+ ipil.sk

Androcur-50Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č: 2015/01311-ZP


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY

(použitie u žien)


Androcur-50

50 mg tablety

cyproterónacetát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

1. Čo je Androcur-50 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Androcur-50

3. Ako užívať Androcur-50

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Androcur-50

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Androcur-50 a na čo sa používa


Androcur-50 je hormonálny liek, ktorý potláča účinok androgénov, čo sú pohlavné hormóny tvorené predovšetkým u mužov, no tiež – v malom množstve – u žien. Liečivo je cyproterónacetát.


Androcur-50 priaznivo ovplyvňuje stavy závislé od androgénov, ako je nadmerný rast vlasov pri hirzutizme (nadmernom ochlpení u žien), strata vlasov na temene hlavy (androgénna alopécia) a zvýšená činnosť mazových žliaz pri akné a seborei (nadmerné vylučovanie kožného mazu).


K Androcuru-50 vám môže lekár predpísať antikoncepciu s obsahom gestagénu a estrogénu, ako sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol, aby zabezpečil ochranu pred otehotnením a stabilizáciu cyklu. Počas kombinovanej liečby je potlačená funkcia vaječníkov. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné (vratné).


Androcur-50 sa používa na:

Liečbu závažných príznakov androgenizácie, ako sú:


 • veľmi ťažký hirzutizmus (nadmerný rast vlasov)

 • strata vlasov na temene hlavy závislá od androgénov vedúca nakoniec k plešivosti (závažná androgenetická alopécia)

 • ťažké formy akné a/alebo seborey2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Androcur-50


Neužívajte Androcur-50:


Ak máte akýkoľvek stav uvedený nižšie, Androcur-50 neužívajte.

Ak sa vás ktorýkoľvek z nich týka, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Androcur-50:

 • ak ste tehotná alebo dojčíte

 • ak máte ochorenie pečene

 • ak ste v minulosti mali žltačku alebo pretrvávajúce svrbenie v priebehu predchádzajúceho tehotenstva

 • ak máte ste v minulosti mali tehotenský opar (herpes gestationis)

 • ak máte dedičné poruchy funkcie pečene s porušeným vylučovaním bilirubínu, ktorý vzniká rozpadom farbiva červených krviniek (Dubinov-Johnsonov syndróm alebo Rotorov syndróm)

 • ak máte alebo ste niekedy mali nezhubný alebo zhubný nádor pečene

 • ak máte alebo ste niekedy mali nezhubný nádor mozgu (meningióm)

 • ak máte kachektizujúce ochorenie (ochorenie spôsobujúce úbytok alebo stratu sily)

 • ak máte ťažkú chronickú depresiu

 • ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie ovplyvňujúce cirkuláciu krvi: osobitné stavy súvisiace s trombózou (tvorba krvných zrazenín) v krvných cievach (tromboembolická príhoda)

 • ak máte ťažkú cukrovku s poškodením krvných ciev

 • keď máte kosáčikovitú anémiu (málokrvnosť)

 • ak ste alergická (precitlivená) na cyproterónacetát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)


Ak vám lekár predpíše antikoncepciu s obsahom gestagénu a estrogénu (napr. lieky s liečivami cyproterónacetát a etynilestradiol) v kombinácii s Androcurom-50 treba venovať pozornosť aj informáciám v písomnej informácii pre používateľky pre tento liek.


Upozornenia a opatrenia


Androcur-50 sa nesmie podávať pred skončením puberty malým dievčatám a dospievajúcim dievčatám, pretože nemožno vylúčiť nepriaznivý vplyv na telesný rast a doposiaľ nestabilizované hormónmi riadené funkcie. Bezpečnosť a účinnosť sa u detí a dospievajúcich do 18 rokov v klinických sledovaniach nestanovila.


Ak máte cukrovku, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné, aby upravil vašu antidiabetickú liečbu. Toto ochorenie si počas liečby Androcurom-50 vyžaduje prísny dohľad lekára (pozri tiež časť „Neužívajte Androcur-50“).


Údaje zo štúdií na zvieratách ukazujú, že vysoké dávky Androcuru-50 môžu znížiť funkciu žľazy tvoriacej hormóny umiestnenej na horných póloch obličiek (nadobličky).Preto môže lekár počas liečby Androcurom-50 vykonať niektoré testy, a tak sledovať tento účinok.


