+ ipil.sk

APAURINPríbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutiu o predlžení registrácie lieku, ev.č. 1073/2001

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEEOV

APAURIN

diazepam

Pozorné si prečítajte celu písomnú informáciu skór, ako začnete užívať Váš liek.

-    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-    Ak máte akékoFvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-    Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Može mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

-    Ak začnete pociťovať akýkoFvek vedFajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedFajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateFov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateFov:

1.    Čo je Apaurin a na čo sa používa

2.    Skor ako použijete Apaurin

3.    Ako užívať Apaurin

4.    Možné vedFajšie účinky

5    Ako uchovávať Apaurin

6.    Ďalšie informácie

1.    ČO JE APAURIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je Apaurin?

Apaurin obsahuje diazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínov, ktoré majú anxiolytický účinok (zmenšujú nepokoj a strach), hypnosedatívny (upokojujúci) účinok, myorelaxačný účinok (znižujú svalové napatie) a antikonvulzívny účinok (potláča výskyt krčov). Posobia tak, že sa viažu na centrálne benzodiazepínové receptory.

Na čo sa Apaurin používa?

Liek sa používa:

-    na liečbu stavov akútnej úzkosti a nepokoj a, syndrómov prerušenia užívania alkoholu (delírium tremens), epileptických stavov, tetanu, silných svalových krčov;

-    pri anestéze (ako premedikácia, vyvolanie anestézy, kardioverzii (odstránenie nepravidelných srdcových rytmov), malých chirurgických zákrokoch, endoskopických procedúrach) a v porodníctve (na uFahčenie porodu, pri placenta previa, eklampsii a preeklamsii).

2. SKÓR AKO POUŽIJETE APAURIN

Neužívajte Apaurin

-    keď ste alergický (precitlivený) na diazepam alebo na niektorú z ďalších zložiek Apaurinu a na iné benzodiazepíny,

-    keď máte akútny glaukóm s ostrým uhlom, myasténiu gravis (svalová slabosť), závažné poruchy dýchania a dychovú nedostatočnosť,

-    pri akútnom predávkovaní alkoholom, hypnotikami, analgetikami a inými psychotrópnymi látkami,

keď ste v kóme.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Apaurinu

Dovody prečo by Vám nemal byť podaný Apaurin:

-    máte viac ako 65 alebo menej ako 18 rokov;

-    ste tehotná alebo dojčíte;

-    máte alebo ste mali úraz s poškodením mozgu;

-    máte chronické ochorenie pluc;

-    máte závažné poškodenie pečene;

-    máte závažne poškodené obličky;

-    máte závažné srdcové zlyhanie;

-    liečite sa na psychózu;

-    ste náchylný k užívaniu alkoholu, psychotrónych látok (liekov na liečbu mentálnych chorob) alebo nelegálnych psychoaktívnych látok.

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred tým, ako Vám Apaurin podá.

Bezpečnost’ u detí do 6 mesiacov sa nestanovovala a preto im liek može byť podaný len v nevyhnutných prípadoch.

Tak ako pri intramuskulárnom (do svalu) podaní iných liekov, aj intramuskulárne podanie diazepamu može sposobiť nárast množstva kreatínfosfokinázy v sére, ktoré je najvyššie 12 až 24 hodín po podaní. To treba vziať do uvahy pri diferenciálnom diagnostikovaní infarktu myokardu.

Kvoli riziku vzniku nekrózy sa treba vyhnuť intraarteriálnemu (do artérie) podaniu.

Po intravenóznom podaní može nasledovať dlhšie trvajuca sedácia (ukludnenie) a anterográdna amnézia (starta pamati na udalosti ako dosledok podania lieku) a preto ambulatní pacienti, ktorým je podaný parenterálne (najma intravenózne)Apaurin, by mali zostať pod dohladom aspoň jednu hodinu a pri odchode z nemocnice byť v sprievode zodpovednej osoby.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Sučasné užívanie diazepamu a sedatív, antidepresív, antipsychotík, barbiturátov, opiátov, anestetík, inhibítorov MAO, antiepileptík a antihistaminík umocňuje jeho sedatívny učinok na CNS.

Taktiež sučasné podávanie erytromycínu alebo rifampicínu zvyšuje učinok diazepamu.

Diazepam redukuje učinok levodopy.

Cimetidín znižuje klírens diazepamu a umocňuje jeho učinok.

Omeprazol spomaluje metabolizmus diazepamu a predlžuje jeho učinok a vylučovanie.

Sučasné užívanie antimykotík (itrakonazolu, flukonazolu a ketokonazolu) može zvýšiť plazmaticku hladinu diazepamu a umocniť jeho učinok.

