+ ipil.sk

ANOPYRIN 400 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02058


Písomná informácia pre používateľa


ANOPYRIN 400 mg

tablety

kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo teplota neklesne do 3 dní alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Anopyrin 400 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anopyrin 400 mg

3. Ako užívať Anopyrin 400 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Anopyrin 400 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Anopyrin 400 mg a na čo sa používa


Liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej vo forme pufrovaných tabliet účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.

Použitie tzv. pufrovaných tabliet zmierňuje výskyt vedľajších účinkov na tráviacu sústavu.

Liek sa užíva pri horúčke a bolesti najmä pri akútnych ochoreniach dýchacieho systému chrípkového charakteru. Ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov (hlavne reumatického pôvodu), zubov, nervov a bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.

Liek môžu užívať dospelí a dospievajúci od 15 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Anopyrin 400 mg


Neužívajte Anopyrin 400 mg

 • ak ste alergický/á na kyselinu acetylsalicylovú, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte mastocytózu (ochorenie imunitného systému),

 • ak u vás v minulosti užitie kyseliny acetylsalicylovej alebo liekov s podobným účinkom, najmä nesteroidných protizápalových liekov, vyvolalo astmatický záchvat,

 • pri chorobnej krvácavosti,

 • pri chirurgických zákrokoch spojených s väčším krvácaním,

 • pri vredovej chorobe,

 • pri závažnom zlyhaní pečene,

 • u detí a dospievajúcich do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom vírusovom ochorení,

 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva,

 • v kombinácii s metotrexátom (napr. na liečbu rakoviny alebo reumatickej artritídy) pri dávke 15 mg týždenne alebo vyššej.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Anopyrin 400 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte alebo ste v minulosti mali problémy so žalúdkom alebo s tenkým črevom,

 • ste astmatik, máte sennú nádchu, nosové polypy alebo iné chronické ochorenie dýchacieho traktu,

 • máte alebo ste mali v minulosti záchvat dny,

 • máte poškodenú funkciu pečene, obličiek alebo srdca,

 • užívate lieky uvedené v časti „Iné lieky a Anopyrin 400 mg“.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci do 15 rokov môžu užívať Anopyrin 400 mg len po odporúčaní lekára. U detí a dospievajúcich do 17 rokov s horúčkovitým vírusovým ochorením (napr. chrípka alebo chrípke podobné infekcie horných dýchacích ciest, ovčie kiahne) existuje v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnózy končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť buď v priebehu ochorenia alebo (častejšie) až v štádiu rekonvalescencie, t. j. po odznení akútnych príznakov ochorenia. Môže ísť o úporné vracanie, hnačku, poruchy dýchania (nepravidelné, zrýchlené), stratu energie, únavu, ospalosť, ľahostajnosť, strnulosť, pohľad „do prázdna“, alebo naopak podráždené a agresívne chovanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče, delírium. Ak sa u dieťaťa alebo dospievajúceho vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné neodkladne vyhľadať lekára.


Iné lieky a Anopyrin 400 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je veľmi dôležité, aby ste informovali svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate:

 • warfarín, klopidogrel, tiklopidín (na riedenie krvi/prevenciu tvorby krvných zrazenín),

 • metotrexát v dávke nižšej ako 15 mg týždenne (na liečbu rakoviny alebo reumatickej artritídy),

 • citalopram, sertralín alebo paroxetín a iné selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (na liečbu depresie),

 • kortikoidy (na liečbu zápalu),

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako je ibuprofén (na liečbu bolesti a zápalu),

 • diuretiká a ACE-inhibítory (na liečbu vysokého krvného tlaku),

 • digoxín (na liečbu srdcových problémov),

 • lítium (na liečbu mánio-depresívnej choroby),

 • probenecid (na liečbu dny),

 • cyklosporín, takrolimus (na prevenciu a liečbu odmietnutia orgánov po transplantácii),

 • valproát, fenytoín (na liečbu epilepsie),

 • acetazolamid (na liečbu glaukómu),

 • glibenklamid, glimepirid a iné (na liečbu cukrovky),

 • sulfónamidy ako je sulfametoxazol (na liečbu infekcií).


