+ ipil.sk

Anastrozol-ratiopharm 1 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02296-ZIB

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.:2013/05772-ZME


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Anastrozol-ratiopharm®1 mg

filmom obalené tablety

anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to,

prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa

sa dozviete:

 1. Čo je Anastrozol-ratiopharm® 1 mg a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Anastrozol-ratiopharm® 1 mg

 3. Ako užívať Anastrozol-ratiopharm® 1 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Anastrozol-ratiopharm® 1 mg

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Anastrozol-ratiopharm®1 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Anastrozol-ratiopharm®1 mg obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory aromatázy“. Anastrozol-ratiopharm®1 mg sa používa na liečbu pokročilej rakoviny prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).


Anastrozol-ratiopharm®1 mg znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Robí to tak, že vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Anastrozol-ratiopharm®1 mg


Neužívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg

 • keď ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Anastrozolu-ratiopharm® 1 mg (pozri časť 6 „Ďalšie informácie“),

 • keď ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg. Ak si nie ste niečím istá, skôr ako začnete užívať Anastrozol-ratiopharm®1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Anastrozolu-ratiopharm®1 mg

Pred liečbou Anastrozolom-ratiopharm®1 mg si s vašim lekárom alebo lekárnikom overte

- či ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze,

- či užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifen alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť „Užívanie iných liekov“),

- ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza),

- ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, skôr ako začnete užívať Anastrozol-ratiopharm®1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Anastrozol-ratiopharm®1 mg.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, ktoré sa kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Anastrozol-ratiopharm®1 mg môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Anastrozolu-ratiopharm®1 mg.


Neužívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napríklad lieky, ktoré obsahujú tamoxifen. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Anastrozolu-ratiopharm®1 mg.

- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HRT).

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:

- Liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg. Ak otehotniete, prestaňte užívať Anastrozol-ratiopharm®1 mg a poraďte sa so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Anastrozol-ratiopharm®1 mg pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Anastrozolu-ratiopharm®1 mg občas pociťovať telesnú slabosť a ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Anastrozolu-ratiopharm®1 mg

Anastrozol-ratiopharm®1 mg obsahuje laktózu, čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Anastrozol-ratiopharm®1 mg


Vždy užívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.

- Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.

- Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.

- Nezáleží na tom, či Anastrozol-ratiopharm®1 mg užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.


Anastrozol-ratiopharm®1 mg užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.


Použitie u detí

Anastrozol-ratiopharm®1 mg sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Anastrozolu-ratiopharm®1 mg, ako máte

Ak užijete viac Anastrozolu-ratiopharm®1 mg, ako máte, okamžite kontaktujte lekára.


Ak zabudnete užiť Anastrozol-ratiopharm®1 mg

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Anastrozol-ratiopharm®1 mg

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Anastrozol-ratiopharm®1 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 osobu z 10)

 • Bolesť hlavy.

 • Návaly horúčavy.

 • Pocit na vracanie (nauzea).

 • Kožné vyrážky.

 • Bolesť alebo stuhnutosť kĺbov.

 • Zápal kĺbov (artritída).

 • Pocit slabosti.

 • Úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb zo 100)

 • Strata chuti do jedla.

 • Zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch.

 • Pocit ospalosti.

 • Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky).

 • Hnačka.

 • Vracanie.

 • Zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň.

 • Vypadávanie vlasov.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka.

 • Bolesť kostí.

 • Suchosť v pošve.

 • Krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom).

 • Bolesť svalov.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 1 000)

 • Zmeny špeciálnych krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín).

 • Zápal pečene (hepatitída).

 • Žihľavka alebo vyrážka.

 • Skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec ostane v ohnutej polohe).

 • Zvýšené hladiny vápnika v krvi. Ak sa u vás vyskytne nevoľnosť, vracanie a pocit smädu povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, nakoľko vám budú musieť urobiť krvné testy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 10 000)

 • Zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere.

 • Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie).

 • Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 z 10 000 osôb)

 • Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov-Johnsonov syndróm“.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako angioedém.

 • Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, možno budete potrebovať urgentné lekárske ošetrenie.


Účinky na vaše kosti

 • Anastrozol-ratiopharm® 1 mg znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menej pevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Porozprávajte sa s lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Anastrozol-ratiopharm®1 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Tablety uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich deti nemôžu vidieť ani dosiahnuť na ne. Vaše tablety by im mohli uškodiť.