Perorálna antikoncepcia (tablety na zabránenie tehotenstva) možu spomaliť metabolizmus diazepamu. Používanie Apaurinu s jedlom a nápojmi

Počas liečby Apaurinom pacienti nesmu piť alkohol, pretože to umocňuje učinok Apaurinu. Tehotenstvo a dojčenie

Skor ako začnete užívať akýkolvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Diazepam sa neodporuča počas tehotenstva, s výnimkou urgentných prípadov, keď očakávaný užitok pre matku prevýši možné riziko pre plod.

Diazepam prechádza do materského mlieka a preto sa má podať dojčiacim matkám len v nevyhnutnom prípade. V takom prípade sa má liečba prerušiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek má výrazný vplyv na psychomotorické schopnosti a preto je zakázané počas liečby Apairinom viesť vozidlá a obsluhovat’ stroje.

Doležité informácie o niektorých zložkách Apaurinu

Liek obsahuje 10,6 objemových percent etanolu, čo zodpovedá 2 ml vína.

1 ampulka (2 ml) obsahuje 31,4 mg benzylalkoholu. Nesmie sa podávat predčasne narodeným deťom ani novoredencom. Može zapríčiniť toxické a alergické reakcie u dojčiat a detí do 3 rokov. Kyselina benzoová može zvýšit riziko výskytu žltačky u novorodencov.

3.    AKO POUŽÍVAŤ APAURIN

Vždy používajte Apaurin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka sa musí prisposobiť individuálne podl’a typu ochorenia. Pri akútnych stavov sa dávka može opakovat po 1 hodine, obvyklý interval medzi dávkami je 4 hodiny. U starých a oslabených pacientov a pri súčasnom podávaní iných sedatív sa odporúčajú nižšie dávky (2 mg až 5 mg) a ich pomalé zvyšovanie.

Akútna úzkost’ a nepokoj:

10 až 20 mg diazepamu sa podáva intramuskulárne alebo v závažných prípadoch vel’mi pomaly intravenózne. V niektorých prípadoch, na základe závažnosti symptómov, sa može intramuskulárna alebo intravenózna dávka zvýšit až na 30 mg. V liečbe možno pokračovat s 10 mg dávkou podávanou 3 - 4 krát denne.

Delirium tremens:

10 mg intramuskulárne 3 - 4 krát denne, v prípade potreby može byt dávka ve tmi pomaly podaná intravenózne.

Epileptické stavy:

Úvodná dávka u dospelých je 10 až 30 mg a u detí 2 - 10 mg podaná pomaly intravenózne; ak je potrebné dávka sa može opakovat po 30 až 60 minútach a potom po 4 hodinách. Maximálna denná dávka nemá prekročit 80 - 100 g. Ak krče prestanú alebo zoslabnú, može sa injekcia podávat intramuskulárne v 4 - 6 hodinových intervaloch (10 mg dospelým a 5 mg detom) počas niekotkých dní.

Po ukončení záchvatu sa može podat 10 mg (5 mg detom) intramuskulárne ako prevencia ďalšieho záchvatu.

Akútne svalové krče, tetanus:

Dospeli: 10 mg intramuskulárne alebo na úvod intravenózne 3 - 4 krát denne. Pri tetane musí byt dávka určená na základe závažnosti a v tažších prípadoch može byt dávka vyššia.

Pórodnictvo:

Preeklampsia: na začiatku sa podá 10 až 20 mg pomaly intravenózne, následne sa perorálne podáva 5 - 10 mg 3 krát denne.

Eklampsia: na začiatku sa podá 10 mg pomaly intravenózne, následne sa podá infúzia (do 100 mg počas 24 hodín).

Placenta previa: 10 mg až 20 mg sa podá pomaly intravenózne alebo intramuskulárne. V prípade potreby sa može dávka opakovat.

Pórodné kontrakcie: podá sa 10 mg až 20 mg intravenózne alebo intramuskulárne ak je cervix dilatovaný na dva alebo tri prsty.

Anestézia, diagnostika, premedikácia:

Podáva sa dávka 10 až 20 mg (detom 2 až 10 mg) hodinu pred plánovaným výkonom.

Indukcia anestézy:

Pomaly intravenózne sa podáva 0,2 až 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Kardioverzia, endoskopia, radiologické vyšetrenie a malé chirurgické výkony:

Pomaly intravenózne sa podáva 10 až 30 mg (detom 0,1 až 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti).