V súvislosti s dlhodobým (roky) užívaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg/deň a vyšších sa zaznamenal výskyt meningiómov (ojedinelých aj mnohopočetných). Ak sa u vás zistí meningióm, váš lekár zastaví liečbu Androcurom-50 (pozri časť „Nepoužívajte Androcur-50“).


U pacientov užívajúcich Androcur-50 sa hlásili krvné zrazeniny (tromboembolické príhody), hoci sa priama súvislosť s Androcurom-50 nepotvrdila. Pacienti s výskytom krvných zrazenín v minulosti alebo s nádormi v pokročilom štádiu majú zvýšené riziko výskytu krvných zrazenín.


Ak ste niekedy mali krvnú zrazeninu v tepnách alebo žilách, ako sú hlboká žilová trombóza, krvná zrazenina v pľúcach (pľúcna embólia), srdcový záchvat (infarkt myokardu) alebo mŕtvica (mozgovocievna príhoda), povedzte to svojmu lekárovi.


Pred začiatkom liečby sa musí vykonať lekárske vyšetrenie a gynekologické vyšetrenie (vrátane prsníkov a cytologického steru z krčku maternice) a musí sa vylúčiť tehotenstvo.


Ak sa v priebehu kombinovanej liečby santikoncepciou s obsahom gestagénu a estrogénu vyskytne mierne krvácanie „mimo poradia“počas 3 týždňov, v ktorých sa antikoncepčné tablety užívajú, užívanie tabliet sa nemá prerušiť. Ak je krvácanie silnejšie, musíte navštíviť lekára.


Pri súbežnom použití antikoncepcie, ako sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol sa musí venovať pozornosť všetkým dôležitým informáciám uvedeným v písomnej informácii pre používateľky tohto lieku.


Iné lieky a Androcur-50

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi ak užívate statíny (lieky na znižovanie tukov v krvi), pretože vysoké dávky Androcuru-50 môžu zhoršiť určité vedľajšie účinky (myopatiu alebo rabdomyolýzu), ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby statínmi.


Tiež informujte svojho lekára ak užívate iné lieky, ktoré majú účinok na pečeň, napr. :


 • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (na hubovité infekcie)

 • ritonavir (na vírusové infekcie)

 • rifampicín (na tuberkulózu)

 • fenytoín (na epilepsiu)

 • prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného


Vysoké dávky Androcuru-50 (100 mg 3-krát denne) môžu zablokovať určité pečeňové enzýmy, čo môže ovplyvniť účinok iných liekov.


Tehotenstvo

Androcur-50 sa v tehotenstve nesmie užívať.


Dojčenie

Androcur-50 sa počas dojčenia nesmie užívať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Androcur-50 môže viesť k únave a zníženiu energie a zhoršiť vašu koncentráciu.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Androcuru-50

Androcur-50 obsahuje 105,5 mg laktózy v tablete. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Androcur-50


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety sa užívajú po jedle s dostatočným množstvom tekutiny.Ak máte dojem, že účinok Androcuru-50 je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ženy v plodnom veku


Androcur-50 nesmiete užívať, ak ste tehotná. Preto sa pred začiatkom liečby musí vylúčiť tehotenstvo.


Liečba začína prvý deň cyklu (prvý deň krvácania). Iba ženy bez menštruácie (s amenoreou) môžu začať liečbu Androcurom-50 okamžite. V tomto prípade sa bude prvý deň liečby považovať za prvý deň cyklu a ďalej sa pokračuje podľa nasledovných odporúčaní.


Od prvého do desiateho dňa cyklu (10 dní) sa užíva jedna tableta Androcuru-50 dvakrát denne. Navyše tieto ženy môžu užívať antikoncepciu obsahujúcu estrogén a gestagén, ako sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol od 1. do 21. dňa cyklu na zabezpečenie potrebného antikoncepčného účinku a na stabilizáciu cyklu.


Deň užívania tabliet

1.

10.

21.      

  


7-dňový interval

  

      

    


      

      

      


  

---------------------


1. deň cyklu.Krvácanie  2 tablety Androcuru-50 o 1 obalená tableta obsahujúca liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol


Ak užívate cyklickú kombinovanú liečbu, musíte tablety užívať každý deň približne v rovnakom čase.


Po 21 dňoch užívania tabliet obsahujúcich liečivá cyproterónacetát a etynilestradiol nasleduje 7-dňová prestávka a v tomto čase sa objaví krvácanie z vysadenia.

Presne 4 týždne (28 dní) od začiatku cyklu liečby, presne v rovnaký deň týždňa sa začne ďalší cyklus kombinovanej liečby bez ohľadu na to, či krvácanie prestalo alebo nie.


