cp (E 464)

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E 171)

Mastenec


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/hliníkové blistre.


Veľkosti balenia:

20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v papierovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PHARMAGEN CZ s.r.o.

Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6 - Břevnov

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0436/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.február 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8.október 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2014
Anaprex 1 mg