Dávkovanie u detí::

Dávka podávaná deťom sa musí posudzovať individuálně, s prihliadnutím na vek, hmotnosť, celkový stav a individuálnu reakciu dieťaťa.

Deti od 6 - 12 mesiacov: 1,5 až 2,5 mg (0,3 - 0,5 ml).

Deti od 1 - 6 rokov: 2,5 až 5 mg (0,5 - 1 ml).

Deti od 7 - 13 rokov: 5 až 10 mg (1 - 2 ml).

Spósob _ podávania

Intramuskulárne podávanie: Injekcia lieku sa podá hlboko do svalu.

Intravenózne podávanie: Liek sa podáva prísne intravenózne, vel’mi pomaly, do veFkých žíl, maximálne 5mg (1 ml) za 1 minútu.

Infúzia: Roztok na infúziu (5 až 10% roztok glukózy alebo 0,9% roztok NaCl) sa má pripraviť bezprostredne pred podaním. Obsah ampulky (nie viac ako 2 ampuly súčasne) sa má naraz pridať do infúzneho roztoku (nie menej ako 250 ml), dokladne sa má premiešať a hneď podať.

Apaurin injekcie sa nesmú riediť alebo miešať s inými roztokmi liekov v rovnakej striekačke alebo infúznej fFaši.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak Vám bolo podané viac Apaurinu ako malo byť

Ak Vám bolo podané viac Apaurinu ako malo byť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predávkovanie može sposobiť najmá ospanlivosť, závrat, únavu, poruchy reči a sťažené dýchanie. Vel’mi vzácne, najmá pri súčasne užívaných vysokých dávkach alkoholu alebo iných liekov tlmiacich CNS, sa može vyskytnúť aj kóma, hyporeflexia až areflexia, dy chová nedostatočnosť a dokonca až zastavenie dýchania.

Efektívnym antidotom je flumazenyl. Pacient však má byť po prebratí ešte niekoFko hodín pod dozorom, pretože účinok flumazenylu je podstatne kratší ako účinok diazepamu.

Ak Vám nebol podaný Apaurin

Nemali by ste dostať dvojnásobnú dávku, ak ste nedostali tú predchádzajúcu podl’a dávkovacej schémy.

Účinky spojené s prerušením liečby

Pri náhlom prerušení liečby diazepamom boli pozorované podobné symptómy aké sa vyskytujú pri prerušení užívania barbiturátov alebo alkoholu (záchvaty, krče, krče brucha a svalov, vracanie, potenie). Tieto symptómy sa vyskytujú u pacientov, ktorí užívali vysoké dávky lieku počas dlhšieho obdobia. Preto sa treba pri dlhodobejšej liečbe vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby a denné dávky by mali byť znižované postupne.

4. MOŽNÉ VEDEAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Apaurin može sposobovať vedFajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vel’mi častými nežiaducimi účinkami sú: únava a ospanlivosť.

Častým nežiaducim účinkom je ataxia (porucha koordinácie telesných pohybov).

Menej časté vedFajšie účinky sú: zmátenosť, depresia, poruchy reči, neartikulovaná reč, znížená aktivita, znížené libido, bolesť hlavy, závrat, poruchy památi, bradykardia (spomalený srdcový rytmus), synkopa (mdloby), kardiovaskulárny kolaps, nízky tlak krvi, poruchy videnia (rozmazané videnie, dvojité videnie), rýchly pohyb očí, zápcha, napínanie na vracanie, poruchy vo vylučovaní slín, svalová slabosť, poruchy schopnosti udržať moč, zadržiavanie moču a poruchy menštruačného cyklu.

Zriedkavé vedFajšie účinky sú: závrat, precitlivenostné reakcie ako sú žihFavka a vyrážka.

VeFmi zriedkavé vedFajšie účinky sú: zmeny v krvnom obraze (neutropénia) a žltačka.

Pri intravenóznom podaní sa zriedkavo može vyskytnúť čkanie a velmi zriedkavo poruchy vedenia srdcového rytmu, apnoe, tromboflebitída (zápal žilovej steny v mieste vpichu injekcie) a alergická reakcia.

Pri intramuskulárnom podaní sa može občas vyskytnúť bolesť v mieste podanie injekcie a v zriedakvých prípadoch začervenanie kože a bolesť pri potlačení.

Po podaní vysokých dávok pri preeklampsii alebo eklampsii sa niekedy može vyskytnúť svalová slabosť a znížená telesná teplota u novorodených detí.

Pri užívaní všetkých benzodiazepínov sa možu vyskytnúť paradoxné reakcie. Ak sa objaví nepokoj, zvýšené svalové napatie, poruchy spánku alebo halucinácie, liečba sa musí prerušiť.

