+ ipil.sk

APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztokPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00492


Písomná informácia pre používateľa


APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok *

Hydrochlorid apomorfínu

Iba pre dospelých


* V texte skrátené na APO-go


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je APO-go a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete APO-go

 3. Ako používať APO-go

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať APO-go

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je APO-go a na čo sa používa


Liek APO-go obsahuje injekčný roztok apomorfínu. Podáva sa injekčne pod kožu (podkožne). Liečivom v APO-go je hydrochlorid apomorfínu. Jeden mililiter roztoku obsahuje 10mg apomorfínu.


Hydrochlorid apomorfínu patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktoré sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Pomáha skracovať čas strávený v tzv. „off“ stave, čiže nepohyblivom stave u ľudí, ktorí užívali pri liečbe Parkinsonovej choroby levodopu a/alebo iné agonisty dopamínu. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám poradia, ako rozpoznať príznaky, pri ktorých si máte podať liek.


Napriek svojmu názvu, apomorfín neobsahuje morfín.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete APO-go


Nepoužívajte APO-go

 • ak máte menej ako 18 rokov,

 • ak máte ťažkosti s dýchaním,

 • ak máte demenciu alebo Alzheimerovu chorobu,

 • ak trpíte psychickým ochorením s príznakmi ako sú halucinácie, klamné predstavy, neusporiadané myslenie, strata kontaktu s realitou,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte ťažkú dyskinézu (mimovoľné pohyby) alebo ťažkú dystóniu (neschopnosť pohybu) napriek užívaniu levodopy,

 • ak ste alergický na apomorfín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak vy alebo niekto z vašej rodiny máte abnormalitu na elektrokardiograme (EKG) nazývanú „syndróm dlhého intervalu QT“. Informujte svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Informujte, prosím, svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s obličkami;

 • ak máte problémy s pľúcami;

 • ak máte problémy so srdcom;

 • ak máte nízky krvný tlak alebo cítite mdloby či závrate, keď stojíte;

 • ak užívate akékoľvek lieky na vysoký krvný tlak;

 • ak vám býva na vracanie alebo vraciate;

 • ak vám Parkinsonova choroba spôsobuje určité psychické problémy ako napríklad halucinácie a zmätenosť;

 • ak ste v staršom veku alebo máte podlomené zdravie.


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžob v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Pred používaním lieku sa informujte u svojho lekára alebo lekárnika:

Ak užívate lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú srdcový tep.

Ide aj o lieky užívané na poruchy srdcového rytmu (napr. chinidín a amiodarón), na depresiu (vrátane tricyklických antidepresív ako amitriptylín a imipramín) a na bakteriálne infekcie („makrolidové“ antibiotiká ako erytromycín, azitromycín a klaritromycín ) a domperidón.


Iné lieky a APO-go

Ak užívate APO-go spolu s ďalšími liekmi, ich účinok sa môže zmeniť. Platí to najmä pre:


 • lieky ako klozapín na liečbu niektorých psychických porúch,

 • lieky na zníženie krvného tlaku,

 • iné lieky na Parkinsonovu chorobu.


Váš lekár vám poradí, či potrebujete upraviť dávku apomorfínu alebo ktoréhokoľvek z ďalších liekov.


Ak užívate levodopu (ďalší liek na Parkinsonovu chorobu) súčasne s apomorfínom, lekár vám má pravidelne vykonať vyšetrenie krvi.


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


APO-go a jedlo a nápoje

Jedlo ani nápoje nemajú vplyv na účinok APO-go.


Tehotenstvo a dojčenie

APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, než začnete používať APO-go.


Nie je známe, či APO-go prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Lekár vám vysvetlí, či máte pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či máte pokračovať v užívaní/prestať užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

APO-go môže spôsobovať ospalosť a silnú túžbu po spánku. Ak má APO-go na vás takýto účinok, neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje, ani neobsluhujte stroje.


APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný

APO-go obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť závažnú alergickú reakciu s príznakmi ako vyrážka či svrbenie kože, ťažkosti s dýchaním, opuch viečok, tváre alebo pier, opuch alebo sčervenanie jazyka. Ak sa tieto vedľajšie účinky prejavia u Vás, ihneď navštívte zdravotnú pohotovosť v najbližšej nemocnici.


APO-go obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 10 ml, t. j. v podstate neobsahuje sodík.


 1. Ako používať APO-go


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Proti pocitu nevoľnosti a proti vracaniu začnite užívať domperidón aspoň 2 dni pred použitím APO-go.


Nepoužívajte APO-go:

 • ak roztok zmenil farbu na zelenú,

 • ak je roztok zakalený alebo v ňom vidíte častice.


Kam injekčne podávať APO-go

 • Pichnite si APO-go pod kožu (subkutánne), ako vám ukázal váš lekár alebo vaša zdravotná sestra.

 • Neaplikujte injekciu APO-go do žily.


Aké množstvo použiť

Množstvo APO-go, ktoré máte užiť, a počet injekcií potrebných na jeden deň, závisí od vašej osobnej potrebe. Poraďte sa o tom so svojím lekárom, ktorý vám povie, koľko lieku si máte injekčne podať a ako často. Ideálne množstvo používaného lieku sa stanoví pri vašej návšteve špecialistu na klinike.


 • Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 3 mg až 30 mg

 • Môžete potrebovať až 100 mg denne

 • Zvyčajne budete potrebovať 1 až 10 injekcií denne

 • Jedna injekcia nemá byť viac ako 10 mg.


Ak vaše príznaky nie sú dostatočne zvládnuté samostatnými injekciami alebo ak zistíte, že potrebujete viac ako 10 injekcií denne, možno budete potrebovať nepretržitú infúziu apomorfínu. Váš lekár alebo zdravotná sestra rozhodne, či ju potrebujete. Pri nepretržitej infúzii:


 • Odporúčaná dávka je medzi 1 mg a 4 mg za hodinu.

 • Zvyčajne sa podáva, keď ste v bdelom stave a zastavuje, keď idete spať.

 • Každých 12 hodín sa má zmeniť miesto podávania infúzie.


Váš lekár rozhodne, ktorá pumpička a/alebo ovládač striekačky budú použité. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Čo potrebujete na injekčnú aplikáciu APO-go

Na injekciu budete potrebovať:

 • Jednu striekačku a ihlu

 • Nádobu na použité ihly, v ktorej môžete ihly a sklenené obaly bezpečne odložiť na likvidáciu. Takéto nádoby sú k dispozícii u vášho lekára alebo lekárnika. Ako náhradu je možné použiť inú vhodnú nádobu ako napríklad prázdnu nádobu od kávy.