Ak váš lekár spozoruje počas kombinovanej liečby s liekmi obsahujúcich liečivá cyproterónacetát a etynilestradiol klinické zlepšenie, môže dennú dávku Androcuru-50 počas prvých 10 dní kombinovanej liečby znížiť na 1 alebo 1/2 tablety, prípadne môže postačovať samotné lieký obsahujúce liečivá cyptroterónacetát a etynilestradiol.


Vynechanie krvácania

Ak sa v zriedkavých prípadoch krvácanie neobjaví, užívanie tabliet musíte prechodne prerušiť a musíte navštíviť lekára, aby sa pred obnovením užívania vylúčilo tehotenstvo.


Pacientky po menopauze alebo po chirurgickom odstránení maternice (hysterektómii)


Pacientky po menoupauze alebo po chirurgickom odstránení maternice môžu Androcur-50 užívať samostatne. Podľa intenzity ťažkostí môže byť priemerná dávka 1 tableta až 1/2 tablety Androcuru-50 denne počas 21 dní so 7-dňovou prestávkou bez užívania tabliet.


Ak máte dojem, že účinok Androcuru-50 je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Staršie pacientky (65 rokov a staršie)

Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u starších pacientok.


Pacientky s poškodením funkcie pečene

Keď máte poškodenú funkciu pečene Androcur-50 neužívajte (pozri časť „Neužívajte Androcur-50“).


Pacientky s poškodením funkcie obličiek

Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek.


Ak užijete viac Androcuru-50 ako máte

Po užití príliš veľa tabliet Androcuru-50 nie sú hlásenia o žiadnych škodlivých účinkoch.


Ak zabudnete užiť Androcur-50

Vynechanú tabletu Androcuru-50 neužívajte (neužívajte dvojnásobnú dávku na nahradenie chýbajúcej tablety). Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase spolu s prostagén-estrogénovým kontraceptívom. Ak užívate cyklickú kombinovanú liečbu s kontraceptívom (antikoncepciou), ako je sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol, musíte dodržiavať stanovený čas dňa užívania tablety kontraceptívnej tablety (spolu s Androcurom-50). Ak zabudnete užiť kontraceptívum vo zvyčajnom čase, musíte ho užiť najneskôr počas nasledujúcich 12 hodín. Ak od času, keď zvyčajne užívate tabletu kontraceptíva, uplynulo viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana v tomto cykle sa môže znížiť. Musia sa zohľadniť špeciálne upozornenia o spoľahlivosti antikoncepcie a odporúčania ohľadom vynechaných tabliet uvedené v písomnej informácii pre používateľky kontraceptíva. Ak po tomto cykle nenastane krvácanie, pred obnovením užívania sa musí vylúčiť tehotenstvo.


Ak prestanete užívať Androcur-50

Pôvodné príznaky, na ktoré bol Androcur-50 predpísaný lekárom, sa môžu zhoršiť.

Neukončite užívanie Androcuru-50 pokiaľ vám lekár nepovedal, že tak máte spraviť. Ak chcete používanie Androcuru-50 ukončiť, porozprávajte sa o tom najprv so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Androcur-50 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Okamžite povedzte svojmu lekárovi ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných príznakov:


 • všeobecne pocit choroby, horúčku, nevoľnosť, vracanie, stratu chuti do jedla, svrbenie na celom tele, zožltnutie kože a očí, svetlo sfarbenú stolicu, tmavé sfarbenie moču. Tieto príznaky môžu byť znakmi pečeňovej toxicity, vrátane zápalu pečene (hepatitídy) alebo zlyhania pečene.


Poruchy funkcie pečene, niektoré z nich ťažké (žltačka, hepatitída a zlyhanie pečene), sa zaznamenali u pacientov liečených Androcurom-50. Pri dávkach 100 mg a viac sa tiež zaznamenali smrteľné prípady. Poruchy funkcie pečene súvisia s dávkou a zvyčajne sa vyvinú niekoľko mesiacov po začatí liečby. Preto bude lekár pred liečbou a počas liečby sledovať funkciu pečene, najmä ak sú prítomné akékoľvek príznaky alebo znaky, ktoré by naznačovali toxicitu pečene. Ak sa potvrdí toxicita pečene, lekár zastaví liečbu Androcurom-50.