Počas liečby diazepamom boli zaznamenané malé zmeny na EEG (najčastejšie nízkovoltážová aktivita), ktoré však nie sú klinicky významné.

Pri dlhodobej liečbe diazepínmi sa mení tolerancia na tieto látky (pri opakovaných terapeutických dávkach lieku je jeho účinok nižší) a može sa vyvinúť fyzická a psychická závislosť. Riziko vzniku závislosti je vyššie pri vyšších dávkach, ktoré sa podávajú počas dlhodobej liečby.

Po náhlom prerušení liečby diazepamom boli pozorované podobné symptómy ako po prerušení užívania barbiturátov a alkoholu (krčovité pohyby tela, triaška, krče svalov a brucha, vracanie, potenie).

Závažnejšie symptómy z prerušenia boli pozorované u pacientov, ktorí užívali dlhodobejšie vysoké dávky.

Miernejšie symptómy z prerušenia (poruchy chovania , nespavost’) boli zaznamenané po náhlom prerušení liečby u pacientov, ktorí užívali niekol’ko mesiacov terapeutické dávky benzodiazepínov. Preto sa treba pri dlhodobejšej liečbe vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby a denné dávky by mali byť znižované postupne.

Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečba sa má prerušiť.

Ak začnete pociťovať akýkolvek vedlajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedlajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používatelov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ APAURIN

Chráňte pred svetlom, mrazom a teplom, uchovávajte pri teplote 10 - 25°C. Uchovávajte mimo dosahu a dohladu detí.

Nepoužívajte Apaurin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

6.    ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Apaurin obsahuje

-    Liečivo je diazepam. 2 ml injekčného roztoku (1 ampula) obsahuje 10 mg diazepamu.

-    Ďalšie zložky sú. benzylalkohol, etanol, propylénglykol, kyselina benzoová, nátriumbenzoát,

voda na injekciu.

Ako vyzerá Apaurin a obsah balenia

Apaurin je číry slabožltý alebo zelenkavožltý injekčný roztok.

Obsah balenia: V papierovej skaldačke je 10 ampuliek z tmavého skla s obsahom 2 ml injekčného roztoku a písomná informácia pre používatelov.

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovinsko

Táto písomná informácia pre používatďov bola naposledy schválená v novembri 2006.

6

APAURIN

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o predíženi registrácie lieku, ev.č. 1073/2001

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU

APAURIN

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ampula (2 ml roztoku) obsahuje 10 mg diazepamu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.    LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Číry slabožltý alebo zelenkavožltý injekčný roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Akútna anxieta a agitovanosť, syndrómy    akútneho vynechania alkoholu (delirium tremens), epilepsia,

tetanus, akútny centrálny a periférny svalový spazmus.

Anestézia: premedikácia, indukcia anestézy, kardioverzia, malé operačné zákroky, endoskopia. Porodníctvo: zmiernenie porodných bolestí, pri placenta previa, eklampsia a preeklamsia.

4.2    Dávkovanie a sposob podávania

Dávka sa musí prisposobiť individuálne. Pri akútnych stavov sa može dávka opakovať po 1 hodine, ale zvyčajný interval medzi dávkami je 4 hodiny. U starších a oslabených pacientov sa odporúča nižšia dávka (2 mg až 5 mg), ktorá sa može pomaly zvyšovať pri súčasnom podávaní iných sedatív.

Akútna anxieta alebo agitovanosť

Dávka 10 - 20 mg diazepamu sa podáva intramuskulárne, v závažných prípadoch velmi pomaly intravenózne. V niektorých prípadoch, na základe závažnosti symptómov, sa može intramuskulárna alebo intravenózna dávka zvýšiť až na 30 mg. V liečbe možno pokračovať s 10 mg dávkou podávanou 3 - 4 krát denne.

Delirium tremens

Podáva sa intramuskulárne 10 mg 3 - 4 krát denne. V prípade potreby možno dávku aplikovať velmi pomaly intravenózne.

Epilepsia

Počiatočná dávka u dospelých je 10 - 30 mg a u detí 2 - 10 mg, ktorá sa podáva pomaly intravenózne. Ak je to potrebné, dávka sa opakuje po 30 až 60 minútach a potom po 4 hodinách. Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 80 - 100 mg. Ak krče prestanú alebo sú slabšie, injekcie sa možu podávať intramuskulárne v 4 - 6 hodinových intervaloch počas niekoFkých dní. Po skončení ataku sa može intramuskuláme dospělým podať 10 mg a deťom 5 mg diazepamu, aby sa zabránilo ďalším záchvatom.

