+ ipil.sk

Anastelb 1 mg filmom obalená tabletaPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07713

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00980


Písomná informácia pre používateľa

Anastelb 1 mg filmom obalená tableta


Anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Anastelb 1 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastelb 1 mg

3. Ako užívať Anastelb 1 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Anastelb 1 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Anastelb 1 mg a na čo sa používa


Anastelb1 mg obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory aromatázy”. Anastelb1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).


Anastelb1 mg znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo Vašom tele.

Robí to tak, že vo Vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza”.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Anastelb 1 mg


NEUŽÍVAJTE Anastelb 1 mg:

 • ak ste alergická na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie”).


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Anastelb 1 mg. Ak si nie ste niečím istá, predtým ako začnete užívať Anastelb 1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete užívať Anastelb 1 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika


 • ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze,

 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť „Iné lieky a Anastelb“),

 • ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza),

 • ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, predtým ako začnete užívať Anastelb 1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Anastelb 1 mg.


Iné lieky a Anastelb Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, ktoré sa kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Anastelb 1 mg môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Anastelb1 mg.


Neužívajte Anastelb 1 mg, ak už užívate niektorý z nasledovných liekov:

- Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napríklad lieky, ktoré obsahujú tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Anastelb1 mg.

- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HRT).

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:

 • Liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Anastelb 1 mg. Ak otehotniete, prestaňte užívať Anastelb 1 mg a poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Anastelb 1 mg pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Anastelbu 1 mg občas pociťovať telesnú slabosť a ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Anastelb obsahuje laktózu

Anastelb 1 mg obsahuje laktózu, čo je typ cukru.Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anastelb 1 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Odporúčaná dávka je jedna tableta raz denne.

- Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.

- Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.

- Nezáleží na tom, či Anastelb 1 mg užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.


Anastelb 1 mg užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.


Použitie u detí

Anastelb 1 mg sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Anastelbu 1 mg, ako máte

Ak užijete viac Anastelbu 1 mg, ako máte, okamžite kontaktujte lekára.


Ak zabudnete užiť Anastelb 1 mg

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Anastelb 1 mg

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10)

 • Bolesť hlavy.

 • Návaly horúčavy.

 • Pocit na vracanie (nauzea).

 • Kožné vyrážky.

 • Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov.

 • Zápal kĺbov (artritída).

 • Pocit slabosti.

 • Úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb zo 100)

 • Strata chuti do jedla.

 • Zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch.

 • Pocit ospalosti.

 • Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky).

 • Hnačka.

 • Vracanie.

 • Zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje Vaša pečeň.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka.

 • Bolesť kostí.

 • Suchosť v pošve.

 • Krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom).

 • Bolesť svalov.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

 • Zmeny špeciálnch krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje Vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín).

 • Zapál pečene (hepatitída).

 • Žihľavka alebo vyrážka.

 • Skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec ostane v ohnutej polohe).

 • Zvýšené množstvá vápnika vo vašej krvi. Ak pocítite nevoľnosť, vracanie a smäd, máte to povedať svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, pretože zrejme budete musieť vykonať krvné testy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)

 • Zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere.

 • Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie).

Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb)

 • Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako Stevensov-Johnsonov syndróm”.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako angioedém.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek zo stavov uvedených vyššie, zavolajte sanitku alebo ihneď navštívte lekára – budete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.


Účinky na vaše kosti

Anastrozol znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menejpevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Máte sa s lekárom porozprávaťo rizikách a možnostiach liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Anastelb 1 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.Tablety uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich deti nemôžu vidieť ani dosiahnuť na ne. Vaše tablety by im mohli uškodiť.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na blistrovom balení (pretlačovacie pásy s tabletami) po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anastelb 1 mg obsahuje

Liečivo je: anastrozol. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón 25

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Hydrogénovaný bavlníkový olej

Predželatínový škrob (pôvod: kukurica)

Oxid titaničitý (E 171)


Ako vyzerá Anastelb 1 mg a obsah balenia

Anastelb 1 mg sú biele, okrúhle, filmom obalené tablety s vyrazeným „A1“ na jednej strane.


