+ ipil.sk

AnsilanPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/0902


Písomná informácia pre používateľa


Ansilan

10 mg kapsuly


medazepam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ansilan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ansilan

3. Ako užívať Ansilan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Ansilan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ansilan a na čo sa používa


Medazepam, liečivo Ansilanu, je psychotropná látka (s účinkom na duševný stav človeka) zo skupiny tzv. benzodiazepínov.

V nízkych dávkach znižuje psychické napätie, zmierňuje nepokoj a úzkosť, vo väčších dávkach vykazuje utišujúci (sedatívny) účinok a znižuje svalové napätie. Medazepam pôsobí na základné emocionálne poruchy: strach, úzkosť, napätie a nespavosť. Zmierňuje poruchy v srdcovo-cievnom, tráviacom, dýchacom a močovo-pohlavnom systéme a obnovuje narušenú rovnováhu.


Je určený na liečbu príznakov akútnych a chronických stavov úzkosti, napätia, nepokoja a rozrušenia.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ansilan


Neužívajte Ansilan

- ak ste alergický (precitlivený) na medazepam, iné liečivo zo skupiny benzodiazepínov alebo na niektorú z ďalších zložiek Ansilanu

- ak máte ochorenie nazývané myasthenia gravis (choroba prejavujúca sa rýchlou únavou a stuhnutím svalov)

- ak máte poruchy koordinácie

- ak máte ťažké ochorenie dýchacích ciest

- ak máte krátkodobé spánkové zastavenie dýchania

- ak ste boli alebo ste závislý od alkoholu alebo iných látok

- ak máte vážne poškodenie pečene

- ak máte žltačku

- ak máte glaukóm s uzavretým uhlom

- ak máte otravu alkoholom alebo látkami tlmiacimi centrálny nervový systém.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Ansilan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

U pacientov užívajúcich sedatíva boli hlásené závažné anafylaktické a anafylaktoidné reakcie. Po prvej dávke alebo nasledujúcich dávkach sedatív boli u pacientov hlásené prípady opuchu jazyka, hlasiviek alebo hrtana.


Tolerancia

Účinnosť medazepamu pri liečbe nespavosti sa môže v prípade neprerušovaného užívania počas niekoľkých týždňov znížiť.


Závislosť

Liečba medazepamom môže viesť k vzniku fyzickej a psychickej závislosti. Toto riziko je zvýšené u pacientov, ktorí užívajú medazepam vo vysokých dávkach a dlhšie ako je potrebné. Závislosť sa častejšie vyskytuje u pacientov so závislosťou od alkoholu alebo iných látok v chorobopise a pacientov s poruchami osobnosti.

Náhle ukončenie liečby medazepamom môže vyvolať abstinenčné príznaky.


Abstinenčné príznaky zahŕňajú: bolesť hlavy, úzkosť, napätie, depresiu, nepokoj, zmätenosť, nespavosť, nekľud, rozladenosť, odvrat od skutočnosti, pocit odcudzenia sa vlastnej osobe, bolesť svalov, znecitlivenie končatín, tras, vystupňovanie reflexov, mimovoľné pohyby, kŕče, brušné a svalové kŕče, precitlivenosť na svetlo a hluk, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačku, zníženú chuť do jedla, návaly tepla, halucinácie, chorobná zmätenosť, búšenie srdca, zrýchlený tlkot srdca, záchvaty paniky, závrat, krátkodobú stratu pamäti a prehriatie. Kŕče sa vyskytujú častejšie u pacientov so záchvatovým ochorením alebo u pacientov, ktorí užívajú antidepresíva.


Opätovný výskyt nespavosti a úzkosti: Po prerušení užívania benzodiazepínov môže byť nespavosť výraznejšia ako pred liečbou. Opätovný výskyt nespavosti može byť sprevádzaný zmenami nálady, úzkosťou, poruchami spánku a psychickým nepokojom. Opätovný výskyt nespavosti je pravdepodobnejší po náhlom prerušení liečby a preto sa vyžaduje postupné znižovanie dávky.


