+ ipil.sk

Anastrozol Mylan 1 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2009/10514


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Anastrozol Mylan 1 mg

Filmom obalené tablety

(anastrozol)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Anastrozol Mylan 1 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Anastrozol Mylan 1 mg

 3. Ako užívať Anastrozol Mylan 1 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Anastrozol Mylan 1 mg

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Anastrozol Mylan 1 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Anastrozol patrí do skupiny liekov označovaných ako inhibítory aromatázy. To znamená, že anastrozol ovplyvňuje niektoré účinky aromatázy, enzýmu v našom organizme, ktorý znižuje hladinu určitých ženských pohlavných hormónov, ako sú estrogény.


Anastrozol Mylan 1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (po prechode).


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Anastrozol Mylan 1 mg


Neužívajte Anastrozol Mylan 1 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Anastrozol Mylan 1 mg (pozri tiež časť 2 – Dôležité informácie o niektorých zložkách Anastrozolu Mylan 1 mg a časť 6 – Čo Anastrozol Mylan 1 mg obsahuje);

 • ak ste žena pred menopauzou (pred prechodom);

 • ak ste tehotná (pozri časť 2 - Tehotenstvo a dojčenie);

 • ak dojčíte (pozri časť 2 - Tehotenstvo a dojčenie);

 • ak trpíte stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene.

 • ak trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek;

 • ak užívate tamoxifén;

 • ak užívate lieky obsahujúce estrogény, napríklad hormonálnu substitučnú liečbu (pozri časť 2 – Užívanie iných liekov).


Liečba Anastrozolom Mylan 1 mg sa u detí neodporúča.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Anastrozolu Mylan 1 mg

 • ak si nie ste istá, či ste už prešli prechodom (menopauzou) alebo nie. Váš lekár Vám skontroluje hladinu Vašich hormónov.

 • ak ste v minulosti trpeli alebo ak trpíte akýmkoľvek stavom, ktorý ovplyvňuje pevnosť Vašich kostí (osteoporóza). Anastrozol Mylan znižuje hladiny ženských pohlavných hormónov, a to môže viesť k úbytku minerálov obsiahnutých v kostiach, čo môže znížiť ich pevnosť. Počas liečby možno budete musieť absolvovať vyšetrenia na zistenie hustoty kostí. Váš lekár Vám môže predpísať liek na prevenciu alebo na liečbu úbytku kostnej hmoty.

 • ak máte problémy s funkciou pečene alebo obličiek

 • ak užívate analógy LHRH - hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (lieky na liečbu rakoviny prsníka, určitých gynekologických ochorení a neplodnosti, ako je goserelín). Neuskutočnili sa žiadne štúdie kombinovanej liečby analógmi LHRH a anastrozolom. Z toho dôvodu sa anastrozol a analógy LHRH nemajú používať v kombinácii.

 • ak trpíte neznášanlivosťou laktózy (pozrite “Dôležité informácie o niektorých zložkách Anastrozolu Mylan 1 mg“).


Ak sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, povedzte to Vášmu lekárovi.


Anastrozol Mylan sa nemá používať u dospievajúci mužského pohlavia s nedostatkom rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom.


Užívanie iných liekov

Niektoré iné lieky môžu byť ovplyvnené anastrozolom. Tieto lieky môžu následne ovplyvňovať účinok anastrozolu. Anastrozol sa môže vzájomne ovplyvňovať s nasledovnými liekmi:

 • tamoxifén (osobitný liek používaný na liečbu rakoviny prsníka)

 • lieky obsahujúce estrogény, napríklad hormonálna substitučná liečba


Tieto lieky môžu znižovať účinok Anastrozolu Mylan 1 mg. Tieto lieky sa nemajú užívať v kombinácii s Anastrozolom Mylan 1 mg (pozri časť 2 – Neužívajte Anastrozol Mylan 1 mg).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Anastrozolu Mylan 1 mg s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje neovplyvňujú užívanie lieku Anastrozol Mylan 1 mg.


Tehotenstvo a dojčenie

Anastrozol Mylan 1 mg sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia.