Anastelb 1 mg je dostupný v baleniach po 28, 30, 50, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia:


Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Nemecko


cell pharm GmbH

Feodor-Lynen-Str. 35

30625 Hannover

Nemecko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten Leur

Holandsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko Anastelb

Fínsko Anastrozol STADA 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzsko ANASTROZOLE EG 1 mg, comprimé pelliculé

Holandsko Anastrozol CF 1 mg filmomhulde tabletten

Írsko Amidex 1 mg film-coated tablets

Maďarsko Anastrozol STADA 1 mg filmtabletta

Nemecko ANASTRO-cell 1 mg Filmtabletten

Poľsko Anastelb

Rumunsko Anastelb 1 mg, comprimate filmate

Slovensko Anastelb 1 mg filmom obalená tableta

Švédsko Anastelb 1 mg filmdragerade tabletter


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.6Anastelb 1 mg filmom obalená tableta

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00980


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Anastelb 1 mg filmom obalená tableta


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 92,75 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné tablety s vyrazeným A1 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Anastelb je indikovaný na:


 • Liečbu pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.


 • Adjuvantnú liečbu včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.


 • Adjuvantnú liečbu včasného karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze, ktoré sa počas 2 – ­3 rokov liečili adjuvantným tamoxifénom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Odporúčaná dávka Anastelbu pre dospelé pacientky vrátane starších pacientok je jedna 1 mg tableta raz denne.


Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory je 5 rokov.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Použitie Anastelbu detí a dospievajúcich sa pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientok s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa zmena dávky neodporúča. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientok s ľahkým ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Anastrozol sa má užívať perorálne.


4.3 Kontraindikácie

Anastelb je kontraindikovaný:

 • U gravidných alebo dojčiacich žien.

 • Pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


Anastrozol sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia anastrozolu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


Účinok na minerálnu hustotu kostí


Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).


U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať.U žien po menopauze sa má zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobenému anastrozolom (pozri časť 4.8).


Poškodenie funkcie pečene


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení pomeru prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.


Poškodenie funkcie obličiek


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia

Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 5.1).


Anastrozol sa nemá používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii sa účinnosť ani bezpečnosť nepreukázala (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje hladiny estradiolu, preto sa anastrozol nesmie používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.


Precitlivenosť na laktózu


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje významne metabolizmus fenazónu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.


Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

Účinky anastrozolu na plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anastrozol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri používaní anastrozolu sa však zaznamenala asténia a somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledovnej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických skúšaní, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánne hlásenia. Ak nie je stanovené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré sa liečili adjuvantou liečbou počas piatich rokov (the Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] study).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Hypercholesterolémia

Menej časté

Hyperkalciémia (so zvýšením paratyroidného hormónu alebo bez zvýšenia)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Somnolencia

Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea

Časté

Hnačka

Vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy

Menej časté

Zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy a bilirubínu

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka

Časté

Vypadávanie vlasov (alopécia)

Alergické reakcie

Menej časté

Žihľavka

Zriedkavé

Multiformný erytém

Anafylaktoidná reakcia

Kožná vaskulitída (vrátane niekoľkých hlásení Henochovej-Schönleinovej purpury)**

Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

Artritída

Osteoporóza

Časté

Bolesť kostí

Myalgia

Menej časté

Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Suchosť v pošve

Vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia


* Udalosti syndrómu karpálneho tunela sa v klinických skúšaniach zaznamenali častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifénom. Väčšina z týchto udalostí sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno tieto udalosti na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé” (≥ 0,01 % až < 0,1 %).

*** Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, hlásených u pacientok liečených v rámci skúšania do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti zo štúdie ATAC

Nežiaduce udalosti

Anastrozol
(n = 3 092)

Tamoxifén
(n = 3 094)

Návaly tepla

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

1 100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Poruchy nálady

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Zlomeniny chrbtice, bedra alebo zápästia/Collesove zlomeniny

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Zlomeniny zápästia/Collesove zlomeniny

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Zlomeniny chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Zlomeniny bedra

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angína pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Porucha koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0.5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna trombembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké venózne trombembolické príhody vrátane PE (pľúcna embólia)

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


V následnom sledovaní s mediánom 68 mesiacov sa pozoroval výskyt fraktúr v skupinách s anastrozolom 22 na 1 000 pacientorokov a v skupinách s tamoxifénom 15 na 1 000 pacientorokov. Pozorovaný výskyt fraktúr pri anastrozole je podobný rozmedziu zaznamenanému v populáciách žien po menopauze rovnakého veku. Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 % a u pacientok liečených tamoxifénom 7,3 %.


Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaný v štúdii ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu alebo oba.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S náhodnýmpredávkovaním anastrozolom sú iba obmedzené klinické skúsenosti. V štúdiách na zvieratách anastrozol prejavil nízku akútnu toxicitu. V klinických skúšaniach sa podávali rôzne dávky anastrozolu, zdravým mužom jednorazová dávka do 60 mg a ženám po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka do 10 mg denne. Tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy sa nestanovila. Neexistuje žiadne špecifické antidotum proti predávkovaniu, liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania treba zvážiť možnosť, že sa mohli užiť viaceré lieky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť prospešná, pretože anastrozol sa veľmi neviaže na proteíny. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory enzýmov, ATC kód: L02B G03


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítor aromatázy. U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androsténdiónu na estrón prostredníctvom enzýmového komplexu aromatázy v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu je u žien s karcinómom prsníka prospešné. Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, že anastrozol v dávke 1 mg denne spôsobil u žien po menopauze viac ako 80 % supresiu estradiolu.


Anastrozol nemá žiadnu progestagénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.


Anastrozol v dávkach do 10 mg denne nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu stanovenú pred štandardnou stimuláciou adrenokortikortikotropného hormónu (ACTH) alebo po nej. Preto nie je potrebné pridávať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pokročilý karcinóm prsníka
Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických skúšaniach s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifenom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkove bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifenu raz denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch klinických skúšaniach boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší než tamoxifen v čase do progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do progresie: 11,1 mesiacov pri anastrozole a 5,6 mesiaca pri tamoxifene, p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pri anastrozole a tamoxifene podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifen mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch klinických skúšaní sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických skúšaniach (Štúdia 0004 a Štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifenom buď pokročilého alebo včasného karcinómu prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo bolo randomizovaných 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď jednorazovú dennú dávku 1 mg alebo 10 mg anastrozolu, alebo 40 mg metestrolacetátu štyrikrát denne. Primárnymi premennými účinnosti boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali: miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory

V rozsiahlom klinickom skúšaní fázy III, ktorého sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, liečených počas 5 rokov (pozri nižšie), mal anastrozol v porovnaní s tamoxifenom štatisticky lepšie výsledky v prežívaní bez ochorenia. V prospektívne definovanej populácii pozitívnej na hormonálne receptory bol prínos anastrozolu v prežívaní bez ochorenia oproti tamoxifenu ešte výraznejší.


Tabuľka 3 Súhrn koncových ukazovateľov zo štúdie ATAC: analýza po ukonení 5-ročnej liečby

Koncové ukazovatele účinnosti

Počet udalostí (frekvencia)


Liečená populácia

(Intention-to treat population)

Nádor pozitívny na estrogénové receptory


Anastrozol
(n = 3 125)

Tamoxifén
(n = 3 116)

Anastrozol
(n = 2 618)

Tamoxifén
(n = 2 598)

Prežívanie bez ochoreniaa

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Pomer rizík

0,87

0,83

Obojstranný 95 % CI

0,78 až 0,97

0,73 až 0,94

Hodnota p

0,0127

0,0049

Prežívanie bez vzdialeného ochoreniab

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Pomer rizík

0,94

0,93

Obojstranný 95 % CI

0,83 až 1,06

0,80 až 1,07

Hodnota p

0,2850

0,2838

Čas do návratu ochoreniac

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Pomer rizík

0,79

0,74

Obojstranný 95 % CI

0,70 až 0,90

0,64 až 0,87

Hodnota p

0,0005

0,0002

Čas do návratu vzdialeného ochoreniad

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Pomer rizika

0,86

0,84

Obojstranný 95 % CI

0,74 až 0,99

0,70 až 1,00

Hodnota p

0,0427

0,0559

Nový kontralaterálny karcinóm prsníka

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Pomer šancí

0,59

0,47

Obojstranný 95 % CI

0,39 až 0,89

0,30 až 0,76

Hodnota p

0,0131

0,0018

Celkové prežívaniee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Pomer rizík

0,97

0,97

Bilaterálny 95 % CI

0,85 až 1,12

0,83 až 1,14

Hodnota p

0,7142

0,7339

a Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky prípady návratu ochorenia a je definované ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

c Čas do návratu ochorenia sa definuje ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

d Čas do návratu vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

e Počet (%) pacientok, ktoré zomreli.


Kombinácia anastrozolu a tamoxifénu v porovnaní s tamoxifénom nepreukázala žiadne prínosy v účinnosti u všetkých pacientok, ani v populácii pozitívnej na hormonálne receptory. Liečba tohto ramene sa v štúdii ukončila.