Dĺžka liečby

Liečba má byť krátkodobá. Liečba nespavostimá trvať niekoľko dní až 2 týždne. Liečba úzkosti nemá presiahnúť 8-12 týždňov vrátane ukončovania liečby


Strata pamäti

V spojitosti s užívaním benzodiazepínov bola hlásená prechodná strata pamäti a porucha pamäti. Tieto účinky sa vyskytujú najčastejšie niekoľko hodín po užití lieku. Pri užívaní medazepamu na liečbu nespavosti, pacient musí mať zabezpečený 7-8 hodinový neprerušovaný spánok.


Paradoxné a psychotické reakcie

Zriedkavo boli hlásené: nepokoj, nekľud, agresivita, zúrovisť, nočné mory, psychotické príznaky (halucinácie a preludy) a narušené správanie. Ak sa vyskytnú, liečbu okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.


Komplex udalostí súvisiacich so správaním počas spánku ako je „vedenie vozidla v spánku“ (t.j. vedenie vozidla pokiaľ pacient nie je úplne prebudení zo spánku po užití sedatív/hypnotík, s tým, že pacient si túto udalosť nepamätá) bol hlásený u pacientov, ktorí neboli úplne prebudení po užití sedatív/hypnotík. Tieto udalosti sa môžu vyskytnúť po užití sedatív/hypnotík v terapeutických dávkach. Predpokladá sa, že užívanie alkoholu a iných látok tlmiacich činnosť CNS spolu s hypnotikami/sedatívami zvyšuje riziko takéhoto správania, rovnako ako užívanie hypnotík/sedatív v dávkach vyšších ako je maximálna odporúčaná dávka.


Iné lieky a Ansilan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zosilnenie centrálneho depresívneho účinku sa môže vyskytnúť v prípade súbežného použitia s neuroleptikami (lieky na liečbu psychických porúch), hypnotikami (lieky na spanie), anxiolytikami/sedatívami (tlmiace lieky a lieky proti úzkosti), antidepresívami, opiodovými analgetikami, antiepileptikami, anestetikami (lieky na znecitlivenie) a sedatívnymi antihistaminikami (lieky na potlačenie alergických reakcií).


Súbežné pitie alkoholických nápojov sa neodporúča. Pri užívaní lieku v kombinácii s alkoholom sa jeho sedatívny účinok môže zosilniť.


Pri užívaní opioidných analgetík môže dôjsť k zvýšeniu dobrej nálady čo vedie k zvýšeniu rizika psychickej závislosti.


Účinok myorelaxancií (lieky na uvoľnenie svalstva) sa môže zosilniť.


Pri súbežnom užití cimetidínu (liek na potlačenie alergických reakcií), disulfiramu (liek na liečbu alkoholizmu) a omeprazolu (liek používaný pri poruchách trávenia) sa účinok Ansilanu môže zosilniť alebo predĺžiť.


Teofylín (liek na liečbu astmy) v nízkej dávke ruší sedatívny účinok Ansilanu.


Ansilan môže potlačiť účinky levodopy (liek na liečbu Parkinsonovej choroby)..


V zriedkavých prípadoch môže Ansilan utlmiť metabolizmus fenytoínu a zvýšiť jeho účinok.

Fenobarbital a fenytoín (lieky na liečbu epilepsie) môžu spomaliť metabolizmus medazepamu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek

.

Počas tehotenstva by ste Ansilan nemali užívať. Chronické používanie benzodiazepínov počas tehotenstva môže vyvolať fyzickú závislosť a abstinenčné príznaky u novorodenca. Jeho užívanie pred pôrodom môže spôsobiť prehriatie, nízky krvný tlak, útlm dýchania a poruchy sacieho reflexu u novorodenca. Dojčenie sa počas liečby neodporúča, pretože medazepam a jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná, lekár Vám odporučí, aby ste prestali dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

U niektorých pacientov môže medazepam podstatne znížiť schopnosťviesť vozidlá a obsluhovať stroje alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti, najmä ak sa liek užíva spolu s alkoholom. Preto je potrebné vyhnúť sa vedeniu vozidiel, obsluhe strojov alebo iných nebezpečných činností, najmä počas prvých dní liečby.