Ak si myslíte, že ste tehotná, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Anastrozol Mylan 1 mg sa používa len na liečbu rakoviny prsníka u post-menopauzálnych žien (po prechode) (pozri časť 1 – Čo je Anastrozol Mylan 1 mg a na čo sa používa; a časť 2 – Neužívajte Anastrozol Mylan 1 mg).


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Anastrozol Mylan 1 mg nepriaznivo ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak príležitostne sa môžete cítiť slabo alebo ospalo; v takom prípade neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Anastrozolu Mylan 1 mg

Tablety Anastrozol Mylan 1 mg obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak Vám Váš lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je laktóza, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. AKO UŽÍVAŤ Anastrozol Mylan 1 mg


Vždy užívajte Anastrozol Mylan 1 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.


Zvyčajná dávka je 1 tableta Anastrozolu Mylan 1 mg (1 mg anastrozolu)užitá jedenkrát denne.


U starších pacientov alebo u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene alebo obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.


Ak užijete viac Anastrozolu Mylan 1 mg ako máte

Ak ste užili viac Anastrozolu Mylan 1 mg, ako ste mali, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Anastrozol Mylan 1 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Vynechajte zmeškanú dávku a užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Anastrozol Mylan 1 mg

Neprestávajte užívať tento liek, i keď sa cítite dobre, pokiaľ Vám to nenariadi Váš lekár. Váš lekár Vám oznámi, ako dlho máte pokračovať v užívaní Vášho lieku. Možno bude potrebné, aby ste ho užívali po dobu 5 rokov.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Anastrozol Mylan 1 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky môžu byť:

 • veľmi časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100, ale menej ako u 1 z 10 pacientov)

 • menej časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej ako u 1 zo 100 pacientov)

 • zriedkavé (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako u 1 z 1 000 pacientov)

 • veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov)


V prípade niektorého z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, je potrebné aby ste prestali užívať Anastrozol Mylan 1 mg a vyhľadali bezodkladnúlekársku starostlivosť:


 • Alergické (z precitlivenosti) reakcie v rozsahu závažnosti od mierne svrbiacej kože (žihľavka, ktorá je menej častá) po závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi v ústach, na perách a koži. Tento nežiaduci účinok je známy ako “Stevensov-Johnsonov syndrom“ (frekvencia tohto nežiaduceho účinku nie je známa)

 • Opuch tváre, pier, jazyka a hrdla. Môže to spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní (frekvencia tohto nežiaduceho účinku nie je známa).


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

 • Bolesť hlavy

 • Návaly horúčavy

 • Pocit nevoľnosti (pocit na vracanie)

 • Kožná vyrážka (to zahŕňa druh vyrážky s názvom 'žihľavka')

 • Bolesť alebo stuhnutosť v kĺboch

 • Strata energie a sily (pocit slabosti)

 • Artritída (zápal kĺbov)


Časté vedľajšie účinky (postihuje menej než 1 z 10 osôb)

 • Anorexia (strata chuti do jedla)

 • Zvýšené alebo vysoké hladiny tuku známeho ako cholesterol v krvi. Prejaví sa to v krvných testoch

 • Ospanlivosť

 • Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky)

 • Hnačka

 • Vracanie

 • Zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú ako dobre pracuje Vaša pečeň.

 • Rednutie vlasov (strata vlasov).

 • Vaginálna suchosť.

 • Krvácanie z pošvy (zvyčajne v niekoľkých prvých týždňoch liečby - ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s Vaším lekárom).


Menej časté vedľajšie účinky (postihuje menej než 1 zo 100 osôb)

 • Nezvyčajná funkcia pečene alebo hepatitída (zápal pečene)

 • Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

 • Skákavý prst (stav, pri ktorom prsty alebo palec ostávajú v ohnutej polohe).


Účinky na Vaše kosti

Anastrozol znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo Vašom tele. Môže to znížiť obsah minerálov vo Vašich kostiach. Vaše kosti môžu byť menej pevné a môžu sa ľahšie zlomiť.

