+ ipil.sk

AnsynPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene ev.č.: 2013/08011-ZIB


Písomná informácia pre používateľku


Ansyn

filmom obalené tablety


anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Ansyn a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ansyn

3. Ako užívať Ansyn

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ansyn

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ansyn a na čo sa používa


Ansyn obsahuje látku nazývanú anastrozol. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory aromatázy“. Ansyn sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze (po poslednej menštruácii).


Ansyn účinkuje tak, že znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo vašom tele. Robí to tak, že vo vašom tele blokuje prirodzenú látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ansyn


Neužívajte Ansyn

- ak ste alergická na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto

lieku (uvedených v časti 6),

- ak ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, neužívajte Ansyn. Ak si nie ste niečím istá, predtým, ako začnete užívať Ansyn,opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ansyn, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste v prechode (menopauze),

- ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť „Iné lieky a Ansyn“ ),

- ak máte alebo ste niekedy mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza),

- ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek.


Pri nástupe do nemocnice, informujte zdravotnícky personál, že užívate Ansyn.


Iné lieky a Ansyn

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aa pre lieky, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu a rastlinné lieky. Dôvodom je, že Ansyn môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvňova účinok Ansynu.


Neužívajte Ansyn, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napr. lieky obsahujúci tamoxifén, Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Ansynu.

- lieky obsahujúce estrogén, ako je hormonálna substitučná liečba (HSL). Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate:

- liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských (gynekologických) stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte Ansyn. Ak otehotniete, prestaňte užívať Ansyn a oznámte to svojmu lekárovi.

Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ansyn pravdepodobne neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívania Ansynu pociťovať telesnú slabosť alebo ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ansyn obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Ansyn


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Odporúčaná dávka je jedna tableta (1 mg anastrozolu) jedenkrát denne.

- Pokúste sa tabletu užívať každý deň v rovnakom čase.

- Prehltnite tabletu vcelku a zapite ju vodou.

- Nezáleží na tom, či Ansyn užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.


Ansyn užívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.


Použitie u detí a dospievajúcich

Ansyn sa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac Ansynu, ako máte

Ak užijete viac Ansynu, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Ansyn

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Ansyn

Neprestaňte užívať Ansyn, kým vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky:

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, zavolajte sanitku alebo ihneď navštívte lekára, môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.


  • Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov‑Johnsonov syndróm“- veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 10 000 osôb);

  • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako „angioedém“- veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 10 000 osôb);


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- bolesť hlavy

- návaly tepla

- nevoľnosť (nauzea)

- kožné vyrážky

- bolesť alebo stuhnutosť kĺbov

- zápal kĺbov (artritída)

  • pocit slabosti

- úbytok kostnej hmoty (osteoporóza)


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb zo 100 )

- strata chuti do jedla

- zvýšené alebo vysoké hladiny tukovej látky známej ako cholesterol v krvi.Ukázalo by sa toi v krvných

testoch

- pocit ospalosti

- syndróm karpálneho tunela (mravčenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky)

- hnačka

- vracanie

- zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú ako pracuje vaša pečeň

- vypadávanie vlasov (strata vlasov)

- alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka

- bolesť kostí

- suchosť v pošve

- krvácanie z pošvy (zvyčajne počas niekoľkých prvých týždňov liečby – ak krvácanie pokračuje, obráťte sa na svojho lekára


Menej častévedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 1 000 )

- zmeny v špeciálnych krvných testoch, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň

(gamaglutamyltransferáza a bilirubín)

- zápal pečene (hepatitída)

- žihľavka alebo vyrážka

- skákavý prst (stav, pri ktorom prst alebo palec ostane v ohnutej polohe)

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 10 000)

- zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere

- kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej

reakcie)

- zápal malých ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože, veľmi zriedkavo sa

môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako

„Henochova‑Schönleinova purpura“


Účinky na vaše kosti

Anastrozol znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, ktorý je vo vašom tele. Môže tak znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. Kosti môžu byť menejpevné a náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár tieto riziká zvládne uplatnením odporúčaní na udržanie zdravia kostí u žien po menopauze. Porozprávajte sa s lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára (alebo lekára, ktorý lieči vaše dieťa) alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ansyn


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Tablety uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich deti nemôžu vidieť a dosiahnuť na ne. Vaše tablety by im mohli uškodiť.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ansyn obsahuje


  • Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

  • Ďalšie zložky tvoriace jadro tablety sú monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón (E1201) a magnéziumstearát (E572).