Anopyrin 400 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Tablety užívajte najlepšie rozpadnuté v troche vody, ku koncu jedla alebo po ňom a zapite vhodnou tekutinou, najlepšie zásaditou minerálkou. V priebehu liečby nepite alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nesmie podávať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie plodu, predĺženie alebo oneskorenie pôrodu a predĺženie krvácania.

Počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva nesmie byť liek podávaný, ak to nie je celkom nevyhnutné. Ak sa však zo závažných dôvodov podáva ženám, ktoré chcú otehotnieť, alebo sú v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.

V období dojčenia možno liek užívať len na odporúčanie lekára.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidných antireumatík), ktoré môžu prechodne znížiť plodnosť u žien. Po ukončení užívania dôjde k úprave.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek Anopyrin 400 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Anopyrin 400 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa aleboako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pokiaľ lekár neodporučí inak, je obvyklé dávkovanie u dospelých a dospievajúcich od 15 rokov 1 - 2 tablety každých 4 - 8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.


Bez lekárskeho odporúčania užívajte liek najdlhšie 7 dní. Ak do 7 dní bolesti neustúpia alebo do 3 dní teploty neklesnú, prípadne sa v priebehu liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci do 15 rokov môžu užívať liek Anopyrin 400 mg len na odporúčanie lekára. Dávkovanie určí vždy lekár. Liek nepodávajte deťom a mladistvým do 17 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom vírusovom ochorení.


Ak užijete viac Anopyrinu 400 mg, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára. Predávkovanie sa prejavuje poruchami dýchania, opuchom pľúc a poruchami vedomia.


Ak zabudnete užiť Anopyrin 400 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaviatieto zriedkavé vedľajšie účinky:

 • anafylaktoidná reakcia prejavujúca sa okrem iného svrbením a začervenaním kože, vyrážkou, opuchom, kašľom, dýchavicou, bledosťou, studeným potom, zrýchlenou činnosťou srdca, poklesom krvného tlaku;

 • angioedém (často ako alergická reakcia) prejavujúci sa opuchom kože a slizníc (napr. hrdla alebo jazyka), ťažkosťami s dýchaním a/alebo svrbením a vyrážkou.


Pri užívaní lieku Anopyrin 400 mg sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:


Časté (u 1 - 10 zo 100 liečených):

 • nepríjemné pocity v bruchu, pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie.


Menej časté (u 1 - 10 z 1 000 liečených):

 • žihľavka.


Zriedkavé (u 1 - 10 z 10 000 liečených):

 • kŕč svalstva priedušiek (bronchospazmus) sprevádzaný dýchavičnosťou, dráždivým kašľom a pískaním,

 • vred žalúdka alebo čriev, krvácanie v tráviacom trakte.


Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):

 • prasknutie vredu a krvácanie v tráviacom trakte (bez predošlých príznakov),

 • Reyov syndróm (príznaky pozri tiež časť „Upozornenia a opatrenia“),

 • poškodenie obličiek alebo pečene,

 • zníženie alebo zvýšenie kyselín alebo zásad v krvi (porucha acidobázickej rovnováhy).


Neznáme (z dostupných údajov):

 • nádcha,

 • podráždenie alebo zápal žalúdka, čriev alebo pažeráka, poškodenie pečene

 • vnútrolebkové krvácanie,

 • opuch pľúc (súvisiaci s reakciou z precitlivenosti v dôsledku dlhodobého užívania kyseliny acetylsalicylovej).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Anopyrin 400 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Anopyrin 400 mgobsahuje

Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Jedna tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mastenec, kyselina aminooctová (glycín), prášková celulóza, mikrokryštalická celulóza.


Ako vyzerá Anopyrin 400mg a obsah balenia

Anopyrin 400 mg sú biele mramorovité okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosť balenia: 10 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v októbri 2013.