Váš lekár bude riadiť tieto riziká v zmysle odporúčaní na liečbu žien, ktoré prešli menopauzou. Mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Anastrozol Mylan 1 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Anastrozol Mylan 1 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Anastrozol Mylan 1 mg obsahuje

 • Liečivo je anastrozol. Jedna tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

 • Ďalšie zložky v jadre tablety sú monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón (E1201) a magnéziumstearát (E572).

Ďalšie zložky v obale tablety sú makrogol, hypromelóza (E464) a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Anastrozol Mylan 1 mg a obsah balenia

Anastrozol Mylan 1 mg sú biele, filmom obalené, okrúhle tablety, s označením „ANA“ a „1“ na jednej strane.


Anastrozol Mylan 1 mg je dostupný v blistrovom balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 filmom obalených tabliet a v nemocničných baleniach v blistrochpo 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko

Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Španielsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mylan s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Anastrozole 1 mg Mylan

Česká republika: Anastrozol Mylan 1 mg

Dánsko: Anastrozol Mylan

Fínsko: Anastrozol Mylan

Francúzsko: Anastrozole Mylan 1 mg, comprimé peliculé

Grécko: Anastrozole / Generics

Holansko: Anastrozol Mylan 1 mg, filmomhulde tabletten

Írsko: Agerdex 1 mg Film-coated tablets

Maďarsko: Anastrozole Generics (UK)

Nórsko: Anastrozol Mylan

Poľsko: AnastroGen

Portugalsko: Anastrozol Mylan

Rakúsko: Anastrozol Arcana 1 mg Filmtabletten

Slovinsko: ASTROL 1 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika: Anastrozol Mylan 1 mg

Španielsko: Anastrozol Mylan 1 mg

Švédsko: Anastrozol Mylan

Taliansko: Anastrozolo Mylan Generics

Veľká Británia: Anastrozole 1 mg Film‑coated TabletsTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2011.


5Anastrozol Mylan 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu opredĺžení registrácie lieku, ev. č. 2009/10514


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Anastrozol Mylan 1 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka: každá tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, filmom obalené, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „ANA“ a „1“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého štádia karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien. Účinnosť nebola preukázaná u pacientok s negatívnymi estrogénovými receptormi, pokiaľ predtým nemali pozitívnu klinickú odpoveď na liečbu tamoxifénom.


Adjuvantná liečba včasného štádia invazívneho karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.


Adjuvantná liečba včasného štádia karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré počas 2-3 rokov dostávali adjuvantnú liečbu tamoxifénom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí vrátane starších pacientov

Jedna tableta (1 mg) podaná perorálne jedenkrát denne.


Deti

Použitie Anastrozolu Mylan 1 mg u detí sa neodporúča.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa zmena dávkovania neodporúča.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s miernym ochorením pečene sa zmena dávkovania neodporúča.


Odporúčaná dĺžka liečby vo včasných štádiách ochoreniamá byť 5 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Anastrozol je kontraindikovaný:

 • u premenopauzálnych žien;

 • u tehotných alebo dojčiacich žien;

 • u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min);

 • u pacientov so stredne závažným alebo závažným ochorením pečene;

 • u pacientov so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, uvedených v časti 6.1.


Terapie obsahujúce estrogén sa nesmú podávať súbežne s anastrozolom, pretože by negovali jeho farmakologický účinok.


Súbežná liečba tamoxifénom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie Anastrozolu Mylan 1 mg u detí sa neodporúča, keďže bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená u tejto skupiny pacientov (pozri časť 5.1).


Anastrozol Mylan sa nemá používať u chlapcov s deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom. V pivotnom klinickom skúšaní nebola dokázaná účinnosť a preukázaná bezpečnosť (pozri časť 5.1). Pretože anastrozol znižuje hladiny estradiolu, anastrozol sa nesmie používať u dievčat s deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a mladistvých nie sú dostupné.


U každej pacientky, u ktorej existuje pochybnosť v súvislosti s jej hormonálnym stavom, je potrebné menopauzu určiť biochemicky.


