+ ipil.sk

ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IUPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04058 - ZME


Písomná informácia pre používateľa


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU

prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

Ľudský antitrombín III získaný z plazmy


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU

prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

Ľudský antitrombín III získaný z plazmy


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Tento liek sa nazýva ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU alebo ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU, ale v celej písomnej informácii bude uvádzaný ako ANTITHROMBIN III.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je ANTITHROMBIN III a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ANTITHROMBIN III

3. Ako používať ANTITHROMBIN III

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať ANTITHROMBIN III

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je ANTITHROMBIN III a na čo sa používa


ANTITHROMBIN III sa dodáva vo forme svetložltej až svetlozelenej drobivej pevnej látky alebo prášku a rozpúšťadla na infúzny roztok.

ANTITHROMBIN III je dostupný v baleniach obsahujúcich

 • 500 IU antitrombínu III a 10 ml rozpúšťadla alebo

 • 1000 IU antitrombínu III a 20 ml rozpúšťadla


ANTITHROMBIN III patrí do farmakoterapeutickej skupiny, ktorá sa nazýva antitrombotické lieky.

ANTITHROMBIN III sa používa na liečbu vrodeného alebo získaného nedostatku antitrombínu III, ktorý patrí k mnohým klinickým poruchám.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ANTITHROMBIN III


Nepoužívajte ANTITHROMBIN III

- Ak ste precitlivený (alergický) na antitrombín III alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku ANTITHROMBIN III.

- Ak máte v anamnéze trombocytopéniu vyvolanú heparínom (t. j. zníženie počtu krvných doštičiek).


Upozornenia a opatrenia

- Ak máte prvé príznaky alergickej reakcie (napr. žihľavka, generalizovaná urtikária, tlak na hrudníku, chrčanie, nízky krvný tlak a anafylaxia), povedzte to, prosím, ihneď svojmu lekárovi. Závažné symptómy možno budú vyžadovať pohotovostnú liečbu.

- Ak užívate alebo ste v poslednej dobe užívali lieky obsahujúce heparín (t. j. na liečbu trombózy), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože heparín značne zvyšuje účinok antitrombínu III.

- ANTITHROMBIN III sa vyrába z ľudskej plazmy (kvapalná zložka krvi). Keď sa podávajú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcie nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre patogény dosiaľ neznámeho charakteru. Riziko prenosu infekčných agensov je však znížené vďaka starostlivému výberu darcov a darovanej krvi, testovaniu spoločnej plazmy a postupom na inaktiváciu/odstránenie vírusov.


Iné lieky a ANTITHROMBIN III

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali lieky obsahujúce heparín (liek na liečbu trombózy), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože heparín značne zvyšuje účinok antitrombínu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


ANTITHROMBIN III a jedlo a nápoje

Neaplikovateľné.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.Váš lekár rozhodne, či sa ANTITHROMBIN III môže používať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Nepoužívajte žiadne nástroje ani stroje.


ANTITHROMBIN III obsahuje sodík

Tento liek obsahuje približne 3, 77 mg sodíka na 1 ml. To musia vziať do úvahy pacienti, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


 1. Ako používať ANTITHROMBIN III


ANTITHROMBIN III sa podáva len pod lekárskym dohľadom.Dávka bude závisieť od vašej telesnej hmotnosti a individuálnych požiadaviek.Váš lekár určí dávku, ktorú máte dostať.ANTITHROMBIN III budete dostávať formou infúzie do žily.


Použitie u detí

Nie sú dostupné dostatočné údaje na odporúčanie použitia lieku ANTITHROMBIN III u detí mladších ako 6 rokov.


Ak použije viac lieku ANTITHROMBIN III, ako máte

Neboli hlásené žiadne príznaky pri predávkovaní antitrombínom.


Ak zabudnete použiť ANTITHROMBIN III

Neaplikovateľné.


Ak prestanete používať ANTITHROMBIN III

Neaplikovateľné.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


- Zriedkavo sa pozorovali reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste podania infúzie, zimnicu, návaly tepla, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, búšenie srdca, tlak na hrudníku, štípanie, vracanie, chrčanie), ktoré môžu v niektorých prípadoch prerásť do závažnej anafylaxie (vrátane šoku).


- V zriedkavých prípadoch sa pozorovala horúčka.


- V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť heparínom vyvolaná trombocytopénia sprostredkovaná protilátkami (typu II). Môže sa pozorovať počet trombocytov nižší ako 100 000/µl alebo zníženie počtu trombocytov o 50 %.


Ďalšie vedľajšie účinky pozorované po uvedení lieku ANTITHROMBIN III na trh sú: triaška a návaly tepla.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať ANTITHROMBIN III


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C.Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte ANTITHROMBIN III po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli.


Nepoužívajte ANTITHROMBIN III, ak spozorujete, že roztoky sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ANTITHROMBIN III obsahuje


- Liečivo je ľudský antitrombín získaný z plazmy.

- Ďalšie zložky sú: glukóza, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného a trometamol.


Ako vyzerá ANTITHROMBIN III a obsah balenia


ANTITHROMBIN III sa dodáva ako prášok na infúziu obsahujúci 500 IU alebo 1000 IU ľudského antitrombínu získaného z plazmy v jednej liekovke.

