+ ipil.sk

Anastrozole PharmacenterPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/02272


Písomná informácia pre používateľa


Anastrozole Pharmacenter

1 mg filmom obalené tablety


anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvekvedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Anastrozole Pharmacenter a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastrozole Pharmacenter

3. Ako užívať Anastrozole Pharmacenter

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Anastrozole Pharmacenter

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Anastrozole Pharmacenter a na čo sa používa


Anastrozole Pharmacenter patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory aromatázy. Anastrozole Pharmacenter sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien, ktoré sú po menopauze.


Anastrozole Pharmacenter znižuje hladinu hormónov nazývaných estrogény, ktoré vaše telo vytvára. Robí to tak, že blokuje prírodnú látku (enzým) vo vašom tele nazývanú aromatáza.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anastrozole Pharmacenter


Neužívajte Anastrozole Pharmacenter

 • ak ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Anastrozol Pharmacenter (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“).


Neužívajte Anastrozol Pharmacenter ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si nie ste istá poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete Anastrozol Pharmacenter užívať.

Upozornenia a opatrenia

Pred začatím liečby s Anatrozole Pharmacenter sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom

 • Ak ešte máte menštruáciu a neprešli ste ešte menopauzou.

 • Ak užívate lieky s obsahom tamoxifénu alebo lieky s obsahom estrogénov (pozri časť „Iné lieky a Pharmacenter Anastrozol“).

 • Ak ste mali niekedy stav, ktorý mal vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza).

 • Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami.


Iné lieky a Anatrozol Pharmacenter

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To platí aj pre lieky, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky, pretože Anastrozol Phamacenter môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Anastrozolu Pharmacenter.


Neužívajte Anastrozole Pharmacenter, ak momentálne už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napr. lieky, ktoré obsahujú tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť aby Anastrozol Pharmacenter správne účinkoval.

 • Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako je hormonálna náhradná liečba (HNL).


Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné lieky:

 • Lieky nazývané ako „LHRH“ analógy. Patria sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, na niektoré ženské zdravotné (gynekologické) stavy a neplodnosť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Anastrozol Pharmacenter, ak ste tehotná alebo dojčíte. Prestaňte užívať Anastrozol Pharmacenter ak otehotniete a oznámte to svojmu lekárovi.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, aby Anastrozole Pharmacenter nepriaznivo ovplyvnil schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo obsluhovať stroje. Môžete sa však príležitostne cítiť slabá alebo ospalá počas užívania Anastrozolu Pharmacenter. Ak sa vám to stane poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Filmom obalené tablety Anastrozolu Pharmacenterobsahujú mliečny cukor laktózu.Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Anastrozole Pharmacenter


Vždy užívajte Anastrozole Pharmacenter presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Odporúčaná dávka je jedna tableta (1 mg anastrozolu) užitá raz denne.

 • Snažte sa užívať tabletu v rovnakom čase každý deň.

 • Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.

 • Nezáleží na tom, či užijete Anastrozol Pharmacenter pred, počas alebo po jedle.


Pokračujte v užívaní Anastrozolu Pharmacenter tak dlho, ako vám lekár odporučil. Liečba je dlhodobá a možno ho budete musieť užívať niekoľko rokov.


Použitie u detí a dospievajúcich

Anastrozol Pharmacenter sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Anastrozolu Pharmacenter, ako máte

Ak užijete viac Anastrozolu Pharmacenter, ako ste mali, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.


Ak zabudnete užiť Anastrozole Pharmacenter

Ak ste zabudli užiť svoju dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky súčasne), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Anastrozole Pharmacenter

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

Bolesť hlavy.
• Návaly horúčavy.
• Pocit nevoľnosti (pocit na vracanie).

Kožné vyrážky.
• Bolesť alebo stuhnutosť v kĺboch.

Zápal kĺbov (artritída).

Pocit slabosti.

Strata kostnej hustoty (osteoporóza).


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb zo 100)

Strata chuti do jedla.
• Zvýšené alebo vysoké hladiny tuku známeho ako cholesterol v krvi. Mohlo by sa to vidieť v krvných testoch.
• Pocit ospalosti.

Syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky).

Hnačka.
• Nevoľnosť (vracanie).
• Zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú ako dobre pracuje vaša pečeň.

Rednutie vlasov (strata vlasov).

Alergické (precitlivenostné) reakcie vrátane opuchu tváre, pier alebo jazyka.
• Bolesť kostí.