5


130729

ANOPYRIN 400 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02058


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ANOPYRIN 400 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Kyselina acetylsalicylová 400 mg v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Biele mramorovité okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Bolesti miernej a strednej intenzity rôzneho pôvodu napr.: bolesti hlavy, kĺbov a svalov sprevádzajúce chrípkové ochorenia, bolesti zubov, neuralgie, bolesti vertebrogénneho pôvodu, horúčkovité stavy najmä pri akútnych respiračných ochoreniach chrípkového charakteru a chorobách z nachladnutia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie je vždy individuálne v závislosti od charakteru základného ochorenia, intenzity a frekvencie bolesti alebo od priebehu febrilného stavu.

Obvykle sa podáva dospelým a dospievajúcim starším ako 15 rokov 400 – 800 mg kyseliny acetylsalicylovej (ASA) v jednorazovej dávke, ktorú je možno opakovať v intervale 4 - 8 hodín. Maximálna denná dávka je 4 g kyseliny acetylsalicylovej.


Deti a dospievajúci

Liek sa podáva deťom a dospievajúcim výnimočne v odôvodnených prípadoch po zvážení pomeru rizika a prínosu.

Dávkovanie u detí a dospievajúcich do 15 rokov je 30 - 65 mg/kg/deň v analgetickej a antipyretickej indikácii a 100 mg/kg/deň pri liečbe febris reumatica.

Anopyrin 400 mg sa nesmie podávať deťom do 17 rokov počas horúčkovitého vírusového ochorenia (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pacienti s renálnou insuficienciou a starší pacienti

U pacientov s renálnou insuficienciou a u starších pacientov je potrebné dávkovanie individuálne upraviť.


Spôsob podania

Tablety sa užívajú rozpadnuté v troche vody alebo celé. Pri podávaní vyšších dávok je vhodné zapíjať tablety alkalickou minerálkou.

Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje incidenciu žalúdočných ťažkostí.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú, salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • preexistujúca mastocytóza, použitie kyseliny acetylsalicylovej môže vyvolať závažné alergické reakcie (vrátane obehového šoku s návalmi tepla, hypotenziou, tachykardiou a vracaním),

 • predchádzajúci astmatický záchvat indukovaný užitím salicylátov alebo liekov s podobným účinkom, najmä nesteroidných protizápalových liekov (NSAID),

 • akútna vredová choroba žalúdka alebo dvanástnika,

 • ťažké poškodenie funkcie pečene,

 • krvácavé stavy,

 • chirurgické výkony spojené s masívnejším krvácaním,

 • tretí trimester gravidity,

 • kombinácia s metotrexátom pri dávke 15 mg týždenne alebo vyššej (pozri časť 4.5),

 • vek do 17 rokov a súčasne prebiehajúce horúčkovité vírusové ochorenie (pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom a dospievajúcim počas horúčkovitého ochorenia hrozí riziko vzniku Reyovho syndrómu, pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek sa užíva iba na odporúčanie lekára a po prísnom zvážení pomeru rizika a prínosu:

 • v prvom a druhom trimestri gravidity,

 • pri dojčení,

 • pri súčasnej liečbe antikoagulanciami,

 • u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze.


Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí dostávajú súčasne liečbu, ktorá môže zvýšiť riziko vzniku ulcerácií, ako sú perorálne podávané kortikosteroidy a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).


Riziko vzniku nežiaducich účinkov sa zvyšuje u pacientov s renálnym, hepatálnym alebo kardiálnym poškodením, z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť pri podávaní u týchto pacientov.


Deti a dospievajúci do 15 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú len po odporúčaní lekára.

Pri podaní kyseliny acetylsalicylovej deťom a dospievajúcim do 17 rokov počas horúčkovitého vírusového ochorenia hrozí riziko vzniku veľmi zriedkavého, život ohrozujúceho Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je charakterizovaný neinfekčnou encefalopatiou s pečeňovým zlyhaním. Typicky sa objavuje po odznení akútnych príznakov horúčkovitého infekčného ochorenia (varicella, chrípkové ochorenie). Medzi klinické prejavy patrí protrahované profúzne vracanie, bolesť hlavy, poruchy vedomia.


U pacientov s bronchiálnou astmou, chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, sennou nádchou a nosovými polypmi môže podanie ASA provokovať vznik astmatického záchvatu, angioedému alebo žihľavky častejšie ako u ostatných pacientov.