Liek obsahuje približne 50 IU/ml (500 IU/10 ml alebo1000 IU/20 ml) ľudského antitrombínu získaného z plazmy po rekonštitúcii s 10 ml (<20 ml>) sterilnej vody na injekciu.

ANTITHROMBIN III je svetložltá až svetlozelená pevná drobivá látka alebo prášok.


Každé balenie tiež obsahuje:

 • 1 obojstrannú ihlu,

 • 1 ihlu s filtrom,

 • 1 odvzdušňovaciu ihlu,

 • 1 jednorazovú ihlu,

 • 1 infúznu súpravu


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1220 Viedeň

RakúskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý je skúsený v liečbe pacientov s deficienciou antitrombínu.


Pri vrodenej nedostatočnosti má byť dávkovanie prispôsobené pre každého pacienta a má sa vziať do úvahy rodinná anamnéza s ohľadom na tromboembolické príhody, aktuálne klinické rizikové faktory a výsledky laboratórnych vyšetrení.


Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby pri získanej nedostatočnosti závisia od plazmatickej hladiny antitrombínu, od prítomnosti príznakov zvýšeného obratu, od základnej poruchy a od závažnosti klinického stavu. Množstvo podávaného lieku a frekvencia podávania má byť vždy založené na klinickej účinnosti a výsledkoch laboratórnych vyšetrení v individuálnom prípade.


Počet podaných jednotiek antitrombínu sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sa vzťahujú k súčasnému štandardu WHO pre antitrombín. Antitrombínová aktivita v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre antitrombín).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity je ekvivalentná množstvu antitrombínu v jednom mililitri normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky antitrombínu je založený na empirickom zistení, že 1 medzinárodná jednotka (IU) antitrombínu na kilogram telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu antitrombínu v plazme zhruba o 2%.


Iniciálna dávka sa stanoví pomocou vzorca:

Požadovaný počet jednotiek = telesná hmotnosť (kg) x (cieľová hladina – skutočná aktivita antitrombínu [%]) x 0,5


Počiatočná cieľová antitrombínová aktivita závisí od klinického stavu. Ak je stanovená indikácia pre substitúciu antitrombínu, má byť dávkovanie dostatočné, aby sa dosiahla cieľová aktivita antitrombínu a bola udržaná účinná hladina. Dávkovanie má byť stanovené a sledované na základe laboratórnych meraní biologickej aktivity antitrombínu, ktoré majú byť vykonávané minimálne dvakrát denne do stabilizácie pacienta, potom jeden krát denne, najlepšie bezprostredne pred ďalšou infúziou. Úprava dávkovania má zohľadniť ako známky zvýšeného obratu antitrombínu podľa laboratórnych hodnôt tak aj klinický priebeh. Aktivita antitrombínu má byť počas liečby udržovaná nad 80%, pokiaľ klinické údaje nevyžadujú inú účinnú hladinu.


Obvyklá iniciálna dávka pri vrodenom nedostatku je 30-50 IU/kg.


Potom majú byť dávkovanie, frekvencia a doba trvania liečby upravené podľa biologických údajov a klinickej situácie.


Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III závisí od príčiny a rozsahu deficitu antitrombínu III. Pre presný výpočet dávky sa musí zistiť aktivita antitrombínu III. Normálne hodnoty aktivity antitrombínu III v ľudskej plazme sú medzi 80 - 120 % a pokles aktivity pod 70 % normálu znamená zvýšené riziko trombózy. Jednotlivé dávky majú byť preto dostatočne vysoké, aby v čase medzi infúziami bola zaistená plazmatická hladina antitrombínu aspoň na 70 % normálnej hodnoty.


U chorých s kongenitálnym deficitom antitrombínu III je biologický polčas približne 3 dni. U získaného deficitu antitrombínu III je tento polčas výrazne skrátený a v prípade akútnej spotreby antitrombínu III (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), môže byť skrátený len na niekoľko hodín.


Trvanie liečby sa líši od prípadu k prípadu. Obyčajne sa môže podávanie lieku ANTITHROMBIN III prerušiť po normalizácii laboratórnych parametrov a/alebo pri ústupe klinických príznakov. Pre ďalšie monitorovanie plazmatickej hladiny antitrombínu III v pravidelných intervaloch je potrebné dlhšie časové obdobie.

Na stanovenie plazmatickej hladiny antitrombínu III u pacienta pred a počas liečby liekom ANTITHROMBIN III sa odporúča meranie biologickej aktivity antitrombínu III, napr. pomocou chromogénnych substrátov (amidolytická metóda).


1. Odporúčané dávkovanie pri diseminovanej intravaskulárnej koagulácii

Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III má vychádzať zo stanovenia aktivity antitrombínu III u pacienta pred liečbou a ďalej asi v 4 až 6 hodinových intervaloch. Počiatočná dávka má byť dostatočne vysoká, aby zvýšila plazmatickú hladinu na normálnu hodnotu (80 – 100 %). Ďalšie dávky sú potrebné, ak aktivita antitrombínu III klesne pod 70 %.

U pacientov s akútnou konzumpciou AT III môžu výpočty dávok vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 1 %.


Ak sa podáva liek ANTITHROMBIN III v kombinácii s heparínom, treba vziať do úvahy, že koagulačný účinok heparínu je antitrombínom III zosilnený (pozri tiež časť 4.5. Liekové a iné interakcie).