Vaginálna suchosť.

Krvácanie z pošvy (zvyčajne v niekoľkých prvých týždňoch liečby - ak krvácanie pokračuje, poraďte sa s lekárom).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1000 osôb)

Zmeny v špeciálnych krvných testoch, ktoré ukazujú ako pracuje vaša pečeň (gamma-GT a bilirubín).

Zápal pečene (hepatitída)

Žihľavka
• Lúpavý prst (stav, pri ktorom prsty alebo palec ostanú v ohnutej polohe).

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 10 000 osôb)

Zriedkavý zápal kože, ktorý sa môže prejaviť červenými škvrnami alebo pľuzgiermi.

Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (alergická alebo anafylaktoidná reakcia).

Zápal malých ciev spôsobujúci červené alebo fialové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu

vyskytnúť príznaky ako bolesti kĺbov, žalúdka a obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova

purpura“.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

Extrémne závažné kožná reakcia s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známa ako „Stevensonov-Johnsonov syndróm“.

Alergické (precitlivenostné) reakcie s opuchom hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní. Toto je známe ako „angioedém“


Ak sa vám niečo také stane, zavolajte záchrannú službu alebo navštívte ihneď lekára – budete potrebovať neodkladné lekárske ošetrenie.


Účinky na vaše kosti
Anastrozol znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže to znížiť obsah minerálov v kostiach. Vaše kosti môžu byť menej pevné, následkom čoho sa môže zvýšiť riziko vzniku zlomenín.

Váš lekár bude zohľadňovať tieto riziká v zmysle odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Mali by ste sa porozprávaťso svojím lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Anastrozole Pharmacenter


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Tablety uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich deti nemôžu vidieť ani dosiahnuť na ne. Vaše tablety by im mohli uškodiť.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte vaše tablety v pôvodnom obale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anastrozole Pharmacenter obsahuje

 • Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

 • Ďalšie zložky v jadre tablety sú monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón (E1201) a magnéziumstearát (E572).

Zložky obalu tablety sú makrogol, hypromelóza (E464)a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Anastrozole Pharmacenter a obsah balenia


Anastrozole Pharmacenter je biela, filmom obalená, okrúhla tableta s nápisom „ANA“ a „1“ na jednej strane.

Anastrozole Pharmacenter je dostupný v blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabliet a v blistroch pre nemocnicu po 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pharmacenter Slovakia s.r.o.

Kremnická 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló, 1

Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Španielsko


Cemelog Kft.

Vasút u 13

2040 Budaörs, Maďarsko


Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u 13

2040 Budaörs, Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko: Zolkir 1 mg filmomhulde tabletten

Maďarsko: Anastrozole Pharmacenter

Česká republika: Anastrozole Pharmacenter

Slovenská republika: Anastrozole Pharmacenter


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.Anastrozole Pharmacenter

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Anastrozole Pharmacenter

1 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


Biele, filmom obalené, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „ANA“ a „1“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba pokročilého štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien.

 • Adjuvantná liečba včasného invazívneho štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.

 • Adjuvantná liečba včasného štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré boli 2 až 3 roky liečené adjuvantným tamoxifénom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelé pacientky vrátane starších pacientok

Jedna tableta (1mg) sa užíva perorálne jedenkrát denne.


Odporúčaná dĺžka adjuvantnej endokrinnej liečby včasného štádia invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze je 5 rokov.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa podávať anastrozol deťom a dospievajúcim vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientok s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa zmena dávky neodporúča. U pacientok s ťažkým poškodením obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientok s ľahkým ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podania

Anastrozol sa užíva perorálne.


4.3 Kontraindikácie

Anastrozol je kontraindikovaný:

-u gravidných alebo dojčiacich žien.

- u pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Anastrozol nemajú užívať ženy pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia anastrozolu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anstrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časti 4.5 a 5.1).


Účinok na kostnú minerálnu hustotu

Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).


U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať.U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobený anastrozolom (pozri časť 4.8).


Poškodenie funkcie pečene

Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.


Poškodenie funkcie obličiek

Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Deti a dospievajúci

Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože sa v tejto skupine pacientov nepreukázala bezpečnosť a účinnosť (pozri časť 5.1).

Anastrozol sa nemá užívať ako doplnok k liečbe rastovým hormónom u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii sa účinnosť ani bezpečnosť nepreukázala (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje hladiny estradiolu, preto sa anstrozol nesmie užívať ako doplnok k liečbe rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.Precitlivenosť na laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmúužívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s antipyrínoma warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje významne metabolizmus antipyrínua R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovanými enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.

Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časti 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne údaje o podávaní anastrozolu tehotným pacientkám. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnútoxicitu (pozri časť 5.3). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

Účinky anastrozolu na plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anastrozol nemá žiaden alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaní anastrozolu sa však zaznamenala asténia a somnolencia. Ak tieto príznaky pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je stanovené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré sa liečili adjuvantnou liečbou počas piatich rokov (ATAC štúdia).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Hypercholesterolémia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Somnolencia

Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Nauzea

Časté

Hnačka

Vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy

Menej časté

Zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy a bilirubínu

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka

Časté

Vypadávanie vlasov (alopécia)

Alergické reakcie

Menej časté

Žihľavka

Zriedkavé

Multiformný erytém

Anafylaktoidná reakcia

Kožná vaskulitída (vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury)**

Veľmi zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Angioedém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

Bolesť/stuhnutosť kĺbov

Artritída

Osteoporóza

Časté

Bolesť kostí

Menej časté

Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

Suchosť v pošve

Vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Asténia

* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifénom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé” (≥ 0,01 % až < 0,1 %).

*** Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti v štúdii ATAC

Nežiaduci účinok


anastrozol

(n=3092)

tamoxifén

(n=3094)

Návaly tepla

1104 (35,7 %)

1264 (40,9 %)

Bolesť kĺbov/stuhnutosť

1100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Zmeny nálad

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Fraktúry chrbtice, bedier alebo zápästia/Colles

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Fraktúry zápästia/Collesova fraktúra

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Fraktúry chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Fraktúry bedra

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakty

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Poruchy koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna tromboembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Rozsiahle venózne tromboembolické príhody, vrátane PE

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Rakovina endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Miera výskytu zlomenín v rozsahu 22 na 1000 pacient-rokov v skupine s anastrozolom a 15 na 1000 pacient-rokov v skupine s tamoxifénom bola zaznamenaná v mediáne sledovania 68 mesiacov. Zaznamenaná miera fraktúr pre anastrozol je podobná miere, ktorá sa vyskytuje u postmenopauzálnej populácie zodpovedajúceho veku. Výskyt osteoporózy bol 10,5 % u pacientok liečených anastrozolom a 7,3 % u pacientok liečených tamoxifénom.


Nebolo určené, či miery fraktúr a osteoporózy zaznamenané v ATAC u pacientov v liečbe anastrozolom odrážajú ochranný účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu, alebo oboje.


4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním sú iba obmedzené klinické skúsenosti.

V štúdiáchna zvieratách preukázal anastrozol nízku akútnu toxicitu.


V klinických štúdiách sa podávali rôzne dávky anastrozolu, zdravým mužom – dobrovoľníkom – v jednorazovej dávke až do 60 mg a postmenoupauzálnym ženám s pokročilým štádiom rakoviny prsníka až do 10 mg denne; tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy nebola stanovená.


Neexistuje žiadne špecifické antidotum pri predávkovaní a liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania je potrebné zvážiť možnosť, že boli užité viaceré látky.

Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie.

Prospešná môže byť dialýza, pretože väzba anastrozolu na bielkoviny nie je vysoká.

Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmu.

ATC kód: L02B G03


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidný inhibítor aromatázy. U postmenopauzálnych žien sa estradiol tvorí hlavne premenou androstendiónu na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Zistilo sa, že znížené cirkulujúce hladiny estradiolu sú prospešné u žien s rakovinou prsníka.


Vysoko senzitívny rozbor ukázal, že anastrozol v dennej dávke 1 mg spôsobuje u postmenopauzálnych žien viac ako 80 %-nú supresiu estradiolu.

Anastrozol nemá žiadnu progestagénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.


Anastrozol v dennej dávke do 10 mg nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu stanovenú pred alebo po štandardnej ACTH stimulácii. Preto nie je potrebné pridávať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pokročilý karcinóm prsníka

Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkove bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifénu raz denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší než tamoxifén v čase do progresie nádoru (pomer rizík (Hazard ratio, HR): 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI): 1,11 – 1,82; medián času do progresie: 11,1 mesiacov pre anastrozol a 5,6 mesiaca pre tamoxifen, p = 0,006). Miera objektívnej odpovede nádoru bola pre anastrozol a tamoxifén podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifén mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004 a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifénom buď pokročilého alebo včasného karcinómu prsníka došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg anastrozolu 1 x denne, alebo 40 mg megestrolacetátu 4 x denne. Primárnymi premennými účinnosti boli: čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítali: miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory

V rozsiahlej klinickej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, liečených počas 5 rokov (pozri nižšie), mal anastrozol v porovnaní s tamoxifenom štatisticky lepšie výsledky v prežívaní bez ochorenia. U prospektívne definovanej populácie pozitívnej na hormonálne receptory bol prínos anastrozolu v prežívaní bez ochorenia oproti tamoxifenu ešte výraznejší.


