+ ipil.sk

Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/06800


Písomná informácia pre používateľku


Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety

anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku:

1. Čo je Anastrozol Sandoz 1 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastrozol Sandoz 1 mg

3. Ako užívať Anastrozol Sandoz 1 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Anastrozol Sandoz 1 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Anastrozol Sandoz 1 mg a na čo sa používa


Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liečiv nazývané „inhibítory aromatázy“. Anastrozol Sandoz 1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (vymiznutie menštruácie po prechode).


Anastrozol Sandoz 1 mg znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Robí to tak, že vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastrozol Sandoz 1 mg


Neužívajte Anastrozol Sandoz 1 mg

- ak ste alergická na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť nazvanú „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Anastrozol Sandoz 1 mg. Ak si nie ste niečím istá, predtým ako začnete užívať Anastrozol Sandoz 1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Anastrozol Sandoz 1 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze.

 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť nazvanú „Iné lieky a Anastrozol Sandoz 1 mg“).

 • ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza).

 • ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, predtým ako začnete užívať Anastrozol Sandoz 1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Anastrozol Sandoz 1 mg.


Iné lieky Anastrozol Sandoz 1 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Dôvodom je, že Anastrozol Sandoz 1 mg môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Anastrozolu Sandoz 1 mg.


Neužívajte Anastrozol Sandoz 1 mg, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napr. lieky obsahujúce tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Anastrozolu Sandoz 1 mg.

 • lieky obsahujúce estrogén ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HRT).

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledujúce:

 • Liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) problémov a neplodnosti.


Anastrozol Sandoz 1 mg a jedlo a nápoje

Jedlo a nápoje neovplyvňujú účinok Anastrozolu Sandoz 1 mg.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Anastrozol Sandoz 1 mg. Ak otehotniete, prestaňte užívať Anastrozol Sandoz 1 mg a poraďte sa so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by Anastrozol Sandoz 1 mg ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Anastrozolu Sandoz 1 mg pociťovať slabosť alebo ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje laktózu

Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu, čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anastrozol Sandoz 1 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne.

 • Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.

 • Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.

 • Nezáleží na tom, či Anastrozol Sandoz 1 mg užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.


Anastrozol Sandoz 1 mg užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Anastrozol Sandoz 1 mg sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Anastrozolu Sandoz 1 mg, ako máte

Ak užijete viac Anastrozolu Sandoz 1 mg ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Anastrozol Sandoz 1 mg

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Anastrozol Sandoz 1 mg

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich zriedkavých, ale závažných vedľajších účinkov okamžite prestaňte užívať tento liek a zavolajte sanitku alebo ihneď navštívte lekára, môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.

 • veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov‑Johnsonov syndróm“,

 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako „angioedém“.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy,

 • návaly tepla,

 • pocit na vracanie (nauzea),

 • kožné vyrážky,

 • bolesť alebo stuhnutosť kĺbov,

 • zápal kĺbov (artritída).

 • pocit slabosti,

 • úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • strata chuti do jedla,

 • zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi. Ukázalo by sa to v krvných testoch.

 • pocit ospalosti,

 • syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky),

 • hnačka,

 • vracanie,

 • zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň,

 • vypadávanie vlasov,

 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka,

 • bolesť kostí,

 • suchosť pošvy,

 • krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom),

 • bolesť svalov.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zmeny špeciálnych krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • žihľavka alebo vyrážka,

 • lúpavý prst (stav, pri ktorom vaše prsty alebo palec ostanú v ohnutej polohe),

 • zvýšené množstvo vápnika vo vašej krvi. Ak sa u vás objaví nevoľnosť, vracanie a smäd, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi alebo zdravotnej sestre, pretože môžete potrebovať ísť na krvné testy.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere,

 • kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie),

 • Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.