Neužívajte Anastrozol-ratiopharm®1 mg po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tablety uchovávajte v obale, v ktorom ste ich dostali.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Anastrozol-ratiopharm®1 mgobsahuje

Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Ďalšie zložky v jadre tablety sú monohydrát laktózy, magnéziumstearát (E572), povidón K-50, sodná soľ karboxymetylškrobu A.

Zložky v obale tablety sú hypromelóza (E464), makrogol 400 a 6000 a oxid titaničitý(E171).


Ako vyzerá Anastrozol-ratiopharm®1 mga obsah balenia

Anastrozol-ratiopharm®1 mg sú biele až sivobiele okrúhle tablety. Jedna strana je označená číslom „93“ a druhá „A10“.


Anastrozol je dostupný v balení s obsahom 10, 28, 30, 50, 90, 90 (3x30), 98 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Nemecko


Výrobca:

Pharmachemie BV

Swensweg 5, PO Box 552

2003 RN Haarlem

Holandsko


Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Maďarsko


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 10/2014.

Anastrozol-ratiopharm 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, event.č.: 2014/02296-ZIB
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/05772-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Anastrozol-ratiopharm 1 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocné látky


Každá filmom obalená tableta obsahuje 87 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele až sivobiele filmom obalené tabletyokrúhleho tvaru s označením „93“ na jednej strane a „A10“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Anastrozol-ratiopharm 1 mg filmom obalené tablety je indikovaný na:


 • Liečbu pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka anastrozolu pre dospelé pacientky, vrátane starších pacientok, je jedna 1 mg tableta raz denne.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci

Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientok s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa zmena dávky neodporúča. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientok s ľahkým ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Anastrozol-ratiopharm 1 mg filmom obalené tablety sa má užívať perorálne.


4.3 Kontraindikácie


Anastrozol je kontraindikovaný:

 • U gravidných alebo dojčiacich žien.

 • U pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


Anastrozol sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia anastrozolu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifenom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


Účinok na minerálnu hustotu kostí


Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).


U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať. U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobenému anastrozolom (pozri časť 4.8).


Poškodenie funkcie pečene


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.


Poškodenie funkcie obličiek


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci


Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 5.1).


Anastrozol sa nemá používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii sa účinnosť ani bezpečnosť nepreukázala (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje hladiny estradiolu, preto sa nesmie používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.


Precitlivenosť na laktózu


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavýmidedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje významne metabolizmus fenazónu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.


Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifenom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3.). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia


Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita


Účinky anastrozolu na plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anastrozol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri používaní anastrozolu sa však zaznamenala asténia a somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je stanovené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré sa liečili adjuvantnou liečbou počas piatich rokov (the Anastrozole, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] study).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté


Anorexia

Hypercholesterolémia


Menej časté

Hyperkalciémia (s alebo bez zvýšenia hladín parathormónu)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Časté

Somnolencia

Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté


Hnačka

Vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy


Menej časté


Zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy a biliribínu

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka


Časté


Vypadávanie vlasov (alopécia)

Alergické reakcie


Menej časté

Žihľavka


Zriedkavé

Multiformný erytém

Anafylaktoidná reakcia

Kožná vaskulitída (vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury)**


Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

Artritída

Osteoporóza


Časté

Bolesť kostí, myalgia


Menej časté

Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté


Suchosť v pošve

Vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia

* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifenom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé“ (≥ 0,01 % až < 0,1 %).

*** Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšieuvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti zo štúdie ATAC

Nežiaduce udalosti

anastrozol

(n = 3 092)

tamoxifén

(n = 3 094)

Návaly tepla

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

1 100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Poruchy nálady

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Zlomeniny chrbtice, bedra alebo zápästia/Collesove zlomeniny

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Zlomeniny zápästia/Collesove zlomeniny

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Zlomeniny chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Zlomeniny bedra

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angína pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Porucha koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna trombembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké venózne trombembolické príhody vrátane pľúcnej embólie

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Po sledovaní s mediánom 68 mesiacov sa pozoroval výskyt fraktúr v skupinách s anastrozolom 22 na 1 000 pacientorokov a v skupinách s tamoxifenom 15 na 1 000 pacientorokov. Pozorovaný výskyt fraktúr pre anastrozol je podobný rozmädziu zaznamenanému v populáciách žien po menopauze rovnakého veku. Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 % a u pacientok liečených tamoxifenom 7,3 %.


Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaný v klinickej štúdii ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifenu, špecifický účinok anastrozolu alebo oba.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním sú iba obmedzené klinické skúsenosti. V štúdiách na zvieratách anastrozol prejavil nízku akútnu toxicitu. V klinických štúdiách sa podávali rôzne dávky anastrozolu, zdravým mužom jednorazová dávka do 60 mg a ženám po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka do 10 mg. Tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy sa nestanovila. Neexistuje žiadne špecifické antidotum proti predávkovaniu, liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania treba zvážiť možnosť, že sa mohli užiť viaceré lieky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť prospešná, pretože anastrozol sa veľmi neviaže na proteíny. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmov, ATC kód: L02BG03


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítoraromatázy. U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androsténdiónu na estrón prostredníctvom enzýmového komplexu aromatázy v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu je u žien s karcinómom prsníka prospešné.Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, žeanastrozol v dávke 1 mg denne spôsobil u žien po menopauze viac ako 80 % supresiu estradiolu.


Anastrozol nemá žiadnu progestogénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.


Anastrozol v dávkach do 10 mg denne nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu stanovenú pred štandardnou stimuláciou adrenokortikotropného hormónu (ACTH) alebo po nej. Preto nie je potrebné pridávať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pokročilý karcinóm prsníka


Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifenom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkove bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifenu raz denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší než tamoxifen v čase do progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do progresie: 11,1 mesiacov pre anastrozol a 5,6 mesiaca pre tamoxifen, p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pre anastrozol a tamoxifen podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifen mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004 a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifenom pokročilého karcinómu prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg anastrozolu 1 x denne, alebo 40 mg metestrolacetátu 4 x denne. Primárnymi premennými účinnosti boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali: miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)


V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze s karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA scanu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozol + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozol + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní s východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA scanu) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozolu 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu 1 x týždenne.


Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze s karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolom mohlo zvážiť použitie bifosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Deti a dospievajúci


Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).


Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GDH), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 – 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 pacientov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.


V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t.j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty (pubertas praecox) u mužov, známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečenej kombináciou anastrozol + bikalutamid. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného liečebného režimu. 13 zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov.

Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs.


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kostí a rýchlosti rastu. Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. – 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. – 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu dvoch hodín po podaní dávky (pri podaní lieku nalačno). Jedlo trochu znižuje rýchlosť absorpcie, ale nie jej rozsah. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas podávania tabliet anastrozolu 1 x denne klinicky významný účinok na rovnovážne plazmatické koncentrácie. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.


Anastrozol sa viaže na plazmatické proteíny iba na 40 %.


Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 – 50 hodín. Anastrozol sa u žien po menopauze do značnej miery metabolizuje, iba menej ako 10 % dávky sa v priebehu 72 hodín po podaní dávky vylučuje močom v nezmenenej forme. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-dealkylácie, hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa ylučujú hlavne močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.


Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene


Zdanlivýklírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých jedincov (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u normálnych jedincov v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poškodením funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2 a 4.4).


Deti a dospievajúci


U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov), v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita


V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita


V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili, ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (psy 3 mg/kg/deň, potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo degeneratívne zmeny.


Mutagenita


Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita


V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných strát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od vysadenia zlúčeniny úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakológiou zlúčeniny.


Prežívanie mláďat potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u potkanov sa zvýšenie výskytu novotvarov pečene, strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov pozorovalo iba pri podávaní vysokých dávok (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100-krát vyššiu expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u myší sa pozorovala indukcia benígnych nádorov ovárií a poruchy vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov (menší počet histiocytových sarkómov u samíc a viacero prípadov úhynu v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát (E572)

Povidón (K30)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)


Obal

Hypromelóza (E464)

Makrogol 400 a makrogol 6000

Oxid titaničitý(E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Transparentné PVC/PVdC hliníkové blistre.


Veľkosť balenia

10, 28, 30, 50, 90, 90 (3x30), 98 alebo 100 tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. registračné číslo


44/0189/07-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie


Dátum prvej registrácie: 24. máj 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12. jún 201210. Dátum revízie textu


Október 2014Anastrozol-ratiopharm 1 mg