2. Odporúčané dávkovanie pri iných deficitoch antitrombínu III

Dospelému pacientovi priemerného vzrastu sa odporúča podať počiatočnú dávku 1500 IU a ďalej udržiavaciu dávku vo výške polovice počiatočnej dávky v 8 až 24 hodinových intervaloch. Dávkovanie je však treba prispôsobiť individuálnym potrebám, čo je možné stanovením aktivity antitrombínu III v pravidelných časových intervaloch. Ak nie je prítomná akútna konzumpcia AT III, môže dávkovanie vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 2 %.


Pediatrická populácia

Nie je k dispozícii dostatok údajov k tomu aby mohlo byť odporučené podávanie lieku deťom do 6 rokov.


Spôsob podávania

Liek sa má podať intravenózne.

Maximálna rýchlosť podania je 5 ml/min.


Pokyny na použitie


ANTITHROMBIN III sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím. Použiť sa má len pribalené infúzna súprava. Počas celého postupu sa má použiť aseptická technika. Roztok sa musí použiť ihneď (pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky).

Rekonštituovaný liek sa musí pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo či nemá zmenené sfarbenie. Roztok má byť číry alebo slabo opaleskujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeninu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými predpismi.


Rozpustenie lyofilizovanej substancie:

 1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom (sterilná voda na injekciu) na teplotu miestnosti (max. 37 °C).

 2. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom a na oboch vydezinfikujte gumové zátky (obr. A).

 3. Odstráňte ochranný kryt z jedného konca pribalenej obojstrannej ihly tak, že ho otočíte a povytiahnete. Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. B a obr. C).

 4. Odstráňte kryt z druhého konca obojstrannej ihly. Nesmie dôjsť k jej znečisteniu.

 5. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. D). Vákuum v liekovke s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.

 6. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. E). Rozpustenie sa urýchli jemným pretrepávaním alebo točením.

 7. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Podávanie:

 1. Točením a povytiahnutím odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na jednorazovú sterilnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. G).

 2. Odpojte ihlu s filtrom od injekčnej striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 5 ml/min.) intravenózne, cez priloženú jednorazovú ihlu (alebo infúznu súpravu s krídlovým adaptérom).