Neexistujú žiadne údaje, ktoré by podložili bezpečnosť použitia anastrozolu u pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie pečene alebo u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min).


U žien s osteoporózou alebo s rizikom vzniku osteoporózy je potrebné formálne stanoviť hodnotu denzity kostných minerálov osteodenzitometriou, napr. snímaním metódou DEXA (DXA) na začiatku liečby a následne v pravidelných intervaloch. V prípade potreby sa má zahájiť liečba alebo profylaxia osteoporózy a je potrebné ju starostlivo monitorovať.


K dispozícii nie sú žiadne dostupné informácie o použití anastrozolu spolu s LHRH analógmi. Táto kombinácia sa nemá používať, s výnimkou klinických štúdií.


Keďže anastrozol znižuje hladiny estrogénu v krvnom obehu, môže spôsobiť redukciu hustoty kostných minerálov s možným následným zvýšeným rizikom zlomenín. Je možné zvážiť použitie bifosfonátov, ktoré môžu zastaviť ďalšiu stratu denzity kostných minerálov spôsobenú anastrozolom u postmenopauzálnych žien.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami intolerancie galaktózy, deficitom laktázy Lapp alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V štúdiách in vitroanastrozol inhiboval cytochróm P450 1A2, 2C8/9 a 3A4, avšak klinická interakčná štúdia s warfarínom naznačila, že anastrozol v dávke 1 mg signifikantne neinhibuje metabolizmus látok, ktoré sú metabolizované prostredníctvom cytochrómu P450. Štúdie klinických interakcií s antipyrínom a cimetidínom naznačujú, že podávanie anastrozolu s inými liekmi pravdepodobne nebude mať klinicky významné liekové interakcie sprostredkované cytochrómom P450.


Vyhodnotenie databázy s údajmi o bezpečnosti z klinických štúdií neodhalilo dôkazy o klinicky významných interakciách u pacientov liečených anastrozolom ktorí, užívali aj iné bežne predpisované lieky. Neboli zaznamenané žiadne klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).


Tamoxifén sa nemá podávať súbežne s anastrozolom, pretože môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.3).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití anastrozolu u gravidných pacientok. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Anastrozol je kontraindikovaný u gravidných žien.


Laktácia

Nie je známe, či sa anastrozol u ľudí vylučuje do materského mlieka. Anastrozol je kontraindikovaný u dojčiacich žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že anastrozol znižuje schopnosť pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak pri užívaní anastrozolu bol hlásený výskyt asténie a somnolencia a keď tieto príznaky pretrvávajú počas vedenia vozidla a obsluhy strojov, je potrebné zachovať opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledovné nežiaduce účinky môžu byť veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000), veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Ak nie je špecifikované inak, nasledujúce kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov, ktoré sa hlásili vo veľkej štúdii fázy III, vykonanej u 9366 postmenopauzálnych žien s operovateľným karcinómom prsníka liečených počas 5 rokov (ATAC štúdia).


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté


Anorexia, väčšinou ľahkého charakteru

Hypercholesterolémia, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Poruchy nervového systému

Veľmi časté


Bolesť hlavy, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru


Časté


Ospalosť, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Syndróm karpálneho tunela

Cievne poruchy

Veľmi časté


Návaly tepla, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté


Nauzea, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru


Časté


Hnačka, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Vracanie, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy (ALP), alanínaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST)


Menej časté


Zvýšenie hladín gama-glutamyltransferázy (GMT) a bilirubínu, Hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté


Vyrážka, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru


Časté


Vypadávanie vlasov (alopécia), väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Alergické reakcieMenej časté


Žihľavka


Zriedkavé


Multiformný erytém

Anafylaktoidné reakcieNeznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm**

Angioedém**


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté


Bolesť kĺbov/stuhnutosť, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Artritída


Časté


Bolesť kostí


Menej časté


Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté


Sucho v pošve, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru

Vaginálne krvácanie, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru*


Celkové poruchy a a reakcie v mieste podania

Veľmi časté


Asténia, väčšinou ľahkého alebo stredne ťažkého charakteru


* Často bolo hlásené vaginálne krvácanie, hlavne u pacientok s pokročilým štádiom rakoviny prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na terapiu anastrozolom. Pokiaľ krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť prehodnotenie ďalšej liečby.