Riziko alergickej reakcie je vyššie u pacientov so známou alergiou na nesteroidové antireumatiká.


Lieky s obsahom ASA nie je vhodné podávať u pacientov s artritis uratica pretože spomaľujú vylučovanie kyseliny močovej a urikozurík.


Riziko hypoglykemického účinku liekov so sulfonylureou a inzulínom sa môže zvýšiť kyselinou acetylsalicylovou podávanou vo vyšších než odporúčaných dávkach (pozri časť 4.5).


Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibují cyklooxygenázu/ syntézu prostaglandínov, ovplyvňujú ovuláciu a tým môžu spôsobovať poškodenie ženskej plodnosti. Poškodenie je reverzibilné a odoznie po ukončení liečby.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metotrexát

ASA zvyšuje hematologickú toxicitu metotrexátu (znížením renálneho klírensu metotrexátu a vytesnením metotrexátu salicylátmi z jeho väzby na plazmatické bielkoviny). Súčasné užívanie ASA a metotrexátu v dávkach 15 mg týždenne a vyšších je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri užívaní metotrexátu v dávkach nižších ako 15 mg týždenne je odporúčaná zvýšená opatrnosť.


Antikoagulanciá

Liek zvyšuje riziko krvácania u pacientov, ktorí užívajú antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesnením z väzby na bielkoviny.


Antiagregačné látky (napr. klopidogrel a dipyridamol)

Synergický účinok, zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania.


Antidiabetiká, napr. deriváty sulfonylurey

Salicyláty môžu zvýšiť hypoglykemický účinok derivátov sulfonylurey.


Iné nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs)

Súčasné podávanie iných liečiv zo skupiny nesteroidných antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho účinku na sliznicu gastrointestinálneho traktu v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu.


Fenytoín, kyselina valproová, lítium, digoxín

Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu, kyseliny valproovej, barbiturátov, lítia a digoxínu.


Sulfónamidy

ASA zvyšuje nežiaduce účinky sulfónamidov a kombinovaných liekov s obsahom sulfónamidov.


Systémovo podávané kortikosteroidy

Súčasné podanie s kortikoidmi zvyšuje riziko krvácania z gastrointestinálneho traktu.


Ibuprofén

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, keď sa dávky podávajú súbežne. Vzhľadom k tomu, že tieto údaje sú limitované a že sú neistoty týkajúce sa extrapolovania údajov ex vivo do klinických situácií, nedajú sa urobiť jasné závery pre používanie ibuprofénu, pričom sa nepredpokladá žiaden pravdepodobný klinicky významný účinok pri občasnom užívaní ibuprofénu (pozri časť 5.1).


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)

Zvýšené riziko krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu spôsobené synergickým účinkom pri súčasnom užívaní SSRI.


Diuretiká a antihypertenzíva

Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs) môžu znížiť antihypertenzný účinok diuretík a iných antihypertenzív. Rovnako ako u iných nesteroidných antiflogistík (NSAIDs), súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej s ACE-inhibítormi zvyšuje riziko akútnej renálnej insuficiencie. Diuretiká: riziko akútneho zlyhania obličiek, spôsobené zníženou glomerulárnou filtráciou v dôsledku zníženej syntézy prostaglandínov.


Cyklosporín a takrolimus

Súčasné užívanie nesteroidných antiflogistík a cyklosporínu alebo takrolimu môže zvýšiť nefrotoxický účinok cyklosporínu a takrolimu. Renálne funkcie majú byť monitorované v prípade súčasného užívania týchto látok a kyseliny acetylsalicylovej.


Urikozuriká, napr. probenecid

Salicyláty majú opačný účinok ako probenecid, tzn. znižujú urikozurický účinok probenecidu. Ich kombinácia sa preto neodporúča.


Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)

Môžu viesť k závažnej acidóze a zvýšenej toxicite na centrálny nervový systém.


Alkohol

Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Kyselina acetylsalicylová prechádza placentárnou bariérou a do materského mlieka.


Gravidita


Nízke dávky (do 100 mg/deň)

V klinických štúdiách sa nízke dávky do 100 mg/deň používané výhradne v pôrodníctve, ale aj v KV prevencii a pri špeciálnom pozorovaní javili ako bezpečné.