Ak sa roztok neprefiltruje počas rozpúšťania, má sa použiť jednorazová infúzna súprava s príslušným filtrom (maximálna rýchlosť podávania infúzie je 5 ml/min).
mOR7n3zunH6aSsM2ymVoSw80gE+AfjRK9UVu73UYZPp2LUlDj+RmezD9orweIvw+GB5fYNcqAMAxc6W63/ElvWd5qrJZLbbLTBmFQmJIp1/XlHV6e0YA7PJqYrSmIeiNqm8KG5+SR4RK1Hqs5h1olBsXYQ3ZUmWipmLLN5FsABjOuu9VD3lCQbDjX/Brk9gVTEsO2mwWtgP7WwBghXVngA/xgFVHbecEW9swsi226HS5yjrTYMgeVC1TAIBlzJXqedOrcs1+CTYnUvWwXqeT9VWYV649J065TidHjLBVgNNY+hHMGS5G6JqnhmUDH/L5io3SMmnSNCe6hU7VZyEIk6dcpwEALqZLde2CrzK5Me2qgfHcvYZYH1otWNz0rNxcMP35S+3rtjPwrPIL5SeuS6600iSHm5DLjHuq8Y2sXgHerDFC42j4Tka/7Lm3s6k6HR9OEl+QTMyZOi155sZu3KgHum9TdlHSdk5jhVQnfXHb6lzhjcmvaJSfj2vIsXFp9KQlgZKV5IvxcaqPj1zUcmauw8EZ38LSzVq5kx2rqFWOwmVD0rOYxdPVa94VZ+qzLpori23KAGCO1R/B7AyvG4TqM4QaOJXumAXryD5fNDa+p64BwAqr56pjrW0TyCHnkd19BYtqvSCps4e+5efKjRpLYLQNACyy4WDR3Hc4JHogdLU9CxQNqbVRfkWfpPxkyKg1Q98AYJRtZ4C3hddt0VXysYXnoNZhckhd+GaG5MYG0GkAsMvOz3Uk1Tp8fWy4aui7cHHyWwi10d4W9h6EMpBXRlaeJe5YrTdmzYdZ1nJmrsPBGd+Cxi9rJQV7xnx2qJc9xy7+ybJGWLVQYEhIrRP9KSwgX8Cfq2LT2b+ptU+juaa6t7BTqnMR7f1XbbqoLT0LimjxaamvHA2fotZGv9cLOjIoPHpo3gTHFnoOSUw+xwoNJ00VngMSVETVV4X1LDcbmBLhkZYwkKRaTx0b19MRPNbdxzjIQhXWZ7Ku9H9OMsIQVEj1Ew2C/UwJrKf2OBTho0aFAjAJPf2nKvot6rSMW++jbGGbVJerSr7iDIazpRXNGM84atX3XnffWdR37W88xbaBgQZmy7+NchG2qnsv+6PqXCUlY6AqgzbaV4Wbc3S6f5Y3bDL4UUMg8dGBPU+bzdRc9zxwNmdWtwb2S3WZBsGuGl1JPhnWM3DQ2xydDnrXcXttVSaZ3VR+euDwXuCo9QqzmZ1xndWtBO1SfVEQ7FA0Gnnd9+8NgwYmLeIzFFIPCaTWT/71lLBwV55O9z37aCDluQ6HZVwPNqT6Itf3jIPsX9FhJpLtfcq7tP6YFEkX3Iq2AcaB6Vnp7Boc95WqqnFOhe57gf3c3RQ9Y8JrOr4Kq1sVlqT6RhJkv+KM2O4NBV67mF0sM55Ptc6mR66uVikXIVXue2U/T88a6cW5Dv/vpmyvbm2YlOqL3N6bp23J42YlDQNGQVOfQZvjjodP5M1NiVqvH4+5uzUaLHnLckUNGdeDYam+KKzIELqDpOPQbCj0KnKUS+Y1yqK2fvVTW3R3r7pz3dyuWts7b7LRVrcMwm+vbp2Yl+qbXJD9Se4W/YaiPHmLYeh7Nm19xLgd3fPW8mrSMCC83qj2itbGAtdQ3drYL9UvKxzVgW2ubKzEOpIlhMFCV0wnbUPfyXbdUAXra23v8q7t7mhvxmmkN/ulOkdPJd0ry4KsbxivGFfL7FFc5dnPIR/63u77jNJZaLFC11bElorTYyqLRevYjKtlm1TnGp5wn1WS3AOTf403Uuuxzhz6U6iQeGDcRF3rpG3Vd8g43DYXvN5375WKjeZ6bMYVoiKqfrW9VzQ8tmWa2yICVRTqi6psZtQsdds1N4f77mXu6ORCVosKqU7SEF4XWrIn43uVDApUwFO92yI+1aBwpU4bPtx49FSKWgtZyU6p/pScOLwOrQbkI1C+U354eCGhMN9B0a2hagSripWtWIO7OLa9H5vxGEVRda75vWqrvERc0q7k7VxDK92Fobx/bqk3lBfN9BRjcr9Ww2Px3XAmm6Va2PCSa7lrg+zyiPqzB2DLF5geJxhOXHexSCxMjgcGnlVwETcxbBigzP6oWj7zWhDs0DTaZtprm+tSrKdsEmjDJF79YKGVotYABfZL9YvPFpvbLS08rAqFO4GcAYw6YGc4zmwy3tBRuCDQKgG+UCHVcbArWex9Xxz/tSzb5aNR1Hpz+KRcZZrFYIixacig8FS4+EeaG0ABFVIdmtT6vvG+JXmBBv81CR/L2tcgHHTZhScrFRZvbLSYMUAOLVIdugfBxu7GwWV4QrlOBy9RdX8CUGs3/Hh8lIVq7UeRVIf6wz1yi8CTA26St0sTCnbQr9NBgcoOQb5/UrItE7YTrxCUqG+yxeXmQV6XQQ5dUv2isB2rtkljCmdiQqeDi6g62VrLDl3Syd7Oyb2HeHqxrLjJe0PqM1mFnbc9R105Rp1UJ/dclq+fnCKwihWdDl70YFSHQ1VlKUmMBguJ1ff5b4nQls8mig+3UFL4GlAn1eFrhfbrMoCbl7+40W8q1qPqsa9WpdYaNHIXhc7uaxj8efbcK4AONRXadobdCWiU6ouCYFOLN0zvvfg8rUwn1iuxYZYqVy/a6ktJerZYSFJuJUHUpdbh94D7RXLDnjA6PxC9Uh1DtSWhWApYKRzTUbV8defrrsIFegJr672oUbxGvF8/FhYP5q6Jw4xf/yNQ5im0S3XtmnA4GbvbQqz7JmHYVHuBBpSkcPuawdzQ9C2uryVjr4ntEFV3cvl34UWHo12qX5ho27ARo+ZhN6puPnroc+5GSWO33otq5p6Nfv4o7w1LdgQkR2IY+k5iQKp/tR5kBmAFo3owz6vqWYShxNts7IflwtyXlielPbe5K56Qltx4MgakOqTUOqhpQgCQ5LOFli9QMp2hpMewnltB41A4Xhn+4/8nHIeUooff56Ffc9iFgZntta8HG1IdavZbU7tHkZzxMofdAfCelOOL7fI5Y124OL4rec2xnaQkZqQ6yMbEaPlgEYteaYjQ6l96psSl7LKQeJ90w+qEz41eVQJ/JpakOhTVmnodwnNUiiJdhrmoesi7PjvfGmastydgF+VRzFrBjmcwJXfBjTGpDpmZEjgTH6Pf4WBXpb/ilKRwvYW4zPjsYpwXSdqTagB/mIuqO5eMDXzRbI7tRZ2Z8c8NhMtS8sKkVHMuCgRfrsRTXpyhxL0QVR+OSakOqDU8cFD7JqLqM53mmbkOp2Y81xI/dwjPLi6rUh1Q67Nx5kdMZEdJE1tcVmfmOjjN+FStnVpihqU6oNbgBaJqtZyZ63BwxnViW6pDpNZBTWcQ5uFvC4AJt6ikqImq13BsxnViXqoDh4QfBk13F5T8UVDdqvAg1YFDwo/Bq/swMQCeO5Dk9TWkuPW9tr8Xmmdyo3zy9sXEL42P0vxR/Mhj4QyA5CiRmzMDYAhOpDqkmjHhNVjBRBfkSuTPnz//+u+ff/55/fuvf7xmoOJ/x1fGFxSuzP24hpziSnJ9n8qZ/N/XleH/38bI3b4YJc7TRNNYgB+pvmAw3DGxF9uYmLGYiKovkX79+/mj/PaGK+8fr17CMu73/vHHH6EmF9ctz+tf//u6Mn748/rFuQ5opDK8SXVgMNwpjnU64BZBH0p8Jk3jwqFUh8wXM5VYHjTgb8n3CxNRNRwF5qQKn1IdmLp2hHudDrhF0IeStkbTuHAr1RdMXVvnkMWxRNWgDcxJFc6lOqDWljkhnr7ALYI2lLQ4msaFf6kOqLVNcjrtL6QORNWgD8xJFUdIdUCtm9hYSufE0xe4RdCGknZH07g4RaoDai1Gz1aowrlO1B3AVJQ4Abg4SKoDam2H8qmT/mAAHAAKnCXVIXM6IIJtC3/1hcqCNpS0MprGxXFSfUF4bQ7fQ99E1aANzEkVh0p1QK1N4d5ruM8gmEOJP6RpXJwr1YHTwo1wwmpwomrQBuakiqOlOmTOHw1+JcEcJ+h0wC2CPpQ0N5rGxelSfZH8vEdQY6zHcohOB6Jq0AfmpAqk+h/i8Dp4X8qkmVdFuC9/3CJoQ0mjG9s0pja0wsP7CxOp/o2kYAeC7LWcptOBqBr0caY5lXO9sUyQ6gQI9kYO1Olwqls0wZ9//vnz58/dqdiAkqZH07hAqrPEn1y8/1eJEfvjnMnpi+ciic78zpusuRP5l2iNfbIVzsy4S42061WQ6m/s1q5dDixzzZ5Rz7HwF2vM48xch4MzrhmkGtRxVMsc6xbnFV1uVmgxi21DSa4DGT8epBp0cWDLNJRlQ0kdyJm5DgdnXCETpZo5XbvsqjgMBgAghqgaAABANROlmggJAACgH6JqAAAA1SDVAAAAqkGqAQAAVINUAwAAqAapBgAAUA1SDQAAoBqkGgAAQDX/BZVURWQ8NeAgAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="602" height="245" border= "0">