Akútny svalový spazmus, tetanus

Podáva sa 10 mg intramuskuláme alebo na úvod intravenózne 3 - 4krát denne. Liečba tetanu može, v závislosti na závažnosti, vyžadovať vyššie dávky.

Pórodníctvo

Preeklampsia:

Na začiatku sa podáva 10 až 20 mg pomaly intravenózne, následne 5 mg až 10 mg perorálne 3 krát denne.

Eklampsia:

Na začiatku sa podáva 10 mg pomaly intravenózne, následne infuziou až do 100 mg počas 24 hodín.

Placenta previa:

Podáva sa 10 až 20 mg pomaly intrmuskulárne alebo intravenózne. V prípade potreby sa dávka može opakovať.

Pórodné bolesti:

Podáva sa 10 až 20 mg intravenózne alebo intramuskuláme, ak je cervix dilatovaný na dva alebo tri prsty.

Anestézia, diagnostika, premedikácia

Podáva sa 10 až 20 mg intramuskuláme (deti 2 - 10 mg) hodinu pred plánovaným výkonom.

Indukcia anestézy

Podáva sa pomaly intravenózne 0,2 mg až 0,5 mg/kg telesnej váhy.

Kardioverzia, endoskopia, radiologické vyšetrenie a malé chirurgické výkony Podáva sa 10 až 30 mg pomaly intravenózne (deti 0,1 mg až 0,2 mg/kg telesnej váhy).

Dávkovanie u detí:

Pri všetkých indikáciách u detí sa dávky musia stanoviť, pričom treba vziať do úvahy telesnú hmotnosť, vek, celkový stav a individuálnu odpoveď.

Deti od 6 do 12 mesiacov: 1,5 - 2,5 mg (0,3 - 0,5 ml)

Deti od 1 do 6 rokov: 2,5 - 5 mg (0,5 - 1 ml)

Deti od 7 do 13 rokov: 5 - 10 mg (1 - 2ml)

Spósob podávania

Intramuskulárne podávanie: Injekcia lieku sa podá hlboko do svalu.

Intravenózne podávanie: Liek sa podáva prísne intravenózne, vel’mi pomaly, do vebkých žíl, maximálne 5 mg (1ml) za 1 minútu.

Infúzia: Roztok pre infúziu (5 až 10% roztok glukózy alebo 0,9% roztok NaCl) pripravte bezprostredne pred podaním. Pridajte obsah ampúl (nie viac ako 2 ampuly naraz) do infuzneho roztoku (nie menej ako 250 ml), dokladne premiešajte a bezprostredne podajte.

Apaurin injekcie sa nesmú riediť alebo miešať s inými roztokmi liekov v rovnakej striekačke alebo infuznej fl’aši.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na diazepam, na inú pomocnú látku lieku alebo na iné benzodiazepíny, akútny glaukóm, akútna respiračná nedostatočnosť, myastenia gravis, akútna intoxikácia alkoholom, hypnotikami, analgetikami a inými psychotropnými látkami, kóma, prvý trimester gravidity a laktácia.

Relatívne kontraindikácie:

So zvýšenou opatrnosťou podávajte v prípade spánkom indukovaného apnoe, kardiorespiračnej insuficiencie.

Prvý a druhý trimester gravidity.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

4.4


Liečba Apaurinom sa má začať opatme a postupné u starých pacientov, detí a pacientov s organickými změnami centrálneho nervového systému, nakol’ko existujú velké rozdiely v individuálnej tolerancii. Pri chronických plúcnych ochoreniach je potrebná opatrnost’, pretože tieto ochorenia možu exacerbovať.

U pacientov so závažným poškodením obličiek a pečene, s ťažkým srdcovým zlyhaním, psychózami, u pacientov závislých na alkohole, psychotropných látkach alebo na nelegálnych psychoaktívnych látkach sa odporúča prísne sledovanie.

Deťom do 6 rokov sa može podávat tento liek iba v urgentných prípadoch.

Intramuskulárne podávanie diazepamu (ale nie perorálne alebo intravenózne) može, tak, ako intramuskulárne podávanie množstva iných liekov, vyvolat vzostup sérovej kreatinínfosfokinázy, s maximom medzi 12 a 24 hodín po podaní. Toto je potrebné mať na mysli pri diferenciálnej diagnostike infarktu myokardu.

Intraarteriálnemu podávaniu je potrebné sa vyhnúť pre nebezpečenstvo nekrózy.

Po intravenóznom podaní sa može vyskytnúť predížená sedácia a anterográdna amnézia. Preto ambulantní pacienti, ktorí dostali Apaurin parenterálne (predovšetkým intravenózne) by mali zostať pod dohl adom najmenej do hodiny a ambulanciu by mali opustiť v doprovode zodpovednej osoby.

V    priebehu liečby benzodiazepínmi sa može vyvinúť závislosť. Riziko je vačšie u pacientov liečených dlhodobo a/alebo vysokými dávkami a najma u predisponovaných pacientov s alkoholovou a drogovou závislosťou v anamnéze. Ak sa vyvinie fyzická závislosť na benzodiazepínoch, ukončenie liečby bude spojené s abstinenčnými príznakmi. Tieto možu byť bolesť hlavy, bolesť svalov, extrémna úzkosť, napatie, nepokoj, zmatenosť a podráždenosť. Pri ťažkých stavoch sa može objaviť nasledovné symptómy: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, znecitlivenie a trpnutie končatín, precitlivenosť na svetlo, zvuky a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty. Po dlhšom užívaní može byť náhle prerušenie liečby spojené s abstinenčnými príznakmi a preto sa odporúča postupné znižovanie dávky.

Dóležité upozornenie na pomocné látky

Tento liek obsahuje 10,6 % etanolu (alkohol), to znamená, že každá ampulka obsahuje 170,75 mg alkoholu a preto može poškodiť pacientov, ktorí trpia alkoholizmom. Toto treba tiež brať do úvahy u gravidných a dojčiacich žien, detí a vysokorizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

1 ampulka (2 ml) obsahuje 31,40 mg benzylalkoholu a preto sa liek nemá podávať predčasne narodeným deťom a novorodencom. Taktiež može vyvolať toxickú a alergickú reakciu u dojčiat a detí do 3 rokov.

Kyselina benzoová može zvýšiť riziko výskytu žltačky u novorodencov.

4.5 Liekové a iné interakcie

V    priebehu liečby diazepamom pacienti nesmú piť alkoholické nápoje, pretože sa zosilňuje ich účinok. Keď sa Apaurin podáva súčasne so sedatívami, antidepresívami, antipsychotikami, barbiturátmi, opioidmi, anestetikami, MAO inhibítormi, antiepleptikami a antihistaminikami, jeho inhibičný účinok na centrálnu nervovú sústavu je vačší.

Taktiež je účinok diazepamu zosilnený pri súčasnom podávaní erytromycínu alebo rifampicínu. Diazepam znižuje účinok levodopy.

Cimetidín znižuje klírens diazepamu a tým sa zvyšuje jeho účinok.

Omeprazol spomaluje metabolizmus diazepamu a predlžuje jeho účinok a vylučovanie.

Súčasné užívanie antimykotík (itrakonazol, flukonazol a ketokonazol) može zvýšiť koncentrácie diazepamu v krvi a zapríčiniť výskyt nežiaducich účinkov.

Perorálna antikoncepcia može spomaliť metabolizmus diazepamu.

4.6    Gravidita a laktácia

Diazepam sa neodporúča užívať gravidným ženám. Je indikovaný iba v naliehavých prípadoch, keď očakávaný úžitok liečby prevýši riziko.

Diazepam sa vylučuje do materského mlieka, preto sa nesmie podávať dojčiacim matkám, pokial’ to nie je jednoznačne potrebné. Dojčenie sa musí počas liečby prerušiť.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek má výrazný účinok na psychofyzické schopnosti, preto je zakázané viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje počas liečby.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa možu vyskytnúť v priebehu liečby diazepamom sú klasifikované podla frekvencie výskytu do nasledovných skupin:

-    velmi časté (>1/10);

-    časté (>1/100, <1/10);

-    menej časté (>1/1 000, <1/100);

-    zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000);

-    velmi zriedkavé (<1/10 000), zahmajúce jednotlivé hlásenia.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je uvedená podla individuálnych orgánových skupin:

Poruchy krvi a lymfatického systému:

-    velmi zriedkavé: neutropénia (pri dlhodobej liečbe sa odporúča pravidelná kontrola krvného obrazu).

Psychické poruchy:

-    menej časté: zmátenosť, depresia, dysartria, zlá artikulácia, hypoaktivita, znížené libido.

Poruchy nervového systému:

-    velmi časté: ospanlivosť;

-    časté: ataxia;

-    menej časté: bolesť hlavy, závrat, triaška, poruchy památi;

-    zriedkavé: vertigo.

Poruchy srdca:

-    menej časté: bradykardia.

Cievne poruchy:

-    menej časté: mdloby, kardiovaskulárny kolaps, hypotenzia.

Ochorenia oka:

-    menej časté: rozmazané videnie, dvojité videnie, nystagmus.

Gastrointestinálne poruchy:

-    menej časté: zápcha, nevolnosť, poruchy slinenia.

Poruchy pečene a žlčových ciest:

-    velmi zriedkavé: žltačka (pri dlhodobej liečbe sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových funkcií).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

-    zriedkavé: žihlavka a vyrážka.

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:

-    menej časté: svalová slabosť.

Poruchy obličiek a močových ciest:

-    menej časté: inkontinencia, zadržiavanie moču.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-    velmi časté: únava.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

-    menej časté: poruchy menštruačného cyklu.

Pri intravenóznom podaní Poruchy srdca:

-    velmi zriedkavé: poruchy vedenia srdcového vzruchu.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

-    zriedkavé: čkanie;

-    velmi zriedkavé: apnoe.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-    velmi zriedkavé: tromboflebitída v mieste podania injekcie a alergická reakcia.

Pri intramuskulárnom podaní

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

-    menej časté: bolesť v mieste podania injekcie;

-    zriedkavé: erytém, bolesť pri potlačení.

Po podaní vysokých dávok pri preeklampsii alebo eklamsii sa niekedy vyskytuje svalová slabosť a hypotermia u novorodených detí.

Pri užívaní všetkých benzodiazepínov sa možu vyskytnúť paradoxné reakcie. Ak sa objaví agitovanosť, anxieta, halucinácie, zvýšená svalová spasticita, nespavosť, zúrivosť, poruchy spánku a stimulácie, liečba sa musí prerušiť.

Počas liečby diazepamom boli zaznamenané malé zmeny na EEG (najčastejšie nízkovoltážová aktivita). Nie sú však klinicky významné.

Nakol’ko sa vyskytli ojedinelé prípady neutropénie a žltačky, pri dlhodobej liečbe sa odporúčajú pravidelné kontroly krvného obrazu a pečeňových testov.

Po prerušení liečby diazepamom boli pozorované symptómy z vynechania, podobné tým, ktoré sa objavujú po prerušení podávania barbiturátov alebo alkoholu (krče, tras, brušné a svalové krče, vracanie, potenie). Ťažšie symptómy z vynechania sa vyskytujú po dlhodobom podávaní vysokých dávok. Miernejšie symptómy prerušenia (spomalená reč, nespavosť) boli hlásené po prerušení podávania benzodiazepínom podávaných v terapeutických dávkach niekol ko mesiacov. Preto sa liečba musí prerušovať v priebehu dlhšej doby a denná dávka sa musí znižovať postupne.

Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečba sa musí prerušiť.

4.9 Predávkovanie

Pri predávkovaní sa vyskytuje somnolencia, závrat, únava, dysartria a respiračná nedostatočnosť. Výnimočne sa može vyskytnúť kóma, hyporeflexia alebo areflexia, alebo dokonca utlmenie dýchania, najma pri súčasnom užití alkoholu alebo iných depresantov CNS.

Specifickým antidótom v prípade ohrozenia je intravenózny flumazenyl. Nakolko je účinnosť flumazenylu výrazne kratšia ako účinnosť diazepamu, pacient má byť niekolko hodín po prebudení sledovaný a v prípade potreby symptomaticky liečený.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anxiolytikum, ATC kód: N05BA01.

Diazepam je benzodiazepín so širokou škálou účinku. Vykazuje anxiolytický, hypnosedatívny, svalovo-relaxačný a antikonvulzívny účinok cez špecifické benzodiazepínové receptory, ktoré sa nachádzajú najma v limbickom systéme, hypotalame, mozočku a corpus striatum. Tieto receptory a GABA receptory tvoria anatomickú a funkčnú jednotku. Po naviazaní diazepamu na receptor sa zvýši GABA-ergický prenos a inhibícia centrálneho nervového systému. To má za následok antikonvulzívny a svalovo-relaxačný účinok. Zvýšením GABA účinku sa zníži účinok excitačných neurotransmiterov serotonínu, noradrenalínu a acetylchlolínu, čím sa zvýši anxiolytický a hypnosedatívny účinok.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Absorpcia diazepamu z gastrointestinálneho traktu je rýchla a úplná. Priemerný biologický polčas je od 15 do 90 minút u dospelých a 15 až 30 minút u detí, čo sa zhoduje s nástupom účinku.

Po intramuskulárnej aplikácii je absorpcia u niektorých pacientov slabšia a účinok sa prejaví neskor ako po perorálnej aplikácii.