Ansilan obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďťe sa s lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Ansilan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Priemerná dávka pre dospelých je 1 kapsula Ansilanu (zodpovedá 10 mg medazepamu) 1-3-krát denne. V závažných prípadoch sa môže denná dávka zvýšiť až na 6 kapsúl Ansilanu denne (čo zodpovedá 60 mg medazepamu).

Ak je to potrebné a vhodné, Ansilan sa môže užiť ako jednorazová večerná dávka.


Kapsuly sa užívajú počas dňa, nezávisle od času jedla, nerozhryznuté a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.


Večer treba liek užiť asi ½ hodiny pred spaním a nie na plný žalúdok, pretože inak sa musí rátať s predĺženým nástupom účinku a – v závislosti od dĺžky spánku – so silnejšími nežiaducimi účinkami nasledujúce ráno.

Pri akútnych ochoreniach sa má užívanie Ansilanu obmedziť na jednotlivé dávky alebo niekoľko dní.


Pri dlhodobých ochoreniach nemá dĺžka liečby trvať dlhšie ako 8-12 týždňov, vrátane postupného znižovania dávky.

Pri vysadení Ansilanu , ktorý sa užíval dlhodobo (viac ako týždeň) musí lekár znižovať dávku postupne.


Ak užijete viac Ansilanu ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Ansilan, užite až ďalšiu predpísanú dávku v stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ansilan

Pri náhlom vysadení lieku po dlhšom každodennom užívaní sa približne po 2 – 4 dňoch môže objaviť nespavosť a zvýšené množstvo snov. Úzkosť, stavy napätia ako aj rozrušenie a vnútorný nepokoj sa môžu opätovne dostaviť vo zvýšenej miere. Súhrn príznakov sa môže prejaviť triaškou a potením a vystupňovať sa až do nebezpečných telesných (napr. záchvaty kŕčov) a duševných reakcií ako je napr. abstinenčné delírium. Preto sa liečba musí ukončiť postupne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nežiaduce účinky sú podľa častosti ich výskytu rozdelené na:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

Neznáme(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti


Psychické poruchy

Časté: ospalosť, útlm, ľahostajnosť, zmätenosť


Neznáme: paradoxné reakcie ako je podráždenosť, agresívnosť, úzkosť, samovražedné sklony, poruchy spánku (častejšie u starších pacientov).


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, poruchy pamäti, predĺženie reakčného času.


Neznáme:poruchy reči, pohybu alebo držania tela (po dlhodobom užívaní, najmä vysokých dávok)


Poruchy oka

Neznáme: poruchy videnia, ako sú kmitavé pohyby očí, rozmazané alebo dvojité videnie (najmä pri vysokých dávkach)


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: závrat


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme: útlm dýchania u pacientov s poruchami dýchacej sústavy (upchatie dýchacích ciest) a poruchami mozgu


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: nutkanie na vracanie, zápcha a vo výnimočných prípadoch hnačky


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, žltačka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová únava


U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť z dôvodu možného myorelaxačného účinku (riziko spadnutia).


Neznáme: paradoxné reakcie ako sú svalové kŕče sa vyskytujú častejšie u starších pacientov.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy menštruačného cyklu, zmeny sexuálnej túžby


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava


Strata pamäti

Pri vyšších dávkach sa zvyšuje riziko straty pamäti.


Depresia

Benzodiazepíny (lieky na liečbu ochorení nervového systému) môžu odhaliť existujúcu depresiu.


Závislosť

Dlhodobé užívanie (dokonca aj v liečebných dávkach) môže viesť k závislosti a opätovnému výskytu a vývoju znášanlivosti. Náhle ukončenie dlhodobej liečby môže vyvolať abstinenčné príznaky (pozri časť 4.4).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ansilan


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ansilan obsahuje


- Liečivo je medazepam 10 mg v jednej kapsule

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Ansilan a obsah balenia


Ansilan sú modro-žlté kapsuly naplnené svetložltým práškom, balené vo fľaši z hnedého skla.