** z dostupných údajov


Keďže anastrozol znižuje hladinu cirkulujúcich estrogénov, môže spôsobiť zníženie denzity kostných minerálov a tým zvyšovať riziko vzniku zlomenín u pacientiek (pozri časť 4.4). Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu výskytu vopred špecifikovaných nežiaducich účinkov v štúdii ATAC, bez ohľadu na ich kauzalitu, zaznamenaných u pacientov podstupujúcich experimentálnu liečbu až do 14 dní po jej ukončení.


Nežiaduce účinky

Anastrozol (n=3092)

Tamoxifén (n=3094)

Návaly horúčavy

1 104 (35,7%)

1 264 (40,9%)

Bolesť kĺbov / stuhnutosť kĺbov

1 100 (35,6%)

911 (29,4%)

Výkyvy nálady

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Únava / asténia

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Nauzea a vracanie

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Zlomeniny

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Zlomeniny chrbtice, bedrového kĺbu alebo zápästia / Collesova fraktúra

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Zlomeniny zápästia / Collesova fraktúra

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Zlomeniny chrbtice

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Zlomeniny bedrového kĺbu

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Katarakta

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4%)

317 (10,2%)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Angína pectoris

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Infarkt myokardu

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Porucha koronárnych artérií

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Ischémia myokardu

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Vaginálny výtok

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Akékoľvek venózne tromboembolické príhody

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Príhody hlbokej venóznej tromboembólie (DVT), vrátane pľúcnej embólie (PE)

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rakovina endometria

4 (0,2%)

13 (0,6%)


Počet zlomenín, ktoré boli zaznamenané v skupine pacientov užívajúcich anastrozol, bol 22 na 1000 pacientskych rokov a v skupine pacientov užívajúcich tamoxifén 15 na 1000 pacientskych rokov, po sledovaní pacientov v rozsahu mediánu 68 mesiacov. Pozorovaný výskyt zlomenín pri užívaní anastrozolu je podobný výskytu zlomenín, ktorý bol zaznamenaný v populáciách post-menopauzálnych žien združených podľa veku. Nebolo stanovené, či výskyt zlomenín a výskyt osteoporózy pozorovaný v štúdii ATAC u pacientov liečených anastrozolom odráža protektívny účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu alebo oba účinky.


Incidencia osteoporózy u pacientov liečených anastrozolom bola 10,5% a u pacientov liečených tamoxifénom 7,3%.


4.9 Predávkovanie


Klinická skúsenosť s náhodným predávkovaním je obmedzená.

V štúdiách na zvieratách, anastrozol vykazoval nízku akútnu toxicitu.


Klinické štúdie boli vykonané s rôznymi dávkami anastrozolu, v samostatnej dávke až do 60 mg podanej zdravým dobrovoľníkom mužského pohlavia a v dennej dávke až do 10 mg podávanej postmenopauzálnym ženám s pokročilou rakovinou prsníka; tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by viedla k život ohrozujúcim príznakom, nebola stanovená.


Pri predávkovaní nie je k dispozícii špecifické antidotum, a liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania je potrebné zvážiť možnosť, že mohli byť požité viaceré látky.

Ak je pacient pri vedomí, je možné vyvolať vracanie.

Absorpcii je možné zabrániť výplachom žalúdka a následným podaním aktívneho uhlia (adsorbent) alebo môže byť podané iba samotné aktívne uhlie.

Keďže anastrozol sa neviaže na bielkoviny vo veľkej miere, dialýza môže byť prospešná.

Indikuje sa všeobecná podporná liečba, zahŕňajúca časté sledovanie vitálnych funkcií a dôkladné pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Enzýmové inhibítory

ATC kód:L02BG03


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidný inhibítor aromatázy. U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androstendiónu na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych tkanivách. Následne sa estrón premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že zníženie hladín estradiolu v krvnom obehu má u žien s rakovinou prsníka prospešný účinok.