obr. A obr. B obr. C obr. D obr. E obr. F obr. G


Inkompatibility

Liek ANTITHROMBIN III sa nesmie miešať s inými liekmi.


Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Sú možné reakcie z precitlivenosti alergického typu podobne ako v prípade všetkých intravenóznych liekov s obsahom proteínov. Pacienti musia byť pozorne sledovaní z hľadiska akýchkoľvek symptómov počas doby infúzie. Pacienti musia byť informovaní o skorých príznakoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej urtikárie, tlaku na hrudníku, chrčania, hypotenzie a anafylaxie. Ak sa tieto symptómy vyskytnú po podaní lieku, treba vyhľadať lekára.


V prípade šoku sa má podať štandardná liečba.


8ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04058 - ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU

prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

Ľudský antitrombín III získaný z plazmy


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ľudský antitrombín získaný z plazmy.

ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU sa dodáva ako prášok na infúziu s obsahom 1000 IU ľudského antitrombínu získaného z plazmy v jednej liekovke.

Liek obsahuje približne 50 IU / ml (1000 IU / 20 ml) ľudského antitrombínu získaného z plazmy po rekonštitúcii s 20 ml sterilnej vody na injekciu.

Sila (IU) je stanovená na základe chromogénneho testu podľa Európskeho liekopisu. Špecifická aktivita ANTITHROMBINU III BAXTER 1000 IU je najmenej 3 IU AT / mg plazmatického proteínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Tento liek obsahuje približne 3,77 mg sodíka na 1 ml.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok.


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU je svetložltá až svetlozelená pevná drobivá látka alebo prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nedostatok antitrombínu III môže byť vrodený alebo získaný v rámci veľkého počtu klinických porúch. Získaný nedostatok antitrombínu III môže byť spôsobený buď zvýšenou spotrebou alebo stratou bielkovín alebo poruchou syntézy antitrombínu III.

Podanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU je indikované u pacientov s aktivitou antitrombínu III v plazme pod 70 % normálnej hodnoty na profylaxiu a liečbu trombotických a tromboembolických porúch.

Infúzie antitrombínu III môžu byť zvlášť účinné v nasledujúcich klinických situáciách:

 • chirurgické výkony alebo gravidita a pôrod u pacientok s vrodeným deficitom antitrombínu III,

 • nedostatočná alebo žiadna odpoveď na heparín,

 • existencia alebo riziko diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC, napr. polytraumatizmus, komplikácie sepsy, šokové stavy, preeklampsia a iné chorobné poruchy spojené s akútnou konzumpčnou koagulopatiou),

 • existencia alebo hroziaca trombóza u pacientov s nefrotickým syndrómom alebo zápalovým ochorením čreva,

 • chirurgický výkon alebo krvácanie u pacientov s ťažkým poškodením pečene, najmä ak sú liečení koncentrátmi koagulačných faktorov.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s deficienciou antitrombínu.


Dávkovanie

Pri vrodenej nedostatočnosti má byť dávkovanie prispôsobené pre každého pacienta a má sa vziať do úvahy rodinná anamnéza s ohľadom na tromboembolické príhody, aktuálne klinické rizikové faktory a výsledky laboratórnych vyšetrení.


Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby pri získanej nedostatočnosti závisia od plazmatickej hladiny antitrombínu, od prítomnosti príznakov zvýšeného obratu, od základnej poruchy a od závažnosti klinického stavu. Množstvo podávaného lieku a frekvencia podávania má byť vždy založené na klinickej účinnosti a výsledkoch laboratórnych vyšetrení v individuálnom prípade.


Počet podaných jednotiek antitrombínu sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sa vzťahujú k súčasnému štandardu WHO pre antitrombín. Antitrombínová aktivita v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre antitrombín).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity je ekvivalentná množstvu antitrombínu v jednom mililitri normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky antitrombínu je založený na empirickom zistení, že 1 medzinárodná jednotka (IU) antitrombínu na kilogram telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu antitrombínu v plazme zhruba o 2%.


Iniciálna dávka sa stanoví pomocou vzorca:

Požadovaný počet jednotiek = telesná hmotnosť (kg) x (cieľová hladina – skutočná aktivita antitrombínu [%]) x 0,5


Počiatočná cieľová antitrombínová aktivita závisí od klinického stavu. Ak je stanovená indikácia pre substitúciu antitrombínu, má byť dávkovanie dostatočné, aby sa dosiahla cieľová aktivita antitrombínu a bola udržaná účinná hladina. Dávkovanie má byť stanovené a sledované na základe laboratórnych meraní biologickej aktivity antitrombínu, ktoré majú byť vykonávané minimálne dvakrát denne do stabilizácie pacienta, potom jedenkrát denne, najlepšie bezprostredne pred ďalšou infúziou. Úprava dávkovania má zohľadniť ako známky zvýšeného obratu antitrombínu podľa laboratórnych hodnôt tak aj klinický priebeh. Aktivita antitrombínu má byť počas liečby uržovaná nad 80 %, pokiaľ klinické údaje nevyžadujú inú účinnú hladinu.


Obvyklá iniciálna dávka pri vrodenom nedostatku je 30-50 IU/kg.


Potom majú byť dávkovanie, frekvencia a doba trvania liečby upravené podľa biologických údajov a klinickej situácie.

Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU závisí od príčiny a rozsahu deficitu antitrombínu III. Pre presný výpočet dávky sa musí zistiť aktivita antitrombínu III. Normálne hodnoty aktivity antitrombínu III v ľudskej plazme sú medzi 80 - 120 % a pokles aktivity pod 70 % normálu znamená zvýšené riziko trombózy. Jednotlivé dávky majú byť preto dostatočne vysoké, aby v čase medzi infúziami bola zaistená plazmatická hladina antitrombínu aspoň na 70 % normálnej hodnoty.


U chorých s kongenitálnym deficitom antitrombínu III je biologický polčas približne 3 dni. U získaného deficitu antitrombínu III je tento polčas výrazne skrátený a v prípade akútnej spotreby antitrombínu III (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), môže byť skrátený len na niekoľko hodín.


Trvanie liečby sa líši od prípadu k prípadu. Obyčajne sa môže podávanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU prerušiť po normalizácii laboratórnych parametrov a/alebo pri ústupe klinických príznakov. Pre ďalšie monitorovanie plazmatickej hladiny antitrombínu III v pravidelných intervaloch je potrebné dlhšie časové obdobie.

Na stanovenie plazmatickej hladiny antitrombínu III u pacienta pred a počas liečby liekom ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU sa odporúča meranie biologickej aktivity antitrombínu III, napr. pomocou chromogénnych substrátov (amidolytická metóda).


1. Odporúčané dávkovanie pri diseminovanej intravaskulárnej koagulácii

Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU má vychádzať zo stanovenia aktivity antitrombínu III u pacienta pred liečbou a ďalej asi v 4 až 6 hodinových intervaloch. Počiatočná dávka má byť dostatočne vysoká, aby zvýšila plazmatickú hladinu na normálnu hodnotu (80 – 100 %). Ďalšie dávky sú potrebné, ak aktivita antitrombínu III klesne pod 70 %.

U pacientov s akútnou konzumpciou AT III môžu výpočty dávok vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 1 %.


Ak sa podáva liek ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU v kombinácii s heparínom, treba vziať do úvahy, že koagulačný účinok heparínu je antitrombínom III zosilnený (pozri tiež časť 4.5. Liekové a iné interakcie).


2. Odporúčané dávkovanie pri iných deficitoch antitrombínu III

Dospelému pacientovi priemerného vzrastu sa odporúča podať počiatočnú dávku 1500 IU a ďalej udržiavaciu dávku vo výške polovice počiatočnej dávky v 8 až 24 hodinových intervaloch. Dávkovanie je však treba prispôsobiť individuálnym potrebám, čo je možné stanovením aktivity antitrombínu III v pravidelných časových intervaloch. Ak nie je prítomná akútna konzumpcia AT III, môže dávkovanie vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 2 %.


Pediatrická populácia

Nie je k dispozícii dostatok údajov k tomu aby mohlo byť odporučené podávanie lieku deťom do 6 rokov.


4.2.2. Spôsob podávania


Liek rozpustite podľa pokynov v časti 6.6. a roztok podávajte pomaly, intravenózne, injekciou alebo infúziou.