Účinky na vaše kosti

Anastrozol Sandoz 1 mg znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menej pevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. O rizikách a možnostiach liečby sa máte porozprávať s lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Anastrozol Sandoz 1 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Vaše tablety by im mohli uškodiť.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Prvé dve číslice predstavujú mesiac a ďalšie štyri číslice rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje

- Liečivo je anastrozol. Jedna tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

- Ďalšie zložky tvoriace jadro tablety sú monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón (E1201) a magnéziumstearát (E572).

Filmová vrstva tablety obsahuje makrogol, hypromelózu (E464) a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Anastrozol Sandoz 1 mg a obsah balenia

Anastrozol Sandoz 1 mg je biela filmom obalená okrúhla tableta, s označením „ANA“ a „1“ na jednej strane.


Anastrozol Sandoz 1 mg je dostupný v blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabliet a v nemocničnom balení – blistre po 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ljubljana

Slovinsko


Výrobcovia


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Španielsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Alle 1

39179 Barleben

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.


5Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/06800


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biela filmom obalená okrúhla, bikonvexná tableta s vyrazeným „ANA“ a „1“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Anastrozol je indikovaný na:

 • Liečbu pokročilého karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.

 • Adjuvantnú liečbu včasného štádia invazívneho karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.

 • Adjuvantnú liečbu včasného štádia invazívneho karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré dostávali 2 až 3 roky adjuvantnú liečbu tamoxifénom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka anastrozolu pre dospelé pacientky vrátane starších pacientok je jedna tableta (1 mg) jedenkrát denne.


Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby včasného štádia invazívneho karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormije 5 rokov.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Anastrozol sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa zmena dávkovania neodporúča. U pacientok so závažným poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientok s miernym poškodením funkcie pečene sa zmena dávkovania neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne závažným až závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety sa majú užívať perorálne.


4.3 Kontraindikácie


Anastrozol je kontraindikovaný u:

- gravidných a dojčiacich žien

- pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


Anastrozol sa nemá používať u žien pred menopauzou. Menopauza má byť potvrdená biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu) u každej pacientky, u ktorej existujú pochybnosti ohľadne menopauzálneho stavu. Neexistujú žiadne údaje potvrdzujúce použitie anastrozolu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


Účinok na minerálnu hustotu kostí


Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).


Ženám s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má formálne zistiť kostná minerálna hustota na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Ak je to potrebné má sa začať liečba alebo profylaxia osteoporózy a dôkladné monitorovanie stavu. U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bisfosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobeného anastrozolom (pozri časť 4.8).


Poškodenie funkcie pečene


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne závažným až závažným poškodením funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu rizika pre konkrétnu pacientku.


Poškodenie funkcie obličiek

Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so závažným poškodením funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok so závažným poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam so závažným poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


Anastrozol sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená v tejto skupine pacientov (pozri časť 5.1).


Anastrozol sa nemá používať u chlapcov s deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom. V pivotnej klinickej štúdii nebola dokázaná účinnosť a preukázaná bezpečnosť (pozri časť 5.1). Pretože anastrozol znižuje hladiny estradiolu, nesmie sa používať u dievčat s deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.


Precitlivenosť na laktózu


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónského deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


In vitroanastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4. Klinické štúdie s antipyrínom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg významne neinhibuje metabolizmus antipyrínu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným liekovým interakciám sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.


Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nepreukázala žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré dostávali tiež iné bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bisfosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití anastrozolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

Účinky anastrozolu na plodnosť ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anastrozol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pri použití anastrozolu bola však zaznamenaná asténia a somnolencia. Pokiaľ tieto symptómy pretrvávajú, je potrebná opatrnosť pri vedení vozidla alebo obsluhe stroja.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Pokiaľ nie je špecifikované, frekvencia kategórií sa vypočítala z počtu nežiaducich udalostí, ktoré sa hlásili vo veľkej štúdii fázy III, vykonanej u 9 366 postmenopauzálnych žien s operovateľnou rakovinou prsníka, ktoré sa liečili adjuvantnou liečbou počas piatich rokov (the ATAC study).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1000 až ≤ 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až ≤ 1/1000), a veľmi zriedkavé (≤1/10 000). Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1. Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Hypercholesterolémia