Metabolizmus

Diazepam sa metabolizuje v pečeni. Vznikajú tri metabolity. Hlavný metabolit je N-desmetyldiazepam, ktorý je biologicky aktívny a má dlhší biologický polčas ako diazepam. Ostatné dva metabolity sú oxazepam a temazepam. Obidva sú biologicky aktívne ale neprispievajú vačšou mierou k farmakodynamickým účinkom diazepamu, pretože majú kratší biologický polčas ako materská látka.

Distribúcia a eleminácia

Diazepam je vysoko lipofilná látka a rýchlo sa distribuje v organizme. Zdanlivý distribučný objem je asi 1,1 l/kg, ktorý vykazuje výraznú vazbu na proteíny. Na plazmatické bielkoviny sa viaže v 98 % až 99 %. Koncentrácia diazepamu v plazme sa znižuje v dvoch fázach, s polčasom 30 minút (distribučná fáza) a 30 hodín (vylučovacia fáza).

U pacientov s ťažkou cirhózou pečene, akútnou vírusovou hepatitídou alebo aktívnou chronickou hepatitídou je biologický polčas dvojnásobný. Pomalšia biotransformácia v pečeni nepredstavuje vážny problém, pretože diazepam má vysoký terapeutický index a N-desmetyldiazepam, jeden z aktívnych metabolitov má výrazne dlhší polčas eliminácie ako samotný diazepam.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie akútnej toxicity u laboratórnych zvierat ukázali široký rozsah hladín LD50 v závislosti od vehikula/rozpúšťadla, ktoré sa použilo na prípravu individuálnej farmaceutickej formy diazepamu. Hladiny LD50 u myší boli 48-720 mg/kg po perorálnej, a 37-220 mg/kg po intraperitoneálnej, 300800 mg/kg a viac po subkutánnej a 25-257 mg/kg po intravenóznej aplikácii diazepamu. U potkanov boli hladiny LD50 352-1180 po perorálnej, 46,5 po peritoneálnej, 6,35 mg/kg po subkutánnej a 32 mg/kg po intravenóznom podaní diazepamu.

6 -týždňov trvajúce štúdie chronickej toxicity ukázali, že po perorálnej aplikácii diazepamu sa u potkanov znížila konzumácia potravy a pomalšie rástli. Iné zmeny neboli pozorované. Na druhej strane, u potkanov, ktorým sa podával diazepam intravenózne vzrástla konzumácia potravy a tým sa aj zvýšila ich váha. Tolerancia sa nevyvinula. U potkanov, psov a opíc sa nepozorovali žiadne zmeny v súvislosti s podávaním diazepamu perorálne po dobu 1 - 6 mesiacov. U králikov, ktorým bol 1 mesiac intravenózne podávaný diazepam, sa prejavilo poškodenie pečene.

Po intravenóznej aplikácii emulzie diazepamu myšiam a králikom neboli pozorované žiadne známky bolesti, dráždenia alebo nekrózy. Tieto príznaky sa však prejavili po aplikácii vodného roztoku diazepamu. Histologicky sa nepotvrdili žiadne poškodenia ciev a orgánov u psov po intraarteriálnej aplikácii diazepamu.

Výsledky o účinku diazepamu na reprodukciu sú kontroverzné. U myší, ktorým bol diazepam podávaný perorálne alebo u morčiat ktorým bol podávaný perorálne a intravenózne sa pozoroval teratogénny účinok, ktorý ale nebol pozorovaný u potkanov a králikov po perorálnej aplikácii. Podávanie diazepamu v poslednom trimestri gravidity a počas laktácie malo vplyv na zmeny v správaní zvierat.

In vitro testy nedokázali mutagenitu diazepamu.

Potvrdilo sa, že diazepam nie je karcinogénny, hoci niektoré štúdie ukázali, že može vyvolat alebo spomaliť vytvorenie niektorých druhov tumorov.

Preukázalo sa , že diazepam má imunotoxické vlastnosti.

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

Benzylalkohol, etanol, propylénglykol, kyselina benzoová, nátriumbenzoát, voda na injekciu.

6.2    Inkompatibility Nie sú známe.

6.3    Čas použitelnosti

3 roky.

6.4    Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Chrániť pred svetlom, mrazom a teplom, uchovávat’ pri teplote 10 - 25°C.

6.5    Druh obalu a obsah balenia

Ampulky z tmavého skla: 10 ampuliek po 2 ml, papierová skladačka, písomná informácia pre používateFa.

6.6    Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.    DRŽITEE ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko.

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO

70/0099/91-S

9.    DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

13.11.1991

Predížené do: bez časového obmedzenia.

10.    DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2006

7

APAURIN