Dávka 100 - 500 mg/deň

S užívaním dávok 100 - 500 mg/deň nie je dostatok klinických skúseností. Preto pre ne platí nižšie uvedená informácia.


Dávky 500 mg/deň a vyššie

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a fetálny/embryonálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a s dĺžkou trvania liečby. U zvierat bolo preukázané, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k fetálnej/embryonálnej letalite. Naviac po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám počas organogenetickej periódy, bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Počas prvého a druhého trimestra nesmie byť kyselina acetylsalicylová podávaná, ak to nie je celkom nevyhnutné.

Ak je kyselina acetylsalicylová podávaná ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečenia čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity môže dôjsť pôsobením všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínov:

u plodu:

 • ku kardiopulmonálnej toxicite (predčasnému uzáveru ductus arteriosus a pulmonálnej hypertenzii),

 • k renálnej disfunkcii, ktorá môže vyústiť do renálneho zlyhania s oligohydroamnión.


u matky a novorodenca na konci gravidity:

 • k antiagregačnému účinku a potenciálnemu predĺženiu krvácania, ktoré môže vzniknúť aj po malých dávkach,

 • k inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.


V treťom trimestri gravidity je preto kyselina acetylsalicylová v dávke 500 mg/deň a vyššej kontraindikovaná.


Laktácia

Po príležitostnom podaní matkám neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky u dojčiat. Ak je nutné opakované podávanie vysokých dávok, odporúča sa prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky kyseliny acetylsalicylovej rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Výskyt a závažnosť nežiaducich účinkov (s výnimkou alergických reakcií) závisí od veľkosti podanej dávky.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému **

Zriedkavé

anafylaktoidná reakcia

Poruchy nervového systému

Neznáme

intrakraniálne krvácanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

bronchospazmus

Neznáme

rinitída, nekardiogénny pľúcny edém pri chronickom užívaní a v súvislosti s hypersenzitívnou reakciou na kyselinu acetylsalicylovú

Poruchy gastrointestinálneho traktu*

Časté

brušný dyskomfort, pálenie záhy, nauzea, vracanie

Zriedkavé

gastrointestinálny vred****, gastrointestinálne krvácanie

Veľmi zriedkavé

perforácia gastrointestinálneho vredu**** a gastrointestinálne krvácanie (bez predošlých príznakov)

Neznáme

iritácia gastrointestinálneho traktu, ezofageálna iritácia, ezofagitída****, erozívna duodenitída****, erozívna gastritída****, kolitída****

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Reyov syndróm***, zvýšené pečeňové enzýmy


Neznáme

poškodenie pečene, prevažne hepatocelulárne

Poruchy kože a podkožného tkaniva **

Menej časté

urtikária

Zriedkavé

angioedém

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

renálne poškodenie

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé

alanínaminotransferáza zvýšená (reverzibilne), aspartátaminotransferáza zvýšená (reverzibilne), kyselina močová zvýšená,

porucha acidobázickej rovnováhy


*Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulcerácie a krvácanie. Už v terapeutických dávkach môže dráždiť žalúdočnú niekedy aj ezofageálnu sliznicu a spôsobiť okultné alebo zjavné krvácanie. Zriedkavo vznikne krvácanie a perforácia vredu bez predošlých príznakov. Mechanizmus vzniku uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu zohráva kontakt liečiva so žalúdočnou sliznicou a po resorpcii aj inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä pacienti s anamnézou vredovej choroby, alkoholici a geriatrickí pacienti.


**Približne 0,3 % populácie reaguje na ASA hypersenzitívnou reakciou, ktorá sa môže manifestovať ako anafylaktoidná reakcia, urtikária, angioedém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s preexistujúcou bronchiálnou astmou, nosovými polypmi alebo chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy, predpokladá sa, že pri ich vzniku môže participovať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke substrátu pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.


***U detí s vírusovým ochorením sa podaním ASA môže rozvinúť Reyov syndróm.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Chronická intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závraťou a zmätenosťou.