Menej časté

Hyperkalcémia (s alebo bez zvýšenej hladiny hormónov prištítnej žľazy)

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Časté

Somnolencia

Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea


Časté

Hnačka

Vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy


Menej časté

Zvýšenie hladín gama-glutamyltransferázy a bilirubínu

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka


Časté

Rednutie vlasov (alopécia)

Alergické reakcie


Menej časté

Urtikária


Zriedkavé

Multiformný erytém

Anafylaktoidná reakcia

Kožná vaskulitída (vrátane Henochovej - Schönleinovej purpury v niektorých prípadoch)**


Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

Artralgia/stuhnutosť kĺbov

Artritída

Osteoporóza


Časté

Bolesť kostí

Myalgia


Menej časté

Lúpavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Suchosť v pošve

Vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia

* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifénom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „zriedkavé“ (≥ 0,01 % a < 0,1 %).

*** Vaginálne krvácanie bolo hlásené často, prevažne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka v priebehu niekoľkých prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, má sa zvážiť prehodnotenie liečby.


V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza frekvencia vopred definovaných nežiaducich účinkov v ATAC štúdii po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, ktoré boli hlásené u pacientok dostávajúcich liečbu skúšaným liekom a až 14 dní po ukončení liečby skúšaným liekom.


Tabuľka 2. Vopred definovanýchnežiaduce udalosti zo štúdie ATAC

Nežiaduci účinok

anastrozol (n=3092)

tamoxifén (n=3094)

Návaly tepla

1104 (35,7 %)

1264 (40,9 %)

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

1100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Poruchy nálady

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Fraktúry

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Fraktúry chrbtice, bedra alebo zápästia/ Collesova fraktúra

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Fraktúry zápästia/Collesova fraktúra

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Fraktúry chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Fraktúry bedra

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Ochorenie koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna tromboembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké žilové tromboembolické príhody, vrátane pľúcnej embólie

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Miera výskytu fraktúr 22 na 1000 pacientskych rokov v skupine s anastrozolom a 15 na 1000 pacientskych rokov v skupine s tamoxifénom boli pozorované po priemernom období sledovania po 68 mesiacoch (stredná hodnota). Pozorovaný výskyt fraktúr pri anastrozole je podobný ako výskyt hlásený u postmenopauzálnej populácie žien rovnakého veku. Výskyt osteoporózy bol 10,5 % u pacientok liečených anastrozolom a 7,3 % u pacientok liečených tamoxifénom.


Nebolo zistené, či výskyt fraktúr a osteoporóza pozorované v ATAC u pacientok liečených anastrozolom odrážajú protektívny účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu, alebo oboje.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním sú obmedzené klinické skúsenosti. V štúdiách na zvieratách preukázal anastrozol nízku akútnu toxicitu. V klinických skúšaniach bol anastrozol podávaný v rôznych dávkach, zdravým dobrovoľníkom mužského pohlavia v jednorazovej dávke až do 60 mg a postmenopauzálnym ženám s pokročilým karcinómom prsníka až do 10 mg denne. Tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy nebola stanovená. Pri predávkovaní neexistuje špecifické antidotum a liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania sa má zvážiť možnosť, že boli užité viaceré látky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť prospešná, pretože anastrozol sa neviaže silno na proteíny. Odporúčajú sa celkové podporné opatrenia, vrátane pravidelného monitorovania vitálnych funkcií a pozorného sledovania pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Enzýmové inhibítory

ATC kód: L02B G03


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidný inhibítor aromatázy. U postmenopauzálnych žien sa estradiol tvorí hlavne konverziou androstendiónu na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Preukázalo sa, že u žien s karcinómom prsníka sú prospešné znížené hladiny cirkulujúceho estradiolu. Analýzou s vysokou citlivosťou bolo zistené, že u postmenopauzálnych žien spôsobuje denná dávka 1 mg anastrozolu viac ako 80 %-nú supresiu estradiolu.