Nezvyčajné bolesti v hornej časti brucha, ktoré spontánne nevymiznú v krátkom čase. Tieto príznaky môžu byť znakmi nezhubných alebo zhubných nádorov pečene, ktoré môžu viesť k život-ohrozujúcemu vnútornému krvácaniu (intraabdominálna hemorágia).


 • Opuch lýtka alebo nohy, bolesť na hrudi, zrýchlené dýchanie alebo náhla slabosť. Tieto príznaky môžu byť znakmi tvorby krvných zrazenín (tromboembolické príhody).


Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


 • nezhubné alebo zhubné nádory pečene

 • nezhubné nádory mozgu (meningiómy) (pozri časti „Neužívajte Androcur-50“ a „Upozornenia a opatrenia“)

 • alergická reakcia (precitlivenosť)

 • prírastok telesnej hmotnosti

 • úbytok telesnej hmotnosti

 • depresívna nálada

 • prechodný nepokoj

 • znížený pohlavný pud (znížená pohlavná túžba)

 • zvýšený pohlavný pud (zvýšená pohlavná túžba)

 • tvorba krvných zrazenín (tromboembolické príhody (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

 • dýchavičnosť

 • vnútorné krvácanie (intraabdominálna hemorágia)

 • toxicita pečene vrátane žltačky, zápalu pečene (hepatitída), zlyhania pečene

 • vyrážka

 • potlačená ovulácia

 • citlivosť prsníkov

 • špinenie

 • únava (vyčerpanosť)


Pri kombinovanej liečbe s kontraceptívom, ako sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol je potlačená ovulácia, takže je stav neplodnosti.


Ak vám lekár predpíše kontraceptívum, ako sú lieky obsahujúce liečivá cyprotéronacetát a etynilestradiol v kombinácii s Adrocurom-50, musíte venovať pozornosť všetkým vedľajším účinkom uvedeným v písomnej informácii pre používateľky tohto lieku.


Androcur-50 môže viesť k opuchu prsných žliaz (nazývanému gynekomastia), čiastočne spojenému s citlivosťou bradaviek na dotyk, ktorý zvyčajne ustúpi po vysadení lieku Androcur-50.


V súvislosti s dlhodobým (niekoľko rokov) podávaním Androcuru-50 v dávkach 25 mg denne a vyšších sa hlásil výskyt nezhubných nádorov mozgu (meningiómov) (pozri časti „Neužívajte Androcur-50“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V..Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Androcur-50


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Androcur-50 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Androcur-50 obsahuje


 • Liečivo je cyproterónacetát. Každá tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón 25, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Androcur-50 a obsah balenia

Androcur-50 sú biele až slabo žltkasté tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane s vyrazeným „BV“ a pravidelným šesťuholníkom. Dajú sa rozdeliť na rovnaké polovice.

Pretláčacie balenie (blister) PVC/hliník alebo liekovka z hnedého skla typu III, písomná informácia pre používateľky, škatuľa.

Veľkosť balenia: 20, 50 a 250 tabliet


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

D-13342 Berlín

Nemecko


Výrobca

Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

D- 3342 Berlín

Nemecko


Delpharm Lille S.A.S

Zone Industrielle de Roubaix-Est

Rue de Toufflers

F-59390 Lys-lez-Lannoy

Francúzsko


Bayer Weimar GmbH und Co. KG

Dobereinerstr. 20

D-99427 Weimar

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

7


Androcur-50

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2010/06066

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

(pre použitie u mužov)


1. NÁZOV LIEKU


Androcur - 50

50 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg cyproterónacetátu.


Pomocná látka so známym účinkom: 105,5 mg monohydrátu laktózy v tablete (pozri časť 4.4)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biela až slabo žltá tableta s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane s vyrazeným „BV“ a pravidelným šesťuholníkom. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža (sexuálna deviácia)

 • Antiandrogénna liečba inoperabilného karcinómu prostaty


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Perorálne použitie


Dávkovanie

Tablety sa užívajú po jedle a zapíjajú trochou tekutiny.


Maximálna denná dávka je 300 mg.


Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža (sexuálna deviácia)


Liečba zvyčajne začína 1 tabletou Androcuru-50 dvakrát denne. Dávku možno zvýšiť na 2 tablety dvakrát denne alebo na krátke obdobie aj na 2 tablety trikrát denne. Po dosiahnutí uspokojivého výsledku treba skúsiť udržať terapeutický účinok s čo najnižšou možnou dávkou. Dosť často postačuje 1/2 tablety dvakrát denne. Pri nastavovaní udržiavacej dávky alebo pri vysadení lieku sa dávka nesmie redukovať náhle, ale postupne. Preto sa má denná dávka znižovať o 1 tabletu alebo ešte vhodnejšie o 1/2 tablety v intervaloch niekoľkých týždňov.