Ako otvárať APO-go

Existujú 2 rôzne typy ampuliek


 1. Ampulky označené jednou bodkou:

mORwcHBaWq8JCQl1cXBap/P+jmuzstLS0KNB8B9BLCPSTEhOzMjK7uroUFBW279opJyeHz8oD+9X2xDz6hZ8fPJ2YQLOhoQFswiorSwjXiCkJocB4L8gvgBhm3fr1mBOD19fVg1VUVVNX19AgyQZTUqomWBaoXxLeEEEQ3d3dwUHBM8uWrXV1JSafctHr17MZJs3M5BWw50ZYgJmZGfAf/Z77pSYna+vobPRwXyB0A/e2sqICnM3u7q6hoSEY/IyMTPwC/MrKKqpqqjCQyBPWQDFehoWDElhaWXFiXWBFcVY7OOzatr2ivFyViBfeHwXp5TuAMwEuV0Zaen5e3sjICOjl7r17wFkkj+fX1NT0xNt7vZsb5h1oc1tWXo2Njzs6OpLZX+zo6EhLTeXl5dXT18MWaEKUHB0VBV/B3MKcVHsBSKOa4FqysbGNjoz29/dTbbqNfzcgJ5np6Xm5udt27sA8D7Ns7oVuSkoKIyOjrq7uYhylBK4VjAQYxqnJKfYODg6ODh86EQX88dzc3OjIyIb6BjZ2NlFRMVFRbhi0UMKmxibwQGNjBGAkGBkZLbaMQd2mpqRA3Tq5OCspK1PzNPLCqKmpqaqrP/N9pqCouHjexkpaWurcMkR+cHoZFxsL8SU9A72qqhr0WBVVVXIeUub3/Dn4MZjfiUIgVF5WFhMVtWadqyh50xpAoPm6sLCmptptozvmk+2rqqqysjJ19HSh2km1fI80d4ERyMLCOjk5Oe9ZNojFBqSopaUlODhETV3d2tqaGLMOg7yoqMho9kgB7NL7ISDK7O7qevTwYVJi4gY3Nydn5w+tqUlJTgnw929rbZOUkHBe46Kjo8PLxwdaTkdHB85je1t74etCcN59fZ4WFhS6uW+UlJRcPEtdW1sbHR0tLilpama2pNMss7Kybtux/dwfZ9w2ui1euDkxt6ODyoWztKSEg5Nz8RygoaGh4uJiiHJKiksgolhluUpHVxecFbLl2MJRV1cX6O/vsXkz5tP6QLpevHgB49TZ2ZnMi8Y7OzuTk1N4eHgNDPSxtRS0QnJS0rJlNGZm5iRc90sV7zUheujr7WVkoorjEpcio6Oj/i/86+vrDxw6SMyh6n19fWmpqaBM+gYGJJQH3Pp+kMze3t47d+4kxMdv3bbNwdHx/aTns69UExL6+/piY2L09fXsd+4AP4Cfn//t4co6B0Se2traCXHxAQEB1TXV+w8cgEBqMeInqBOIFeBPt40bhYWFSX5/MmNubv78qe/fV/4+d+E8yZcBww2hCbq7eyBAoWbVBF1vbGgQFRVZDBkAa1ZQUACdHPw5Hh4ea1sbHW0dcQlximRe9PX1paNncHV1xXY5jNmM9IzE+IQTpz4nc1oDMBrgvpeVlm7bvp0b62Hmr1+/Tk5O1tXVlZOXI2GHpArV7OvrHRjo51hqS/mpBLBQ4M+Gh4Zu2rxZibh39eXl5fn5+QYGhjIkOrAXRhp01pbm5mVzpurRg4eRryL37d+32sHhnQ0tIPxgayB2zMzI6O7u3rpju8uaNUJCQh+yayDtoqKiLmvXCIuIPHz48Orffx89dgyEk7R2cHJyEmwfDDxDA0MtrHvFqAoQtr0H9v/8438hlIcOQ9rs21BdMzPTXV1d8BdqXkYL3tv4+JiIqChpCwmRTXpaWkhIaHVVlZCwkIuLs5a2NjwFHFCKvOutqqqKCAvfsm0r5ulNGJV3vLzkFeQtLTEm4cNMT08PeB5gQAyNDLEFmtDKEGgyMzGvIu786vehCisAdn96evpfYJIoAozV+/fviYiJOrk4E2MEoZOlp6bRrqA1MTUh1Tt/8K9BNWHsLZtbyPfc13fXnt2OTk5vB7JgYWtqagL9A2JiYsTFxbbt2H7P646ikpKgoOBHuwQEnUbGRtw83Ff+unzx/IUv//MV+A0k7EhtbW2hoaH0dHSrHR3I+S5q8QDzrTO3Asv74SN+foF5F2dCj6Knp8dQjcPDw5OTUzXVVRAokHl/AkFAoDk8PCIsLEwq1YQenpGR8fzZs6rKSmlZ2R27doIDBx2Yspn9nz17xsLKar96NeYypKakFBYUXPe8Qeaz8MDDLi4qLsjLP3D4ELaZVbAqrwuh7AWmZmbyRJz4NC9IqJY8ES9fQnx2/uJFYlaIgeNSWlqamZVpYGAgizXT4/uMjY3NzMwwMDI+9fG5fPHSRg8PNze3tyUTPMqX4eFgbujpGbZu22psYgL9+9lT34GBATwza4OjAEr5+elTZ/84AxHnTz//LCAgQBJTBRoAVqOkqIjIza9UBdQM1P+atWsbGxuvXrkCP7G0snzb2crLywsLDXVydlYmfN1TbU0tHQN9YmLith07qDkLRH5+PniZfPz8xBtTcPfT09MfPXxYUlSspKpy8tQp0EvQGIqfBVteXh4bFQ0+KBcXF7aSgBv97dffWFlba2qRO0UoDP/IyEhBYWEjIyNsbdTZ2RkXG0tPR29iYkLy48yQas4PuNvYLqytrdHR0SVtYRagpaXlzG+/e2zZrEfcKY/d3d2x0dEwtlZZWpJw2qq9vX32GIf+/j/PnP1s9+59B/a/kUwIRwoLC+963cnNybGxs920abOEpAT0bzBDdCtXQqfHP0coGHc5ObkTJ0+eOnnizO+//3H2LPEvZeHpdXV1wcHB2nq64K4u3XWz7wM2lI+Pb//+/Z43PM+dPdPQUL/W1fXNJB6oXWlxSW9v38nPTxK6hKS4uJiLi/t1fn5xURE8gjonaXErRFRUVDHLCY6RkZGEhIQXfn65Wdlqmho//vRfDU1N6HhU8q3BE2XjYLe0ssKsGSHBwe1tbTBmyXyIJoSJRUVF6WlpX3/zNbYYF2wO3KG4uGT9hg2ketn0Nkg158HF1bWsrBzbtZlp6R6bFvtgif8DDB8PH9+OnTuJGavQycrKyhKTkhwdHTGnqZwXnPL99vMvZqssPtuz+42YdXV1PfN99vDBAzEx0bPn/gRnFjeXu2xOAsGWzRCYVhuuUlNX++Gnn746dRriWqgQIsMIUPqQoOD+3j4PD49/x9zs20DlCIuInDz1ubSM9E3Pm0EBgeB4WVtb8/Pzi4uL7/hs159/nAkNCYGejM8LIQjKW1tbwcnIz81ta2sbGR0NCw0zMDSkEv14h4z09Pq6+g1ubpibdXR0NCkx8erfV8tKSjR1tC9c/ktXVxe+LPW4VqWlpUkJCVt37MDsGfT09Fz489zxz09KS0uTvHgLA90pKDBIQlLSyNgYW+HB505JSmJjZTU2MV6MRkGqOQ+0tLSYTyIk25r7mZmZuLi4R/fv//X3FWKWt80ube3pgTHGx8sLpoS0he/o6ADPkZOb66/Ll0EXcScIlpSUXLpwsay0ZNvOnaBJ7y/6NTI1qaqqhiYg6PUqlNzc3Hzn7t3nzpzVNzBQVFTEHEnMLgIqLIQw4sTnn5NwvpqqgMoBk7pt+3Yzc3PvR48vnb/w47ffaWhp2dnbKSop6ejp/v3XZVlZOUMjwzcvOKH5BgYGQBdBNpqamjraO0Apc7OzCwsK3nxA39AQdDc8NLRokwdoCfUICY6xsTEIEFXU1OA7EiTquPcF8MXTUlOv/XOtID/fZe1aiC81NTUXrbAYgaJC12Xj4DA1wbhAAe5w4/oNUK+t27aReS30bJj4uigxLu7s+XPYZozGx8cz0jOio6KPnjiOOW/twpBSNWfmIOENEQsA9uvPM2ed165xcnYm5j4g8xWVlenpGZu3bsGcs2peoPve8rw5ODjo8/wZSCY8qK+vLyAg4N6duzzc3FeuXtXW0Zn3QjZ29u6ubmx9aeeunbExMd9/992du3exvVqb3VTa3e1120tHT2+1w2oMd1hCgKpJSUl998P3u/fuyc7KSk9Pf/rEp7OjA3eC1W4I2VesoAN1+V//A/4PfkIzJ7rcPDwgPzb2dnv37xOaW1nz608/u65ztbWza29v//233y5fuSIpKUnZL/g20AOTEhJzsrLcN23mwXszA64qoEvk5eX5eD8BF8HC0vL7H35QVqHGfBdQ2ixox9TUjR6bMG/YqKio8Pd7/t2PP2A+ZxAzw0NDt27dVFZV1ceUIx6+PnjqcbExSkpKVlZWJC8eDpKpJnQg8EqGsb4ORBAEDONHDx92dXYeOXqUmPtAJ+ub2xzJxspK2sPZIVIM8PfPz83l4eUVFBSEf9bU1ECIWVxUtGGj25atWxcYkFKSkvdue31++hQrKyuh8SI413+eP7fW2cX70aM9+/ZhmCQEsQ8JDm6orz9/6SKZlw5SEGgjcL/gP/j6XV1d0CteFxR63rjBwcnh7uExWw9zDQEKKi4hAdEnJyfnO5O3EJ2Pjo0yMjKBh3Tw8KEDe/b+9suvf/9zlUoW084eD9nY6Pf8ubyCoqmZKT5xDFwCsSlY4dSUFNDLxoYGU3Pz6zc91dTUqPY0cmg7KKqgsLCJqQm2WA2Gqu9TX2ERUSLdcQyAWfP29i4vLbt89W9sUfLsudk5OYUFhd/+8D0xO9cXhmSqycfPp6Ck1E7Fxzz9mwC399GDB4ePHiEmed6yufmQqqqqlOSUHbt2knAXMzj12dnZ97zuQGyyyspqeHg4KTHxzB9nODk4QNI+6kXy8vGtoKWF8Q9FwjDLKi4ufuzEiQvnzukZGGhrE3x8bllp2aOHjza4bdDQ0CD02n8BdHR0gnMoKCjAoP7+2+86OjudXVw+qhOjIyOTE5PcXFxwBx0dHU1t7djoaJ8nT9w2biTtbjls9Pf3BwYEwHdx83D/aNZP6MCgl83NzZkZGaEhIY0NjSampl9/+62KqgqVOAHzMjo6GhwUVFZaevT4MczJgGDkRr58efzzk8TkssZGQUHB1ctXjp08iWHYLpvzclqaW2YTRirI6+ou4pJM9F5z6dHb23vT01NGVs5lzRpi7gOdbHBw8FVEBMQNpA0029ravG7d5hMUAO+el5fn8cOHT32eGhkbn/7yC3zSFMNnVq6kbWhowHym1eYtm6MiI0H8lJWVCXJaoUJu37rFxclJziVdVIuZufmmLZuv/3NNSVERZGPhCcnu7m46evo3wf2pL07n5eT8/suvEEBAR8UdwEeWUs/D0NBQdFRUcmKSrZ3twgdOgV7Ch1uam7OysuCSpsYmI2Ojr77+WlZWlmrjSxxQzzk5OTHR0Xb2drp6etgWvsJ3f/zokZiEhLGJCZnnnzva28//ec7A2Mhjkwe2O4Cjk56W1tHedvTY0UXNfIlUc4mBm/lsqKv/7scf2NjYiFk6DwYCAs2EhMT9B/Zjzh7yPtB3AwICujo7LK2tS4tLQL1mpmcOHTni7uGOp93h5ubm5OKqqqyysrLCNnThQXv37f3qy69yc3PxPzQNIu+Ily+zMjLOXjhP/jc61MnWbdsqyit+/+33y1euKCgu5MS0tLQqKCpy8/7PuzTweJzXuDx++Ojuba/GhgY3d3dKCQ94QrExMQEv/NXU1RwcHD4UQoETCfEojIjM9IycnGwQTi1tnWPHj8OXonK9XDY3luvr64MDg7h4eGzt7TH33rS0tKrKylOnTxO5LYdQBgYGPD09oc4vX/0bW4wLzdfa2hoeHm5kbKK+yLNESDWXGGWlZd6PHlvb2qqrqxPjDEInm53PCQzi5+MjbaBZUFAQGx0DYUprS+vY2CiMgaPHjhkaGeF/h9kpPj29/Px8/Ldsvg+42xqaGk+f+GhqauIZboLFvH7t+pp1rvr6+pif+y+DhYXlxOcnjx85euXy5R9/+u+H1otBoAPWlo5uJeNbVb3vwIHkpOSVdCuhS7S0ttnZ2RoZG/Px8ZEtiIH+09vbGx0ZFRISLC0rs3nLFuEPnEnX19dXXl6empySl5c3NDiorKJ84NAhRUXFpXKQaldXV0hwcFt7G3xHCQkJbDfp7OwM9A9QVFJSU1cn566huZUEIeFh4ae//EIN66ECEE6EhYW1trR88dWXi114pJpLCfCFn/n68vLxOjk5Ef9+pbysLC4u9vPTp0l17NyyuW1eMHpX0K7o6Z1dZCQrK/ft99+D9SH0Pjra2lERr8ADxezmg73bsGHDj999X1lZqaKi8tHPDw0N3bp5E4w+RFdk3tZN5YiKiv7n22++/vKru153jp04Pu/cF7R7e1ubhpYm01ubIAUEBI6dPPHHb7+ZmVtMjI8/8fYG+TQxMVFSViZDDgQQ8sbGxrDQ0MT4BHUNdfdNmyTmW9ALegmeaGJCwuuiIoitdPR0zUxNZWRll4peLpvb4JgQH5+ZkWFpba2np4dtyExNTUVGRjY01B8+epSceZ3guenp6bdv3ly7ztXBwQHbTSAGaGhoCPIPsLW3I+2O83mhvGqCozE4OAh2agl1U0oxMjIyMzO9Zds2SSlJIh12GGm3b94SFxc3NTUlVfFgAKSkpBTkF9DQLEuIi+tobz/1xWkZGRkML7TkFRQGBwbKSkt5TEywFQYeqqyiwsPHm5WZiY9qxsTEJMTF//zbr/+Cg01IDtjinZ/t8rx+Q05B3sXF5f0UtfX19VPTU5JSUu9oqrW1dU1NTVhIqNvGjYZGhkkJiY8ePuLj49XU1NLQ1BQWEWZlZSX5+06woeADZaSng2Q2NzdbWK5yWbPm/dUx7e3t2dnZuTk5ZWXlDHR0RkaG5hYWkpKS1Jmc4UNAjJWZmRkcFKygoGBra4t51TdEadFR0ZpaWurq6uT0GktLS295eiooKm7fvh3zc6HF/V+8AHfBY9MmMjQftagmEyMTC9mXbC05ODg4IBLiFxAg3sMA/y4uNvb8pUskPHYOzFB8TExdbS0HBzu0JjjsKqqq2EaCkJAQGOikpCRjrKpJQ0MD1aVvYJCWmgqVtnAu8sqKivt37tqtXm1mZobtcUuF3t7ettZWecKXWYHw1NXV37tzB7yKd2aw5/aVpzOzsIAT9k49Q+t7eHj0dHf7v/CDIObIsWN5ebngx0BYk5iYyM3Fpao+m3CAl5eXh4eHJPZubGysuKgoOjomOzOTi4d7+44dhkZG7wdPYHPueHmlpaUJCQpZWJhDBCyx1PRy2dwUdHlZuY/3E2ZmJtd16zBv6oe4PD4+fnRkxNLKioQG4aM0NTXdv3uPZhnNoSOHoQ9gfpNaV1cXGhyyfecOfBYbEg/lVRMH+JtUuGWY2gBnSk5envj7gCd+9fJlXX19YxNj4u/2hrzcvNzcPBjATi4u6WlpqmpqYAqxjQRwC8zMzZ/7Pjty9CjmzGdgwVVVVBLjE0AqFtjVDhH8E+8nk1NT27ZvW7x9BWCYenp6oEgQDVCwq4Mj8uK5n/smD/APCPqyEBRu2bqluanxrpcXWGcQyDe/qq2tzczIwJ3y8c5VbzIQDQ0Oet289dnePVbW1kbGxlVVVWUlpWVlZfFx8ZGvXtGtpANhU1VXFxQSBF8HGgu6OvMceBYPlLujo6OqsjI0JARsMRsbu5WNjbmFuZSU1Ly1DT/k4+PbunWruoaGhITEktPLZXOS2dDQ4P34MfSrA4cOSsvIYO5XbW1tyUnJMGDl5eXJdvZUV1fXXa87FRUVR44dlZWVJWbKwd/fn5mFmWwbTKlFNRHkBNz8/Lz8m3e8SLiLv7W1NTkpqa+vb/PWLRBiRkdGqaurE5PBFaLMK5f+AsOqhfXIBTAiYuLio6OjYFwWUM3YmNioyMjDR49gXkaxACDJYJKKi4sz0tIaGxpXOzna2tqSfyfcG2RlZPj5+f+6cLGkuNhj0yb8oxMwaqKiojt37Trzxx93bt8+/eWXb74FGNypqSk9ff15vxfuwt179z588AD+g0h3/YYNxsbG0KxgN6FyGurrGxsbW1paCgsLo6IiB/r6mZiZwHbPCicTs6SMtAA/Pzc3N8SyoG0grriJFqjY/r6+ibmXl81NTRBy9fb2zMwsg1AJhFnfwAB0fYHuBx4DLhXt0nXWwRcMDgqqrKxYvXp1XW0t1KSlpSW2xfDZ2dnd3V2u61zJFmhCrP/C7wU8d6OHu4GBATFzwuA0vHj2fMv2bSTcCLAwSDU/OaC//n35yroN6w0w5az6EJUwfCvKbe3tXNetAxHi4OKUlpYmZjDIycnJysuFhYVhVk2w16xsbLgdeB/6DBhrnydPQKFXWVqS0MuemJiA0KegoCApIQEMOgMjo4AAv7aOjpKiEmXf38vJyx88fCgqKiokKKimunrP3r2qeK9anI3d1dTcPTzu37sXHBzs5uYGMjYwMFBTXSUmJib5gahu2f/m7fts926w8j5PfFqam7du3y7yv4B3NTw8DG0Et+rp7oG/NDc3zczMtLe1w48rK6BjVTY21I8MDy9fvgKkFPcUiN3Hx8egcYVERDg5uXh4ebS0tWRl5YSFhbh5ePBx15Z04ieoJYjRY6KjIcBaZWX1KiIiLCQ0JTnZZc0afX19gtJKwK1ysrNFxcRkZGXJE2jC6IiMjIQy26+2ByeSyL2VmRkZrS0tcB9SFe+jUF41wbCCi9rf39/d1YV/ckgEZmJjYirLyy/+dYmER3k0NzeDUnJxceOOz8zOzAKpExAUJGbLF6iL/erV9+7cPXbsGDYDB0+H3sXGwQ5BybwfGB8ff3j/Afx2w8kTpNqgBvesqqqKjop69TKCjp5eSUXZzX2jtLQMvwA/9HOKBzfwHSHyg2aSlJDwfuz96y+/bPTwsLGxwbOGoVEsraxmU9M9eyYuJm5sYjw9Bw3N8oVrbzbuFxMDxWVlZQsKDGhtad0+d3Qz7Rxsc7yZ4IU4ctlcphuQRrDpEMgODgyAqR0ZGYUAC34Iv125cjarH4go1Coj0/9BdA0tAcbGxpKSkh7cv29hsQqcVKiBta6u4KT6+wecO/snqKbbxo1y8nJ4+qz1dXXgP5mYmJIwO9jCJCYkPLx3X0tH28nJCRqRyHH36OEjl7Vr335lsNiQTDUnJybAYcRwIbirjIyMk1OTmI8ZQeAPeCfX/r7qsWUzCQ8AAp2Ij43Lz83b8dkuRSWlrKys+vp6cIGJ9+WtbWwunb9QXFyMOSwGKy8vr9DW1j7vb/Pz8xMSEja6g4khwWnvYNwhrPR7/jwhPl5QSNDB0UHfwFBEVASMGtgvCmbGeQcwUhCLQHgtKCTk99zvwf0H1VVVs3sZ8Vg8PJu0nZsbAprlNMtHRmbHO9xKSkYmLja2oqKCl5d3AZ8AagDc4g1uG6SlpcBZ+e6bbzw2bXZZ4/J+vlDcC1fcn29Pu4E8g2Ti0vpDSUBuqadWyQZUQnV1NXiTGlpa23fuwM2pQi2ZmJpCN55LARh66uRJGIDumzygwj9aRaWlpRwcnBp4b2smkteFhU8ee0tJS290dwfHmsgWBAcuPzf3wl9/ke117DISqmZXV3djfT2GI++h91Nb16+vr5OUxJjf1WyVRWFBoaOjI2mLRCpmk4Q1NW372JpSgoCOm5KSoqCoYGFhAfKQkZYuKSUlKydLfFAlJSWlqq4WGhKCWTVB0UHCTeZb9NTe3u516xb0WHNzcwgBiXR4KysrfZ74QFEhojp46JC+oQGIAZghauvbOHBRuJyc3L79++Tl5bwfPy4uKt5/4ICOrs5HOwZ8I2iXvfv34T4Jrbxq1arM9PTggEDw9+HrL3wtqKyBITgTos99fe96ecXHxu47eEBTUxOfwAgu/8S30uIO5PnmP19DVL1nz563o0OoGfB7eB0ddXR1YZg/evAgKipq+47ttnZ2UOcf6t6Dg4MgY9D/wc8jQ18FW/Ho0aOp6alNmzeB4068icjJzobIW1dvEbPOvg/JTCd4QOBrY7PF4HFwcfM0NjYp47GvjgzkZmXb2Nhgu1ZAQIBqg+a+vr4b/1zbtHmz6IKmjSBAlsC9bW5qOv75SXZ29o6OjorychlZWW6sq2ffBrqTo5MTlPn0F19g23kNbdHe2jrvkUlgU5qbWz4/fUpYRISYoo6MjDx9+vTin+dExMS+/OpLM3NzKCrubG3M9yQPuOAPalhSUvKW583vv/sWhHO1g8NHp+7h27395gzEcsPGjVcu/XX9n3+OHjsm9LGYFXeAc0tLa0f7LOnp6evWr9uzb5+IiMjChnt0dBTszCcyDTsvIHI//fe/bS0tdx7ch2p/p4/BP+np6aEat2zZAq7Ji+d+f/z6W0BAwOEjRz7kd9bX1UHkqqurR8JUJx8C9P7hgwf5eXnHT56E0JYkryoiIiJMLczJ/IqaNKoJhqO5uQkGG7YXkwz0DCtX0g6PYJngJTm4FydsWLNjKCoqXjh3/vsfvidtqUhCVGRkV1fX+o1uJHTYYSQUFxWJiYurq6vDoMWt5bO1tyNVehFrG5u/Ll4sLCw0IXzj5uxJT6Oj8Of7trigoCDIP8DE1FRVVZWYsDs5Ofn3X38rLSn56uv/bNu+nZoPxJgXaDIos7aODjhSXre9fv35l6LXRQcOHSTopFWoXisrK7DfZ/84c/bM2ZOnPoeIcwH9g+o6f+5cfV3973+ehWaNiY65euVKZGTU7t27Xdevm/cFMzhnRUVFntevs7NzQFV/slmCH9y/Hx8Te+/RwwUONoDaW0lHBx/45rtv7VbbX7l8eYu7x5bt23fu2vn+EUkQ/DExMyurKC921x0eHg4NCU1KTNqxa5e1tTVJJBNsdWZa+n9/+ZnMHippVBOizJHhkRW0K7Alc+Lm4V6+jKa0uGRm7VqKe+idnZ1T09OYNyFA3AxBN4gTGXw3ggB5u3P7ttsmDxHiQqu3mT2zsKGhuqbGyckJZBL+mZ+fz8HFCV4wqda8QGk1tLRys3MwqCZ4PxAEMzAwvNOaQ0ND4WFhHJycTs5O2JoJIh7oJ/fv3fd98kTfyPC6542FZyapHz4+vuMnjktJSd6+dauysvL4iROqav+Pva+Aj+ravg4E4u7u7i7EgHhIIAR3KF6slJYK0tJCkUKLu0twCJAES0gIEg9xd3d3/dbMfS9f/kSYjGSSvu7yy8ubzL333HPO3mutI/uQMlRQ3lWm2tvj+wf+2L9owcJf9/xqOWkSROFn2Il6S0tNRRxvbWndf/AAcSz57DmzJ1lN+uuvv04cO3b40KHlK7+aP38+/AiSFE+HvkxLSblx48bL5y/0DQ0XLl485qgJXQxV9/z58xPHju/cvYvyVeXGxsbXrl/39/M7fuz4Mx+f5StXzp03l5h+Rt2Ci6Qkp3R1dEoyODlAR0dHREQEnM7B0cHNzY1e00Mg0/BxjeEn7KTR6FN6MPqyslIBAQHqVmHBDfj4+WpqqqtGwTLajPR0sDVpKSrTqikqKnb39BQVFY0q1ITLvXr5sqmp2dXVlY5z/ohoGRkZnR0dBoaGLOTho4y0dAlx8WEplaENvm1mZnbvzt31G74errOBzKWlpaF3fSZ8Uc6G+gZbW1vFgRKTftHa2tqge04eP5GSnPztd9u8Zs8e/WdiUGIAuXnz52trax/58/DWb77ZsHGDo5OToKAg5dNd0O4nz8j+deTIjh9/MjE3X7FihZq6GuqfyCGATpiTkwNUrqutgx4lIJMwUiooVbWO9nZFRSWfhw/vet92dHFxm+YmLib+7OnTm9evIzKeOH3KwtLyf3N4Fnw0Njb2+63fzp43d/GSJcO93G3aNFs7u1s3bly+eOmpj8+Wrd+YW1hAr1dUVBQXF8nKydLRYfsb2j01NfXGteuipLVgc+g4mhoXGyctKzsy+YD6Gn1Qs6m5uaa2TllVlbrLubm5hYSFi4uLEc6YjpooBoIp1XwWTYgYmp2VRXXyfkZYeXn5/bv3Jk+ZMvTQ2XCtubm5sLBQSEiY2CxfWVFRXVNtaGRE9fh2fwNq6unre9+4mZubq6KiQvmFpOHZtrb4hARjM9PPdt8jRvyy51diEeawCoN71tXVBQQE3Lh6TVhM9NzFC1paWiO5eG8ETEdX99CRw2dPnzl18lRycvKSpUuh1PGOFIpOfPnPw4c/vH9//O+jmzduNLe0tLGxVldX5+HlRSf0feabkZ7x3fbtpmZm/a/l5ORasnTJ8hXLXzx/fvrU6Yf37rFzcExgZZ02ffq8+fNUlJWZy04ga8DD+v7Sa5BuRBWxko3uj0ZQ2vHTzwZGRjt37qTuDjw8PKvXrnWdNu3KpctH//pbUUlp2YrlrOPHV5RXqKmpMy5dOyCzpKTkwb17UFZbvtlCxXLRwQyt8C4kxMbWduS3ctHB4Ylz6aCuLC2pXOgIiBITFQNklpaWMiI/y7AMnA5xn4XaIUwoOQMjw+joGM+ZM+laLuoNHTfw9eumpia7yZPpuEeT5T/5WepBMgivq6qq6ujogEyn71Nw/47OjqLCwuGiJmJNVDjpsMz+f6Uigxq8FP3T29s7JCjYytp68dIl0tLSo3OJLI0mKir6w08/mpiaXr54ceeOHevWrTc1M6V84zywbaq9PS4PDwvzeexz5eKl9o4OSSkpkKrxrOM9PKZbThrgxFMEgfLysqrKSlDwstIyfn4+AX4dKWnp4qKiuNhPNTXVBvoGunp6MrIy6GzoYAzNgUdscQHram1tbW9rb2rGf021tbX19Q09PaTB+caGxh6Wnv9+fRwPDzcx7MnPL4CSo3hc+MfFRehsGidE4LmnTpzs7OjY+8c+WgaK0FdBmn/8+ScXV5cb12/cun6dNAzOxqahxcARToSI4KCgjx8+bty8CfSXjneGd6NvLF2+bOR9kA6oCdoFpV9XU9N/qplyU1RShGQpKCgwMzNjYiRCG0dHRn29cQPVHR0X6usbvHr1CvgxSpJb1lRXv3zx0sDQUEtbi75Fwjt29/TIyv9nSi8vL19UTFyerrwH9Ykoib6Rn58/rAsR+N4EBoqIiWlra9NeDLxpenr63bt3k+IT5i9Y4DFj+kiepjTyxsbG5urmqqCocOyvvw8eODBn7hxXN7dhDYXx8fE5Ojk5ODoWFhbm5eYWFRfjQx1tbTV19QE7obi4WGpyytXLV+IS4nm4uObOm+/g6CAmJlZTU5OUlARVgeD75k2gpKQUiLWSspKcvLyIiAieAjinXW2AY7W3t7e2tACiamprgYvAb4S18rKytvYO/FpaUsrS083Gxo7oBFnJxjaRpTdE9JAWK5EEaHcXYBY4JCIqJiwsLCkpgRqDusJb8PHzEyurqShbSEhIWGgo0I4uG/nBacwtLDQ0NTMzM1/4+7OyjmfcCCd8sLCg8PXr184uLk7OzvS9eUZGBoKDqorqyC+FoQNqoscA88GrRGlILUHMAuZkZYPfMXG2Py8vr7OzQ0FRkZaW0NTSBI8rLy8fDWdOgdOEhoa2tbcjBtE9ySSYeHV1NdFepFmrrKy2lhZe3mFk86LEEGStbKyzc3KGdRWEr5+vL0QP7RlP8JpxsXHet25Bbaxcs9rW1nZYGcvGrmlqah7489CNGzcePXgAD6Vi+IRIRTT0uFx9fX1Odva7tyFNjY0JCQlTpkxZsHBhr+8AGu3s7KysrIBkaWlpkeERyUlJHz9+4OXlk5AQh4SVJv+HVublI4s8iic+EbjAkhsbG9FVKsorykpLSUBZWQlBCcjs6e7m4uYSEBBENDA3NxMSEhIQFARIAzLxiL4HnKHn4yaAW1AruANIak5uLohCQnx86IcP3Dy8AgICEhISACoDA33Iu2FhZ11d3aOHD43NTCdZWdFxKBIQjiKRZ8REGZe+FY7z8cOH+ro69+kedI/qsZ9i5RQU0O5jUmuiaiAyWlpbX718SfXEg7g4GlEcfQ69hImoCbELyigzyIHvFBp5RLETVGg0oCb8PzAgUF1DQ0tbm+47xEFxaqqqiEZHAEIfQOTipPd6DXiFsJDwh/fvh3XVs2fP6uvqPaZPp/Hp6N6RERE3rt/o6GhftnyZlbX1P2PtD4WGiL927Vo9XV1xak+hGsIaGhrgJhHh4VFRUY0NDdBqy75aMX369P4dFVglQTbAJ1C2uLg4NSUlMSEB8jT0w0chYeEJE1gBAMIiwkKCQkoqyjxk+2zhCWnEldxLmxqb8vPzEG1qa2oAxg2NjbU1tRnp6Xz8fNbWNjY21vBcMXFxICXQkZK0D0RGQPxOLKWeQh7PB45CqoKIR0dFZWZkxMXHA9MhLYYFftFR0aXFJctXrBh6bBYMgBjcotzHoaSrqqvNzIaXtJZyg3xH8IHQnDTJauhMZOgGaBYiAwaFQ9D4fkx0tLGJ8UQ2Jozn0QE18QLk+UhF0iAGtQZOJyUtDdCCRKP6lDjaLTMzU15BgZaUpLhQQlxCTl4+9tOnyZMn07V01FhERAQYtIurCyOWWaGXy8jJQYGxkEMSghK/gADdVznCnaAhiH20FC69Qai6ef26i5srLbMGLOS+HRYadtv7Fl5q2fL1Orq6o2TUfSQNgdiO3j0ZXCQrKyvk7duYmBh4moGBoY6uzp7du9G+AJsh5gLxBSGy6ejouHt4AEHLyqASS+Nj4wADRUWFLc0t4pKSlRXlkIbC/3dbJ6EsIQ05OLnKS0snTJwoIMAPtNPU0pKWlrl/7x40667du+nygigneVCWX1VNbfKUKShbTk4OwGNYa8eAhYEBAarqIL0aA16Id4FfJCUmpaQk19XW8Qvw4120tbXBdYZWYF1dXUWFhQBaLYZNauIRGZmZxYWFP/z4w2BeU1NTgzgZEx1DPkSPFdFjqr29ltaXJ5JAmyrKytQHGe1ntNGKmmg2vHBhfv7a9eucXVxoudXb4ODgoKDcnBxmrT5FUI6OjLS2saZRk4H+gLBCoDB9ahMkLjw8XFpGBr7EiFRkeDt2djZEIhZyHISJTJxI9zWlRO7Trs7Ouro6SvbzIDheuniRh5tnydKltNQ/3isgIMDn0WPE1hUrVyJMj91TpUaVVZSXo2LfBr9ta23VNzQAJAMVEOU5Obke3n8QExUNQW85yfKLWxQ4yCYmJqarq+vo6IhABAhBnweKpqaktre3NTb+n7NuQH2EhUlToRJSkuhIpEFXNC0/PzoJacVcYCAHB0NGueARkmQb7oXA2qTEhDnz5g3IRFFmgMfjR49ev3wFuo/KZOfgUFFVcXImnTskOWSK1+bm5oL8/ImsExg3Hobol5yULK+ooDLI3gq0l/fNW76+z7Izs4iM/LDYmE/zFi5wc3Mb+uZ43/ETJigoKjJlBTutjwShKCkubm5qon2mGu2HyJ6fl4eox5RBWrgcMBsElsbgiMvB4PyePausrKTCVeho+fn5eTm5Nna2DNrPww7MnMiWDY9ta2shr6Tg4eamew5oOL+QsBBiBFz9i6gJX/Xx8Xnm8+S3fXtp6ZOkTAh+fvfv34dWmL9gAfjvmIZMVAvlu0cYbW3t7cA2NTU1C0sLVCwfPz8R34F/H96/5+LivHrlChTIsuXLh+U+gmQj/aan5+DoSExb9v0CagCdc7A4KyQkGBcbR/1bMcCKioqam1tQUQNOCpBY3evXN65dr6qsJD4BcCYlJJaWlHKws8+eO7d/Wvxeg0ZHcBAUEhRj2E5NAGFaWpq+geFgK+pfvHjhffNmaen/GaEkzugFixp6lOhTzCcFBQVKctMzwmhFTXhjTk4OJxeXHM2oKSIqCrchTTM0NDAFNdGN2lrbFBUVaWwJXA561UYeg2IuaqIAXNzcmpqaDDrNABRYXEI8PDSsqqqKODGKSDHKiGdRaGGhoZcvXJy/cKG9gwPVN4Fo9vPzO3/2LDs7x5y5c8c6ZMKSk5Lu3rkjJS2tqKhEWj0jLY2QyqxM6KKiojM8PfF0/v/iJWEa2loFhYVfb9iQmpp29syZosKi3b/+Qt1aFSIjK+Uz0Pi+qIhI7jBXnDHaCgoKIKdEREQHjEhlpWVPfZ70Qmav4ZNbN2+ZWVhAVQ8Wyqqrq6uqqs0tLBgXaYGaKUlJTs4DH3uJiPE2KLi8/PPDiHp6ejIzMsAG1qxdO9idARApyUlm5hbMSnlBK2qC0BUWFmppa9H+Ary8vKAPKalpaNERO+mtr6Ukp4hJiIN80Y6aQkJCispKiYmJVOSBo5dB/6WnpQkICsrSNbNBXwOLVFFRDQl5l52dzdD0IhTa+3fvjv39t7aO9srVq6jukCCCT588uXH1moKCYn5BQWREhLa29lhHTQRHQUGhzMyskLchba0tPLy8QCxNLS0lJWVZOVmAKP7viA12AcwG7C2oZ/9nvhKSksTulL+OHDl96tSWb74ZQjPR0aqraxSUqMkVxThrbmqGkhgQ+4FJhYUFKcnJA16Yn5dXVFgIxTYgMcK1+GtTU5OePqPmwogcI1CNgy01KikpqayoAM/u/ydc+PrVUKiZm5uLa1VVVZl1wDutftLc3BwZHrFqzWrai0I6t1ZeITQ0rLi4eIjcxIyz+Lg4bW0dRFvaB7I42Nm1dXRCP3z46quvmMXowcgqyssRKxl3IACaTEFRQVRUJCQ42GPGDAY9hRIDe3v06NGtGzfV1FS/3riR6nSG8FhA5sXzF8CR8Ub+fn7+vn46OroDbswfQwbJ8tWqlfV19bW1teXlZaWlZfCylJSUgFevO9rbObm4JCTENXV0lJWU0aBSUlJ02QQ5XJOXl0c7lpWVgTS7urmOZx1//ty5Rw8fLl6yhNFORFrwWV2tqqrG0KcM1yAIx5FOUhwgHHV1ddXX16O6BrsWfyIOIu1vwMusrCwODnaGJk+GjpzAyjrYYBt63Wf5lXoNUAohPMSdEai5eXllZGWYlZaLpqfitQsLCtAGClTl8+xv4LyosoK8/NbW1hHmETU1NZmZma5ubnTxz4nkwws/vn8P3cysJcG1ZIOYoG+mns8MXqGrqxvw+rWRsTFCbXVNDdD6swx2jDZQWm9v77u3b6P55i9YICsrSx3vQa+Dvnnu6zdj5syVq1byCwi4u7vn5eT6PHqkrqE+ps/ZQK8WJhsiKaQGQir4QVNjU10dQLS8uKg4Lz8vKjLqyWOf7q4uiBslZSVtHV13D3cg6IjBJ56FOJielqajowP3t7e3J2eCvKupqWk5aRKjn05aW8sk7TKYZaZnyMjJDag1ocWHHrsWEBQcDFQQ63Jz89Q1NBjapdHHyCu8Bh4BlpSSGixKoBWcBl9YSkoEHxauqqKCzsyseXqaUBP9LC8/v/+ZElSbhKSEgAB/eUU5JOwI92D4Z1Njg5KSEl34C24iIyvb0tySn5fHLNRE+Ovu6ubg5GDoOl5Ic3MLi/DQsOCgYLBiROQBR10YZxkZGUeP/JWcnLx06TKPGdPhS9QNRwMy/zx06K737V9+2+Pi6kq4tLyCgr2T4/mzZ1+/ejVv/nx6l50JRjpGimyk5M9CQjI9MhpdXZ0dHe0dHa2kjYyNlZWV2dk5ebm5nz7FODhSPzdMhaE8UtLSmZlZxOFuIGFgLYnxCadPnlJUUur1I8TNGrJVlJfjJzAVzfSP3BEEZgO5NmB/xoeycnLOri4vn7/o/1diz9WAF5JkSX5+emoq1DwTUygD8m0nT05LTa3sNy+LkOUx3WOwCwsLC0tLS2fbzmVici6aag0hMjUlFR2dXklnUBG8vHzlZWWNjY0jTO2zs7IgmqWkJOnSk9BfQZxl5OXz8wvMzM1pvyHVNo5sDL2/srKykbHRs2e+eGtiIwp9OzRphX1JyXhW1s/IKURtYEDg1cuXx7OO37Frp6XlJC5uKkfXwZm+2/ZdVHj40RPHJ0+Z0jvegFhsZmYWFxsb8OqVoaGhmro6Hd5nNBmRwp60uJSTk4+Pr0dUlHRUqoFBF6C0s7P/UV8MNTzL1s7O389v23fbCIELpWJjZ3vy+IkD+/fr6enl5uWlpaRkZmT2oE/0kH90d+8/dIgOp6z3sHyKiXH3GDRYj7zBj9o72tk5OAbr0qARS5YuBYokJST2/VxQWNhr1iz8dcALIUhANOFKEPQMKTfZSFmgi4rGkfM/DPgFtK/nTM+cnOxnPk8QeHs/h8ft2LVLfXBH+/jx40R2NjX1gdcVj4zROkKblpZqSr/MsbiPsYlJaGgoAiJdbki5ZWVnW1pZCwgI0gVjiMN+5eXl0tLTaL/bKDe8qZOLS0pKit8zX0UFhdb/u9yfdkNwBJEip8b+DxhDFX369Ons6dNJiUmenp5Lli8jZmioa7uEhIS9v+/FI27dvWNgYND3JvhdTEzMxcX11MmTQUFBUDz/SE3Ta4w7tWNog6iCgKirq2trb8vNzv5+23cAjICXr1jI8RcdoKigIDoyysTMFNFmppcXIIGcCU5UQECA9vTopKew9OTn5SmrDJXCZoQNqNnR3i4hIT7YnBG4Dmpj3/79J48fD3j1mvjQ0dlp46ZNGpqagzViVVVVWFiYnoE+4xLpsZBbDQ0KmTzESi5hYeGdu3YZ6BvcuHkjJTEJrezo4rxu/XrQo8EABfga9vGjvJwcvJKJ26ioR03SUSd1danJKatWraJjgSQlJUAnC/LytbS0Rqxe8C5R4RHoahycdBsW5mBnFxYRiQgLG/k52hE2NJO8vLybu3t2dk5GZgbIr5KyMh0PviZtl05OdvNwx++ozNzc3Pt37/n5+mrraJ86e0ZfX5+66iU2gL7w9z9+7LiahvrBQwfxFv2LjU9AbHV0dUI/fpw0aZKOru4o2fU41g0Y+fLFy9DQj4BDUJZx/7X29vb8gnx9fYPf/9gHpSIjK1tWVnbx/HkLS8vNW7YwSPsCS9Cqoyq9cH5+PsQDQQsG/AIxTqCrq3vqzJnq6ur6+npUl5CQ0BCjZWAncbFx+bl5CNoM7cZwLvDa6TNnDvEUQlrMmTcX/yi5J9w/IiIiLy9vxVdfMfdASZpQs6ioCC0kPWTWVmL1AbFcqvcUuiG+z8fPz8XFVd/QgFg5YqtP4TMIx1LkNAuDfQcvgrcgnfLR3Q3XJTYmDvEuE9nYpKSk2lrbcHPmJKRF2caNIw9l9TA60KNZra2tU1NSrly8BLc0MDSEA9ProTXV1WEfPk6dOhU+c/f27TcBgapqatt/+nHKlCnUDeOjThA+MjMyb3nf+vA2ZO78+QsWLRxicQHexdrGJvTDR0R5EAKGrq763zHSIHBXp4CA4IpVK0VFROB9pKw9EhJfLV8B/vrLr7/0flNBQSE7K+ttcHBGRsYQY3e0WEV5+fjxrDQmoKavpaWliYqLI3R8cc4IXxAj29BfQxyorKx88eKFviEEngH9SjqANdTXv38bMm3aNHrdEIWvqKh48thHVUXVyNiYuUM+NI3QFhYWTWBlHWK1C2gjdHpSUlJxURGcRFJS0sTUFDRhiHcGt0JUQqWPJGqiPVpaWoSFB6VpKHxVZVVSUmJCfEJlVZWYuJi+nr6WlqaAoOBgIyH4XEhQEDUATs0U1CQSWNfW1JBS9jCeROMRHtOnAzhJ+TxlpJ2dnfEJ7cAJeHv3/j06Q3BQcFREhLKKyt79+y0nWVJHNkHgoC/zcvOCgoICXr0SEBLcd2C/uYXFF+dINDU1zSzMc3JzoAA0NDT+lZu0GxjPwoUL+3/uNctr18878F/vEAIvL6+hoRE6QEx0jKqqKiPkZmJiIqINEzNgf2boqBFhYWLkIWi63JA4Bfnh/fu52dl7/9jH6EnBlNRUBECwH3rdELLb99mzsvKypUuXMTd1DAuNWrO6qpJfQGCwBcSIdx8/fjx39lxsdDSiHvGhuaXF+g0bLC0tB8Mn0jmubBPr6utw+YiR+vq6OsCbhKTkgDgNyCwoKLh4/sLtW7d6P+Tl4/OaNWvZiuWysrIDujGYgZCQMF6cSNM68kY+llKoupq0FWRkhp6UlZWtrKzjPsWePnES4OTo4CAmLk7dJBkxfFpVWRkbG3f08BEuLq6Gurq9B/aj51DRK3A3tC+RMTE0NCz040d8OHOWl7OLizhlJYQMsrG1TT5zNjoqSlFR8Z895E4YsRaa0avJ+puxiQkcKiYmZlKf3SaycrJq6mrhYaGubq6MSHqQlJSsrqExek6zgdgAyOnq6vHQaRNXa2vr69ev79y5s2btWmg1utxzCIuKjASvHfqEOMoNoSDozZuXz19Y29pYWFowawd8r9GkNTOzsk0HXyAKiXni2DHE0L4fhoeGFeQXXLxyebCRFmAwBwdnU2Nj13/z+Y6AoYMCVwZTwPgr9FNfyGQhD0Fcu3IFsLR46ZKRyV0yXAO6KCophYeFlZWVjRg7s5hkGfD6dVp62umTpzLS013d3CAOBAffOtbf4CGAt4L8/MTEpIiI8IiwcHy49btts2bNGi5eErMD0PpFRUUpyclxcXHZpM3dHM4uzo5OTtLS0sNCdEhMBQX55OTk8vJyhm4PZ5aRjmVubcXPRrKBsigoKlIyQkhfQ93KKyj4+fqam5v3NpCwsLCBgcGzp8+ys7ONjIzo+0RQ2+ioyNlzKJpdGxnLy83taO+Ql5enS8Y7ONTrV68unL8wd968hYsW0X7DoQ31+fLFi+kzZ9LOQuDCKDwg0+fRY11dXc+ZM+l+SDAVRpM/EEc4DfgnIitSVkZm/z+VlpQ8fPDg5x07aHk0fa2mplZeUWFAQUba3lRQ8NTHZ8ALn/v7T546ZXSiJgzUJDAwMCMjQ1tbe2RmAsAu5RXk8/LzJk5kS0lKTk9P19fX19LS0tHVBfcEJeoPVIQQhCCuqakpLirKyc5JT0/LLyhk6elWVVMTFRPT0NSYP3/+sAhmV1cX7ga6ALDMzMxKS02tr6tTVlFZumwZpAxKQgUSwF1NTE0fPHiAlxou4o5CIyZ3wVFICNnQWFNTXVxcXFlZWVdbB5pY31BfUVa+au0aCQmJEUZNhNo169bu/OnnTZs39w6ZoveCAgJC4uPjAZ/0HaSFg2ekpTMuvdxwDVQPDE9ETFROQZ72yq+oqPC+dev+3XuOzk7LV6wYAaGWk5OTmZ5h/qsZjfdBF0WHfPb0qb+fn6GR0aJFi+glXmk0mpoERGCwlE7wO9ClAQcnURfBb4IGQ014cmdnx0Q2tnEjuFFMUFCAdHJLc3P/P6EHlxSXFBcVD3hhakoKAv2Ap98RYEAs5ad/iSkzJWUlcVHRxIREKysrKSmpEXgiiCF56L4KYm7BokWoHz9fPzitlZW1mrqauJg4FzcXtETv9+vqaoFtTY2NpaVl1dXVJSUlnBwcgkKCXl5eRsZGiB3gmAcPHaTQ1YlZ5NLS0rjY2DxSKs6isrJSKSlpy0kwS4RdGsf8dfX0nvj4JMTHGxsbjwbOOywjzkmGS9bV1qKWcnNyAY1VVVWo9vb2jtaWllbyWUM8vDygFzKyshLi4goKCkzZCG9uYSEkLBzy9i20Ue+HpEk+fv7szKyWlhb6zt1ER0WDnKmoqNDxnrQYaUtlejoPNzcfzcOzmRkZd+/effXi5bqv17t7eIwMv8/KJIklGo8xJyWeKyx8cP9+WGjo5ClT5s2fz5Tk5AMaTS4hLCyUkJBAxYXQAUP8Cb4tJCQ0knMM6Ew11TUA7AH/2jnkWDH+OmC+x46OjvLyMoR7xqWB/aIJCwubmpsj0AO9REVFGSo30cuzs7MfPXyYnZWtoKBYVlrGzcW1cNEiLW3tF8+fhwS/DXj1ijgbB9jTG4shAfGPl5eHl48fwdptmpuSsrKkpCQHB0d5efnVy5cdHB2hU4d+NJCgvKyMNAxLJjHl5RWVlRVS0tL6BgaGRoYI/fTyNxRMTU0tPz8fFHjMoWZYaNiHD++ryTgpJCRcWlLMw8ODzikiLEI+C0VRXFyMh5cX7zUyJw6hwwD/oBrR1p9pR0gKe0cH9CVnF5feTbr8AgLSMjJoYoQIOqIm/BRSxtrWZvSMGKE2gOKQvzExMWgR6pajIy7Fx8Vfu3IFJBKQOXvOnBFbd6qgqCgrL3fz+vVZs2erqqlRQbzQKBkZGegAMdEx7h7uMzw9qc4szQijHjXRkFKSkj4PHw24HxGfDLHNaIi1VYh9pE0gUlIjeVgYFzf3hIkTEL7R1T5rY9JSWCEheGnfBBa9JiEpiX8DvikwODc3F1jF3IV5lpYWwUFv3r59q6mlxbjZTdRbenr6jevXoctnzPTk5uE58ffRsLAwYKSRkZGmpqapmdnboOC0tLT6+rqc7GwTU1NERgFBAX4+REU+/EDMQov3Vj5ueNvbu7amdvWa1f2rl9CUtTU10KZZWVlAyuLiYoj7jo5OcXFxYxMTPT1dPJrux7CAAxkaGSVev4EnKikpja1B2tKy0uamZkFBIVk5OR0dXRFR0oA5qp0pidpZyIeHv3r5Mi01lYODU1FJCWFRUIgE2PzkvWczvbw2bdj44cOH3gOKSQdQS4gnJSUBNem4RSQvLw9q5tiJ4/S6Ie1GLEd/eP/Bg3v38/Lzp02bJicnN6w2gvug6i5fvDR+3LhNWzabmZuP5FYNqPZvtm71efT46F9/u0/3sLK2HtYOMdApcKOL5y+0tLYsXbbM2cWZKQdHDmE0aU0QItIAZkmJYr/s7ej3JqYmUZGRpSUln/0JTGrh4oFnpFFfURGRUJlw7JEcGoIW4eLkLCwsRDjuj5oQK7aT7Z77+fe/0MHRYbCRTwighIREXX39EU5l/pmJS0jYOzp637oVGRHh5OzMiMWfqLTo6Ogb1663tDQvWLTQxsYG4js8NMzf13fy5Mkgnuj0jo6OgM+E+PiI8PDsnBzEyuLCQklpKTjYuPHjUCqQEtCp3hRu6Wlpjx8+WrpiuZq6egX5RCHS7Ft9fW1tXWFhQXpaekNDA1gOKBgHB7uAoCCAGZEXwUVSSgouyrg8cMrKyl1dnTnZOQD+sbVxE21hb2+Pthg9C4Dh6Y1NTSVka+/oQIOyjh8Pf+Hk4hw/nhXlvHntOrSvkKCgsIgISg4OysPLU19fT8cyPH36VEpaCqyOjvek3XR1ddGNXzx/HvA6IDkpycXV1dbWFnyCEtGJmPwuJOT82bOQ5gsWLtQ3MBjhYXYg9DR3dzjjwwcP7965ExUV5erqZmhkSMnwITw9OTn5xLFjeIu169fr6+uPNshkoVFramhocPFwQ0D0R02Ajb2DQ15uHlR2XW1t3z+tWrvGyspqwHtWV1enpqSQ5lRGVp+BcUOaoLVcmpr6n8soLCK8aMmS6qrq8LCwvp/bTZk8c9asATcOdnR0oFoK8vOXLVvGwHJTYGgIOzu76KgoSDd5eXltHR36uhDQLvhNEFCZT0BgxcqVJiYmRAW6e3i8fxcSGxsL1yVmJSEmbO3soNUKCkiwl5+XV1hUBKXY2NA4ceIEDpJxspPms0lxobiouKy0NCI0LCMV8rSeyAqEwEpSpeQhO/QQPX09aWlpsBaEVMRWPGUEkqZKSEoieOXm5jY1No4t1GRuOpX+hn4yZepUI2NjiE5woLq6usqKyupqUr6RqkrST1R1XEzMof0HeHi4eXn52NjZmptbKirKxcXF2SZO5BcQgOKk8VjfysrKl/7PZ3h6jsLxdvTtufPmgaUFvXlz6fyFyIjIGTOm6+nrDz3HD7AJCQm5cO6crJz8V6tWqqqqMmUgAZ6oq6cHWfXxw4fXr14f3L/fbvLkGTM9ZWVlh44/2dnZhw8eYhnHsmnLFkNDw9E5nEMTagoJC6PT+zx8CA7bfwQAcW3p8mWKSoofPnxIjE9g42DX1tIC8fGcOXOwqb7MjMyq6mpLK6sR7sSkJN3m5lcvX4YyBsX7rKlI43KGhtu2fx8S/DY9PR04gbippaUFAYpOOWAnaGtrA1CBGuvqfWFObgQMlblgwYJ9e/feuHFj23ffDZbWebgGVggV+OzJk5cvX6mpqy1YsFBdQ723G+DFocaCgoIQGXv9HL7ETzZIQ2jHarJVVSJWVre2tFZVVTU3k4bBAasx0dHQ8eISkiiptKzMg3v3eHl4N2zeJChEMh4eHjBQgNbIb7DDc7V1dSGFGxobxUbBQdxj19AZuMjW90OAJZGJorOjo6i4GO0OTrZ46VIOTs76utrcvDz0lof37gcFvgHJ2vb9d+YWFrSUAUoOrupGvxQ29DXIbhtbW3UNDUSed+/f7/3td0ARgirCzmCXZGZk3LnlLa+gsHzFChUVFSaiDtpXUlISohPOHhwU/P7dO3BoWztbB0fHwZagoy2O/n20qblp1+7dOrq6oxMyWWgcoUWIhI758+DBpKQkg34pmlBrEOnASGsbG4RFVIGggACAdojNKlGREYhKqOWR38dqYWl55dLld+/eDZgyDS6qr6+vpKRUR577ZJvIJiBImhAa7Cye8vLywFevvebMYeJSoL6mpq6+avXqQwcOnD93fhOwR5DWJPVdXV2QidevXUtKTHRydp42bRo0Zd9ejnZ0nTZt3+97obkhQD9zACIVO0xRUZE8H9mBG7aRIyb+evTYMT0D/Y2bNgmLiqKUrBMmoMDnz57r7OyytGT+6dBqamqBrwOGWNH2r1FtxOgxsQdMXEKCdfz49IyM7p7u2XNm9/T0ZGRkNDc28vDwuk/3aG/voHEfQllZ2f27d93cp42qRHqfGSv5YOfpnjNMzc3eBAb6+fpt3/adzWS7GTNmQIZ+9mVwDp/HPu0dHbNmzwZkMvEgMMKITLOaWloysrIoP3RnYEAAGI+9I8xBQlLys7AQER7+ISTkyLGjoxkyWWhETbQKsERYROT169f9UZMwbrLJy8sP+Ne+VlJSAiUHZJKVY8KmHHRNZ1fXt2/fTp8xA/y3P6hMIMduSkQwACA6Orq5pWWq/VTGFHbYhsJbTpq0cfPmI4f+7O7q+m7797TMtgLkICJvXLvew8Ly1apVtra2uFt/AgGB3tPdnZiYaDTkSAv5fDGSZCRkB9AoOTEJYUJRWZmIoQiXLq6uOdk5169eVVCQ19PXp7rkdDFhYWEoobra2v5rx/41Oho6hqqamoeHx8MHD4yMjW1sbIATcvLy3d09hkZGoFw0BtYnPj719fUe06czPdfMFw3Yg8AoJiZmN3ny+/fv/f38ggIDp9jbT58+HaG1d4AnKzMzPi5uiv1UCI/R0zOJESZjY2PQTQsLi2fPnt3x9sYruHt4ODk7iYqK9rbj7du3DU1MrKysRjNkstCImoAWRBC3adN8nz718vLqz32GZampqY1NTfoGBkzRZ2gnZxfnJ48fx0RHi4uL07LkrL29/bm/v46eLiVcYcQMCOTg6Ahf+nXX7qrqql27d1O3xLSoqOj6tesv/P0trCYtW7pMSVlpsNUlaEc4NsRoZ1cX5bWZn59fW1PTNy0D0c0WLFyYk5Nz8sSJvX/8wdydW/BzLi5OBNz/BdSsqKig+qBvGg3tDsINVZIYn3D54kVZsqHpo8hnpNA4TQsy5/PosdesWQMedDM6DRIcClJaWnry5MlBb948ffLU/5mvqZmZ1ywviDN0xQ/vP7BzcBgaGo3CGXcEWAEBARNTU3UNjczMzODgYGDnpQvnZ3rNcnJxVlVVTUlJeRsUfPTE8dGT13Awo9XnObm4rG1snvg8CQsNowU1q6qqoiIi4Z/aOtpMcVEW8oJpHX29hw8fTh1ompZCgzDKysqCnx88/OdoC6nojng1Hl7e337ds3b1mu0//tA31ecXraWlBWzgj737EGN+2rnDydl56FOL8ScTU5NfduwcesPrZ4YwLSgkBETve2f8rqCo8NWqlb/s2n3h3Pmt276lcRkILYZmRXmINK3/YGtra3sbHHzwj/3bf/7JycmJdmhpbm5GuERApzxQkObGpKQWLl509OjRG9dvbNq8SVdfPyoqOj0jQ0tbm+qSVFdXX7l0WURMdJqHO2TcWEFNFjKTQM9XUFBYuGgRSHDI25AXz5+vWbUa5BXAGfeJNHFIWpc+Wt+IGLEzMjICLXaf5v7x4wfvmzdvXLsmLSeLyAlAtbOzY3YZv2y0hnXi2F7o7pfP/Wd4zqA6S3hJSUl2Vpauni4TdzeCDc2ZM2fr5i0FBQW0nGsRFBTEOn68+eAZeploYAOWlpbnL5zfv3//mq9WLlm+fP6C+V/UxK2tre/fvTt+7HhaSsrsefM2b94k0mdcZejH9Sbup9Byc3PhPP0HyeFvJiYm69avO3HsmLSMNH6Pj48nlqTJycmNZEZ1uD07O0debt4/+OTUysrKSxcv3rt9x9nNzdTUlC73rKmpuXzxUnhYmPt0j0WLFyP0U3IVupm2js6cOXOPHT2K3z1nevLx8QIeQPioG3Job2+/e+dOamrq9z9sp9fKuBG2caQNVxxQ3gsWLkCFZGRkkJaqvnxFWn3j4cEvwM/sAn7B0I5wcA1NDTV1tbnz5iUnJ6NBq6qrEYtG/2g5C+2oyUJe6EXemhlRVFRE3el3xDw/iKW5pSVzD07T1dVFs70LCVFTU6P6sI6w0NClX61gohga2sDf5RUUzpw9++D+g9OnTt2/c2f+woUeM6Yrk4+S7g0iPWSD8gt68+b+vfuIMtOnTz90+E/wCcqfJSUlhWoEJRrGNGoPqYQDng5N2vfp5FRcXHzqxImJbGwVZeW4eQ8L6T9hERFnV5eZM2eqqaujBRl6UgckOyB8wIRQY93wUujA4eHhv/+6p7GxcdeeX11dXfuOmBG9ou8v/a33fGni997PpaWlf9nzq6+vL7SFv6/fnPnz5s6dS+DWF88udnJ26uhoP3P6DB4sKSUdHR2Vnp4uKio63FYmpfMMCvJ59Hj+wgUgXmMiRg9mRLZOCBVDsm3YuJHZJRqeEeVHZDAnG7OLMwyjA2oC52RkZdk5OFOSU6hDzfr6+qzMTF4eihYNMdT4+fntHR0yM7OovgN0akJs3KbNm+lYKkYYuuzsObMdHB38/fxu3rh5/949VTU18umn/8lcVVVVHRUZmZ6W1tXZ6eHp+fu+vZqamsNlEpAXXd3ddNynDJ03a/bsstLSF/7Pv9u+fdWa1RB8+fn5UZFRt2/dfPzgoYGRodfs2ZMnTwZrYdAI+RCAMaaNdIhsVdXTJ0/veHtramuv/3q9Wp90aMCblpYWuCoIbk5WVklpWSY53SikGz7HX1nJO0kmTJwIESkrIw36Ii0jA4eCKurFXTTfkiVLHBwcoPYeP3z0IeTdrLlzbG1sRMjpHoeAQHQht2nTUMKTJ04CLFuam5/7+iFcyMjIUA6cHR0dbwIDT588aWZuBjYwMsfn/Wv/PKNPWEH/U1ZRaWhsoO7ypqammuoaISGh0ZBsUFZW7uXLF1SHxby8PEDL6MkEPYQh3CCKLVq8eIanZ0xMTFxsbER4eFFBIfFXKVkZEMDVa9doa2vja9RNNiOeAmQEBAQQW6ERB/saoioeQeFop6ysLMpcXl4eGxublJSkpaWlSTbPmZ5xcXHXr13b//veJz4+y5Yt09PX5+Pjo/s0ObGnEHAyFgf3BjQiiURqSsqtW7eiI6Nmes1ctGTJZ84IanL2zJn7d+6STjri4SEJblbWceRhgfGsrPiJmwDVunt6khMTgU+4YWtLi6aO9rz5893d3XvTybKQ16tv3LQJKPjg/v2L5877PfP18PCwmGQpJiaG2w5Wq4Bkz5kzhUVELl24UFxU9ObNG3lFRa9ZXhSmgkJxgoODL52/oKunv3b9eglmn2z8r41dow9qgiei45aXlvV+0gZrbe0efAyHm5u7l8bC2Tra28knazJ/lkheXi41OaX3/xJnTrW3DXy0CwspqTQ/iHCv31ZXVSGUjJ70/JQYSI8t2eh+Z6Am0aaFhYXLlywd7GvqmppQNpSfm6ijq7tm3brjR49euXx51erV6urq6EvoP9bW1qampsD+69eu7/jp58lTpixavEiB3lOedaQzzNtkZGVG/2I/Sgw9vLKyMuhNkM+jR7x8vL/t/d3UzKx/jR3+8/Drly8UlRTRt+0dnTQ0NYj8zKgEQlACKSFViUPfigoL4+PjwcOKCov2/roHVGz7jz/0vRvaC0L2++3bAYQPHzxAO/r5+rq6uVnb2oiLiw/GSPAs6FRlJaW7d+4GBgacOnGioaF+mrs71O0QcAs4R5HeBgff9vZW11AHERzNGzT/tdFv9EFN8pY7tq4+qwozMzI/fniP+DLg99k5OOYvWCAqKtr3wy6yMX2nTnNzS9+hG+hgn8ePc3JyB/u+x3QPhPveCRKED3hpC/nQJUYXdfTbp5hP2uQNyyIiIvsPHhjsaxycnBSuDek1Y2Pj9V9/fe7MmcuXLi1fsUJDQ4OYEUf0tLG1NTM3D3rz5uzpMzt+Tl66bCk+GVb+6KGN0Jp4qbGuNQmJmZmR8fDBQ9J5TJMnz50/T15BYUAfjIqM5BcQ+OHnn9HbBxx7QP33LuXT1ta2d3BobGyEvPvx++3Pnz//DDV7L9HS0lL96ae01NSL5y9cunghPCLc3t5e38AAtxpsiYOiktKWrd9Y2Vjf8fa+ffPW+3fvFyxcoKGpKSUlhYJ9VnhgeUlJib+f38sXLwwMDJcuX8b0aaDBrLu7G81RV1vb0tra3NzcMdAhjGDkPGAqHBxgKoNlWWGKEce/15Otu6urtaW1/3dQ+AkTJ3CwsxNH6zDr2ADajT6oiTaura0z65MBGc1fWFhUVlo64Pe5uLn7DoGCWrJzsDc3A6GamJ5MJzs7W0dPtzcgomxwMw6OQSHwszw7pF3YXV05OTkIBwwv6+g2BM34uDhrG2tiyZyVtTUlV4F/VJSXf3HlLdrFwtISgebC+fPXrlxZ1gc4WcjY6eTsrKaufu3qVYTjvLw8aBooDLpEmZLiYrwawtZo21k0LEPVVVdXh378CJFXW1P71apVLq4uQ3hfRVmZlIz0s6fPsrOy5eXlBIWEiGNqPsM20jRnc0tTU2NZWRlcKTEhkZ+Pb0AA6DXcQUdX94+DB6Kjou7duXvqxElNLU0QHSNjYwDhgNiJ59rY2KioqDx++Oj9u3cH9v0hKi5uZ2enp68nJSUtKSU5gWyQmLk5uS9fvkhKTLS3d5i3YBSd0djX2traCgoK8vPyCwsLkpOTy8sQOMsQDPuDCnSFjIy0iLCIhpYmkfMBdJO5Q3QI9Qh32VlZCQkJYGDZ2TmI7Y0N9Zyc/2c5JGkAv7sbkZKXlxfF1tPT09TU0tbRFqVsNf6oMjq4PdwPLKOstKTvRIixiTH+UXgH+Kq4hERKcjLcmLmoCZ9PSkxQV///y0QR7h2dnCi/AzgylFNmZua/qJmclFRcVGRsYjIsdBETF0tMSKivq/virgDcdpKVFcu4cZfOX7h6+TJJcWpq9gZZAKSiouLWb79FoPd79qykuASiEzhKu4sWFRVxcfMICn6er3gMGel0gdS0F8+fx8bGopbWf70B8WuIZkJYx19dXF3h7JER4dDxvHx8IiIiPT3drOP/TyV0dXWOG88KuKqqrODj5VNUVhIXFwsMCPxikeBoQEr0lqioqEf3H1y9fOVtcDDaF+goJi4+YFVLSkp+vXGDs6sLpGRGWnpkRATeSFZeThFAwsnJzsZeWVlRU1MLRr523TprGxvmnj40mAF1IiIibl6/HvcplpuHR1pGWkhISEJCEtJi4sTPW4Q0O9Dahjj57MnTqqoq9OdFixdNtbdn4mLgyMjISxcuAjIlJSSUlJQmWU3i4eEVEhL8bF68u6cHTl1WVt5QX1ddVe3v63f39h1HZ+e169bS/UQ/RhsdUBNIk5uT09TYpKj0+cknFBq4kpSkJGofhGu4I3X0tdLS0qSExPkLFlA9+AbpaWBoGPDqtZub25jWIjQa4uzrV68g7yAIhqXwcAn6Q0lpqTIFiTRJwDlpEhrrwrlzly9d8po929zMjO2/0434HHpo1mzSuTR3bt++eOECFBUkKS1oB7yBcMFLiYiOriNEKDfoFbC6M6dPV1VVTvPwcHZ2/qICg1+gEe0dHExMTCAiS0pKyIdbVxfmFzQ3N/f9Ji+vMOQPLx8v7glUw88nPk/QE+rr6ykhxMBOW2CnsXFUZOTD+w9uXr8B7TXN3X2IPaOQXJs2bwacpKSkFBYU4Bf8hN6tq6kVERW1nDTJ0MhIWlp61DpjZWWl981bsTGfpthPnWRlDZ099FkuaL6iwsL0jIwP7z/4+/reunkLZJGJYfPlixdhHz/aTp7sNXuWlZUVDw/P0MET5S8vL//44eOVS5fu3r7t7OIMuTl6hpopMTr0pMbGRjBWWTk5qhMUIIqpaWjwB7+Nj4szMmJmOqiwsDB+QQEtbW2qURMXOjo5Hjn0JwLN//Kig9hPsVAYq9euAW4NqzIVyQfBv3v3DoGSkkhHSrFraTl+3DiEj3NnzjQ1NtpNngzc7X0o+USqKZycnDeuXUMUXrVmNS1JrAAV+Xn5xqYmTJ9KoMWA/aB3y1Ys19fXp2RNU3paGuIalARqW5psFD6op6dHVEwUgbKiooLyGkMEIM76gAiLj42tqqz84iX8/PwWFhYs5CNQ8FDyYsRW9D0Kn8hEQ1EBnGzk2T5OLk7UFXE0Xt81hr3WTLa29vae7p7OjvYJE1gb6usBQkxEzcaGholsE3u6u9FSKJW8gjwHedqVhTxRAhDt7OxsamrqJFtzU1NtbW1OTm5KSnIPS09nZwcxHTO2FtbRippo49zc3IT4eOgzWvb1y8nJKSkrJSen5OXlMWtsE/D/3NcX5FRISIiWhR6mZmYCQkKgYCtXraJj8caQZWdn37p5U1VNFUJwuP6AiOk2bdqVi5dcXFygOSghoQjl5hYWAoKC3jdvXjx/AQHa3cOjb559uLG5hXlba4v3LW+fR4+XLFtK9fwWpE97R7uamtqozWLxRQNJ1dTU/HrjhsEOVO9vwcHB+oaG1J3fBzLd1dkF5BsWWUG748Jp06bZ2NgMd2yASJ0zGhbkU2jgE4g5gJYH9+93tHcA7Hl4uFH+8eM+7/wtrS0kGd1Qj69xcnCYmVtUVVUCeJhSbFhDQwPYia2dnYSEJLy+qLgYIDphwkR+fhJDYmNj4+bi7uzqam5uAlJ0dnYRRwGyk/bwcsDNHz96lJmZaWtr+7+FmmB0kZGRrS2tNB50B0piYmqaEJ8QHhYmLy/PFLkZHx+fkZ6xbMUKWvITwWMRjFxcXZ49eQq+jPBKxxKOCSsuLr5+9VpNTc3adWslpaSo4B8ODg4BL18dP3r0jwMHKDwNCsCpra29dt26Rw8fPXnyBA68ZOlSaKPeL4C5W1pZVVRW+j3zFRcX95o9iwrYgyxA/ySdYS4nN2pH/Cgx9HDKIRN+8SYgYNv326nzC2FhYQUlxbi4OLPh538hHS84+s6LpqNBfpWXlUFcrl2/TlVFNScnOzcnt6mJdPQsAKn/94EusnJyWny8UtLS6N7t7e3et27FREUDt5gya1tQUFBTXTNjpqe9gwPpXPHKyoL8fBQeBYPkb2ltra2pIR0LSF44BhLAzcMtIiKCsCAuJiYiKtrU1BwfF4/v8wx0aNKoNZo8v7u7G7X20v+5o5Mj5U44oKHKdHR0dHV1wsLCdPX0jIyMRrgS0XHveHvr6utRkQHnM0Nw8Zg+/VPMp3t3733L1DzjI2+pqak3r99ISUletGSJYZ8NOcMyxNnV69b+9MMPfx/5a+fuXZRvGpGTl1+2YrmiktKDB/d379iJMtg7/P+FEmD0Ts7O6LFPnz4VJR26ZDdcOZKVlZWUmGhpafm/s0c+JSXlwL4/9PQNpkydQsXlRD68yVOmvH750tnFBWyD7iUc09bc3BwZEdHT3Y3oJykpqaCo0NHRAXLW0tzcPtAycnA1xBNgJ9GrIU8VFRX9ff2SEpMsLGnSLVQYID88LBzCUUVVVVRUFGSUJBImTcJLQVmykCcCWlpaxo8bh+8QuZ/YyNZ7B2dn53chIR8/foRDjaGxAZpQE4TCx+cJ8MZz5kza88ciqDk4OaWkpPr7+kqRjcYbDsvehbyLiY75eecOQdqGZ1nIDAAKaYbnjBPHT2hqac6aNYtehRzNBhcCUbhy5UpbS8vS5cvt7OxooQuGhoY/7dhxcP+B3/bs+WbrVsqnbSBNnF2c5eTlHj14ePjQoYiI8L6iEzx3zty56LHXr11jncBqY2ND+dAQIhRCf093j5GJyf9CMjZ495vAN1cvX+7q7t6y9Ruq83Yh0E+ZMoU4PmX9xg3q6urMzTU9egygEh8XF/A6YJq7e+/m9Ylko7CDgZGYm5tHR0W9fPlCWUX5sx3wjLaYmJhXL14YGRvDv/qKHModX11D3dbW9vYtbygmbR3tsbIonXrU7OnpSU5OfuHvv3L1Kll6UEjUO6iK6zS3m9evB7x+PdPLa8TGHEpKSh49eghGbGxiQheXBp+ytrFJTkr2vnlLRlqaxuHr0W9glMFBQYBMYSHhVWtWGxga9l2PQ4WhFUizHWzsf//91+YNG2fNmePk7CRJmcLDo/X19cG6dHR1b9/2TkpInD1vLgI3sVQP3HzlqlUXzp+/cO58d3c3nkIJyW1oaHj65ElAQKDbtGmamppjaDSJOissLLx86VJQ4BsbO9tFixfTkiESdaWsorJl69YLZ8/9+P12+MI0D3fU4f94GhD0vdycnLNnzsopKHh6zaRuwJ+oWydnZ7DA61evgq2OGHCmpKTcuHZNWETYxdWF6lF0uN6iJYvT09OPHD78297f5eTkxkTmEOpRs6amBlJAQVkJcYReczwAG0S3vNxc75s3ESLtJk8egX1Izc3NN6/fqK6uXrV6NQg1XZoNN0H3nTtvXn5BwZXLlyUkJUdtRhLaraKi4tbNm8+ePLWytlqwcBE4L11aDTexsLQ4KHHw5YsXd27ffvjgwew5c6AjKdndNZ6c1HD6jOkGBvpPHvtcunAR0nPmLC870rIFCQDn2nXrTp08+cfevfmLF8+YOXOIg5dbW1vTUlPv3bv34d17N/dpM71mjs5tf/QySOpXr15537jZ1tG+fsPXk8lsgxanwLUQ9GZmZtLS0mGhYaQ0PRs2mpiYLF66BLRmDI3L0dcK8vN37drV08OyYeMGWqAO5ANxMj8v//79e+PGj1+6bBmN53V/0To7O9PS0sCBGuobVq9bq0HblBb88Ztvt+78ecdPP/z43fbvKU+ryUSjEu2gLQ7s35+elnbv4QP6Ttfz8fEtXLQoNzf32NFjPDykM8gYOp7T0dHx7Nkzfz/flatX6+np0XGIgLRSX1lp+Yrlfx0+fOLosZ927hgNuenpa11dXVlZWWdPn0lMSJi3YL6Xl5egED33/qPpQaVXrFxpazcZqvHwwYPATpAbewf7L44CETNqqmpq6zducHWfBqV45uSpq5cvI8TY29vD1X/esePunTvet7yDgoMXLFxoY2ODvtcLDwDL2E+f/Hx9w8MjqiorlJVVtv/4g5WVFS8D0sGPHoOAOPb336EfQ71meYHzKSopDZHflXIjJrQUFBSkpKSmTp0aHx9329t729Zvp7m7L1i0kMIFX/8ki4qK+nrNWilZ2UN/HlJWVqalRxFnMKAaubm5Hjx4UFtTs2bdOsbteWtvbw8NDT1z6hSU0rr160GGaIzPeHcNDY39Bw+cOnFy9Yqvdu/5dYanJ71KyyCjBjVLS0shqJ/5PLlw5TJxKCMdC4S7gStt/+GH3/bsgUqTlpaSZZhsJ60AunPn2pWrnp4znF1c+p+ETKOhY5mamq5cterwn4evXL6yZu2aMb3J7zPr7u6GCNu3dx/Uyc5fdltaWjLiGJDx5POndHR1dqnunr9gwY1r137Ztev9u3er1qxWVVWl5HIeHh5tbW0VFZV58+cHkc5WfHT9ylVhERE9AwMonlmzZwcEBPy0/Yee7m51TU1JScm6hvqSoqLSktLuri68I2B7x67ddpPtBAQEBjz4859hoI/BQcEnjx9Hbf955AhUPrFdnY7vS4hOMXGxqfb2RsbGgQEB169dz8zM3LRls5aW1liZ06Ldrl29evCP/Q7OTj/9/LO4uDjtJIwY2Vq0ZImEpNTZ06e/+3bbTzt+1tHRoXuVwtP9/fyP/vWXrp4edKGioiJdHkHar6+m9vu+vadOntrx408xMTGomdE8CDE81Ozp6cnJyflm85bGxsYrN64jUDKiTOgECF6bNm/+ZtPmTZs27d23j+5OhRcpLi6+fOnSm8A3S5Yunb9gPiM2RBMUe8rUqbW1tRfOXwBNW7lqpZiY2D8g8kJlZmdn/7bnt86Ojj+PHKYEwKg2InYjmuvr66v/8Qcg88TxEzt/+um77dtNTE2/WJnE5dCdKmRbvHhxfn5+Qnx8bGzsxfPnyvoc1BP36RP+4ZeJ5MFhYxNTOzs7XT1dxr3aaDD4Qmdn5+vXr48e+UtHV3fL1m8YOptAnEUsLCwMLYvmOLj/AGjQnt9/R5T/B/jFEEYc6vD7b789evBw67Zvly1fTseZXaKHu3u4Kykr7dn9y97fft/z+2/q6ur04nnEuTG3vb1PHDs+a86crd9upW/ARDlxwx07d+gb6P/8w48AUa9Zs2hcG8E4GwZqIuhHR0dv/3YbLz//5atXGJ2NAkh59MTxgwcOAqS3fvuts4szvYZqiYh/5tTphIT4rzducHNzY+j2UPTmGZ6ebOzs586cKS4q/HrjRnV6ZENlosGFqqurT5863dbWduDQQYZC5mcGR3JwdJSVlT129NjxY8c2bdlibGw8rMpEc6iTbfacOSz79jGuqGPFoDKD3rw5ffKkuYX5hk2bqM7wRYVBcR7489Bvv/x65dKlrd9uk5EdxhHTY8sQcwryCw4dOhj2MfTYyRMuLi4MehDC5r4D+3fv2PHbnj3fffcdRCGIOy21SpzBDo1x6sSJ9+8/fLPt2/nz5zNuDbmzs3NOVtaxv/9OS0v7esMGaIxROCFCKWo2Nzc/fPDg0oWLxmamO3buZPSEM2HoAYePHP7ryJGff/yxu6cbFUp7CgnQ6vi4uLOnz1RVVX2/fTuE4Aisgwcqe3p6ioqKnjt95u8jR9Z9/TVk09jdJg/+9DY4OC4mZs/e3wE/I18AdQ2NjZs3nTx+/PrVa3w8vGoa6qPQtcaEkUaPsrOfPX2qra29fsOGkYRMwhQVFVesWnlg3x/BwcFes7yYmE2TcQZeEhEefurUqdaW1tPnzg6RU5cuBgX/2759v+7ate3bbTt375o0aRLVc0/ESeOZmZlHDh8pyM///oftdAnCQxii8dr161XU1Pb+uqekuOTHn39SGOToOiYaRYG7paUFkAl5Ps3DY9ly0hqtEaOEQJpffv1VUEgI7Km9rX2G5wxaQA6QmZiQcP7cOfy+Y9dOELER2zoGjLSzI82NnT5x8vzZcxs2btBmwMTDCBgcqaamxvuWt6Oriw0DDrKm0MCoVq1ec+Tw4RcvXkhISY6JjKOj0MCG3797j/C0/ccfR3iHdK9ZWlpOsrZ6cP++qZkpSNg/TG62tbWFhoaCK4tLSOzavVtNTW0EvB7AefzUqUMHD/78w49fb9wwd9486uhId3d3amrqH3v3Ivbu+mW3lZUV3Yva3yCOHRwc+Pn5jx09+ufBQxs2bRxt095fRk0gTUhIyJPHPi6urkuXLRv58MTBwbFlyxZE6z9+/11GVsaC2r2PRCajmzdvoh9v+eYbA0ND+paTEoPEXPf1+qN//fX06VMxcZKNuRiBaoz99KmspITp2Ru0dbSnTp0aERGRkZFBYcbaf62vgQDl5+aFh4cZmRjrG+gzqxhgrjM8Pd+9DYmPi2P6aZH0NYSaDx8+nD11WlVNbdPmzbKysiPWS4WEhHbu2oX6PHPqFA8vr6enJxUKIT0tfe9vv41jGbd/ZCdiUFQo8m+3bTtx7PilCxcBnDSuNKavfRk18/Ly7t6+raGpOWfuXGYxenZ29vVff52ZmQn2oXnuHJFQf7gGxRzy9m1qSup3279nCmQSpqOrO2vOnMuXLpuYmDD3YDzqDKE2JSVFXFKSioltIC5aYbC/oiqG5djoFZOsJgW9eZMQFw82+o8c3GOodXR0pKallpeVrV6zhrlYpaGhoaikFB0V5ejk9I9BTfT2+Pj4G1evKSgqgiuPJGQSxsPD89XKlXX19Uf+PKykpARmOazLKysrDx44wNLD8vv+fbSkuaDOEAqMjIxQbxfPX3hw//7atWuFRs3OvS+gJimrVkDguPGsM728mHt2KC8v78aNGzdv2hwYGOjl5TXcy9GDS4pLAl4H2DvYW1tbM6KEFBop642d3dug4KA3QYZGRmPuRNburu6Y6Bgra6vB8J44pKmpqam9ra2+oQHfh/s1NjaQr+0qr6gY7M4gQ8SqQvwUFhGZwDqBj5+PyC6GSDrggkN5BQUZWdnCwsKGhoZ/UXO4BgZTVFSEYISwTsn3CdLTm2L0s5M1+xrvf5NxE3lTv3hntPLkKVPu3b2D+/9j0rVXVFQ8fvhQUEho1epVoJhMkUpw0jVr1nyKij55/MTxkycoT9DR2dl55/adgvz8k2dOjzxkEoZeAWlRXlb++NHDjx8+uri5jpK1IF8oBBo+JiZaS1NTUUmR6QJZTV0d2sLn0WMX8t7KYV2LTpCZmVFeVgp5R0XVI1IADEiJ/P+vsbKyIpoP94aQ7A7OTqdOnMzNyRURERlVQ/ZfNGjN2JgYr1n/n7gQwbQaVlWVn19QUlxcX19fXVPd3NTEwcmFtysvL2slS8zx48bx8PICDvvftqu7q7mpuaOTlLGabSKbiJgYarWxoZ6djR0ICm8XERVRUlYWFhJClAeOEpWGbgCNkpebC5AeqQr45xjITXVVNSp0QKACEUE7os9XlFd093RnpmfgZ11tHdFGrS2k4ywGu7OImCjhFIjaAvwCrBNYZWRkOLm40PNBbtCa8JrPur2qqkpVJemkawkJCaaHGtoNEePj+w95eXkLFy4CKWHiG6Fxt//4w5pVq6OioqZMoTQFf1lZ2R1v75WrV2tqajK0eEMb6LKFpUVUZGRwcLCJmenIr1Yb0L4Q7sE14Fpq6mqDbc8nDoCFgxHHpSJ4NTY2AqLKSkvhYEPfHDWipEI6co+dnR06A+7ERbYBj2NlIfPWqVOn/v7rHmiL4Z7ABedPTk4RE5cYgjchRqDweIGGxkbSwbDdPSQRU1/PQgKGLtJhsG1tn13CyjoBEZwIELx8vDIysuPGj0Nd8fLwcPOQbLB6MzAwYB0/PikpUVdPd8wdioLWQeBD06NOUEXJScnpaWmAxq7u7o72js7ODrw1GlRQQEBdU5ODnQP1wUceVAdq8gsIDDgMiyiDqibOeUAvQucBGCfEx7e3t9XW1kISNcc0AzFbmpvFJcQhMXX19MDfUQxRMdH8/Hx0uZGuhbFvJCLY0YGY3kv74MgIl8VFRVlZWaUlpcCw1taWiWyk8xCLiwrBYNjY2Qm9MmECq7CI8ICED21RX1eP5mP5zynKTeNYxnHz8nR1dXe0tfHx8wkICEpJSSkqK0lJSopLSKD/o0eBDKEYeCL61UhWAoMMNfnpU4ykpKSevh7TZ2HgLKZmZne8b9vY2FBI8QGxiJkurozaIUO5iYmJGRoZ+vn6ZqSnjw3ULC4p4eDkFBMX71vXHR0dlZWVpSUlJaWloPmVFRUNDY1wDkQ04J+gsDDiZltrK+E2gxkwCV/Iys7u6uokgW5TExk18Y8T/iMrKycvLycqJiYqKtqb0wsuinAJV8dDh4uaKHNVVZW6hkbfcTwQAnxYXFSM0F+QnwdODcwk/dfYKK+oiIeSxhXJPsw6npWHl4ed/fMZF9BxRJmeHuJNx6WkpOJ/crOzeUioSfoPMV1WTg5oKiklCVnZO2eD91JVUy0oKEDXHHOoSeBlRHjEu3chebl5qFs0nZSUtIKigry8Ar8AP4Gaw03G1n+w2snZCTcHgwGO1tTUQMWmp6WXlpa+f/c+LCxMQlzCzNwMamnonvavDWZgKmhKiHg4ArpiEkhcQgKIMhsbO/4kwM8vJCyEtlRUVubi5BIREUb0B34Se/UQEOBKg6EmPKgPapLOjSorLauvr8PNwUvRlKWlJe/fvweLQmwBrhibmKAk/wCJ2WtVlZXl5eU6OjoiFOSYRV2hCYgR7yay8hjiy/ApAUFB4uAtxBNKJibwZWcX5717fkORKFwpDdQ0NDb+4nkJCF8oL2JyXV1dF5m5VlZVtTQPunaBnZ2NiAz4HTGCKD/+7xBNj56mqqqK72RnZU+yshoNI3NfQE3EKWgFIUHSAYfELEh8fHxMVFQ1aSilSlJaGu/AzsYmLS0NgUhIK1FxMRbyRPQXwKCnBx2FNO/V3Y0ar66sIimM+joIjqys7OTkZNL4HgengAC/tY2tppamvLw8nFZQUFBNQ6OoqHi479nW2paanDx77hwWcksXFxcnJSbGxcXl5+W1tLSCGfBwcwuRRv+ERERE8VLKKirjSMOJPMR0GpHXrb9IaiUbwY5RP1CpPSw9WRmZCBOVlRXoPZBBSckprS0tnBwcIAJ6Bvo62tpS0tJ4FyVl5YKCwrEY8YFkgYGB6APwXn0DfS1tbVlZWXACRpxigToXJpucnJy+vr69gwN6HvphWlpafFy8981bUEvdPT3/jtBSZ+h+eXl5ly5ejIqIHM86HmzVwNBQVVVNSkoS5JWbbMMFM4S53mWDvWejEgN98Au4CVhyTXU1XCM7OzsnO8fP1y/gdYC8gjziAH3fjokGOs7KOkFOQaG/UyD+EMMn+AknKkWQLS7Gh4gkLOSh7yFWzLGQURNyn3UCK5F6DEESFFxZVUVQQFBMXAyegr/2j1T6Bgao/NzcXApR81NU9IyZMz/7EHcAhSUpjeLiwoLCosKCqsoqFLu9ox1ig5jwHs/KKi0jM1ifqaqsqKmuIYoHZTGRjY2TgxM/1TXUwZ8kxMURG9F5PlPnEpKSwkLC0CeomdFwSN8XUBN1MXHChM6uThDD5/7+uTm5vCTj0dPXl5KWIt4QcEK0E42L30hnsQLBWltJTgU2Ci1bXJyfX/DixfN7d+8KCgh4zZ4FsQjpRnSvYRn4L27HLyAAQh34OiAqMnLCxImI9Tq6uvgpKSkFxg3IR2uhVWjkvObm5ghGoNsd7e119fWVFZV4NDoZiN6jBw/u3b5tYmpm7+ggLCzy+uUrKt6F6QbUBHOaO3++k5OzrJzsSGpldDPyhh1xsHirSVYfPry/e/tOVlZW40AH3/9rQxt6KSJgRFgYQq3lJEt0S2UVZRDTobk/LQY+Sp644IGIAdmCukIBcnNyIiMjP7x/D8ZcVlqK4Dsa9ASN1trWxsPL2zthDJepqKjIyMhITkpKSU6BnKyrre3s7NLS0enp6WYjL3lDQMA3OTg5eHl4h6gBtBoiCXFPYvUA+Ed6RkZlRQUr63gebh4RMVFtHZKBaELYEU0JUouKRVClpPCgLxXl5fz8/5ldQvDMyclJTUlJTEzMyc4GQ4Ub8vELcHKwc/PwACPRYaA32CaSoI6Tm4t0SA7LwINM9fV1QE1y/bRCY+DOeJfGxob4+ITm5rDy0jIACuKwkYkxaJaq2n9mBkmLAbk4Gxrq0WHGAGrCamprz505m5aaKqcg7+joqKOnKy4mJigkRPfSs5ONhXx2DMt/aSmoDaoVXe1TTMyBP/YD5DqoncHCDeM+xV69fAUYbzlpkp6+nryCAloFQZ/uS7PQU4n2FhYRUVJSQudAe+Nd8nJzIdajo6LBQvT09IqLisbihBxILoTy4iVLmLjcEfxGTl5OSHg6qjQnJ7u7a+xJdqYbwm5pcTHk4IZNG8GDeyPsiBmxjkFaWhpRHhr3l507/f39XV3dmD4RSLsV5OfXVlfzcHNDACB8PXvyNC8vt6amVllVVUpSUl7BDFFIgF8AKoqNnY1YUUioUuAlXn+IhiDmR1jIAQ2cG41IKI36OqjAytKS0qLiYlCQp499cB9jUxN7BwcgKH43tbAoKSmlpPBAze6ebhkZGYSs4KCgdyHv8vLyuHm45eTkoVklSSbFx8+Ht+Pk4kLQRuEBbMPiOoh7kNekd2lqau/oIC0oaWoCapZXlOfn5UdERIINQ5WZmpvZ2tpC2PDy8qECh1i2PZL2ZbSIioiQlZebO3+eja0tamuwpTp0t15aKiUlpa6uPmXq1JCQEO+bt9A/VFSpWQldW1P76tUrcOolS5fKSEtzDTIrwwhDr+IjG3l1gP7kKVNuXr/xJjCgtrZ2ZApAXwPbBWlFQzB9kwB4VXl5RWvL2NPro8HQjohccvLyVtbWTFzTT1oKJCRkY2ODyJiUkNhJXqM71q2psRGoFhMTc+H8+dLSUnl5BUdnZw0NDcAk4gA3NzcqnLrEZOCsvXOZny02BILCIwAt8M2CgoLYT5/i4uJevXhhYma2YOFCqJH+6xkHNGLaCMr48KE/gfrWtrbzFyzQ0NSAv+PRAEjaac0EsrGQs432fkhsVQCO1tbWASMhbYMCA/2f+bq4uYEVdJHPIKLxuXSxL7sK6Ia7u/vs2bN5eHmZlciGk2weHh6gw99/u+2Lq3MHNLAbXh6ejeT81MxadwCcBscECQC7T0xI6OzMY0oxaDR0g6bm5q2bNy9dvoI4QmvkywBm+unTJ+9btxLi4yeMVFrEf5hxsLOLiIoUFRZER0cbGRmNWHbJAS0+Ph5tqqyizDo69uTRbkCslJQUMzOzLVu3qqqqEtuRGRp5JpINUEocvW5sbIzoHREefu7suQ8h79S1tIZ1xO+pEyeBlN9+t01DQ5OHl2cEsk8gPBLDD8IiIgqKCiamphDKvk+f3r51q76uzsqGmfvs+9pQHZRY6sJCjlCdXV1Mz/02ccKEwoICiHqqNWJ9fV1KcjKz8m32GjwH7oTCMLcYVBv8Z9ny5dmZmb/u3i0jIw0maGNrq0Ae7mb0o4nVnlGRkf7+/imJSTp6egsWLPD382f0c/+RBh6sqqrmffPm99u2OTg5zZs3T1lZeYRFJ8Ru3v9j7yvAqsrer5GW7u7ubgRBJBUxCMXA7tHRGWvGnLFrbMXE7kAUFEEFBQQkBWlppLvzW/eeb/j5N+gLF4c1PvPA5d5z99nxrrX22Xu/2dn37t177uv7uaBgqvO0oSXvAUR5efm8+fPnk5MDImQNcvxEO3KSgW8H/WzbsiUx4UOvzitQVlH+5+hRDOrBn4dAXRHlh8cQExPj4+M/cfz4IJehC3RVHaTNJA31ElJS9+/dLy0t9Zg3T0ZGZqhmcioqKv45/M/De/fEJST6Zm7Y2NiEhIV379yVn19gZ2+HzjTghewJSkpK/Pz8rlzyEhQUwrgakjL0E2B9SUnJGe7u7rNmBQYGPvHxOXPyFCcXl66+vqGhgaKSkqioKFTtgIQ/IitZcXFx0sekDx8+vAkOLi4sxHeZW4xdsnSpsrJyZmZmwIuA/n/RfxBoR7SRrr6euYXFnVu37926bWRiYmtvp6amhvalqLeA+snLy4uOjg58ERAbE8PHz79wyZJzZzzZWFmHXJ0PFMA38GrCwsJDe0dMTEwSEhKmY8ZERkT26oN8fHydS6CHCkRWeQEhQXaOnp5qNAjongLtHexFREQvnj9/68bNqS4uU6ZOUVdXJ/K8D0L5MLoSEhJ8Hvtcu3wZzb9+08a0tPS+zXKg3hHoEWQhW06dOO7o5DRh4kSI656fMtUf1NbWpqen+z59+viRd3t7+4yZ7pAgB/cfGISvHljQ0tGaW1p8+JBgY2urrqGBf8uWL8/KyoqMjIQFPH7sWPG/eZ6NTIzFJSRhRgE0mYCgYLcJ5qrJqyhbWlpAkzk5ueXlZc/+9ZGjWUYbGhs7u7jo6euBLDsfh+Tk5Pw0cXZIACG/dOlSGM3w8PCAFy/279lbWlLCLyiob2BgQmpBCX5+fnHxfq2UJpaUgybRrJ8yPoWGhsZER1eWk3YujbOy2r1vr76+Pjjm1vUbP1NTVldV3b55C93eyMhoaNc3+Tx+vG/3Hg0trV596tGDh8yjWX5f9/sQLl9At/H19T198mRBXr720B0e/hW6Z02Yy0lOkxwmOAS9fn337t3li5c0NzdPdHLS1dWRkpYWJW8+wXuIpOEEaMgWu/Pn74LY40g83e34F/i1ra0N3iI3NzcrMzM2Nvbli4CmpiZtXZ3d+/dZW1vT0dHt37e/z3cL6TTR0XGaszMcko+3981r19k4OPT09bW0tJSVlUhLatnZGcnreIlJ4C9vh4YsfL66YGf5O++ChvxMG/8nTmHNzs5OTkqKjYkFpdRWVSsoKS5dvsxq/HgREZGw0NA+38jQgpPz/3h9qBkiz/OsWbPQN0pLS9F8FeXlCQmJ9fX1gQGBmRkZROP25OJEnQsKCxsYGsKOHzt5go2dHWIZmv2nOdebCoHIaEdGRUVFRkZGamrqx8TE40eO1pC39KBLo/Nr6+lKSEhisAsLC3UbSevq6jIyPqHdy8pK37wO6gwIPLy8egb6a35bq6GhIS0tPTiadUigoqba0Niwcf0GG1sbp8mT5eTk0IFpyaCoOCCSYmK4oe3ev39//dq1qMj3s+fO7e0C1GUrV1y55PXE23vpiuWGRkZKSkpEnKfobDNRcmKjTkRExJPHPkmJiQ6OE5sam+rqujr8YTDR0+lW8M2UqVPxLy0tLenjRxiLo4f/acUttraysLKOtbQkT6DzQzAKkveNgH7Apl082EcQra2rQ4TFFUi7fUmHmJbl5eXj4nAb9HT4KL25hcWW7du0dXTE/t022/990GhyCOe5c+dCXMOmxMXGvX375sa1a6Rnty0tuCHL8eMhDEGi6Bl8/PxEdCB2knwbKRBiYI8IPsBdQKTj55SUVDD9q4AAfIqegYGFlUVNQ2PN2rWampqSkpKUOAqAeoCqEyEDP9vZ23/5p8+fP3e7OZWBgYE4DYqCRRxBl0An1yOD9MuuXXCHGBqpKSno2J8+ZRI7BHyfPi0rKe32Ug6THOnp6BE6pk6dipYVFhFBTOj2uJmfBpISknPmzc38lHn71s2nj32U1VRNTExUVFRlZWUQM1EhdOQoRzzD6/O3tP8LcjBuxRBDUP2UkZGUlOz98GFTY6OWro7X1SsIPju27+jVlW1sbRcsXHj/3r0LZ895XbwkLSNjNtYcQkdGRoaXl5e04YR8A7T/ordUShxN1VlyovCf0tNTUtHdUv39/CCXjYyNf127RlVV9fzZc8nJSb26PuXQ69aSJ2OSk9Mff/75mQyQHMRpRnpaoL9/G7kKUBeognay5eoCo2hpiYkLErvQ04MaFZWVdHRJHImhBXtBUYLBxQmH5OrmChUG/svOyiLfUGFOTvatGzfxnlbyuTM0ZPn23Tui/bff05APWSUWc6Jv4RasrMYhAMG/EidWU+5Ghgv+O+HyZwLx+F+6Z0lRRvAV+Hh5DQwMJjpORIB8/erVM1+/2zdvgRvgthEioCekpKRAP0JCQnTk5DC0o0j/EYT6o2siwDY3kdJItLa11tXWNjQ2VsBzVFQUFRWVFpdER0WVFBfD1MorKS5YtNDE1FRWVhZX+zbzRE+ACAbidJs+PSEhIeJd+NvgN/fv3MWlMJbVNNThlIQEBbm4uUknaHJxMZD2kpBMwo+OOCCA229qIqln2Ay4YRihstJS0kbNkpKoiAgwAiKzjr7ejl07tbW14XD6UGxKo+8aB/cmQ0bnK8T5k6gI/ADnWNfdhAATfImoKA15s3OvlkQPODp3W3/5IkQQVBuxw6mlpaWyoqL2m2Pb2FhZiTMhacg2Cz7pZzpLcwQjGEH/AdGsQcaSpUvz8/Mz0tPh2uNiY8PDwpqamiHNSZviODlkSVO4oxF22NhYf6izSUccNBChFXyTGB8P4Y74Q8pNS0+vqKzs4uYmLS1Fyg5EPg2//4UnDvAzJmNpU1NxcXFBQQHx4CkmKpp0wlFbWwv5FlA2cKe8omLX3wtzkp+XB49BR96xSkdHi+LLKyooKSs5O08DI0CoDcJq/P5gIBfEEudPEgtcfwJxSlrAMkTrbEcwghH8fICt7HQaHR0dDQ0N0OUgv1qS26gFG+H1ktKSrIxP9Q0/tBwM9Awm5AzBjEyMLi7OzKNHw/OBI8E0lH60geuLk2FoaEi8Ar9IOj+8inR+eHtHB0gUnrGjvausNfr6eiRGZ2BgIWeOg/uC56aSxJk9xHAq6whGMIIBBHQhEzMTcSTbyEqrQQY8HGhDQkJiqAvSLxA26atZup8eI6w5ghH8R0E6dJuHp6mxEV5hhDVHMIIeYoQ1RzC8wcjISEdHV1NbA8/00xwrMzggTjkY6lKMYATDDCOsOYLeYdSoUZycHClJ1LIKnIODAz6purq6tbV1hANGMIKfD+Qj6eugj6nk8SdVFILSIOcRLKWjpePg5Bzqsgx7gDX5+fmffXH0K/p0UVHR58+fKysqCwtJSXabm5oEhASFhIR5eHlERUWFhIQot5mdesbST4O6ujqokIry8i/T2LFzcKARuz3daQQjGHAQqZdZWdkGM5VvF/hPhJuOjo6amhriOOChLsvPAMLSIaQWFBRERkRGR73Py8unIScTJaUGHDWKlpY2LS0tJyc3PS11NDNpjZ++kaG+vr6cnNxPkDrxZ0VZWVlycvKH+A+pKSnV1VV1tXXt7f/boMzMjJZkFhAQGGtpqaioCCU04uxHMJhAf6MSfUwVhRgcwCT9BDniqQTwIp5nPN8EBbW0tKipq1tYWkiQDyxlIaffQz3X1pIStRcVFpWUFKenpQW8eOH98KGGhubkqVNUVFRGuJN60Nbe9rmgAA0UHBRUXlFBPmBEUk1dDbz4ZTOVlpYWFRV9yvh09ownExOTto62ra2tgqLiCHf+fIB+amtrY2NjG+qCUCn+Q6w5ggFBe3t7eno6WNPH2xsUCCKUlpEmHi5+K0qUlZWbmppg9IuLij58+PDq5as/N25SVVd3mOCgpKREZBwckrsYAQ1ZR8rKyqZKSR0/egx8qaGpMc3ZWVZOjouLi5mMLxuUyBuIds/Py4uJiQl/Fx7y5g185yQnJykpqaG7iREMPKqrqjraO4Y84QnVYoQ1R9ALIG4ePHDg8SNvXj7eXXv3KCgosLCwdO3gmcjg4+OTlpExMjJ6HRR04uixsJAQVhYWXn4+QyMjC0tLXGdk58Mggzj66vWrV2gLfQPDBYsWyisogC9/5B0JHsUbxMTEVNXU0GqhISEvA1/6eD/m5ePT0NDQ1ddTVVUVFBQccZ/DHcTB2iPt+COMsOYIeori4uJdO3e+CnxpMc7yQ2yctrZ2r44PhK2UkJR0dnYGR54/ezYyIpKFjQ1h98a165paWq5ubgaGBj9xBgyqAsJiTk7O/n37sjOz5i1cOH78+J6fz0JkMlBSUoLFlJSSOnvGMzkpqaSkxN/fv6W52cbWdvLUKcrKyv/lSXjy6pVGegaGLtJXDD5qamqG+6EKVAIqatQRUDPgMnf+/be/37OjJ098LihIiIvvw4m7xHkoBgYGGL3Xr117+uTJdHd3WWmZxz6PN//xh/nYsYuWLJaWlh55/ExRdHR0FBYW7t61Ozc7a/PWrfoGBnAVvU1YgdZHU1pYWKipqd25ffvWjZvmY80VlZQCAwMXzp1nZWOzaNEiaRnp/+axzA0NDXV1tZycnNSjAtva2kLfvp0wwWGoC/IzYIQ1R9Aj7Nm9G5R55vy5MWPG3Lp5s8/XIdZkiYiIzJs/HyP57q3bK1b9snffvndhYUf/+Wf2zFnr1q+zs7enkiXmPyUQ00+fPJWWknLk+DENDY3+5EoE3QoJCS1dtoyXlxemU0xc/OChQ4kJCSdPnHSws9u1Z7ezi8sAlnx4gcifNdSl+B9aW1pG9OiAYFiyZlt3OchGMICANQkICHjm67f977/Mzc3xK+IskRivz0GB2PS5YOFCNKXnqdOjmZnBlGrq6ufOndu9a1dsTMzKVavwBpp/84GPYKBAUip37jx/5vfXzp2ampr9vyAaiImJydXNDVc+53kW7gpMqaev73nGc9uWrbCe27ZvFxAQoCr+GMEI+oNhxpoM9PR8fLwvAwJWrFwx1GX5r6C0tPSK1+XxNjaOkyYh9oEsxcXFW1pbc3NzJSUl+3NlBFM4zob6+ju3bgsICuro6Kxfv15XV/fIocOfPmVu/2vHyGztgCMvL++y1+Upzs5f5QzvJxgZGWe4u1dVV9++fVtYRGTs2LHrN6w3HWO65pdVc+d47Nm7B5JoZHVJ1yCUKIA+P3xFBpF5nrRve9jeQrcYZqw5ivw0Zai+Hd0aghrdmphm/Im7RSdws/7Pn+fm5Pz2+2+dy1wHcLuIqKio+8yZ/xw+/NjbW1gY8VbEwcEBL27bvGX7lq3b/tohKyv7X6jnwQF675XLl0d1dCxcuHDAL45AOXv27KLPhdeuXhUTE1NSUhozZsxj36e/rVn7y4qVW7ZtHWthMbJSuguAbz59+lRUVCQvL48hMBy7fXNz8/Vr1yCPxltbYywPdXEoBcqyJkZpdXU1zAr8BCgH44qHl3c4pm4GedTX1xfk5xcUfK6trWFiYhIRFRUXE2djZxt299Ir1NTUvHz50szcXIpitk9RScnRycnr4qWXgS+nTZvGwsqiqam57+CBTes3bNu6ddv27QgiP3clDxoKCgquXPLac2A/Mfs94ODm5l6waOGmDRtu3rixZu1aHh4eISGh055nDgL797e2tY0bN25kh+6PUFJSEhgQEBcXZ2Nr6+TkRCgM8BCCZ3tHB7Hzh8ofWBQWFj7ze4aoKC0jAxFMnIRHQ37Ei8JTOv3noIGCrNnS0pKUlPT82fOEDx/KSkrg0VhYWWXlZGfOmqWmpjaMZt5AmejQL/xfPH/2rLysDM2PrszByWlhaWlnbwdJNYzupbdIT0/Pycp2c3OjnMWnp6e3sLD4mJD4wt9fUVFRR1cHr+CHvQf2/7Fh4/atW//4808VVdWfuJIHDeHh4VzcXCYmJpT7ChkZmXkLFuz66291DQ1oIDQlBwfH6tWr6enoTp882dbaajV+PCsrK+UKMHyBwCIoKCgnL4+QApoB32RlZaWmpMCAtjQ3i4qJqaqqyisoUHPtQSfZ2NqwsbFLSEikp6XHxERnZWbSkOYhmKRlZbS0tHBrP8FEPQVZE4191vNsaUmxo+MkGVkZOnr6ws+FN69f371z57YdO1RUVCj31QOL2tpaP18/70ePLCwt4Lqg0ysrK98EB4NEm1uap0+fzsvLO9RlpBRysrPZ2dmlpWUouv2Ok5NzqvO0Q/sPvHjhLyUlKSAoiBcVFBT27N+35Y8/9+7Zs+mPP9XU1ShXgP8IfJ/6mowZQ+mpMxjK8HfhXhcvGhgYSEtLwx4hmC5ZuhRM4HXxUgcNja2t7chU7bcQEBCAy0S04ePja21tff3q9e3bt+tqa7i5uGlG0cTExDx+/NjOzs7F1ZVqz7pDwRYtXgyLmfQx6eSJEyXFxbgpKCe8EhLyNuTN21mzZ6mpqw/3qSNKsSbcWMCLF02NjWvWrtXR1UUnwCt6enqqaqq/rVlz5tTpA4cODgvDTuwHDwwIGGdlNXfeXPQA3AgXFxfEFIgEBlRXVxe//qxOKCUlBaaBg5OD0l8kKytr62B/+9YtRAeYeKJvyMvL/7Vr5/YtW44fP7Zh40b4GEoX4ycGxmDY27d/bNlM6S/CuJg3f158bOzVy1fWb9wAgkSURPScv2CBZ3PLFa/LcJ/wu8Ni+A8yuMnAD2FhYTeuXxcTF5/mvFJZWRnKo7i4+NmzZ8f+OYLam+bsPNQl7QqNjY1H//lnFO2ordu3KSkrowPU1NRERkbeuHYdOgCaWEhIaKjL2C9QijWLi4pio2MgK/gFBAIDAtNSU+rrGySkJM3NzRcuXrz1jz9zc3Pl5OQo9O0DCHBkakpKZUW5ublZ0seP6M2NDQ20dHToyhABAf4vkj9+VFdXp+Zpk/4A966kNBjnvECOoG9EvAt/5vdMRVVVTEyMeISDTvLr2rWwm+fPnlvz21oKPZD7L6CioqKjowPmbxC+C5rSffas/Xv2WtvaGBsb05CfbCFWznB3P+vpeffOXQhNDQ2Nn1Vr9hOwmy8DAnj5eD3meoiLi1dVVUHx8PLyLliw4FPGp0sXLtrZ21NzwImOigp5+/b+o4cysrJlZWV1tbUsLCxwF7U1NQ8fPIiNjYVjHuoy9guUYs3Kysq6ujo0ORznm+BgdnYOFpbR0THRUZGRGzZtamtry8vLGxasif4KlYc+2kFDc+3q1cqKSmkZ6eLikpio6HkL5uP17Jwccu436u3E/QQDI8PgzKiAER2dJh3ctz8uNhbWhPAi+GptHR2PuXO9Lnl5P/J2n+n+oyes6G9oKWiajn9fYWNjQ3Sm2umsQUZ1dTX+LzhYMn/cuHG+Pk9OnzippaVFrAACR8oryM+cPcvr4qX7d0nE2QWFg+BLS0sRc1uaW4pLiklp/jg42BBHODg4OTl/bp9aVFSUkZFhYmpKR0uLmJOWmkZmTZ5pLi4zZ82cM3NmdnY2NT/hio6OVtPQkJaRuXnjRmJCIsgS4VHPQF9VTY2LizsjPR23QyU5v/oGyhYdHuVdWBg/v8Dc+fP4+Pju3rlz/MjRXbv30JAPqqDoVw8gSGdq0NNDqmekZ8xdMB/hAN3i1PETIH4eXp6amprmpqahLiMFgRtv+aaxOjrav32x/0CEVVVT9fP1A1OKiIgQdpO0XMjSEozo//y5uLiY1fjx3w65sNCwpMSPCLLEdjECLKwspNAsI6OiogqtA1Ye1mN1QIDWHJwv4ubmXrJs6QxXt4jw8LEWFsSLqH9VVVV7e/sb168/8fGZOWvWt4k1QJbZWVlRUVHwVZUVFbR0tFzcPOgJlRXlNGQlJCYurq6hoays/FUus58GUH7NTc28PLxBQUEx0TFqamq464iIiFs3b65bv769nXQgIjWzZlxcvK6e3qeMjFs3btpPcODh5vn8mZSIV0RUFOOxory8vr4e6meoi9l3UDaIQFNISEjEx3+4dP4CIxNjVmamnoEBRb+REqBnZARxQt7y8vF5P3wY8e5daUkJeFRMTPxD/AdOTg764b8q7EeQkpKqrqn9kiARv8irFdoQ3QZ8tgDRwc7BYeeOvxISEmA3ieV2+EZ2dnY7e/u8vPw7t+9ISkoqKSt/9cHEhARjExMdXV0OTg7aUSRn3EHTUV5eXlZaBrUbFBTMycGuoallZGyEMv83j+tDwML/0XUH7Rs1tbRs7e08T5+GbepcOQnfaWxinJuXGxYaKiMjO956/JfGMTU19f37qIL8PAlJKTExUagoTi5OISFhcoaWEtjlkuJiWNDbN29BUOkbGEBOychQdqnaUAHWHKaTm4d73HgrjLiKysqPHxOJVVSIq0Nduq6ApiH2tVdVVkLcCAsLQ7+WlZXT0tJCNqHww/1wN0qxJisbGxoYmsjRyUlIWARjFe7ExHTMGHOzrOwsxEE2qjnXuGtgtIsIC9fW1tHT0S1ZujQiIry2pkZYRERdXUNKWgpjWFZO9ieeLwJdxcfFN9Q3dL6CtoNO7OjoIHZiDTi0tbWlZKT9fH2NjY07Qy3GG8be5MmTjx45cvPmzTVr1xIc0Akr6/HuM2fiPZ172ogS1tXVlZeVZWZmJiUlRUdFPfP11dDUsLGz09TU/Ikn1b8L1BhCcMkgsibGxYyZM5ctXhIfH6+rq/u/knBz2zs4ZKRnPLh/X0JSQl1d/X+f6aARFhaytbNVVlEBVUBFfcmICLho0MrKStjQhA/xsF/BQUGmY8wmOk4UExP7aZ6SglpwLw2NDWPGjLl96/bunTvJG1Eap7vPgBCkIc/hDXUZu4KIiGhubq6UtPQEx4mPHj2qKCtDz9PQ1OTh5oaOhQYa7iuoKcWaiF+SUlLv3r2DrnSb7kYSRx0dDIyMiMK7d+0SFBaWl5en0FcPLBC4FZWUBAUF4VeWLF2ioqoC3wlziYjg//x5TW2tPDnH5FAXkyKA1E34kAC+Ka8ol2yTHJyohEA50dHx8IGD2dnZqqqqnY9USZs4lRQRH69cuRLw4sXkKVO+nG6VlpZGl/tyBz2RXwXg5+eXlZMzMDTMz8+Pi42LjIg4sG+/upraxEmT1DXU/zub7nNyckA5YWFhHnPnDtqXQgOpaag/9vb+kjXRpqKiolOmTj3reea5n5+QkFDnIi+QqNPkyULCwt/tbKSnm2SAI3V0tM0tLCLevcPAfPXy5aLFi747dT8cwcPLy87BkZWZCY/+y+pVxJZHVBEC0buwMDo6WipfEaKnr7dn567a2toly5YhhjTU17OwsgoICKSnpVVVV8M7DXebQalOBjUBoXFw3/7z584tWrJERUUFHRo619PT0/vhw/UbNxILrKkfGOEYopZWVqdPnoQSdnVzA4NC7b7w979x/bqevj6U8s8xVr/Fs2fPwJcd7e052dm4zUHT8qampof27w99+1ZJSenLhUhguDFmZqmpqb5PnqJHqaiq9vCCaCAeHh6YLYQbM3Oz2JgY/+f+27ZutbIaN83ZWVxC4mdtwS+BkcjByfkuNKyxsXHQxD5Uy7Rp006dOJGVlSUlJdX5OipcV0/XJsvuzq1bSkrKtvZ2xLwCCsbHz99tT8MbOLm41Dk4ZGRkDI2Mbty4sX/vvveRkQg1iM4UvaNBAGKjkZHR8+fPU1NSzMzNCYNBxM8L5y+Mt7ah8p0b5ubmh0cfQnhctnw5tCzxYm5Ojp+vLysLq46uzsh+zR9CQ0Nj9ZpfoeuXLV7MzMQM8Q/HWVVZuerX1TATw6jiMPLt7O1aWprv3b3n88ibnoG+ra2Njo7e2s52xowZGKVUfsxV31BaWhoWEmo6ZkxNdU1KcvJ4a+tBU4igt+kzZvj7+7vNmPHlTCyRKcXO3v5ocsrDBw8kJCV7tT4WXY6UGVtCAkFHS1s7OCjo7u07b9+8dZsx3XHSpJ97qW1iYmKA/4u58+cdOXQYJl5RUXFwvhdNZmxicu7sudCQ0C9Zk4Y8fzvOatyboCAfHx9lVRVZWdneXhwNys7Orqqmtn7DhpeBLy9dvJiQkLjxj00DkstlCAGCtLQaFxsX9/f2HRMnO1laWkIlgEHPnDxFS0+/d98+Khd5vLy8m7ds2bR+Q2pKqo2tDYZwXn5+4IuApsbGxUuX9DPlAzWAgrVfX18vICi49vffU1NTSCv3Ojpq6+rAMbx8fAhYjIyMGpqafHx8lCvAQKGpqam6uhqDH2EaNuXz588so1mEhIVwLx8TE5OTkiB7O5fX/zTIysws/PzZcZIjPT1DXFxsQ0PDoC17QzQ0GTPmwrnzGRkZX87s0ZBNBiI+KBxKPCoqauzYsb29OJHZSlxc3NXNTU9P//ad2yeOHgsJCVm1ejWc6DASc73Cu3fv2NjZp06b9s/BQ+i0g8aaNOQYamZmdvvmjWnO074SXhhBczzmHDxw8PWrV332iIWFhWg+GM3amhqI8iULFu45sB9MMxBlHzLAov2+7vcnPk+uX7t648pVGvIz3ZlzZru4uEpKUTvrYBBZWVmdu3jh3p27O3f8hV+5uLmsrK1hllRVVamc8nuCrm6gioRq/r725oP79t+7e5eGvC4DIF780pYJCgmt37gBVdm36w8a8vPz16xenZqcQkM+KohIMElD/Edg1Kgx5ma7du8WFBT8aXxnbl6ehJQk4ece3LtXXFQ0mMfuq6mpjaKlDQsN/Yo1acjWf8wY06j3kb5PnsjLy/dt3hg3ggiupKy0efNma2vrfw4dnuI4afvff7m4ug5E8akOsGJjLSx4eHjGWY8Hg06ZOnVwvhfDgYGBwdDYKDAgICcn56vVDKTNuLq6xmNM7929p6WljcHV2+snJSX9tmZNXW2dnoGBrb091HnCh/jVK1Y6u7kuXbZsmM7WIuz6+fp9/PgRFWJkZFxdU9PW1gbNWl1d4+XlhQ6vpqaqp69PtaYtPDzc96kv4iQ9A4PDv+G9sbHp4YOHjx4+Ymdn19XT1dHR4eTkHNpy9hldsWZLczP+CfAL9M1koKXRj6e7z+g0lNzc3BCeGEjoDbm5uVe8vI4dOYpXjCl5nHT/QQ6vKgg6iDXE47Gv3hAZGblm1erLly6t+e03Kl/e1nNkpKWzsbKh6XG/qIH09HRFJaVBuzvE07nz50N1rVi58ishgl+lZWRsbG1Pnz4dGBjYH1eBS0H5mpqaQgKTsihv3vLy5csdf/0FffDTqB+goaEhNyvLwcGeZOJNTI4cOrx9x45BmxpBDaupqjY2NMTHxX27BpCZmdnFxSUi7N2rVy9NzcxY2XqxtL66uvqvbdsRQE6dPi0pJUU0GcIOesWuv3cGvXq1Z/9+PT29UWQM5C1RGC0tLSFv30CsKygqMjIyfXXMdX19/R8bNiKobt621c7engpvDQr7xtWrM2bNoiPjyz+BSkPfvj17+jRG96Ili4fpUV8UNMv8goKZmZmIvKKiokTdjSI/2mwinwkAGTh33vzSsnLvR94GhoZUvmqctPqAg1MAwZSWtp6c9QyxgNiThL+qq6uvXvPr3zv+mjd/PnHy+E+AivJyRkYGZiYmQSEhOQWF9++jQFSdrIkK6YMz6BU0tTSPHTkCdSUhIfHtX01MTWOio0OC34iJinbOZPQZUAYbNm7Q0dHeuH69x+w5W7dvgxYe7iv9OlFcXIy+KiEpiQFoaGSEyvrw4YPBIO6cZmFlHTtuXNT799Cd305XwDNNdXY+fvTo9BnTmZh6IcvAK3V1db+sXiX67/mLNOSeOX78eBkZmQP792/euGnR0iW2dnbwN1TILl3DxsYWlgMlR419WXj09nXr150/d+7k8eMqqqrU6ThR5q3btqLYXxWehqwJHnt7X792HV3RcpzlcHwmQkHWlJaRfvvmzbGjR2XlZIVFRFpbWphHj+Zg54B/r62pkZCUQJMrKSm9DQ4qKSmh8lVhNdXVjx8/TvyYyMLCws7OUVdXKy0tXVtXl5Od09zcLCcna2RkBI7Jyc39aVjzS5iZm12+5FVXW4fbJ/kzBgZVdTUoSop+KSmt5qhRWVlZ32VN8Jytnf2hgwefP3teWVk5IN9obWOjrqHx144dv69Zu2jJEqfJTviWYRdtfwTCXIJOiMfzg8maEFvy8nI+3o/hDr+dqgEmOk6Mjo6KiIjk7c1Ch5qaGoRgPj7+r5JPIRDLycnt3r373Pnz5zw9CwoKZs2axcXNTeXS/CtkZWZGRUXBaHJzcTEyMbGyskL6VFVVkTa7s7HBZb4KDExJTqZO1gS1h4SEoJy8PDy0dHToe2gj+A1ES/ygraPj/+x50sdEPX294ThPS0HWHM08mthmjrYve/6cZfTopqbmuvr6mbNmnb5/H3+SkpaeO38eugKqknLF6D/o6WAs6cH0tbW17yMiSblvGOh9fZ7YT5iQl5MTHRWFW1A4cxrv/JSRoaenN9Tl7S8QidBqjY2NLVA65FOBYLyOHzkaHRNtbW1NzLoICgqVlpVRtBioZ24enrTUNHNz8+++AWbU3t7+7t272VlZA/WlUG/79u+/cuXKtatXPyYmLlm2FFFpuK9faG1tJZ35QJ4jAaOMtbCA1Jjj4TFo+08QKGVlZZuamoqKir7LmgivHnPn/rFhI0aTw4QJYNmeiBW0C96G6NHe3v6tZQEBr1ixQlRE5PatWw31DS5urlJSUsOCOIkpZR8fn9S0NFY21vq6eg5ODnJOYvqrly/X1dY6u7lBZyipqOTl5Q91Yb8DtAVC4o6t2ySkJOE3amvrVFSUMZyTkpKiIt8LCgut+OUX8Gh5eXnT8DyLlILhABwjLCzsOGnS+bNnZ7i7T502LTk52WPmLLjy8PB3oW/eYqjQkic8S4qLv+snqATtHe2ILwZGRuLiYs1Nzb+u+ZWTi+ufg4cwAg2MDHOys0GnrW1tHe39nSccWiC2QryXlpR8+vTpw4cPaWlpUAvlFRVi4uIwKOJiYu/CwsaPHz+YRZo4yTEuLu5Hf0Ustp/gkJKSkpmRAZofqGPG2NnZFy1ahCh/6viJv//6a8XKlaqqqsPxIAvoHgSmzwUFCQmJ+DkxMdHYxAQjztDQ4DbpWO0E3cFSeBgpAgKC4LaC/IIfLd9FJc/ymHPowMG3b9/a2tr2JHcxAjHaBVJVXUP9uw2Eppzk5AQGunH9enVN9bz586WlpalfA0E0oJCGRoaycvJhISFOk50EhYWvX7tub28328PjxNGjYWGhfHx8rKxsxcUUme9B6Gbpx8lZHeQ5+W1/7di6eYuZuZmNjU1EeERsTIzdBIf6+gb44/jY2KrqKh7er48gHi6gYAdC7aBppaSlRERFEhMS0XdTU1Jk5eTQlWVlZKMiItU1Nbi5udE/qPyAJYx28AeYQ4CfP/h10M0bNyAHS0pKDI2NMG6f+z1jYGJELMA4H45LgeA/CBMAmvwQF5+UnFRZUcnMxIS2qyYdTE+aBsB9TXN1vXb1SlVV1WCm4BYTE3v82KeLNxBpUhI+fAgNCYGFIk3qDsRjEtyvpaUlGyvbxYsXzpw+M3XqFAtLy+FyAh9kPsgyLzc3JSX148ePH+Li6Bno0TVLSKdakpZ/KygqwoeFhb0bNNYkNlYKCQsXFhZ28TYHB4eEDwmnTpwQFxPX1Op+zyW6oqCQEBSeta3Nj2QNKeH5tGk8PDxgncteXnPmzJGRlaVy4oR4hTk2MDTk4uKG6JGUkhYVE+Xh5i4uLoHFPH7kSHlpGTsHe1VlJYWeknz6lKmiptpnXw4do6yqqqmpyclBylGD67SRFa2QkJCgoEBMVBQaaziGyk5QsPcwMTPVFtQi1sycNdv36dP3EZGoqfUbN6DuyivK0XHZ2Nhzc3OhSgYte1HfQCz6hZsxmDihuro6NjYWXDPR0dHG1vZNcDC8ckF+fnx8fEtrK2zZUBe2F0AMbW5uzsrKio6Kio6OycvNQWOpqqqZmJrKysnm5OTs+uvvoqJCIq0P6ZSsXbsiIiLs7e0HrYQQVWXFxV2/B+4B0TMsNNT74SMitU4/iZPIqPoxMbGsrByqKPxd+MkTJxoaGsCjvXrqNvhAyUFLKPn79+8/ZXwiciegTlRUVa9cvowGJViTOCIfXXeOx5xB24PLxMQkKiYGE9PFe9D9lixdkpudffTIkc1bt3SbhHz06NHmFmPv3LoFzQde/FG7I0aPs7KipaO7fhXC7+qsObNlqZs4oWJbWlpwdwaGBgkf4n19fdFMiD9mZmOIN6Ay5eTk4mLj1NR6ejxWbyEg0PdNdNXVNWgOVPu8BQt8HvtkZWZCB6ClhIWFiXV7UAOQpHAZw3EpEA1FWRNaCSYgPi7OYcIEHV0ddAX0AwyMmOjouJhYDk7O2OhoMCv8ATt1n+SOYvPx8sbGxEDoTXefMXP2LOJ1UH7Q69cgVIzA+3fviUtIDE7K3wEBhmXmp8ywd2HRke8rKipQePeZM3V0dQUFBYmAgjdAz+IeibQ+iL9qamr+z54PJmuysbMj0FdWVn73YdiX0DPQD34TLCAoAGPRzwWTL/z9H9y/j/gOm0JHRy8qKgK9f/L48dKSEqfJk4VFRPp8ZcoBjfX58+eo91ER4eH5+fnsbGxjx47V1tXpTPCib2Cwf89eBC8oDAYGBi1trXt37iQlJRkaGg5OCeno6ZiZmXNzcrp+m4iIyO/r1/35x5/HjhzZ9Oefgt2trUP579y6HRoaiqHXxSw6vtrCwgJ96cb1G1evXJk7d660jAzlnnFCr5AXBPSxE6IDs7CyFOQX4IfFS5dmZmbiatNnTAfZv/B/gTd0tLdXlJdDrNvY2gxowQcGkDs+3t7FxcW2dnaqamrlZWXErAD8BuIJ3gCljr8qq6hQ+Szjj0BB1kSQlZdX8Hn8GDpdU0uLiWzJExITHz14ICklKSAo+MT7sanZmCnTvj4xhNqAvjvGbAwUwKkTJ8eYmcnIkKixsKgo6NWr8vJys7HmLwMCy0pLV65eNVzWg+Xl5T3z84t+H1Xf2KikqOA2Y4aSstJXmQ7R0WGdc3PzwB9gTYTaqS7Ou//eic92y2EDBWKXellZWbffONbCorGx0fuRNygfxAmh0zfixKg+ceyYhpbW8pUrUSH05LyqqckpDx8+uHXzFr4CddV5tCY1oK2tDU4LtPEuLAwVJS4m7jbdTUtbuzPPGgHQJygzIyMDzQq2QFyD8wsNCdHV1R0c18XIyMjJyQG53O074YxXr/l1z85dp06cWPrFQabfBemM6HGWEHNGhoYI0F14FwRoS0vLpsamixcu3L17d+68eUJCQhRaII2Ih1HDzy/Qt8iG4YYWDHr1+u2bN3DJ5ubmKCeIMz4+/oqXl5S0dGFh4aMHD+np6ajz7EAzczOvSxdPHDu+aPEiqG0FBQVYJki0J499UC1CwsLoeJKSkiqqKsP0PDUKDhgEHbcZ0+/fu/f69etXL18SJ+nU1tcpKihOdZ7W2NAgLSUFP0rN6VUJIPqoqavP9pgTGBjo/ehRawvpUR8DExMvLx/8maioKO4IBGM6xpT6V+hhPIeEhPh4P/6U+cnMzMx87FhlZeXvkj3CHMJQwIuA6upqEbLBMjY2pqWjwyvOLs6DU9q6ujoa8lLJbt+J4Qdh29LccuPatfaODldX177JWHi1vNy8cxcvIhwTr4iLiysqKkrLysCcvXr1qq2t3XW6GxqdGiaXEElR4Lu37+Tl56upq1lbWyPa8vHxfdsPEaR4eHkRdg0MDBCCoULGWowNeh0EyS9Cfe7Z1NQUGtTz9Okzp07DenYxF4W+4TR5csibt1evXt24adO3Oa6/BMlxWlpUVVfBCaHDzPHw6Pr9fQacZnNzM/xi31gBQ8/axqakuPjhgwdoXzl5eU4urtTk5Pj4D+wcHHYO9gf27uugoZnh7k5VAq4TGDKrf/310oWL+/buRe9iYmRqam6G2m5ta3WcNCk/P6+0pGTylCnkVcHUHjC/C8rKTChcdQ2ND/EfoiIj0Y3Qv6fPdNfQ0IAQhvrQHKyzW4kHeP25AisrK/ru2zdvU5KTiwoLQaLT3R0NDQ1FREUQPYlDc6ghjHYNdNwH9x88f/ZMVUXl1zVr9PX1u36sBZH44C7pLD20I8IThqi9g/3d27cdJjgMToFLS0uJJNg9eTPeNmeuBy0d7eVLl9rb2iBo+rDiICUlVVdfv5MyCcAxaGtr8/Pz+z9//jIgsLau1tXNDXXSk3WeFAK6dElJic/jx4EvAtjY2d1nupuOGfNdviSADgyFGvw6aOHChTRkkaGnrx8QEICgjPg1CAUGwUN+9TCrLirWxsYGmun0yVOCQoKz58zpgjgRo2fNmb175y4fNR8PD4+urwy5MHny5KaGBp/HPoKCgohI1Lk6GmTjPmtWWGjox8TEuLh4VAg9HZ2RkZGNna0APz8HO4eCkqK8vDzVPp21sbXl5uaJeh+Zn5/f2NhIT0evqaWpp6cHoww1gFApKSVF5Q/mugDFK728rBwj3GnKZN8nT/UN9K2srAh2GcwZ7fb29uKi4lHklBd9vgjGcH5BgZy8HJhSWEjY0Miw29UKVIX379+DTsorKqdMnYKQJNGDzdES5BRaqampOrq6REoQNze3W9dvvHv3DkM3NjqG0mUmlt71fPEqLy8vDAQDPcM5z7OtbW1z5szpLXEyMzN9N9E8Oi1qw8XVFYLvxvXrhw4eWrlyhdrQJYlLSUnZv5f0nHKshQVMtpSUVLcUbmJqsm3zlvLychgskCvcp7KScmBAIK4wCGn7WltbGxub5HqcVRcNZ2tri0H34N59jF+PuXO7CLIWlpbJSUlXLnlB3ECUd31lTk7OaS4uNbW1d27dFpeQABVRIfeggQIDAkJDQqoqK0tLy9AnT3ueERUTI2Sus6vLUBewG2C8ZGVnjWZh4RdAqBCwtrFmJQP3RZ3+uFegeHdBewsJC8+aPftN8BtKf1cXaGhowNjo5wM5fNzU1LS4qDA7K3ugCjYIgMx/F/burKcnPNOiRYv09PV6yEMIpmoa6gjQNXAJZNZE1BtvY4NAZmRsVNTlLoIBQWpqmq5+73ZHoMwzZ8+io6e7cPZcBzna9oo4RUVFIQvARt+N0Qi4462teXh5L5y/cPzY8V/XrlFRURn8WaZnfn5nTp1mY2dbvHQp9HsPOQ+M0tjQAA0EnqAh34uhoeGpkyeTk5ONjY0pXGTSodYVFRXq6uo9fD8xjTxlyhQ6Wrq7d++0tLTCT/9ocRD6Mxo6Li5u86ZNl65c6XZzFN4wffr03JzcQwcOHDx8WFpamgonimJjYlRUVbW1dfDzxnXrINcGbcFz/4Gwf+bkKSkZmebmZjiln4Apv8RgiCxSplm+7jPNUhrEUd39uQLBu1xcnDCd0OzDwmuCMv18fb0uXpKWkfaYN09JSQmmpIeLIHC/CLUnjh0r+PxZQFAQLQgGmu4+Y9XyFYJCg3FwILS26RjT3n4KfOA+cyYDI+P5M54YvfPmz+/5ogwlZeW6+vrs7Gw1NbXvvoGFhQWsw8HO8c/hw/v37fvjzz8VFBQGs2/7Pn16YN8+M3PzmbNnI9z3XBOIiIgoq6qiMxCsiW6goqYqJS3l4+1N6Tx3MItVVdXZnz4Ju7n1/FPopRAEk5wm4YcrXl5QqytXrYKs+e6b+fj5161fv2TxErTL5i1bup3KEhYRWbZi+Ybf1x0/duzvnTupc7YQnXCsBSkX3rBbNdPU2FheVoZYAeE71GUZeAwGa6ampJw7d666qmoQvotyoKejLy0p2btr1yhaWgxd4qg56seLFy/Oep5FoHSfNZOYce3VxzU0Neno6JOTkmCqiKELHjUwNn4b/IbS03olJSXoOSt+WdmHzyIIuri40I6iPXv6dEdHx+w5c3qYdBqqAvH39avXP2JNGrKYUFFV+X39ut07d23ftn3X7l2ysrKDc1wtmTL3j7W0XLV6NeRbrxwSim3vYH/m1Km1v/0GYYECwwGYmZndunkzPi7OkEylFEJra2tubg5oUKqXuSEJ4nSa7MTBwX71yhUwHG78R8uX4My27di+4bfflVVUZs6c2fWVibNq1677ff1vvz188GBOdw9ER9ArfCZPREGzVlcP77D/XVCcNUkKV0Wlvr7eytq6ZYDOPBsScPNwjzE3k5CUEBcXR9D5asEIdSIqKurG1WuaWpqzPeag2H2YhkJgNR5jGhAQYG1jQ7Am/j9zpvt8f39Ks2ZYaGhzU5Oqah/3cYMmnV2cR9GOOnLocFZW1oaNG3uyYBKuFJ+6f+fO7Dmzu9hHBAYCv+74a8emjZt+X/vbsRPHB+FIyFcvXx7ct99ynOWqX3/t27OGiY6OuEJkRMR4a2sa8iSQrr5+UFCQt7c35BHlDE1TU1NMTAzL6NHiva8lECcaws7enoWV9dSJE8ePHv3lB8QJxz9u3Lh5CxecPn5CQUFBX1+/6yvj/cbGxrM9PP45dFhXT6/PPW0E3wI6qaGh4ewZTxYWFmNjqk4E2QdQljVra2tl5WQZGBkwyPn5+fn4+IZpBgkM++KiInY2NlgueBFEzME8WK5vAFVcvuQ1mmX0DHf3vlEmzb+RyN/vWUpKCrHVD9dR19BQUVNtaWqurq6m0LOWxsbGa1evTXRy6nMGPvQ0VlZWOE4+Xt5DBw/t27tvw8YNPSHOCRMnep46ffXK1ZVd2lzSrkdZ2YOHD/2yYuXihYsuel2i6BaOpKQkuExdA4NfVq3u87ZgaCALq3H37t0jWBNVBPEHl+nj/ZhydhNev7y8PCIiYsaMGX2bykY5//8xBe3tx44e3bZ5y69r16h+bzKAgYFhwYIFYOg/Nmy8eNlLvLuzuvD+2XPmhIaG7t+374ynJ7VNhK5asZKoMTDQUJeld0CEjP+YSPNvWvKhLs4AgyKsiXECcwkBe/b0mS9PA1mx6pdFixfDBAwX7sSNtLS0xMbGHjpw4H1EZOfrImKiK375xdHRkcicNYQl/BEwzPyf+xcVFS1fsbyLycaeQFtbG7f59s0bXV1d4vQAhLCxFhZ3bt1+GRjoNHnygNcAqv1NcHBqcvLylSv6c3F8FiWHS4aD3LVz18EDB9etX9dt8i+E2nUbN1w8f8HG1kZeXr6LN5MW0EtKep47azXW4vfffjt3/jyF+gPUyamTp4SEhVeuXMHF3ffkZfggSOKXZcs/fvxI7JNmZGQEWUaEh9+7e1dWTq6Hm3x6DmIEoZ9UVVT2J/k8So5GBNmzsbMfOfzPP4cP//b770rKyt9WBSsb285du+bMmr1j2/ZD/xyGquu6uvCGDRs3TnOaHBgQAME05MMZNQa9GxwUVFRcQpI1khKWlpaTnJw4ubiIAxGHtnhdg1BI6Es3rt/Iy8mhpaODuHGfNdPW1rbbhhhGoAhrwmKeOnHy2tWr9eRd6p04eez4x8TEw0eODJfFYO3t7QkJCatW/lLyf09JLsjL379n7yiaUU6TnajwUCgUOzIy8pmvr5m5Wf9P6Ea0Wrh40c4df7nPnAlGITLNcnFylpaUgFo0NDWlpaUHdjyAJHBlM4uxJv2Is50AMZiZm6/f0HL0yNEj/xyBjBAQEOiiwPT09CBaf3///fv2HyaH3a6vDwN3+fq1BR5zN23ciHg94H27ra3t3t178bGx2//aISIq2s+q1tTUFBUXD3gRADeAdkRXgd20s3e4fu1ayNuQiY4TB3xlE6QbYqizm2u3zq9boGnGjBkzmpkZrHnsyNGVq1fhLr4qMPG8ds++vWt+WeV55syy5cu7XemjoaGxbOXKzZv+MDA0JI6jGiqgrcPfhR8+dDAmKpp4JTUpGf88T53ef/jQpEmTqNy3ge9XLFuekpRE/Nre1vYhLm5bUlLw66A/Nv+Jdvk5iHPgWRNyIzI8IigoiKBMIusNKquenN7vVeBL36dPp8+YMeDfSwnAsd29c4egTAxOOAn8v6mpqbGxsaqy0v/ZM20dbQUFhaEu5tcoKSlBPYuIijhNmdLDVTBdA9GEm5vb//nz+QsWEK8g4DIxM0NLXvby+n1dV6e39Bao26tXrubl5cHwDdRGOhC/5bhxra2tZz3Pep7xXLhooZCQ0I+mrNFX+fn5lyxduu3PzZe9Li9ZuqTbdar6+vrHTp3c8Nvv169enb9w4cCeEJmWloaad3Zx1tbR6X/QZGVldZzkePXyFbfpbsRGDtSDgaFBVNT7F/7+SspKA5U3hgBa8+TxEwiViPgDdU0IwdVr1hz758jpEyeXrVzxLXHiV4iD39av8zx9Bg3t4ura7dTrHI85t2/cuH/vHtp9CHehpKamXjx/vpMyv8T6tb8pKir2c96Iomhubt67Z096auq3r78MCODg5Ni8ZQt1ninRWww8a4JU3r+PhNwgJdUTFDQyNhITl6Cjpwv0f5GYkABtCx5ydnGhwp3FX4F0bnhF5Z2bt4g0ETBV1ra2vHy8H+LiEV+ys7Jev3o11dlZTk6OqjZ7Qa7C0CcnJ9tPcOi/uicAO+LgOBFyx9XNjZOTE/fLy88PVQ6r/ejBw8DAQHt7+wGhCgTZp0+ePH70aNGSxSoqKgNYsczMzOOtrVE5IMJLFy95zPUQERH50fVBTro6OnPmzX1w776yspKFpWW33dXMzAwR/OK580LCIqClgereiDg+Pj6sbKxjLS0HxMXilh0cHG5evxEYENApXmEC7Oztz3p6+vn68syaNVDrD+rq6rwfeb9+9XLn7t0Du3oOMmXVml+PHzl65tSpFb/8Aqb/ijjR3OOsrD4XFIAI0TMnTJyIIYzg00xGY0MjRjcjEyMTGagTHh6eJcuXnfc8O8nJ6UebWygNdM6YmJjISNKTIE4uTi4ubiZGxrb29prq6tLSUhT+0cOH1MyacXFxsdExuAs2dnYEB1QsKrmxoaG4uBiWKSMtHU6U+s9P7QkGnrrgz4jjQ4VFRDZs2mQ13oqIp+7u7m7OLpmfPiV+SCgvLx/amZCeAE2eX0BKlY7y29rb/7H5T2IVho2NDdTAqRMnysvKSktLEOipSkBVVVVFvY9iY2MdM2bMAM7nOE6a9PD+g2d+fm7Tp5OWNZLPc4eSyM3NvXfnDlwLAlk/qaKmpuZNcPAVLy9zCwsErwGf+obhsLG1be/ouOJ1GReHveiCHljZ2Gzt7BAILl64KCYurqCg0DWF469Tpk799OkTOoa0jLSGhsaAUD4CTeKHD2bm5gO1E590QiE/P/qzz2Mf9GQOTs4OcvYmLS0tqAq0L+jN3sGh/8lE0ZoPHzw4fODg/MWLUP7+l/wroL+tXL3q8MFDVy5fXrJkibiExFf1w83N7Tp9Oobnvbt3W1tbjYyNy8rKIHYLC4s+f/5MQzq0hBNyAapXQkJCSFgYfQNiIsD/hce8uQNe2p6guro6KzOztqYGcWbm7NkTJkwQERVFOA0LC9u5fUdFRcUTnyewa0NStp4gJzu7hXxw6eRpUxcuXAjJjmpPS0s7cez4M19fVH5W5ghrdgdJKSlJKclOC8LLy2tqZoZuQUN+8En9rNkJ5tGjZWRlOxcughuEhIS4uLjAmkNbsO+isLAQPVVZRWVg90KANsbbWHtduoSQ2qkSwDog0bNnPG/dvIUXlZWV+5ZslkjcAffz6MEDTW3tefPnUejJNwppZ2dXUVYOUyUkLOTo6NjFF0EKeHh4HD1y9Pq1a8tXrOj6fBOwETs7+8JFiz4XfD7n6bl569b+n4cCexEdFYVrq6iqDqAyw5C0s7d7Exz05s0bhwkTiBMEcX1bW9vszCzfp0+5uLlNTU37s6AUnfDpkycXz19wm+kOSqNQUiMDA4N5C+afPHb8+vXri5csQYT5SgMhyMyaMwc2FBIhODi4srKyo62NlZVNTEKCjZ0NNxv9Pqq5pUVaWmqS02QVVZWJkyZBNzi7ugxJBnKYjapK0u5GXX09tIuSsjINebGSg4MDdB4KX0KZHNQDhYLPn1vJfWnSpEnELBdCpZSUFDQTWBPdrKm5aajLODAYeNYcRQZ+KCgogPqQlZWFrifCYlpaKiFsh0si79FkuwO5mpGeXlxUxE3et4Dum5GRXlVZSUN2GENcxP8L1HNuTi6Gn7GJyYDPgTu7uHg/eBgcFIyYS7yC24cHmuo87eKFC6dPnXZzc9XT1+/tM87qqqrExI++vr6pyclmY8e6urqBzyhXsaAHpymTKyrKnz315efjNx9r/iNTi2iLyDVt2jSw5tMnT92mu3V9ayiziIjI3PnzDu0/8Njbe46HRz93MqAdwZpgXwigAVykQ2QK0zcwCAwIRD/pHIz8/Pwuri4Xzp+/ce0aXAKIsw/L3VHmjIyMR6RkHRFz5nrMmz+fooN93LhxdbW1R/45wg+CnDXr2wqHwJ3t4SEpLf0pIwPKT0NTE/XZyeL5+fkRERHoCfv27p04caKCosKDu3dTUlJ0dHQoV+YfgZYMGnLAaWpqgmYifsUP/AL8+Pm7JyRTDzoDTklJSeeLKHNNTfUQlYhSGHjWRAzi5OJiYGDIzMi4cf16dnY2GytbS2tLWmpadOR7vEFAUJBCCXoGFogXcBvCIqSkxMGvX7OwjBYXJ7m3gvx8iPSysjImZmYuLm6qWtXW0NCQm5PDzMxEifzYCDqWVlZoUxPT/y1tRUzU19enHTUK1OJ18VJOdo7ZWHMxMbFuYyXp3JCqqvSMjPCwd9HR0Qjl02fMGDfeahBylMIiu7i6lpSW3rt7R0hIUPXHGYsQhU3NxuTm5b4MCMA7x1tbdz1vjMChrq4+3sbGz9cPdh/E0x+2Ky4uLi8vNzY2GfDxAi9laWkJsgkLC7OwsOh8XUFRcf7ChVe8vK5dvZaTlW1lPR5eoYe3UF9fn5ubG/I2JCTkbVtr6+KlS61trCmtjzH67B0c8vMLLl/ykpKUwjd++x4099SpU7/7cVFR0SlTpqCZHty/f+/uXT09fQz75KSkIWFNaBRePtIu8I+JiU+fPm1qbOTh5cWIjnr/PvJdOMYLuHPwS9VzCAsJE8R5/cpVcDxcMvg+Lzf3xXN/GvIMR5/XDBJZvpmZ+5g0d8BBEdZEGJKUkkpPSwt9G4J/X73B1t6Oqh4E/gjEnJvjpElnz5yBerp6+cpXb1BTV5eWkaYq1oTSLywshGmghC5BBISRmu8x903wGy4uzi9fNzA0hNh/+uTJy5cv4+Jioeg1NDRExcR4eXm/srwY/GWlpZ8/f4aiT0r8mJ2T00HToaOtM97GWlZWdtAmIdA/3WfO3L93n7e3N2Qc8KMBiZp0mDAhOyv77p273Dw8kAhdFxKxz97ePjUl5eGDB7ij/iwtKfz8mYGBUUpaesB336PTYpCqqKoEvggwJC+Q7vyToqLiwsWL4ZUDAl58/PjRyMQYgIf+UT+HK6qoqMjOyoqKioqNjqmprdXW0bG1s1VVVR2cFX+onFmzZ2VnZZ46eVJOXq4PelFAQACemJ2D48K5c2CpyIgI9+4O5KMEEBXR1hi8iDawvDHvo/BzbV1dbHQ0FAneYGNnN/il6jk0NDVQ4KrKytCQkOycbF4e3rb29hJIP/LEMv4k3+OMN18Bt19bW8fDw0sl2/wo0q11dXXHWVmhtqqrvvbmZubmrr05wXloATc50XFiZER4zDdZsWTl5Nymu0GJD0W5fgiM+YbGRmkZGQrRj7Kyso2tLWzlrNmzv3wddkROTm6Oh4eKqmrEu3A4mDekg2q5wJpi4uL8/KT9ke0d7YitFeUV5WWlFRWV7R0dPDzcpmPGaOtoYzgN/vHZampqcJyXL116q/x2wsQJXTCThITEDHf3CxcuPHr4ECTa9XHtUNmiYqKOkxy9LnmFvH07zdm5z3YzPy8fofxHiT76CS4uLqvx4z1PnwHbfXWqEYhn/oIF6hoar1++BH2Gvn0rKCikpqEuJCTE/u9GJgTE2poamLyszExooKrqKgZ6enQ8I2MjXT09tOZg2gKw/vKVK//YuOnAvv0HDx/qgyjHeHFycoKeO3n8RFnp0KxXgMiAx9U3MPB9+rSyojKm4v/sP5GRk502bdqQFKyHwDCZPHXK8SNHIaTyc/Pwr/NP0CUWlhZ9ftJP8prNzaBMCj0g7y0owpqIlS6uLqxsrH5PfdPT01vJB52Liovp6+nPXTC/z4pj8EEiA3n5tb//7uvrGxkeAfdMQ35SoquvP956vPnYsQOyG3IAQTz54KbYBDgMh/usmUsWLY6ICP/2rwhe48aNw8gHOyYlJeXl5mLwx1fEwzAhhpJygzc1MTIyCImIaGhqIQpISkpCgQ7VSEDjWo23SkxIuHf3rqqaKjzWjx6m4nW8wdXN9bKX19UrVxYuWtR1uhuEYLhtdXV1SAdjE5M+7/8pLPzc3trKwkqRiRkUEnZQUUkxwP+Fgb7BV0lsQHtoShUVleSkJPK/5OCg4IqK8ubG/7+go6OjnYGRiZOLk56eQZC8wUxRSQl0y8rKOiQP+9Eiy1esWLtmjZ+v3zTnXrMLkRCpo4NGUkpyguNESpSwJ0BXcZsxHawTHh4OUdL5upqGxqIli4n1QVQLVKCzi0ttbe29O3dL/320SUtHh17h7Ori6OQ0XJazdAtKTaHIyMq6z5xpYGBQUFBQXlaOkQ+hISUtPQiHXA8sENMNDA0lpaQsLCxwL1ycXBycnBKSErgdaju1EqiqrIL2t7S06MNnYVPz8/MrKytxy3BUkD7fnQ+Bp7S1tYUchqInJo6+BKiIlww4lZqamob6+uqamuYm0np0mlE0rCwso1lYIDXwWWqY2QY3wAvGxsT4+fmhZ3axcpK0g1NXF17kxvXrjx4+mj1ndtcH5KICzczNrl29FhoaCovQt7nK5ubmPqe3Q/Cqq6tDU6K2f3QFPj4+c3Pz0ydPvXjh/9XkAQEhMtD/i4uKKiurSkpKGr5o8dEso1EJGA5QS/iWIW9QQyNDiPVznp7aOtq9zeIHSZeRkfHcz8/FxcXO3p5CJewWqEN4TTizqKiozE+fQJ94UURUVFtbR0NTg/pZB/1h/oIFGClpaWkY/vCIgoJCSoCy0iBkPh80UIo1UV/paek+jx/n5+XzCwrY2dkZGRtTib/uFdrb2xEsYEei30fhZzUNdegpqs2s2dTYWF1V1bcFNdXV1U+fPAnw96ejowdfYuiqaWpoa5MOPwK7dBoIDN0pU6c89vZGE1dUVPzoahj/pGerPDxDs2O8x5CVk508dcq1K1fBH7jZLmZTwfRWVlaIBT7e3pUV5QsWLuTl48vOzo6LjcvLy01NThESEVZRUZWWkYZFQxPAvOLnyIgIMzMzih7s/l3ERMeg05aXlaG9dPX15BUUIPnRb780gqSnm6qqyqoqIW/fjrWw+JEnJp63DVbB+w6EF4+5c4Nev7518+Yff/7Zq882NjZe9vKipaeb6Og4COvRukZbeztYnIOTS1JSAg0kICiIJuingyec6yBE4LKysvyCAtwB8+jR+vr66urqw2IVS69AKdZ8Exx8zvNsXGwsuiM8WWR4xJ59e3X19Kj/SKCvAGI4fvToM1+/KnJ+0Pi4uNqa2kVLFlOtaW5pafnWAvYEXFxcTpMnm5qawqMUFRXl5eW/CwvzfvhQUEjI3t4eURXWBEMX7gfRd+q0qd4PH+Xn5XV/XeoGmMPGxubly5dXr1xBhOp6/oCdg2OSkxPE060bNzMzs2AFoFEgCvn4+FXUVMmnNARdPHdOnPSAZ6r5WHMY7qSkJIyCwWdNcQlxhwkOBQUFJcXF6enpjx48xNCTkZN1cnIyNDLq3KWKxtXW0v7n8CGQzfQZM4bd8PwKcMaz5sw5c+Ik2lSvu0xhXwJ6MfjV6+07/0aFUK543QI9ytfX99rlK4WFhehmrKysU5ynubu793/Su7SsjDisbUDK+SNAI+7ZtbsgP7+DPOn9NvjN+o0bhmRBMkVBkUFSWlr64sWL6KgoInVzQ0NDdlbWrVu3EESG17CEnUpJSfHxftzJQ7W1tYEBAVo62tTJmjy8PMqqqmXl5X34LHSoFBltbW1oOMgduM+0tLTgoGDP02fOnvGc7TEHPhvKEdRiZ29/7eq195Hvpzk7D/hdDDJgGd1nztzyx5+gNyNj467fDCMyddo0GRnZwMBAJkYGYxMTSSkpWHNUCyoNggNKAhx85tSpt8HBjpOdODk4kz4mWY4bN8jL/8TExISFhYkl+w319RiSySkpYSGh27Zs4efjX7hksYWlJTs7O8YjWrOkuCQsNAyCSZpaJ1F6Djs7O/TYK5evINr00FrFx8cf3L9/qouzhYXF0O7AzsrM9Pd7BmkOyiReuXD2LCkPvIFBPyMnegKRN2YgivlDeF3ySvjwoXNfaWVl5Y3rN0ZYs0eASS/6XEhQppSMTHFRYX1d/XNfv23btw8vt47mz8nOBmUyMjHJyskh8MVERRUXFX1Kz0B8HJIDRLoGPQMDarifu6HpyGAm7UblgknS19d3cXV54vPkxNFjPo99fl27xsTEhJuHp6mxMTEhAbQ6jJZ3fRcIlGZmZsqqKufOneuWNWnIT0ONTYw1tTTxQdQS6qpzvShpzbCYmLKKiq6O7vlz565fuTqaZXRubm5JSclAnQncQ9CTQURJtKOQsLCCoqK1tTUK8/DBg22bt0D2/fr7b8bk++Xi5srPzwsJCYFLHl669ltA1ri6um7fuvXjx4/gm27fn52dvXzJEjUNjfkLFgz5xgYom+jo6E7KpCGvVPgQH6+hoUFtCw+/RV5e3oe4uC+DT0tzc0J8fEFBweDPtVAUlMqvSZwB5DZj+sJFixA+vB89amxoLCwsRJ+mkp2qPQHuoob8PAChcN36dbS0dHt27UpJTm5sbCA0AbWBibxeAKQ+UBdEDOXg4FBRUQE12jvYk1IvLVo8edpUWEwwdFNzE1p21erV1L9OoWuQHtZOmbJx/YaMjAxZWdlu309Uy7evo2+DRMFS48ZbMY1mPnL4cEpSspaOTlFRUR9YU0RUtLCwCI6/tx/8bsGIk8pRbDlZ2clTppw8dnzD7+smTHLk4+EVERHl4uKOeBduYmpKtc/sewhy1nR1IRHhR48edcuaKSkpWzdvoaNn2H/gADUsV6ksLy8tLcUPc+fPV1RSvHDufHpaWitVhppv0UYGfnCaOnXzls1r16x58zqo88WfCZTVldIyMoJCQlLSMkxMzGDNr9JtDiMQrgIGS1xCHKw51MX5IZiYmUczM+fl5Q6sFSblBWNi0tTUPHX6tJ+f36rlK14GvuQksalq0KtXFpaWev3O4jnksBo/XkJK6v69++s3rO/npQiKMjc3h+zav29fI2kPbWMfrsPHx9/W3l5XW9vP8nwJNOVoFhZ4lyPHjwUEBJw8fjwtJRUO28jYKCQk9O2bN6KiosNx1V4nSKkFODnd3NzOnDrdmXz7u3j96tXGdetFxcW8rlymotPKOjo0tbVt7GwlJSW9Hz4kdrsNL5iYGEM4WltbgzWHuiwUAWVZMyY6Bso9Pz+vtbUVv77w909NTcW41dbRGS7TeoQzRuBLS0vj4uaurSURf0pyyoP790FLQkJCWtraQ77orhMokoSkRGpKCmx9TzxTH2BnZ/f0+bMtmzdnZ2bhuyqrKr0feXe7job6gfK7urn+vW373HlzByS1AD1517+ysnJRYdHoPk39iYmLlZWWfMr4RIlldLhfBwcHDMNjR45GR73XNzSQlpIMev1aR0dHVU1tGE0IfQvyKY8G5xnP3793T3jlSlY2NmIVGw15STysT15e3o3r158+9jGzsNi4aSMvL+9QF/n/ACWsr4fFqCPCZkFBQVVVFTF7N/iHgfQB0Ii1NTWEUkSF40Zqamro6OigxgY85/mQgLKs+dzPD/86fz17xpOGHE2gc4cFa5ISSfLx0ZCn7Ldt/l+OnrDQUPzDD2PMzbds20o9rMnCwiInL+/v/yLp40cZGRlKxD5cE233999/L1qwEEJeRETk7u07MdHR8CvUdpZ9bwFBsH/PXjCHi6tr/6+GeJGclFRYVOTs6qKhqdmHKyCawwNlZWVVVFR0vT20byAdT6+kNGXq1KSkJGbm0Y5OTv8cPBTyNkRGVnZ4rT/4FmzsbNra2pcvXnoTFGzn4CAjKwMlBO75XFAQHx+P7srOzrFu00aHLxL4UA8S4uMXzp3X+eutGzfxj/g5IztrEArQTt760uePI1R2RsuszMwJtqSDAOEuECq1evCkmfrRFWu2tLTQ0dP34ZFVZ9qT7wLt0URse6d6gAa4uLiGuhS9g5iYmCA//9s3b8ZZWVEoIpDTdLMLi4jU1tbq6eu/DHx56+ZNRSUlatPsvYWQkNCkKZNhUCZPmdL/PftFRUXh4eEC/Pz6+vp9u5qgoKCyimpsTDTc6kBliv7ut5iYmkpKSqqpqWloaYWGhuobGGhpaw1rDQQh6zhpUvDrIGlZmcSED35Pn7S1tRNPnbV1dDZu+kPfQB+KZFjfI+VQXFw0rGfpKY2uWLOktBROS0JKsrcXJR3+Qn6oBluJn+m+mFyip6NjZWOtJKfZGhbALRB2kwDtqFGMTIwM9P8/CPIL8FPbmkPEAhBYZGQk/LGCggKFvoWJmbSouLy8AiRtY2tz+9atsLAwW1vbIT8gpp+YMmXKAo+56enpyv07vQyKMzYmJjY2FhfszwJCbR3tZ36+yclJCooKlF5yNXr06ElOk5ISE9+8CZaWkaaG1TF9BthRXFxc39AAd7Fu/XrSnGFtLYYq2JQKzSW1Ifp9lLOry4ik+BEoEvHZ2dk1tTTr6mo5ODjl5eXZvpiLR5fl4+ej/lXUBCBOJSQkVvzyS+cr9Az0cFTElGxjQwPpCA/K5E/uM1C3SirK4LCkxI9ycnKU7vrEiYNR79/7P/eHWaG24+x7Cy0tLUEhoadPnvSHNdvb23Nycl69eiUlKTnWwqI/ukpGRkZUVDQjI6OqqooSk7RfAaN1jLlZSEiooaGhnr4+tSnCXgHyUU9Pz/sR6SwOOXn5YSECRMXExv74OMz2tvYf/WnAAQnV27kNZmZmIxPjH50XJiUl/dPoFYqMChDJwkWL8O+r10mHLeXnx0bHUO548YEFFKukpKTHXI8vXySeb+fm5mZ+yoQygLEbquL9CKAuPj5eMJnFOMtBeOYqJCRkYTnu5s2b4eHh8FXDehcKRICrm5u3t/ey5cv7tggZQqqyouKFv39WZtay5cv6KSP4+Pi0/l973wEW1ZW+TxIFRKTDDG2GOkPvvYkUEZDebGhiTaKmJ7ubTTG7m8RoNHFjwWjsvQGigBRpSu/Si4AF6ShSlPp/mcn6828Shemj95XHh2eYe++553zne9/vlO+Ym+fl5N5rbYVc47YGmjlzppu7e35uXnJyspa2NkdWRfELcOI6k4snXkPEryMMqygAD09P/Pzxc+YJgOWlZbwv0tRBIpG2/fTTMx/CWw4ODt67d6+nu1vYFww+AS+05NjYWGdnZ21tbW52TklJSVFBwVurV/v5+/Hg0ZwFXgRKqq62try8PPt6dmlJibKysq2dHTtnKHIDMF9jY2NEDE1NTQieuP04uFozc7O8vNzMjAw8jk6nc/uJXIWltdWvUVFoXEcnp+leC8rs7+9PS0tPSU5GlIkonP3y2Ds4xF+6XF1drUuj8cDvQCZ6LvA6c+p0WVnZ3LlzhVcDQWGoq6vr6euXFJf4LlwojC57eHgYDqe+vv5GWXllZUVifEJQyJ8fry2AAF+CLFtaWooLCisqKvoH+iNXrFAXyJRq0wV3WROtjlorLyuDD8rLzbvZ2Ai3IozD5SMjIx0dHTfKb+RkT5Il7PgxY111Q339Q05sQucsEDDp0ukZGZmVFRVGRkY8GGdDGOTi4rJ///6M9HSEm0KxPv6vIM04g/740WNiYuJ0PfrU34WZEyPu4sXLly5DPSxavJgjW2Y1GWnX4Xdc583jgeuHtbi6ul7LzLoUF8dcIy28u1CkpaW1tbRSU1Lu3LnDy0X7CA3HxsdnszEPBUOC5ywqLKyrqysuKmqsbxCiXAFDQ0ONjY0QKzfKyxEsVZSX40MKlcpafmwBBLf8KeymtqYW8Qc4puJGRUd7+5M0UapqakK02BJ8CQsoLCgoKiwCCTU2NDz5k6ycrLGJiQL3Z5tYADwtiaRUeaOiy6OLzP2E1MylieZmZlAVIAwra2th1EZMSEpKOrvOTU1KfvT4MWjD0dlJR0dHVlb2+eID5n3z5s2LsbHpaWkuc+eGhoVxahpSQkLCzt7u7Jkzd27fVlBQ4MGONyUlpYCgwO1bf4TZL/D2Ft7llBAZ2jo6aWlpNTU1vGTN/oEBUVExFo4Th7fp6uysrqkpKihEcFleWsY8NEJY0NraiqrOzc6uq60rLS19OqKYOXMGa7uWBRDcYs3kK1dOnjxVU1395GxVaRmZPsZeXb8Af3cPdy49l+Po6e7e/O13tbU1He0dzE/mSEu9JvIa3sXM3HzVmjWCmcYd7tXQ2PhqSgriex6wpghjMnueuzszHNel0YRi8cWfQolECgkNzUxLh7a7c/fOoQMHELIYGBoZGRtRqVQZGZln1gnDr7W1tWVlZeXl5Nx/8CAgIDAwOIizutDG1vbEseNlpWV6+vq8yX5sa2traW196uQpCwsLyFwh1UCTg7QUdWUV5fKycg8PD14O0s5iYLpX5eflnTh+vOlmEwLNR0NDT//Jea4LC1MGvERPT88vP+8oKyv7Y/Y0dQplaWQkYgy+FIzj4BZrVlZWFubnM383t7S0sraC1/nHZ58hSKfRaBDvXHoux4ECZ2VmMn+XV1CYO8/V3t6+vKwsJjpGXHwWmUQWzPkSBEaGhoYZaenVVdWIAjleSEaOPVFEP09/qK+v7+DklJKcZGpm5uTsLKQrMPFqMFETMzNFJcXAwEAI/6rKyoKC/JSUZIlZErMlJCZ3pir+vhmptLi4txdceX9sfNzG2sbB0cHI2JjjS8RVVFTA2sUlxb5+C3nDmniFiIiId9atu3gxbvWa1cIbbjLz6RcVFjFX0vK7OC9AQ319YvzvaWHQBEYmJtBqMReiEYCCMpevWPH8y/mLhw8fZmZkQEGKMHYfuHl4IL5H1zh5/ATCbncPD0Fb/8EyeOHXWu/eFXV0UCIpvfa6sE6QMDE4MHDnzh3EFrMYp2Xhl0ePWckvyhtoaWmRSEoVFRXt7e0c3xAyufVNSrq4qOjpD8XFxefPn5+TfT0lOQXUoqyszNmH8gbMRKbOLs6pySmRy5f7+PhAJ3V0dNy+NYmO9o7bwP8OFn38eFhDU4NCoSC8RoVzKcJGdOs533PrD1vq6upAA7yRIzQ6LTQsNPr8+fle8yFzhXR2U0JCwsTUtLSktKSkRPBZ82loamvPdXWFHUL7gjXhcIRLhiLGsLa16WhvB2tCib4cufSY4EUztLe1nTl56kpC4tDg5JhDQUEBXIye4G3Y+FOIiopSNTVamppFGLPcJYVFzTdv4vfent6Wlpa8nFwFBQUebAlgAdCq1jY2Fy5Eo5wcZ034ULjyx48fP/O5mrpaQGDgkcNHiouLPTw8hDRGYaaqP3bkKKJMaGQlBmCxQ4w87PifmSBUhGEeEgxw+5ApU8ZaaMgUS0tL3nhPtG9YeHhyUvLeqKgtW7cKKWuiY2pqakKy3yi/gaYUoCztL0JLU9OZU6cS4+PvMCTa0P8/YCvgmJiYSE1OLi0uHhmZTAM3MjLy0iwFEuEea4YvWqSiqpqVmVVUUNDf39/JAPNPcbGxFeU3LsTGcOnRnIWCouLWbdvy8vKuJqeUTBrByJMJzrbW1j27dysqKXp4egogPTCOTDJJiI8vLyszMzPjTbJcKEoI5IyMzMSEBBMTEx4fKskpoOooVKqFhUX0+QvOLi7M3RfgqjkM8KVIUlJS/kGBV1NSwyMiWNiB/hyIi4uNDA+3trb+8U8kMvnNVSu///d/YP/2Uzh5VDABXUuj0a5fz25ubhZw1rSzt1//3ntJiYn1dXV9DDz508H9v9XX10O+8LF4zweZTP5y09fo++dOnx4fH+/u6upmnHoG1FRXf/P1pjdXvuXm5sbfQnIE3GJNbW1tNTU1/4CA1rt3i4qKzp49W1dTO85YPN33oA/mCwGFL3Dp6RwEPCYoB3FGQEDAzcabOTnZCJqbm5pEGNs3uzo7BwYG2Ml0zFWAtLS1dZpuNnV1dvEsxTweFBoWuvnb79LT0oJDQgTw7O4XgjlI6+DoePDAAYSbgpByGkTu4OBw4sjRyopKBL4cHO8Sn+Rgka6Ojj99qI+Pz/lz57Zs/uHk6VN8P7SZNUDRGhsbp6VezbmebWhoKIAC9wm0dXTWrlsbHBxUW1sbfzk+Iz3tYd/vqynb29vjYi8KMmuiYt3c3UH8S5YsKS8vO3nyZHVFJfNPCJRv37olXOuBnwNusebkMX4MyMrK0ul0eM+qqqr8vLzz587fuXULX3gyxiXgYGZ8huuXkJCAmLK2sV7x5psN9Q1paVfjL11uZ0x9CywQHllaW2Vt315RcYNCpfAmSSxqzMbGZq7bPLS1nZ2djq6uMA7ugSHMLMzJicoZmZmCwJoijMVWqhTK1atXnV2cOciazFO0nmwMewbowv/4/POQgMCE+PigYKHZYv808HZgI9hhZWUlfLcgz24yE3fD26ipqzs5O4MpMzMyzp8/X1tVDY0+/IcJEUGDKANSUlJ0PbqPr29DQ8Oli3GJiYl/qsmEF1yfIEGfFBUTw4+trS2c6foNG0pKJqfmBVnx/SmY9Mk8JQ5i397BfuN771VXV0MWCDIrIFBWUVapr6t/6PKQZ8NT6Pzh4eGpyckHDxyEz50jJXxJD9CmJBIJrJ+anOLr6ysIq75he+HhYZu+/Ord9e/ycpzGyMho5Zo1X/7zC1MzMy0tLZ49l4OAH3d0dvpt3374Hg1NTQFfVgPbm8GApqamhoZGWHg4+P7ypcvHjxzhd9GmhEmfLyoKjW5lZWVpafnBRx9C6hUVFr34SiEB76znyfFhVgzw7LkijLi2sbGRUwt2mG/BHMSDV+XIPbkHkLqJuVl6Wtr8BV4cJ/gJBv70nurq6h989NGmL750cZ3r4eHBPT/1+PHjkdERbggXuFoHR8f09PTEhIR3168XhAVfdvb2YuLiiD+WLF3Ks4eibt//4P20q1e//+67n3fsENIhd1NTUyqVkpeTY2NrQ6FQBFnpPgHTZ6LCbRhAK/C7RNPAEz8JtxPCAL9LxDEItObiICZEROZ7L+B3KfgDV1fXlKSkuto6Go3GwakphD7j4+OPHj36q82gLi4ubp4eP3y/WV9Pj8q1s1C6u7sHBwYRT3Nj4yy439nZOTcnp87Tk06n893VIvxd4ON9/vz58IgIXgZMqNtvv/9u/bq3L8bEhC9aJIy7COTk5NzcPQ7s319cVKysrCyM+XUFfCnTq4NXhTVfZUBZq6io5uRkOzo5cmoP5eSGHA3q8PBwT0/PX21eBkO/8+67JYVFP2z+4YetW4QxOe3kcIK9fV5eXtKVK2BQQQizfHx9z5w8VVFRwYO8/E/DxMQkYsmSPbt20/X18WhBiLynCwtLi5QkyrWsLFMzU01NTb5rIAJCCoI1X37A13v7+uz7dd+91nsIVnjp70CoX2z6+tOPPj504MCadeuEcRGmjo6Ok5PTtcxMGxtb/OM7W4C9lBgngOIXXhZm5syZS5ctLSoq/HHr5D9hzPMiKys7f8GCrT/8kJWRiY4gCBqIgDCCYM1XAkZGRqIzZhQUFNDoNB4fCW5vb7/m7XVbvvteQ0vLx8dH6Ab3ECI7OTmXl5UnJSVpaWvx/chJKI+3Vq6M2rNnzdq1vCwMIjMFBYWPPv74m6++PnTg4PqNG2RkZHj2dE7B2sba1s42PS3NwsrSwMCAe9Y4wgCXbk6AvyBY85UAhUKxtLIqKiz08fWBxObx2NSiRYvKy8q2fL9ZRUXF0tKSl4/mCDQ0NRwcHGJjY3OyswXhDBDXea47/7sjNzfX39+fl88Fx4Bp3nzrzSOHj1yKiwsOCZGQkOBlAdgHJGNYRMS/N32TkpwMa5STk+NGX4CFDAz0P8nrInSAMhOobejMbYqCs/JZUMpBgNvw8PRITIivrq4mk8m82bj5BHAin/3tbx9sfO/nbdv/8/13VCqVl09nH3AiLq5za2qqk64g3NQ2NDTk7zgtKtDVzS3mQrSXlxePKXzWrFl4dFNTc2xMDIlMdnV15bEtsQ8ajeblvSAmOsbExORJ4ifOQkZaesYbb/T29HD8zryBDo3W1tb+V1t4eY/+/n5RcTHBOZPxVWHNsbGxh/87s+zVBI1O19HRvZaVhbCJ956ORCJ98rfPvvv3f37bt2/j++9z6uxJngHl9/L23rN7d8LleMgOvpcfUea7696ura014fnpSzIyMqFhoR2dHSePH1dSUjIyMhKuUXeELH7+/qUlpefOnNXW1qZQqXyfq+YBerq7RV57bYpjAxQKpet/yfAEAY8fPxYXnyUrJyiHD74SrIleIScnV1VZwe+C8BOSkpLunh6HDh5qa2uDs2BzYAqXi4mLj46ODgwMTPESU1PTN1et/DVq77EjR9e987ZwDe6BGMzMzDw8PK8kJuTl5Xl4ePB3ZZOFpaU6hZJ05QrvWRO9SVVNLTQ0NGpP1OmTJ+esXSt0qQ/k5eUjFi36z7/+FR8fH7l8ObrGS7+etqOjg+kG+V2QlwEvYM2enp6nMwgLKWAuigoKT7Kuv7JwcHTc9csvBfn5GhoabE4SgEVkpGVGRoYf3L8/9UtcXV3bGAfgkMjk8IhwwZmomApmzZrlOd+ztrbmctwlVKCBgQEfYxQUxi8w4HJcHJw+4mAePx0NZ2xighY8efxEzIXoZcsj+b5IarqwsLQIXxRx9swZXV1dN3d3zobLM2fOFBUVG+gfGBoaEpzzd5kph6byTTExsYry8jFG2nACf8TzKlFGWvrR4OBkaC8wGB8ff8UHWtmBsrKyg5NT0pWkhX5+bO6eZJxKLTYxMTH1rsXMcuLn59fV2Xni2DElkhJIVLiIE/wUEBj407ZtoApFRUXe09UToDJRe7/uiSorK5s/fz47txIVFZ0tKTkwONDf3z/19dUIte0dHDo7u8Dc8goKwSHBwrUfF9br5+9fWVH5a9Reup4ehULh4M3FZ81CTT569Ojx48eCw5pTh4qKcnNTk+CsBhoaHIRx8rsU/4fn+SwJCQk4tdERAUqzPjo62tt7n0anTfdCUTHRkZGRrq4uBQUFbhSMBYD+eZzCHq3pu3DhZx9/0tDQYM6PjOTgWgQl4RERkGLHjx4F8ZiamvK+GCwD5TcxMQkKDj596lRqSmpAYAAf9/ypqak5OTudPXUa9MnOkhbwB1z8w74+uPhp7UqSkpLyWuDV0d6WlHQFzerm7sb31cXTgpyc3Oo1a9a/++62H7dt2bqFg4VHc0BVTGatGhwUkP05jY035eTlp/hl5oHBPT09ArKltbOzE/Y5h7db5p6D57GmmLg4fnrv9w4MDAhI9Ykwcp+qqk3v1EZYAMKCifFxgTrZtb29g6ZH57GjsbCw0NDUiI2NZZ81xcTFlMjk6a4aQFtQqdTFS5dG7d59/MhR2fdlOSvzuQ14wwXe3rdabp0+cYJG0zW3sODLWhjEmiiJt4/P5m+/gwYyMDBg+VbQUvDy6OOQ8/JTdqxM4PtBISHdPb3nzp5VUFSw4FNtsAxtHe2PP/3k7598euzosVWrV3Hqtog35syRbGpqEpwIqa+vz3TKyaSUSCS0Y0dHhyCcjzs2NjbQP/D6669JCAwHvSDWBPoePADZCAhrjgyP1NfXTzfWnNygraj4ePhx6927gmAHTDx4cB8KncdDlGhHz/nz9+za9eGHH7J54iYkFZlMvnfv3nQvxCsbGRkh4ty9c9fBAwfWb9jAzgAAHJO4xCxRHooPxFjhiyIqKyu3b9v+w9YtiPn4spYE1Qg/qKRMzsjIYIc1wb54I1Rj//TnPiaP76ZQFi9ZvOOnn3/du/eTTz+l0+ksl4T3ADfMmzdv3bvv7N2zR0+P7ujkxJHbomkoVGpdXX1vby9Hbsg+Km7csHdwmOKXVVRUUDO3b90ShN3VYB9QPpOM+F2W3/E8ly01iTko8aNHj3hWoOdjZHTkHphvmsckoW/LysiCcdvb27lUMBZQUlSsb2jA+00gXpNJxbZcTU1l87hExJrg3dLiEhauRXDj4OgIn3LyxMmY6OhFixeznLGou7tbVVVNRpan42Bgyg8/+ujY8WN8nPsBVcvIyDg6OqalpEZERLC8PBL+UU1dXVpGhrXNBrhcT09v5epV//3p55MnTrzzzjskMpm1kvAFYmJikcuXV1VWRe2J4hRrAhCUPT3djfX1tra2nLony4ADv9nQsHLVyil+H9rawNiotLQsMCiIqwWbClD4vodgzdnCwZqMDN0aeXn53V3dvDzP76+AUP0W40Tr6W53hX+RnCNpY29fVlbmHxDAndJNDz09PQ8ePECMxfsRLWVlZf/AwP379rPJmohRoEnrampBfrKy095KNWvWLA9Pz66u7suXLyuRSD4+PqyF3UUFha+/JsLjpSjQYYZGhl999RV/13qgCezs7S+cO1+Qnw8xxPJ9YBKjwyNlpWWgDRZaAZdYW1svjVy2Z9duVVVVaCDhWhkExfbVpq85u4BDTl4elQDzHhwc5Lu7v3v37ujoqMqUUwfDvKHGfvl5x6ZvNnGzXFPCw4cPuzu7VNVUBWfbzPN6CPMM9JgL0c3NTaZm/F+1AV1/q6UFwRl5+mIW/oVOoyHAQhsIQpcG/Q8NDYJ1eB9roksEBAacP3u2oqLCyMiI5ftApFOpGv39/Xfu3GGBNZmhUnBI8N07tw8fPEQikVhQ5Q8mcR/ajvczCJA7PM7o+0egKXV0dEB1qamp7LAm1BuJTGpvb4MAYi2BA4jT28cHVg01htDfw9NDuI7i4vgiQYVJKLa13bt//z7fWbO5uRndbVqRj4mp6fDwcENDA9/PY7/fe3+G6EwanS44ySheoCuhHOUVFFDpaHu+LwaDXKqsqNTQ1GRhxT9cvLGJcWxMTF1dnSAM1tfX1UvMltTVpfHFuZibm4Npkq4kGRoasjwnB75XU1ebIy2Vn5cH9mXhPrgETbl8xYptW3/8bd8+aWnp6Z5h2dLc3NXZ5eDgyHcC4wuYm3mMjI3Onj5TXV2tr6/P2n3g4PX0DVKSk5tuNuF31kwCMmLV6tX19Q1bt2yRV5BHL8MnwpI9gOPllJKSMjA0SExMhIkilOdvPRQWFGpoaUGjT/0SXV1dKKGc7Gz+siZ8fm1NTUtTc3hEBB+L8QxewJoqDNTV1nV3d8Op8bftIYSjL1z4atPXLFwLCwDdKquqXMvMAmfwV7bAFPLz8/UNDKSkpfhSgFmzZi1ZumTH9p+Wr1jOjsqWl5fX0dYuyMsPDQtjeW0RVOSat9eBOBH+wu2SyOQpmtn4+HhhYeHsOZI0PbpwRTYcBOIYS0urmJjYvNw8Oht6HC4+/vIleElwMMuxEbTpP7/459dffrVn9+6vN22iUqnCwprcgIGBQdzFi1VVVeYWFnzMJAVvk5CQEBISMq2rZGVlfQP8Y2NjFy9ZwsdN1Q8fPmxtbVVRVRWo5NUvqA7EEwu8F0TtiaqtqVVXV+evbyrIz5eaM8eM1S0TUH8mJia5OTlLli3lbx5RhAWNDQ2hYaF8jJC8fXz27NoF8vbx8WH5JmBKUzOzihsVVZWVU1+h90eYmpqGL4rY/ctORSUl5qzYVLxtR0dHWWmZBlVDECbd+QglkpKlhXlmerp/gD/Lcz+ampqGhoaNjY23b9+m0Wgssx1E2Mb33/v4gw937dz1+ef/mPoewZcPkOlaWto11TVtbW0aGhr8KkZxcXF7a6uT87QXOkVERCwOCy8oKLC3t+dGwV6IiYmJ9vb2SYOk06e7J4qreLGIQInl5GSvX7tmamaKuJNf4vHRo0dnzpxxmuuira3N2h1AUWj+9KtpaVevBoeE8EtAjYyMgLkh50H/fJzwIJPJ7p6eZ0+fdnd3Z3nPKC7U09eXkZVNTUnF67C8NGZSnC1YcOfW7XNnziorK3vOn/9CbT42NlZZUdHR3uYy10VwlgnwBZCDpmbmRUVF0C5Ozs6s3QS9w9ll7t6oqKysLHRzdub+9fT0Pvv7377+4kvc7f0PP+T7rB6/gDp0mTt33759lZWVqqqqfDkcBoHm5bhL+oaGLIze4xITM7Ozp89YWFjwJX/F8PBweVlZS0sz4hyBOlrnxcwBl+Tl7b1v796iwkJ5Ly9+DTVkpKdXVVRu2LiR5TuAJqEAHJwc4y/HW1lb8yvlNOR8Zmamnb39tKYZOA6oH4Sbn370EZvnZsAd2NrZpaWmwjwcHB1ZHiEE4y6NXNZ6987hQ4cQcVpaWj6/n0CEpqakqKqp45vClZaP40BF0ek0VTW17Oxsaxsblh2cuYU5frIyMg30DaxtrNnxU3NdXVetW7tj+3ZdGs3P31+4cgZxEIZGhmpqqhlpaUaGhhR+jFc3NjTGXLjwxddfseC3ccn6Des/ev+DnJwcV1dXLpTueRgfH7/Xeq+osEgPwpzVCXsuYUruxsbGBg0ffSFaU0uLqweg/xXa2tq2b9vm6ubGZkYbGRkZdw+PhoZGEOfyFcsh0jlVwimir68v4XI8/JGDowPfl/KCLEkkUmJCgqGhIcttirdwdHIsLipKTkqGKGEnizf02dp33tmy+Ycjhw7Jy8tra2v/FQcPDQ1dv3793r22sIhwdaFKLcQlkMhkUxPTa9eympqaEOqxdhN4ycCgoKabN+MvXyYrk6lUKjs9PTw8/O6dO7t27oJJODo5CVfOIE5BWVnZd+HCqN278/LyoQV5HHY/fPjw0MGDFCrFk9VMxRDEdg4OKD+dTse7cLZ4z8fg4GBWVlZzc/O7G9YL2lq/KbGmrKzs0sjILd9vjomOhjsjk8m8XE1z//79vXv2jI2Obdi4gU3RiqAEssXNbV5CfIKyMnmBtzcvdyzA119NSQHB+PothBXy149M7mGVlAwNCz96+HDk8uXsdAkNDQ03N7cL589fTb3qH+DPjmvQ1NRctWb1D99vPnf23Jq1a2Bsf5Tno6OjZaVlifHxuro6zIWaLD/upQHqXN/QIOtaVlFREY1GY7l7gimDQ0L2799//ty5RYsXq6qqsnwrdNV1b7/d0dGxa+dOWTk5Y2Nj1u4j7ICJGhkbX4qLQzdBKM+zkcaxsbHEhMS83Ny//ePvLIcHaMSN77/36cefHDxw8J1332FhgxlrGBkZqaysjL90CWGSIKSJeAZTHdqCl1+8bOm+X389c/r00mXLWF6ePl1AcZw/d/7atWsb3nuPI2OqiI3mubndvn0bCkBUVBS/80bIDA8PFxYWxiOwMzJ0mTtXEDIUTm5Ot7U5ffpUbm5uEBtJQGbNmuXs4nzzZmN6WhpVg2plZcWOazAzM1sauezA/t8oFEpIaMgzI0vwBY2NjWfPnBGZEPH18+PjqSMCBXAbBAdFXb24sMjb25udiV6EF23t7adPnR4bH4+MjIScYpk44WTXb9jw5ef/3Lsn6p9ffsHjYEVAIC0tvWTpUoQcR48ckZScTaPTeTChAGVZVFgIX73Ax9vB0ZFlXz25ZV9be/mKFUcOH1ZXVw8NC+VBWg/08fr6+pMnTpDI5EVLFvP3INs/xVTbDy3t6ura1dV16sTJnu6et1atRC/laslEGMnSoNHOnTu3LDLSd6Evp24LVxsWFobI7+zpM4MDg55e87m9nGRgYOD6tWvRFy6QlZWDQ0MFxNfDG6qpqVlZWyMC9vLyYidGVFBUBIcd/O3A6ZOnxERFjU1MWCZOWJqHh8e91tZTJ04okZQ8PT2f/And6c6dO6hGGAZ6MjvJV18+IC5HtV+8eBEi3ZnVNUEijPBi4cKFcJfo6WOjY2HhYTo6OiwTJ5Tuex+8/69v/nXwwIH3P/hAEMQi74EKXP7Wm1G7dkft2fPO+vXsbBCaCiDQ8/Pz90Xt1dbRBmGjztmJcNAfvRZ49fU9iEaYISbq7u7O1WOjxsfHy8rKDh08eL+398OPP+bj2uPnYBqqB5wfHByMNjh6+PCPW7aEhUfY2NpwaaQeWokZUlRXVfv4ePv5+3NwZOONN97Q1NKKXL48NjomIf5yU3OT78KFNBqNG2sWYATtbe2JiYlXU1MoFGpERAT8iOAMKkI5Qopu27K1urqaneQPeCNUYEhoKMz90KFDb61caWRkxHKTIfoPj4i42di4Z+cuXV1dZs9hRpnHjh7t7uqOXB7p6OQoUMvq+I7JNUF6epKpqcVFRWhKdjomrvX19RUTFbsYG/vz9u0BQUFOTk6sER78tYWl5eIli2EYsJDAoKBXc+mWnZ0diGvXrl07fvr5zbfetOPaXo779++nJCfD4cgrKixdtoz92TS04Jw5cwIDAwcHhy5dvHi75VZoeBiXyGxwcDAlJSXm/HlRMfG1b78tsKP607NgdCc/Pz8VFZWL0TEgTmMT47CICD09Pc5yZ0dHR1ZmZtKVKwgH0UKIcTmelgiWBPZatjwyK5OakJAA2nBycXadN49KpXLKF4Mv+/r6CgsLr8QnIEKyd3Tw8fXFQwUnL5QIQ0jSaTR1inp6WpqpqSk7Hg31ZmllOTExfujgoR3bf1oSuQyulmXDQOS0eu3az//+9z27d//j889xn6KionNnz0KCrFy9ytHR8ZVdlvkcwHphYDXV1Xfv3oXaYOdWqPAF3gtU1VQvxV7c9d9fkhITA4ODLSwspsudExMT6MUKiopDg0Mnjh1XU1cHf7BTMCEFepatnd0bM2YcOXx4+4/bAoODPDw92Vk690f09/dXVlbCbVbcuGFlbePn74cYlyMaBcQpJy+/dNlSOVnZxIRJb4ab43U4OLc1MjIC4R53MS4zPd3B0SE8YpEuTVdgBRYrmZptbW3V1dUzMzLwkv/e9I22jvb8BQvAnWBTdt5zeHi4ra0tPz8/Iz29s6PD2NjEc76nkbEx4iFuzKEyD92cZDJt7etZ165lXctIzzAwNHB2doZmZ2fiFnyJ8hcXF6empDY3N4OTIlessLWzlZWVFSjKFGFUAjyarZ39taxMVD6b6QJERUWtrK1FxcSOHzv+a9Te+rr64OBgEpnE2ltra2uv37jx39/8C2EK1O6VxCswsHfXrwc3E5T5p4AXs7SyKistKyosZH9IA62JmFVVVfU6Okdm1uZvv0OLePv66hvoT2X3IZx4a2trVWXV5UtxvT09hkZGI6MjJ44do1Ao/N1zxS8wc9zDscRciD596vTVlFSfhQudXZzZz7iC+LK8vBx8A+eprKwcGhbm5OwMSubgmBacIdyXX4A/vFl8fPyunbvgpefOmwepjc/ZedC9e/dqa2vjYmNbmpvlFBRXvPWmm5sbWbCnwFkkOdh9cEiIqalZaWlJXl7er1FRIhMiGpoajk5O6K5wxKjKqcQZY2NjiMrRu2pranJycupr6yZEJoxNTIKCgtDNeHAkyGS2ATMzLU1NByfHkuLi60BWlqTkHHUq1cbWBj0c+kBaWnoqEhvND/NtbGgoKS2tKCsfGBjQ09cPCw+DKIMpC6yjx6uBhzIy0vPz8thPsgNXi/qEI0hJSo6+cCEjLW3NurXWNjYsjBbAyxgbG2tqah4/ekxaRgYEjOiHQqUKrALlO6BOIPiUVZSrKiu7u7s5EsqQyWT/gAC0YGkxenrub/v3T4yPw54trK3QNRQVFGTl5J60CPpyb29v693Whob6G+XlfQ/6ZsycqaOrgzvQ6Xott1oO/XYg+kL0ylUr+XtWDL8Ab4b4761VK23t7UByR48ciYm+YGVjY2NtrUujTSv9zejoaHt7e1NTU8WNCjgu/I6WCggMREiDMIAbkQZuKCUlZe/ggD6Yl5ubkZGx46efSCSyBWBlOWkMiopTGahDyfv6+hCwtrS0QOFVV1Z2dnYaGBoGBAXZ2NpSqVQBXP7zDFh3QPCPevp6YEqXuXPvtbaWlZVXVVUeO3asr/e+qJjozJmiaupqmtrasyVmKyuTpaSl3/hfwDExMYFq6urqRt3lZmeDOB89ejRTdCbsyT/A38DICFwF0uXZrBV8jYysrLm5OY1Gc3N3b25qunnzZnn5jWNHjj7s64P9zZwxQ1xCQgP4iwVQebk5cBB4i5GRkcHBAXtHJy/vyeAb3wdbCHhuFPRkSAOarm7a1auu8+axvzAKPhSmH74oAurn7NmzWzb/gDp8c+VbJqamU88EDXeQl5t35tQpdC0YT39fn7unhxaraaFeHYApITWSU1Kg3zk1AIieiC4JpoSvhzSsr6tHFykqLLpw7vyjoSH89fXXf3fQ6MsjwyMSkpKwfEhqbR1tXV2agoK8DKM7k8gkxBMx0TF0PbqHhwdHyiaMADs6Ojrq6+u7NzSAfgry82POn589W1JVTRVdRo1BP+iGzyh18OLgwMD4+HhVVXVPT3dxYeHjx49Hx8ZIZGUjUE7gpC5BDcPbcHVAC+2I3k0ikUCfDfX1JSUlObm5sbGxcO9ioqJOc10kJGZTqZRnCj88PNzR2QknCe9aV1szMjIKbykqJqatre3i6qqnR9fW0cErc2lYkeNgS7bjDfGeqqqq6FH6BgZQmiDCrs7OWy0tbe3tXV1dnR2dtT01dbW1jx89fu3/v9La1mbOHCn0Q0gkVTU13AG2IikpCaHBl2FMPHQOA3AQiA79AxArDnQx6P32rVuw17ut927fvv2n18JwLSyt4KTk5OXArczYFC8iOKt+ng+EC5ZWVvv27q2urkZ/5sg9UZMIYeE3oYWzr1/b/O13ErMnl907OTuB/DQZeuLprgXLefDgARQovp+UmIB6ny0paWtr8/mXX6AaP/rww3Pnzn366aevbJb2KYI5f5aTk1NRfgNCkIMzT5O0RyLByCEH4fKGBoeGHg3d7+3t6e19+mv4huScOXALErMkxMTFnh5igUm4e3jAG1w4d06bYQOcKpvQAd4G3InYwMDAIDAo6FbLLQgRGH9pSSlTi6Adn3GDI6Mj42Pj8Jy6dJqaqto8NzcSmaylpU1WJqOVQZZoIN5QDtPtM4UU/MbDhw9R/lu3b0ESdXf3NDc3Hz548JlyjE9MoL8bGBmKiYnb2NlraFBVVFXJJJI0wwngbnhZoeBLJjgz2IV3ns2AgoICYzOvxRgDUEaT8nNk5Jkj719jLHB//XX4w8n/mCYiIHN+MxjAu6DMsAy8wujoKH7H/391Cdqb+QpvMN6Fl6XlCNDfjIyMqBoa8XGXrK2tOcVMqI1JWe3kaGVttWTZsvLycoSPRw4f6enqYlbX0/0E/YphLaMUDQ0Lc3NrGxszc3Mp+F8JCdT8xo0bd/z0s4O9PZwFR8r2EoNCpUKd1NTUwAuznCfor4AmE2eAOeQ+zsDTX3hOR8bn6FABQUG7du68FHdp9ZrVr+Y4LROoSXQQKSnY+Bw1NTUbG2sEjojJRkdGIB97798fGx175hKqBhV1iO45A25m5ow3/ge+lF+E4TekGWDQp+UYOirD5yMI/uOXmSVnmge6P7PkQsSUT4PDLp5pCsISYz0fT97lpd/hgDdVIpHs7O2rqqrRYzl7IAxThUALwzV4eXmhR3V1dXV0dLTdu/d070JkieeqqKjAHaN3MfTU77SK+nedNy/7evbO//5ibGLC1e1iLwGgR62srbMyMktLSrS0tLganU9X7KJZTU1NnZ2dL8ddMjQ0dHMnNND/+RkxxiIDEcbu52fCjCffFEya+d3nC+rSDY5D+AIjAtyApKTksshI7t3/iWuAE4e4ntboHK6dTLCybOkXn//z5MmTGzZsEEzfISCY3CJpYfHTf3cw9Qe/i/MsYGk+vr71dfWX4uLoenQ+HqMksBBYdiTABMGaBIQAoFtdXd2Q0JCLMTH2dvaWVpaEW3kOENlTBDipPZVKXeDjvWvnzqQrSUuWLhHY5eUECPwpCNYkIBxAhOrh6VmQX3D2zBkancb782oIcBC2trbFhYU52dkQQEZGRgKypoEAgamAYE0CQgMSieTt431g//60q2l+/n6EqxVeSEtLz1+wYPuP25KTktTV1Xl2mAYBAuyDYE0CQgNxcfHJ3DdlZVWVlfO95r/KKzBfAhgaGrp7uBcXl9y+dZtgTQJCBII1CQgTEG6uXLVqaHDwpV/Y/NJDTEzMzd1dTk6e78ezEyAwLRCsSUCYALJkP+0fAQEBlQF+l4IAgemBYE0CBAgQIEBgqiBYkwABAgQIEJgqCNYkQIAAAQIEpgqCNQkQIECAAIGpgmBNAgQIECBAYKogWJMAAQIECBCYKgjWJECAAAECBKYKgjUJECBAgACBqYJgTQIECBAgQGCqIFiTAAECBAgQmCr+H6+gAJpRP9krAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 1" align="bottom" width="301" height="169" border= "0">