Tabuľka 3 Súhrn koncových ukazovateľov zo štúdie ATAC: analýza po ukončení 5-ročnej liečby


Koncové ukazovatele

účinnosti

Počet udalostí (frekvencia)


Celá populácia (Intention to treat population)

Nádor pozitívny na estrogénové receptory


anastrozol

(n=3125)

tamoxifén

(n=3116)

anastrozol

(n=2618)

tamoxifén

(n=2598)

Prežívanie bez ochoreniaa

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Pomer rizik

0,87

0,83

Obojstranný 95 % CI

0,78 až 0,97

0,73 až 0,94

Hodnota p

0,0127

0,0049

Prežívanie bez vzdialeného ochoreniab

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Pomer rizika

0,94

0,93

Obojstranný 95 % CI

0,83 až 1,06

0,80 až 1,07

Hodnota p

0,2850

0,2838

Čas do návratu ochoreniac

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Pomer rizika

0,79

0,74

Obojstranný 95 % CI

0,70 až 0,90

0,64 až 0,87

Hodnota p

0,0005

0,0002

Čas do návratu vzdialeného ochoreniad

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Pomer rizika

0,86

0,84

Obojstranný 95 % CI

0,74 až 0,99

0,70 až 1,00

Hodnota p

0,0427

0,0559

Primárny kontralaterálny karcinóm prsníka

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Pomer šancí

0,59

0,47

Obojstranný 95 % CI

0,39 až 0,89

0,30 až 0,76

Hodnota p

0,0131

0,0018

Celkové prežívaniee

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Pomer rizika

0,97

0,97

Obojstranný 95 % CI

0,85 až 1,12

0,83 až 1,14

Hodnota p

0,7142

0,7339


a Prežívanie bez ochorenia zahŕňa všetky prípady návratu ochorenia a je definované ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

b Prežívanie bez vzdialeného ochorenia sa definuje ako prvý výskyt vzdialeného ochorenia alebo úmrtia (z akejkoľvek príčiny).

c Čas do návratu ochorenia sa definuje ako prvý výskyt loko-regionálneho návratu ochorenia, nového kontralaterálneho karcinómu prsníka, návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

d Čas do návratu ochorenia sa definuje ako prvý výskyt návratu vzdialeného ochorenia alebo úmrtia na karcinóm prsníka.

e Počet (%) pacientok, ktoré zomreli.


Kombinácia anastrozolu a tamoxifénu v porovnaní s tamoxifénom nepreukázala žiadne prínosy v účinnosti u všetkých pacientok, ani u populácie pozitívnej na hormonálne receptory. Liečba v tejto skupine sa v priebehu štúdie ukončila.

Po sledovaní s mediánom 10 rokov sa s odstupom času opäť porovnali liečebné účinky anastrozolu v porovnaní s tamoxifenom. Výsledky boli v súlade z predchádzajúcimi analýzami.


Adjuvantná liečba včasného invazívneho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u pacientok liečených adjuvantným tamoxifénom

V klinickej štúdii fázy III (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8), ktorej sa zúčastnilo 2 579 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory, ktoré podstúpili chirurgický zákrok s rádioterapiou alebo bez nej a bez chemoterapie (pozri nižšie), sa po sledovaní s mediánom 24 mesiacov zistilo, že prechod na liečbu anastrozolom po 2 rokoch adjuvantnej liečby tamoxifenom spôsobil štatisticky lepšie výsledky prežívania bez ochorenia v porovnaní s pacientkami, ktoré pokračovali v liečbe tamoxifénom.