Na stabilizovanie terapeutického účinku je potrebné užívať Androcur-50 dlhodobo. Ak je to možné, tak spolu so súbežným psychoterapeutickým dohľadom.


Antiandrogénna liečba inoperabilného karcinómu prostaty


2 tablety Androcuru-50 dvakrát až trikrát denne (= 200 - 300 mg).


Ani po zlepšení stavu alebo pri remisii sa nesmie prerušiť liečba alebo redukovať dávkovanie.


Zníženie začiatočného vzostupu mužských pohlavných hormónov pri liečbe LH-RH agonistmi:

Na začiatku 5 - 7 dní po 2 tablety samotného Androcuru-50 dvakrát denne (= 200 mg), potom 3 - 4 týždne 2 tablety Androcuru-50 dvakrát denne (= 200 mg) spolu s LH-RH agonistom v dávkovaní podľa odporúčania držiteľa rozhodnutia o registrácii (pozri súhrn charakteristických vlastností lieku LH-RH agonistu).


Zvládnutie návalov horúčavy u pacientov s kombinovanou liečbou s LH-RH agonistami alebo po orchiektómii:


1 – 3 tablety Androcuru-50 denne (50-150 mg). Ak je potrebné, dávka sa môže vytitrovať až na 2 tablety trikrát denne (300 mg).


Ďalšie informácie pre osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci

Adrocur-50 sa neodporúča používať u malých chlapcov a dospievajúcich do 18 rokov v dôsledku chýbajúcich údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Androcur-50 sa nemá podávať pred skončením puberty, pretože nemožno vylúčiť nepriaznivý vplyv na telesný rast a doposiaľ nestabilizované endokrinné funkcie.


Geriatrickí pacienti

Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u starších pacientov.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s ochoreniami pečene je použitie Androcuru-50 kontraindikované (t.j. pokiaľ sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálnych hodnôt).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Nie sú žiadne údaje, ktoré odporúčajú potrebu úpravy dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek.


4.3 Kontraindikácie


Potlačenie intenzity patologicky zmeneného pohlavného pudu u muža (sexuálna deviácia)

 • ochorenia pečene

 • Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm

 • v minulosti zistený alebo existujúci nádor pečene

 • v minulosti zistený alebo existujúci meningióm

 • kachektizujúce ochorenia

 • ťažká chronická depresia

 • predchádzajúce alebo súčasné tromboembolické procesy

 • ťažký diabetes mellitus s cievnymi zmenami

 • kosáčikovitá anémia

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


Antiandrogénna liečba pri inoperabilnom karcinóme prostaty

 • ochorenia pečene

 • Dubinov-Johnsonov syndróm, Rotorov syndróm

 • v minulosti zistený alebo existujúci nádor pečene (len vtedy, ak nie sú následkom

metastáz karcinómu prostaty)

 • v minulosti zistený alebo existujúci meningióm

 • kachektizujúce ochorenia (s výnimkou pri inoperabilnom karcinóme prostaty)

 • ťažká chronická depresia

 • trombembolické príhody prebiehajúce v súčasnosti

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pečeň

U pacientov liečených Androcuru-50 sa pozorovala priama hepatotoxicita vrátane žltačky, hepatitídy a zlyhania pečene. V dávkach 100 mg a vyšších sa zaznamenali tiež prípady s fatálnym koncom. Väčšina hlásených fatálnych prípadov boli muži s pokročilým karcinómom prostaty. Toxicita je závislá od dávky a zvyčajne sa vyvíja niekoľko mesiacov po začiatku liečby. Pečeňové funkčné testy sa majú vykonať pred liečbou, v pravidelných intervaloch počas liečby a kedykoľvek, ak sa počas liečby objavia akékoľvek príznaky alebo znaky naznačujúce hepatotoxicitu. Ak sa potvrdí hepatotoxicita, Androcur-50 je potrebné vysadiť, pokiaľ hepatotoxicitu nemožno vysvetliť inou príčinou, napr. metastatickým ochorením. V tomto prípade má liečba Androcurom-50 pokračovať, pokiaľ pozorovaný prínos liečby prevažuje riziko.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli po podaní Androcuru-50 popísané benígne a malígne zmeny pečene, ktoré môžu v ojedinelých prípadoch viesť k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu.