Veľkosť balenia: 25 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


6Ansilan

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/0902

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ansilan

10 mg kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 10 mg medazepamu.

Každá 10 mg kapsula obsahuje 226,5 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula

Modro-žltá kapsula naplnená svetložltým práškom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ansilan je indikovaný na:


  • symptomatickú liečbu akútnych a chronických stavov úzkosti, napätia, nepokoja a rozrušenia, ktoré sú nezávislými ochoreniami alebo sprevádzajú iné ochorenia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie sa riadi individuálnou reakciou, vekom a hmotnosťou pacienta ako aj druhom a závažnosťou ochorenia. Pritom platí zásada udržiavať dávku čo najnižšiu a dobu liečby čo najkratšiu.

Ak nie je predpísané inak, platia nasledujúce odporúčané dávky:


Priemerná dávka pre dospelých je 1 kapsula Ansilanu (zodpovedá 10 mg medazepamu) 1-3-krát denne. V závažných prípadoch sa môže denná dávka zvýšiť až na 6 kapsúl Ansilanu denne (čo zodpovedá 60 mg medazepamu), pričom je potrebné pacienta dôkladne sledovať.

Ak je to potrebné a vhodné, medazepam sa môže užiť ako jednorazová večerná dávka.


Dávkovanie u osobitných skupín pacientov:

U starších a oslabených pacientov ako aj u pacientov so srdcovou insuficienciou a/alebo hypotenziou,

ktorí častejšie reagujú na benzodiazepíny silnejšie ako je potrebné, ako aj u pacientov s organickými zmenami mozgu, je podanie potrebné starostlivo zvážiť (dodržiavame dávkovaciu schému). Platí to aj pre pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Kapsuly sa užívajú počas dňa, nezávisle od času jedla, nerozhryznuté a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.


Večer treba liek užiť asi ½ hodiny pred spaním a nie na plný žalúdok, pretože inak sa musí rátať s predĺženým nástupom účinku a – v závislosti od dĺžky spánku – so silnejšími nežiaducimi účinkami nasledujúce ráno.

Pri akútnych ochoreniach sa má užívanie Ansilanu obmedziť na jednotlivé dávky alebo niekoľko dní.


Pri chronických ochoreniach sa dĺžka liečby riadi ich priebehom, nemá však trvať dlhšie ako 8-12 týždňov, vrátane postupného znižovania dávky.

Pri dlhodobej terapii sa odporúčajú kontroly krvného obrazu a funkcie pečene.

Pri dlhšom podávaní (viac ako týždeň) sa pri vysadení Ansilanu musí jeho dávka znižovať postupne.

Pritom sa musí vziať do úvahy prechodný výskyt možných abstinenčných príznakov (pozri Nežiaduce

účinky).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na iné benzodiazepíny.

  • Myasténia gravis alebo cerebrálna a spinálna ataxia

  • Závažné respiračné poruchy (spánkové apnoe, závažná respiračná insuficiencia)

  • Závislosti v anamnéze

  • Závažné poškodenie pečene alebo žltačka

  • Akútna otrava alkoholom alebo intoxikácia liekmi ovplyvňujúcimi centrálny nervový systém.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov užívajúcich sedatíva boli hlásené závažné anafylaktické a anafylaktoidné reakcie, vrátane zriedkavých fatálnych prípadov anafylaxie. Po prvej dávke alebo nasledujúcich dávkach sedatív boli u pacientov hlásené prípady angioedému jazyka, hlasiviek alebo hrtana.


Tolerancia

Účinnosť medazepamu pri liečbe nespavosti sa môže znížiť v prípade neprerušovaného užívania počas niekoľkých týždňov.


Závislosť

Liečba medazepamom môže viesť k vzniku fyzickej a psychickej závislosti. Toto riziko je zvýšené u pacientov, ktorí užívajú medazepam vo vysokých dávkach a dlhšie ako je potrebné. Závislosť sa častejšie vyskytuje u pacientov so závislosťou od alkoholu alebo iných látok v anamnéze a pacientov s poruchami osobnosti.