Denná dávka 1 mg anastrozolu u postmenopauzálnych žien preukázala supresiu estradiolu o viac ako 80% pri použití vysoko citlivej skúšky.


Anastrozol nemá žiadnu progestagénnu, androgénnu alebo estrogénovú aktivitu.


Denné dávky anastrozolu až do 10 mg nemajú žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu, merané pred alebo po ACTH stimulačnýchtestoch. Suplementácia kortikoidov preto nie je potrebná.


Primárna adjuvantná liečba včasného štádia karcinómu prsníka

V rozsiahlej klinickej štúdii III. fázy prevedenej u 9 366 postmenopauzálnych žien s operovateľným karcinómom prsníka liečeným počas 5 rokov, anastrozol preukázal štatisticky lepšie výsledky ako tamoxifén z hľadiska dĺžky obdobia prežívania bez príznakov ochorenia. V populácii pacientok, ktorá bola pred terapiou definovaná ako pozitívna na hormonálny receptor, bola pri liečbe anastrozolom pozorovaná vyššia hodnota benefitu, z hľadiska dĺžky obdobia prežívania bez príznakov ochorenia, v porovnaní s tamoxifénom. Anastrozol bol štatisticky účinnejší ako tamoxifén, čo sa týka obdobia do recidívy ochorenia. Tento rozdiel bol dokonca významnejší ako rozdiel doby prežívania bez príznakov ochorenia, a to ako v populácii s úmyslom liečiť sa (ITT - „Intention To Treat“), tak aj v populácii pacientok pozitívnych na hormonálny receptor. Anastrozol bol štatisticky účinnejší ako tamoxifén i z hľadiska dĺžky doby do objavenia sa vzdialenej recidívy. Incidencia kontralaterálneho karcinómu prsníka bola pri podávaní anastrozolu štatisticky nižšia v porovnaní s podávaním tamoxifénu. Z hľadiska celkového prežívania po 5-ročnej liečbe je anastrozol prinajmenšom rovnako účinný ako tamoxifén. Avšak vzhľadom na nízky výskyt úmrtnosti sa z dôvodu presnejšieho stanovenia dlhodobého prežívania pacientov po liečbe anastrozolom v porovnaní s tamoxifénom vyžaduje ďalšie sledovanie. Následné sledovanie pacientov zo štúdie ATAC s mediánom 68 mesiacov nebolo po 5 rokoch liečby dostatočne dlhé na to, aby umožnilo porovnať dlhodobé po-liečebné účinky anastrozolu v pomere k tamoxifénu.


Súhrn koncových bodov zo štúdie ATAC: analýza po ukončení 5 ročnej liečby

Koncové body účinnosti

Počet príhod (frekvencia výskytu)

Populácia „Intention to treat”

Pacientky s nádorom pozitívnym na hormonálny receptor

anastrozol (n=3125)

tamoxifén (n=3116)

anastrozol (n=2618)

tamoxifén (n=2598)

Obdobie prežívania bez príznakov ochorenia a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Pomer rizika

0,87

0,83

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,78 - 0,97

0,73 - 0,94

Hodnota p

0,0127

0,0049

Obdobie vzdialeného prežívania bez príznakov ochorenia b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Pomer rizika

0,94

0,93

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,83 - 1,06

0,80 - 1,07

Hodnota p

0,2850

0,2838

Obdobie do recidívy ochorenia c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Pomer rizika

0,79

0,74

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,70 - 0,90

0,64 - 0,87

Hodnota p

0,0005

0,0002

Obdobie do vzdialenej recidívy d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Pomer rizika

0,86

0,84

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,74 - 0,99

0,70 - 1,00

Hodnota p

0,0427

0,0559

Primárne kontralaterálne postihnutie prsníka

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Pomer pravdepodobnosti

0,59

0,47

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,39 - 0,89

0,30 - 0,76

Hodnota p

0,0131

0,0018

Celkové prežívaniee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Pomer rizika