Ak sa objavia silné bolesti v nadbruší, zväčšenie pečene alebo znaky vnútrobrušného krvácania, treba zahrnúť do diferenciálne diagnostických úvah aj nádor pečene.


Meningióm

V súvislosti s dlhodobým (roky) podávaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg denne a vyšších sa hlásil výskyt (ojedinelých a mnohopočetných) meningiómov. Ak sa u pacienta liečeného Androcurom-50 diagnostikuje meningióm, liečba Androcurom-50 sa musí ukončiť (pozri časť 4.3).


Tromboembolické príhody

U pacientov, ktorí užívali Androcur-50, sa hlásil výskyt tromboembolických príhod, no príčinná súvislosť sa nepotvrdila. U pacientov s predchádzajúcimi arteriálnymi alebo venóznymi trombotickými / tromboembolickými príhodami (napr. hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia, infarkt myokardu) alebo výskytom cerebrovaskulárnych príhod v anamnéze a so zhubnými nádormi v pokročilom štádiu je zvýšené riziko ďalších tromboembolických príhod.


U mužských pacientov s inoperabilným karcinómom prostaty, ktorí majú v anamnéze trombembolické príhody alebo kosáčikovitú anémiu, či ťažký diabetes s cievnymi zmenami, sa musí osobitne u každého pacienta pred začatím liečby Androcurom-50 starostlivo zvážiť pomer rizika k prínosu liečby.


Anémia

Počas liečby Androcurom-50 sa hlásila anémia. Preto sa má počas liečby pravidelne vyšetrovať počet červených krviniek.


Diabetes mellitus

Ak má pacient diabetes, je potrebný prísny dohľad lekára, pretože počas liečby Androcurom-50 sa môže zmeniť potreba perorálnych antidiabetík alebo inzulínu (pozri tiež časť 4.3).


Dýchavičnosť

Pri liečbe vysokými dávkami Androcuru-50 sa môže vyskytnúť pocit dýchavičnosti. V takýchto prípadoch musí diferenciálna diagnóza zahŕňať stimulačný účinok na dýchanie známy pri progesteróne a syntetických gestagénoch, ktorý sa spája s hypokapniou a kompenzovanou respiračnou alkalózou a nevyžaduje si liečbu.


Adrenokortikálna funkcia

Počas liečby sa má pravidelne vyšetrovať adrenokortikálna funkcia, pretože predklinické údaje poukazujú na možnú supresiu v dôsledku toho, že Androcur-50 má účinok podobný kortikoidom (pozri časť 5.3).


Ďalšie upozornenia

V dôsledku dezinhibičného vplyvu alkoholu sa môže znížiť účinok Androcuru-50 na tlmenie sexuálneho pudu v indikácii „potlačenie sexuálneho pudu pri sexuálnych deviáciách“.


Androcur-50 obsahuje 105,50 mg laktózy v tablete. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Hoci sa nevykonali klinické štúdie interakcií, vzhľadom na to, že sa liek metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, očakáva sa, že ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a iné silné inhibítory CYP3A4 inhibujú metabolizmus cyproterónacetátu. Na druhej strane induktory CYP3A4, ako je napr. rifampicín, fenytoín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného môžu znížiť hladiny cyproterónacetátu.


Na základe štúdií inhibície in vitroje po vysokých terapeutických dávkach cyproterónacetátu 3-krát denne 100 mg možná inhibícia cytochrómu P450 enzýmov CYP2C8, 2C9, 2C19, 3A4 a 2D6.


Riziko statínov súvisiace s myopatiou alebo rabdomyolýzou sa môže zvýšiť, ak sa inhibítory HMGCoA (statíny), ktoré sa primárne metabolizujú prostredníctvom CYP 3A4, súbežne podávajú

s vysokými terapeutickými dávkami cyproterónacetátu, keďže sa delia o rovnakú metabolickú dráhu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Liečba Androcurom-50 na použitie u mužov nie je indikovaná u žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov, ktorých činnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť (napr. pri vedení vozidla a obsluhe strojov), treba upozorniť, že Androcur-50 môže viesť k únave a zníženiu pozornosti a môže zhoršiť schopnosť koncentrácie.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky u pacientov liečených Androcurom-50 sú znížené libido, erektilná dysfukcia a reverzibilná inhibícia spermatogenézy.


Najzávažnejšie nežiaduce účinky u pacientov liečených Androcurom-50 sú hepatálna toxicita, benígne a malígne tumory pečene, ktoré môžu viesť k intraabdominálnej hemorágii a tromboembolickým príhodám.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Frekvencie nežiaducich účinkov hlásené v súvislosti s Androcurom-50 sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (1/10), časté (1/100 až < 1/10), menej časté (1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Nežiaduce účinky identifikované len počas dohľadu po uvedení lieku na trh a pre ktoré frekvenciu nemožno odhadnúťz dostupných údajov sú uvedené ako „neznáme“.


Trieda orgánových systémov MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifických novotvarov (cysty a polypy)

Benígne a malígne tumory pečene*)

Meningiómy§*)

Poruchy krvi a lymfatického systému


Anémia *)

Poruchy imunitného systému
Reakcia precitlivenostiPoruchy metabolizmu a výživy


Zvýšenie telesnej hmotnosti alebo zníženie telesnej hmotnosti

Psychické poruchy

Znížené libido, erektilná dysfunkcia

Depresívne nálady, Nervozita (prechodná)

Poruchy ciev


Tromboembolické príhody *) **)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dýchavičnosť *)

Poruchy gastrointestinál-neho traktu


Intraabdominálna hemorágia *)


Poruchy pečene a žlčových ciest


Hepatálna toxicita vrátane žltačky, hepatitídy, zlyhania pečene *)

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážka
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Osteoporóza

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Reverzibil-ná inhibícia spermato-genézy

Gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava, návaly horúčavy, potenie

§) pozri časť 4.3

*)Pre ďalšiu informáciu pozri časť „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní”.

**) Kauzálny vzťah s Adrocurom-50 nebol potvrdený.


Opis vybraných nežiaducich účinkov


U mužov sa počas liečby Androcurom-50 znižuje pohlavný pud a potencia a je potlačená funkcia gonád. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné.


Androcur-50 v dôsledku antiandrogénneho a antigonádotropného účinku postupne inhibuje v priebehu niekoľkých týždňov spermatogenézu. Spermatogenéza sa postupne opäť obnoví počas niekoľkých mesiacov po ukončení liečby.


U mužov môže viesť Androcur-50 ku gynekomastii (čiastočne spojenej s citlivosťou bradaviek na dotyk), ktorá zvyčajne ustúpi po vysadení lieku.


Dlhodobý deficit androgénov vyvolaný Androcurom-50 môže viesť u mužov, podobne ako iné typy antiandrogénnej liečby, k osteoporóze.


V súvislosti s dlhodobým (niekoľko rokov) podávaním cyproterónacetátu v dávkach 25 mg denne a vyšších sa hlásil výskyt meningiómov (pozri časť 4.3 a 4.4).


Na opis niektorých uvedených nežiaducich účinkov sa použila najvhodnejšia MedDRA terminológia (verzia 8.0). Synonymá alebo súvisiace stavy nie sú uvedené, no majú sa tiež zohľadniť.


4.9 Predávkovanie


Štúdie akútnej toxicity po jednorazovom podaní preukázali, že cyproterónacetát, liečivo Androcuru-50, možno klasifikovať ako prakticky netoxický. Riziko akútnej intoxikácie sa neočakáva ani po náhodnom jednorazovom podaní mnohonásobne vyššej dávky než je terapeutická.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antiandrogény, čisté; ATC kód:G03HA01


Androcur-50 je hormonálny liek s antiandrogénnym účinkom.


U mužov sa počas liečby Androcurom-50 znižuje pohlavný pud a potencia a je potlačená funkcia gonád. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné.

Cyproterónacetát kompetitívne inhibuje účinok androgénov na androgén-dependentných cieľových orgánoch, napr. chráni prostatu pred vplyvom androgénov z gonád a/alebo z kôry nadobličiek.

Cyproterónacetát má centrálne inhibičný účinok. Antigonádotropný účinok vedie k zníženiu syntézy testosterónu v testes, a preto znižuje sérovú koncentráciu testosterónu.


Antigonádotropný účinok cyproterónacetátusa tiež využíva pri kombinácii liečiva s LH-RH agonistami. Začiatočné zvýšenie testosterónu vyvolané touto skupinou liečiv sa cyproterónacetátom znižuje.


Po použití vyšších dávok cyproterónacetátu sa občas prejavila tendencia mierneho zvýšenia hladín prolaktínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Cyproterónacetát sa po perorálnom podaní úplne absorbuje v širokom rozmedzí dávok.

Absolútna biologická dostupnosť cyproterónacetátu je takmer úplná (88 % dávky).


Distribúcia

Po užití 50 mg cyproterónacetátu sa dosiahnu maximálne hladiny v sére asi 140 ng/ml po približne 3 hodinách. Potom hladiny liečiva v sére klesajú v časovom intervale 24 až 120 hodín, s konečným polčasom 43,9 ±12,8 hod. Celkový klírens cyproterónacetátu zo séra sa stanovil na 3,5 ±1,5 ml/min/kg.


Cyproterónacetát sa takmer výlučne viaže na plazmatický albumín. Asi 3,5 - 4 % z celkových koncentrácií liečiva v plazme sú prítomné vo voľnej forme. Keďže väzbový proteín je nešpecifický, zmeny v hladine SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny) farmakokinetiku cyproterónacetátu neovplyvnia.


Vzhľadom na dlhý polčas terminálneho vylúčenia z plazmy (séra) a dennú dávku sa môže po opakovanom dennom podaní očakávať v sére asi trojnásobná akumulácia cyproterónacetátu.


Biotransformácia

Cyproterónacetát sa metabolizuje rôznymi cestami vrátane hydroxylácie a konjugácie. Hlavný metabolit v ľudskej plazme je 15- hydroxyderivát. Prvá fáza metabolizácie cyproterónacetátu je prevažne katalýzou prostredníctvom cytochrómu P450 enzýmu CYP3A4.


Eliminácia

Určitá časť dávky sa nezmenená vylúči žlčou. Väčšina dávky sa vo forme metabolitov vylučuje urinárne a biliárne v pomere 3:7. Polčas priebehu renálnej a biliárnej exkrécie sa stanovil na 1,9 dňa. Metabolity z plazmy sa eliminovali podobne (polčas 1,7 dňa).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Systémová toxicita

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Reprodukčná toxicita

Dočasná inhibícia fertility u samcov potkanov po dennej perorálnej liečbe v žiadnom prípade neznamená, že liečba Androcurom-50 vedie k poškodeniu spermií, ktoré môže byť príčinou malformácií alebo poškodenia fertility u potomstva.


Genotoxicita a karcinogenita

Uznávané prvolíniové testy genotoxicity s cyproterónacetátom poskytli negatívne výsledky. Ďalšie testy však ukázali, že cyproterónacetát je schopný tvoriť adukty s DNA (a zvýšiť reparačnú aktivitu DNA) v pečeňových bunkách potkanov a opíc a tiež v čerstvo izolovaných ľudských hepatocytoch, kým v pečeňových bunkách psa bola hladina aduktov s DNA veľmi nízka.


Tvorba aduktov s DNA sa vyskytuje pri systémových expozíciách cyproterónacetátu a jej výskyt možno očakávať pri odporúčanom dávkovaní. In vivo bol v dôsledku liečby cyproterónacetátom u samíc potkanov zvýšený výskyt fokálnych, možno prekanceróznych poškodení pečene, ktoré sa vyznačovali zmenami bunkových enzýmov u samíc potkanov a u transgénnych potkanov nesúcich vo svojom genóme bakteriálny gén ako cieľ mutácií bola zvýšená frekvencia mutácií.


Doterajšie klinické skúsenosti a správne vedené epidemiologické skúšania nepotvrdzujú zvýšenú incidenciu hepatálnych tumorov u ľudí. Ani výskumy karcinogenity cyproterónacetátu u hlodavcov neodhalili náznaky špecifického karcinogénneho potenciálu.


Musí sa však zohľadniť, že pohlavné steroidy môžu podporiť rast niektorých hormón-dependentných tkanív a nádorov.


Celkovo možno zhrnúť, že dostupné údaje neposkytujú žiadne dôvody, ktoré by vyvolávali pochybnosti o vhodnosti použitia Androcuru-50 u ľudí, ak sa použije v súlade s pokynmi pre dané indikácie a v odporúčanom dávkovaní.


Experimentálna analýza po vyšších dávkach vyvolala na nadobličkách potkanov a psov účinky podobné kortikoidom, čo môže signalizovať podobné účinky u ľudí po najvyššej podanej dávke (300 mg/deň).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón 25, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Pretláčacie balenie (blister) PVC/hliník alebo liekovka z hnedého skla typu III, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

Blister: 20 x 50 mg

50 x 50 mg

Liekovka: 250 x 50 mg


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer Pharma AG

Muellerstrasse 178

D-13342 Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


34/0151/73-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1973

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.12.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014


9


Androcur-50