Náhle ukončenie liečby medazepamom môže vyvolať symptómy z prerušenia liečby. Pacienti majú byť o tomto informovaní pred začatím liečby Ansilanom.


Symptómy z prerušenia liečby zahŕňajú: bolesť hlavy, úzkosť, napätie, depresiu, nepokoj, zmätenosť, nespavosť, agitovanosť, dysfóriu, derealizáciu, depersonalizáciu, myalgiu, znecitlivenie končatín, tremor, hyperreflexiu, mimovoľné pohyby, kŕče, abdominálne a svalové kŕče, precitlivenosť na svetlo a hluk, nauzeu, vracanie, diareu, zníženú chuť do jedla, návaly tepla, halucinácie, delírium, palpitácie, tachykardiu, záchvaty paniky, vertigo, krátkodobú amnéziu a hypertermiu. Kŕče sa vyskytujú častejšie u pacientov so záchvatovým ochorením alebo u pacientov, ktorí užívajú lieky znižujúce záchvatový prah ako sú antidepresíva.


Ak sa namiesto krátkodobo pôsobiacich benzodiazepínov užívajú dlhodobo pôsobiace benzodiazepíny, pacienta je potrebné upozorniť na riziko symptómov z prerušenia.


Opätovný výskyt nespavosti a úzkosti: Po prerušení užívania benzodiazepínov môže byť nespavosť výraznejšia ako pred liečbou. Opätovný výskyt nespavosti može byť sprevádzaný zmenami nálady, úzkosťou, poruchami spánku a psychickým nepokojom. Opätovný výskyt nespavosti je pravdepodobnejší po náhlom prerušení liečby a preto sa vyžaduje postupné znižovanie dávky.


Dĺžka liečby

Liečba má byť krátkodobá. Liečba nespavostimá trvať niekoľko dní až 2 týždne. Liečba úzkosti nemá presiahnúť 8-12 týždňov vrátane ukončovania liečby. V prípade potreby dlhšej liečby sa vyžaduje prehodnotenie pacientovho stavu.


Pacienti majú byť upozornení, že liečba je krátkodobá a že dávka sa bude postupne znižovať. Pacientov je potrebné upozorniť na možnosť opätovného výskytu nespavosti a závislosť.


Amnézia

V spojitosti s užívaním benzodiazepínov bola hlásená prechodná anterográdna amnézia a porucha pamäti. Tieto účinky sa vyskytujú najčastejšie niekoľko hodín po užití lieku. Pri užívaní medazepamu na liečbu nespavosti, pacient musí mať zabezpečený 7-8 hodinový neprerušovaný spánok.


Paradoxné a psychotické reakcie

Zriedkavo boli hlásené: nepokoj, agitovanosť, agresivita, zúrovisť, nočné mory, psychotické symptómy (halucinácie a preludy) a narušené správanie. Ak sa vyskytnú, liečba sa má okamžite ukončiť. Tieto reakcie sa častejšie vyskytujú u starších pacientov.


Komplex udalostí súvisiacich so správaním počas spánku ako je „vedenie vozidla v spánku“ (t.j. vedenie vozidla pokiaľ pacient nie je úplne prebudení zo spánku po užití sedatív/hypnotík, s amnéziou tejto udalosti) bol hlásený u pacientov, ktorí neboli úplne prebudení po užití sedatív/hypnotík. Tieto udalosti sa môžu vyskytnúť po užití sedatív/hypnotík v terapeutických dávkach. Predpokladá sa, že užívanie alkoholu a iných látok tlmiacich činnosť CNS spolu s hypnotikami/sedatívami zvyšuje riziko takéhoto správania, rovnako ako užívanie hypnotík/sedatív v dávkach vyšších ako je maximálna odporúčaná dávka. Je potrebné dôkladne zvážiť prerušenie užívania hypnotík/sedatív u pacientov hlásiacich takéto správanie.


Pri dlhodobom užívaní sa odporúča vykonať príležitostne krvné testy a testy hepatálnej funkcie.


Laktóza

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo - galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zosilnenie centrálneho depresívneho účinku sa môže vyskytnúť v prípade súbežného použitia s neuroleptikami, hypnotikami, anxiolytikami/sedatívami, antidepresívami, opiodovými analgetikami, antiepileptikami, anestetikami a sedatívnymi antihistaminikami.


Súbežné pitie alkoholických nápojov sa neodporúča. Pri užívaní lieku v kombinácii s alkoholom sa jeho sedatívny účinok môže zosilniť.


Pri užívaní opioidných analgetík môže dôjsť k zosilneniu euforického účinku čo vedie k zvýšeniu rizika psychickej závislosti.


Učinok myorelaxancií sa môže zosilniť.


Pri súbežnom užití cimetidínu, disulfiramu a omeprazolu sa účinok Ansilanu môže zosilniť alebo predĺžiť.


Teofylín v nízkej dávke ruší sedatívny účinok Ansilanu.


Ansilan môže potlačiť účinky levodopy.


V zriedkavých prípadoch môže Ansilan utlmiť metabolizmus fenytoínu a zvýšiť jeho účinok.

Fenobarbital a fenytoín môžu spomaliť metabolizmus medazepamu.


U pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia inými liekmi, ako napr.centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami, beta-blokátormi, antikoagulanciami, antidiabetikami, srdcovými glykozidmi a kontraceptívami,nie je možné predvídať druh a rozsah nežiaducich účinkov. Ošetrujúci lekár musí byť preto pred podávaním Ansilanu informovaný, či sa u pacienta nevykonáva táto dlhodobá liečba. Preto je pri súbežnom užívaní týchto liekov, najmä na začiatku liečby potrebná osobitná opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania Ansilanu počas gravidity nebola potvrdená. Chronické používanie benzodiazepínov počas gravidity môže vyvolať fyzickú závislosť a abstinenčné príznaky u novorodenca. Jeho podávanie pred pôrodom môže spôsobiť hypotermiu, nízky krvný tlak, útlm dýchania a poruchy sacieho reflexu u novorodenca. Ženy v plodnom veku musia upozorniť svojho lekára v prípade, že plánujú otehotnieť, alebo si myslia, že môžu byť tehotné. Užívanie Ansilanu sa indikuje len v urgentných prípadoch, kde predpokladaný prínos je vyšší ako riziko.


Tak ako pri iných benzodiazepínoch, medazepam môže prechádzať placentou. Medazepam sa u ľudí metabolizuje na diazepam, ktorý môže zvýšiť riziko kongenitálnych malformácií v prípade, že sa užíva v prvom trimestri gravidity.


Laktácia

Medazepam sa vylučuje do materského mlieka a môže vyvolať dyspnoe, bradykardiu a sedáciu u dojčaťa. Matkám sa neodporúča dojčiť počas liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


U jednotlivých pacientov môže toto liečivo podstatne znížiť schopnosťviesť vozidlá a obsluhovať stroje alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti, najmä ak sa liek užíva spolu s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa častejšie vyskytujú na začiatku liečby a sú závislé od dávky. Počas liečby alebo po redukcii dávky pomaly ustúpia.


Nežiaduce účinky sú:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti


Psychické poruchy

Časté: ospalosť, sedácia, letargia, zmätenosť


Neznáme: paradoxné reakcie ako je iritabilita, agresívnosť, úzkosť, samovražedné sklony, poruchy spánku sú častejšie u detí a starších pacientov. V prípade ich výskytu sa liečba musí ukončiť.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, poruchy pamäti, predĺženie reakčného času.


Neznáme:poruchy reči (dyzartria), pohybu alebo držania tela (po dlhodobom užívaní, najmä vysokých dávok)


Poruchy oka

Neznáme: poruchy videnia, ako je nystagmus, rozmazané alebo dvojité videnie (najmä pri vysokých dávkach)


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: závrat


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme: útlm dýchania u pacientov s poruchami dýchacej sústavy (obštrukcia dýchacích ciest) a organickými poruchami mozgu


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: nauzea, zápcha a výnimočné prípady hnačky


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, žltačka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová únava


U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť z dôvodu možného myorelaxačného účinku (riziko spadnutia).