Anastrozol nemá žiadny progestagénny, androgénny ani estrogénny účinok.


Denné dávky anastrozolu do 10 mg, stanovené pred alebo po štandardnom teste stimulácie adrenokortikotropného hormónu (ATCH), nemajú žiadny účinok na vylučovanie kortizolu alebo aldosterónu. Z tohto dôvodu nie je potrebné dopĺňať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pokročilý karcinóm prsníka


Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkovo bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifénu jedenkrát denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší ako tamoxifén v čase do progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do progresie: 11,1 mesiacov pre anastrozol a 5,6 mesiaca pre tamoxifén, p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pre anastrozol a tamoxifén podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifén mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004 a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifénom buď pokročilého alebo včasného karcinómu prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg anastrozolu jedenkrát denne, alebo 40 mg megestrolacetátu štyrikrát denne. Primárnymi premennými účinnosti boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali: miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


Adjuvantná liečba včasného štádia invazívneho karcinómu prsníkas pozitívnymi hormonálnymi receptormi


V rozsiahlej tretej fáze štúdie u 9366 postmenopauzálnych žien s resekovateľným karcinómom prsníka, ktoré boli liečené 5 rokov (pozri nižšie), sa preukázalo, že anastrozol oproti tamoxifénu významne predlžuje obdobie prežívania bez ochorenia. U populácie pacientok s potenciálnou receptorovou pozitivitou na hormóny sa pozoroval výraznejší prínos v predĺžení obdobia prežívania bez ochorenia pri podávaní anastrozolu oproti tamoxifénu.


Koncové ukazovatele účinnosti

Počet príhod (frekvencia)

Populácia so zámerom liečiť sa (ITT)

Karcinóm s pozitívnymi receptormi na hormóny

anastrozol (n=3125)

tamoxifén (n=3116)

anastrozol (n=2618)

tamoxifén (n=2598)

Prežívanie bez ochoreniaa

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Pomer rizika (HR)

0,87

0,83

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,78 až 0,97

0,73 až 0,94

Hodnota p

0,0127

0,0049

Prežívanie bez vzdialeného ochoreniab

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Pomer rizika (HR)

0,94

0,93

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,83 až 1,06

0,80 až 1,07

Hodnota p

0,2850

0,2838

Obdobie do recidívyc

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Pomer rizika (HR)

0,79

0,74

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,70 až 0,90

0,64 až 0,87

Hodnota p

0,0005

0,0002

Obdobie do vzniku vzdialenej recidívyd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Pomer rizika (HR)

0,86

0,84

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,74 až 0,99

0,70 až 1,00

Hodnota p

0,0427

0,0559

Kontralaterálny karcinóm prsníka (primárne)

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Pomer šancí

0,59

0,47

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,39 až 0,89

0,30 až 0,76

Hodnota p

0,0131

0,0018

Celkové prežívanie

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Pomer rizika (HR)

0,97

0,97

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,85 až 1,12

0,83 až 1,14

Hodnota p

0,7142

0,7339

a – Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky možné typy recidívy a je definované ako obdobie do prvého výskytu lokálnej recidívy, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtie (z akejkoľvej príčiny).

b – Prežívania bez ochorenia do vzniku vzdialenej recidívy je definované ako obdobie do prvého výskytu vzdialenej recidívy alebo úmrtia (z akejkoľvej príčiny).

c – Obdobie do recidívy je definované ako obdobie do prvého výskytu lokálnej recidívy, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, vzdialenej recidívy alebo úmrtie z dôvodu karcinómu prsníka.

d – Obdobie do vzniku vzdialenej recidívy je definované ako obdobie do prvého výskytu vzdialenej recidívy alebo úmrtia z dôvodu karcinómu prsníka.

e – Počet pacientov (%), ktorí zomreli.


Kombinácia anastrozolu a tamoxifénu v porovnaní s tamoxifénom nepreukázala žiadne prínosy v účinnosti u všetkých pacientok, ani u populácie s pozitívnymi hormonálnymi receptormi. Liečba v tejto skupine sa v priebehu štúdie ukončila.