0,97

0,97

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,85 - 1,12

0,83 - 1,14

Hodnota p

0,7142

0,7339


a Obdobie prežívania bez príznakov ochorenia zahŕňa všetky prípady recidívy a je definované ako prvý výskyt loko-regionálnej recidívy, nového výskytu kontralaterálneho karcinómu prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

b Obdobie vzdialeného prežívania bez príznakov ochorenia je definované ako prvý výskyt vzdialenej recidívy alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

c Obdobie do objavenia sa recidívy je definované ako prvý výskyt loko-regionálnej recidívy, nového výskytu kontralaterálneho karcinómu prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtia následkom rakoviny prsníka.

d Obdobie do vzdialenej recidívy je definované ako prvý výskyt vzdialenej recidívy alebo úmrtia následkom rakoviny prsníka.

e Počet pacientok (%), u ktorých nastalo úmrtie.


Tak ako pri všetkých voľbách možnej liečby, ženy s karcinómom prsníka a ich ošetrujúci lekári majú zvážiť relatívny prínos a riziká danej liečby.

Pri súbežnom podaní anastrozolu a tamoxifénu bola účinnosť a bezpečnosť podobná ako pri podávaní samotného tamoxifénu, bez ohľadu na stav hormonálnych receptorov. Presný mechanizmus tohto javu doteraz nebol objasnený. Nepredpokladá sa však, že by to bolo v dôsledku redukcie stupňa supresie estradiolu vplyvom anastrozolu.


Adjuvantná liečba včasného štádia karcinómu prsníka u pacientov s adjuvantnou liečbou tamoxifénom


V klinickej štúdii III. fázy (ABCSG 8), prevedenej u 2579 postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi vo včasnom štádiu karcinómu prsníka, ktoré podstúpili chirurgickú liečbu spolu s alebo bez rádioterapie a bez chemoterapie, bol prechod na liečbu anastrozolom po dvojročnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom, štatisticky lepší z hľadiska doby prežívania bez príznakov ochorenia v porovnaní s pacientkami, ktoré naďalej užívali iba tamoxifén, pričom medián následného sledovania bol 24 mesiacov.


Čas do výskytu akejkoľvek recidívy a čas do výskytu lokálnej alebo vzdialenej recidívy potvrdili štatistickú výhodu anastrozolu, ktorá je zhodná s výsledkami hodnoty obdobia prežívania bez príznakov ochorenia. Incidencia kontralaterálneho karcinómu prsníka bola v obidvoch liečebných skupinách veľmi nízka s numerickou výhodou pre anastrozol. Celkové prežívanie bolo v obidvoch liečebných skupinách podobné.


Súhrn koncových bodov a výsledkov zo štúdie ABCSG 8

Koncové body účinnosti

Počet príhod (frekvencia výskytu)

anastrozol (n=1297)

tamoxifén (n=1282)

Obdobie prežívania bez príznakov ochorenia

65 (5,0)

93 (7,3)

Pomer rizika

067

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,49 - 0,92

Hodnota p

0,014

Obdobie do výskytu akejkoľvek recidívy

36 (2,8)

66 (5,1)

Pomer rizika

0,53

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,35 - 0,79

Hodnota p

0,002

Obdobie do výskytu lokálnej alebo vzdialenej recidívy

29 (2,2)

51 (4,0)

Pomer rizika

0,55

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,35 - 0,87

Hodnota p

0,011

Obdobie do výskytu vzdialenej recidívy

22 (1,7)

41 (3,2)

Pomer rizika

0,52

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,31 - 0,88

Hodnota p

0,015

Nový výskyt kontralaterálneho karcinómu prsníka

7 (0,5)

15 (1,2)

Pomer pravdepodobnosti

0,46

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,19 - 1,13

Hodnota p

0,090

Celkové prežívanie

43(3,3)

45 (3,5)

Pomer rizika

0,96

Obojstranný 95% interval spoľahlivosti

0,63 - 1,46

Hodnota p

0,840


Tieto výsledky podporujú výsledky z dvoch ďalších podobných štúdií (GABG/ARNO 95 a ITA), kde v jednej z nich pacientky podstúpili chirurgickú liečbu a chemoterapiu, ako aj výsledky kombinovanej analýzy štúdií ABCSG 8 a GABG/ARNO 95.