Filmová vrstva tablety obsahuje makrogol, hypromelózu (E464) a oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Ansyn a obsah balenia

Ansyn je biela, filmom obalená, okrúhla tableta s nápisom „ANA“ a „1“ na jednej strane.


Ansyn je dostupný v blistroch obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 alebo 300 tabliet a v blistroch pre nemocnicu obsahujúcich 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reyjavikurvegi 76 – 78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Výrobcovia

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Bo ide Llobregat

Barcelona

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Anastrozol Actavis 1 mg Filmtabletten

Belgicko Anastrozol Actavis 1 mg tabletten

Česká republika Anastrozol Actavis 1 mg

Dánsko Anastrozol Actavis

Estónsko Anastrozole Actavis

Fínsko Anastrozol Actavis 1 mg

Nemecko Anastrozol-Actavis 1 mg Filmtabletten

Grécko Ansyn

Maďarsko Anaromat

Island Anastrozol Actavis

Írsko Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Taliansko Anastrozolo Actavis

Litva Anastrozole Actavis 1 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembursko Anastrozol Actavis

Lotyšsko Anastrozole Actavis 1 mg apvalkotās tabletes

Holandsko Anastrozol Actavis 1 mg


Poľsko Ansyn

Portugalsko Anastrozol Actavis 1 mg comprimidos revestidos por película

Rumunsko Anaromat

Slovinsko Ansyn 1 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika Ansyn

Španielsko Anastrozol Actavis 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Švédsko Anastrozol Actavis

Spojené kráľovstvo Anastrozole 1mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


12


Ansyn

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: ev.č.: 2014/05927-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ansyn

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta


Biele, filmom obalené, okrúhle, bikonvexné tablety s označením „ANA“ a „1“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ansyn je indikovaný na:


- Liečbu pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory u žien po menopauze.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Odporúčaná dávka anastrozolu u dospelých pacientok, vrátane starších pacientok, je jedna 1 mg tableta raz denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.1).


Porucha funkcie obličiek

U pacientok s miernym až stredne závažnou poruchou obličiek sa zmena dávky neodporúča. U pacientok so závažnou poruchou obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.4 a 5.1).


Porucha funkcie pečene

U pacientok s miernym ochorením pečene sa zmena dávky neodporúča. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Ansyn sa má užívať perorálne.


4.3 Kontraindikácie

Anastrozol je kontraindikovaný

- u gravidných alebo dojčiacich žien,

- u pacientok so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné


Anastrozol sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej je pochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón (luteinizing‑hormone, LH), hormón stimulujúci folikuly (follicle stimulating hormone, FSH) a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitia anastrozolu s analógmi LHRH.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časti 4.5 a 5.1).


Účinok na minerálnu hustotu kostí


Anastrozol znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).


U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať.U žien po menopauze sa má zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobenému anastrozolom (pozri časť 4.8).


Porucha funkcie pečene


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2); pacientkam so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.


Porucha funkcie obličiek


Anastrozol sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so závažnou poruchou funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok so závažnou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje; pacientkam so závažnou poruchou funckie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


Použitie anastrozolu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola v tejto skupine pacientov stanovená (pozri časť 5.1).


Anastrozol sa nemá používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u chlapcov s deficienciou rastového hormónu. V pivotnej klinickej štúdii nebola účinnosť ani bezpečnosť dokázaná (pozri časť 5.1). Anastrozol znižuje hladiny estradiolu, preto sa nesmie používať ako prídavok k liečbe rastovým hormónom u dievčat s deficienciou rastového hormónu. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a dospievajúcich nie sú dostupné.


Precitlivenosť na laktózu


Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s antipyrínom a warfarínom preukázali, že anastrozol v dávke 1mg významne neinhibuje metabolizmus antipirínu a R‑a S‑warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie anastrozolu s inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.


Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených anastrozolom, ktoré užívali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bisfosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávaniu anastrozolu s tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogény, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok. (pozri časti 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnútoxicitu (pozri časť 5.3). Anastrozol je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Neexistujú žiadne údaje o použití anastrozolu počas laktácie. Anastrozol je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita

Účinky anastrozolu na fertilitu u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Anastrozol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pri používaní anastrozolu sa však zaznamenala telesná slabosť a ospalosť a pokiaľ tieto symptómy pretrvávajú, pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie z klinických štúdií, štúdii po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je stanovené inak, nasledujúce kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov zaznamenaných v rozsiahlej štúdii fázy III, ktorej sa zúčastnilo 9 366 žien po menopauze s operabilným karcinómom prsníka, ktoré dospávali adjuvantú liečbu po dobu piatich rokov (Arimidex, tamoxifén samostatne alebo v kombinácii ATACštúdia).


Nežiaduce reakcie uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

Poruchy metabolizmu a výživy


časté


anorexia,

hypercholesterolémia


Poruchy nervového systému

veľmi časté

bolesť hlavy


časté


ospalosť,

syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

veľmi časté

návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi časté


nauzea

časté


hnačka,

vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest


časté


zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy

menej časté


zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy

a bilirubínu,
hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi časté


vyrážka

časté


vypadávanie vlasov (alopécia), alergické reakcie

menej časté

urtikária

zriedkavé

multiformný erytém,

anafylaktoidnná reakcia,

kožná vaskulitída (vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury)**

veľmi zriedkavé

Stevensonov-Johnsonov syndróm,**

angioedém**

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

veľmi časté


bolesť kĺbov/stuhnutosť kĺbov, artritída

osteoporóza

časté

bolesť kostí

menej časté

skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

časté


suchosť v pošve,

vaginálne krvácanie***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

veľmi časté


asténia

* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifénom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC štúdii nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „zriedkavé” (≥ 0,01 % až < 0,1 %).

*** Vaginálne krvácanie sa zaznamenalo často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka počas prvých týždňov po prechode z hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšie uvedená tabuľka predstavuje frekvenciu vopred špecifikovaných nežiaducich účinkov v ATAC štúdiipo sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na príčinné súvislosti, zaznamenané u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti z ATAC štúdie

Nežiaduca udalosť


Anastrozol

(N=3 092)

Tamoxifén

(N=3 094)

Návaly tepla

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Bolesť kĺbov/stuhnutosť

1 100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Zmeny nálad

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nauzea a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Fraktúry chrbtice, bedier alebo zápästia/Collesove zlomeniny

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Fraktúry zápästia/Collesova fraktúra

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Fraktúry chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Fraktúry bedra

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Poruchy koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna trombembolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké venózne trombembolické príhody vrátane pľúcnej embólie

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Pri sledovaní s mediánom 68 mesiacov sa pozoroval výskyt fraktúr v skupine sa anastrozolom 22 na 1 000 pacientorokov v skupine s tamoxifénom 15 na 1 000 pacientorokov. Zaznamenaný výskyt fraktúr pre anastrozol je podobný rozmedziu zaznamenanému v populácii žien po menopauze zodpovedajúceho veku. Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 % a u pacientok liečených tamoxifénom bol 7,3 %.


Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy zaznamenané v štúdii ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu alebo oboje.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním sú iba obmedzené klinické skúsenosti. V štúdiáchna zvieratách anastrozol preukázal nízku akútnu toxicitu.

V klinických štúdiách sa podávali rôzne dávky anastrozolu zdravým mužom – dobrovoľníkom, v jednorazovej dávke až do 60 mg a ženám po menopauze s pokročilým štádiom rakoviny prsníka až do 10 mg denne; tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce symptómy sa nestanovila.


Neexistuje žiadne špecifické antidotum pri predávkovaní a liečba musí byť symptomatická.