Po sledovaní s mediánom 10 rokov sa s odstupom času opäť porovnávali liečebné účinky anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom. Výsledky boli v súlade s predchádzajúcimi analýzami.


Adjuvantná liečba včasného štádia invazívneho karcinómu prsníkas pozitívnymi hormonálnymi receptormi u pacientok, ktoré dostávali adjuvantnú liečbu tamoxifénom


V tretej fáze skúšania (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) u 2579 postmenopauzálnych žien s pozitívnymi receptormi na hormón vo včasnom štádiu karcinómu prsníka, ktoré podstúpili chirurgický výkon spolu s rádioterapiou alebo bez nej a nepodstúpili chemoterapiu (pozri nižšie), a ktoré prešli na liečbu anastrozolom po 2-ročnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom, bolo po 24 mesiacoch (stredná hodnota) sledovaní pozorované štatisticky významné predĺženie obdobia prežívania bez ochorenia v porovnaní so ženami, ktoré boli ďalej liečené tamoxifénom.


Tabuľka 4. Súhrn koncových ukazovateľov a výsledkov zo štúdie ABCSG 8


Koncové ukazovatele účinnosti


Počet príhod (frekvencia)

anastrozol

(n=1297)

tamoxifén

(n=1282)

Prežívanie bez ochorenia

65 (5,0)

93 (7,3)

Pomer rizika

067

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,49 až 0,92

Hodnota p

0,014

Obdobie do výskytu akejkoľvek recidívy

36 (2,8)

66 (5,1)

Pomer rizika

0,53

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,35 až 0,79

Hodnota p

0,002

Obdobie do výskytu vzdialenej recidívy

22 (1,7)

41 (3,2)

Pomer rizika

0,52

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,31 až 0,88

Hodnota p

0,015

Nový výskyt kontralaterálneho karcinómu prsníka

7 (0,5)

15 (1,2)

Pomer šancí

0,46

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,19 až 1,13

Hodnota p

0,090

Celkové prežívanie

43(3,3)

45 (3,5)

Pomer rizika

0,96

Dvojstranný 95 %-ný interval spoľahlivosti (CI)

0,63 až 1,46

Hodnota p

0,840


Ďalšie dve podobné skúšania (GABG/ARNO 95 a ITA), z ktorých v jednom pacientky podstúpili chirurgický výkon a chemoterapiu, rovnako ako kombinovaná analýza ABSSG 8 a GABG/ARNO 95 podporili tieto výsledky.


Profil bezpečnosti anastrozolu v týchto 3 štúdiách sa zhodoval so známym profilom bezpečnosti stanoveným u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi receptormi na hormóny vo včasnom štádiu karcinómu prsníka.


Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)


V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka s pozitívnymi hormonálnymi receptormi zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA scanu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozol + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozol + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní s východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA scanu) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozol 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne. Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolom mohlo zvážiť použitie bisfosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Pediatrická populácia


Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).


Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov vrátane) s GHD, liečených 12 – 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 pacientov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.


V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t.j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty u mužov, známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečenej kombináciou anastrozol a bikalutamid. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného liečebného režimu. Trinásť zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (jeden pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov. Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej ako 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k aspoň 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs.


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich definované kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kosti a rýchlosti rastu. Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. – 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. – 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Anastrozol sa rýchlo absorbuje a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu dvoch hodín po podaní (nalačno). Jedlo mierne znižuje rýchlosť absorpcie, no nie jej rozsah. Nepredpokladá sa, že by malá zmena v rýchlosti absorpcie viedla ku klinicky významnému účinku na plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave pri dávkovaní tabliet anastrozolu 1 mg jedenkrát denne. Približne 90 % až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu na čase alebo dávke.


Farmakokinetika anastrozolu u postmenopauzálnych žien nezávisí od veku.


Distribúcia

Anastrozol sa viaže na proteíny v plazme len na 40 %.