Maximálna rýchlosť podania je 5 ml/min.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.

Známa anamnéza trombocytopénie vyvolanej heparínom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sú možné reakcie z precitlivenosti alergického typu podobne ako v prípade všetkých intravenóznych liekov s obsahom proteínov. Pacienti musia byť pozorne sledovaní z hľadiska akýchkoľvek symptómov počas doby infúzie. Pacienti musia byť informovaní o skorých príznakoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej urtikárie, tlaku na hrudníku, chrčania, hypotenzie a anafylaxie. Ak sa tieto symptómy vyskytnú po podaní lieku, treba vyhľadať lekára.


V prípade šoku sa má podať štandardná liečba.

K štandardným opatreniam na prevenciu infekcií v dôsledku podania liekov z ľudskej krvi alebo plazmy patrí výber darcov, skríning darovanej krvi a spoločnej plazmy na špecifické markery infekcie a zavedenie účinných opatrení pri výrobe na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Keď sa však podávajú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekčných agensov sa nedá úplne vylúčiť. Toto platí aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV, a pre neobalený vírus HAV. Uskutočnené opatrenia môžu mať obmedzenú hodnotu v prípade neobalených vírusov, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť nebezpečná pre tehotné ženy (fetálna infekcia), pre jedincov so zníženou imunitou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


V prípade pacientov, ktorí pravidelne/opakovane dostávajú lieky s obsahom antitrombínu získaného z ľudskej plazmy, má sa zvážiť vhodná vakcinácia (hepatitída A a B).


Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku na zachovanie spojitosti medzi pacientom a šaržou lieku.


Klinické a biologické sledovanie pri použití antitrombínu spolu s heparínom:

 • pri úprave dávkovania heparínu a na zabránenie nadmernej hypokoagulovateľnosti sa majú pravidelne vykonávať kontroly rozsahu antikoagulácie (APPT, a v prípade potreby aktivita anti-FXa) v krátkych intervaloch, najmä v prvých minútach/hodinách po začatí používania antitrombínu

 • každodenné meranie hladiny antitrombínu na úpravu individuálnej dávky vzhľadom na riziko zníženia hladiny antitrombínu pri dlhodobej liečbe nefrakcionovaným heparínom.


Tento liek obsahuje približne 3, 77 mg sodíka na 1 ml. Toto musia vziať do úvahy pacienti, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Pediatrická populácia

V klinických štúdiách spoločnosti Baxter sa nestanovila bezpečnosť a účinnosť použitia lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU u pediatrických pacientov.

4.5 Liekové a iné interakcie


Heparín: nnáhrada antitrombínu počas podávania heparínu v terapeutickej dávke zvyšuje riziko krvácania. Heparín značne zvyšuje účinok antitrombínu. Polčas antitrombínu sa môže značne skrátiť pri súbežnej liečbe heparínom v dôsledku zrýchlenej premeny antitrombínu. Súbežné podávanie heparínu a antitrombínu pacientovi so zvýšeným rizikom krvácania sa preto musí klinicky a biologickymonitorovať.

Pri kombinovanej liečbe s heparínom sa odporúča pravidelné monitorovanie APTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas) a podľa výsledkov upravovať dávku heparínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Skúsenosti s bezpečnosťou liekov s obsahom ľudského antitrombínu počas gravidity u ľudí sú obmedzené.

V kontrolovaných klinických štúdiách sa nestanovila bezpečnosť lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU pri použití u gravidných alebo dojčiacich žien.

ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU sa má podávať gravidným alebo dojčiacim ženám s deficienciou antitrombínu len ak je to jednoznačne indikované, pričom v prípade týchto pacientok treba vziať do úvahy, že gravidita znamená zvýšené riziko tromboembolických udalostí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebol pozorovaný žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


4.8.1 Nežiaduce reakcie z klinických štúdií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o nežiaducich reakciách z klinických štúdií sponzorovaných spol. Baxter vykonaných liekom ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU.


4.8.2 Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh


Po uvedení lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené podľa triedy orgánových systémov (SOC) podľa MedDRA a podľa uprednostnených výrazov v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencie sa hodnotili podľa nasledujúceho pravidla: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nedá sa odhadnúť na základe dostupných údajov).


Frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov (SOC) podľa MedDRA


Používaný výraz podľa MedDRA

Kategória frekvencie NÚ

Poruchy nervového systému

Triaška

Neznáma

Poruchy ciev

Návaly tepla

Neznáma


4.8.3 Skupinové reakcie


Zriedkavo sa pozorovali reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie (s prejavmi ako angioedém, pálenie a pichanie v mieste podania infúzie, zimnica, horúčka, návaly tepla, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, tlak na hrudníku, štípanie, vracanie, chrčanie), ktoré môžu v niektorých prípadoch prerásť do závažnej anafylaxie (vrátane šoku).


V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť trombocytopénia sprostredkovaná protilátkami vyvolaná heparínom (typu II). Môže sa pozorovať počet trombocytov nižší ako 100 000/µl alebo zníženie počtu trombocytov o 50 %.


Informácie o vírusovej bezpečnosti sú uvedené v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne symptómy predávkovania antitrombínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Krvný derivát. Inhibítor koagulácie krvi.