Tabuľka 4 Súhrn koncových ukazovateľov a výsledkov zo štúdie ABCSG 8

Koncové ukazovatele

účinnosti


Počet udalostí (frekvencia)

anastrozol

(n= 1297)

tamoxifén

(n=1282)

Prežívanie bez ochorenia

65 (5,0)

93 (7,3)

Pomer rizika

0,67

Obojstranný 95 % CI

0,49 až 0,92

Hodnota p

0,014

Čas do návratu akéhokoľvek ochorenia

36 (2,8)

66 (5,1)

Pomer rizika

0,53

Obojstranný 95 % CI

0,35 až 0,79

Hodnota p

0,002

Čas do návratu vzdialeného ochorenia

22 (1,7)

41 (3,2)

Pomer rizika

0,52

Obojstranný 95 % CI

0,31 až 0,88

Hodnota p

0,015

Nový kontralaterálny karcinóm prsníka

7 (0,5)

15 (1,2)

Pomer šancí

0,46

Obojstranný 95 % CI

0,19 až 1,13

Hodnota p

0,090

Celkové prežívanie

43 (3,3)

45 (3,5)

Pomer rizík

0,96

2-stranný 95%CI

0,63 až 1,46

Hodnota p

0,840


Ďalšie dve podobné štúdie (GABG/ARNO 95 a ITA) – do jednej z nich boli zaradené pacientky po operácii a chemoterapii – a kombinovaná analýza štúdií ABCSG 8 a GABG/ARNO 95 podporili tieto výsledky.


Bezpečnostný profil anastrozolu v týchto 3 štúdiách bol v súlade so známym bezpečnostným profilom lieku zisteným u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory.


Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)


V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA skenu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozol + 35 mg rizedronátu 1-krát týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozol + 35 mg rizedronátu 1-krát týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA skenu) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozol 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu 1-krát týždenne. Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolommohlo zvážiť použitie bifosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Deti a dospievajúci

Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).

Európska agentúra pre lieky upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 – 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 pacientov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.

V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t. j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty (pubertas praecox) u mužov, známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečenej kombináciou anastrozol + bikalutamid. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov stanoviť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného liečebného režimu. 13 zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov.

Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli: zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov; zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov sa pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs .


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS).

Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kostí a rýchlosti rastu.


Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. – 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. – 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu 2 hodín po podaní dávky (pri podaní lieku nalačno).

Jedlo mierne znižuje rýchlosť absorpcie, ale nie jej rozsah. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas podávania anastrozolu tabliet 1-krát denne klinicky významný účinok na rovnovážne plazmatické koncentrácie. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a akumulácia je 3- až 4-násobná. Neexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.


Farmakokinetika nebola sledovaná u detí.


Distribúcia

Anastrozol sa viaže na plazmatické proteíny iba na 40 %.


Biotransformácia

Anastrozol sa u postmenopauzálnych žien metabolizuje v rozsiahlej miere, pričom menej ako 10 % dávky sa vylúči močom v nezmenenej forme do 72 hodín po podaní dávky. Anastrozol sa metabolizuje N-dealkyláciou, hydroxyláciou a glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú prevažne močom. Triazol, hlavný metabolit anastrozolu v plazme, neinhibuje enzým aromatázu.


Eliminácia

Anastrozol sa eliminuje pomaly a jeho plazmatický polčas eliminácie je 40 až 50 hodín.


Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých jedincov (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u normálnych jedincov v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov s poškodením funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poškodením funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poškodenia funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.2 a 4.4).


Deti a dospievajúci


U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 – 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 – 10 rokov), v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita

V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.

Chronická toxicita

V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili, ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (psy 3 mg/kg/deň, potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo degeneratívne zmeny.


Mutagenita

Genetické toxikologické skúšky preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných strát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od vysadenia zlúčeniny úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakológiou zlúčeniny.


Prežívanie mláďat potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u potkanov sa zvýšenie výskytu novotvarov pečene, strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov pozorovalo iba pri podávaní vysokých dávok (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100‑krát vyššiu expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu u myší sa pozorovala indukcia benígnych nádorov ovárií a poruchy vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov (menší počet histiocytových sarkómov u samíc a viacero prípadov úhynu v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón (K31) (E1201)

Magnéziumstearát (E572)

Makrogol (PEG 400)

Hypromelóza (E464)

Dioxid titánu (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


48 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Papierové škatuľky, ktoré obsahujú PVC/PE/PVDC/Al blistre po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabliet a blistre pre nemocnice (PVC/PE/PVDC/Al) po 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmacenter Slovakia s.r.o., Kremnická 26, 851 01, Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0386/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21. 01. 2009

Dátum predĺženia registrácie: 26.03.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014
Anastrozole Pharmacenter