Eliminácia

Anastrozol sa vylučuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 až 50 hodín. U postmenopauzálnych žien sa anastrozol extenzívne metabolizuje, menej ako 10 % dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme v priebehu 72 hodín po podaní. Metabolizácia anastrozolu prebieha N-dealkyláciou, hydroxyláciou a glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Triazol, hlavný metabolit vyskytujúci sa v plazme, neinhibuje aromatázu.


Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene


Zrejmý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší ako u zdravých dobrovoľníkov (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u zdravých jedincov v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poškodením funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. U pacientok so závažným poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2 a 4.4).


Pediatrická populácia


U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov) v porovnaní so staršími chlapcami nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita


V štúdiách na zvieratách bola len pri vysokých dávkach pozorovaná toxicita. V štúdiách akútnej toxicity na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu väčšia ako 100 mg/kg/deň pri perorálnom podávaní a väčšia ako 50 mg/kg/deň pri intraperitoneálnom podávaní. V štúdii perorálnej akútnej toxicity na psoch bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita


V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní boli vykonané na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity nebola stanovená koncentrácia anastrozolu bez nepriaznivého účinku, ale účinky, ktoré boli pozorované pri nízkych dávkach (1 mg/kg/deň) a stredne vysokých dávkach (psy: 3 mg/kg/deň; potkany: 5 mg/kg/deň) súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy a neboli sprevádzané významnými toxickými alebo degeneratívnymi zmenami.


Mutagenita


Štúdie genetickej toxikológie vykonané s anastrozolom preukázali, že nemá mutagénne ani klastogénne účinky.


Reprodukčná toxikológia


V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, pretože po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podávanie anastrozolu potkaním samiciam spôsobilo vysoký výskyt neplodnosti pri dávke 1 mg/kg/deň a zvýšenú predimplantačnú stratu pri dávke 0,02 mg/kg/deň. Tieto účinky sa vyskytli pri klinicky významných dávkach. Nie je možné vylúčiť účinok na človeka. Tieto účinky súviseli s farmakologickým pôsobením tejto látky a po 5 týždňoch po jej vysadení došlo k ich úplnému vymiznutiu.


Perorálne podávanie anastrozolu gravidným potkanom v dávke do 1,0 mg/kg/deň a gravidným králikom v dávke do 0,2 mg/kg/deň nemalo teratogénne účinky. Účinky, ktoré boli pozorované (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakologickým pôsobením tejto látky.


Prežívanie mláďat narodených potkaním samiciam, ktoré dostávali anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a vyššej dávke (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo oslabené. Tento účinok súvisel s farmakologickými účinkami tejto látky na pôrod. Nezistili sa nežiaduce účinky na správanie alebo reprodukčnú schopnosť prvej generácie mláďat, ktoré by bolo možné pripísať podávaniu anastrozolu ich matkám.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity uskutočnenej na potkanoch došlo k zvýšenému výskytu hepatálnej neoplazmy a uterinných stromálnych polypov u samíc a tyroidných adenómov u samcov len po podávaní vysokej dávky (25 mg/kg/deň). Tieto nálezy sa vyskytovali pri dávke, ktorá predstavuje 100-násobne väčšiu expozíciuako je expozícia dosiahnutá po podaníterapeutických dávok u ľudí a nepovažujú sa za klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


Dvojročná štúdia onkogenicita na myšiach viedla k vyvolaniu benígnych tumorov ovárií a k poruchám výskytu lymforetikulárnej neoplazmy (menej histiocytických sarkómov u samíc a viac úmrtí v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

monohydrát laktózy

sodná soľ karboxymetylškrobu A

povidón K31 (E1201)

magnéziumstearát (E572)


Filmová vrstva

OpadryY-1-7000

makrogol 400

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Kartónové škatuľky obsahujúce PVC/PE/PVDC/Al blistre po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabliet a nemocničné balenia (PVC/PE/PVDC/Al blistre) s 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0190/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.5.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2013


15Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety