+ ipil.sk

AnexatePríbalový leták

Schválený textk rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/04289


Písomná informácia pre používateľa


Anexate

injekčný roztok

flumazenil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zubára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca
  aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Anexate a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Anexate

3. Ako používať Anexate

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Anexate

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Anexate a na čo sa používa


Anexate obsahuje liečivo flumazenil. Flumazenil sa používa:

- na úplné alebo čiastočné zrušenie centrálne upokojujúcich účinkov benzodiazepínov (liečivá, ktoré sa používajú na upokojenie, navodenie spánku, uvoľnenie svalov a potlačenie úzkosti).

- na prebudenie po celkovej anestézii po niektorých diagnostických vyšetreniach a operáciách.

- na zrušenie navodených upokojujúcich účinkov benzodiazepínov u detí starších ako 1rok.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Anexate


Nepoužívajte Anexate

- ak ste alergický na flumazenil, benzodiazepíny (napr. diazepam, midazolam, temazepam) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte epilepsiu a dlhodobo ste sa liečili benzodiazepínmi,

- ak ste súčasne užívali benzodiazepíny a niektorý druh antidepresív (napr. amitriptylín, imipramín, dotiepín hydrochlorid),

- ak užívate benzodiazepíny na zvládnutie život ohrozujúceho stavu.


Upozornenia a opatrenia

- ak máte úraz hlavy,

- ak ste v minulosti trpeli úzkosťou alebo sa príliš obávate operácie,

- ak máte ischemickú chorobu srdca, epilepsiu alebo ochorenie pečene.


Iné lieky a Anexate

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Je to veľmi dôležité, pretože Anexate môže ovplyvniť účinky jednotlivých liekov.

Je dôležité, aby ste svojmu lekárovi oznámili, ak užívate zopiklon (liek proti nespavosti) alebo antidepresíva.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Anexate môže prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, tento liek nesmiete dostať (s výnimkou núdzovej situácie). Lekár vám poskytne potrebné informácie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Anexate môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať stroje ani vykonávať akúkoľvek fyzicky alebo duševne náročnú aktivitu počas 24 hodín od podania tohto lieku.


3. Ako používať Anexate


Anexate vám podá anestezióg alebo skúsený lekár. Anexate sa podáva pomalou injekciou alebo intravenóznou infúziou („kvapkaním“) priamo do žily.


Váš lekár vám stanoví vhodnú dávku lieku. Veľkosť dávky sa mení v závislosti od druhu liečebného výkonu, ktorému sa máte podrobiť a od požadovaného stupňa útlmu vedomia. Okrem toho veľkosť dávky závisí od vašej telesnej hmotnosti, veku, celkového zdravotného stavu a reakcie na liečbu.


Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitou frekvenciou, ktorá je definovaná nasledovne:

- veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

- menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

- zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

- veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

- neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Psychické poruchy

Menej časté: Úzkosť, strach: po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.

Neznáme: Abstinenčné príznaky (napr. chorobný nepokoj, úzkosť, emocionálna labilita,

zmätenosť, poruchy zmyslového vnímania), po rýchlom podaní injekcie, u pacientov, ktorí sú liečení

vysokými dávkami benzodiazepínov a/alebo po ich dlhodobej liečbe; záchvaty paniky;

nekontrolovaný plač, chorobný nepokoj, agresívne reakcie.


Poruchy nervového systému

Neznáme: Kŕče: zvlášť u pacientov, o ktorých je známe, že trpia epilepsiou alebo závažnou poruchou

funkcie pečene, najmä po dlhodobej liečbe benzodiazepínmi alebo v prípadoch predávkovania

viacerými liekmi.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Palpitácie (búšenie srdca) po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.


Poruchy ciev

Neznáme: prechodné zvýšenie krvného tlaku (po prebudení).


Poruchy žalúdočno-črevnej sústavy

Časté: Nevoľnosť, vracanie: po použití po operácii, najmä ak boli použité aj opiáty (lieky s tlmiacimi

účinkami).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Sčervenanie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: Zimnica: po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Anexate


Tento liek nevyžaduje zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Anexate po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku ampulky alebo na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anexate obsahuje


- Liečivo je flumazenil.

- Ďalšie zložky sú dinátriumedetát, kyselina octová, chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Anexate a obsah balenia


Anexate je číry bezfarebný roztok.


Každá ampulka obsahuje 0,5 mg flumazenilu v 5 ml roztoku.

Každá ampulka obsahuje 1,0 mg flumazenilu v 10 ml roztoku.


Balenie s 5 alebo 25 ampulkami s obsahom 5 ml.

Balenie s 5 alebo 25 ampulkami s obsahom 10 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Roche Slovensko, s. r. o., Bratislava, Slovenská republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013


4

Anexate

Súhrn údajov o lieku

Schválený textk rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2012/04289


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Anexate

Injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá ampulka obsahuje 0,5 mg (500 mikrogramov) flumazenilu v 5 ml roztoku.

Každá ampulka obsahuje 1,0 mg (1000 mikrogramov) flumazenilu v 10 ml roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Anexate je indikovaný na úplné alebo čiastočné zrušenie centrálnych sedatívnych účinkov benzodiazepínov. Z tohto dôvodu sa môže používať v anestézii alebo pri intenzívnej starostlivosti v nasledujúcich indikáciách:


- Ukončenie celkovej anestézie navodenej alebo udržiavanej benzodiazepínmi.

- Zrušenie sedácie navodenej benzodiazepínmi pri krátkych diagnostických alebo terapeutických zákrokoch.

- Špecifické zrušenie centrálnych účinkov benzodiazepínov kvôli obnove spontánneho dýchania a vedomia u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

- Zrušenie sedácie navodenej benzodiazepínmi u detí starších ako 1 rok

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Flumazenil musí podávať intravenózne anestéziológ alebo lekár so skúsenosťami v anestéziológii. Môže sa podávať zriedený aj nezriedený.


Spôsob zriedenia je uvedený v časti 6.6.


Flumazenil je možné použiť spolu s inými resuscitačnými postupmi.


Anestéziológia:

Úvodná dávka je 0,2 mg, ktorá sa podáva intravenózne v priebehu 15 sekúnd. Ak počas 60 sekúnd nedôjde k dosiahnutiu požadovanej hladiny vedomia, je možné podať druhú dávku v objeme 0,1 mg. V prípade potreby túto dávku možno opakovať v 60-sekundových intervaloch až do dosiahnutia celkovej dávky 1 mg. Zvyčajná dávka je 0,3 – 0,6 mg.


Intenzívna starostlivosť:

Odporúčaná úvodná dávka flumazenilu je 0,3 mg podaná intravenózne. Ak počas 60 sekúnd nedôjde k dosiahnutiu požadovanej hladiny vedomia, ďalšiu dávku je možné podať v objeme 0,1 mg. V prípade potreby túto dávku možno opakovať v 60-sekundových intervaloch až do dosiahnutia celkovej dávky 2 mg. Pri obnovení ospalosti je možné podať druhú bolusovú injekciu flumazenilu. Ako užitočná sa ukázala aj intravenózna infúzia v objeme 0,1 – 0,4 mg za hodinu. Dávkovanie aj rýchlosť infúzie je potrebné individuálne upraviť podľa požadovanej úrovne sedácie.


Deti staršie ako 1 rok:

Na zrušenie sedácie vedomia navodenej benzodiazepínmi u detí starších ako 1 rok sa odporúča úvodná dávka 0,01 mg/kg (až do 0,2 mg) podávaná intravenózne počas 15 sekúnd. Ak nedôjde k dosiahnutiu požadovanej hladiny vedomia po vyčkaní ďalších 45 sekúnd, je možné podať ďalšiu injekciu v objeme 0,01 mg/kg (až do 0,2 mg), ktorá sa môže v prípade potreby opakovať v 60-sekundových intervaloch (najviac 4-krát) do dosiahnutia maximálnej celkovej dávky 0,05 mg/kg alebo 1 mg, podľa toho, ktorá je nižšia. Dávku je potrebné individuálne upraviť na základe odpovede pacienta. Údaje o bezpečnosti a účinnosti opakovaného podávania flumazenilu deťom pri návrate sedácie nie sú k dispozícii.


4.3 Kontraindikácie


Flumazenil je kontraindikovaný u pacientov:


 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • ktorým sa benzodiazepíny podávali na zvládnutie život ohrozujúceho stavu (napr. intrakraniálna hypertenzia alebo status epilepticus).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Pokiaľ nie sú k dispozícii dostatočné údaje, flumazenil sa má podávať deťom mladším ako 1 rok len v prípade, ak riziko pre pacienta (najmä pri náhodnom predávkovaní) je vyvážené prínosom liečby.