 • Nájdite bodku umiestnenú priamo nad krátkou ryhou na úzkej časti hrdla. Táto ryha je miestom, kde sa ampulka rozlomí.

 • Jednou rukou uchopte spodnú časť ampulky.

 • Zakryte bodku palcom a použite ukazovák na uchopenie hrdla ampulky, ako je nakreslené na obrázku.

 • Palcom zakryte bodku a zatlačte smerom dozadu.

 • Vrchnú časť ampulky opatrne odložte na likvidáciu do nádoby na použité ihly.


 1. Ampulky s celým krúžkom (krúžkami):

hLenaaKzTLxVXidprO5S4pVq45W5LXjff6jJi5T4f+YjyF/j8EMd4BoHjWI8w7w3m5jlPKVM++atHEaPONw6EkuYbHLEvJ+VOP64j4gp12JbTaTbjQLowP2U92qcnd3yOkrzhrVE3a65ze1E5Za7czZ7iTCHnikaWPSosFp8utugQlqiSKqtcBSgmPhgf05gyKnsNhlCSEohsGpuQz8pyWz1xw05B1hPBycTG0As7d/66Kj/fo+xb2PmLJc/qLRjuTnHGyS9x3MiMH5bbcuU1AlwKLVMvP11+BLLl+TS1jssgbNYmsX+tp45sm7KcnLwlLslm91EGpYm8MKt3/fO9C7/b0L5V5rYbnjUcqYMrT8s+xO77cmI2GIf2/R6yu0DDcsrkUs6nC03yls2OUSFrssoULUbBzsh3FCT9htlJCzMvEgLKzdcAs+i3rHWhGMt6hHtzO9ZjRRGOOt/wyhmiqYQjiWY38/Jlh+yLtGnlpzhO0G6VQU36QGhSarsIaqGW9Nj60+Uh3KMreHa0M19ceUL2+pza+PY7lRTCZGalB1YafzmwW3iBtPSiVLrdjxdPKk4RCLXbbQqPDa/W3goDnyCkx8zalepP/0P6GGTAxr/dykeNHiWLfS+EIHyZ4uRON9V3ViZyu/El2k2vtHlnr+872DoaTJu7nFll9Z7u+k0nfVMWny3WSbFBVkH9DnLTUZbrlAOHlsJwdebbHNb+Dj5F+mRRkg8uKIVJlZinuJxZPKs0MfpzuWRecmL6YELHZZQs2NqgYAPK8aVCV8nboqHoSv1HvsDVqAUTNWZkhEBYWz2JY7cNtKrRpJXOwsNfLbIayaMCTQ7z//rHH3pabRG8wSFBdn63hZj0pK6Wq62DlyS9X4H3goQ116EiLHN9Hj5Ky5JVQ+SKx2ATqL75y7JjuKE48nVdVKhW04wnblLg9gscsSamC9rhhOXEozp2SvNGyjp2o7lsD4jy2JCl3VEEJ38olNXehr0MHeMuVUdvyOsNOza+QeWlr+zmGRDqaUZtPa9hBUhZ2a4QyT5utXwdGIq8yWnOTJOV0Nntkza7YyNTdRng7E2imnlO67XFdClBXZUfGka2HmRXI3i122qMLqWSXQaTr9bCeTOxOfh6lyWEwwHipZEuSnqp424boThx827KjTRz/5cU3EdpK3bd4wddNY+qXyni1h37fUhziY33ES7m27vOQuOmDNqdopv2TVztto5PU07Zabxsr9rca34beW2v66qMuEflj4zF5e2GaKqR4T2QhlcuNJzbDmUEs2O0JClxeXEotdlpAXu3kswNXKxktePzyyzUGxnPsEVXE1umSnXbp1MbQfNGSvPXcb1CkIvgNfXCqacFHVWXaGufL2tsWH/2CiqfphCZNcYXkxIm8Id4L/ledbLRaZ2ESE/O9qz1eo03w2VVvL5kBbXk5tMbOEQ2tWFT+O6gdlEHwcXY9sy1ddiceTqlKncvLhCl9eaB2LXbaQV8DHULzbQiuqo6UntuzkRfJs+cfomi7W+gaLI+g216buv1n5Ic/PqVHlIEXl7O/G7gadRi9vfMBZnc9u2QM94ajPTDX4R6rdq1XP45mscns/WrySwhGbcQs7GPmt9QUU/0aHsgUTRNQi5b+ObrkPWBupdM7iCYf5ADweODMc24OWX16Px5Oi9tf3rz7y8FMf/rg8by4iFrtsYdTuBEE1sFO75YRDnengXtvRNFc4CV4lZwn6I51637wMY3e57b5t1lnF2/2v0bsVF7s7+8Dpf9ADQpXhtTBpeEweQC3AzNFtdLe/WNOJ4ullS6RdK790qAVjbehomnhm/5ba/vrMuKYvSDytYbtZqnCok516em486ai9ywCCfg9Am0PGz8+PsqWbnti5NdfinlhVpiOd1ncttjvk9Vatpe4Dz7DEr6tRjjIK3f0I3k/iObJoXW9E6UXVYeWFaXBzCpy1s/cZqVRGetMGOUd2rKh6ZeiBTvB/PxvCyURGfXYQ8khE8Oihzd6QucBzezZmWUJqnfke/JZ5A8tyt+YId0HCkedUrHjpoOJgEHzlXoDSV7KSdahCDESUPuuDwZ4OB945+c/qcM3v74zd01d26QLUw2Ru5tQtsumJHVnSFO1vmZrqkyIMJX652hmKB1MO9DndO8OkFC+lV1sH77wgWU6AbuCx3e7Wwxp9rfoEeNuU33r5Vd7xbpZZ6rspNhzIyVto3GbFw7+rzHtbbi3Ixabj0GZPCx28tvsP2bg+1CdM9XwYb6aZIcj+N0xTdxcgYh/zy+hBrQC84HLRmky0XUuFVlcV54eDPfs8vcodNm0a56dcvSVch7jCyfEVtsmJnUnRjKqEtntcVXyblrtjbEgLyiEf+lkQODPpNMIdoMVMGGc7iW8+Q8dbfc9E5fd0g9PjjwubRtVlx3b+TPlrUl/cQhpyFABqTxgUOPITtQNafviR00N1/dru/5q7GaO201mZ2J2UqGP7T6e73IWQDIqrW/9ddyjSxK6VU8jXjyiHIgC/n/TOA7vPkkLU8mIXVfUroiF8brPuzykDwyaXL8U1o/nZzW12nSl3I7e9VDY5sXOhksDyetKjFgrVwz1nuQAmudOkifmB19ttXhJfne223kO8ovWi5AEQr3pu2lDaj5zRRjVc3X8Xij9JfW3Hd+T93eDQz+TRsi2yQO2NR+7oGIV7XdPczYjX4aus3IOCJt5im7PSNLwbs90YdOKtmf/Z3k82nVS6QDAY8HtKX6QrsMUxKWtRk7fZhSUjZquFWBHrP2nXyqsx/Gy/3j9hZW5LhG16YudY8qat+vvZW889cfhZ1z/60wp5BdTk0kGqPrtyL4Cn5KlOuiPCtOxVJaMEJlOryOa7YKyoe8NJgRO7jj6G59KyGiy05S3+xlAY8j+Kd9bX22C+Q2JXu9mNzd7OcQPQzUBpYRzVOfbQ/cxmZbeth/LR6PIL0LmrfOW8jkHwSq0rArUMC0G4MEod07JwA2jUBM84pu0FlnudK28SrlHeFvlnxhZ9f0AzpysVm5zYUdf1aTdsDf52Ww7ec1DHItjyyq+MXNaFk/MLDZ1x4N01gnZysaMn74HfqbxSYp/djeWT5RiuLLCGt4wR38Ru2+qGmUa8XbWFU49q3/vdCuX4s0xdt/KwXF1i6BuGu1zX3M2EOl8kj3d2ajDL83vxlpG6xOaMIGJNbOUFPvu2XUvJRxcoUn97IRAA2GkJalkpAEDVKDDyf3CXHINURTArZnXalkEJ1/hr153X5Lb/8SYndmhNOafYc8yEuSo/pnLxm6e3Kjnh4xwuAgmyor7bGjpPTipAUr5oGXl1/+OkcBmJX1pTeoocOCvWM8KsiLreLGNC4BNdTz1PMnHuGZ7uD7vR7Xa8DrmTHzECaeDQkTU2v7y52/nK/z4tg7d8/Jk7Nj3QZiVmopV3HbQWJ7ddiR+fvrnUNmhLf3l89HdQSl/Jf7NUXdrSKe/u9pL7NZRzqWo3jUKtn9GVqq6rN9ucydPYjFIxuqTtv1ercFgK5TY1DN/VudX1OfPZqRz12tvAf7wjrc7EBoS8JKTZXzkZvkiek/pgm2/cZrLuINlQ8rSIuou6nJWOA3z52Lbtxy5zV31NN2LP2mjiTlAJu0B74AXN3c6D/uVZactrubboK7AYM+qyMxxTCsjcCTu2Vsacmr0SUu3k/10voLzCaDZqhkbkh7zX/ni1/KLOjSVoxYuuLV2FjOp4ftk3Lb8fSdh0xM60Kc9pZr+Ol1XIsa5u7DTlFKXywla7z3cj3rJuRqu+yl8U+XrMkLuSVIIiNBXdf6cqpYnr3X7u/RFyBhxMqaBJqmiGr2yzQVF1rHhzZ/n3Xy+Wdj1nRj62lEgbykSyBh+D9H3WzTtPF/m2k7etJe9CNqaxcrppf1b2hZpSZnIhSHx1Tj8VY+Kpkzoldj6ArbN3gjUdazocVJnkFXZF/wPpXyFyVPZ60xE7g+Jy3+6y8xtrt0pwyIS2x/fZ+ZccOe6icmzdpzXcFXINskQvU/GgxoySe2J9stfF9fOKWW3uRhVnkhDnqeJfNvQ4OU4MXW1Hm7gXnPaewKgmNiZjbm2o7Ik4Zm8Vu9VUV5DcxuAjKQxSz0ZmAVUsmFrqBtplTuwiWD02AMXFxV4PLcLGxa4I/MHStp9nU1SsW4IfJvxe8i40xZ3tZ2KDcMBss8mInRouP2s15HtyGDQ8lm5RtvfbD6UlzBz47qTIvACwSwVVNRSJg0qUf9cYXfS3av+w/vOx5tn3FM9zW5wm3s4vgec28His8DEFLk8+wr/Ph5Sxoedy4SYjXNVbp6SPpEdkw8ScAKEO19FFkZUMAzqHc4pfc2PHM7dVxN8GQ6lPKp3PI/+PAbQi2+zAnMagz/eem+xp+fVXFV+fyyX/TUbsqDDqV/0GrEQjrLyldRhykhJycGLpJY6q55Ht/UKjplcAXlfrxFaSEY3uhape57l26fqmWyxo6cDt3ClAwu3YqLW9ekNPaFG3sMCsC4Ldn6dmC3pedgtLH4qifcKz0i2m3mgLRrhHdBk85Z6YFsdRXrsVRc+okO8MHnh5vU/a3Z3GFtVPYyEoR9hkk8pMo4lrvEl7v1Mw46HbG2SG5yiac5MROwyhvl/3RWq21vAetkU4qhwKt8CnckqZi1FlLMBZhq6pgiJJPl/u5kvwCxVVcnD9BqOu2NV0vEr5l5LU+TDwXyduYPSMuHK3+uZ2/tuq5IdEnY1b6xxVvPNj+IGWgETjxcN9i5jtezM7U3nHjSWuDj6uUaJ05o68JjBkv+sDKFPRdXGxK4Vg22+aVQ+mcRi4yHtzonqz7o7Kw/1kcBmJXY7W/DcdsTPw2sAbtPxtR9a6koRj66rf8x4Dk1RWakG+7gStflGr8MYGJ6hxdNR2311dBvYGfDpK7OyfPB8ZQt4rSe7PMB619wadenILoUe2g6sWxtz5JgWXbbQrFEK52uaUj1O/NP79tuv0m1o6OZoVQRCuV7Y68JhB10IGxY5OYvRWHxQHwQuBuNhJw+5OzGLRTAvPCaxOEgyvQu2M72AaxRqz2DUT7U+4QlRQ3R959htEmuhKOqwa/AFeyEXbzopjofQmVDadEMn9FR/7Xnad1xt4mXrEfMn7tyHv82Q9F0znkv4NCgTEsdYgfrBH2x1n0GzCMYWa0et5W5szNdRg14zscrz6pfH3tKXkzv6saKqJ2ZjGKnUTYnVgvGqAk8FRt0pOGRz9FJUhVmfYeaBon4i0WbMnK3O9YzDJidDV5GKu501d1X/hBYrmcWLXBegG1zU84qq4pRpYI4ds5eSg9cfrraCbnGJjJLYniQijc2WZIQSFCG7At6jeqd9VEnEXMJJ41MVNHc0N3b3zzigaNEFecpay++piPjdWHFXv+YRB6lA1foHBUqsE9sduofSWT45Vh9yxlweeFpjpRl+OtM8X7wQeyomtE7vOUylWPHursdeWzUvenkkzHVzpeyaixI5DT5rFQrh3TZKnpdq9D99lbW/U/ac58gxvASUvpdHaQKrwkqIbEt+11FXGxMPSqN/mPBaspoAMYVP+l0mL/uQcv6Go0921+TBtpSINdDzcgNMmb8Z1gU2E+SG3xl9E3moV7nK7EUpt6sWmsZ/ATFSV8Voa01Ff+Bf/RzShbUKzkATYbtkHDf8H3iAEKbjOA36vD15DTBbqlCloIZz8IlUlF6Xq4GE7zurSR+lVNotd87irw/fJRnh5Tczr9O/smTKOCi+I4A2t4IhQOveSwCeCUxNfA6pYhhg8PI1PVmIXNx3o+qtC69Ouvc+ZgXbutS5ebF7a2FQOpukb0oSjoTPb9xC6dpKq2UrnP72GBzGx+8I/jRYLWn46T/WX5Nf90j+NnBSZm2GoxmphE6uP9sp5bFDOZKXQyZ9OXSDFRWRhQU5daBF8pNVH8jpL0SIU5wb/6yi7jqexzSE66Eh53o2EJ5cS9A7dORvBoy7uabfmtoPSL9LynJjW9nslHfDkRR3tm0YuqCt2Kk7dpLTJWgtnH+8Z9l+1E/mS+2pIK4yaejd5A9QzV55tseMe7v1OtQ+WfzxXiWnyqOvY+9V6rvgh+DnVvWz5w0KLEnJa+XLw7wwvGpgWBZb+uo9HSp3f76PECflX35/dTMWWH90N1Zwp3Ocwi05pwpe5JcM/LfrWrdmcEzYZsfsdxqurPOELpD1xd+uKLK5OUaUb/WyAy9Jqa6rjj/BKsheQKVLR6v7UnxwTO2U/SSNiOeIDpT1vW6EKi60f0pJ1pOFFvsI5r2nyHmn62GPHyv/dVTwPw8qCcX44se2VFj0erzafjFic3Wzf63bSyyZjWCrR47bW4eZ1ud0QAn8ZDLDVp0PakNR5oQy8T8eqArd8WI200+T5nAgfpfg0ddofK/8Ls7JXG2STEbsXvXNorTXxVStMa1JgevbMZ+WFfqcYtvmLHMUpT6+Jp3eLhpPtv7xJFvuS6qFLzGdHP5k0pZu2O5w6V051KCon94adoUK+7aWHjFEr482cV1vG4vIxFDNIToNZbaDdr1QDRKThEYoHFfsfxOwEaKiUNnHGVpYaBzN2HUZUUPEhANtPwyWdApT9LxmhxQ5ti38z+lpy2Np1Zxrbk55Nimc8r3u88kQu2GTE7sJ+tKaddJpqzA6+nLX9kddgBFfvB0CBYOm4Y1fBWEyyWqyKb8/wfJJ6Q67YUcANXVirr/Jt9b67umvkQyKsuw8fHSPNWFNvVsyHZagCGwf3V83aKNhoLPhPUe7yNHxV6iXCqe00CrOTwaTiiGt2PVUI6hyX0Ti79/YAGDBVHto3SjweqlO87QxXW7LitKFT+AFMRFWZM3FuLDlVIzsfon7hDIrmsfehiJiiOdbKdndkL/RE6k30PggcVBVNLxXy/uJfrCT3vpKvL/xprCe7YudG4Kz5aovuF/2J1H/IMIVj5SD0ZgNE39oX+lRhuHlmnW2qCMo32z7v5uFp2l9bBOED8giksbyqbF/bETsdqbLvWvy4qPRdZ3Gb8UqBMni36zh5T4BdflWbvDUI3gB0fgLjjapb/nzToa89YptaakWZZIKqjLkfSp5TdZozGmeYPpuM2A0YicmLT+smRnvfkDXjJoy1OGsr8L6tfk5NZKeDUlhe0g56L/hT6i3FfHY0ki6/CnZ8R01oaLZBUQq5b1hsovPy5lA2vHmBJ3EMC3sfqk47Hbz7IThcV1E6KdXEFTvEw/aoEQ0bObQUqgOFPgu+xdjKeoYI4ztdwbP7AuHOk08CKIWTzLrCES0fRU+T1zneO+mjhJN4WVtV0X8WVsc6i3LoSZNwozUrg48md4SQw1br2uwq3mlDpTQuAs/IVK9zW005OAk+T+onVz2W3yydlfKDdXwJatx44c8HUJWJ/IDWR6k7uLzR7wrIG/Lp2sxsV7P/J605gwRdw792B3gbkxW1X4+bSkKYFUNDRcaMbpWx7dXQF5Y20mPdAI6eW/fwLgA7LMxqCSWpXqcWpyyOK9VNs3ofno0dSkjBiB09Z/TMas2b78Db+c+Ur7LUDMc5fdu/kpojatL1UsmiVJuT27gvEKFX/3Ml7PJ17i25GJYqR4PVWHF9WyiG4p+pyG7qCJE0qDpoG6R6VWTfjYei/WoatdEP4MfsOLfUauSeh2Rqc2EM11Ko8m0dwXf8kvrHv+0efCmrKc86ij9aj0njmNv4nvct7kHRLNIUO9WHvd9l2dorKrRyOHhuSf06ta6Cf/ruoFXK5NMp4/Fg6qI91pr/dK+NSLNuu8ANVWnvbcujWaoTwW8XBag6xyBdRWhloMmfjW/CM5RtaUoBqBwMMCHe7yEtKuFuO0tiJ+wV8HTGticPprRJrykFGLkGGyx43HsDZjW2Q57TqzzLUr/O1nHfgS2/O8koGLEj17z9rwuyZ97bz0HpTrWpRzwTLdvGW/y/U4RKEuOOpoGP+FNP/mwc21paEXd7+tNiRg4qHyQgqnbm9+MBSgPgvzjWBLD5KmM6kbNbz1ECJzf2XgB2XWU0ZrM77otZaaxKV979sDBj26O81zXnl4H3xtVSsuuua0NEcXUWK5npGF1admHqabNFM53MSX2TKBixUyUxdzo7a9M6Z1X/oOeN1K+zpU2i4eoup6O69RPvHyWHjPcnS/91EXhmf/xsGNywCvV8iDWJYaliyV8MAWhDsWAfiIx11TPw9+A5dBxt1B37KB/c26h7/dailVmJ+6L85P4HZWywNUUE/zwFoPMdlBa81qWf1RYP8tBdB4tSV2KQl/kRvcO5jWkvGLEjQ9/e49TsXQWjAU5OI+fSVOf/efjWLZib2LKj3PFng6tSbc+pxiu2vn2rTq+6U9i8kTulJ6/tBBAskWLXnrxMlt7URjkNceSpHed/BGuFqYcN/LoEui1J/a467B8DL2YlOVae2u/lFDtTyH2eti9A93GU8Nxw7yNZSRKrx65sc1pa19kUeDhnEXYuBSN2Kmly7xOzdrB/LvOVp146RbLYHFw+ZCglWVB9koSvI7V4prgi1eaEwKug4/GLpSUrtPzJhaWTVPtMHxXg7/V4D1e1AKyMNKqntPoDu06N/zqyHYxthH9ehPcfVpmdQSF0+qCVmbPszCkDoG3fl6W97Ki2KzFoxdvI5rJU9K5WP6Ujr5WnDFieY6dKAYmd45j7Dc+az+4oCNwi5Sb1hIqKd3wjh3wdHTuJpSPFyzGfLKlO+II41rcD4YF4TG3+aJ2Nxr1BKh3uh2LwXRsb4xMXbkh/u1TiqbLT9ms0Ied2Oi5uF2j9d/qhFw7eVrSg5WOKVZZy6bkZnF++0Algpx/IFRpZy/shVDZa1gZ1DTc7Es3UKSjWfLjVsXkamwHMSPA+VVYr4dFUVtOOI1v8aOsYpsC5Z4pg16WYhjdIFewY1jt1ECylCzzlT7y+ajtCLXDcXbb9V6pJfJ4glJLoWHGVD/wqmUmq3ewM7h85KGoX+oevwZAqlHZtAC6se6Lu+MuRRHWjFLFy0ZR+4ZBrwKxsfU4s0hWb3IA2KSqdTcr6lcVzU784Ebbt7reqZiX/unEz8By9IIejmdRXVW7hRpiZrLeLhaoMvYMj2i1W5VZzyKYidtHSO1WZ/8Qjp7wPnG3Ob3kRWENNrhft6il70kwngIsCWj8rG596GkViN96bsBasTt/c1LTjOwxPw12cVWi1GRec6YUiv+rj7PP0a4xXLTlCWFTnpOYtGGGZ6uz/0zlY/JE6rus04lGyu54N4uBNpZSXYtp2Y0JW0oUWD0xl0ixud3Ezwt/iYqfJ/0y0zm4H3jP/yKXlrgo1Re2Vm51pYJIgZrnPEXkmrNmdxqZTeatF2QTETqVGaW0ppM1OOh8xtS0vbvndiVJ32JsBjgtJSyP11e3YDh7SMw2XEZUIetyTMPSEzJsoTvtX6a3RLPUGTJOIMq9mHwRQIoUuoP6ckznnjePY7nd9NHBIBVbJGZxza9B3nK7GPX3tw+A0eJc8mrqqcKzhjIBrCbaI2UFrBySiGo4q+a0ZiQ1xi1QN6POGlUDw+hpqLpWp/Ww0FtaQg/A2mEG/JS4A4MjXSbN2ZJu/c1WguI6NX+zUJWAbHW9Uc5RkYifCm1/a4rsTobt7ykDo8AkZF6lNLKl138D4NC4CWnF4wpPQZ2djSODj3fu/I0XPrQGSN0gln7w3QLCYig956f8XM7p9FVErxMSSbX9VwlK9ORS9r6TNqLd8DHcSS5PX+EWi/pnz1GndAb52M0uTtrpsKrGGcT/CTc3pdeHEMKR8/iSPZq+nqtDta5IjdClhIVxeeqbcoSTd0lRBimr8E65RucicQdEs1LUrzC7XqSD1ZCWSMNL7ipbfHYoROR3gcroqo+mM5OKQvtbqNF4mJwPPelckeloOssboomF/YIiMPzt/LDsMWzhhAAT80rTzg58Kh7f9JcMNZyyL/JUf9W/3jJBHXX/LB4NVqsm6HYWcBsdFznkr3zt7oNez3aWTt9qxwnaos67TAsdNWrFhzcDjO/7TnJTVuNjJb/Tx1tCq9xtyDpE0LrOlcbP5LwwsIgsv8Rcz3NdeVL60RuSqHHucTUDslKvF7nGNW5o7EXSUtV5XZ+Vgv1IMWy5SfuR0+nd9Bk+nJU5Srl8JJMm1nX0MXGljra5yxHPfbCKOJWffPcHvjVl1AQ/AflWZu0nVCrYt5/hrEGcMhzN/jaDu7Aae/67nGWjYEtwRSz67cfegZ+Bxz1JLukllV6Xq6ttULFUSAvFZeNlJr9ZXQhxaXUH92SIoHzAVrVoa/3Jm2jmqiM63cL3bFzHhfUX3pIa/e24mTWyJsaQRbPxiJ2yVd9T3Mket/CTGxmjPa7PQbQlX7gStHnZbPqVhtVcds11VMpVuuOm3ixOG7lXNHBx8TmmcnLvp+ZMlFkHtjhJo60pdcUD1g7nB7Y6TGWhVQk5kQxRdpj3fDs77QNo+pb59puPat6BFS69Co9My87FTdwN/98PumUJegbCj47lFL7vdFDJO7Kr8pu8w8rY1q54gNYyzrfOL/XDwMrndkDzPuUt+Vr0+wif0WK7ELlmBbbRN8+IOS4VbYyyXbAJi54YUDLiIfNPJDBoTIz3HtvzQouOtZTAsosthOJ2bx/wdHrMxdcqrKvH0YemPiZ7/qG23z9WKrZmdvPa0qb0cqOmVh3rB0E/eoOcVCs7JGMoNR30KySm05tatAltcNmdnD7yO64TxyZ+ji35+4vJdi6Bs+8Of/CpWU4FsoygO7fg9daLNYAXhOIKEuGJ4oMZUqyHNQInd8a0Brg67rupIDgMpqbWb85XvAaRBIvn6moFzW18gv3ylWkjOIRu/2MXY43i1xJZ0gcLoNrrldsBwPwJxYRton6QnYgPUBGDvgXQBpHGTCQffDtZZdqGY/lE0RRjtR+D/5mWnMm26aBG0Qqj/fZwn6JMaV9e8GaBDqBnOKzPVCmT1W8d3JF3t/dav1WHNqNYcFNWLZ7/zyn3nDelR4vX3GHbdG3803ERU3oXmir79F1NhFjnVovXxzEyzHbeCpo6hW+GTiqZWCLXjVYflTk3fqRzaPqTlwWK7gavxn722TmM4l996lD+NsigtD4tdBhFKkU5pD5evTOflamD+uPhxy0pLo+S98m7xzLU+TrkEpb4uvsV78/eI2alCmR4RFceNvwxVfep9njqx88JBWrP2UoXWJrQlKLC68vsb9ywBaAetu/To0W2z9q1KggHwtRtwwCVPvL+6ep2sFjUHM8QJsO0sVWyXDqmWAVeYrcfNVwvfKr2sQqlWkxeObBV69OpAH+zxclVejGnyQD8G76V+nY7mwi4X50WONotdhiChs0lsvvPAFrPTeIMjby05RA/dgpYAU1+8DinbeyUzGjykbhxLXkarT4exFG1s5nhpf23Ccs729i5e8Jd7weutE7sAPCyaM4uN6sK2U72/Zm77Iu/99z149dXXjRlz/e2PvPS/qbNXNtDYBkm5tGig4/uB67r2+045AMn5J5pfR1kPqfNDnc5+aL8TxQI1SeiEELRThhw8Qk9sAXDA25hW97QWR8cZmx+RenCltjDXeudnY49SwmKXIcgWoLC66sN98Fg6b6A9DeHkdAthqBWvd0t+qXu7sFTIjTSh5g8ufR5J9nLs/10bS0PtyZ3JqJN/vPXTWK93VvPXJxI7+qUQmpq8wS4FiJfPVdoY6zun/nZEvauc7tYw4ha7GzMGdZqs4Rpp6UUzISYkUcIgN/JfXXuuliNhExcnTDu239VjygFGzNVVoHLOLSUNnRPbLUm9Hw5qa0rPy/3+Eix2GYIMBBrFxoNv94iVriM2tM/2aTqt1RD6RvGctT+U4i6mDtrsA4yl4rR845h0oR7dj5ZCB5UgJv/Exc4LvZNkUqYmYpJupS6w8Hd3aD3TULFocUxKmbAty2pYSs9Wf+6BLzV8DXrdJWJFRZt9HJW/jgLBcdbWvaejqayx1Cbp+tgqhknHpcd4AS4NoWPGeunkFgPfDNydnobdBvPyIxSKxS5jqPiReQMB3lcJjClw45QmwqvJgpQaQnfthEB9UqnbHAsjX3bs+xNVc1I9n/OjVSLh6HrohW1p/bW0xA/1YueHU5pbn1hO6ZKkQJuxY3BrERxFTkzhptVEaGVWGOvddBSrjb+Xnyp/XL4PdDhopsBoZQbq28XcGnIs2qXVL7jKPV9NMGhtC601cl49bYciKHocsQXWi5vGXx0OMdOJrRKh1qfmSbI2i13GsOU4V3s5lJ2cNDG6we5ouGyfvfQK1a059cspRPkpb11glZzdkLGw5uPAnvNsWnG0LJG56r8ZgIyjmZdT4oQPGqxQeL0vNyu/o/onPanziyLMTUvq24ItASavtXAbrwHgNCwGQHGuVRduNkfUIN7e5cjenf+jikFnYtplSLuuevoO3X41STrtJube2rTfoffLe0H3NyLqOslxOr3LiiuCP2M6oS/mQ4Ef8mMWy2KXKegG1PHncmg9n6J6U7+BsqI/hA9VKGs6l68hX/YoNLRM5HxmzQdw3CIKQ9GbNkdqOQyVkhB9e2BQKl3QX++zK56rCkw2laN3mEDHOtlNZriNYB+H1jtTiLVUPlfeHMdZv+6aQyviJVdTkC4a2w5dclSn7d7EzOQWU5ru9K7dp7uNQCz1QOOjgCl8MHq/zwvDZqh0FBErB5BjXoQn5ICbejeE6DVM5Il7ZZMQOzr9u47A5OOxg5bRueX6xsprsBrNPVrD027AXarXU9y/tfn+jRjypPV2+WZRd1lWxctK4bsXLp7vTmi12CJdVB0OXb64Zs5bd4wZO+bm535aY1FERURXjkVbVXjP2lC79Eay6yDo8amgYg8MFUaTmiREaXQIv+uHkvNnu2Oa0JPW/ly+N5Q9TUfCoCCddZ+14xaSLaevA1RKl41fB+/CV/aEwd+qpFNaRnFb8cTfvW7vR1olihGrQeG4gY9aLIFmfMl+02gZqfGHW+mIGr0tXHUeFMHlizEPXHXyIqMdM2fDtRVoRpMM0jT8WspT8wXmSRWeTULsiB3J65Jc7Gyje8v1jVUhbk+0gwOnqVsrjatbw6dKPkg7olzVWhvZjyaqjhxRpfFo63g7XDJffWsL3RhjQwWfGPKRKf/eCqBdr807dmxT1P6Ql9xy7hHMcjsWiT5pf4A+JHRQVBYAuDS2JtBYyFREc8bQrgD9X6qzvRJX23DwNYB9V6szsYGEeXm+TJNOWhgv8nwnX1QjxwHz/LIpuGL8trD/i3SorLXeZem6UkBpQUtlM621fQZx36Aw3FMvpFqtOr3joQuanuWgkQFcjfjdvtAR7v01P/x1tAs1uKrb4V/HSgEkxiKPqT506PKkvVWyyCYgdu6IuvXIeEJBwpdZZr9RLbcb0lZf0Q/gfUPVdkhDT0J6zwMasXkhjbYj9ljroetbX1FJ3Qjoy0VNd9TV1PX43sHQ48Qnf9fsEOp/vn7p4A4waiHWCppZopuv2Lgv1yxW7lSkitnJySwEA2+rxxptopA5a9Bc8/6OUOQ/8nep3FbS0c1C7XDwjCP7zNxAN+54NbCwND3+TT8YJCxLtth+pfzxxX1giwu/R/dmtpQLMBWiPrRFmLZD8vpFX9+dTtPrMNEW7Qg6n+0E0GmCQZZsXthHWIErjmrzmSremaxWrnxSnrTP4b8UhpN7kxQ3BbFTfhhh9btUJfkkO6iWtc05LbYbcmao3Q1wXJhc3mlIiRPFx30fN+IDLCl22x9f52UPOXhr8cWaW7NN3bmxYV8qwteHte478Q90rTgyTyrevNrX6gpl5bi1va2sLY+FNOP71j5oBf5yNZ/tRkWqUrcsWA+SK9UO05l1DkDrHo+uRq06mbvAQX1qCQxcjDXOhorPxKPXcG7RcfFRUh6qT+E8ivWu+vq47tBr7IyYmNpxK84R9W4/VeG9rvQS7aIlzT7XkJRm4IrzYLevaVWa9K4JkRd0SqVGmPeVe2CbH1TWc14ohi6vt7PgLfpRJKliTwVa5FTWGtG5WrlssrZ/SdgExE6NgHrX6xySmWTloS17txEtthtR1Ge09/X8LjbfSo0T6XhGY4Zq6i+72TXUHxVtjSJNx5ReG7uH1bhJN3RUlx/94/Ci3neTI9yMqjJvai3Q+mN0WacnyXgRzW9y0zic3QHGPdTDI627Yg8MIxu1KbEn8biNEFoTdpQm4hlfi2QrHSa98iSQVpu9QXufLA86Eit27jNdvtiQU0SDyp4+XXSV27932X+Ht4L+p7z9IxUMIDGrc8sJyzR0ErZ18s7UtedGBOkrriwvvjtCF4JycTVp1q5TtS5yeR49V6BbOyHHNZIIqdtjyu9zaELhJAljJ8+s3P+ffXcgVZrhaWxGcPO2I21vFzT6Jy4PTZqw35EttxuIJwCMoTsBHS0d78qtvi8a8wHyMp8beEE1rdPoW95SennsIlJqH0KVx17751nQ5bYK+WqLrjEpeEg2Ad0s3xwePJk6viTOK20ZngDYTcfPT/Koqid30l3SFN+TMmyEtGOtWvzxlHYA/cZXiUgSf5iF+qwi6Ppr7Jf1nlW+tNX7lX/iqLpw1CmJzuKl7e50veuGsez107cE7+bDLn/hl6qaCFVXMaK60cCcceSRjeFeeNJiNjRH/+acjsUXz1fVkeUr9LRquK77ddXOfHYylPmuUb1M7PQilLLAtcVjRKziSpJprLR2w2iMLlmmrtHcizRuCmKngsvMUOl9gsp4Jjyoyi9/8LCW2481H0DZdvNp9YAyhVI7pZd0ubCmMda9NC7eh5/UF5Ebr7wPrrJoZmtbJKzSpFP5nlNuhy7XLKY4FWXtqVZUllqLlDee+Zi3/WcrlThmL1TLWfYvgNflvq18cGvwl3mm06Jx8hChRFui9+juysTyN7cNQmD498lebsgb8sISuChM5Z/We1p14MTvry953nA3aruJsWgf14GqxsdsRjHv7ct3bef1+HfY+4QrH/zvR1/Mmr1gSUXYjM3gGmapiujqP2dOff7J6w9o5d36tN/dzOXYcW7C+EIRJ+8OhWDRkyS9hjyBTl747Gqeb3OKoDLcyWenQvVZmtHPbe+RF6GBm4LY0W1t1AYfEo6VSuwO368Fd2R7HzxFaRTC0dMx2++F7xtTUFjIsfJJWKmUzsbKl2CsHDctdRNR7xi5KQcX3tgPbvpV2SVC3WfULdmRxoemO6oJz7R94PWV2XWgOLeAZ4SbEv+DnFVuZRtNXI1FdXfRxFVFCi87o8wL7W+rTPTaGmnlovF3a1+7n+WHbbApmynmjqR2GGH5n6MmXZouz4h1CDxHR09N0qQwW3Z0/lv3nnPMzl2C4Al4/cGS8jbtO2y945CDjj7+hOEnxdh3t0Hd25QEg8XBzvuNeXsJzWopXUMORWqXG/99pY34ZFco34IKiwiM20Y5t+3E23CYpQp3Gin2hjpIvgzTzHg5styz8YudqQoCzw68rkbvZIffNE/fNfOfL2Izouu9MDi9LKOIfJlYWnSJpSLA0v8cccR2Nrlu5CdOgAspmCSq4pEpJdexseLB7jDyn4TvV8Xu5l8BN6MqzuJOftP+9Majky0Wxp+LA23+cK91Q3980PBMbd4Wbw4GaLX3l1KfHCfketAaLHxQGpiFFfeD57i1PLlqKHLoyBk4c+tWr7rDYIN7sQprhpfcQPNaeV4r48HAtDChr1k864eP33vt2Yduv370aScdc/C+e+yy054xjhtx9pV3Pf/+F8sq1ADW9JtbLZg7qNnR6wDK919O9VeasKCTcWjtWx7UCXCSndYYHZU3hT7g4Bbfr0aw8YudrfrsTAt+7CT3e9MFf842Gb9q3ChSE+f1CRYnm1XVoZFlouMVfb6Ut5uevtg5trXFSMfNUv/Ae2otzbrcG9G9Fx7tDifNTFYf2xFSihfd4R1dJcfasLva15KFY93e0Ce1gpsi7rRHjgnfLczc1p0/bu0M0Olet7WO8pKG6+9CcvHJwzN7C/B9uramC3eOGsIJbQa+hqqFDZp1eWUU3WKd2+40W5rStQ5q7k3u1KoDa+sRrMvEcBcs7BgYc6hoqj95Or1HNozuzn11/PMA8ATPsWrVSJZzg04qlzq2T8MZS9JaXVVH/5OS51p8xxrBxi92dNhtMSn4I1UkT7I6RNfLxX0ybsu4/UlRnA5wEabjiFW5Q2K+/1J6b7QR4qvPgzdVQwPr67aDa1WFM9WIk2ZLyz7asuOBH6XyDVHpI+fO4jNoFxy6pUQGe0Gsg+HONt/0Qc+Vbp8I+juzH2d/cjgA7PmRW2DLiUV9NHhe/vYAwGF6g8Y0diwW9sdR+5QfttDtm40NbFx1AqvuaHXwD7SGauqxx9Y7r0KskwLlUORJbEW2WZZYxKBw4i97eqHtuGp0C1I1s3RCJlCX1lPFJy1B00jjMqdDbp3So/l1ATPIxi92hI0Tg/MpdDHxSVAj/5iOGV+JpCmh3OgnQW+P+TVp+WZ0etWo4t/JPdSYz8F7YYlKk5jVa7tqqgugRliSS23y8OAuE9Utn7hkOcWE6fSuMXBxjRwemtf8JSV0oKO4bC+Ap1FllBjUtiBzJfdMtQD95y0l7cB/6WI5hmzI+JFz/vCuAG9F60cBWq+ROzGjswdgTGwMXGuMlPaynIG9WrrHBFV8oR5hmaY7OEgj21T/2FR9wUWrK0zcTP/UGjI87Yd9JbD1R+7n5ss6bI140DfcVqnHaX3FyLw217b0PjWKjV/sHFXY6JHy5Zi80ww9dVdZxttuqUkQLj3MB+MEplXKhsa8WUVX083aiFhT+Tk772aQmv2xdb8/scaMpyFZ5l9X+/uNp09OYaepG0bO7v5TPsZtVN+iakcZ9uI+gAMsmoUZmNKl2jhU2pKN+tTB4IW93pUWhC4cvX4sk8IkVFzaC96SfcNrvzGE4XtLoLWv40S0NFrEseun8yodxdBw1q6+a1chrYhEbWywfFwXQRyrLRAXu9iz0lbOwGFdekUxeEbMiFpY64ZW5V7saK3/nsD/s3cd8FEUbf+53KU3Qgu9N0WKClIVEFRALGABBAUVFKWIBZQXARHBgoJYaIIFsaCADRGlSBPpKCXSQTqk59rWmW+emb0kQMrt5S658/c97wuGy+7e7O7Mf576f+6XODW2N6uIoeIblqNlPu788p8AO/YextUuLo8D8+gXRFzy99fLvCx1HkAnp3fZRDwtZUTUaR5YkLxeGBo9HjUdr3/sHtsOmsYuwv7hUqjinJccOe4sd+zoRawzrsEYP4+Jf0MMRQuc55szXWy+DizrqBEe5vUAfmyhqAm1LHtCpQiIHXKUcLU2d3HpRKSSELmLFd7Il3siI9g53wJrHEDtj6kI8OYNyygfZuA8EZr96OAJd/i5p4TiilHk/httWE4IIGopfLYg2PSQDt4PUGkoTlUF1UdKgwDsmHxgfcDN92eHF9wtWJLYrGNwJBN7JPTBjvJNZGB7xZO9XohgdG657ai/v5uvqA1tIfpXhj0FZjhcMQyFLaQ1tV8QNqfb+8mgT00+gJv8Yzajy4mGzpOsTTdB34N5i6FQ8HJxLVLVZYlZsyPh22zCTbqALSKZLQv7EIgdjLmAhHPQqSas9mKF6W268ATS7XcARLRdKF8Vb+EpiHSJBR7NAx/NxXNfdsYDQDmIXXiavYbLel4SN7camVG6sSMMuZQm8hKNfhKyhKZs7p6iK/lUefStGQaxXpLID/nhRoDK0/D9ZOEteAozylo+tvZ2cIcnETVjRQt7ptvCFpbGuLyX/wTYsb26+100Nyu+YMHX9GtYoU2mfRWOGVMhri9XCorf8jBzxP1U1GlMCDZFQKJ1aIsW+yvWGeipU4TJfOEJ6LBU4VkSIthQOHhKghlFw/KxtL5wPCewdqzOLLDfykPlY+wbs9BqJry21Y/hX14PrKOirE6vCBD36L7LXJboxCMaIuzYmfmfMtoBzAx7IyIqEhjijTssLNf8gh13NOommdNqRM0+xDNir9oUPC6DPDO2ILY88yLT6QkA16/mBPRYkSFqcMse7D6Puo8a79HY4osWnU6xnfejJu8H+Q+AHTMFVanSOBeGfwpXVLBqlByAFRQZgv1qTlGytjwkep0P5aBkP8wpuvdpftFdvD5MWhXxJYPGFZZxaTypQ0Lv2/xasPA40y8u0zCKEYL1BMdbNHZyk8vvvQFyC+N1ar8dYKa/r3/1F2LUY+0DTFGr81EeFUSxi1F+ygY2gHDo8qMI23LzM18lGNNGdbrzmbhGCxXkzCKYpIwmryhPzHtuMvULFMkCPtWswQCW3sjicHnm4OX+WDYIg41PDDlwpRUyxbagCt0R3t1hhl2dGf/X9taCwvzOlZAHO41gzeQp24e4xRdBncrtmH8jPhCpaf5LXGJrmvQAmOFtPhSO44E6JlrLuTgzt5M+Ud6u0pTY2w+JD9l1Nt4N3U5fokVBfEGCXZvpz+Xuxbif/xdJLthp9JMIaJ/q9y+4QiSePEyzP2xmhbDHDyjUwdQ2hxer0vE8cOIpqDzmqOA8ze/WpMJCpulD4uCaudw9IfOyYscVuqloyqiXPPDFUc1+qF1CmG2Uk+Yy7Iv/5JWlYUZ43gtnO5cmB7SIDOmW2TQ5WL7Hn+wpee+K1Mi55Ak0mPoE/AfATuZz/XekQ9XYHl84mSPOm+x6IwR5hP9oEBkQfWSBmy55mw/FVtMmeMPE9WVEZhc9GTZJo+dbVTvMkxPY2sp6Lbba1/wIU3RNEpqyTDV8I/IjBCS/77x5lEdnGoBlub8vX5Do3IO0815bFFRFnmj8V/Gau+KYEouaHTNlO3+Tzg3gK9vZMuVJDp+8+DZrg2mXspFsRhSCuPOjC9qZ/nBGKgy3dOnXBgDlF0sOHmsxaFV02eV0udPTUlPTsxwuez5nhe7xg6iBo/XkCq8ro3PSGuGC8VZ0+lP4muCo/8+VkAc7nrROP4g5g6++CMYvNpccRO3Z1fDs+W/Hyab1IWaJp5lU8bMhi95TL9P7WYP8uVSy01GRF3PoUNiIw7czg+r3ltYXzykuJOJQzQTreEkAuoMG2VIwocvrE72UPLAbB/Cw71FJ7wXdZXY7W/CLK0N56L2ZCk9FMZLN3tfShgA2G9LFD95PhVczd164MXakKu9E/0G11XfHw/jfkQRadwtFzv8aC7u6pL/LTNjrVzqE/q+5zm39/M2hA3q2rpsUAeHh4ZHRcYlJTW64td9z7/+09WKWwt15hpUSMH5CZFzWlWdgFaWZ5ibLlKiM4ArGhj7YUc709ngTlXKS7cIF6yHJC1VUnBfeZ3x4ITmd4h91Ue/zoVZGzDY1N5143b+tkyhdYHkfHUfsg1OjLbd9g5XrBsOa91cjIkZA6KHqPdz+aSxz+fUN0f6MCq/ot+KwwkU8SaxjUenJQQy3qs1H4qeM4s5Dp6ey956oCICocIioNH0bKnt5NiohWNypNO3KLFfq2jY2KqbXnFP4C8XhZIpU3oGaHftYlnhVE4WmDwWI747VzdKJza8Pa1/JaomKb3Lj7QOfe23WHCaz33/3nemjBnW/vnaiBSJq93jpyz2ZFEuktQDWKei4L/wQNoXNc504zah2jzSkvpF5BUxCH+zQis1p2a+oLvEogpHnc9iH8TkTJanFCTOjM5ZcorL3+VCtGxXFwna1YK6KNiThAt2Z0Ee0oqC/3pH0Ykqux41cFU4sSpi1jV/vosvhNer/VZKr2fVC4szAK3bY2EZCtmZOVPJlM7BBz7+9+F6VuhSZ2l8vZ7Mw9S4a4NZF2JM333PE9hQpsABjs9lM7Xq7FVTtvsJoMXN5SCLTL6khm1qDrfZLimPNxPvrWaJi63V/fuGGY+lGzYmYVwQDUbomXdq3YdaznStCVJ1WU779i81/zY9R7ssFfR17k++QNcK5xbxfOFKXXiLhIHgk5MGOIBfl/siPDL7xQo8TdT5HY2aiaudPgmvVjiaR0+t8qB/C5vBOVt4KT8hdUWUKvdit0SENXb7K+zE1l+pCP0UrVpdNRBrQOJNEaG9A8k6vR+G1eMBuGSQ2zvaqp2RJRfhJEfTYnwvDkgCqT80o9nmwJ5CJRf+b7+ZhCqbhRd/zk5qHkhpnx5oVfkAklaE9vnU0VKr18nepbKfIuzxR5R3f+CPp97NrAWJ7T2kTAeVbPP7RpnQXOiN5vpCuqZqe5w42HHnsflMWP3N3vLXqnIAyAauqNBifgllxNBlJtWDID8yTkAc7NGCcP8M+Ub0jFxGgcGMqfOP+OdSbOmbvRRVMAN7mQ0mdr6W6mYbzbnbx7MFRl6TXYS0vykzpBY+fF8sLAVY4qb2e7LoxaEWl5xI7F0z0VhLxgF0tgCW0NPqFqjz1iHK4w9e/tC2zZe/YXPx5vLyfKXez64Il0mKxMgXvjh/yfu9iJoM8sDEvzONPWKM7kx8ZGhlV79EfUvPYnrOWDoKI4r+tWBmeCOEQVq7C3e+sPoMBKP562c6WL+jFA2C8CI7TF4gdS/vltR00K4CYItOvot9mZhNv9G1i3jqqTAyu8MR/AOwwN1+6r3Gxi4rwYtK0mdYLTir5P72sWNEZruCyWQY/U++KCz3CpvafMEfbGP8kd9F9UrXqF/4ZkvYp4hFWOMhm0LcY4V26lGds8LiGbEl+u66X4qDnRsVBZNTY0xSbghVvzyr0yJNRYI0CsFgguvMGB29hhOc5VVp9RP4D7WEf04zlg+pBdI+ZexXcYLbMqBcDkDgxk3r6U3Czk/OoiMRbI02ECKy67JvxSEnHiLi+7c4YsNTq8+5O/ztRfRaNO4PZg6jdxpc9MdU2Ozh6iuVJyIMdYdaco74XXcN4wSPdZp3LbQD/LW5vBVVQ4nZ1vO28qYwPXXVq9PbrLugtrjtPmQX1XLmu/xRM8WFO0BN4pvtNOZy+o8RXyy9uhuR/VYDqvwQis6V4kYm26naAcp2+9C5GyY7J+qU/gzobhAH7f59VWQbRH6EXY970HIYBC3uVMZj16NrzWisb1H90wSeDqoAVLM2e3cO+NbdPtucEhDbVUPmF3aGpqpqr+6OPl+e6pH01vAXT6hq/dVKopkEinJYLh/NOjJkmeLmSHjkneG5GSMiDHdob27EwojghPA6pdbge3Syl4Dm/UrBYVKJL4AdqipEffcJr4CM6JX45PUsPd6387Cm/DEfBp7ECFlJ/l15iMy/5XoAJIqevtIXn4Zx4ORmg+gtHvfFlYttdeumTphFgiQOIYIpax08uUtHXea11recwXZeodsftnBia3aG0qBvv+x0LXX9CQOObp8bVOKHi8fo94/YR64SGJzjIsIhW5xGtjH9evaNqLERGw40f80lR+ptwIcLvBTuZXKrZzadRZcXM1v0QpfanhD7YMfv0uZjia1K5Ss1e4JewgaGO99Va/hKc6wp13XAr2t3EFNZKHZuqBywTmRK2unadzwmGUP1ghnPWhO7XuUTrR79twgQt9K/B1uIEJvuUvhlLeOAma2vHJIAnCyepzxODuDh7XkuAuGim21khrOnkPXgbrg8izuYdqFJ9dDV0QDB0PLvykUYWiKhUK9lS8eZnP92VLQL8DNQ45xPJLUjUeYdtnel0ivjEQ4zC5NLPT9WH6LshvBLAzYedlLiCChp4trRO3wnfQH0J9ubEfmDGl1waEvpgxyZZ8oPFqxDiqUuau14v9rPfae2KFTFd3ofVPN3DBNjm0JXhP9C+VXdR15xK1+3i5o/sl96vWgbdCF+ix87pR1DSqOK4FiLnI6KXlQdKUmnWm3GRn1O9eGcTxrQ17Dh5dlYzgEgrV9jCEh9e8A+lb9fIuwOkHHjXlk6dbnr05WuiwsBWvfeS8+m/vXN3dQuUbzB0yvdHXEY5C9P9hHqX95YIVl7Imma4sVRp24QbEm2VB359aWMLC9hGKUboKJh8+tyIzazdg2aJXE9zkhn9oRwUbC15EvJgx7bJnfC9iYf6CuyipZIScYXg0nfXulXj4Vvvd0qNuru2okvhE5o9MuwOO2+amO6HeDKvmCd6h7Y5vDWK/4Rh8QSA3mzVa6QMNnadyGxlkjRKV3/mpl6odpqhg2k6PTKtBSJddKQ1DCCmxcOjW1+Xe5iKPqzVlXfSrB/uLx9mAWg5cbOLN86i6snvx/drWNkG5ds+Pumn7Rc07p1DG07NF5IQMxS/K2PD5K41oFLXV7e4Kfm1BkCDuUK7lIIIHAjR+BxbBL/xhADTci5iQTAhN0rogx2Vh9dL92KSeLhkD9ca4lLLYAfFjiXvxXOmbdWE1SjT3yI/yuzQ1u243fqGHRcXUr+XHJ1kQaf5tW2F0YnWXyLRXbFQbrtoOV36ewoX0euPW6LFHaobf4n+GMfnN4riqh0wDc8aD8m/5F4Sa/F3V3vxlXYMCKH63b+jgetUqFsUbOk0fceiF3s1SgRLVLX2j73+8Z8HLvGHancpSBvL8761nFMp859h5nLFbsN+OaMgrfy7APEJv+KB2MtHdQcN2Ok65uaQ7A5dsNOJD16OI7avfOsPHDgJebBjdl6tvt4chsROnKt7ZOSJMohPILykX3Mb+g4dplwZ9oeruJbBntRm0Z8bSX16EX2FvBbCu8lI2QljnNjlrOQXzJM7I2xjeDyGOqWyeNAogu/Pm9tS3CJZUdicUtaH7WM41EEk+xPVO9+BWvZaSAxnn7aYvA9fotuASvTCy0RF01XO/nvVB6PvbVkewBJTpVnPYeMXLlm9/a8dG1d/O3f8I7c2jAVb/Qff/SPVmAH7Hmd6ZFINB89Z5h8FkTKEVmzOcZhNc6Mups7eb/uOloVqX4SEPtg5f4EdpqJFp6KfLotJxZSAt2G/14cLpw8zJewwSY4Yeyih9RK/BhI8Mt6W7Zfr8sJk1c3+/orZZaKIUvV4qEtA+MYrU4jMffwa8ZBz6QF7f8ymX3l/HERhFgrT4drxmn/EMcepCTcw9IMKvb9wFzHfBDFKTsbG5bPGPnxrw6QoS0R0WER8JETXuP7OZz9adc4o5lXZPW1qDdGx73wRedIMnUgpiUpUtF6fqZBRbG+TgmVb5I9s/pbVZleghD7Y0cFNzps4WqaOwY1PBmwwhQr6kWoNMOuxJ0SeWe7Y+9Um1eu6inKTyd+yLuo7v2y/Ls7sxlDt35viYAkSPhKiSZKsCSoR3+1k9uBkkp9VE1EvgNiAKXb7XukYDVHR4VBxvKCUkdIW3VuN6XRxMOtPMajChKeb8P6yCrt3R/q5g3t3rP9j965TaTK5LOVIogutkFTxJ8de65+BbN/ro/DNS3Zcf6/ko2awLmwTT+sOIgl5sNMvxkwwc7xEyTaYF6jRFC5sPr8H20ydIibKTR2lqvWh3XZuNvmfqFGtO9AvsWmZmWLoviKTAO5VmAmkGW1cNeLp5e2b6J5+PaUl+IjVzI2Tbq+RWP95sTsdm9KiAoO6mj1HJO7XKHEVkYshkusu46EhkkJ1CbndFVlGDmdZViTqHMjUxNuPuukhWBJ0ep0Qou6GLwRDqOl5R5bAUeqXpAH/SciDHV0Au80tBYk2u9VV6tNL1y5VfsjUGcL2O1Vu1ucxcPcp0Ss+ANbbgFpUMT+XCxCer0e31LaU3+1k+MmrpXRm2Solw2jeqFQxNCaV6wqaLAfMPMqRhGueutw5Tgm7XWYv743deaDO5CP0MHwrZZGiNLvLOlHomuYSZitPMtbF/fB/7epsA3ghTZf0s2GfBOpmSiD4nGWyMOwM5ZXU5pX/6dZ0v0b5/SChD3ZtO5g0apx0HgSA7qNYmQj7fUhFnwf7O0KPNCwUoS4tAGSbX8Jx//D76QjPWQ8CTNUkqvLcebdb56oRKcmsZ2/XvpWXjWA6LvG0FgqYcIYAJ/tWRw6DppTJTbCKLPr+7+16DnUmj8ZDilaFOdopmi7cjfwTo9sYURH23YRmf9kAoPpsnm7pSnjbj20C/CW6ipN1cFM0vX1KXniyOjpug0q1C3mwOwHvIpOM19Mf0z7SYEogh1SwXEocYublCyIfTXn6+oW27g6kFCZCVfKzaKdhgT8gFNe/QpVvABpe0kW022PLlTgkq8+tU7vz4/N3pqmESLo5slJfhEe7UZnJ+bQvdqmARq8aTUPc93T/67uvDus0q6jzPdqd8R8+PY1PNFR09VOT2WVv2Y75MVR2lBsfYPj2RdjGIlO58cO8u5MPrjdyc09PhDloJOTB7u24w5SaSCXhiZu9Wvmd2qg4cU1K3iU6W3snwmxzOxp0rtUwy2NmBsJ60xoM8cdlMKFNo1tvgcpzMaZADE7RDHomFQvefR64gy0X6R0eGbVV6/bC7INncopoq+QH0RUGqRo+6T0vN8cklMTe32bwnUZhRvmU+CqRUG/knqKvgSVhRkxFM9rbUg8pU5ZO/+wfD9ZBx6jQhrXaE4IomdgjnDnxZNR7POzkw/O+mDxZ+/88Oz9LlxuwmZ73UU6EDfvHUAqE4ZdLavwwu6i+9054XZHiyEqAKqvRR6/KRHN5Q1lkVshdvVx+qddmTzbzA0i4WaQ0upEQWU35ZnD9YRklTPRR1DV977BFxUQANsip3PmZBVsu+WG8hYngyXR/2ysBs0+uffUwp2KiQktZA5X/OPlMWK3FhZ0ttCAsktU0BmSKwoMZCnWzF4r4xzTgZdeCNWEG0+lE0wu15minGWqI0hE3cnBvtazhfVWKbnhQoKTAl0Gm14Uy2HFtRzkOn2RhtoD3j1Vlk+xo+KeoirhK4XXobJ1gXvyohBSzqbtskdhToOGfAWbfm5qg+MG3gm/DkRIPMXvYtexYlJG+6bm6AHUe+9UvhchnNs0c2LpqOERYGOTZqrca9d6miwrh6K/k20FQpSxp1ZVElUPT6iWwLyrX73LqQE2REhqxKbP9YRinmWtXxHkouBvitUiAa3MrMzSqtusfXOQgQjCc8knkv2ZPI8J8Ud+zXggmwiouoQt2KET/Kmojd6Z6Pbs17Hdsr/ckrhKpVMCO48CZyiOky7pXFSeKjl2d6GNRs/SAtgYl9MPYNP9MykzaGawv2XnvNn350zUh+cHPUjD2oUolHz+a9faUH+fd374qljdEgCW6WocRi7akc0+mKlOdK0q4l2FDTd+/UCPuE/2i2RfAja/vviKgpKtKm2ZYFf/XjIQHKE03NX00fhPH+9sscOeh3BPZW27XP/jiE8I7/Fa54umErhBuuRI3HdDc7lsycgAltMFOpwObpZsLFgkz44HGPBu/FPi22Ddga/lxlgO84N5EIAUt1s0wwslZ3AO2GnT6XeQBPzwG3MU/g/A6Tswz2fx4Zaj3xE/paLWRPJI3Pwh714d/eX9YqwSb1QIWq9VWrcOoT/84mV+345PB5xtC1dDeAcon9fsOM6NztVJhneramEp2npjyWtJ9bvZb732/bqKwN/pTh1iwTlbyHji7bLv+waYCoaCK/HRd82VivAOCW6s8JvCBJLMSsmBnsIbVGioi4yabCc4MP0/zio8CKYQTSh0Jf0oQyJlYhGxp2Js3v4BMaUrginl1usO21i/Vc/r5FgDLNXpp7vVQf+jW8xhfkVVdy80uK6GIJEORpyqd+/XDQS2SbKKCNbbubUM+X38Oay0k1ImJTEpAgunStcm3vniYbTL2fE/d0wviR9gmeIwXQD/VTFtcHJFjHnKcfClrl5FftRng19aefhIEu7va+XCijsQ+v8A6v4+oxBK6YMf7tB6ExejaMsOZRDFl7XfYzIHO/82OrxRmhDLV7gnbEdGQwXtwVRSdvhqziifnBrDCUKcnbUv8AXYafd6SOET/6/H46DsXn+WOM9GhVlMUP2wpgvyAoHvR5eQOc+I6uerNJ6+pHM69eBBbr9PQOTsz9RLqEzy5xXWOWZfcKs4lHtQMtDsTNRNzaQiV58cONKGxIk2143mAxJu2oJ8u/69uGBxUFaSGoBulzQM+nMj5x/pVt+OsDS5nZMiCnfAOfAYHMRKreb9aeWMmeipsDtc2Aq9n82/Yb3mRsKWfbaYinmkCO8Of4UCnBZAqiZDU8IV+sDIluqUK1PjffVD3f3u474xo7lxwJ2ZUoEKEqEhZY+xquZqbTk/9PP2xNknAIS8iNqHNqPnbzpeENpSjpZ7HPuf52NMvp3UPAXESnWF50UTsSKW7uwEkPJiDAJqv3Izo1w4LKkgwhOGUXm+0DwtEYu/oYvJwQYsaVDUUIQx22M5lVA2XpphrYMMnlpw8UimttHVC9OHVTqNK4jZTU01ozqPJx3G9uQPauEbNjJrrj3wo+61YPVpj0QF0ejk4LYkuWv6p/tCfBcUvFtxyzDOeiCa8Xa5jW6c81qqcYKKDiBoTfQ8Aa9iZkV9ddil6PnYVwtAOxzAh8TwlEker/8V/4PV1Cf28sRXqvYMhdp2k5vuFXP8Zn0cbOEHeKyl+mg9n4rL6JH5DbqPP4JHQBTuC7Vz6tMcfTfXPIcyK1Wnz+9w+VDf7JHZ6OOoF9BQSMw1j2braDa8JlU4N5P6oZMTM8QPvmOvTWIhp8zk6zVDbYdCu+PXxEk9Zgq7mer4Jd4NyQ589IdeZTe8NuCkJuTVLhB4ajynhi7q8CFaodmQzrM4xPrH3jvnD26u6R0aC5ZbvqdFaOPeNEuKq/XxJhhsgQedQNrxv+jz+8KTHarqU0vCIm5PQBTsUrfqzZk/hQTWq9W/J/T6Btx/wfT8RaT4JlilFt9bSAt8YSKMXI2b7kKohniM6EPAZynRVExvMKLqKqlTk3OqZD935WYl2B6aRqORKMZweMpXqPC6h6udgi/rf2yqdZz9oRVlrEnf8HeyUABFDjl6tQetUTnyVlj4xRfGi0aPwvemzJMzMOQFvFn9k6UsIgx2bNznJr5o+i8fG6Yi6TuMagRaN7k98xRcQ2JL4ug+Z62aF0PPWBT7lpRFBhZGOzzNlSEUbDJKDgWlXx4Q/30M6xHORyz8lVDI2Ru2BRkKTVJny90uVAVRzF8X+znCRwd38pklQ6Y1LBfCb6zQnZrovrCIBF53u5w3dTYqdPcIXwg/4fzwllxAGOzZv/i230OxZCHZsJUxLvBiIMRUgEh0anerLXH6i3IVScfCegK9MBHhyJTfQptHsV2tFA9ReSe1lwnd/uWh8aD6DLq/Jz5f3lhtSUjXMGGRm+jLYKeEccuOXTLN8Toukt+Snf1EN4PZvlII2V52esS4Mhk3iKiF0i229+bOYDmwv70sUN/ASwmCnEbonynSzciJYthfaTpROkbJM/4XJPqiQSmr5Ud41USih6LvgVx/AgbvNVLdLo9L6GxLurxMJ0ySi+qM7RglFlRgqleDVapxLnihGWEWSZFlR8hMJZiVO8HRElKlyb9w/DPaK+D4ne0IvQvjjeyh1y1f7bAndDT/rwRW19MiKqF2mz8lm//sMNpf9PChAQhjs2ITbEOYbMZ1Ol1tTMEu1NFJPRtgyfNF3PoWDpWLcaN+F79Z9cF566NEvPg/X/b7UCh3PsJXsLvNJLh51iVhOidPgqMLGF5f9BtsuSs6HrkeGfEV1arqLHogbqDCALXxXcjM9c/dLk1IxHbqATYXQH627S6CJBlI+jT/iw1lZtNUtUlCCd2iD3W/gm29AJ6vDd3LDxM9jKkD2R0zwxYVEbmuOil1O8UeWULS3yp8hviw2mS/wtVUi/kdP1YewNRgWLXOsQx3LWYLyCbRgz+68JOXYHS6Zh15EpgtVjAw8BvJfQp7C46Jz4FtaRO2vyp+tQQPguvr5EPJB3NmA5hb5LGRGeR98PRr9AZYEW6GYkBAGOzZxfoEU06dhJyedbAtfz1u5BGBcl4v8WPVTsg+K05H4txAjSyEcO6yOyyefEXZL3TYLOmyi9ufA9oDkh8RhP0jJqzXUCck1kiIbN23VqVffwUOef2nyO/O//G7F7zv/+udceg5xKNq+Bm+cM/rRsIegtL7lSFFmLDbQILoBd1cfR/T/JbuCqy+NR8grlcznZhOa0+mmnODisfNIqIOdec1OxZ47dJ91lUiZCLScg2d9inV+B3/rslYaPrv7r6E+gB1vcrqtL0zJpvTHclD9mIZtppWSKFX+EZWXlvlsRrEbeALAYrNaw7AmAyxGpjKER0SWr1ix7rU39egXXem5UVNefHfOgu/XMjtvLbzHKUYLE4IcVDqnRCigAw3RRtQqGW19wISMSza/PnT6LXwXlHpdCIOdjrUQy8rt9iR7en8eLgRtP/wS6FCnwqsEH610EoHB3KxhqtYj16XT0gBjmp08UjXV11V3YxkDzSR0dkSTteyD9DZhZdGvLTCi0bTFj3XvekuzaxvUqBAXEQb5xBJmtUZDHEBYHIRDGPsDr1NNfSwC0yh14mPa5nV9iRk+xlISbAr30E0m9sBMkY9Dj0bepzt9aLZSChK6YIcUqr/Gb8W90QxHvsg8Uf+OWKEUkPXkV0Ed40jiWKLoZvLlRG6M1OFOoxVhgEU+Zl1oKnjpEryOadQ+LHrQUZdC6NvR0NM0yWOwCrs9xc677WRcPHPiyKENa1csWfj+W9PGPjts4D1d27duXBWq1gdI4OgXZnueHfpn+bFUTEgfSl10R/JYGoRNsrHW746e3g9L46V8kkRvvnY79SXgVQoSumCHRaM7I9ZQodp5/VZ4hziibYtZ5cJU+YChCS810umz1mPYVtDE92D2hkbPJpnqhuu7KN/CEc0EGLupxgxXh0r3tI1824E5E4eqQ8zvARxh6YrBmuJCb5qqyEYjRD6/iKbKkkwzHSlDKy5d893SRXPenboJX9aTied13mDCh8Y56iH4OiihQVNpk2HeuzdwCilZlI6I+IjTlAZyaL5KyIIdZkEpJ6zfUFGi7fXD1UWDsV+t29WAsp4gYbiDHg1/XhRVeb/lEz6sbfCjKX4D32VwRfw+EyqJolGngy6tWW05Rfe73h/giaD0R/smBq0yucK091gPSJhHt8QsEevZwUnhj9mmMWT0LbmPrICUoEw80agc86aJkTlQ26cfwusEo2pBOSFCFux4ZCszYTr+jGjn7Xmi9SidZztLTZGQmBXEDwd9Kv6sKCswASacYOhrOMJOKwXzhtToyye21ydIlKRSbWbEbVtwgst0LUTXSwk+K8x30XTMGVbznCNMo1PE80EE1JGd+Po2Lv5KNUVBzoB7q2A9oG8x1Vdjc0gplAWaFqxw/db7O5K51+59y3DEutJI6fJBQhjs0O1//cNGNyfvzVhx5LA6nCQucHNMRRP5kPVVbCThwpoNrwUdHuTt+GxJKw2w2xH+JS4171s84gBTX4h++CJW/dtpxs0AcwI5wDIRXfNodp7/Ip+dygSrYJ30Y9tGpN1BQcxbC7zbmKqZivQI6dEO33EphN3NCXvPK8J2m7kdNoWmlO+Xg8k/euBJcX2RkAU7oaA9dp1iNsrASbbcN9xPzTBpmhfMJCVPVzuDA9VNKE5EtNQYlyy5S4UNbEzN06Zoxwhx0HP3lhuBtoqTqddvQVI7X+OQwSgSByy9iGiik+FberVHNbaHcb4+mUr67e2yMT6heu879khmpZfwP0GnCmEbtMqZJlaIpCkLq3ZTkTa1NLr2+SIhC3acI59OjZXM1lRhMijJSJzIztZM0rmbEUznOwnPEcMH5/UiUAWt9ehqkiLILwMsLW8R3+qtaArd26bcLHRIM20k61BcTNiGEvACB52Qq0knCbNrGYwJUUU3iZHhJzFWw1OY2UcL4XiOb3bsYVhCSyOd0gcZ0sjMLijTxdZ2F402K8FnlaOELNgJyu9D8KOdyooZMwA3btcqOJoV+FcyLNzlAwxgMzJ9TA0JG5MGDu1U6pTY/a+D9V5WaRBRU6aRP5qU/8HQiiXaMw6mGrVQAROChr3wVmgqJyRhuwDhYSndwCaiKjq2pFaNnEtNErUUPpT8cjUck3891OlXbDn8znPOw1SNPTjZmEOpiSOQ2ddUTxO+06ozLNm8z6rpgQZYFIXW7LiFD0zGp4GTRCuA0Zpzv8hUcdA58IDpxoulKyELdhrfhM/WHsEntPcp6Do/d3TlLA19LIGMGuknqj3pS24lpturY6vwJR5QSxtn6sDm/4iuxsVJDu/i5lDoumpNd4pWWex/71WCDmxFBLJxkcTRTcqNFjCU49ZjLvEcR8G8O1DP79uwbN70F3ZR4ku/F9nBQNRFOX2dmu2BLzVvM+X+KDlnaJU0RRTMYt2cu/f1PEShm/tC4qQPNpc8NxFUotIfEyC64waanevaLrgl5hnMlmJQ+ErcEHvwuR4vk5AFO100432iFmfHNZP8iGu8dn/8OZBJxWx078Be83OYQxyV/pckUlYCughUesjyhp19pTet/GSNbylfxrU6gCsep7Xyb0uAT8WoAyYK38fyN4ZlYIegwuFOFwEEXU09tO7L9yY88WDLhskJMREA8DEe6wsLC8F5sXLRcSq7kLGI6pfxy6NCiWD7N3zIiSqxIodpm9/AVkLNJAsJ17FTSnoxCJGO4uDuB0skVJmZyrOFqSpjkO1qgxu7yLmYejcqaYgzKG8kn4Qs2KFGrWl0OWw211SVYJ7YFviO+poq4KVoqtSolw8ooPL4n/uNOIkQU8nIJkXi/WzHxP3DWeq9iGbLqMs5P4dbj1MHQwO+3w9Pgn5pgS4NYka98YIxmU0WxJoKN1ft/+5bseTDlx/r2aZZUqwtzBpus9h4MavVFjdPMbR/cyJxr0h2Z6gz/A83w1Qjjp57Hc57gn/1qZGBSRaYY8R0vUuR0xVTL1sTf/0EG82OsJQkqxGE2QBib/o6r71dQVsHezIZlAyGl9msDQLu1qIkZMHOaH9wusoQjP6YmNNo8QyrluprEqj38husJ+YDIMIXKS2KOUF8ONt7kZF86EDiaF0wEBW7TnUekJgB99jpBf6B06VtS4IKm0QBb8BUO06MafRPZDod+x772QMbln82YfRD3VrUSoyIDMfyVWuE0VgsrkqTzn1HTFmwbOMln0OCDPn3VsGrtXz3CC5yNX+zbFFKwca0E6YZxE9cSbv5DhnVQK9FF5mi91UVjO5B57NzagN5QRxA0pMHMdGrsOIQl0uh5++JelsAYtDdR34JYbBTUbPTB9fMwJ+831Kw7rHOY5rokS0HEE4eqq77QAJCRJHHprhVmP4cQDx2se95KirF6wJ2kkPJi7XuZkYLNUJuyn0AYwXXUeDALgetSaeUeTJl87IPXxk9rMONjarGW9kqFBpcOP4VXb56vV4Dn39jwYo9/zoxBQStV7fk06AkScVU4W/61wdbGFTt9TPnr1Rzgzgi/sHQTn6g0ineBxo/cNNJFdNwrCa+CTXP8xVG8N03GLNwd3SzYO9xBnc13k7nUWc2Ia/qUYm3n9IpjqdakgBaIv6QkAU7buOxPfj3hAXiHybOXBpnsLnLUuCcTWcqjvHRb4+MtqfKzVK9Ubh8F7YuV9YciznPXrV7ccnUMS7uIR6p0EUM7huAW/8VIdpAxrUXPXzPDXUS4mIibbl0S5aoBGZgJTdqd/fAV97+ZMX2EzncDtfZcsxtHyHiFj6wphrhrtPzu/Nq/xumbMy4/NciQKvurPQ/xeOkk/U1sBVLBM0kj7NjP47dnFuOG1zictD0ceWZZheG+8n10/9VOPfo1esskx5tUe4X/IWDBkF3uaIkpMGOpy/WuMttzpHvdg6rZHSDKjnTY+GyBn7VqS/+LG6+uiq+pFBzXiBzgokT98Rm8AQLySvfljoRnhJtQXUHQtzhFhA1B09WAzlOmv0wKm+cV85ijYhKqtG8a79Rr85Yvv6fi2heuq/6ao68ioQ/mM/xRXFjYAN9CX+Ob2m1hkFst3kncn/JbWnxtB6JOSlmId7/aVicbsqaRxeX+9GaKupKgZyHPouD6uvbM90ONVyG+W+fww+v2hZddM+1NVfx9r1UcgW30y5kwc4j2sfwl6mpItFDsWMCNZp80q9BEY0JvDi9MdNLtED4/nURkM6h46KWF3+0QjMwGsEUwOFR73MXtBu99qqLjgDoXwpmi3tx65jabbvcNfDZqXO+3bAnLdutU19ySkyKSCw+s75P/XCm2tR7dG021SUemTCgTqWHKj4kKNw4xjV4UlVNuAlRoVbOw9RAjd8PwraKQ+9UjLEglWlYGDR+/QTNzT9BniGXLrHpsLNqtW3B2S/oKgl5sKMHqo005RmmdIHtj8BvQM72d6m+RAM9Mjtsf2CCsWxFSjmYNbE+fpQ3WMqZsOyU3BcDS9GlJVHRO3BtorXCDv8P70pxUpp6yWUkCWFyK+/fGniwkwn3o+XQHRM7JwLEwA2v7cMBODEDR8bwtUqnh6/Cigr2NIlEb+lhLiCCFt/kmKDsr4oimMZo6ra+ePPI1GyD2qO3kdwka27bO+mfFW7YTnQ5KMvDrpTQBzv6VKTbVKcGx82tS6G1w+Fy7+B/fLZPjsKMXPe3P0XhfHRaJj0Uf0uWF8uTxwwV4ro/fN5d9Q86qMEVI7t7AlNLrjYi/S3ccy+KGZBgzlAhSsfJZTz89M2TrwOm2kT3WXqOIy0RWEAdNzS3ixRF9pSermYqFomx7fSaD/l/0H4SXhaDr15fexuDO2sSQLQVku/54SxvRepSMXCk0ZRqbXcHt+2aT/4DYLcN5pjI3Hax4z8phTzOX8C3Lo+50qazTuUATCPECZdC/6nT+CCh3tX3ZNHsruFz6V8xfTRF5zkTTvq2DdplU5f/x3el8NpiDSvFSt+xJcniDqV9S26tiGkYjZ/5M5XyoA6OjG62TOAGKU6/BXDRjGpnZ+d9EPlH0GpEBKM9GlejMxa1R9UuEtN7wiJaTEJtVMP8B52ebFhrH25/oQF3oQ92Cr2roYk1J9Mn4h2uwLMyzACnj/5xQ+Zat1F3AHwhTLVjeu1vNertwnx4L0bozqTHOkV8QR10GcwjqFvZVXqsqhW2lEYFu1EV5hYESqpbVFAE/Gsp32h0hRBdETe5Z0JT3n6nw7vY0c4uu91UImNgPYZrkKn1T/iZmtpESVajnnoQO7vwTRPhsrgwo3mMDVnowxDuqty7OA0/zaRnOlfdij5cZxDfRj4JebDTMQv9SxMnnI1+qjSygQY3pCYoRQuQk3Gj9YD0BGI3f/6lCs33snnsBVZhb91DrWK+56UDT0EKbuLp1P0UwCh3aSh2DNuwbIvqqoxGIlb/m2k5UoLvNbQV0VuCULtbWjOgMkSApe4jX/O8aqb5qO0bH+fGq0IvVB+tmTFk7XQOrAnevDTNyJgWome+0gqs8Uy9s7I/FmuLJzZhNOYBWI2/dYeGYhf6YMdmnL1j16tyHQuX6eG7SqMfSJsHjbinr6KOqLErEBnpmkK3dk4akI4ETd6YsS66t0WNdTjzZflSwzuzeZ7J4oiw6qcvlUoPKZ3nAXpAAdW6UgQIptjJItrK17O+f26TZLbc47o8fzyHp1b/HjssTeRD6g9en21Gs5PPNusasHGXXBxMjSYeOlL8c3pmK57GbfRbi775TfpmhQ/wUF5IGAoS8mCHe9DbkX95fbR6UzvBGBdgqfUiLpISZMZr+2B+AKxEO81+ObzeEjGBvciLUunvNequR0YoPOVb+EpiM/tMT4D37cyMUwNvx7oNJQs5nUoxQOHSjO/hviuMq+tuO45m3RPXxTBjLuzB+Vl29limRr7PHg06Ml+NvWAqp3g2/BHURIC6wdWnYXmw4tJp1qcdbbwmD9OMoyByYOU+VDTOI8FJ1nmlhD7Y6VSyV76fax5Flfaz6UjcVHPvhN9cVA0g2HHbk2RFvaWb6qB4pRBKHow/ywatcf7vEmgzqqLySg6sFmFX+qpF/JOnix8Y4UFY9sPXSc32ipbYDBsv9E9Mlwh9Lga6ZbGLBZWrRsdCEIGLssa3M3NIjKUTrrwKiUKEfcfZzx9MxkVf99ltMiUPJfwqCNr3wWyqFWvYOzktoEKVU/EDTaZMlanwRlXO7wYnAdgimWJng2joeCQ0QM4j/wWwo3R4rZMUuTGKqKTQuPfFRZ+udSSwsVgD7CLeLVlHObZqdkU8Q9M5I3NJTDeeAqXw4k43JWd7Vr3pB+pN6g1mCcpu+l5Mz39FwS6nvfsz/lFCdyZD5Pc8ZT54CMwcxhPSdE44p6G5bs82l26eodNUPjeKOk1zaDRn80cNEhHvbpl2RO/UJIWirSvf0cEb8NfYNEVvZ79rNlJHcBfO5xdVFNFl737lGtEyNxzKLQwtrAt9sONz/C/4gC1llTdJLER4b1Rdyol7Wg9sX0sD7GxzTTYVK0AehSNcISOa7+SYDNY0HiyTs1TqmBpe7Y1stt6KNwNdCtVyaObE6IdTaQ73vLs4r8UrUXvogDB4gWBZVoD59kyKLsu8zyunL6YnduM95nh9tpRpqIKcmLdwECJG5f+vA2pigDJ5yPtRrf7l1IMzrMe8AFdZMJ58Gz4J/xVKaKHyRBSavnLEteEYmH4wM5RUU/ofADvKObRb3exA545W+OQR9Lb0K8vv3NQJXPzIADvrAlqyr2FGWUrlXkihQ0uminJgk7Ak/tPaiQ+f0LFtuxcV25jtcXx4xEiJzWjuerTr1OFWnbV7LwiDZseoFGwUF2JDUHjlg/PU1Drlf8f+tt4KJljLxxwi26fIlD6dc+opqnz8w45REAVJFuiUxZ4MPR75dPFgpwiKk0tV7r5Ig57tMr9wjdftVFxMs8385dUBD4zYVNZDMiv/AbAjbNl9bN0imvwVYRaglUu7tXURpcidu6TiMWPn8fJHny/jxH6zH8ISw1Hss+DTIS4MyaxpFdZzFeFQZy/e+sQj/mkV9wHXDWXqyYLR6dyYChZYIhpSmGoRGWDRxCtFmkJpw2PlrQBvSVT1Pl6sO+i6Wx7/q3iKeZHdLOpgNzxXOwGiRkffrGMd2WMJqcX6BzCRmxkgA+J3UUdQuTyLE1VEX3RPUo7Tjb6WkLqFkAc7dElpanbcePHPIkAM/enHoqdxbSuQrScE2MXN5P/w+Yt4xN/dJe5YCU0dB2dnojlrbg9r93m26CXh9sZ3L9EvYpps4kdmIeuRSL8gGm0IkQ/xKKJSEE13WQkmiYgc7Iufd48CK9Tv/RvTQrw+n52a8QhAuxVpHN4LnUecSopNOk0SKSn2Twc0PLoutv0uZtoes71cvCrPXS3TsdcuRnyC5vkVJ9h4wy32NtxW2B9V1UMkCuuR0Ac7hdfwPXRNttG0sBARJJNzEvYa1ZYBG5ABduWnyCX7Hifi1I7Epw9iYLZEiigbw7rnoOm7SEGU4622qeovhT9wmLMPOZC0DHniXDp1a3vqxoTvQwVGCbaeefiQMlKmNQWITKo8da8Tdxrv/QguKs9tABD7v/NUdhS1R+X+zsXJrqiSSunK+A7rGXDdm3S42O+R2ZtdWmuwjpAqhUidFc2P/jK67jDsjJgX+CJzP0rIgx0uZaZNfwlniq4k1dDwyhnUlLN++MQz56UYYJc8nmsVPqMUJ2WT6WxYKBjTfBWNKWEb7q+Q8P4hdtMMnzQMHPK/ipYd7a2TCMM5TWRK4PNSuNezG8CNbJHKDAUVZ7CB3aZxFaIBLC1nnnUyq0sxUY0lYTLdXw8CwB3rit6jkNBO9xDa4ONRZZ3sqVx9hebOqHh38YPMoUdr1sFgj6qFDtZR9FVqROO2LCb5iJTjsh6TOQl9sKNoY7mdUZNQ+fCEBz0UQLyGgRdTKpjgewZmlNaYutxJ/MJD1DdpCW9ixQn+1eJrMjwZGCrheWdsKW6831J1eqFRSX48YVaJrnmsboaxWTPgjpVy/tpcFfOR2VXfA6gNH8tYI64Gcs/wSnQRHFUljt2Ob7rHMvs1/q7lcr7dge8VKjUoZDRN4UDPuyV6OJpxf1LseMiZedExUHE+GguCUNNrMD/RC8ao9BP4LIcgUcDV2cKoGutEYgrdxZZV/y3ZfQdA5FyqPl4TyyOvPAlAsLrwIJd4hPhAQ0qhy5X/BtipsrvRCIedCgY4tnRVNqklt6zltnHAbATZubnSb6U1pr6tuXenxA5c53XJv/P5JaGm6IUPUELSIaQNJ9zQWtoDqrxxrrh6HkL4Vo0/Iayt6ASvbOE/5c1q9tM5qpxvFhbz0SM1+ScBzeApTgydCJ8MjttND0xrFwEQVnPkDow354KUrnJPRxYlUtre1UvmzJv1+pRpMz6c9/Xvf5/k/Sp4NzcRsmLXPLfyZqbc9U+hmq4qqgmaNs3xkrXpDvujUTuF4aBi0241L3tdMyZDNqU3xW8OJoVYiGgkpOeiu+KJ06huGaPPHh0UyaFLoyQ6EBLyYIdghkRnj17z2L0jF20X4MLfmPGyROZFzvYvn723Y5tqpVbE93qFNOpdd4eiRTl3Y+UN1O0BOa80OzkH15gzi9LPb4B28y54cQrPkFc03kNqz+PQeJ1TfFme6iZL6E8fDvC4sh6+Mk4su2CsqqsuDCrLDMV0aj/4aH1MdW3z2mkXJyvJOxC52+0HlzzVs0U1m6dPj8XC/hMW17jH6Fn7LyGo8+Q30WX29OMREVDlWzGJvDczmeq8ogU8sbFZR97fxCmgI78Q7FiBCQGJP9BSoVAwLZiOLckKe3okh8on//z+ozdeHjV85Lg35i1bfdHFbgCfqytDvqxpeAhJyIMdFoajzLJUAIgIq9L90Wnf/nks09ConKlph9d9POGhtvUjbBAGsR1LbVwbYZN/cm71Ew0r/CX6RCi6N2YV96RoTp3mzGqSeP0vR7iuW4SGKXTf3Nm7b2Rs5Xcy2Tp36VTJO41Qu5M6frNaau+nab2uEZ31tDIsAJAQL0RqSeaPvS1h7O3fuRytdeWyClW2u51577bKkGDhNezhVtGxxxoRFYmFnlGRHadv5UkUqKe6+ea0NBkqwKh/ePTB+80qK51mTmwe3gm6H9Cdav6dVgg+KpXoWZ3isK148KTs5BM+E3jXvWO/PHJ7g1hOUCwK/y0x9boNnfbdkZAEOY+EPNgRImqp1loiICwCoq02K4TF12ne4/Zut9/RpfW1iVFhgqkBqQetg0ttXKnwhn+y+WT5UOuYVSLLwwsyT6fRHIueeL2+pet3POldEy6/YgS1jrR9Y6LDJ5/Gr9U0Rc93B7wnQ1rXMHiX7S/fwAZuKmtll2eHo+UEkvLROR0YaFmrDd1OVZlyX9Nl5ufXt0CeWMEaGRVlrGDRFxWqDt5MaW7bSiLRQw+xT+/+3kF1731TTq4FH5hczwo3/MqgWLg79dwXhtEIBp4n20d9o2cHYXoaIbkukktfDGoE4aLXuFCErVYLW1xWCK/W7IUVF9l+EswEBoVLyIMd5T4XSjewd8LbIHFos0VFWvNmM29NZWUWTMzEUhuV0qKnX7KQFJUqf3cHzBsxjK3ihDCb13Hw+dphD250COe97iocJIUNyzQ/VdXTlnWHqPHneJKO0dUm90SuL80C6JDJlKWsBn0oVwbLzvfETC0nBk22j6sLEF2hxjv/MOUKY5w8TUfOc1fsvYE3UbBGhdsSa7Xsduud/QYNvK/HrS3qJqEpy1W92Gcd3KlrtEVket6silaoMjPLjAaGZ2uKuu/Na6HCxItijJedrTBVdOVNSStQ0y4+Gl7aootohEY3PdsSFTpcTpyr08YALywMEY8zO0Fc5wX24FRMi5X/ANiJINL3FsQ0qyVvC0eQC7OGh9vCIyJsVvGZF0mf/hrU5IrH/eLUkpnGcPGRyLF/UC/5r9lX/jEoMWrYbsx6dXK3eBGlsNwPrbkdVN39TDno9mGmp12Wrl+2WlW2Vv+uBeVWcMtwMpJqlXHeBGY7fzkoHnv9dfo0k+MHV+v0y8xr/RMLRAI0eGT6ij2XJE9WLKGK5Px34ydDG0NEdBh0yxFdv1XFqQnbeMsN8QD37vReNycqN+zZoC5+1CGszvgjF68+1fHpzfHbkcXGWdbP7mrhi4hI9p96ohVkM1ZRbOWKVatVLF8+ITLSZmOqHUSwxxI39GhZh+F9k/8M2H0RiU7nKCvX7iy4FVnZzoSfWbhTGtXySPhf6akiG2GtP4w8tyALWwidv7B7U/igaOc/bgONRp10e5heeJSk0BO5d0lxZM3vCgkjtkm5TaaJcoWpxcywpyDiEa7Muc9b3k8XXChlJeyGTn/YHhdlnae3GB4x3qcXqwHzhwYW8o2v4fNL9p5xG6ivsyMJ0VL3/TqhdbiFTY37qEeHI9w2djG7f0QCQL253r9BdqZLwJ2Ss7wJQJs3djnzaYbsh+y3oGWWqLsLUs1Is6fVZmAWBtaYpneO+/TX7YfPpjpklz3z7KFN304f3q0m9u+NBRhVXMwrOOW/AHaKm+3kM5jaDVFsl0dzFZhGx5AOQS9P14MksN6JVQB8sgdaZL1WH7/koWloyTov1E203Lqe61roSeP5dprLIVgtuXJmHP3TE0lw8/wzBVyIH6ZjSgRPiuHBN5EK6FzVvxx0+fRMgU/FLjQUBg8/Qlh5foyDZgysQYuCUP8LugfZrqblVuluf74RgzFri9eOaEXVOitH2fKNjrCFhdniatzQ/cFBj49+edywQYN7tq+XaMOoLMPLyFsK0rS+ucECFe67xKn8xNOVFK8cE+yY819fnwRwzdDPdyFDAOWewO+vi38xmEGCFyi+DNHhUH3g7EPGXMjLdcLwWMbq6e3C4xjc/Rti6cRCQh7sPNmyg22REWzbyfU854lAuyj8yVZfFaQTzoBvrSp9Kf6cH3IvNVVhJuSe5MYbfr4Gun6b42SzMJ3QC6qR1SIrArl1SdbTvu+fDA2e3ygVYGKqqpE4pYnsd1nw71LJ/dfYqtBiZMolio65qycxFlComKp2vnV5WCpxFY/Sr8N/w9+opWeOEaG6ObjelvHrnckQbgm77dPztJj6EmfdCuiWY9seujMs4bbwyPCwMCMqi147S4MqtQrISMrRDg8CiG+2ijokqpk12tPl9c9dH83MvrhrHpjw/ntTx91TDTou84ZtpuwE95IXYwCqvJqBXgxNkdBPK3jZ0TeASr98+jZcZCvLeqw+SciDHZv+uNizahsB1zwJsxoBCzavLcyKZYqfDf4UllfJmES8k8Mwq2RdKLhwWrmV1Zsdp3L2kkYR10zfcN6T6ovhUK5bYQFTxvbpnSKg+aObT1Kaa4vmE0kxkg8VvrCdIonYeXZSR4jsvypbXKaALUDjXmumT8qTAG431DlCM5P78/zSUgM7o0CLd8A4O7eLjRmfCQ9tyq1yKFTHlLMqPf2/zpEiumixWnNnRxhaANZwqDdm6+QmmVedz9P15lSDcNt4Xh2sOlWqSt5NG2PL0C5t/fL9kf3aVIuLr1rvnjGrFer2nl6vDERXiToK/XXWDpO+S+NdjtBTwfYWIvMIjvLP/GGNcClV2xh0PkdvJPTBTsdsdboCrq+GwCaCsFarleeN5onNEmGFKk0rPMkJakrD1aTS7vWQub+k4nTRZYltD6FOozlWxgHUGvT+1uyTDnFlTdaUS3/OfqJ7gjW2/atbxGIqiHVe7M8EDWvd5SLckXd8VluIuevri+jVF0hHrlr0uijKonRzlXDbHtSqZI4ET5fHZj2la80gzLr0A2Pq4i527Su86N4lqbquFf6Y5aOwgmas/+S+TvUTrB5FPyIcTQBLxdYDx/xxXKGTYgtYuzl447vuZsd33obcwvxixb9ObFmhuIzGshjhJIrklhRhy5q/5dIUZvKojwGnXIfEmjc9NP7Db3/f9c/+fftT9u/e+umsF+5pWs5iPMDVZT1WnyTkwU5zI0NYZt8b91xc9e7QrlUSIgW6cTvFYmPKntUCtsQqXYa/s/7cuTfhKM1xlEosTKWr4cOSX4Ytm0+ju6ZzWMmhWcmT1wxFMK/Z/vZ7+zzwUP/7OjWvbAsr16j15GX/EqzVRnuWFGzZeSrncOE6yP4ZNwN0ffsCKnqiBJJo6tWJfBoCiezWtL4AL/PxoHIn6ZuZKRP4tjd54uZdxtScdY/EgRXiWn15gd2EaqBtUZi7GUSJoH52z5pv5r496eVnhz710uRJ73yy+sBFlyiZfSXx6ooGjfdhI+kTksFS80Pv90f1CkQT/2QvRhPlKUErfA6472rXNRxssdzvzZWEmKjISJHHhSvKEh0eBVUfgB//PxpbJqJgudA38DHlngXXnytmvzigS9Na5cslJCQl16x7W5+nXlu06V+HQjOZIfdPnfZp6GsP/LDQy3NbdT847dSZcJebyoqssBW5L26JQtffCfWe6dXzluua3NCm9V0DxsxZc0L2LEY111y9UoyoDEfBnPVvt4yz3jz/FB8p1zrwlwX2uUVfGTvpM4BWZ/g/Ca8Ht1cYRmipkhXnyDR1dg/MIyn/0K8MuVVZ0XTRcaIopWluxSNUVBTqIt9ay7W9mebF7/i9OPvVWbJYocEQ1rW8E1N0+pyjHFuLxzzdOCbvUZLLnfzBKnzAqc1ePvrZzVhPl+vUzJ/KhVLx3tXOxKllPVqfJOTBjnutfuvSQqXZ6HmX2FrE3AMpIz0tLcPuVvN1VNbZZF0WNTG9VKxYVKNWJ75Z4r3cPck6XNXcokCf/hr5xQE7TR3eqMOBHORaF1+li3bcmqIa9lxBZh3aV1TOpvTi8kG1rfDAB8epYDXhB4t6skLaT7PfpTSGcsvYT5x8hR/0cIPz7KdSA7t0Sre+3Aq9so1ePYGgwYuA+dClIh/yIw0x9IJPSuTY8Yp39qA0IwuF/TUHzl19HrYB4966/U8CVK/7c6p32h3BZiga13+Z7UpkYnQqk1XtSqUvuASj3fRQ9GRKL/zyZs9w9HHaIjFzC/MZIuJ4yn5Miz5z/2H3WP/hsh6tTxLyYId62pH2tmM4k9Ai02T5sgpuMac1WRgqOn0rYohcdI8BPwkSM/aOL3H0bXjk8zhswTCifh4WHtf2o2y6+mZ4dDe3MYWrjS0k1ciqI0ohaRhIcJR67PU7oqHO4B+yFUF8xFlDPPYtIQWAFwNAmZ4ZD1H9nejwQ38gQYhYFPZ3QFtSXilHXqiKikWH2ecFjBhsJ5dX8BYg3e4QLAeeO2PPiLjQ+5dLv04+Cz981Y0INZi3T7N/cS1YYFKaV7wOogtX7mPMLZI1sjiC15CVdfZEdsAGnrqup6/5eGy/21rVTowrV6FcfGLVep16PP7GN1sx9k1ctHurkOR4Cj2w4xRGaEARkfkq05WV65twmE6K7/aXx9pgV9E4YY2XYTYTomPE86/kAQwXNMkE/xe2QBNLzc0Wzrm7LAtEqJFdR6Kul8LBFhZWteeEj7qXs933m53rJ7hqJQF6KtZbcBQTPZ5zVx37xPHXB72rQESHN7Znm6ns4CHI3y1Qax/NzpfO5s6OmUT9EG32Ws62gfjEh3/y+ni2v2F+cQZMKY4ZS18FOwt9/7hr6nsHM7TruZsrz6IUO+jKvXwW1fBiuHHKPJ2c9wuCLGkuuyGeTzXqlMhiOOIUOesh9RxCD+xQcDsXtZuEnn4S2u3zvmWeRj+Li52ZTTMo5k8Z/pVAvDIOA+Ojl+NX5Hhf+Z3rccfA6f5mkV9lUVnK/VX33LzBaJs1PLHtW/tRmxXKrKfJny6Y05T0TOxrr/K6gmObx/apBdDypaUXTJJcqWzorqzOFnhLJUq+DA/N1bKvWoouO4W+2+657aZOwP+rKyPX45MrfDNjs2g3rC50BjjQWUpT5scmQPn3FIOCM7jo6EskTpUjFm8fR0/C//L9SlcV+arovIZ76/76fbgDpNRG6R8JObCT3ARLIJFqMZvZo2dHlQ97RTXRv9It0X+fgGuX8eoGVybqdOhM8TvcofLkpJkdax3DwXkPCjKDEZXDr05/rthwLeWKnSbM8YxwiLTynBpP8nRkl7FrM0Tfw9xvdntWt6qwix37cdrA6+MhttWYn45zBZOokgnSDTdqqG8CdM5E9t38lEWja6d6fxk/SPYlaqYkRWXHMrWsX1P0nhXdiOlCzEdF/B5JjamyvT1AYv/dYot1hpRCU6QYlcSqm2F49pPlD+b7lccXfJmID16GXUjXGGIKbsiBnVGmrhIsw9k60Fb5if2YImyKMyf7597Q5Qc2zY28AE33v6Md2zOoDro7ro+LOgpg6S5MPIWd7Iy3oNMJ0QNCtwv0+hB6oss4EsnbrGCJiWf/ssXX6jz6s/Vn01y8ct/BAcEtO9L3bXz/uZFt42PD467t++7GHJF+7KGf9b7QS9bo/qoQ+wua12r+5/wT7ClNjzuvU/Me6xTcN9LopeiR7IHKRa1KTVGajCjiSkSVZVkh2c/bLNDkI6bvqEWVp4We8AR7prQ76Tzr61f9VjPE828ERic90aneQXrOFWIKbuiBHcViWASF7MWtoOFzhx2CUdrbc50qYRh34ZsG8a0/RX+7LBfNCuKr8Cs6MGXjOWT5NfkFaDH2h+EXiYg0ogteZeje7rbDH/StiBwHYSIZIDyB8x5ERsfEV2/R9b5BT42aOPbFwffc2fbGpBhrRDmwPPzyZ1tTuaZHiF5cR9SCJZveAzCSEucV5uA5+KJ0w4uqZMJy4m0oVDoxcjNvnV7U85fpXTcW+ktFMAIi1fvS+hAVNu5vvhGFpIO+QOH9OWS0V7+KH3C+2MORbZmdsrpi183YdC6kLNmQA7scUdiaeXRMhcguM1LwI9kUjQR2RsJuK5+1hhsXoS6OEYoApHvywiamU4yNmGqyOxj2p9MPNrfNM4KduYkk+yOns4Hvm3t/7Wgs9Y2Ii+IlchZh0/Lyp6hGEN/2pm4PPDLxnZ9W7Hkm+YDCk3Mk3hxQmCWKJCnewx4746soaHiCIFFIPiuSjanGM6QUt3buWDWzKxE2V1Lj+gk/Y+H3i69mcvzFwi8jpgbSqZwYAFFw50rNzHQLejHC8jRzWnSXC8W7CQg+TwZyayvV/DUQ7p9ASsiBnQs3F2n161B36M+8mbFmsjWiW6YaZ6KQfuwBzb5mu7SdFNsF3rzoCu9iqBN6f9KSq6uwihI2uLTvqtb4CQ1hKtJBNOy/Lo1s+LfOQ4zKkXWfzxw7pN89ve7q0f3u/o898cy4Nz9YvGJTSqp84NZxHGaJm03jTdf2YM/IsIGNHoBm71S51DQichYqqXr+x8wu06t9KTahcOuyanZPctMJsRupTotyUnACre0Jcwo/wkjVxPIx18fxAJWnXAzSHhK+CHp4Gd6lpvRJ6uW6clNmc083JO9D9iOWw+1oBy+dDS2W9pADO8x9crxZA176XWc7EjP3dBMtoJjIIkFL9Ev6ugH0WMcv6vdh8ibIPB3E3iRqtwl1HzsgOl+DxocYAvOmdrmnnk18hCulmP+p5bJR4Epkx0g8E4cdW+8ON/9qgsbv1/AJ5stquZOS5PvbK1HoxAhsFCv89JdpciOqlqrLRjJymr0WjR6M78NgibiK0D+w2Y5M63Qv7PeiFp7r2GzCOLYnJwAMPhp85Js+i4oF0SenQzjWNl4WuuJId+XhYrbhnLzwNDRdUWrD9IeEDNjJnM8fiTroif5wi/f5VoULu9j+6RGJHxrROkLN+IS8FjvdmNT0KP9REbXsul5AQEQT5riCIcS0gdHd0+xiKAY9OmEz8tnwncW1RGQHTo47KbCbsHWec3e5Y9zhpPE8alU1VDzvh6/vawiwvKDHIi2G00HYTIF6CA9UXR8Qm1Lswbqd38pOJ1V0L17/3h4A1js3cq+dF73Gg1YIMYpKNIXmzG4G963QzRFrs9U4p1Ls/X85mMJrpL2rfmlEEDgJGbDjThO2fGX6eeXyc72gnyhG2J6FGbHp+wZG3vF3rlXifwoeRLD1tattplkSJm0h1OHHV88qVFAdLlxDy5rGTqB2rqqxVeuSDda47fA/4gW2pMBMjRNz8v13R80OmTzjTOeOGePLkSTPS9HmAwwvaLyEroTdQei8YrdIVLzZbPpB+deKPVxjur5O/27VXWY/ZhU/rST7tIoAjeYSo0+HP4ZcJuKQqcupsT3h8KtVoNd3blEfYuJ+2KEnx1UOf3yX+FkPfmU3ZMBO5f0UmM49MrzLBj/sH7pRekCz3q9SfTGlzNRhe53/g2z4NXTDLZV+5sW7NINonib0l4tDI6J8K2cktN4ixsaO1bFlATfeLrVpcMyLeIBOe1fNYKDtRjRneuDntgmCMZK4eEiYeCotvJWlNbutK6AuTFfonrDlXl+l1ERUoDJFI4vZ8IOLX7wa94zqi+A96vYq31rXvrsGYmHIFuIXIuqyEonv7Ard0s8SPXAj+kr4H6/P16iUxk449FpD6PMHOy2LPYsMWrzlUZYSMmDnpvxpnu9R7nlUoTNLej3u6tMVia36f26NexnTO7Bdlf/VcAcmbezranmPaWjZdk9N5lWoxanSmb61KNnyepYxDJJr7up65nDYyFXbYkTX98NEwyTWZPbMXo7+ijdoEJEJpBoyqY389U+BPk03PZcwy9yVSkO47srj18uiunvTBgtbV0vUMTBpMaYRFvv+3dROtWcB4NaFEpszIZuCItLQN/SB5m+kYOGkhOvBLCkL+pRPTqsR3m8T2zEwlzS4Fd2QATte8ECPdoSl1K0Qf2ypsljBkp1KD1cdwZstBMLhjlmYDmp/tFwvdNwp3MIssNzIyYDs5wG2e1YTESI0gM4tKJZein4dV3Lxs0miI2E1z2LmFT2Kemv8ER6NyeOUNDN8l7jm1Wjnoo7a44PRR8PUVkT3ZXBLpje3yg5Gt92lGyruoOlerHbUfxxfN46Bmr/pQemx9FaIurtfdLVP/9YM9htiTrUT09iFKuLs5IQHt3EvZnA/kNABO9TrznSM35hB3ap/Agmc1IbhShqlb8OzOYGJT1BPfcfCqtUWiep8XSuASgmT6/aNqBv7AS+34GTowr/mQnvDMS3peR6OLHb1MgMu/foaWwXrOsaC6dFGLQ9T2Z1vGpvKP3EpqqsgfVKlavOngnF289BzzsQKd6Wz5efF+HRk+nPRHTdW9yrqlY6WmuvvPtDtJHapLdlYy040qn5cq/Kbqby2UMrRNVXD1HWvzVBOn6FgqMvlpBcnl6/y8jncRoPacRc6YKdr1H4nfC8SiEu+xuyilYyGlasO6nwt6fWCFZgSiwh4OUnOzr5w9z57jpyLY1fIyf9ViH3+NObG2LHCXiCSoBXJmRrzCI9/acVOJqTx/LPC7SfsPB9KQxaUNTA2lf3CyZ3IOYoPHJKk4AfTtn/w1QsRbshumVJxIMa104sFI8KNNyR92lSp1Y70Yq8vCo91mrpoU7BbbUXLwQfgtkOioYjhveYcEl6LLHZAo+1TRu+kLn9QV3A7MUMH7DSVvpz4Lr4WXS5k8ZkT1S3K9QWJY68qf/BYr79F5hwtnFFK/izJ+sJ5DPgWkOV6cFyS7bED3HHsoeQ0Qlx26nw8aaig6izeytA0mkV/gzvTMd7Ccwlk+hFMpNq3/du2uePZj0+k66YUWI3hdEEZBfhJh3u8v04pikYPDYXJopNXsQ8sl+hYogcbxq73IlkYczaY3ZceiNh96ckvjaPn80dkF0tJdmCrSpPrSuOd5jA5T6Pf1Y+fHeQ1wyEDdmyJ/g0TApexfaFhx4BGzwmmpx59sVLMoG3CTyQ+1jnDifL9QKg8fK+nrwuKYYWigXWke2LxKRS530OQyGWRrfsRcX2Nkhw6IeLr16ytB/fv0NQCVR9ZkcqdWoYpjWPxgV6dAbg68Kbg0ewwKwe7ZeDWsrRKzWVmz5fYgzvcI27Av05RI8A56oOYRd1XcYstfQn02eRXEludpj0E4zFRyk0DEefzh4QM2LHFf0+jfwLnI1LfjVlJ9UD6HDD+pRwd3hxqTz6sogZh5HOkr3i0TmK1ebvz+j8LIRySJPpLnfhFpnJimNWcsQjuTREXQ79Sat+wCv2R6TT76NJh1aH2UxtFZrFBauwLnx+Cd7+2wQN2XDlzI2yfHx/dyQzxnUcUidpfbRjx4ini5A3oMJRNQjbaWqi42YzQZ9tG/MFdOX5bT2xCZ75e+XFOJeQIommRX0IG7KiyBWYF0kviqNudaIHLnHJ7Rn5hca9ouLbvnB92pKTs+GHO2FviIhsOXsUZ+dz56OTRaCUYMJ6ecOMWEy2a0cjCg1fHV8JCuEw2nd1Z9GBneAyNL0zgIasHVE++bvElHvuwq4om+9IyHE/pfYsX0eHSEp5ywgyzZU1gvN38InZxg07/67lK4S+m5aagBM/t+U0Im2ofVb7zAvWwpflJ2KRTX0geq3EiweCU0AE7OiQ5K6DBntmwN4DUu6qCxTSSk8GDfPyLQc2tkVEREVGR1vpdJ291Y3KKko1zJJ+OhUinOQbHPXBJ8BV5KWh6yeyvg7dCT6T+dCB1AjnVImoLEoOqslOi9PyMTnD9zIvUlesWMK/bsSd1e/fgCcbmMLwiNO3nW6Hjn4ov6b7IJsEu4j40Jip+8gXxQXDnyPooTrquZkdxs/5kVedZBONgPlVy2EQLSoaAkAE7t1RpdECdAaozalxAd3JPISXRFEUn5/at/f77tfvOYUKcW0yNy75ccC9/XL/CO27qNDN1OCWRhsnSHzcP67zVyWk7KP296i1nqUg8w4Q+9Ye7oc4cmTpFjrFvj7Vt3+DyR8t/9ofG31BKTRSIeEThEXKFacLqiaeh1kyNEodOvS+rCxlh06lli6OiQscch0aRgleSacY9dfZT7AsTXBPDkJABO30DrAvoFyi0X90ATm2eRyKLrq5ElSWeIcHT/UW9qqRT/TJ/OFuvy9tVav+3qBUxQymUm9jifLeu7fGfXSLW+FX8QHcenrIffu8e0f57KhqkmjdHCbuLa54ye1bgRJf1k6PDGszXfVTHkNlYYfuRy02osq6v7eHfcltV/rdEpmPD19IcnYqGkv67MM9+3R8xHCdbcD64kAE7+r/4zMDSp+V8DzsDd3U+uUSasCBt4m1OdG516nxV6cLhZoibbu1tve4LVGadvOrQS8FMaew0mM2upZLzr8RWGr5PkFIsjBiKDjy0jR0az3f/tnmV+w6IhrGm+dkI1e01Xgoep5ZKF5SLfOWS6MBhL7qVbMEXwEfArV+2zVz4IfymT/57Wh2Xo7FP4X6gOBQ/t5pyIHnQC7XWsqf4/wGKEonyQCs2FwNnxWpUOWmbG9CQOeKakbeJGSFIiZibwaaI1Ls8tDs7BOrPy2Kzxs4DXF7PHt7tWuwKvPA/c0xi+Xe5Zuh+yzrMA06YsSwpNGdaUu0FWjGNVwsWBp8ZlV4NnlmtPR3Ra6/RLM4XB7momCKYw8nZUk/cFDuLhF4DLS9kfFSKGgjnt8jfdEU9JVE9eOZFfgkZsKMVX+IkT4ESVMJvuisINBWGdy6qzoImr56lfvDz6vqJR6HXaabIEToVJlMXX76aWNI05/zdcPc59ktNQqPN7f1Gr1DtmGV5ENgrTIFlG8KlGytNwMdV6CK7Mo+bGFLodZUhYeNpJuV5tiFAX+S1uONGBjJcqky1BG1nipABO0e5V7VAFhrjrL+rXRC8JYzcH7k79oV1qie5vYSXI9q3Far/QZHyYCrMwFXPfXi8HE3O0RdVqPyTkcanm2gkg06/iE1BMK15jcm/nep8jFWaxXeJ89CMFwd2qiY9UvFTAzzL/i79J5viFgc0pWZN7FfBmnsSMmB3KvY9aiLdzLwQnT5bs+wLgLAn87oGNeYj6qj+UO1wYq/tHP0rFt26RoW/7cScz7R8dARbO9umYdUtEaact6LSmUkng0ATlpgZro+GZTrWPhVrPeVFaIoBO/YoznereFAzGKPKXoP1l7xU5ZwWyNuxX9crOBNPQgjs9kYtvsyB738hdE7EmbLfwyX6U/mWf4nCfR9SKK4SGVHu71sitlKZ/TAMeYydImLL+QiyNZoxOGpwNtUxtVj2Hrw0OqBRMLSd0RQ3nZs4VQQXCkdr3mwoX//TYs1YZsKmlLuTqCrvBvDfqaRo14EGosGURwh9MilYd4aQAbstESsJvbr/hz9FXwl7g8A5s73qdeeoHd1nxB8FCgzD3E4pvW7LC0ylk8lT5UeiseriKTB8zl+idHy5W47zkK/b6z2ZDa/lXUHgh0Zf+OlanXh6YVF7A9Nj+dNUDCkW7FxMU5wNG3kmi1+IJ4JDXJVH4n8ClzyvL4N9QWr3hwzYrQ3/Qy2ABs5vgpG3XbCmzBVwJat5/X/pOeNfxA+zRuXdrbfCYPY3U8WGxY5QGNqJuCVvYOZS6TdR7ddTb1ow5F2Vnq3wehBYd/jCJvBmGLqp9sHFgp2d/c9xfReOc8G5dn2SM5EfYXOSwC0k+VTM/CDdG0IG7FZa/0bescB9gUb1o5Fflf1bein2W3oRu9h7GGRLJtxXzK7leqfCF4h1Mn3J+oJkZBGjsoMNAqm0Oem2Tdzk9fa6RP8l7A+Dm6UshcFtat37aRqHXSm7qEOJrqm5Gl2xYMcZwL6GLZzn0s+DLkPZDb8E+BukOqMDa4H5LCEDdj+EHVT9nAR5uUiEnomfW+Zv6QyMNEhEidsv4Wdi9E/MrN+FQRlmkk6B/g7RFBSXukuwmG6vcMM/1FSz8Q8gM4C+H69Fp6vhN36HSlE6GNEVyZGTmZFlyP+xdx3wTVbd+7ZJm05a9p76IUtFBREQEBVUFGXIniKIIoKAIHuoKIgsZYOAKIjiYCNDQRkqIHvvPbuz3n3+99w36aBt8qZ504T+8/y+T9I2ecfNvc97zrnnPMcd2WFrSzNcjZmYhFk2AeCv64Q/yF8+vRkRxMd6KIH5eLhvyG6DcZ+qVo4/KM4GMqhTJIv4mrm4SkZKQZbJnGlSCw61RkVWSQD/o/5ZhJSwefl/Y+lQBZgHFLvC56ju6S3SfiI76CjhgC0LryE45KQUp0god6pY9Rt0NJAtXO0CW9WuGvST9V8KhCktcNCnhFXVsccfRUcVHsusEW6f3fHr3I8/6N2qaa3qD5QrFmMyGkIJMUTGFy9e5n9PPN/uzXcnzVu772KyQwFCURydmNQfk8HaqkrmFuMFAN9HXOBdufvOvJx7fy9l6XbMkuJzbN1Eea5v1UCYGDngviG7dWEH1CRtWRLsXLr0pcPtku61gNK/BmeChShl/B5JUI1Z8Rz9P1ZYiYFAdvSi7tZoL6k9ZHXH+aKDkQIUAZQl9Uoes7NyUGdDChnSNhR7kdPUVIEtFvlUockQEB1WpJeagWrSic7ERDHl5talw1vVLhsTFmKIKFL58Wde6vXWgOEfT509f8GCBfNnTZs8ceQH73R5+ena1eOijCSsSJWHO7w/76/LZklxPkzV1iHy3MJ3WDvpAmPZLTVdzbHfE66r9J7fmcjOmZeY/gcJbQtcPkqO7Z/ozHi/kvtWKX7BfUN2qyMOp1MY/sMzyTGH+SZLomxPvHDgjzU/zpk17bNxw4e8/7YDH44c/9n0uYuWbNpx8GKC+R6RfCXzP/4lO8bjoPxOWG2+T47fsrIF7R5sn7PyseK/gpzGpD3TdQNmh79LnVpF5b7coagPmNnEM7fXZ7hUejjWhSgWvC47WA+tGPlyeUJMpR5v+8GMpTsOXc9SKauKLQg2wdH8yHb31B/LJvbv/mjZUBJWrXX/nw5YWaGdyFnolOD+ILt4UHyb85SvmGdyKNllh2rjO3hOuqdPiujcHlTS5Y1zDgIoMKFkim6XqyvuG7JbE3kEHI4qS5hKH2vLma1ffzpsYMs2nd7s/8HIMdO+nLf0hzWbtu52YM3PK5fOmzll0ocDe3fp1P2t/qOnLP/rfKqMoXUZu09LoiCKAmfzN9mpXYrlz0JSmMKJ7qadZIcl5ASzfBR622eejxsFcJf9yIbRRgluJFmEmgAyyLZcz8+p4QOApnUBAkDdUlZOmX7Ajq/4g/3Ij81qRpMizwz+8sDZZMbabFlnusoscTpJ4Bw93Dgx7dKuhW/XK22Ifqjb0jNsuxL/dIkswSePHrvigYFZEQk55qvmqFYqZ6iiZFh4aNWJuT/kRJgVe93/8yIn3DdktzHyIM5Spy2GUzTl6E+fDny5Vef+Hy9a80dCclapC8kB59zGD3A3juxZOWdEjzZtu/aZvupIKuvWJTk/5n/LTgKpzZPA22UfuIeKDS6QFYoaOqZ3bO5m6nHT0TOGNeMWKWG0IwdYFMwF17LQKB2y42ReYLRXkY6GbmUyG/x/E+qEk6d6Lj6Jorl2p3qWw9vKIDnnjo1zLkmZ1rlo++/Hfg8QU5NBhzlkStkW84lQcHxYitlRiTgkOf5NFjmWJo7mhLOkLuvfeU4Usnzp2UlNguXhZwNzyO4bsttu+icjO0g0Jyyb3LdV2wGzfrmblMap81phuQUSyx7NycCWUCuYHUK4eWTX5x92bdl54rYrrByIfX/+JTvVeRSr9Wb9zvTUGUs/Axc3hJGCVWZP9snh9XeqecUK+iwcJMC56o9cZXzm4sHsiPh8aLiBEo3+f4JTT3MP/fJSp9U0FX1uYQLrDK462gpTc5FFVgPsfDtzx9j8UHeocL5gIIq+mxPUPS/u/OJX4skzC67hnVYeWKAyT2BOdGIue+hqCjvHZ+7Ck7GORHVHMF0sUXSYxNmOQp0w4/HAzEy8b8ju37AdolpBYbuyfUbPZ4d+uR2dMMc8dOhLK2IuoVHnrqwkyrh