ATC kód: B01AB02


Antitrombín s molekulovou hmotnosťou 58 kD je glykoproteín zložený zo 432 aminokyselín, ktorý patrí do veľkej skupiny serpínov (inhibítory serínproteázy). Je to jeden z najdôležitejších prirodzených inhibítorov krvnej koagulácie. Inhibičné pôsobenie je založené na tvorbe kovalentnej väzby medzi antitrombínom III a aktívnym centrom serínových proteáz. K faktorom, ktoré sú inhibované najsilnejšie, patrí trombín a faktor Xa, ale tiež faktory aktivácie kontaktu, vlastného systému a faktor VIIa/komplex tkanivových faktorov. Aktivitu antitrombínu značne zvyšuje heparín a antikoagulačné účinky heparínu závisia od prítomnosti antitrombínu.


Antitrombín obsahuje dve funkčne dôležité domény. Prvá doména obsahuje reaktívne centrum a predstavuje miesto štiepenia pre proteinázy, ako je napríklad trombín, predpoklad pre tvorbu stabilného komplexu proteináza-inhibítor. Druhá doména sa viaže na glykozamínoglykán a je zodpovedná za interakciu s heparínom a príbuznými látkami, čo urýchľuje inhibíciu trombínu. Komplexy inhibítor-koagulačný enzým sa odstraňujú prostredníctvom retikuloendoteliálneho systému.


Aktivita antitrombínu u dospelých je 80-120 % a u novorodencov je asi 40-60 %.


Ľudský koncentrát plazmatického antitrombínu III je distribuovaný a metabolizovaný rovnako ako fyziologický inhibítor.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Podľa farmakokinetických štúdií je priemerný biologický polčas antitrombínu III približne 3 dni. Pri súčasnej liečbe heparínom sa môže znížiť na približne 1,5 dňa. Polčas môže byť znížený na niekoľko hodín pri klinických stavoch, pri ktorých dochádza k jeho vysokej spotrebe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský antitrombín III je normálnou zložkou ľudskej plazmy. Testovanie toxicity jednotlivej dávky má malý význam a neumožňuje stanovanie toxických alebo letálnych dávok alebo vzťahu dávka-účinok. Testovanie toxicity pri opakovanom podaní u zvierat je vzhľadom na tvorbu protilátok nerealizovateľné. Nebola zistená súvislosť antitrombínu III s embryo-fetálnou toxicitou, onkogénnym alebo mutagénnym potenciálom.

V pokusoch na zvieratách neboli popísané prejavy akútnej toxicity.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Glukóza

Chlorid sodný

Dihydrát citrónanu sodného

Trometamol


Rozpúšťadlo:

Sterilná voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Liek ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Lyofilizovaný liek má čas použiteľnosti 3 roky.

Po rozpustení sa musí liek ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU použiť čo najskôr, pretože neobsahuje žiadne konzervačné látky.

Nepoužitý roztok treba znehodnotiť podľa predpisov vzhľadom na riziko kontaminácie baktériami.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C až 8 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lyofilizovaný antitrombín sa plní do sklenených liekoviek typu II uzavretých laminovanou butylovou zátkou z fluórovej živice alebo halogénbutylovou gumovou zátkou. Rozpúšťadlo (sterilná voda na injekciu) sa plní do sklenených liekoviek typu I (10 ml, 20 ml) alebo sklenených liekoviek typu II (20 ml, 30 ml). Liekovky sú uzavreté halogénbutylovou gumovou zátkou.


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU je dostupný v balení obsahujúcom 1000 IU antitrombínu a 20 ml rozpúšťadla.

Každé balenie tiež obsahuje:

 • 1 obojstrannú ihlu,

 • 1 ihlu s filtrom,

 • 1 odvzdušňovaciu ihlu,

 • 1 jednorazovú ihlu,

 • 1 infúznu súpravu


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím. Použiť sa má len pribalená infúzna súprava. Počas celého postupu sa má použiť aseptická technika. Roztok sa musí použiť ihneď (pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky).

Rekonštituovaný liek sa musí pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo či nemá zmenené sfarbenie. Roztok má byť číry alebo slabo opaleskujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeninu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými predpismi.


Rozpustenie lyofilizovanej substancie:

 1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom (sterilná voda na injekciu) na teplotu miestnosti

(max. 37 °C).

 1. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom a na oboch vydezinfikujte gumové zátky (obr. A).

 2. Odstráňte ochranný kryt z jedného konca pribalenej obojstrannej ihly tak, že ho otočíte a povytiahnete. Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. B a obr. C).

 3. Odstráňte kryt z druhého konca obojstrannej ihly. Nesmie dôjsť k jej znečisteniu.

 4. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. D). Vákuum v liekovke s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.

 5. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. E). Rozpustenie sa urýchli jemným pretrepávaním alebo točením.

 6. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Podávanie:

 1. Točením a povytiahnutím odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na jednorazovú sterilnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. G).

 2. Odpojte ihlu s filtrom od injekčnej striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 5 ml/min.) intravenózne, cez priloženú jednorazovú ihlu (alebo infúznu súpravu s krídlovým adaptérom).


Ak sa roztok neprefiltruje počas rozpúšťania, má sa použiť jednorazová infúzna súprava s príslušným filtrom (maximálna rýchlosť podávania infúzie 5 ml/min).


obr. A B C D E F G


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1220 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0226/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.apríl 1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.január 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014


8ANTITHROMBIN III BAXTER 1000 IU