Po sledovaní s mediánom 10 rokov sa s odstupom času opäť porovnali liečebné účinky anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom. Výsledky boli v súlade z predchádzajúcimi analýzami.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u pacientok liečených adjuvantným tamoxifénom

V skúšaní fázy III (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), ktorej sa zúčastnilo 2 579 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory, ktoré podstúpili chirurgický zákrok s rádioterapiou alebo bez nej a zároveň bez chemoterapie (pozri nižšie), sa v následnom sledovaní s mediánom 24 mesiacov zistilo, že prechod na liečbu anastrozolom po 2 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifénom bol štatisticky superiórny v prežívaní bez ochorenia v porovnaní s pacientkami, ktoré pokračovali v liečbe tamoxifénom.


Tabuľka 4 Súhrn koncových ukazovateľov a výsledkov zo štúdie ABCSG 8

Koncové ukazovatele účinnosti

Počet udalostí (frekvencia)


Anastrozol
(n = 1 297)

Tamoxifén
(n = 1 282)

Prežívanie bez ochorenia

65 (5,0)

93 (7,3)

Pomer rizík

0,67

Obojstranný 95 % CI

0,49 až 0,92

Hodnota p

0,014

Čas do návratu akéhokoľvek ochorenia

36 (2,8)

66 (5,1)

Pomer rizík

0,53

Obojstranný 95 % CI

0,35 až 0,79

Hodnota p

0,002

Čas do návratu vzdialeného ochorenia

22 (1,7)

41 (3,2)

Pomer rizík

0,52

Obojstranný 95 % CI

0,31 až 0,88

Hodnota p

0,015

Nový kontralaterálny karcinóm prsníka

7 (0,5)

15 (1,2)

Pomer šancí

0,46

Obojstranný 95 % CI

0,19 až 1,13

Hodnota p

0,090

Celkové prežívanie

43 (3,3)

45 (3,5)

Pomer rizík

0,96

Obojstranný 95 % CI

0,63 až 1,46

Hodnota p

0,840


Ďalšie dve podobné skúšania (GABG/ARNO 95 a ITA) – do jednej z nich boli zaradené pacientky po operácii a chemoterapii – a kombinovaná analýza štúdií ABCSG 8 a GABG/ARNO 95 podporili tieto výsledky.


Bezpečnostný profil anastrozolu v týchto 3 štúdiách bol v súlade so známym bezpečnostným profilom lieku zisteným u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory.


Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)

V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA skenovania. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozol + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozol + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA skenovania) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozol 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne.


Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že sa u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolommôže zvážiť použitie bifosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Pediatrická populácia

Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).


Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatkom rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 – 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 pacientov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.


V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t. j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty (pubertas praecox) u mužov, známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečenej kombináciou anastrozol + bikalutamid. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného liečebného režimu. 13 zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie s gynekomastiou

Skúšanie 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov.

Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.


Skúšanie 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs.


Štúdia s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Skúšanie 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kostí a rýchlosti rastu. Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. – 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. – 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu 2 hodín po podaní dávky (pri podaní lieku nalačno). Jedlo trochu znižuje rýchlosť absorpcie, ale nie jej rozsah. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas podávania anastrozol jedenkrát denne klinicky významný účinok na rovnovážne plazmatické koncentrácie. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nie je závislá od veku.


Anastrozol sa viaže na plazmatické proteíny iba na 40 %.

Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 – 50 hodín. Anastrozol sa u žien po menopauze do značnej miery metabolizuje, iba menej ako 10 % dávky sa v priebehu 72 hodín po podaní dávky vylučuje močom v nezmenenej forme. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-dealkylácie, hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.


Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene


Zdanlivý kírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých jedincov (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u normálnych jedincov v iných klinických skúšaniach. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých klinických skúšaní zameraných na účinnosť boli u pacientov s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poškodením funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2 a 4.4).


Pediatrická populácia

U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov), v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita


V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita


V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili, ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (psy 3 mg/kg/deň, potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo degeneratívne zmeny.


Mutagenita


Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita


V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných stát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od vysadenia zlúčeniny úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakológiou zlúčeniny.


Prežívanie mláďat potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u potkanov sa zvýšenie výskytu novotvarov pečene, strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov pozorovalo iba pri podávaní vysokých dávok (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100‑krát vyššiu expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u myší sa pozorovala indukcia benígnych nádorov ovárií a poruchy vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov (menší počet histiocytových sarkómov u samíc a viacero prípadov úhynu v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón 25

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Hydrogénovaný bavlníkový olej

Predželatínový škrob (pôvod: kukurica)

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC /ALU blister


Veľkosti balenia: 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0160/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. marca 2009.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

14


Anastelb 1 mg filmom obalená tableta