 • U pacientov s poškodením funkcie pečene môže byť eliminácia liečiva oneskorená.

 • Antagonistický účinok flumazenilu je špecifický voči benzodiazepínom; z tohto dôvodu s ním nemožno počítať v prípade, že „neprebúdzanie sa" je spôsobené inými látkami. Ak sa flumazenil podáva z hľadiska anestéziológie ku koncu operácie, najprv musí pominúť účinok periférne pôsobiacich svalových relaxancií. Vzhľadom na to, že flumazenil má vo všeobecnosti kratšie trvanie účinku než benzodiazepíny, a teda sa môže sedácia obnoviť, je nutné klinický stav pacienta monitorovať, najlepšie na jednotke intenzívnej starostlivosti až dovtedy, kým účinok flumazenilu nepominie.

 • U vysoko rizikových pacientov je potrebné zvážiť výhody sedácie navodenej benzodiazepínmi s rizikami rýchleho návratu k stavu vedomia. U pacientov (napr. s kardiologickými ťažkosťami) môže byť udržanie určitého stupňa sedácie počas obdobia krátko po operácii výhodnejšie než stav plného vedomia.

 • Treba sa vyhýbať rýchlemu podaniu injekcie flumazenilu. U pacientov liečených vysokými dávkami benzodiazepínov a/alebo po ich dlhodobej expozícii, u ktorých sa podávanie benzodiazepínov ukončilo kedykoľvek v priebehu pár týždňov pred podaním flumazenilu, rýchle injekčné podanie dávok 1 mg alebo vyšších viedlo ku vzniku abstinenčných príznakov, vrátane palpitácií, agitovanosti, úzkosti, emocionálnej lability a tiež k miernej zmätenosti a miernym poruchám zmyslového vnímania.

 • U pacientov s predoperačnou úzkosťou alebo u pacientov, o ktorých je známe, že trpia chronickou či prechodnou úzkosťou, je potrebné starostlivo upravovať dávkovanie flumazenilu.

 • Na druhej strane, treba brať do úvahy pooperačnú bolesť, ktorú pacient pociťuje po veľkom zákroku, a môže byť výhodnejšie udržiavať u pacienta ľahký stupeň sedácie.

 • U pacientov, ktorí dostávajú chronickú liečbu vysokými dávkami benzodiazepínov, je potrebné dôkladne porovnať výhody použitia flumazenilu s rizikom vzniku abstinenčných príznakov; ak napriek starostlivému dávkovaniu sa dostavia abstinenčné príznaky, možno v prípade potreby zvážiť liečbu nízkymi intravenóznymi dávkami benzodiazepínov, titrovanými podľa odpovede pacienta.

 • Neodporúča sa používať toto antagonistické liečivo u pacientov s epilepsiou, ktorí dostávali dlhodobú liečbu benzodiazepínmi. Napriek tomu, že flumazenil vykazuje slabý vnútorný antikonvulzívny účinok, náhle potlačenie ochranného účinku benzodiazepínového agonistu môže vyvolať u pacientov s epilepsiou kŕče.

 • U pacientov s ťažkým úrazom mozgu (a/alebo nestabilným vnútrolebkovým tlakom), ktorí sú liečení flumazenilom – na potlačenie účinkov benzodiazepínov – môže dôjsť ku zvýšeniu vnútrolebkového tlaku.

 • Mimoriadna opatrnosť je nutná v prípadoch, keď sa flumazenil používa pri predávkovaní viacerými liekmi. Zvlášť to platí v prípade intoxikácie benzodiazepínmi a cyklickými antidepresívami, keď určité toxické účinky ako kŕče a srdcové arytmie, ktoré sú vyvolané týmito antidepresívami, ale ku ktorým dochádza ťažšie pri súčasnom podávaní s benzodiazepínmi, sú pri aplikácii flumazenilu zosilnené.

 • Pacientov, ktorí dostávajú flumazenil na zrušenie účinkov benzodiazepínov, treba monitorovať so zreteľom na sedáciu, útlm dýchania alebo iné reziduálne účinky benzodiazepínov počas dostatočne dlhého obdobia podľa veľkosti dávky a trvania účinku použitého benzodiazepínu.

 • Flumazenil sa neodporúča na liečbu závislosti od benzodiazepínov ani na liečbu dlhotrvajúcich abstinenčných príznakov po vysadení benzodiazepínov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Flumazenil potláča centrálne účinky benzodiazepínov kompetitívnou interakciou na úrovni receptora. Okrem toho tlmí účinky antagonistov nebenzodiazepínovej povahy, ktoré pôsobia prostredníctvom benzodiazepínového receptora, ako je napr. zopiklon, triazolopyridazín a iné. Interakcie s inými centrálne pôsobiacimi látkami sa nepozorovali. Farmakokinetika benzodiazepínov nepodlieha vplyvu antagonistu flumazenilu.


Pri podaní flumazenilu súbežne s benzodiazepínmi, midazolamom, flunitrazepamom a lormetazepamom ostali farmakokinetické parametre flumazenilu nezmenené.


Medzi etanolom a flumazenilom nedochádza k farmakokinetickej interakcii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Existujú len nedostatočné údaje o použití flumazenilu počas gravidity u ľudí na stanovenie možných škodlivých účinkov a účinnosti s ohľadom na plod, a preto je potrebná opatrnosť. K dnešnému dňu nejestvuje dôkaz zo štúdií na zvieratách o škodlivých účinkoch. Účinok na plod sa v štúdiách na zvieratách neskúmal.


Nie je známe, či sa flumazenil vylučuje do materského mlieka. V naliehavých situáciách nie je však kontraindikované parenterálne podanie flumazenilu dojčiacej pacientke.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Napriek tomu, že pacienti sú po podaní flumazenilu bdelí a pri vedomí, je potrebné ich poučiť, aby neobsluhovali stroje ani neviedli vozidlá počas prvých 24 hodín, pretože účinok skôr podaného benzodiazepínu sa môže obnoviť.


4.8 Nežiaduce účinky


Boli hlásené nižšie uvedené nežiaduce účinky. Zvyčajne ustupujú rýchlo bez toho, že by bola potrebná osobitná liečba.


Kategórie frekvencie sú definované s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


Psychické poruchy

Menej časté: Úzkosť, strach: po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.

Neznáme: abstinenčné príznaky (napr. agitovanosť, úzkosť, emocionálna labilita, zmätenosť, poruchy zmyslového vnímania), po rýchlom podaní injekcie s dávkou 1 mg alebo viac u pacientov liečených vysokými dávkami benzodiazepínov a/alebo po ich dlhodobej expozícii, u ktorých sa podávanie benzodiazepínov ukončilo kedykoľvek v priebehu niekoľkých týždňov pred podaním flumazenilu (pozri časť 4.4); záchvaty paniky (u pacientov s anamnézou panických reakcií); abnormálny plač, agitovanosť, agresívne reakcie (profil vedľajších účinkov u detí je vo všeobecnosti podobný profilu u dospelých; keď sa flumazenilpodal na zrušenie sedácie vedomia, boli hlásené agresívne reakcie, abnormálny plač a agitovanosť).


Poruchy nervového systému

Neznáme: Kŕče: zvlášť u pacientov, o ktorých je známe, že trpia epilepsiou alebo závažnou poruchou funkcie pečene, najmä po dlhodobej liečbe benzodiazepínmi alebo v prípadoch predávkovania viacerými liekmi (pozri časť 4.4).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Palpitácie: po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.


Poruchy ciev

Neznáme: prechodné zvýšenie krvného tlaku (po prebudení).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nevoľnosť, vracanie: počas použitia po operácii, najmä ak boli použité aj opiáty.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: sčervenanie.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: Zimnica: po rýchlom podaní injekcie, zvyčajne nie je potrebná liečba.


4.9 Predávkovanie


V prípadoch predávkovania viacerými liekmi, najmä cyklickými antidepresívami, sa pri zrušení pôsobenia benzodiazepínov pomocou flumazenilu môžu objaviť toxické účinky (ako kŕče a srdcové dysrytmie).

Skúsenosti s akútnym predávkovaním flumazenilu u ľudí sú veľmi obmedzené.

Nejestvuje špecifické antidotum na predávkovanie flumazenilom. Liečba má spočívať v celkových podporných opatreniach, vrátane monitorovania vitálnych funkcií a pozorovania klinického stavu pacienta.