Pri liečbe predávkovania je potrebné zvážiť možnosť, že boli užité viaceré látky. Ak je pacient pri vedomí, môže sa vyvolať vracanie. Dialýza môže byť prospešná, pretože sa anastrozol neviaže silne na proteíny. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmov, ATC kód: L02BG03


Spôsob účinku a farmakodynamické účinky


Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítor aromatázy. U žien po menopauze sa estradiol tvorí hlavne premenou androsténdiónu na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Zistilo sa, že zníženie hladiny cirkulujúceho estradiolu je u žien s rakovinou prsníka prospešné.


Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, že anastrozol v dennej dávke 1 mg spôsobuje u žien po menopauze viac ako 80 % supresiu estradiolu.


Anastrozol nemá žiadnu progestagénnu, androgénnu alebo estrogénnu aktivitu.


Anastrozol v dennej dávke do 10 mg nemá žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu stanovenú pred alebo po štandardnej stimulácii adenokortikotrópneho hormónu (ACTH). Preto nie je potrebné pridávať kortikoidy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pokročilý karcinóm prsníka


Liečba prvej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

V dvoch dvojito zaslepených, kontrolovaných klinických štúdiách s podobným usporiadaním (štúdia 1033IL/0030 a štúdia 1033IL/0027) sa posúdila účinnosť anastrozolu v porovnaní s tamoxifénom ako liečby prvej voľby u žien po menopauze s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory alebo s neznámym stavom hormonálnych receptorov. Celkove bolo randomizovaných 1 021 pacientok. Jednej skupine sa podával 1 mg anastrozolu jedenkrát denne, druhej 20 mg tamoxifénu jedenkrát denne. Primárne koncové ukazovatele v oboch štúdiách boli čas do progresie nádoru, objektívna miera odpovede nádoru a bezpečnosť.


Čo sa týka primárnych koncových ukazovateľov, štúdia 1033IL/0030 ukázala, že anastrozol bol štatisticky významne lepší než tamoxifén v čase do progresie nádoru (Hazard ratio ( HR) 1,42; 95 % interval spoľahlivosti (Confidence interval, CI) 1,11;1,82, medián času do progresie 11,1 mesiacov pre anastrozol a 5,6 mesiaca pre tamoxifén, p = 0,006); miera objektívnej odpovede nádoru bola pre anastrozol a tamoxifén podobná. Štúdia 1033IL/0027 ukázala, že anastrozol a tamoxifén mali podobnú mieru objektívnej odpovede nádoru a čas do progresie nádoru. Výsledky sekundárnych koncových ukazovateľov podporovali výsledky primárnych koncových ukazovateľov. Vo všetkých liečebných skupinách oboch štúdií sa vyskytlo príliš málo úmrtí na to, aby sa mohli vyvodiť závery ohľadom rozdielov v celkovom prežívaní.


Liečba druhej voľby u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka

Anastrozol sa skúmal v dvoch kontrolovaných klinických štúdiách (štúdia 0004 a štúdia 0005) u žien po menopauze s pokročilým karcinómom prsníka, u ktorých po liečbe tamoxifénom buď pokročilého alebo včasného karcinómu prsníka, došlo k progresii ochorenia. Celkovo sa randomizovalo 764 pacientok do skupín, v ktorých užívali buď 1 mg alebo 10 mg anastrozolu jedenkrát denne, alebo 40 mg megestrolacetátu štyrikrát denne. Primárnymi premennými účinnosti boli čas do progresie a miera objektívnej odpovede. Tiež sa vypočítala miera dlhodobého (viac ako 24 týždňov) stabilného ochorenia, miera progresie a prežívania. V oboch štúdiách neboli žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v žiadnom z parametrov účinnosti.


Minerálna hustota kostí (bone mineral density, BMD)


V štúdii fázy III/IV (Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate [SABRE]) sa 234 žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka pozitívnym na hormonálne receptory zaradilo na liečbu anastrozolom 1 mg/deň a zároveň rozdelilo do skupín podľa prítomného rizika zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti – skupina s nízkym, stredne vysokým a vysokým rizikom. Primárnym parametrom účinnosti bola analýza hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice pomocou DEXA scanu. Všetky pacientky užívali vitamín D a vápnik. Pacientky v skupine s nízkym rizikom užívali samotný anastrozol (n = 42), pacientky v skupine so stredne vysokým rizikom boli randomizované na liečbu kombináciou anastrozolu + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 77) alebo kombináciou anastrozol + placebo (n = 77) a pacientkam v skupine s vysokým rizikom sa podávala kombinácia anastrozolu + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne (n = 38). Primárnym koncovým ukazovateľom bola zmena hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice po 12 mesiacoch v porovnaní východiskovou hodnotou.