Profil bezpečnosti anastrozolu v týchto troch štúdiách bol zhodný so známym profilom bezpečnosti, stanovenom u postmenopauzálnych žien vo včasných štádiách karcinómu prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika anastrozolu nie je závislá od veku u postmenopauzálnych žien.


Farmakokinetika nebola študovaná u detí.


Absorpcia

Absorpcia anastrozolu je rýchla, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosahujú v priebehu dvoch hodín od podania dávky (nalačno).

Jedlo mierne znižuje rýchlosť, avšak nie rozsah absorpcie. Neočakáva sa, že by malá zmena rýchlosti absorpcie mohla vyústiť do klinicky signifikantných účinkov na rovnovážne plazmatické koncentrácie počas denného užívania anastrozolu v dávke 1 mg. Približne 90% až 95% plazmatických koncentrácií anastrozolu v rovnovážnom stave sa dosahuje po podaní 7 denných dávok. K dispozícii nie je žiadny dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu na čase alebo dávkovaní.


Distribúcia

Väzba anastrozolu na plazmatické bielkoviny je len 40%.


Biotransformácia

U postmenopauzálnych žien sa anastrozol metabolizuje v značnom rozsahu, pričom menej ako 10% dávky sa vylúči močom v nezmenenej podobe do 72 hodín po podaní dávky. Metabolizmus anastrozolu prebieha N-dealkyláciou, hydroxyláciou a glukuronidáciou. Metabolity sú vylúčené prevažne močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme a v moči, neinhibuje aromatázu.


Eliminácia

Anastrozol sa z organizmu eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 až 50 hodín.

Zdanlivý klírens anastrozolu po perorálnom podaní u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene alebo poškodením funkcie obličiek bol v rozsahu hodnôt pozorovaných u zdravých dobrovoľníkov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách bola toxicita súvisiaca s farmakodynamickým účinkom pozorovaná len pri vysokých dávkach.


V štúdiách reprodukčnej toxicity sa zaznamenali nežiaduce účinky (znížený počet tehotenstiev schopných ďalšieho vývoja a reverzibilná neplodnosť). Tieto účinky sú spojené s farmakologickým účinkom liečiva. Miera bezpečnosti je dostatočná vzhľadom na terapeutické dávky u ľudí.


Žiadne teratogénne účinky sa nepozorovali u potkanov a králikov.


Štúdie genetickej toxicity s anastrozolom preukázali, že anastrozol nie je mutagénom, a ani klastogénom.


V štúdii karcinogenicity na potkanoch sa pozoroval zvýšený výskyt hepatických neoplaziem a maternicových stromálnych polypov samíc azvýšený výskyt adenómov štítnej žľazy u samcov, a to pri dávkach, ktoré predstavujú stonásobne vyššiu expozíciu ako sa zvyčajne vyskytuje pri terapeutických dávkach u ľudí. Tieto zmeny sa nepovažujú za klinicky dôležité.

Dvojročná onkogenetická štúdia na myšiach viedla k indukcii tvorby benígnych nádorov ovárií a k výkyvu v incidencii lymforetikulárnych neoplaziem (menej histiocytovýchsarkómov u samíca častejší výskyt úmrtí v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za dôsledky aromatázovej inhibície špecifickej u myší a nie sú klinicky dôležité.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón (K31) (E1201)

Magnéziumstearát (E572)


Filmový obal

Makrogol 400

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kartónové škatuľkyobsahujúce PVC/PE/PVDC/Al blistre s veľkosťou balenia 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 filmom obalených tabliet a blistre určené do nemocničných zariadení (PVC/PE/PVDC/Al) s veľkosťou balenia 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0254/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.07.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 201111/11Anastrozol Mylan 1 mg