+ ipil.sk

ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IUPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04058 - ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU

prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok

Ľudský antitrombín III získaný z plazmy


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ľudský antitrombín získaný z plazmy.

ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU sa dodáva ako prášok na infúziu s obsahom 500 IU I ľudského antitrombínu získaného z plazmy v jednej liekovke.

Liek obsahuje približne 50 IU / ml (500 IU / 10 ml) ľudského antitrombínu získaného z plazmy po rekonštitúcii s 10 ml sterilnej vody na injekciu.

Sila (IU) je stanovená na základe chromogénneho testu podľa Európskeho liekopisu. Špecifická aktivita ANTITHROMBINU III BAXTER 500 IU je najmenej 3 IU AT / mg plazmatického proteínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Tento liek obsahuje približne 3,77 mg sodíka na 1 ml.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok.


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU je svetložltá až svetlozelená pevná drobivá látka alebo prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nedostatok antitrombínu III môže byť vrodený alebo získaný v rámci veľkého počtu klinických porúch. Získaný nedostatok antitrombínu III môže byť spôsobený buď zvýšenou spotrebou alebo stratou bielkovín alebo poruchou syntézy antitrombínu III.

Podanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU je indikované u pacientov s aktivitou antitrombínu III v plazme pod 70 % normálnej hodnoty na profylaxiu a liečbu trombotických a tromboembolických porúch.

Infúzie antitrombínu III môžu byť zvlášť účinné v nasledujúcich klinických situáciách:

 • chirurgické výkony alebo gravidita a pôrod u pacientok s vrodeným deficitom antitrombínu III,

 • nedostatočná alebo žiadna odpoveď na heparín,

 • existencia alebo riziko diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIC, napr. polytraumatizmus, komplikácie sepsy, šokové stavy, preeklampsia a iné chorobné poruchy spojené s akútnou konzumpčnou koagulopatiou),

 • existencia alebo hroziaca trombóza u pacientov s nefrotickým syndrómom alebo zápalovým ochorením čreva,

 • chirurgický výkon alebo krvácanie u pacientov s ťažkým poškodením pečene, najmä ak sú liečení koncentrátmi koagulačných faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s deficienciou antitrombínu.


 1. Dávkovanie


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý je skúsený v liečbe pacientov s deficienciou antitrombínu.


Dávkovanie

Pri vrodenej nedostatočnosti má byť dávkovanie prispôsobené pre každého pacienta a má sa vziať do úvahy rodinná anamnéza s ohľadom na tromboembolické príhody, aktuálne klinické rizikové faktory a výsledky laboratórnych vyšetrení.


Dávkovanie a trvanie substitučnej liečby pri získanej nedostatočnosti závisia od plazmatickej hladiny antitrombínu, od prítomnosti príznakov zvýšeného obratu, od základnej poruchy a od závažnosti klinického stavu. Množstvo podávaného lieku a frekvencia podávania má byť vždy založené na klinickej účinnosti a výsledkoch laboratórnych vyšetrení v individuálnom prípade.


Počet podaných jednotiek antitrombínu sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sa vzťahujú k súčasnému štandardu WHO pre antitrombín. Antitrombínová aktivita v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre antitrombín).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity je ekvivalentná množstvu antitrombínu v jednom mililitri normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky antitrombínu je založený na empirickom zistení, že 1 medzinárodná jednotka (IU) antitrombínu na kilogram telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu antitrombínu v plazme zhruba o 2%.


Iniciálna dávka sa stanoví pomocou vzorca:

Požadovaný počet jednotiek = telesná hmotnosť (kg) x (cieľová hladina – skutočná aktivita antitrombínu [%]) x 0,5


Počiatočná cieľová antitrombínová aktivita závisí od klinického stavu. Ak je stanovená indikácia pre substitúciu antitrombínu, má byť dávkovanie dostatočné, aby sa dosiahla cieľová aktivita antitrombínu a bola udržaná účinná hladina. Dávkovanie má byť stanovené a sledované na základe laboratórnych meraní biologickej aktivity antitrombínu, ktoré majú byť vykonávané minimálne dvakrát denne do stabilizácie pacienta, potom jeden krát denne, najlepšie bezprostredne pred ďalšou infúziou. Úprava dávkovania má zohľadniť ako známky zvýšeného obratu antitrombínu podľa laboratórnych hodnôt tak aj klinický priebeh. Aktivita antitrombínu má byť počas liečby uržovaná nad 80%, pokiaľ klinické údaje nevyžadujú inú účinnú hladinu.


Obvyklá iniciálna dávka pri vrodenom nedostatku je 30-50 IU/kg.


Potom majú byť dávkovanie, frekvencia a doba trvania liečby upravené podľa biologických údajov a klinickej situácie.


Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU závisí od príčiny a rozsahu deficitu antitrombínu III. Pre presný výpočet dávky sa musí zistiť aktivita antitrombínu III. Normálne hodnoty aktivity antitrombínu III v ľudskej plazme sú medzi 80 - 120 % a pokles aktivity pod 70 % normálu znamená zvýšené riziko trombózy. Jednotlivé dávky majú byť preto dostatočne vysoké, aby v čase medzi infúziami bola zaistená plazmatická hladina antitrombínu aspoň na 70 % normálnej hodnoty.


U chorých s kongenitálnym deficitom antitrombínu III je biologický polčas približne 3 dni. U získaného deficitu antitrombínu III je tento polčas výrazne skrátený a v prípade akútnej spotreby antitrombínu III (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), môže byť skrátený len na niekoľko hodín.


Trvanie liečby sa líši od prípadu k prípadu. Obyčajne sa môže podávanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU prerušiť po normalizácii laboratórnych parametrov a/alebo pri ústupe klinických príznakov. Pre ďalšie monitorovanie plazmatickej hladiny antitrombínu III v pravidelných intervaloch je potrebné dlhšie časové obdobie.

Na stanovenie plazmatickej hladiny antitrombínu III u pacienta pred a počas liečby liekom ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU sa odporúča meranie biologickej aktivity antitrombínu III, napr. pomocou chromogénnych substrátov (amidolytická metóda).


1. Odporúčané dávkovanie pri diseminovanej intravaskulárnej koagulácii

Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU má vychádzať zo stanovenia aktivity antitrombínu III u pacienta pred liečbou a ďalej asi v 4 až 6 hodinových intervaloch. Počiatočná dávka má byť dostatočne vysoká, aby zvýšila plazmatickú hladinu na normálnu hodnotu (80 – 100 %). Ďalšie dávky sú potrebné, ak aktivita antitrombínu III klesne pod 70 %.

U pacientov s akútnou konzumpciou AT III môžu výpočty dávok vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 1 %.


Ak sa podáva liek ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU v kombinácii s heparínom, treba vziať do úvahy, že koagulačný účinok heparínu je antitrombínom III zosilnený (pozri tiež časť 4.5. Liekové a iné interakcie).


2. Odporúčané dávkovanie pri iných deficitoch antitrombínu III

Dospelému pacientovi priemerného vzrastu sa odporúča podať počiatočnú dávku 1500 IU a ďalej udržiavaciu dávku vo výške polovice počiatočnej dávky v 8 až 24 hodinových intervaloch. Dávkovanie je však treba prispôsobiť individuálnym potrebám, čo je možné stanovením aktivity antitrombínu III v pravidelných časových intervaloch. Ak nie je prítomná akútna konzumpcia AT III, môže dávkovanie vychádzať zo vzorca:


1 IU AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 2 %.

Pediatrická populácia

Nie je k dispozícii dostatok údajov k tomu aby mohlo byť odporučené podávanie lieku deťom do 6 rokov.


4.2.2. Spôsob podávania


Liek rozpustite podľa pokynov v časti 6.6. a roztok podávajte pomaly, intravenózne, injekciou alebo infúziou.

Maximálna rýchlosť podania je 5 ml/min.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.

Známa anamnéza trombocytopénie vyvolanej heparínom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sú možné reakcie z precitlivenosti alergického typu podobne ako v prípade všetkých intravenóznych liekov s obsahom proteínov. Pacienti musia byť pozorne sledovaní z hľadiska akýchkoľvek symptómov počas doby infúzie. Pacienti musia byť informovaní o skorých príznakoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej urtikárie, tlaku na hrudníku, chrčania, hypotenzie a anafylaxie. Ak sa tieto symptómy vyskytnú po podaní lieku, treba vyhľadať lekára.


V prípade šoku sa má podať štandardná liečba.

K štandardným opatreniam na prevenciu infekcií v dôsledku podania liekov z ľudskej krvi alebo plazmy patrí výber darcov, skríning darovanej krvi a spoločnej plazmy na špecifické markery infekcie a zavedenie účinných opatrení pri výrobe na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Keď sa však podávajú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekčných agensov sa nedá úplne vylúčiť. Toto platí aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV, a pre neobalený vírus HAV. Uskutočnené opatrenia môžu mať obmedzenú hodnotu v prípade neobalených vírusov, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť nebezpečná pre tehotné ženy (fetálna infekcia), pre jedincov so zníženou imunitou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


V prípade pacientov, ktorí pravidelne/opakovane dostávajú lieky s obsahom antitrombínu získaného z ľudskej plazmy, má sa zvážiť vhodná vakcinácia (hepatitída A a B).


Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU pacientovi zaznamenal názov a číslo šarže lieku na zachovanie spojitosti medzi pacientom a šaržou lieku.


Klinické a biologické sledovanie pri použití antitrombínu spolu s heparínom:

 • pri úprave dávkovania heparínu a na zabránenie nadmernej hypokoagulovateľnosti sa majú pravidelne vykonávať kontroly rozsahu antikoagulácie (APPT, a v prípade potreby aktivita anti-FXa) v krátkych intervaloch, najmä v prvých minútach/hodinách po začatí používania antitrombínu

 • každodenné meranie hladiny antitrombínu na úpravu individuálnej dávky vzhľadom na riziko zníženia hladiny antitrombínu pri dlhodobej liečbe nefrakcionovaným heparínom.


Tento liek obsahuje približne 3, 77 mg sodíka na 1 ml. Toto musia vziať do úvahy pacienti, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.


Pediatrická populácia


V klinických štúdiách spoločnosti Baxter sa nestanovila bezpečnosť a účinnosť použitia lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU v prípade pediatrických pacientov.

4.5 Liekové a iné interakcie


Heparín: nnáhrada antitrombínu počas podávania heparínu v terapeutickejdávke zvyšuje riziko krvácania. Heparín značne zvyšuje účinok antitrombínu. Polčas antitrombínu sa môže značne skrátiť pri súbežnej liečbe heparínom v dôsledku zrýchlenej premeny antitrombínu. Súbežné podávanie heparínu a antitrombínu pacientovi so zvýšeným rizikom krvácania sa preto musí klinicky a biologicky monitorovať.

Pri kombinovanej liečbe s heparínom sa odporúča pravidelné monitorovanie APTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas) a podľa výsledkov upravovať dávku heparínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Skúsenosti s bezpečnosťou liekov s obsahom ľudského antitrombínu počas gravidity u ľudí sú obmedzené.

V kontrolovaných klinických štúdiách sa nestanovila bezpečnosť lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU pri použití u gravidných alebo dojčiacich žien.

ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU sa má podávať gravidným alebo dojčiacim ženám s deficienciou antitrombínu len ak je to jednoznačne indikované, pričom v prípade týchto pacientok treba vziať do úvahy, že gravidita znamená zvýšené riziko tromboembolických udalostí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebol pozorovaný žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


4.8.1 Nežiaduce reakcie z klinických štúdií


Nie sú k dispozícii žiadne informácie o nežiaducich reakciách z klinických štúdií sponzorovaných spol. Baxter vykonaných liekom ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU.


4.8.2 Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh


Po uvedení lieku ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené podľa triedy orgánových systémov (SOC) podľa MedDRA a podľa uprednostnených výrazov v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencie sa hodnotili podľa nasledujúceho pravidla: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nedá sa odhadnúť na základe dostupných údajov).


Frekvencia nežiaducich reakcií

Trieda orgánových systémov (SOC) podľa MedDRA


Používaný výraz podľa MedDRA

Kategória frekvencie NÚ

Poruchy nervového systému

Triaška

Neznáma

Poruchy ciev

Návaly tepla

Neznáma


4.8.3 Skupinové reakcie


Zriedkavo sa pozorovali reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie (s prejavmi ako angioedém, pálenie a pichanie v mieste podania infúzie, zimnica, horúčka, návaly tepla, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, tlak na hrudníku, štípanie, vracanie, chrčanie), ktoré môžu v niektorých prípadoch prerásť do závažnej anafylaxie (vrátane šoku).


V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť trombocytopénia sprostredkovaná protilátkami vyvolaná heparínom (typu II). Mohol by Môže sa pozorovať počet trombocytov nižší ako 100 000/µl alebo zníženie počtu trombocytov o 50 %.


Informácie o vírusovej bezpečnosti sú uvedené v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne symptómy predávkovania antitrombínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Krvný derivát. Inhibítor koagulácie krvi.

ATC kód: B01AB02


Antitrombín s molekulovou hmotnosťou 58 kD je glykoproteín zložený zo 432 aminokyselín, ktorý patrí do veľkej skupiny serpínov (inhibítory serínproteázy). Je to jeden z najdôležitejších prirodzených inhibítorov krvnej koagulácie. Inhibičné pôsobenie je založené na tvorbe kovalentnej väzby medzi antitrombínom III a aktívnym centrom serínových proteáz. K faktorom, ktoré sú inhibované najsilnejšie, patrí trombín a faktor Xa, ale tiež faktory aktivácie kontaktu, vlastného systému a faktor VIIa/komplex -tkanivových faktorov. Aktivitu antitrombínu značne zvyšuje heparín a antikoagulačné účinky heparínu závisia od prítomnosti antitrombínu.


Antitrombín obsahuje dve funkčne dôležité domény. Prvá doména obsahuje reaktívne centrum a predstavuje miesto štiepenia pre proteinázy, ako je napríklad trombín, predpoklad pre tvorbu stabilného komplexu proteináza-inhibítor. Druhá doména sa viaže na glykozamínoglykán a je zodpovedná za interakciu s heparínom a príbuznými látkami, čo urýchľuje inhibíciu trombínu. Komplexy inhibítor-koagulačný enzým sa odstraňujú prostredníctvom retikuloendoteliálneho systému.


Aktivita antitrombínu u dospelých je 80-120 % a u novorodencov je asi 40-60 %.


Ľudský koncentrát plazmatického antitrombínu III je distribuovaný a metabolizovaný rovnako ako fyziologický inhibítor.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Podľa farmakokinetických štúdií je priemerný biologický polčas antitrombínu III približne 3 dni. Pri súčasnej liečbe heparínom sa môže znížiť na približne 1,5 dňa. Polčas môže byť znížený na niekoľko hodín pri klinických stavoch, pri ktorých dochádza k jeho vysokej spotrebe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský antitrombín III je normálnou zložkou ľudskej plazmy. Testovanie toxicity jednotlivej dávky má malý význam a neumožňuje stanovanie toxických alebo letálnych dávok alebo vzťahu dávka-účinok. Testovanie toxicity pri opakovanom podaní u zvierat je vzhľadom na tvorbu protilátok nerealizovateľné. Nebola zistená súvislosť antitrombínu III s embryo-fetálnou toxicitou, onkogénnym alebo mutagénnym potenciálom.

V pokusoch na zvieratách neboli popísané prejavy akútnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Glukóza

Chlorid sodný

Dihydrát citrónanu sodného

Trometamol


Rozpúšťadlo:

Sterilná voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Liek ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Lyofilizovaný liek má čas použiteľnosti 3 roky.

Po rozpustení sa musí liek ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU použiť čo najskôr, pretože neobsahuje žiadne konzervačné látky.

Nepoužitý roztok treba znehodnotiť podľa predpisov vzhľadom na riziko kontaminácie baktériami.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C až 8 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lyofilizovaný antitrombín sa plní do sklenených liekoviek typu II uzavretých laminovanou butylovou zátkou z fluórovej živice alebo halogénbutylovou gumovou zátkou. Rozpúšťadlo (sterilná voda na injekciu) sa plní do sklenených liekoviek typu I (10 ml, 20 ml) alebo sklenených liekoviek typu II (20 ml, 30 ml). Liekovky sú uzavreté halogénbutylovou gumovou zátkou.


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU je dostupný v balení obsahujúcom 500 IU antitrombínu a 10 ml rozpúšťadla.

Každé balenie tiež obsahuje:

 • 1 obojstrannú ihlu,

 • 1 ihlu s filtrom,

 • 1 odvzdušňovaciu ihlu,

 • 1 jednorazovú ihlu,

 • 1 infúznu súpravu


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU sa má rozpustiť bezprostredne pred použitím. Použiť sa má len pribalená infúzna súprava. Počas celého postupu sa má použiť aseptická technika. Roztok sa musí použiť ihneď (pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky).

Rekonštituovaný liek sa musí pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo či nemá zmenené sfarbenie. Roztok má byť číry alebo slabo opaleskujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeninu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými predpismi.


Rozpustenie lyofilizovanej substancie:

 1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom (sterilná voda na injekciu) na teplotu miestnosti

(max. 37 °C).

 1. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom a na oboch vydezinfikujte gumové zátky (obr. A).

 2. Odstráňte ochranný kryt z jedného konca pribalenej obojstrannej ihly tak, že ho otočíte a povytiahnete. Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. B a obr. C).

 3. Odstráňte kryt z druhého konca obojstrannej ihly. Nesmie dôjsť k jej znečisteniu.

 4. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. D). Vákuum v liekovke s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.

 5. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. E). Rozpustenie sa urýchli jemným pretrepávaním alebo točením.

 6. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. F) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.


Podávanie:

 1. Točením a povytiahnutím odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na jednorazovú sterilnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. G).

 2. Odpojte ihlu s filtrom od injekčnej striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 5 ml/min.) intravenózne, cez priloženú jednorazovú ihlu (alebo infúznu súpravu s krídlovým adaptérom).


Ak sa roztok neprefiltruje počas rozpúšťania, má sa použiť jednorazová infúzna súprava s príslušným filtrom (maximálna rýchlosť podávania infúzie 5 ml/min).


obr. A B C D E F G


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1220 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0144/89-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.apríl 1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.január 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014


8ANTITHROMBIN III BAXTER 500 IU