12-mesačná hlavná analýza preukázala, že u pacientok v skupine so stredne vysokým a vysokým rizikom zlomeniny z dôvodu krehkosti kosti nedošlo k poklesu hustoty kostnej hmoty (posúdenej podľa hustoty kostnej hmoty lumbálnej chrbtice stanovenej pomocou DEXA scanu) vtedy, ak sa použila kombinácia anastrozolu 1 mg/deň + 35 mg rizedronátu jedenkrát týždenne.


Okrem toho sa v skupine pacientok s nízkym rizikom zlomeniny, liečených samotným anastrozolom 1 mg/deň pozoroval pokles BMD, ktorý však nebol štatisticky významný. Tieto nálezy sa po 12 mesiacoch liečby odzrkadlili v sekundárnej premennej, týkajúcej sa účinnosti, a to ako zmena z východiskovej hodnoty celkovej minerálnej hustoty bedrovej kosti.


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že by sa u žien po menopauze so včasným karcinómom prsníka zaradených na liečbu anastrozolommohlo zvážiť použitie bisfosfonátov na liečbu možného úbytku minerálov v kostiach.


Pediatrická populácia
Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich. Účinnosť v skúmaných populáciách detí a dospievajúcich sa nestanovila (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. K dispozícii nie sú žiadne údaje o dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).


Európska agentúra pre lieky upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí a dospievajúcich nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11-16 rokov vrátane) s GCH, liečených 12 až 16 mesiacov anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 osôb liečených anastrozolom ukončilo 36‑mesačnú liečbu.


V porovnaní s placebom sa nepozoroval žiadny štatisticky významný rozdiel v parametroch súvisiacich s rastom, t. j. v predpovedanej výške dospelých, výške, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu. Konečné údaje o výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby sa vyvodili spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom zaznamenal zvýšený výskyt fraktúr a trend k zníženiu minerálnej hustoty kostí.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 pacientov mužského pohlavia

(vo veku 2 až 9 rokov) s familiárnym výskytom predčasnej puberty (pubertas praecox), známej tiež ako testikulárna toxikóza, liečených kombináciou anastrozolu a bikalutamidu. Primárnym cieľom bolo počas 12 mesiacov vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného režimu. Trinásť zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (jeden z pacientov sa na kontrolu nedostavil). Po 12 mesiacoch liečby sa v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie nezistil žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 až 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne počas 6 mesiacov.

Medzi skupinou liečenou 1 mg anastrozolu a skupinou s placebom sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorým sa po 6 mesiacoch liečby znížil objem pŕs o 50 alebo viac percent.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním anastrozolu 1 mg/deň 36 chlapcom v puberte s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľmi boli zhodnotenie podielu pacientov, u ktorých po 6 mesiacoch liečby v rámci štúdie došlo v porovnaní s východiskovým stavom (1. deň liečby) k 50 % zmenšeniu veľkosti oboch prsníkov a zhodnotenie znášanlivosti liečby a bezpečnosť. Po 6 mesiacoch sa u 56 % (20/36) chlapcov pozoroval 50 % a väčší pokles celkového objemu pŕs.


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (McCune-Albright syndrome, MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť liečby v rámci štúdie bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa krvácania z pošvy, veku kostí a rýchlosti rastu.


Počas liečby sa nepozorovali štatisticky významné zmeny vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme vaječníkov alebo priemernom objeme maternice. V porovnaní s východiskovým stavom sa nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa v porovnaní s východiskovým stavom významne znížila (p < 0,05) počas celého obdobia liečby (0. až 12. mesiac), ako aj počas druhej polovice liečby (7. až 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anastrozol sa absorbuje rýchlo a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu dvoch hodín po podaní dávky (nalačno).