Neznáme: paradoxné reakcie ako sú svalové kŕče sa vyskytujú častejšie u detí a starších pacientov, V prípade ich výskytu sa liečba musí ukončiť.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: poruchy menštruačného cyklu, zmeny libida


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava


Amnézia

Anterográdna amnézia sa môže vyskytnúť pri používaní terapeutických dávok, riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Účinky amnézie môžu byť spojené s nevhodným správaním (pozri časť 4.4).


Depresia

Benzodiazepíny môžu demaskovať existujúcu depresiu.


Závislosť

Dlhodobé užívanie (dokonca aj v terapeutických dávkach) môže viesť k závislosti a opätovnému výskytu a vývoju tolerancie v niektorých prípadoch. Náhle ukončenie dlhodobej liečby môže vyvolať abstinenčné príznaky (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Tak ako pri iných benzodiazepínoch, predávkovanie nepredstavuje riziko ohrozenia života pokiaľ sa nekombinuje s inými látkami, ktoré pôsobia tlmivo na CNS (vrátane alkoholu).


Pri každom zistení otravy sa má pomýšl'at' na možnost' viacnásobnej otravy užitím viacerých liekov.


Po predávkovaní perorálnymi benzodiazepínmi sa má, v prípade, že je pacient pri vedomí, vyvolať vracanie (v priebehu jednej hodiny) alebo v prípade, že pacient nie je pri vedomí, má sa vykonať výplach žalúdka pričom je potrebné zabezpečiť kontrolu dýchania. Ak vyprázdnenie žalúdka nie je potrebné, podá sa aktívne uhlie za účelom zníženia absorpcie. Zvláštna pozornosť sa má venovať zabezpečeniu respiračných a kardiovaskulárnych funkcií na jednotke intenzívnej starostlivosti.


Príznakom predávkovania benzodiazepínmi je útlm CNS od ospalosti až po kómu. Príznakom ľahkého predávkovania môže byt' ospalosť, zmätenost a letargia, v závažnejších prípadoch môžu príznaky zahŕňať ataxiu, hypotóniu, hypotenziu, útlm dýchania, zriedkavo kómu a veľmi zriedkavo smrť.


Na zrušenie centrálne tlmivého účinku benzodiazepínov je k dispozícii špecifický antagonista benzodiazepínov flumazenil.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anxiolytikum

ATC kód: N05BA03


Medazepam je psychotropná látka zo skupiny benzodiazepínov. Tak ako iné bezodiazepíny, medazepam má anxiolytický, sedatívny, hypnotický účinok, vo vysokých dávkach aj myorelaxačný a antikonvulzívny účinok.

Podobne ako všetky benzodiazepíny aj medazepam ovplyvňuje predovšetkým limbický systém (amygdaloidné jadrá a hypotalamus). Menej ovplyvňuje neokortex a retikulárnu formáciu v mieche, ktoré sú tiež distribučnými miestami benzodiazepínových receptorov.

Benzodiazepíny zvyšujú inhibičný účinok kyseliny gama-aminomaslovej (GABA) väzbou na špecifické benzodiazepínové receptory v centrálnom nervovom systéme ako antagonista, čo vyvoláva pozitívne alosterické modulácie.

Ak sú GABA A receptory aktivované, uľahčuje sa prienik cez chloridový kanál, ako aj samotná väzba medzi GABA a chloridovým kanálom. Zosiľňuje sa učinnosť GABA, ale len v určitom rozsahu.

Noradrenergný, serotonínergný a dopaminergný systém sú pod inhibičným vplyvom GABA. Benzodiazepíny môžu inhibovať ich aktivitu v závislosti od dávky. Pôsobia na základné emocionálne poruchy: strach, napätie, nepokoj a nespavosť.