Závažnejšiu akútnu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, nauzea, vracanie, poruchy acidobázickej rovnováhy, petechie, delírium, kŕče a kóma. Pri akútnom a chronickom predávkovaní kyselinou acetylsalicylovou sa môže vyskytnúť nekardiogénny pľúcny edém (pozri časť 4.8). Za letálnu dávku ASA sa považuje u dospelého jednotlivá dávka 10 g, u detí jednotlivá dávka 3 g a vyššia. Smrť je spôsobená respiračným zlyhaním.


Liečba

Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného lieku výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie spočíva v korekcii rozvratu vnútorného prostredia, zvládnutí hypertermie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, ATC kód: N02BA01


Mechanizmus účinku

Kyselina acetylsalicylová (ASA) inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižuje syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť algogénnych receptorov voči účinku bradykinínu, histamínu a iných v tkanive uvoľňovaných mediátorov. Tento mechanizmus je zodpovedný za jej analgetický účinok a priamo súvisí aj s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z chýbania prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách. Cyklooxygenáza je v trombocytoch blokovaná ireverzibilne po celú dobu ich životnosti.

ASA inhibuje produkciu antigén – protilátkových komplexov a liberáciu histamínu a stabilizuje kapilárnu permeabilitu.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže pri súbežnom podaní inhibovať účinok nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov. V jednej štúdii, keď sa jedna dávka ibuprofénu 400 mg užila v priebehu 8 hodín pred alebo v priebehu 30 minút po podaní dávky kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), sa objavil znížený účinok kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Avšak obmedzenia týchto údajov a neistota ohľadne extrapolácie ex vivo údajov na klinické situácie znamenajú, že sa ohľadom pravidelného užívania ibuprofénu nedajú urobiť žiadne jasné závery a pri občasnom užívaní ibuprofénu sa nezdá byť pravdepodobný žiadny klinicky významný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo resorbuje čiastočne zo žalúdka, ale hlavne z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Resorpcia z tabletovej liekovej formy je viac ako 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.

Vrcholová koncentrácia ASA v plazme je po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje resorpciu salicylátov. Po resorpcii sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri obvyklom dávkovaní je distribučný objem ASA 170 - 200 ml.kg-1 telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá do systémovej cirkulácie vstupuje ako kyselina salicylová. ASA sa dá detekovať v plazme len veľmi krátko. Viaže sa na albumín 85 - 95 %. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypalbuminémii a v dôsledku kompetície na väzobnom mieste. Prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka. Po podaní vyšších dávok je možné ASA dokázať v cerebro-spinálnom likvore a synoviálnej tekutine.

ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a nultého poriadku. Tvorí tri hlavné metabolity - kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú najmä obličkami. Vylučovanie závisí od veľkosti dávky a pH moču. Polčas eliminácie varíruje medzi 2 - 3 hodinami po podaní nízkych dávok a 12 hodín po analgetických dávkach.

Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20 - 100 mg.l-1.

Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikteru u novorodencov. Okrem všeobecne platných odlišností farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená žalúdočná kyslosť, hypalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú špecifické odlišnosti vo farmakokinetike v geriatrii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Experimentálne výsledky s kyselinou acetylsalicylovou obsiahnutou v lieku nepreukázali mutagénny ani kancerogénny potenciál ASA, u viacerých živočíšnych druhov bol preukázaný teratogénny potenciál.

V literatúre sú k dispozícii údaje o akútnej toxicite u všetkých bežne používaných laboratórnych zvierat, pričom hodnoty udávané rôznymi autormi u potkanov po perorálnom podaní sa líšia až o jeden rád.

V štúdiách po opakovanom podaní boli popísané účinky toxických dávok ako krvácanie z gastrointestinálneho traktu, hnačky, acidóza, tachykardia, kŕče, poruchy dýchania.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob, mastenec, kyselina aminooctová (glycín), prášková celulóza, mikrokryštalická celulóza.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (priehľadná PVC/PVDC fólia, hliníková fólia s potlačou), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 10 tabliet, 100 tabliet, 15 600 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie sliekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0032/83-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.09.1983

Dátum posledného predĺženia registrácie: 8.6.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

9


130729

ANOPYRIN 400 mg