Jedlo mierne znižuje rýchlosť, nie však rozsah absorpcie. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala počas podávania anastrozolu jedenkrát denne nejaký klinicky významný účinok na rovnovážne plazmatické koncentrácie. Približne 90 až 95 % rovnovážnych plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok a kumulácia je 3- až 4-násobná. Nieexistuje dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času alebo dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.


Iba 40 % anastrozolu sa viaže na plazmatické proteíny.


Anastrozol sa eliminuje pomaly s plazmatickým polčasom eliminácie 40 až 50 hodín. Anastrozol sa u žien po menopauze do značnej miery metabolizuje, iba menej ako 10 % dávky sa v priebehu 72 hodín po podaní dávky vylučuje močom v nezmenenej forme. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-dealkylácie, hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa vylučujú hlavne močom. Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.


Porucha funkcie obličiek alebo pečene


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní bol u dobrovoľníkov so stabilnou cirhózou pečene približne o 30 % nižší než u zdravých osôb (štúdia 1033IL/0014). Plazmatické koncentrácie anastrozolu u dobrovoľníkov s cirhózou pečene boli však v rozmedzí koncentrácií pozorovaných u normálnych osôb v iných štúdiách. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť boli u pacientov s poruchou funkcie pečene v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poruchy funkcie pečene.


Zdanlivý klírens (CL/F) anastrozolu po perorálnom podaní sa v štúdii 1033IL/0018 u dobrovoľníkov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) nezmenil, čo je v súlade so skutočnosťou, že anastrozol sa eliminuje predovšetkým metabolizmom. Plazmatické koncentrácie anastrozolu pozorované počas dlhodobých štúdií zameraných na účinnosť u pacientov s poruchou funkcie obličiek boli v rozmedzí plazmatických koncentrácií anastrozolu pozorovaných u pacientov bez poruchy funkcie obličiek. U pacientok s ťažkým poruchou funkcie obličiek sa má anastrozol podávať opatrne (pozri časti 4.2 a 4.4).


Pediatrická populácia


U chlapcov s gynekomastiou v puberte (10 až 17 rokov) sa anastrozol rýchlo vstrebával, vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval s polčasom približne 2 dni. Klírens anastrozolu bol u dievčat (3 až 10 rokov), v porovnaní so staršími chlapcami, nižší a expozícia bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly eliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Akútna toxicita


V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu pri perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a pri intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii akútnej toxicity po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita


V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie toxicity po opakovanom podávaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V štúdiách toxicity sa hladiny anastrozolu bez účinku nestanovili, ale tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (psy 3 mg/kg/deň, potkany 5 mg/kg/deň), súviseli buď s farmakologickými vlastnosťami anastrozolu alebo s jeho schopnosťou indukovať enzýmy, a nesprevádzali ich významné toxikologické alebo degeneratívne zmeny.


Mutagenita


Genetické toxikologické skúšky preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita


V štúdiách fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana počas 10 týždňov podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Zníženie bolo dočasné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných strát. Tieto účinky sa pozorovali pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u človeka nemožno vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od vysadenia zlúčeniny úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 a 0,2 mg/kg/deň nespôsobilo žiadne teratogénne účinky. Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov), súviseli s farmakológiou zlúčeniny.


Prežívanie mláďat potkanov, ktorým sa podával anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17. dňa gravidity do 22. dňa po pôrode), bolo oslabené. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami zlúčeniny na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu na potkanoch sa zvýšenie výskytu novotvarov pečene, strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov pozorovalo iba pri podávaní vysokých dávok (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100‑krát vyššiu expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.


V dvojročnej štúdii onkogenity anastrozolu na myšiach sa pozorovala indukcia benígnych nádorov ovárií a poruchy vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov (menší počet histiocytových sarkómov u samíc a viacero prípadov úhynu v dôsledku lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

monohydrát laktózy

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

povidón (K31) (E1201)

magnéziumstearát (E572)


Obal tablety

makrogol 400

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Kartónové škatuľky, ktoré obsahujú PVC/PE/PVDC/Al blistre s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 120 alebo 300 tabletami a blistre pre nemocnice (PVC/PE/PVDC/Al) s 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reyjavikurvegi 76 – 78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0191/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. máj 2007

Dátum posledného predĺženia: 14. september 201210. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

12


Ansyn