Medazepam zmierňuje psychomotorické príznaky v oblasti kardiovaskulárneho, gastrointestinálneho, respiračného a urogenitálneho systému. Obnovuje narušenú neurovegetatívnu rovnováhu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Medazepam sa ľahko absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Jeho biologická dostupnosť sa pohybuje medzi 49 – 76 %. Maximálne hodnoty koncentrácie v krvi sa dosahujú do 1-2 hodín po podaní. Prakticky celé množstvo absorbovaného medazepamu sa viaže na bielkoviny plazmy a nepenetruje do krvných buniek.

Pečeňou sa rýchlo metabolizuje na aktívne a neaktívne metabolity. Najdôležitejšie sú aktívne metabolity medazepamu (desmetylmedazepam, diazepam, desmetyldiazepam, temazepam a oxazepam) ktoré sú zodpovedné za jeho terapeutický účinok.

Polčas eliminácie je krátky (2 hodiny) a výrazne sa líši od polčasu eliminácie jeho aktívnych metabolitov: diazepamu a desmetyldiazepamu.

Pri dlhšom dennom užívaní (5 dní,50 mg perorálne)sa desmetyldiazepam kumuláciou stáva hlavným metabolitom.

Odbúravanie diazepamu prebieha prevažne v pečeni, pričom vznikajú rovnako aktívne metabolity desmetyldiazepam, temazepam a oxazepam.

Diazepam má eliminačný polčas 20 – 100 hodín. Vylučovanie prebieha prevažne renálne, čiastočne aj biliárne.

Eliminačný polčas aktívneho metabolitu desmetyldiazepamu je asi 50 – 80 hodín.

Aktívny metabolit oxazepam sa glukurónuje v pečeni, vylučovanie prebieha prevažne renálne. Terminálny plazmatický polčas je medzi 6 -25 hodinami.


Priechodnosť cez placentu, laktácia:

Pokusy s prestupom medazepamu cez placentu sa nevykonali. Pretože sa medazepam metabolizuje na diazepam, desmetyldiazepam a oxazepam a je dokázaný prestup týchto benzodiazepínov cez placentu, môže sa považovať za isté, že tieto účinné metabolity prechádzajú z materského do embryonálneho /fetálneho kompartmentu. Vo všeobecnosti je placentárny transfer benzodiazepínov v neskorej gravidite o niečo vyšší ako skorej gravidite.

Medazepam ako aj jeho aktívne metabolity sa vylučuje do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

V štúdii akútnej toxicity sa zistila relatívne nízka toxicita medazepamu. V pokusoch u potkanov je LD50 po perorálnom podaní 900 mg/kg hmotnosti a 91 mg/kg hmotnosti po intravenóznom podaní. Toxický účinok bol spojený s nasledovnými symptómami: somnolencia, svalová slabosť a respiračné ťažkosti. Podobné symptómy sa prejavili u myší (LD50 710 mg/kg hmotnosti po p.o.podaní) a králikov (LD50 530 mg/kg hmotnosti po p.o. podaní).


Mutagenita/Karcinogenita

Dlhodobé pokusy na zvieratách nepotvrdili karcinogénny potenciál medazepamu.

Viaceré pokusy poskytli slabé dôkazy o mutagénnom potenciáli vo vysokých koncentráciách, ktoré však vysoko presahujú terapeutické dávky u I'udí.


Teratogenita

Pokusy s prechodom medazepamu cez placentu sa nevykonali. Aktívne metabolity, diazepam a oxazepam, prestupujú cez placentárnu bariéru. Medazepam aj jeho aktívne metabolity sa vylučujú do materského mlieka.

Riziko vrodených chýb sa pri užívaní terapeutických dávok zdá malé, aj keď epidemiologické štúdie poskytli údaje o zvýšenom riziku vzniku rázštepov.

Existujú hlásenia prípadov vrodených chýb a duševnej retardácie prenatálne exponovaných detí po predávkovaní a otravách. Výsledky štúdií na zvieratách priniesli dôkazy o poruchách správania potomkov dlhodobo exponovaných samíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla.

Veľkosť balenia: 25 kapsúl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


70/0171/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.02.1996

Dátum posledného predĺženia: 08.04.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014


8Ansilan