Žiadne príznaky z predávkovania neboli pozorované, dokonca ani po intravenóznom podaní 100 mg Anexate.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: benzodiazepínový antagonista, antidotum, ATC kód: V03AB25


Anexate, imidazobenzodiazepín, je špecifický, kompetitívny inhibítor látok pôsobiacich prostredníctvom benzodiazepínových receptorov, ktorý špecificky inhibuje ich centrálne účinky. Anexate rýchlo ruší hypnoticko-sedatívne účinky agonistu, ktoré sa však v priebehu niekoľkých hodín môžu postupne obnoviť v závislosti od polčasu rozpadu a pomeru dávky agonistu a antagonistu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika flumazenilu je priamo úmerná od veľkosti dávky v terapeutickom rozmedzí aj mimo neho (až do 100 mg).


Distribúcia

Približne 50 % flumazenilu, slabej lipofilnej zásady, sa viaže na plazmatické bielkoviny. Z tohto množstva sa na albumín viažu približne 2/3. Flumazenil sa vo veľkej miere distribuuje v extravaskulárnom priestore. Počas distribučnej fázy klesajú plazmatické koncentrácie flumazenilu s polčasom rozpadu 4 – 11 minút. Hodnota distribučného objemu v rovnovážnom stave je 0,9 - 1,1 l/kg.


Metabolizmus

Flumazenil sa prevažne metabolizuje v pečeni. Metabolit kyseliny karboxylovej je jeho hlavným metabolitom v plazme (voľná forma) a v moči (voľná forma a glukuronid). Vo farmakologických štúdiách tento hlavný metabolit nevykazoval agonistickú alebo antagonistickú aktivitu benzodiazepínu.


Eliminácia

Flumazenil sa takmer úplne (99 %) vylučuje cestami nezahŕňajúcimi obličky. Do moču sa táto látka vylučuje prakticky v nezmenenej forme, čo naznačuje úplný metabolický rozklad flumazenilu. Izotopom označená látka sa takmer úplne vylúči v priebehu 72 hodín, pričom 90 – 95 % izotopom označenej látky sa objaví v moči a 5 – 10 % v stolici. Vylučovanie flumazenilu je rýchle, čo potvrdzuje jeho krátky polčas eliminácie (40 – 80 minút). Hodnota celkového plazmatického klírensu flumazenilu je 0,8 - 1,0 l/hod/kg a môže byť takmer úplne prisúdená klírensu látky v pečeni.


Príjem potravy počas intravenóznej infúzie flumazenilu zvyšuje hodnotu klírensu o 50 % pravdepodobne v dôsledku zvýšeného prietoku krvi pečeňou, ktorý sprevádza príjem potravy.


Farmakokinetika v osobitných populáciách

U pacientov s poruchou funkcie pečene je polčas eliminácie flumazenilu dlhší a celkový klírens nižší ako u zdravých osôb. Na farmakokinetiku flumazenilu nemá významný vplyv vek, pohlavie, hemodialýza alebo zlyhanie obličiek.


Deti a dospievajúci


Eliminačný polčas je u detí starších ako 1 rok o niečo kratší a viac variabilný ako u dospelých, jeho priemerná hodnota je 40 minút s rozsahom od 25 do 75 minút. Klírens a distribučný objem sú podľa telesnej hmotnosti rovnaké ako u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Okrem údajov spomenutých v jednotlivých častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku sa v predklinických štúdiách lieku nezistili žiadne iné dôležité informácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dinátriumedetát, kyselina octová, chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená ampulka: 5 rokov.


Liek sa musí použiť hneď po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Nie sú žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml a 10 ml ampulky z číreho skla na jednorazové použitie.


Balenie s 5 alebo 25 ampulkami s obsahom 5 ml.

Balenie s 5 alebo 25 ampulkami s obsahom 10 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Roztok z ampulky Anexate sa môže riediť roztokom chloridu sodného určeného pre intravenóznu infúziu alebo 5 % roztokom glukózy určeného pre intravenóznu infúziu. Pri teplote do 25 °C je chemická a fyzikálna stabilita zachovaná počas 24 hodín.


Infúzia Anexate sa musí podať do 3 hodín od prípravy.


Iné ako odporúčané lieky sa nesmú pridať k roztoku z ampulky Anexate alebo miešať s infúznym roztokom Anexate.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


19/0202/87-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.11.1987

Dátum posledného predĺženia: 15.6.2006/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

6Anexate