5y74n/tr2GW+90m3iH9SuF8z+JjtGIpIY83GG86U3xEfbKOgjC0xYygx/lIxdKps5FhxQmLwe7I0aegKbG7mw7GRm3N2s0oMVL/idB2RYHXMWzn0XFvfsgttowIrqnotAbXpJQLrjufToLqSvTlZAgvGQzMdS0gPxtqSFz4eUnZgEaY93l0AoQBsUsynZ5XQz6t4qbjyzdEQ+NfnOtQunjh7a48C167cTU63seSBjwwAbl3NrMhmUTcbDQbLzCocMWwX0OJJ3jG/fZcq/FmQEwdFHWlLuecQo2VUtHMKZ6fvnarRV4v+d1fmVoZuwObKfyQ5Vl3iRzEYdKx9knqCP3OoFqyNeIzCxrJttw19LMDvnpQ14RZxDptjczVQ6dLd/JTtA7YbrZ3DwQ9zRA61J+43g2F52QvVfFefLjCFl08Jp3XCORBPnUzJ9h1Ha04I8uxPqt0WyKzgbFLOiWSPwnL5i2Xx537b5sz4fM7BXxzYdOnbu2uONN3u/50BHhk6d+r4/ZvLcn/acstj4HA1EOs22hB8Kkp1X+Dd0A9jh4oxn+604q3MB6435bbtMT+XBmkoW+y2lSp04yWGzgckyqaqekirmLzlTUdBypc9dnrPbEh1ISrx7N8nCp5MOGxt02NVdVQEE6uVLMqsQat/AlnV+cgtKllms5s45vBQYGDMauGSUv5Pu3ZAD1UK2QRpIVVtYgA+EvViQNxddXKjcH6w3pY6HxVTOLRVjzjTrIWMmUACk2OiDBaE3BdbLKXOCftrx7fM+fbddy3a935/y5ZLVfx25eMNstWftmquIdnNywp1/t/24YOqYd7u379h94Oc/7bsgs0kiC5IaDcH06w1hxwIgvJED7huyOxP5CyR/9uLYc7dZIEY3i0JBm0fYMf6FuSJYDSv99kRykt1cwdn5QOSldIOVemSWWyf/XDVv6rt9Or5Ur1rZ4lEOGMIiYouULFv+qUYvdhrw8ewlfx+7YRGyRuDT7a92dTMNmyrH/vfTxVodZWVWIoeNV+mbis9in1Ugi7ls4dRgP/0ngYcFMSvRqAqE57e4joS9dBlfyelpMToARXfh39eqVO3MrL+AXLx5wbRIK0s5tTs6AVgOfT24a8fO3T5ftOV0Sqbvk+eFLKXoCiu5QbcfN/0Eq/n6f7/OGNqrY6eBs3bccEw3NTtd2FToP3O+3pNW3Ddk93fE3zteGHCSfR2Cjp1QHJ7O3WN9Wx1WSozV7bh5uA5AsmNMowbDHLsU9lsHvh/V7ckapUwkJKJQtUcbvtz13Q/HznJgwfw5MyePHz64a9tmdaoUjTCEGiLLPNX94wX/XcQ8MQHDVsiZgijwQqcGmSwU+sqCbbuXlg//VKY2Gs/YjP6yTcwMnoX2rPI9eXSsqzfu564r017GwIDfnVhk3KOFY/ehbYGOqKQb2akz7K8oU3u68APgPvXC7NAUtccShf3gV71f6Tpy2d7bzp0mFixWWGqXotKb83P3sj3uY1Bjz3J2w9j2r741Zfl1Lj0UsCb8XL7cise4b8juxP/atP6Fmsw2QZbFnGOjeYKE+XZsSS9vtbLE5/637CSeUjmK2VGSUi5uH9ftkQhiLFW1fd9Plu88fTNRoGZb5onnqH5THwIpNy/v+Hn6ey8/XCycxNZsM2HjTXyH89FgbV8vQ5eN2UDUKQb7sYGGCsud5KpYwNaLDKBvlu/ZJlHnPY8JihvL1EjG57hv9lE8g6wcJqUd1JStjsYr2CAB+BKhHVlVgJ4H9ivmRVhYjiqk/DmmRcuPNpltjN9YqR3nCMOlk5yj0CgD2YPJGPe5s336wNZdpp3BSWXm4C+y16cNnvOM+4bsTpKWf4MHsuFa4eivYqFWy7EXyDq/xWacZDcd+z6x14nbPng0KqTII92mbT5rBpXj7p18GU9cVSBFUgtL5MQrW2d3rRkfXbTMwOVIeKKcQlfsG9UyKfU6zBU6K20bno5q+OcNUOwina0pYBtUvN0Jx8ROH2+1BSQzgr8q2eiMww0OBLY7EUMWQZrNxsmgY8pOiowJZd+S0t0cRcsFBDOj7akS2E/27/bGzBOOPEunewOuk8QxXMyMe/ZUdOhIOMoNwfzPmOadf7iNS2ld1N5AUHXNjvuH7CIWg5KcXsivG1iyMc8kM27vIXN1PbYncJLdfGaf8Demty1KirSYuSfB6si6U5SMHUVFTfpUM9qdBdmKxDYZFI7xHk7KxB2TepaPiGm24ALbrFAGVciSdy3YJYVjz2Du+9qk+SqskxJEyQwwPfaxjUkAqUImN9ZRTXx33aNkUBqSIOtCEwBstzuiapnl+AIvUL8tE6T5BaVbP9ETvfsALfbMA5aS2yDsHNRi2b7MGjGKImGKKr1LjnPkOLjICFDoRFOdq3RbGmcSbOrRfc4VgJVRpwPSsLt/yG53xMaMun8dHRa1gAIj0DzciZ3mt0ntJLuFNh6UPzoUiag79m876qQzfRYpPY0mdwVTTCLMVNPoICf7oamNiLHrb5TCpCFlMhat00S0sGWtSAueJVWmXMGOktSth3+fIn2OZX3OY4PC1J0LnyAv/qcuE1U0Rt9R8ByicrLovGbhQ66KrGWsnjg5KPYJrkk3MQDuUj9MKwynRnf6KtMdKYozoTjdbVVkKTf5K8qFzKRz2ByYzIj2vmwDmU6lnYN7/MjvjDzo67vIG+4bsjtHtgG2u0SjRtG5W7bDHoeL5Gs9D+sRMm1Q/P4CqTT4nNlJSGrlOpuJrPwt6+coEUryvY9hh4+h6pCLyvHRVUmztQoMLZsp+ISZB+iUcI4nvHVrR6Oh/Y/X8G/UI/y0EulzLtMw20H6b0KDuJAWu+gj3CoBL8ggWAMgmHXnlnEVPzik8ugz9J49b/adK86NqULeA3vjTiIIgWmo5AnLTb92G36bPUTZz5l0mu5dU2yHIvPPWZOwFTUNWRTV4h/Hxze8PvX3Irt9dPFe4r4huyNkfDJYMha1pFb9eEF67KNqlgbmHXFgH0hWeH2deQXThxQTIpbCCFLha/227tU+3NeXPxT+nvxJqdx3K9FUO/ZFPVKq+ZR9Zow0X/q4YvhLy89iOoKSsv/7ca1KE0O96ad0uzCdIMPd8EWK5cyrRQ2ttjipLmvKxD3zRDWQRfXDoAoiqqtVXdoYrL+2sV08ab9HBumJbvQJ64vqPT9hM3n6Z/ro1D0IKTLTnw7glc6NI0/7/xmYE+4bsrtAas/FsglHwYo6rbPtFmmHPV2iUc2KlODq+K7hM/zmsDCyk5KiV74eNegu6BrgxaWalPqBsW//crkfV8LsK/uNk/1fKEli67875evNf0xpbCKk1kudmlctEmkwhD3Qd7P/O01mgwB3wuZjs6D9Ix4msW0XXL1jkVCVWBX+ymqTyWoBNfsPOELrKo3hvrLkiGdYTy1oWTK05tBD7C9PdsYCisBcvHnBz8ZVyEm6p4OjuSCJdtEO15sVOqz30fXBfUN2/1ZePPCNQxk/C4KUTZXBM0iCI0WcxWWVv1p/cr3wJC+vMu9gBpicGl+j8DRUZdetkgPXKeaeKDCvbGztuy7eKasxZ/7ChgmvVI6MDI8pWTzKFBtZoWaVcrWad5z82x38a8BFr0RINH2lFsHxu0Y8Hm6o3G7m7tsSU71hrnxGC8UM3RPGd45qQ+CsdieX2c//O63LA+GmR8bvvYP7ivRXT7/Ovhi/3JsvsNn4L/ii/7LknBscfEdOBaa2831DdodCfoPZjcacV3+SmaS4N83GnJFYNcXIcnVcs8VJydGL/LhBgf6iuWjka6BrGxuBV0C04RNXfIs86LbmQTYjMdpt9oQTe/7Zf+SaYBFEi5kTbKiUYPPb6LiCJfZzzB9iitOW64sGPWEgUbWaTVy47YJVkXnJIVbkfDdLockIhljVl1zy6T8XDX6lRiESVq339xew/5a6CcY/15JlFOb7XfkKP5U4LCW4TjHJEyRneC8J1pJbHvQfzkfcN2R3JvQPGRJGd5i4MZkFyB2OV57BSTJvxtRduriTNw1qOpmuZp4s8Vu1p5Psoj7C/q36ubHpk/AGzImplPv7BJUUWLEFZuGpqleUPmRHvw+F9ZQNuEe2AvYiHwvqw49j3Tv4W7u/6v50fGSooXDN5h0/m754zd9nbqdZ7aKC7q1dkJlJr4icNfXWuWPrV84a1f2ZB4uEhUUUr9N73pYkUbHhTeIGOGcRoUUzuSD124Ffw38FuK1vnAThfKhaQXzakBqYiYn3DdkdiEW9crBOfqfzuD0ipDoEZr1IMmbfBweW3eNf6fQjD8kgJkUu1uNS8wSnG0saXgK7Rb/kaad7wYPlcfJEostLyGopi8yywUNg/jFekGINvG1JHqzFx2IBOrtcNNPV0vTEi3u+G9e16eMminCK4mUeeLhuw0ZNOnV4vWXzJk83qPVQhRJxkWGh4eFRpR9v9e6oFX9csDq2FXGHUQCZZxmIrRuhnl3BIbvt5OUtvjiuM1wC57+oFR0IAhE54L4hu5Pkd3wcycAd/apjyw+WXL9rSd9iyAsUgZOl23+v6tOx55cnAez4MLKTr/w2q50bFO+UbXETdGxF5wwcS5dfLv1iRUuu73MQnWxDS44+pZl1YxdBzZNHnTMuIEtERbCWHOWog4HMMTkHuJQrB7eunP/lsCED3u7VtUO7Bg2feeG19l26vtn3/dFTFq5af/zczVR0uqyY3MPqPRndsYxpQZSFDk+h5Hsg3nne8EuJd/p8x/nE8mIbYedHvv+xyRyQht39Q3b/xP/i0J+lE+/i8g9f7fDupJ8O572zR+rFLZN6tOn14Zazshoko6bVzcLz9bpcj+FMPVm1Ma7UD2p1gi5wpgSsrRX5009Gl5adA4w11B1ITgBnywkQUftDCsAcDHup4azeSWTZrs7Gc5KUvoHlyA+TOA7dV4kXZEVKJ+7MsrygqNW+ksMcxpSUznUFzD3J1zvyJTYYE/5rMuiA7sd1pjg1/wgWRl8PzAG7b8huX9RGllmb/osbW6cP6Nqhw6gvfvjnqlV1atXJ7bpvrGK7vv/nqYPffLnzB3O3Xcz8BPK/LDsmFX8J/7xIGqxkgTPI0v1LcdxkpjvMUKVw2jTZVCYlhacm6zfPkZZ/irPCUgMycOwdlJp9dRSGuBcdnsLtiYIzbBvJfkhb2Kvj/hvAZk2W8kslXePOOb3kjNcZ71OTjR22tMKUyOwYLj3+eafO162wyJQQgM9EuI/I7kjE6myPCz7pypllMz/s8Xr7nu+M/XT2D38cvnQrOcVsz7qbKXGWlMS7pw5s+/6rCcPef/319m98OGv1n7wg3tssLiDIboEIqUsbhBWett3iSAZU4ZhrUtb3Q0aKheSUm8/a4o7+at/A/xWr8v0xgEVhtwJzFnoF+dE3s6uM6oYCR3axRyjDnV7TvMfUvxIzzaf0KkRHiXUuu39KeosXR4ddWXFMuKuL3uo49C9IFWG+8W7AZSgx3Ddkdz5sRZYIXeZguu3GiX1LF8z4eNg7PTq3eb19p249e/V29o3t0rlz506dOnZ8o8+A0dO/Xb/91t0UK4/9CaR7a6wCg+xm4j/2Ne8aIqq9s/Y6J7JtM4FjJig+XZ2k5jTuJClnwSsrddQUPi1x3bsVQwq//BOL3c023syv28lHyHW7BclOM36O/M8qYkn00S+6tBu+/qoiUrde5i3qJJIlu1o+rW7MYxN5hkypO+mPUkc5LX7uzu8LO3V699uboFAfS5kdGiQ773ArdLFyr0Ax2tlooDHpGQdslqRbl04fO+zsG3v+4pXrtxNTMPdfwveqDyxFEKV7K+oDhuzSKMFxN3/pUY6EP9l71e4bahwJ0tV0IF3KSFH/zZxJll6+KCcfXPxmrRhSttOqBKZGJ9nmxSbn3w3lG+RG7fQTrs6GgkZ2G6OOYgo926E4ubDvy10HL9ibqk4vZ3cWJtEvZVCZQ99OyaiNxXkni+gcScLlDZ/06tJv1N9YVK0KQM0yJHmTAes73DdklxIyL0uHQVtG3mLmiJzilD5y9o11sgAWzKMVpDbqcbw9S2FzYJDdbHxhZ7um9iMzWj9CDIVrvDpq+fZbKY4EdUeYkd2imO66gqMPIAbizRd3LP6sbZ1oQqr3mnwkEdRCdvq52aakAE0K8AZS81eCZKcZm6KZJIldFmx2TCY6tGpEu1e7f/jZ1r2XrChtI2YJl8iSJDsFURyqOw7hCUm0XN759cg+L7Z8Y8r22+kjRGeaPMeUFpgDdt+QXVrIXClrkydZ1VvIoLrMqgxZBjtzJXh6ZEKSA9KyWwgKNje0qwqJAnd568etHy1lIlHFqjbpOmr28l17j19OMHNC5v6eMmdJTbt78b9N30z7pGfLR4uHGyJiH2s9cetVu5Sxp0PNxSkkuQDG7MTXnvNh7WpBI7tfDP/YWX8NVWdaxG3p1IMrv3j/rc7tug2aNG/1toPXzNhwNBcpMcvdc3+v+XrqJ2/16NChz8fLt96y4DSlhp6g1pnQV3MjzYE5YPcN2aWGzpdy6ACnPnUkMX1b9V4Ky0pqGZHV7AgMspth5kGyYAovm4cqu6cc2z7nk7eaVy8aRgxhpui4oiVK1alT98l69es3aPx0vdrVKpUpaVIRUefZrqOX7rrsKNl3eibqT3PC8p6qE7gQ2zUKkp1mbIg8AulpDXTdONrKYXn4rUPr5k0aOrB357at27w+aNCQYaM/mvTFV1/OmDZl0qcTx44aOuCt7h3bvfp6j/6jJs+av/fUHZ51IGd9oUAULBJ6sdi8Ym54ctCN9QrJxoUSZOplrjZ2l+XMHoxjS5zF8DKlnjgsPlUNztE/VlLUEETAubHz2UuFBYZlZzPn9K3X5Bv/bF+9eNqEEcN69ujetXPHDu1bt+3Y4+3Bo8bPX7xy075LqYwhkeNQ8wNHi3eksCBrLgm7FHglEF5D7Fg/SHaasTriIEY+eGqKyU7JTtkZv1bzDAVr8t1be/787dfvv/1m6dRpM2fNW7R46Xc/rNtx4Oz1u1a72teTVZuo7e9YVTJzYAW2azE7NJh64h2SwuYpvhTdQBZICl/ox20kFNO8HbooazahnlA2mPRPJvU/xK6P+ULGw4G2TUCAQMylziPWR+7F6eXDpF9lTnhKYD4cgmTnAH77SYb5fvyWUFItwTQbRF9NxQJJdnSo3qzpQ9Or/dNIdgFZEJAnrI48CDoLfd+DINl5DV+THZpTySFzfHh8d8CaidS4yUpOoUldUCDJjtrB/R+w+25xdXmSfiE+3O3Nb1A3FnzbAzNIdl7D92QnQwqZ5cPjuwM2KraVGCvJ+graZaBAkh19LgypYPcdGfV6VFIKklLxVhN2JA2SXUDD92QHkBw614/fEnY448oOQ7LzjdtUIMmO3tbI0j7sdNjvIZYo67Pj5zf2hW/1sfJykOy8Rn7E7G4bl/hxVrPOP+U+wOx0xSd+bMEkO1maUEzwRp7fNQZVQs2TgkN2x8PX2X0VJ1ERJDuvkQ+WnXQh/EdfHt8l1KCxvcxQwA5gQbLTDBk+j7H4bvEOK8MVKKXi42HrRfCpkHCQ7LxGPpCd7bhprS+P7xJq+p+t9IdMfy5IdlohyzAzPMl382JESXuBIrvDxt/Uhuc+Q5DsvAbrIeVDskNH6GDEOp8d3+35mdquvcwI9YXuq8vf9+cziOKCCHNObKSWE8rZ+sZ6hhFlAq7thlc4bFqv+NYvD5Kd10iK/Ert0+Aj+JsMgmSXN9D7Whp2K1NBIPuPUzECx1GSvFl6QbLzFEGy8xpJUV/51J3wNxkEyS5voKz2g+FchsXP6p5kEVsoKvQfDrzMGwmSnacIkp3XuBs1C3zZv9PfZBAku7yBDtQvxpP3DJcqpStJamUx/Y+U59aBQbLzFEGy8xq3o76ErPrE+sLfZBAku7xCXBd5PEvfHIcnq6rdiIJ3cd4g2XmKINl5jYToafiPz4J2/iaDINnlFdxv0QezzwvHY1FJ/08eESQ7TxEkO6+RFjuZOSW+Or6/ySBIdnkDXbl/Ru7MmBeONrcoTilwvKRga0VZzPseRZDsPEWQ7LwGFzeR82W2k7/JIEh2eQMdqL/DfstYXAKOHJdyZ8eGFfPnfL1y9eHLKISa98UXJDtPESQ7r2EvOwJ8aNj5nQycZDc6q8IGipBKYrpsKZOrUFjfIEVWg+88r4CmvqmCfDv0a19cup8hnSA/M+lIHCEeUvYv6F2nmDEkxBAWbjJFEGOZ54f/gt1gJNbbg2PJmlhBwIbS7dE/KB2YnbLyisPhq53lOj5CkOy8xv8XshsDkp2TZOQ33q7qK9M/2FMFXnBooahsKKqrW1Cf0VrUJUW4ayiIZGc9XWgN2321A1zd3O7RcFK+7UeL9hy9nma+dWr/moWDmxQmRWvPPUPfyQxBSZZFUca+6qKQS3fUTPiwFBJjYC7evOBQ+Bof6xoEyc5r/H8huw8BMusAiCc3Te75/GMPlClVsky1596e8s2pRDoWZoGZMjae9YfEXgLuB4YeNNG4KDBnoRfgQNxv2Ag2WQDln35lyUOdvjkvgcxn3rfnd49+kcR2/AtfYwiPw38kbRbbmOLoxhacYTtoWpe1b5XuCJKd1/j/QnajbBaJLURF4i8sbl2ekKjKz3QbPOqjMYN7vlCzaFhExfbLb+EaZ+02JEdrYw2Pavr+5LCFBUdf3AlRuUa+pEZd6uqXSdibO8yC42HBuj/jv6wrh3hpdCnSfP2Nowdvq0MgYysFu/vh+KQwxvwKTm0skp3sSx2AINl5j/8vZDfU0esJLsxtbiSPvrd2z1XWysSK61K4e3n+2zUMEc1/xY/gCrQLPGuA4nZgsBdRSoEkO0gIXwbi4uakymwrWLD/OVKZI4wpY8m7yKO/nzC3dmzx+IiSlV795thdcBCY22X/RSHWX92Xd5CvOGxa61uh4iDZeY//L2Q3FgTqNyXserUMeXz2ZUm0pr9DsFqYJSLuH/l4yfILLwBYZPRmJU6TkHsBtezoYN0ovnBjO1L/6zQQbKpUhMLKY0XW+1RhDddkSoNwZXId8tSIYTVJSP2Rp+nPWjQ/v4pKoYcrOJsUx0y/+lh4OUh2XuP/DdlhB89fXzFW6L+f9aoTFWrWiel3LgNnBkj8uj2pM3Txun9v4RpGInO/GukMTzIuLDj+mBOS1VzusQeLrb1Kxy2Dyp0TRcG2Y2jlSawD2YkhpN0RuD6rWUxMhy0SM/ncYL4pkR7Mp35fvuKkaZWPzxAkO6/x/4XshgDsakFqTMd21ulLUUFBT7UOCsPldO3at7UmJCoktvbglde1DUsB3aBQIPUkCevBCU4al202lZqwNlZRHL3aRODYrQvrSxf7EcB2beQDoZ32axi5ReEJBYrsTof/wKQSfHeGINl5jYJOdjZAb8taatqtD0n1RanuP8CtfZQ0+7hnCVLkzX9UPRiRBWNY52M5u8lC/5RYfIIPrtw/EFl7ZkkUYF5ctV+1zwv+RisyQaYDlvJ5RdInEV1ZzNvJ1TKeY0ryVQMkv8DXIrh0Hc2ITAnMXuxBsnPA32RH6U4UONsTz1aM/9isKG6lZCm5XR4a3+IybHuvHKm/SgArNuwBK3V9c35y0/mdXGK8Ly7cP7iLN2sFqWd4j8ugXdRElFOGxQwD2SrAxdFRhec7mhvlGssMkp2HUGBqjDkwLeEg2Tngb7Lj2P/FOPIaS/p062YovAWUmTXK7wbl7k+1jI8usqPXa09PR8kGOr/Npcbqfdl+A4c3JELKq6WH2MATlXErwIiobgpLVDzQi7Q8C0n2TBGDexEkOw+hwGfxtsDc0AmSnQP+JjtBhmQ40qjI2Jt0IQvuZyNyF8C2+jGLcFB+etbUZgsuWNkpcZQNmFZWZlSBWbUivSER7rwSsZTel6xo9puo/wowuNjbaYzf5NnF/7cYIC339wfJzkMoMKG4IAfkrn+Q7BzwN9mBKMCuCmXp0k0xa5mMVmqOJAOkvkS+poaNoiwqZxx93WGhKHJ2wsN0A6HciIKzG2um93rzNcNqRlXaG8cqoFAj+ksyEm27NBn+aBw1jo55ruMSJDuPMaq0FJi5OkGyc8DfZCcAbCn3vxNs2XIWLR9Al9Vql14rPBekO3T+jiXV/gBBytDozQLc7RXLDy8wq5anI8Z1j/gWB87qiQ6xBT3ZpPGmL0C5ww7Uj3S7mPvbg2TnMYaVC5KddyjoZKeIa4o8cp6uKquaIuHu/dSEszLxIall7FxKbWkK/NXI+D6YOcWxI3svJFmqMFzvy/YjFGF0sSlo1dqxkETrpwRVQwFeLrIWPXtRFGF+SNNLub4/SHaegU7FIRXEwCw5CZKdA/4mOzheqOZ5NDsk1v7P7dt5RmqKYgPumdhN6kas9e3oJgnm3OaZKEoVPtT3mv2JVPgueiDWCIM2hSsnVGUniXuw9mkW+OME2FCi8v7c3h4kO89AjzyIkl1AhkvuG7JLrfquT4/vN7ITMcdOgaToOmcULUpN2WFuEn8R0GZRrD8WL/oH0iVLsZUhawaLYq76jg4X7GfYmTlGjdrr4S97k86139gSt3EVtAl3N4w4DCxZMdsXMDOCbWUUGLZzR3asf7Z3dtmwcnxgDtd9Q3Zcjb4+tY39RXZWallQtjM3bPBD3maIoMDOR54yq1m21uONjXNVY0dE6RRbFrbja74VmLPQEyi4lYMyTS0e+hd3VvMKcZlxsvqKTqvtz4dt47EMOZss8SxTMrhKOr7f4I7sFOAtgndSAUGy8xqPvSH6MlXRX2QnoA/GCx+RJRiH83ySsJm7OHIg2JhKG1zoFvaZpG5wCEImi4RF8R7vdd9rjGOpHJMa/pXMcpEepwVvmNYDj0ewS7D/mdj1YIbslSsLw27hP4GZJZsHuCM7ng2xe1FTFwiSndeo1zVTPbz+8JsbSx+jZlgdPsIKFgk87/snstSLSeRbLP60QzKYB4S+B+qq5TItUaZ0Ua+HJ+m3AQmUVVdEmbfXbip6Q0H06+arVjhPV7aVZSwmNiq8FQWi7n3f92GX8TkRkAH3vMB9zE7xNkkuSHZeo2EnCXyoseo3srPR9Wtp/NAtsNnYT55CxjRZ66tx/4FdbcIAEwzvy8BjeyIhU+heptRQv+t9745JLDsaYLlhDWUmq/sP5IpU2BvZHQ8lMEvmZo0i+3BP+x6sDTvDFRimA/dkJ9rYg8BFmrVbBMnOW0iNOwD4UGPVX2QnoqrmDLIB1GXn8brCyjKFg8vln74NSUh1vB0mhg0CtVeFlPmNNmjQKTBnoUdgjpb1sQZ2OS/PBicUgS7o2WGf4muJ7YBfrljiZPb3/RZ2wh6QW4t5hAY31nwz0atlFiQ7b8E3bcdSLXx1fH+mnpyt9iKLqVnMnn+WA4Wt+FVRQ/AfehghFSaF9boOjkZaTiDZNWynzwX7FTYMKm0m3wBoUaPPFak4QG0KHbenymxzxwaHStdNysaevxlO+DJ6ku9w78bu+vLruWu8OUWQ7LwF91xbxZeRE3+RnSwCP5f8LUuaxNWzQ0Kuk2QrvF3kW7BgRhjKm8wkY69nzZig3i4HT7fV78L9BI5awBIkDS3Cg+iVT66IdKQslWvZqIUnoMgnD78XfirbITeEnMT3BubqzQPckZ2c+MXITRP7nfPiFEGy8xZKvc6sEir3d/BgQ8Lg2HsExl6UQfiMJqFuwMNJw1qdrtYD0Cst09F700FWGhY9i76wJPEcCNPJBI7eUUZMi7WwaPC6t6fxO1LpndhBKNYHa2O9ePhJbNcx7YRxIO7Z0CliETlYGt8R1LBg+vexPuIg/hOYqzcPSCJzXK4G6eQXU9qvWL0WH8MsDqJuV7CyHFlLtnuQ7LyHO7IzsyCV7fzmfZCMyaIoAIRNBjGsk6YpQ0GEk8b1+R+LVuDvuEXeLyYJ9lV7iRopkppOnDqcfIlWY/q0xhOITV8LzFnoAThW9nAiYjEyFOcV3WFHj9RPwn6hjwS2OiUQp8SPBHxiZEyYgkZ2qYYvXesUHx42uOtHU7aml2fLAradlBS1XXGQ7PID7i07XNi/TF4/5itMwGCt9DhelGysoIh3uyjoUwuOhv3mj3yqD0ok6FJeM984Gex4H5Bmg5SekSswqSUdyPyvvHDfx9oVpHNlaegFfLbZvRk3kZWZWOqXOas4jBdqMfY2fQ+2zKWdBY3sbKbPXf7dCt9N/HP5mBvYpEjgORuKwWITFEd1j5bxDpKdt3BLdhhmTvx0XL9ZE3fSp9K5hf0bV3+o3pvTT7AqcQ2DT7/GfWHb/ZCaIdZopkcel2CFvuQ/vFHUTaH38WzkrsxJt9S9lzs0LghZFPSbHlxccSSN5BlMz5kOx/Gw9ngcmfoGQgpYmpU+BHKm9lsFjezE2I9c+6K2m2u+mHcRa1TY6ApMIZF+RMlFATs7gmTnLdySHUZwbk5b0H7duk0Ao5+MIgwRVfr9xxwUtyeg9sJ2wz96XrJGXA+drgfZUZ/1RtXHODpILMpig9sVy5/LVP6EZNet/n1v2bGtUeH1eo4gRd7BgpiYVbKErARU/6QLmlrF50o0tFFnr8DG7ORio2RXk4AyHNbgJck8rzhUrx3pm0zvP0h2+QENbqwClrlDlwwddvLMYCMhYWX/V/3BoiGEtPwdtHxJMkibQg/qdr2aIe0gBzhd3FgL/E7ekcHKC6IiSGbYF/ncjfQ/oqsmdqsXmLPQAzB9YfH5tsz1lLygO17NJaYHeCX2DPAKa74rpcFqY7fMEfyCRnZS6Q9dto0VUdRU3ceXBDa6VrM6GoqM7do0nCJIdt7CPdnhV7Lz86+nrTf3JyT23WUXFLi9Zkx1QprshzT3qfYiKOsMR/P/WxLnRiTq4jxjw78xmJ3M5imG2VdFjk3PG0PVHaHzU3qcyK+QWLyiYRd8rSheVNSIgsMvsx0t3DNJFfUUcdRGhv6YyT0uaGTHlx+KTkzub5B4ETdeHSVyibcP79ix+9AdtsmXW3uTexAkO2/hjuzQX6Mr2376TuoMQios49ScU2XPM2GkvZZkXfplrjMez/+YnTi6aJoOXiwGYjgZnqxyA/NNFBwMUZxMvnf+Hdta8B3qe30e/wP3Y+tiiogmMyM3OD4r4bgsJd/Rlzx+92g4vhB3NiO3uKCRHVdpKL2Z3EkLE3Fs2ItTEawgbB30QCShXlL9YTexgExbTn+Q7LyFVKeL4saNZbBAYmFi/B1nLsd2YS8/TEJ+1UQmygbTAe8v1FNI44rpI0WC3knaBfJOKmU71AHgOEgaSPZhekYaPszpFG/7VKaqA4llyooOjQAm8x6YfVKyAE10QerYGCRFbSfhLTAa1YvckOyQSF/LsgjXyzyKEkcYmpektcaTdPGf+mH6J8MGDPl43or/bqRPQUWSNU3JgIJmEVzq4qf0LkZIOCGhoQZSenwqduvUsiUUJDtvIdXrpG1mSZNJWL8b2GsQ5XzBJqwkpIUm89svZCfDsCpyjjLqHh5Hxoi9kjo5doMMSXSc0LSFnc2qWSys0l2h/gn0rstJjjM5/mEnFu1qOzOXkevAgQBKr+qqfJUOzZgxF3HDE62RRdW1LAvfFRoBIs9yN5WVVf5e3aVCmKlU5UeefOJ/xSMjYqq0+XJvMjV9eFkROZ5nKev3j76CZrKT4PxLxUhc+bajPx3SojwhVQYmavtgkOy8htzodY1kV5fE78Vlf3j1mv03sTSmpinkpJZl7Beyk+C9CorsvTikokjsGFytupeZYWdm7sgG8g4SGbpldCg6VmNv5RPPHz59065Snawm1NLPC4o3lfX5BRkVOT4rdJndkA5pkUxCfBr5hW3nozFHD9vXsIONH/1xD4mLqf/ebwlMDUBMvrVr+ft1TMZaHbdcZ7tegW8K3wOtZCeArauRVB2TZOcUEPeML0JMk0DRNE+DZOct5OdfRXfL7SgK1wqFPwlwpE/FEGp8x722RYJxhCwKWLJT4COTVdFFHFJ1R/8MGc6cPVV/UZpCVjFdX2aqDKideuTbXo+WKBQdERlbtHydnnO24eNack7h+2Hpirhb+BfZyn7Q4YLRAYArz1fhFJEZilZ60OuPP2YDq4xj+Adp/50Z9T2dM4ieMmF1rxqkVNeNqQrLaRLdp6wHDrSSHQ/LCKm4lk4qVC6GlG+jSOl99qBlly9QXn4BnT23oyhvCyXvw+WOMSSMkDhCHtwIm4hxkKZT+MeN3UgueJNCkQmKKMo8DAjbxtxWTgDJCnLzoifYeWQ6bz8lz5Gi9fvOXLVh47qfFo7t+HhRQ6kGo/8RWejOp0LQukK2cjFT2CsdVHBEDqNzf4WMp8PHSqmxic8OMo4HlLqHA0XWySBlPY0iy9IfwyqSqmOPMIEt+T5SMtbsxt6qFU4Wq09BzkbfPzKCvKtN+jVIdt5CadMUd77dk93ScDKL/5qQ8m1Gju9bh5BOcCqatNEy+n4hOxH+i1qXFz32eyCxsm3KccLd6rUldStaxoV7Mq45Pqcx5M6PI422HLOAIxueLtHrx6a+HEvKd1wjOtQas+uSBxiwJ46oKI/gdqw+uwPYiRGEAcZD+IpjHWkF+DB0A/ujdCx0C4CzEB7SM/B4RbFsb2+Ief4v6s5KnEf9zfwKzWS3jkQ3ZR9AHqf/v1YtpNj5oBubP+jwNIqYuB3FtHlhZLHtfRKxFnfqTteOLMEnP0CaaXny+smNnRU+TA/DTnDsq1pgvWGOjWk6iyyfYknYQuwyRt1YaVxNCwblJAxA4a4ENf1kSN7c94HYYtN2WECwBL4/Jkjoj/9SpRbHEih0WFXIYTxcLtHXzLajeTsdQtlcvcU5TDKWDpL1sqIoMudc5oqjPwO2JTs3rjppvOSu99eQf9BKdmnDwskygMSFQ9q3aDP4V7sVhkWSrwUt299BsvManetjCMW9ZbeCkG+gc7jpCotcPRNKOKsh/OWAjdmB2Iw00yV9QWJkhzIvrQ1WtZaKtZOBV2IuOiSeBxcR6WLNMhaME82/9jLFNltpvx82KPBrtTQnRS059D3MC5jrSo80OnKH2qxMtKOlt45MoY8IGxyJWcc7tqllSXL4FpLCQn10TIUVzUmlqTfui2gng2bLrgEpfAv2N4wkJCSURNdP4P8hUX00nSJIdt5C7vKUKl7kBuIqEjEbRoSQgWes5tszi5NqUnJU+PNaTuGfmN2mkGeL65i5wIEZjkW2ww6LNhbNt8OlIk3pC3wmjy6fa67G1Rk1yf/GHXf0JJOQHCUpILcs6BT4ggw3HpdEUcccN4mv/mTmvrHSu6HHUFXlsGm9wrTvcwP/R0tS8gsM4otqN22O11ZC6h+IRcdoUl62PxBaB2z1CIknccZCxNQe7pYkTTVNhyDZeQutZAdLDBHjYVs4iSoRFV6mJCFjlWPh5A0tp/CPZfdG7dnRR3U9oiAPj2OKBqoZYoWFEQuxGkriPiyXK62mAfz+Iqn0ziULi9k7jhR4cXeJkyClUdvj1HzXd0Ups+PXKJkW839VXkL6ckt29D3bXitSZPEFVm4m8WYsQg5csuNLjJG1LKPbseRZYXcEefzHS/ajyx8h0RfsVUNra+obECQ7b6GV7JQDkaQtSFMLEWIyEEJ6XBN+DTVM0HIKv5CdNX74zbBluvbWsMGNEq/L1NFi2p3IVy+UOINGmnliYUuun8LqiQNvmsiQS/gKe0wF5pSlLuQusg5K9dApZJcOvnb91AyyE2AS+Y6adu7Ijj09xB9eDW+w1MpyfCRZ4gO4qba9LMqTurfQrhJDB/u3JGKZgqU1gwjZpzwU9Yg9mHqSH9BKdrJUKqzKLZA2j3rlhRdeHfFTAsCbJPRnLafwC9n9RbZBkVH6TQ4b0xSfGfIbfcU038zUtDtoegszS8SFpuTcPmdltXX8+f6xZOBVhYcUbXa0HyAIE0my9OrD1H7yqnH9PRBhJVmdkUJiA/OLZawS59ayAw43sq2r65DX9whMT8AhCxqYsFYeClrILjHC2JH7nkSOSabT6FZPg/EgVIl4LOjG5gs0u7HWDuGmhdiUEOulsObnbpXIuCtaTuEXspsadxUea6Pf8bB21CrLNRqz2ifU3OWoM/oJYa2EFkam5PpB1k9QAvHw24b4CZdwI1eh/mzAWSiiYhefewYsnxVKAkUR9FtVdhkeaZSpXWoqbI38GNyTHZM7xnDd3CLhg0/R67HwWRSiAwz26u8B3Js4mNP7ypCm4sGKhHQZO2HgiwZS9SJUJo9q6tMbJDtvoZns+I3E+ORl+jhSREXiZbAOjiADNNkofiG73jUs0PsBXTnFRjluOVnPCiOY3qJsF2rUTqHkNz02MddPSZhSIWLa6KH2pNqMawCOvLPAAioaFB0GsD7kT9A1OMaLsIpsyHwm6why0q0biy27WRU2Bzc/ICUX31J3tANu3JwQa/dWnMU2rmB5nFTlYEgEMZKYGEIKz4QrRUmLINnlC7SSnQ0sz5lCBt6hE9DG0uF/jiSFDms6hV/I7umWAN+Q83r6PQJ2yq7/0m21nTSmCSuwuvBndALONOVKdrJDEkvEph3bW5FXv+dxJzcQkWCcy8OFyKmga+GCDLytZpv01cxTvrpctK/VLdkJEsg2jh0ADnQlHVYzXYAA3MV2oG4XHDS312frSiL2wtnPy4QSQqJbfGqFJYSMDZaL5Qs0W3YAJyMMpMNp9my1mScRk2GCpEkewy9kV3YgiAfI77qRnQgWym8irCBbMfGEWnd2pgD3arErwC0muT+ardQgsbJSDjpyd7aXK9lhHyi572f4CxJYDkX+TL+sUv0km44GFGYpSl+EnEr/BQoETCM73cfsWJMGsLMc56RfoksOvgKB3Gb2qfY4aO5diY+Kksk3QLHtXr9l83F6a9Z3SPSyINnlD9o1UAQNZCeBwq+OJxGF287duOXbPlWjiOG9u8wCoI9g0eXizV+yUyUzzDFTRbu5mKN2l9fPneUfbgyCkpFLccXYG7iFEbc0f/6LIoUmojqUIHunkqkzFBGOkM2Us/uUQzrSQePJcVz02lOKd2fKlhIIvABJcP25/+0p/JuNDYJG2AaTB9ZSL9HK3NnAy9HW0N5AxblYUuG2jCtHsiN5nYwgFRM1GKyK2CVQxf/vH7Jr/zRoyoa0CsDPaUxICDW/DWEhpNKYy6q6LQveuwo65C/ZqbrXacaZiiw1ekVijKKnLtqU8ANcJi7gPgnbBbOI5sg5D8c7xDX4mY4cbwVFU6wmv3DKtJqO01eFLgs6eovs2SP2eOiWWtWP80yg3r+pU/waj2Tz0uDvuqT3FSaxpUriBRY0k93drtGkWwbHW1qQqImCBvYOkp33kDo0wj0kDcOIbzkx5cEimGUXUXrEdoW1FwA1+cmV35Pvbiw2aQ6Zj4oSZZJZdxONIv9aoNyJeC9LTOtWpfqwNEyzZQfJCqyqVOgNOZGJmAWOQIDC/xOzTsZs3584l88uz6DGSLaTlWrCDqChR5mqFzGuUzRl4TohgOUzU5UVWHes28XpCK1klwgHyxPj2Etqw0rhUlsDqX7boriP4gbJznvwnZ/WsIeErHbx0L/n7h7cMe+9ju3emrpu6849v287acYoisjUi3OHP8guJWyJJMrryAH15vRLLrbDO3FpmdVUpLVk+dZobVs1wJ4KIpgnhJb/FTiOD5zNxVQQT8Wspb6mXKaPop8X66AzqUpLQItMASyD5US4XZ1sUZJU6Q9NsOKj4fdXIgbcwDAeF3AbFZotO4CZJQlptPSoCKn7RtUykYo/gx2CZJcfELrVVzQFj+ytSoYZ4k1FChctUaJwobjwMGrgmaq+siIV8LHk6gB+sezC58uycoHMBD2ZDtAjPorddtIfD9RwfL3STKNmsgOw0ctL3lu3aM8LIMkBtC+bcpGaX5RIXqsq6FmpwLMI4ATjbZwkzMTmkbpWktGKR96oYMce7aNDGq3FnwJo3FRoJTtk9y/KEmIoUblc6VLRhNRaQd16DcZqkOy8h9SzjkbVtyYhxBCitsgOoS+M4fjKEN7hX3cf9MsGhelzQC111iVDVzPArDzRJDMXKHCwbKWIs1o/bsGcbLpUreNja2+WAii3mFJSLFPunBd+Us98NlRlt8Jp8jN6AArveExwcrH4LZ6cBZU8OcoUm2pETErjAs+T1W7Z0Yfdutcoy5HwUELiO/3HEjY1nCBIdt6jl7b0bQm6G0nHN3tT9OnT5623po0eM3lMh5r0S2t1FHizq1Wbr2SHlU64oV9kNP40tFSioCWv3QNwMNN4NpOxKAnygpCIk9oPoOB2SaoCO+saR6YEDNtRb/9M2ce32kA5H7FQx4I2Fg4WRKFmFwG/GwnXuog7IB891PyCB7L5MnMg6GXd7kVeuwS39bo+vaB9gwLvQtg6ov3j/6vV8vMdIKcJcEWDaRckOx3Qu5a2ILncm8ScwDZ7qp6bQCesDVJW1SZkULJrrydfyU5S82jslYfJAgc/GS+medkI9R5Qn+MwWZyxSNmdv0z2a/08bsDKak8Gy9jQJw/pd2Xe4dycl4uTuGXoZxV/14se2fcCO05y1HR5o4JVlQGkFqQMkmiHNWSSJ96yhSUEoDH4Takqmmqy8xWa3dg/mrz2wlPtW7Vr8/xjNR57qv5DT9R6oPGbMy65P0GQ7LzHh2V4TY9xqVdU2FVRVvOl6PcqSxxmnvxbLjRyr2tLwNdkx4TOmEeobu9hJWpqxV4oTnLD+AmoC043iGBr1jjLzymwp0pLenqbR4F9Sijy2qbk6xS8OHaFMq+Tbqbr81KvifUppOMkq2StHJ/YhJBnxr1cGez0wfB+MYv+17GcnMkyOqIEb4euBIv61HC/ii0sGiFQ5lTgzPNkIqboCRi7U9RWbnpfr8eo21HREh2W5ocSEyFYP8HC3iEh+FNE/DBRbbWb6weDZKcDtJKdOJCQo6oMo1UEBWU+boMN+GHhximKy9R2n5KdXc2rw1kisEYH1OA8s6hl8VKPYGml1Ogl9i5918KgBxIzDxmdptPjZyBj2T3K2aAX9e9o0vMi2DhIFPKpK7TiWJB2NmgSfUZcm1vfGP/Ykj0cTCNX0HL9wfCP/peyN/xXOetekT2lVelT+MWJVkXThgOz2Tm0ia0fkmY3MDctCe8Bj+l/ORSNZAdfE1K4UFyxMrFxFas+WOOpmrUeqVHcQEhsl+ucS0M3SHY6QCPZieLbxDRp3lcfHabzUkoBuGyRbbibdiqWNHG9Tn1KdswE4ey8IEpob4J8ZGpTE3nivU7xZqxmHx6bgNUK+mUVK/SMa4y7M1k+GHO3dYrdhYPhgcMsSChKfufbIpV2qEcBqzVfEirYJUpOZ/rP3hHk6a9OK7hXsN/wG08v6naUJplCz5Badjj1ZjMqT3jKWQcqNbEyYXtZy0NCNUcp29FrtW2OaLCC6aLomUPpFbSS3UJSeMbNpJQ7Kalpdt6aYhfuJF7fOZyad9PponKRbxckOx2g1bKD9qGhkaRIhxlDmjdtPezg/lbF/len+mufXoAaJM7iUgDNx26s7PwvvYazy54uYXrqy/MAa42ncDX/TjZjIarrREBPgPPtRshXSsbPKSBb4Nr/6l+BNE8sSPpWxjAH64fNVOXa1OY+PodaO6dg5PXal/VJlSF70ARWeIv9btx4vAh4ro6iP+02eMWa2X6jky4Bfg3vK2gcM4mpO8vOaKJ4qG6phRbWWFbXzKK8Q6sbu4wYvlSf0azSlfUSB+6XMuSB40z6MDcEyU4HaCQ7yfa2MZyU7dWhMiGhBhL62bhYDDwUHSi1I6HnXZKJT8lOpA92WRQEzg7ito5FSMNJF1l52FXjUlZHXmQwRsd0rKDAHcTK3TPOj7yBTZ/D+gB4JFMn22TWU/b226RLGj0EMp/v5dqZBAtns1PL8takMtFN1p4DNa8DF9KTz+E7YDa5qj/ZdX847d6gHXAzyQIBUrSq58m8KPEg3Tyx+aeNf+16KWSCI99OkQOA8LRadmsJGcf20TDwYsNpAIoNxL6h5CvBVd5hkOx0gGbL7rsIErtsTgwhpUsTQgr99ikJMcSRmEOjDcbdLj/oazdWNUOuLmhIig7ZS/0hOzbISn2wF1vEr9TmNCWoa4YINmhfO53VFJbqQm20adEjPct1tampFIoofl+02in6VLeoEUjfAosw8SS2858UJ532Iv8wipZS6J2NKJtE/86fJEt0P680plgCZImtyThab4V9y2LAmsC4cke/qmERkQZjaBFC3r7D0ooUKQBcWa1kt9lofPfY4dMnFUhj98OzXuGWo9Hkabur7z9IdjpAI9nJ4lRC3rr8Iik/8yic/piQWSnVI+NejyObZ5LQ31wucl+7sbg+z7/3kLHpzxnl1IKtc01UUodlpr3UXtLRPaSWnTy5UIYMu0OJ0w49Sv7sCdmxiSsqEl7+6hcq/8axho35MZ3xci8OLUV6n1JQdYQFvRQb9adsq0P3Yzkb16S57v60PNtwR8nEdTbVKLZWb7JOU70GisTQtyUuKWHs8uOhQ6f+2f5JkxjSKsHMMc1M/9OARrLjNoSjmEap6cvnjv185b6U/p3e6dbxo98BaoVHJgV3Y30MjWSnQGsSfUYwkZdsdElfLhzWFD4lxldDyS8zCNnqMhXep2THHL8TgwpFd93Oo3/GJOMxD2Vq7B36F/42mZus6FpEIQG3glzL+ElQWOCF4+sWv6CdVVGF1w5nZnd8vEr5au1fIab5suvUA50goS2a+GnJ8IHnVcLFvRtMTgRKd4lkFqOhCeG5y8znFd+QO1LmfQi7xPQnbherd07Lt6Na8Im/R7Q+BzxKivFgX1yONEgwB0iZrFbLbjWJMoU/+EHDWEKMpPL0AWHEFELCBgudSfjJlCDZ+RZa3Vi+aHgFkIqTBhfpN7I6Lqw1rDVixcvJj8PJRleFPwqsCvWgwEArrDK6P3Y6CS6MjIjrfxPbHGSabLbjZAvm7MtNsW2pjoXj6HtsMeaURHzyf1WSHezLuZ2WSG388GjyZOcPBvZ85UFCyKeKxLGgte4VbioUZgTT54C8onJkx3vHi+3Nyo+1lnGb9DhZyKn2ln7ku8awF3IqQztY/qnr9ELw/IILJWKFQgCh3AsprPcRIz840488cVTtCaI4NBb8Bc39l09UNJAnfqgdQcJJBCERP88ksZhzd/BLErrFVVZDkOx0gFbLLjEu5CWr9JqBPD9scKf/EbJU2BJC7fHqNz8iZLWrLTUFvjOe1+1ynVDbzdPVeveLEiFvnWABkCxZCDdKfMR4Z1LsJVHU1bAD+Cv8z3t/Lct22FSxhRmXHO86Y0oFvbgusQPOsvIV5c7hLpFkeKrzBLwP5NpkpxTcf22Nz2+Xso0XQmz3CGaCwM0nWuDzQU/qkH4mp0DJTgYCrI1+2owVtLiS3axm4ZdQpoInspaU9Eqvr41/eBfW3klqc0vZbw15NXfpu1yFPLhrdghpPH/XonciQ7tcaE4K1Y8n388PCf3R1QeDZKcDtFp2t6JIawW2F6XGN4kmpNk16a9QIwmZA/2I6aCrDyr8ovAb+lxrJuDsxtKJFQ8b3zykJnLIkpQpdiM2bcgMl3NkHugtZ70/Yu29vxKQ5aYU6qJAqqAlhYRe0ZiIT9j6wPp2MW35E+QdO/bU5m2a5AU9hABmC7qo8tQylb5kiS73jBdekjwr6hKlRFGZTG7xAjXx9DPsuG/J3Zyq0BQ7rIhvY2GaqzZXphk+sIQ+xVgzIFWnh+lD/VU3fhXLcIT82MvOHZotu5+MpDe8RuLPImE/TqrBbFKkaSEyaXlEyDxXX3yQ7HSAVrJLKGGoRefiutdiQk2k6NCrIiwmkSRkJ9Qicam5W05Ypzo3MkG3y02HIlBDaG9z44sbQe1NwFLp029FgZHRdlYvUKcJqrTpdlo8x5HIH3L4U6IEn4eOs+DSc58ja4VLZTo48+sYrrxNXk8BFPTwSbhdYdG4w0/HtT0GzMjLOl50COn/ToQughT65DhBZjJHW78LUWYSe84iLzZYFt6a5RyaeRdkIeFmSpMWTPoEHDagwPNwoy2ZBIqVcaH76IHPoLmXyyAS9wu8WCj+IH0+X69YuCbsJKQkIQt/NpDZcpDsfAuNZGcxNzJEnqWjbTm59a/zd7GnZy9q5IX8c9AU3gibg+YCbMk1NzrXHtJ5Bz2jZXSFkl8ng+0Oi7tnLRvi4VdygPm588lJ5vLoA0YQByJ/yfYHKytemkDGayoHoA7XBsNfkKyGzehKTbMCPymq6RF6IMlVIr13+LpU0WX0hEnJcO94iYpCTSa5ymsg0MGSmtbEMZV0ZLshRSV6gux0h8nFc8lbarWfG0iP9laPIChMk1XE6kX5A/KOoHYiEwW/7VZoJrveJOwQfEFI4y9WTupCSAflSiwJIfFHlxGywmXRZZDsvIfW1BMYQchIFlHC9FcuGY5VCSWhEX99RsgUF+4HBlLmRSfr/jXRE/7T3tTyJHvFp2KulXqZDihwtvhElpx+y/CZ3if/M3z7vb9ijdZSge9b9ENt2wvSRyZMKaX+uBqskumorihXaQ22W2AtU/UF2mmp/eKfviYyOb3Ee8cLmIACvFk+BQSZp1b7XhRS0JHsXnkK6TX7faXiNcwIfe8OmDnIvRJHteQadAb2hYu8jNTMCg7syiLDs3fQ/dftWvMAzW5sT0PISf7oQ5GksIEQQ+H1cDyCkLB3YTQx7nQlGR4kOx2gOal4dzlSZaP6XMX/JA4gJI5E9HmIlD7kannTg8+NyL2HdJ4hfVep5FKsuWELRFRUTzXTdJCeb8Szi339kTt6npcecq3h2L2/FjF1g6fLuVOF6ZpaEQq9H6FOrB0covgs+QMuPFpmHj2FL+wTCU61if6AWpTUc067A9nGC9PVFHl91Cb6ilOuVeongdsNAw/APdgHryHbVFPgDg7eJ2R4MmY352rS8kjFcsdG9zr5bBf5mwqP7Wcmsf+geYOib2j8AQW2PBVKqY5UWy7DGhJFDD/DC6TwRVe9yYNkpwO0kh0HPUJI9fV2xUZNAAGuv0NI1Y6oVFNkkMvWdvTgc8L0Jzt5cNjzhx2kYrGznVlZzlw2xEP/YnbkQWEFOZXLQfIC1BX6nlzJ9vtU+ntMWZNbhi7TVAnRsb5ZPRyzliVZsVDDJ+WZcmNlOpy651BwsOvhootVLSk7qCSbZbxYvMuebJrIMef/9fJWVFDQ7fy3oz7JeQfBzOrtYFKhNmbXPbZQVqx/FdyV4DFtRubtvKQyNgfbijfZi8wsBvxuLIwhZAluKG9evHjpsev0/r/DFJQl1oqmcsmuYo5BsvMewqQ4TgvZ0dVxtikJJW0X75WSrv87qVI8KfvbRCMluzdugewipE7/Mjdcvw0KbMkkUE+6SYmhHLhq0i3Je8ifSD9CWok3MLUB8yx0aE4tUgNuQPlcFxUP1o7GWbiRKaPJmXvwzT68UA6ZGADvhQ4UVG15SY8NAkE1HTnYUqryPg1rsU01zJqWYD/5VqfENTr0sixtIqddu+ZTIzsL1IMXkb9ybESEWyhr6XOLp4MqZToW3l7ahfhHd+OOM8s90SaPri80k90WQl6xsDR0XsH7SGtoJEaycWU0GZLsMl01SHZeQ/q8kE2b+W+HA12iCDGRwrFxEWGE1JwnjyWRFcfdcorv5AydyU6ij38FzlcoM5v5RLl//QLcLPUee4PU54HrIiU7XeJgjIaaNs39DWYprXPUbNysUFh0MzfYvgo352DJiDCDdGRSILiBoEP5GId15hJsjK5/UrK6TzicF3kcGU7gGjZQTVVv4aD7D8rcBFfRDsm6NPZFC9zBm875i8JJdsD4DeAYZYwrfaRg2Vnq3geK/AfJOGDOipD8hWayS21ISk5n1M2+W+vCaLqkDP0akLANwLl4eAfJznsoU6PTtExpJrBzd1G9GGyRTUhIfK+tVlgzbOF/1NfhXc1incmOsd2uSlXXskA+l/vkoBfcviyzkWA3Wcg+qUc5FjW4JGvcmFz/jmv7Vqu4T3E9ujyZbRvZnxMXKjA/snUaeneoauT19Ea5S3odayJbnIc0u/v7v2qYhrvJHKwgu0HD+90CfXV6n5W744C4imVKs03P3mA3nPP2DBpDKQ93vKfQWVEcCS176pX5GzBcIkr5oPecDdrJbn4UqbbUBrJqY3xdnpR72RAeE0IGuVYIC5KdDpgZmaxpbiicovAnvu3bqDQhVQd8sYdNMTRdMKrqsoBCX8uOnm1bpap7HKLEuZ9WkmBV6H/s1qS6TRWMbwuCK1NLK6ywnfyeq+kgSNRXNvc1fmbBCJSLFBLhcvRnOVhu+IuFhhfvqtWzOsi1SJjvsSW28XW39KuiUUMeOVZOqdyD18ONxdyxJNhLVkGuNhsCK65Xh9W7oRbG5Jy8Q69+aIUbzP7JfF1qFgpcqxq3SxUu1MX/9xBayU4CpT8hoS8tPCcIaTe/axlKoketiCIh5Llj4NpoCJKd95gdnqjt8U3n13BDRBFCSNzbqE7EsUcqq8OWXSTt6m3ZJcNf8U+cZc1bXHkrsiLyiSVHASPjZWQHK3jXYbJg54O34++68McUasxIA8inPL0+F6FMha/bKMeNDMkKi4o3TGZpKTr4YxKkwq5ST6Uib2px5JeQfUzfU5kQeQyNZx0uQBah84M3waXyPHti/lSm+jm21ZPbfrSyO3wFZKsrU0QRkxtP1yi7n7oZWEkG2ppI6QjtZCddHVaIukaxZZ6oWhyrYkfcmW2MJT13C5gTFHRjfYp5YQlaWAAFMJWPDCQ0NIqQborI8RLwZubccpyrkgG9yQ7+rfDQaXZgXnaVl4TGQsta1KCTJT6taHfQqYqC3qhQsXXuf2dKRJSmBhXpYQcXrQLpxYwqcjOH7bcE9Po2RDc7CvcYMHm9Xg4uVK9yCZeRJimTu9Ej1KG6RMbpcH6FFdKdCR3lTqyPA9ECm0vX3UyvM4c3otQlHVrukZcxYpdRO4yZypiriL+9VqfQXl02ofIAzXl2nBVSFzcKIyQsHlMZHlnGweo2H+y0AWvClvsHg2SnAxYYEzRlwQqUWj6ND+025r1QzHfHDDdKcnamJ+JSlF1fsku9WbPmGXDkgNldPsB5WGHCPE365glFGXfosHjpdFwbkb1+IgNpWBlLLaLhJfsmuVh4sgL/FpmZffZaWZkv/B7ShqXyeX/BvCC/HH0It7DtoMlS61H1rqpj37XKIT12Yyn9K8OKHFOL+nKdaBZIpkYzdyCq0Sb2kexHoQNDHx1z4n5TXziBdcj0S7YLkAg7yjy615GSl9/QHLMTqW+SvOPzVytQ667Vuz8nMS8c9+1lK3vS5YYg2emAhYYENe7mGlacbKOJYTeciifvC3Ry0geRzHI/zIqrNaEz2SkPld7F0l/VhePKzRMUSxjzYyE1mUxO0Bizcgvz+3Eu3A32BxsoZviEvGHJ/X3YMLryizn8QUCNAwG2h76Q6lGvslxAveo3oldhPZ+ChoN78hI3kL0yY6az5HNd0v0EuFSqHY6+Irv4vpLwPxwcL/PgP/SbzWbiKFjyR1nORvoLSpZYpqRG7bClMfxbsu4Zllyc79uxWskOt8aPRRaLKxQTRuonKJh9xMxULFaRXKnMBslOB8wLS9Hy/Gb6lOONZDMcCSHdtZQIOKAr2aVAp5gfVEEzd0CxJWu/WCuGf8zQPzw5GXKSGNIKma0oTJ07F/qJ6+xXFVb4hryUKrN8ZzH7ebESfyk5K4GQy7r8hTRBBxAzGPMUbbSrTwMb/EYmacqkdECRKr8OAs9RW2kUSWJZjdRm8sJWosw/IOSy5refqxa5iY2vnHMDogVkA+ZCKw5k+gv9QMqByKeSVQWofAb/Zh0kJPcVFLIAR7BhbCSJetiDZUQnQvcnc6hACQQUOLJjO16TQ8gmOGognT1ZPPqQHSU4ReZgctRn2h7bCmuN+mPE96wqFP4xTEKrK+8BdwHUdoxmeKfwNQ1Sb2jILCr6dCpdjjYpl0YqpyitUNj4HG5J4b4r+qoZo/uy5FlvCwd4SZUrv175tbOeNM4V4OPo4ywWCzuL92N1C56fPAM2+vH/jCO1f0A83bj4T4zccXcmG8nKKbXr4s3kQHY89X5T1hV5kVdcuhq+gdSntqJVr+aQMfSxt/vFGqrbPSK7Lg2CZOclNJIdGhjKl4R8B4mVjF08yM/ViezUItJ9Ua2t6Ny5/85xXqRAUs0WrHc1QIfoRJuzjWBewKNjh3kvR8kobdxBiXVKpXrn8L3JOeRcoLjbR+Qf1GMRcrgh+rtPYvqqGst8XjZXkCowh/gD8qdHS4SHKwT7xuL2Sr+wE2pbVy+8QlkQn6usXc+Qnul8w9hfQVSFdLKRnQSbyTgUn7qH7GSHZhXMJO+6atLlM7xTgwcNuuzIiEeNhu5SagPDw2YPpqOstG/iSgLKjyhwZIdFRLCIRIz+/fui5GUPQsA6kR2TVhLrPXgV0jBgqGFSob44TIi8ZGPpeEfZCs77Vh2bZxZ6221L37ZqsLRkxhArCz101iktmRUiT9nuRq0mTOQtJ1HLVAUmxg9lq98m5MUvY2rlsCVkDG4jaf4U2iavPyBZeIyiHavQAxOBvSqksMEUsl67GyzQ8UhsErZRlWfN4WMivEd2oiJVVrJjG/MSDvoMMtUfbDfgAU3fEV050ikDJWSoTh71xGBX5FebB0LLyBxQ8MgO404LiSEkMpKQ5h4cX6+YHXbCmhy5inGeBsNKUVM0TxtGsAnGwbtxF7zb3FRzp38MmYuRcPfTlGO5ErtLPHKMhQ9zAg/LQ79mHnqOOm+yPJjMUdBCzMNGhawSReoL5WzUwtXamZVB2EV+xE9zlG6NW4HVmOV54KxwkPTzoG8vHYpUOPNS2B+sw2L2y5bAnlLr0eTsbizG92TUtJDeJT/4oRnFkPKaHqR0LoqnjOQ9SXmYPGLR/vBVFLn5qwHQRC0nFDiyQwdQmh1GDISYQp/1wNDQiexwtZwyvem4VPdfusxqkyRo+QDqBgmCdDqqr3ebdIzfLhdrrrG3q6Ay1P4SVU+o+SRZgWElulS7Re9XPbAc7sAMt3sal+GJ87A9IDG6E34kq3AD0APQVWV/rAErM0uBaw/XY2asF4vsQsXatz3yozFxJ7VxscXMysz2Qdz//4P0z052nMMn5C3cMxF78n69ecXwslqJSzoSHtEbrE1IOQ+WBR2KJu1d55X6DQWO7GzoR+54u1efIZMmjlzsweTXbzc2bVD8EWBOnQavTmatRgE2Ffuecg0mygwrss0b047VdV4cUHgnso/7w+AV8rJkhgNFHzmXw98l1pkHThTtcCdHw06kBg51xB9+bH2eDDtgOSxw9tmGrutbsgMlQxYZd0t2G0YpV8V+gb/Mu4bCjS7GQ+BJtzSmPZgMleouyZnmrXRoh8X8lo3sJI5936hMeuzxh0/n+YLzCHlUGZs2TlfgkCmy4Z+/No4r7IHOIn10NegSJDsvoXmDQmYyaAr1I0RPOsLoRXaifChyKIYuGElo2aFANRY791AjtgCoUVa+mReLVkTji/+eTFGY6IZb/mG2GnUABdhbstrpHN/Pdkt+JF9BYg63g04zJbsrMfUP5pGhsYr/T7LOwnxIzTfO5JFSovsDxjfpB1uU/deTBIlsGEZNSwm0r1Isa5WtwMmVS/zJ+DqHdwD/QLUcdmOdZ5FhayEXNS6+gTimDKdJpEbm4XAEiSImQqJTtH8vlOye7B4kOy/xlSnFZQRKNNPpZ8Z3JG6e/vFHn3x7zMYsBUmjc6MX2UlKm2J50Wb8mhy0S8yt/S7iWxCYTSh5YCzR6ciJlC8S6Shtieno8flF+LdMxXOOPGgu+0i/HrkHJTUdqzrbkJ4gLSXV+5Yl7ZEv9cwcNH7U4+vFdoS2meQqh4adbE8M74DRfpl1BnOpWuKEmuQrszoH82dklihyObUVc3cVXIUYFJuyszKzzN87XsOe+Dbsq8zhehh9/EAm4PkF93lvusGNCK7kGBf8d2dhQkJCDKHG7BKwLqDU6yIGY3beYXZEiltLCRvArGlfMYQQYjJENv7GwppBORoTu4Fubuz+UmPseQi6nSz3BpPctcDdVpWv0l/wdo8a2jjWKRpz+8pX9Xibjy57+z91yl1BU8+Wg2SSfK16fZt6VEXKIYk29cfY99RPKfd0PnQDLLvfX3yy59eLH/2n8GhWMWYD2xIyi3qVrLONAjb337ejfEs9zjLy0UXnUT2E+Vy9SqcwgI+NeDLyI20SVgxbZ0QtYHMhe36iFWW9ro6I+I1evB46BlrhTvFbUjVJefri7oRx4z4eNXz8OODvaj9BkOy8hjw/MiHHoJHz7/gfERL7P0KZzhhGSCghcW1ZLgHW6LgnH93IblDMFTEvfugYcpG6DuhW7jL1xkCeZ0K2imRjsnISJDxVIlvrCbfgMRtiVfFnr7MCsex/l+FnMho9TdbmOafb6xc+V920Q9NOM2uwp9H4yKueXi9OBA6E7rFo77OHQqvIf9X9b0nSourhKMxnVVDjo3on5bEAhJ5rXfzzd0GVG80YOKQyzgq2VlFHITmn62GKAXD78cpXJVdamLrDPdk5NqIEOyuBxcxnWZM0gwNBsvMaytKIa67KqFA1Q4TUfpTmok0EJWlQiv2FPwEsrIrT/Ql0Irvkkt3yspsqwYXwYZCibgd8TtYyTTXRkzCYzMri0yCpSZE/PA9fURqzWmBLRMdbaGdk37BTbPAB2Qb2/2vvOgCkKJZ2b7rMceQkSQlPQRGQoKKioiKCiAEBRTEnnvFXQMUERjBgQBERRX0PUCQoQX0YEImSUcmS88VNE7v+rp49PGBvd2bj3W1/hku7sxO6v66qrvpK9we6UZwIN/Ssttx4KWM7K/mNqrdrsOLb0ECbTKOwnLwJgan19+lnlBghSN2kcDKXXDoE8GS1gbip7LWyP1EKlAWcXXMg34+ix7Vg1Liht+vUcwpoOdqtKuPotenXaBYyO6JHGLLjxKuxa9Hcv46/566HXv51F3PDFStpDYLsosa0tM2hbyGupS8TA2lOZtil1SSkwy4snzJz82NFdtPJ4ogMO0m9q9bRQGm5csEpW7EVsxW1M/SiVA/zYvumTQulSlEu+Ez9hDykMso9WRZdBd3bpsluQ5U0iAXEpusfrTvyKnnOdhY+WF1jnx5B0orObbh+jQ7h2WBbiB9cfVE9WKIm257xMLoXlGG5D+EyqkWmroVR1fccIwGOHLcdrYGkc/NxJbmfPduTDqzqiobRSviUjGefXWFidlzBiY27TcObE2cWNqo67ZF1qpXFU5Bd9JiVtjbkEMYnuLY+ezg2O7G7MMuOMNuu2ktGFUP40R8rsuvbWjbyNSyC+tY5XkGnATO01mddjhm+VjY62HyS2Pq7t1fOJ6Bbr2TgZZp+DUbnDivHm3PDmuq9uWJGsLp3jJtNz7wTjHidhe049vK3SKH1+yUbJ/kLmYT2L5e1mWS/Uy6nC87JH1sqk670s4+SjfaGEbUop+zC3Y+7JuMNKtP72lDzVdmHvGh7O9j40/FpSboKd6StjOBjI0Y4stN5puanLWzcarCzL46OH1n5AEF20ePbtFUhb6GPzbBHSDUXf0YuO0kz4nb/Wss32sNH+mNEdvuqP4uLo+XJi6o5N566F0PtmLj2XuYo1VTmSlmwCbb5KvKe5o7AsmQzoMCHwa/BzT4Oert8UAATMl5HeV5/sKUDYz3P5s6wurGISRk9O1oPllHjHDTlygs3cRUvJOsXydgDBs+Edf9LG+Ds6NNoFHaE8NPySDw0/HAYNMl/1Rk/YefEMmVhPG9Q0dmfezZcGPStCsWsHv1g/Ssr0AaFzvdsJjZPIyQH+S4Np1PTsRY+QJBd1NDnZfweroD5UCOCvS1daTl5WWk2m4Pz3kzJT/XEWXaLyE+RtQWVwb+QzA4km3jhofR3Gb/I5keNojBfaEk3x3dgybAqBb9BjOvccFGtxUFqNo14+k3kz5JA57ITP15mvrPv4tqSYs0jZcdy133C+vniZgxFkviazGE8p+gYrvSOJK8dQPvUDHkarQ3bpE9C4qTGqajW6Q77w4K0z9l7O9/BPHZ0GV1TXGf17c06nZyVa0hi8SaW0+yvRpUiaA3h+y/L8FMDbtURWyabTdgku+5P5j9AkF30+CZjTUiyY0vSVAd7LumkxyerDxftXHp/I/a909Wb96wzM5t876UXR6GHZsyXB5qjBrxiefZyP6xno3+q8S/P/apUZiTk2eMGqR6Y3T+cWWN1UXTSn8zaOLWBFyQMJx03A5mP54Y93eoe5Am1QT4CCX55g2tRy9aC6gU70BLbD9GUx515FvDm3dhV6dBY8sBRLJY1YnCBvLmyZ6saDISGIbu8iRnt5kZVZHYMK8lwGkzQXcJgYt41XJwFgprMKtxG/jRUgBNRKft/DZRQH8T73HXAaBAz7YjNxrmOOC/ygI+Zy2bMdkF20SMc2bGH9BZ/RKMOMPeBMk9y7unoznaWzM4kZXx6UXSBYjbJLrsMO3FbJzuKRfufZ00/5oHJ56fP4ZaG0R4t7AHYDP9P9Vbb2BXoUSUyuOHXU/tSSecbO55j9xvPgs3U7+pcc4gGiwj6dUwSlMbnTMefzEf6mfc7NXtj5JPDB1/YpqAtzS0sOPSW/fytug+Oyz6hWhlTm3ci8aOcC+QPqXHZDs7SZrbrQ8M7xjEzKG1q1APjsl+AArwpJ1vMKASx4sx+eEv1EK1AYodh9UOSHXrX39ex2Ygjy2A8kom7FI7v+dJh5rEKsoseYcgOQw1D0fhuvhd/xBIA6XGSS8gpe82NIHbk8ekFET8lapzEkdrPcEUM68eR0Ws9p4vOfTO8moNXpn3EVcDl4hCjUwHVj+0YmQP+NOmD7hJFQy9i0kaifMn1Kk6+41TD0btGCapPyVg4FGTSYshOkUC+tMkusJJ6wybQU409kZ8vY+SzOwQyx3kT9GlN6kwLlHKwf718xNCT9Gco89iXtjYE8bwxManU9v/aFuQqdMwkLL4zfZ6hx3OyZYeP+g0yD7/1xaAjZVg8VUcKuXZqunY3ceLMIbn/atf6FPY1O9tG7jOdhSjILnqEITucbNcQF3EOYt4MBY/OPLEvMfCQ85dGzbS/Yq94N6MwqqfEfKM1bNhGJkDLT/tj52wIdAbyQ8HNaY9J4C0K2ceU86qvyAuHe5KRyEhGplnE18GI1ac+kLUIc0nKXgXfAChm/z2e+d/gTTIUbvqts99HrWyssLO9tqMJMcly4YbZZAFWp2LqP+7EbrmRXMfV1TnNadoJSXeaSinPrBmXc/o8ZhGi6qgSi5DZ2rT7lZNZ3sccWR8UX1R9Kw/pncwyCltH8rufjkGChIi0v1AznKis0o5vS/SdtIF5C7um9EMTIutfuIsjLLsEISzZAb2KZBDHHaV1Fgr8TEiOPW0DPb7NUzlgD+iN7OKonhLjma/IDjWYSndYcN9QKz63B3KexskOfM+4+u3QgIYUimX2Ak6S2Q0aTcUeflwqLZINklLIUAi7zmp3BBlW05Wyf0BIykWZwdRRjIAVo/vRjqWaBQOFnW2Xq6OrIKAdLkeFGR7Z1HwK9U6qmf30Eca4snH+JzxTKmFsYMGF5PaDpcm80Xux+Cmj0xcG2c/18n+3NTxvOwSTG8HfHIYfyHiMhyVCzvzVXHcoG43x8d48DNPdjMo9qAGx7SY7sZPMrcdb+uVDkF30CEN2ONMGo0RDH7bYqxIXvf1vJntq2VswXB3+7rNDv1TdF8VTQhVLeLlGiRSyYXp5ULFhsgIfcYeGWSmo9q3Qr3NbjeOZxeUfUMJXbn7GcenyY5Ey1R2FpcIjOvNtDyDdlpQZ3dTolKbBnqZtDwR9m2aUQ3TqbDE3t+V9UZAdPrCZaE4HOlbzB7h9KKn70J8AJQb3lK2ooDyTd+5N6e2+MESDmZ1nPcIaBIxcu50W5MZ4cGtHgh8zrioG/WST34cWna7f1HA/Lm/RrFIm8WZ2yNovDTyLiI3Y0uZgHBbFCmGeixkRtmV4l8xkBwiyix5hd2OBjsB98jM24qjBJds9CAOsjQ8Zfw0DfMEztaJRn+Ail/ecLmE6fARkp2NxkfYn6YsuGLvMQqp7wLuxU5O+i0MqxbEpLs++kvz7IBTzrH1M+pUi31T2AXYCpCNy5/J1vewGha5TBZWNfnXdF5ScGKfgbP6GfGqJ7eUGz0VDNm52u9v32S1jlzKqcP+dneua/q1q9JqjQmEJCg2UYTN2Yrve6lo9b9RhHCMFxo2Nxdxkn/OjbVRQE9GP7eY+yrtNDRKTU/HZlsDv2S/jqSXAkX03oyDUn9kYmo1+a+5O8GKABBuk1LanO8gCLRhXB4Egu+gRjuzYYHudOOw2MvAIj5+rxdOxlbn9LG7lhHWscDqMqBOFEBem31N6Q2eUOafWyUY3mpVuyyW/4I/aseYx409Ju2lp+ZfNDIoNt5PW84ykCr4LGd1I432cZf20HnuwUrfs6Nb4v3oJTCHDT36fSgNFWp7ralu6i0U134hkdTj2ueyUppEnDaND0RSMmLrZ96ufPIPUGDDx7/zjswKXvnlZ9fRun3gDrS+4nBW1IMdePjw6PEc2nfx7dlsoJhY9k/FCsBoNiWelKL3O2hOZ1LNVhNmFQ2GDNDsh1YoCAmMUCnMwU3+mOXlGQXYxgPa9ax2ECBpQNmqWkmpYPdH+hR9WrJ4/oWeazUns5AEP+KkZWTgdhjeOfDcMKUbX5O4DDZ+53Kft4WaaB0rj5/wrqogY5ajuuuSiE4b8zqfr2Pv+B6lU5dnthoRSIHlQ9yy83n7KGPNdscziZ/IKBDXQMCL6DJlgjPxAzEvhaz7VjXD7yozX2byVMW3GF3Z2UChIf8/EJJLhp4s6Xnzj7S/9Z4OxFSwrGm/spVIZ8nuQ+Rq/g8dMTvZ98Y//dwZx1Dt3yAsTp82cM+frj5+78ez6JPu80evikNGmq2yJ3dX2fMzeUyFY3q76YPW3MGynl+00G7A5dbrB8TqOhvibduFFcOdj5VHOUjis4grigXU1STYh88120RFkFz0WONaFi73tb0sySQYvcMmwZTkNTYBPwBA+CovoyI7bhLrU7WYwoc3Ep6RRRCprxhhSGS/IPsWfd2H2t+zdx9jZzY675Y3OpNltC3hg+bgRV/T9mBZZLV8JEimKGu4H6waVHmaOsgfyh6Z/j5QT0O3DcB53H41z028+rZB/NeP26FCYZobsVFh57w29Lu5UO9NWo/uLK4z7oxv9KhX4LP1Z3nrnhPuuFB/58NnrWmcRe3q2g5DaXQc/vnhznDp6qZjfOKHGTMOJOPn5F4J+S9ZE0NBY5srFuqqo/IvEHj31XdshHo/xZIQhO0WWN6XhFHq6hI9TBUqedDgY+60FiZqSkxFkFz3mknUh04MwvjQKs4iJK53gTgXJwuzvM3fyMvG4k53BXb4utwFnrxCzF6tgfR+/88nsn1fv4p/nK2OuHnG82uEyT1nZFN4QZ9fP17cmaV2Hf7msxCNpuir7D238emTPJpnO/p8doT7JTB8zi9iVd6tajsCuDnu7OX5hXi4cLb2xx6aPJKvwO3mPf2+mkEKDkvS3zW1CYqzJc2jb/BFdqmfVfmQFaF5c/CSsBC5ueLabHp/szG5Saa8y74Et6zZs3lOAlqAR1IgiqBkCJaC2P7ecrXPUQy2+OnO88VP+6k9funfQkKc+/9VnFG5L8D8yIxE5xeHIDuUkmmAaceNxfDmj+e82JQ5ir4nBIVPVdILsosc3ZEOoh6SimNtfnXDTnKQzo86JgQenjbyPKRSmFvMoyY6HfXydbg9DdsYlLG7hSmfLZ9opZ90/aTOqYfp4k2lFyXd8Pss2t8yGBDcYZTZ6Cha/fHm9tHSS07x953anNsh2OvLOvvfbQsyI9UbTaabc83yPLAziVWGWP3XDgbanzsYeguwHrjLC1nyq+I3NOg/0bisZW5xmLDZf7qtmyE7m/KSgHQe7Pns403buFEz98jFjQ/ZBGzILPFqZkKufM52OYTlUrQOZT0C2JGpynAJjmCsE05z/KXeUeuDorTkv7YO/37i2CfMTm3do3ySD1Lr+B1nyoDTVWTcwMok/3YV3Y9V+zEioTjK63TH67dF3nZVJUD7ocpm30jQBQXbRY55tfagqJOP2fpBH7NWcRpkLycomzsuPonPlM8MFUZMdOwWpy62gQSiywyAIGzPr8vf8uXzBxGGDG9jJaUPnFZbG7PIzJ9OzLylbl6PLRlwHtUb8f85756VHbrv5jodHTJqx2g2lysGxyBM7ASqVm/UKEiNlXqyEEafdp9dcheYKnrV0YNumNX+7jZo3P7NSfibfAdc7MkN2auNhZshOPb7EuWhiF0ez0dgcwY2tuXuR89DKPH5niHnXZWrG/gkARCJbFw46ZazLHmOPtoUnBhsCn48J2+oDmT2uO9Xe6vG5uHGiHV678LHG5LKZMkowvOXcGZt94dAIa9npvslYFovFYsxgyCb2NLvNhqJ7JvfYBdlFDfqTc2Wou61zjVXva3XZqpRms9mrcbniqzca88jMDmXUbizqWFwwIGzMjhpxfY2bQX7vtqk31SAd/m8rs5HQLySTYAaZWub9VCktieCvh0DaGBouhtYST6yIh7Uyg0wP8ltdQ6EDD2w4t8EsjOCtGduvNZsa2Y6cTo9/hylcaOh17E65XoAZNxba32o6l5YGNuQ1Zsypv/UnLd80JJ3UnqexG3dcbgS6sToEStcp39jB72OSUxcMkjHIvmPnEaxihxnBPMF57FUtb1nCPGvZqOOgkn9qa9tg3HvbgVcQf4Sz7HyqvudM5nQ40tINSbtMDH632GEIFZiR/BZkFzVWuH4OlaHAWxdScL/Y2ebgWxQ5DlL34dWlTyf+ZGcs55f1DZv8ofwj9cuzWhVaMPO63NwhqGkuHySTVNq+a/6xV2uB15U5JEUlYNno86DosqxrFpSgzALFabueF2SXF/PocWsYtnTOmLB8bOPstFa3vv3lrC+njumdRbo+dZCf7mTbGq7CFJ5Z2Jlf3jNo8+3jIQMyiF+XAt4x+16mK24gl03nJW7tr+h37r6yLQ3/uSO6pqqlwabwnxMxKKd5j3bRuQcgWMX84UAP3mJmAXv/qaWgHtDHpZ86m/35oh5aHEz0ExGO7PAWvVOTB72JjWtCZqSR3Gd17rGYkYAWZBc91qUtkEIbMCpXtNjw3DmEuJxO0uiuhTKmyyu6ObWwKMnOMB+uulIOPaW0MuxLj20Te/9+NM/26F7QPdXHA3xJ5h+bLFRXmSFHeUtTXTluEGlawPk9WUQ9emDU8BvU1zsB1NCdwiSJ/BtITfvADwLOlyKBe2ZvZ+MpUADKQdf4AvytqTO77jweWwsNo96YqzNRo5gD+aLgl0bVHihh311242ryWdlyK02ntKw8fOmdw0ZGqhL7ychjmfg0vyXflru2KvwiDOEp/vQUtmIx83zZleRDgDfsnuS7sbyyUro+naRlotiJ3e4i7JueMvr+pvb5BNnFAKvT54a6hTI2AAQ+A3ybFkz5cNpqH1jLVY2O7IyMW+mBFuxLUSRu5cZhuXW+gOJqH8hQdOWpPKjus9A2NtbgKV+9mvEeXBB081LTpGWz1v/zekTh+t7khoNe8F17Fm7Mmvok/ZXqUWimup8lbX4D6dZOMKiGyQh6XKHRc8+y9NiQ82D3MPIKbCQL499lTP/IhXe7XLqTUKgLCm90cp3vNDsWJZEB+yx8gnreANEkO0qEITtub9ACY930+0GWuLiDhdETZVKxIeb7XC2fFqEMo7bi1qwbvLWfZZfyec3xRufOROQiBIeCkcX/ZM2gevCL4TdWKizzG8qcab3QO42c8RvVJ2ZsNcs8+mfOfZGbAhQWts/+APp3gRXkhQQK/pYL7WPHD2ZqsUuh6pQtK7ufyHgJmj0bv9M6hg8dR2mILn1G4qTuH3kGV+1EnPnSVivzSJBd9AhDdqVdP6Uvb7v8shtfX6obexaW9Dei243lGSefuvYogbOxCgWKnz+teY3HwQ3SFY3ysVQ2eVyHF8AMpXYX+DUUYTs5CunDlJ6y3icNxMXoonZ15sAmx0dc9NbMpF9BlkQgh14KP+zq33D4jecB3JSVnxCRpNCg3gZ9rVj21DCBtbudnw86L47nVYoPbAUhqxn1wGb11sn9G2fn5rS+/YP1YEkfUZBd9AhHdpofJ+gvnfOIw0VsDUYdsNqMM0qyMzItltiWqwFBOmtQQXMDfHWq63l86//IO6jUpiYghlMOKI+yTyS/sNPQg6tdHL+xyZPrKVLgzo71ZkGXOwBFRc2M+qOZoyOXNirAReGmttedWQx/5QxPiLB5OLxIdplsXAuYBoOZzj4VfNfktLmgMPwbosV4W1EoKqbFvG95Pk/zcRf5i3DB8lnp6SnILnqEIzsd9dQWX4C1/3ZCbNVGYNGkFfKKAdlpsNc5mYeeI/KnGNv9kfGiB8+6X6NtidFyLBc8v9XT7DrM4jUT0MfXYCEHPQKHz6u15u4OoMvmehPSrudHcZ4Ua5oKH2lYBP4Rzl1RHChG0LQ96SOtvQN49/cjPUieFVKJEB84ikI1m+f5OyiW7d+2fAvuVtAgkoAhIcgueoQhOy7wL93EqC7NKIqt/Y1Fmeuo3ViuGNL4Hl4jav1AKCQPstbgSU4Qa3gdfgK0HMuFoWb3Cllv9AI6ETon9zJilbKsUy7KB4WwpVPbgdXd5rQo2W17vsbfUZwo7m/T4fUpKH9m3RrFcWIECdSbG5qPPxjbyvw+3ZJd1x/3BU6b7ETt/nJtO9nIENg8rHNaVs3G967G+LM7mOpouRBkFz3CurGM21bUZWTnsBHiTLeTQdhw2sKSFHWeHT/G9e2592nZnZL4OKPQ/Angfb1uOfNXk1v9cYKGpR7aztzHOI+fNHpPyhfWZMXwZD0gq1vqtrBtMfUxmEuyusYHEZ+mzMzhAgmG1WWn63/etTziA8UKOmg/uoJlYwcHKsKzVYI5jX/bb18cx/MKQP2v6++Qk4IvbPMuQg+JWQ01psrgoZY8FUF20SOcZYf5ba8SR2AHiTicTf+29gFR59kBRt5eyduiWW1ubXw8zzAuOuUZrlal7yVP4ZekbS+ilr0ua9Cv5SH0ZYLk22FY7yRO54kUGiiTiGORAiaacejMT6LNb4ki1oYhJmV8GuaoHal7XeTHiRV84G3V1/zLlYBdx4zoLVE2hjMD7WvXn2E+xA0He5CAelB6tWXsN5YEvAXZRY9wlp3EDIp+jOpqYX4QV3maW1rLQBNRGxvAVjIBsNIxUjR5iO/BqjCcbDebqRZPrCBTQbFiIBsy0QPJ01s9pmI9zP2kTxPmxJtShAr2fnSX30s/pFLq/Yos83MNzAS06SrvdCj1v0v2yuY3qXgsQJfr9aOJWNvCiOAqWPD/WE7AYiDEdSEPx5oeiBrQpo9VhG2iIKg6ZKeCKl9qJzbS5MU3+/DnNIUeq2UwM1ljQ3YlnXuj+xnxLmrL+41SAdiY/ZCcEJ3u0DjQsR8yh2l/WkIr0L83983t+JMZsmMk9z/n1xjoDFpAbwLMOpxgL8BEmL8uuJhvWCQzaYfhl9w3DXoIf9t0P5dyUeGTnDmQiCBt2JakAEUX2ojdlmbjjWMbrOHFO2YPr1Ot8eMV07CrQmTH/uhrR2wu22gNVrXAdcmoq1Zl1UxFX6zIDsaSg2oUhfln36Hrxm7ZSLIkDtJNljHGtit468Tg8PJOkq+S3czGU6mZZGFUbmlzNbKkHqE8Orthn9j2Y6CUTiNzwFQFZ1zhufhsI/Ep/OMz9rr9qr9tdwi9SxojhG02r8HKjIB35MLuseN9Jqr5/gGVT3ki+rOMC6oM2WF4yN2EOEnWPDbmL2KmXfbHx/6mmBn9MSK7v8gnppowlYNzb5ZwKLKJW1RvgJ40b+wfbHK+asm9VJk3erThjYqJvh8GKHPjhmftMzZoIrhxvFxhWsYGH1r37q5tJN2fVMMOu4m851jLT8zMjVP8mD7zKTZ5SIT7F9ay88FXWBRL6jarzWyHDDJMsnRiuq/h8KSmEZSPKkN2WBlWXA/lOr9nN/pSF7PAX5WprnrkwJ/DIjZkp0GXS47vU2MNFwww6hXYYvoh+Tn5g4bC1acqVsqfsO3EG2SFhQ/QJFhBPsZQXwRXS40yjW9yV3qZD01hPnk7qbvYmHXkhl3VnuFRZDNXpGDvseIWl1Mv6Akg6XD9l1UV3kGr7tQ5xYu7EpJJ7tUs5dnpXiS7ZNvWQVFlyA4tu5JGGKr7hr2sF0mz254Do+WWz1wj19iQHYXXMrZFEbPrNoDrFDHrwF9yeqeKMGi+IMtNW2mAlp1c0vhKQ97DhD/J93J8yhlXe1HV3PrZ6bg0UPhfzir8SQNpYMP8cO+JL1CMCi7vWIJNh8xdkYQxi4VwrO1tXBE+ZqePxmhdPy8cuQvn0wCznXYCBxCWXfQIF7Nj99fdkthInR9B9vYjxJk9Eve2UJFd18zshcfIjYWN1ceYEXIrB10GUaoaeuJ0BpleAbRy9pwy1ELzZhVoySvZvB2kuRGPD0mDV2v9zlsKWgaP8+nwq4vnqMlUW1XjOSsxxriAeaWZ/zP4PuxrVUw++aHOrUbPoqTH7JDsnkOyu4O96gOM2fW01pxTlxoNSwRpR4AqRHYA3jNxF/aW54fc39hJnKTDE4MG3nnnlAMmh1CsyA7OvjQKe+ycm3iBDqquUTi3aXJ3FREUBjSRLElN+WtczCNXsmzmzus42d2byVRFiyRopeF2hA5LybeY1udmjHlj1j4rbneMQbHEyg/5ZKxqziz3sosuHGg7iM5sBYjZqeDRR9lsTvvNjLKZP+uydwdLoqdigyIGOJr2fpgFQ6JnuLi+qt1uOwaX6brLGJGdCp+SQ96ISarPJYBOLDZTpLDUgb1o/EnUA0DMICsZ/0qMQaTyuzf4DD1lJJ6bszZYP+HuHQGjdtanO880kdanfxcoMYUt2fcjg+IT0CxqQcQQl55h3BIk/GBdZHkpcenG2dOuzxJ2YmHIDv/yAqacDJVB+9hGssi1ipHw7jHZgkKQXfQIQ3aKyh5TK9QodthIGdi6Udkvm0nWjBHZ6bAqZ0zkb78aF1KqGzJy7v5N9vLdxuQZeIx2t9V/xPg+5Ka216ho98Ms+5gIcnpfz/sDn651tVKFp9Vtcs0x9H9VUEdm/8isxSSvEJ+TVbzpKhhV0+XeOUqP0LnoMyYKJsnONWDx5g2vZaMbu/KvLRtXTeN/9YdfjATZxQBhLTuqaq1IhtPBzTp7KdnZL+N/S+AGBchXtI38/f0uBEN5nAvE/UaG898mLyUdg4cDGjJLyVArDkVGqg8vf+8p5+ZHkB64K+1lMJ+uUvZTeZxwt+MLviBgF4cDNa7VAieQPL77O/dd/lVXlOCxOEU2nO0i2Jx99eHExRjNWnbOXJLmwiaKpJ4ry0lO26vIuiaFv6GC7GKAMGSHVoXShhyz6uwBkCuwGoeamH2xITtUgZuUsSriWXbDedTIHNP5SQ91boXC5O7J6vAlWY2mMe80Ud6rNCyBYM6jNihnZdCGM+Fw8TlKRC0OjdZqR53vB0RT2br2DvnBSE9W49ZLLDzadPKWlg0GW2o1lVcXs9Vj02kd1yfQdDdJdg72nzPNYXSvYl9tbpMrhyC7GCCsZaeD3I5kM8uOHIe+vMOKiQ+IFdmpsK/+oxG/f1BnnWeOUQndWNifOxi05EpSUu1o3tMgIW+E8GOpxuZ2PsBo3tIwAo75L1kcEakbnOHOeI1LVeNuBfW2uICZxqYyyeMG7xfk1h/YV0niTS+DPUE2LJmHu6VZo/VqAgtlTJKdjVdcMqZjvlIG82Zr4TtUE5a3ILsYIBzZSRIoHbETks3hLMt4V3hNNrmKkRuLQfKrT4v4/YM7arxpHbNHvdjqfiz5Nan1TyrWmXY/GyNySriuq4zr3nc9jOW8EXij7hxcISKc9dSf+xwXotL5NsUs8gHmV0Z2rNhA3plF6t7DZa5w0AZx/xU37rp/06LVaj9oiWM7s24ssaUzpiudRc7qh4qxIMQd9viC7GIAE5bd4UvynHUaNG15epszzjgzgIsfOuI1V7YTsw0KCtMyf4r07UPO1gw1dq4B4tMKzri2MJny7DqezofVXywCXhcSykRmfxufcxWg7Ih1qSIKQ047FDHZqVLdJ6nO3UXeC+TKVluQcamSvNrigivOHFGtxrBtvuA6Xcamxc7puc3/UkFO4K6xSbLLTEcRXBux29NRN81WO9/krRRkFwOE241FI3ub13+k0KtoquTzBsDMDU85bsQJiA3ZYRm/pNR4KNL3395O5R1I0RrlAf+JZC6EaZgbZ0h6Qa69xyx+78sd8RQ12d+ufhmXV4rEplK+Iasidtdlf6Nh7NZrPDrrg8J15IMCXCwspcPGFAqMSi/Zdrut9qMbMDp30n3jmTHr7yQ3ePmjTVygwrwbi1xnw4Ix4nLZ8go1UMyUQQqyiwHC59kFoPG1nY0uibfA+Y2b3uGDduw5PtLKHT2pYEcz/fFq+cxzMdmd+zgMb+Q/zlWk8vmtFSl5FQEKV20alNnEMeg3lDVTFJVX7vIbpQXK4vAnNyjDMvpHsVqo9W+MQuSl+YNgFI7xytijj1Y/qBtZKUmCBn+TyRS23nwKuXgq74tbquhCGSlruKIdfZycNiHhJ7Y4A8tbyr3R7CRLRmVzPxZ7ubB/HS5kvJp7wGOuo4ggu+hhkuz4Wq6V9nHdNfOSKw+ay4Zkrxl6hj96UuEf/GX1aREu1k80Uo5bdhU6N/P1pPaPxTSYd8nfbzXNGrxYhdJKOEWjOk5fSSvdI1jThTwd+e1js+/+JrsiN3Ba3c+tEipTLgOwLOt2zCxOovsPxedfgQvfxpfPT68+4IvdxWD0rtFVQ5J60S2uvOGbEn9+S9J/hBCWJE6VVe9MmDRxwqezvl8wd+73P/3w7YJFP83+CdDEV8QGRUJg1rLTcPopXo0N9JWPtLCTNj4MfYV/nw7ane1iYUCpzG8+0vYaPKLXOuM93ogrJZa5ULV/TkHyyE7lwcOtGS/BzmH1yKUf+lECRTfslIBZ50V+P/xo2hmzImk0FACzgZeTzyM/z7NuL3XOdH6wR8hSsCbXEXO8Q7bwHBzpl4dbk5w2t76/ZJ9bYsupuvu7Nx5pRuoMN9elI8ZYnv49hCjj4zUf/CnyocuMeUnTZI0Z7jJvBBwWguxiAJNkh6Fevmd44NMrc9ES76hgT7/wx6eg3NQp6rMEnGlegMfydoAnkqn/REMdjisSpXSt87HkiXhqxj2/6BwN9PyPupE6ty70o9vKLWhm9GlYl+VfOqFuzj27wBNNFEBTW/WNTLwT0XVAqdAxYzovhYJT+kay1sQOGmwlb+NXLzuJIxtH3dzaSVzVa9evXyvLbs+ufc/sJJWyrUqfF+omB6p1NFTPwG/YaGTDef/X9x3RdFPaooLsYgDTMTsUBSteN+wcG2YJOUkbtznpHLbi3tA16rPEZjP4YcvI+4ygIhA/GVlPxvqif0w5CZQRZHP0JxYhdCNB+D37BqTugiU3tSU5V3+84aBRwIvQtn54dV0ykEssRSHkxz7mFVfkts6lfSg18n58XEAUXkufZi7lKD6gmq5f1qHMwKOeXYunjH505FMjnhk3fw+7e5qqmtTQjinWps8JNSr5Uqvrbj9PIfd58IFufO5sBzmCa4cv/IAWZBcDmCQ7NIEOTL+adxlz5DG6Owt/Y0KRiz3V686L/jQVnjPlg7N74cptvdTz5ZolUDaNGFlvV61roz+xCKFjljT4t9te5TaTAkU/PNSKkOrn97n/5fffH/vC3Vc2J6TVK9vRmpKjoDrcCNlCxkX8/qsvwX1wymNOmPii+Du20XzJM+0wA+kjsoYZSApzAg1VTlwdDKF6zY9Gf1K4eH3GrDCp+ccIjb+ucNaNNdhcysQ9dkULH08RZBcDmLXsfMuebW8jmBBZ3UlIHmlRJEmSiZgXm8nXnhd9zE7iYWgZ3qqxCAwTwxrernYYygZHFDbG6DjXwqhPLEJoXErEAz3buUGS0cFmTLJ7xgv9ujVNw057Lbre+cmfXtydZRNBD59zWu7nsFkm9zq3MNL39z+PWUmBNc3Qffhv7fFq8tx/dtf0nXUDGUjs7jB/P0Bt+GjZGFH92GU84br72sbMWSGViku1C3n/kOKtT5+Pafo2Z+MCk4nPguxiAJNk9+ENuQG5EyyQtRHH6TieTJCdjzLLLnpDQOK5BaDvIe8qimZ9G3VC9r7jEgNUDEMWtbg46hOLEGjY+dgJTSHreMyGJ55wHQ+fu6S44KhkPBRJp1jBEMVGCvP+5Unkr0jfPqizQXaaL6B+UgL9avmSWERB2crQu5mb99ZVjbiEJquYd/LPApiE7ROFk135+YdyIN8Zn3P+twPzsHqCGQ1p2dv4JQg3NiE4mvVOqDIkGVfLRU+2JEZ+EPNhbTZbGml1+wy3uSQ1NlFujEHM7hiuas7+57E8nD/MOHD8VVKJORYL+EZlURIVeIuyH46vT4hKeEerPRCB58/xaAM0DstYLDr9M+NBY49C1RLfa5wnwPxGvsA6DinJnR2PQ9heLnx9Ywb8jtdPx5i3LY1bDo71Jp+MILsYoLDaG3oYr+RI/1qM6pyYB0nsjO3SSc5URhDYtsqEDleMye6D6j9G0vllfPrhE64SWWD3DS2OaklMkWW4s3FRPMmOT0DvjWf5ZDWihjmP1+fFK2V/Vfh4tRXYlUKGJJAdXoK299zenDkgkZX+YRBe8RvP9dCsW9hcSs8k6cRmz8kkJGsRmOt0KcguBvDkvRQyz0f2g9SDOLF0OQ1Nu3a92P8wgZL6TI20GJMdPVLvbqylsPq+yen7jqu7MDRQYBEZzUda8rYXl5MZ8TTtKCf178j/2E2LxBJ6sq7OZZJLgQ7svpz+GFEPpZ0ZP/jx33FklVE7nwS2LQfhGldhKtHS57tkoA4u+y+LcFGNUx/dA+auQpBd9KBy7ZEhSUspAeiH1S1ZGcTR7rZf85ekkUzyjcfsMIsx2ckwqNmRCJzOWemb1LJurGZ0WVDuzdqB0yZpjWQVtdPlVIkna3ABuro3oS0WAauOqilB2cb1fNfzbdt/oORYrmBiwbeptmf/GxSqJDe5+XiEITtMoZxxlou4mI/kQNHv6ozqcp7ccwQTUsysQYLsogfV6g0PNQVwmCs92XOxkcy+sxgtqt8Qp4vM5380sxsbY7JT4XsyPYLkgrmuDce9iYufMMLemjcUtOSF7NjE/YQsiW/BOnM34VFm2IISgSDeG7lFcELSK7uNXVscoF7VSr+Y2IF/5qOZf5RKeFYQhHdjtdfZNDJ2+GxppDNxEsdE4I9eF3p2iYFW/4lQ8XlOZ71dXICrdu83v/PDIuy+swg0SVbNiF/EOman0ibXRuC+fGPfCGV140pTd+F1MjeZ8uyg7s27O74bJNhndTV2y9YiyMb+MOsgPeH0mFv7u+tuTHaMcNMjOsiY37yZjDoubTL5CEd2zA79ohbGgtj0cXa4+5fNTdIJ+ZyvI7qZyxBkFwMoSHYhLDTZR+EyQrINUfbc7s88W4NkZcwN/DXxGxQ6PJO30Xrw6Qf7ajjuOkvnb/G/Lt6VzJgdVZ6suy6uZKeDRpULLyqJSNX9s/SdelmyUzSuvvdkLi4RJrsaxhI0IEUx5PR1kMzHdhLCkJ3MTnoc4RrFpz65rIT9oib76R1e22ZK5F6QXQwg1x+Gm/ihoF5qZNjZHUaqHVuSFvkpz5I00Sgk1m6suoVMsb6ir3T+WnJcjIkrtOO0+YG8FbvTswx2JVvJm/E1UXArZjTZw0vOrWKaa5t2XP4Yn5gevWnXHcywSwLZ8Evww1oyCUPNFYftwlp2MnyELmyGo+aQ7/MpLcgj6Y6XeMo4mPFUBNnFAP7Gw0Mu+D4FDr7cgmQR4nCyR2V3ONKdJOfC/2LNZrDGnSci1pYdG+Dd22MCrh6yUc2JWO+cBycGnxCqH27NXcLOsiQQ+044dO3WvEKdV0l447dRcog8Z2zNWsQ32evVYCbhSvKImhw3NoD+dQsiuZ64YbVjPibQlwt2D+encSV29v9mvT6b35o4ycuAE0QGOex1qOA/5alkBpdDoMqQHTc5pDXTzqjJO4VwuPDbjn+bS1CLuWUH8FqNlbyNnhVz6A/X7KBkxy5hX7tOmFCBRajJGUs/p4/BcjjdRIVkxPD37OKFCGJ2C7JWBSU79SUyJ5lBM2VF5lhNr0C7sRucc0Iulexv3xK0GQiX7iRN2CTKwEbIxVgjHfY6NPA1GpmU7e/wqDJkh1q5XC/3t6EtmWVnd7F1KSvH5SDVD5tzi2JMdrgE7srhXV8t7QVuTZ8WlOwolMBk8kwyiz0BetTPx/wOJZ5DeSr51VzPkOPxc+ZvWtDtaqVD050R6cTHBgoMzNmvVyDLbmva1FBng83F/9ecmQtOl93QZk9nM6nP9F1YC6iEn0c6eOs/L8guSoQhO5yDbAH1MjLYOrF/o9KuSK7saiXmRloc3Fi46nRVpZgMrJp++HuyJoPROPZ4eLF92n2ZiwNa44kPuOMnLiTjwC/jrYpfkuyRWncbkr7WsDLje3pcol0AHticMdCXvDVChw3keTDRXDpR2Js+mYaKYUteFZaMvSibE52rVgZ3Z0nu+Vux/3J4EqPgrv1yxaH241BlyO6fljq4C/frmDNzCeE6T2mHsYA9/O2PNdlhnOZr8jPwOIfftKlyJOfdoGTHputR2HHOmUWYuyeZaoQbWzDP0g0DG+w1qifjFrOj8FB2fgQhn7/Svg5qESsafEJeS14FA1vqhjs3VpzZT4+kv6+HJi2JyuCZ92gLnmqH+VuOHPa/5YDP3cSiUZz3esW53ONQZcgOgamopSzgmXnb6XZCMmz1fTpXag+HWJMd+0ifr+YQsLif4K7+avChiL2+YYGd543JybBU8B6uZVYK6prFMQSmrSBfRlAFvNv1maHdeQJwd2JI2qzYnFsEoCBvrz4gaR9/Emhh2rshuU4xpKh0OPrx5bVcLpLhZC5tTlYN1KMx9VQKc94RZBclwpOdXlo8qiqoqwN7P+hdn9gyS8wdP9YxO4r79A/W28mHiHlLRa7xfNCx6DVEgp7NmcJt1+QMJy8Mbvkbu6x4ViSoUqdeXuum3WHnRDgxqxjBTFC5oFX7XbE5uUigy++mz6kwWcW0yPlOSNbC8KYiof4ewOYRzXCbAh2k9J+wKslERZCen/m+VnG89rKoOmTH68WYu6gHBDPRc/T98lzr7EKTooOxJTte5gXLycxCa31ftJojg79cxgPKcH7LdVBsojF7zKFx3eXt5JmSeG9tjiT7rL+p0DE+KNnxJLufXDfF4LwiAtKDVqdrhdF4osWOkFJpgGLsXLLFmEfzhjRkfmyazf69qpnQ+0ayS/9QkF2UkGs+E4k9cWDFISO4Hg5xSD3xQlHHi3Bn0cKz9/OUzPJTL/anXVLIuE7i+bNJsO+eI7+BEkcnmgLdT0bSQJ2cbvqTPOljghrQ3LNVppF3UF/ApJEfS/DIyndkHIY5KwTjme7lUood4y7ARJRvAExNJFqUNr5icl0lIjul7lMRze0jOorGJr5cDPiW5SuZa9gXCyeutngw5KsLFpGnUaLNaGiQ+Omzr1lf7WgcWZY9raIrz9VLu1uZdme9OS8FfzVlLhnsfDhtKfJmDPoCWwQmWWpFQ07Z72dLlJqkBMmysEh2vG3mikdPrzcdO4z4TAgBCLKLHkqjxyMaKccXEZWP2Kee4EdvJy8yr1M2P2lphyFhZsRjZA6zGSn6R3oSWra8Q/4TNOk5RsCt8+lkvQLUWltFf92njXqzk+DDk93drslWbLOZ+F1ZFdsHr8m8S9PkQGwjubBs2SE078d7jW/CvlSQXQygnvZgRInoKjUXTo/1BoVutNO7vJOmWZpil1wTOinLp1ySuwskXTWfuxdLUL17c58vfh4ZxoUKch8BUx3hykA+7WEanOxU0Jk98kd6X8lc0CnG0FG5Cl4jP8o4DCod2Rk6y1w7WjWT1CDILhbQ2twdLP0s7NuMXdqEu7Eqjzr56Czyi6XYGr3+QjnURGfWyar6XfkGhSmDNdbQYCl5IgK9OUu4t3oxfmE30PQlau1v14MlFfPihRL2NGY6nkiKICAudCWgdOywj60Q3uQnZVi27Lj3oLPl9STd+6AQZBc9qN7hlki8p8A7Eq56wsBLSAurP6CDlZKAu7DRbfnGqMJo9BvyAL8ek/tjsYUMw8mPcf0ECsvINxixo5p5V5Ze2F8LRnYKChOpqDo5iryTjC0dL3DdnUXpD0IkZXAxh1XLrjRyavbUBdlFD0q7DoyI7MzmhMWc7DSe+av/u+kfYKpTSQCPNfOGduH8oLyVO6EY9yfUOFtYQaGXtLowfmlr3HqXOl3rlkp3ZE3iit5qMLLTeC9DxtGqfkPOkiRsx8rcDPbD0zW+rhDbsVYtOwWbZcrYFsTc1rggu+ih0/P7RxQXR6PKb0JFI9YNd1ReN62oK8lMSwK/T9UvCfVqhcJRKLiF7ChJjh+L4fbZZFzcLCRD+Xtk2lG3xY/oc4VKg5AdP6SxeOzo2Kw4BmdoDXpAxJMqrc9UK0DILpINCmoE68y5EYLsogeFztfFVxWcQv/zYl/yqdKuF4DbfHkXHe/YF/IyNawV292pwT7KhRYTDrSf7iF/KiDFZ2uTa7JvTxtD+b6CaUhDzsQv5d4QNxTAyrxuUrL0ODT4lTxGdcyBSkLCUBkcqfWOEs9daVrgimC7NyGoNGQH0OXm+EZcNG1At3gc9/nqf1iRZ5tD1kBIVlc0N8DC2j28SRlSjIE0WNb1fPCBh1nM8TBVqAZFV+G6Qy1IAep3tcZ7FuqOFMAn9R42uo0lwcIq8Y6x/aTxYH9Su40dyZqgxrMDsSC7GEDvcgf1xdO0U5WbzovH8TeTl63U7f9FZoRSG8VkLcUH8BUZweZt4vtWUWyLA5PIWGC+TRxaK1IjT38qWYY/WdA9fahJuORtDeThWW8DWyvkJKTt+MHdpiXGOlGuQE1ecvFRMlmPQBzVNATZxQBa14GRNJ02DXbkQV3ictzzz7FSKVTsehVC7BryGe2RdRhFJidFuIjRTxEU32vbSOMivUKN1OBDefehrW1hzjxVxxPKYNPZ2bLHcEPWYk6hSdG3W07uYteEkl9JjN0VYP+2OHKtILsYQLuie1xvIaOjvufH/gPYsPrC9r0FslOb3hl6MBqH0vVBjl9M9ASINVCmz+eDvS0vcLPvi2J/fKqq+JwfzHRbM4Beyy2CEOTI1gWZuf+H2jffAgfiG/wNDj97VG+RSZpFFZyYo8Q5TpBdRQd9qHlRPB8Smw1dro/Hgu9317ndAidpfbrJIVd+qso4lGhRu1M2J6NFoMSn62zyeHy2g3WM36vMCvoWL9X0B+gfZh6EUJOMy0a5YXHjbjtDvi5ecKOO6DW567EgIY5eZFj4G4yI6+ULsosFvshaG8/DK1Dc4Ml4DEI/PNrgD/Mv10fV2R+6GTizfbAoG/6ucaEn+tOzDCQgGbT/y50bl14UFJleBV+7vj4088y+TZ/m2hFSbtzH9exl+LrG7VoSYmbsrqka3dts8Eq2rial9sWArp49JK4XL8guelBYReYFz6OKDTRlh3NCHCwlDaSVxIp443/JXyEGi/EHlc/br9KGRH16luHGS0JPrHULxVrjNLNQeVXSCLLLlDRXAHSO/a8wTbM4xajwarXRSWjAQ7H/pA4zyFgesUuaaafR7tcIsqvg8AOt+ZAWR7eNwof2PXE4vupX9fbnl8akTcTutjom6iZeh3VjLzreAIVqWhLSi/10tesaXsChB++ZESXofvJC2c4iYfELWaQHqiVCQoYhtv/iEoQnnviGssPI11jfnLQGQCA9Wb0ojmVzFOaRZRUheToIKg3Zsedz5TnxDFH54f5TSmLPGbzi6fkaG7jkhakxUNDkLhNzQfGzEXX4wbQZ+EPiM1AYvO/lvq+yq6Ph8tsiPHzPTj7NwvPe4JyphdqhOIaS/Otrr+KWMRQkflYWXNDsT2ZYJo8NlOnkj7hm3ozKPSDILlpoH5G91jTOLEHytRkYh1xL/ti3O57hbXfMkVL/FpqJF3Ii2H1+g6Xg0SzKIcUC7EFI/WstA74+xCFFlcJ0ssRC6S89VP1NkMPfBh878upmHfcZ0c8IejZGi98b9NyeRCdP0/aRiXEMWSpw6TkV04mtRGSn6LDb8W78zH8FfrV/iZ8SB2hw6b/cxjfhocJHZKeZ65TQotvdtOs2OIrNXBMMNxvQ+1qde5hflBT7lVyCwtwHLLhb1N/kfjPteSUZSmBe9WtV0D3JEEEphk+qf5jEpt2aCmf0iSMZ+fy1Ho3f0aNDpSE7NrX17h3iF9hV4f/Sj8bDRqEo7DOLLDRi5OFfr9G/yOTwjqkP5SgUDRY7BupJ0WnDXYpfyP0e0CWIA2uwAz6QW2ghbVo99zJTteq466F9Tl6g7BYmw/33wacrkyl/osCI6gVxHC8/k++UeFZoRIFKQ3aUrUnjyJb4fUDx2ZfHY/BraHOV0NoPFGPxgxkLSPW17RP+VZQTs98Lb+cMjfYcI4IOPh1eIh8W8s4KsZ+9ur6ETLcivHZnS78Z1XBDzvMZMoFX5CfetCvByhMleWynaEuc38aRbf+dW6CDVBHErE5CpSE7jDZsqv1M/A4/veb0eAwBnpwhwWONf8faTHNz9+kaO8O/yMijAC/cX+2dJJRa6mxEs8+/4Y3DSM9xiEhrmq9TTwu7pfr7OVtMPEAvdxI8cFHbr4ALZiUYgRuVPMtHA0+bwVaSeqyhsNUgNjTj2UU9clQastNxV7N7u7g5HsrQPEWPT/cpdubaSvKVho5s+MnF5uuPZGHYGBwvE8YQowd65/6S+Eaduu7jO5petF3jkBKEYuAvkP0WrusH8qsZr9enopSqqtZufwDMmIKxRiFzZJMXsuMXfH2j+HHRcsd/wK8ksx6ufFQasuPu4M+YnavS2BbAy6jvSfeT11CiLW7md+dOcMTMIOfuaeuL2WmZK6Fkt+VQ5zp7GZ8aRWRRn2gFAe6VHsoahtFI2dRDocUZo1ULNPJn5pVHjQNjuWqFtETiAwU2kP9QHruM6Twq4lmLA1sf1T2mUoASj0pDdlwF7FCny3ijYz2GKzJXwCiBp2stxZBd3Fb6t3NQs8hU4pgCj9XdiiKZuqntRbYGnN7Vz6iuyJvEXNVYg90o6unfwQu8UtbM3FG69rDy+Erm2B6CYhRWSYa2fRKhwYFuVwdkX2NnYup84ZD31bu/4t7NykN2fCK/TxYb1Taxs8BUNBqlfVm38XhO3J7UEde/2UdJJuThVQXWOl/krWFBDmtxUIydTcx4ILARmfzuVTECr8tYwDxTJDvNRIUIhZdcbku1wk87JjOnlksHp5Bhx0A/JquNzThfzCwwTeJmw1tkKSSzPiQkKg3ZoeAgW5P+1Qskfyx7DavMnC8AGMnFIuMp2t2nlcdUDwINA3EXn675ZQjWQOZEMMPuMMDr5G0ew4PEN1mIE9CyA3+N27ASjT348M9Fg7VkhoWBwe7UTbaFyHTU6AOXQjhQ63bw+SG22xQa+DSl5ZX4bZg278lCpSE7BVt0KTDRNhufUeyekk6xC9hfeXfiD2Y2ECL9nHm2r0xFBLlTNYt8bvS2MQUFlNvIXGxKWnUsFJVnxD2attcovA37XNhdk9v0sqIbKMOBTrU2A4bTUwgGDY20reaLSSyPjPtUH5H/YWJNUlRlw6PSkB2HF/LPacf8O2q2P6IJKKjjcV/6Vgi4TnGCpjQcwIgs7JLHXyDB2Z1krKA0s3nrw63Z/K4Nl1vp61PhofF2QuvIJ4ZaiannMiLbRMpOADJWUKyp0+0IDwkmUXMpwdA4x+3OuBWX0lhadpgeUNjyEtAwD0mQXZTQeNvpL2u/6odYqh9K7DFNO+VJbhrEtcZ0RP0NJtgLg/G6DJ/mfmacXDj4wV2I0b1tdfsdoElprhgn8L6Zaq/uhzBTxNx1raz3gvnj47pAF2Q8uQ2NvNQK2rHl8ek6s/G+xtCoxUONrvGtsbEt3NioQEHVufvat9pO8MRuTuuyDiU9cvx8kVPiZ9lRZQv5wMRSillgGlt0W1yyC7xmBiPl+XsSzHFemyT5k/iAl8DpH5E/sM95+GxsbjNffLbb9PGpBB6QXiCTqlC+jjmwpVEvzBiQz0gvlp6AD/bV7YlH1CqoYVd5yK4U+t4Gl6qcNKLbfSwd4F5s1k5+iv9SpMKlZ5kUeULMJx/qbDaaPi8F3rS/CIa0HE1qR5fYgAZQ7V6qG2qhYYAho0XOKfx7yfw+zS1kMZRUIfffLCaRmWClD1S5ULmRrGFHkgfIxgq92lY+stM/qfE85KN8g6YqkQcd0GzgFncJ/Gx7whP3lA222E3OXmyeU/0Dcvdb0iVQPP92fkfZmNN43mBlRynZDW5ziMtJmXiLCvk92xajNKZinuwPdMs7FI+WkBUd/qvz9sdiSVQ1tBRxjwy+IeMq9hpb6ciODcuBad/CUW6bRdNbneo8QOeDPae2i4dC8QlgS15+zX9beMNS+1BLBocfdpzTdA34/Tjy4qj7lyCUkt2PZAbeOzOzSMduuu9gLqMVAeIldS/1xLNpdEXFmpp9YuQAYCCaSlDS8uyjFTsiUPnIzg97OzTaiioo0fXfNGLSCkh9nasSsbDrIN/ZrMj0CUswhsy3cIEyFMDWzKu8+A6pCiQXl5Kdr2VvxVS9Pr9ieXDNLZhBZz65WIYvyfO0QntfcYFOJ5D3Y1FBQbGKWaUKHeJaqlbMMrFSVDqy0xnbLW/UEZdib1T5dlgbplAF/o98kSBuKFlOppp+sQyFZ7UuMX9ePI75pfNR3hGnCqQWl5IdvEbWmGqPi7aZGzY775HYFwsmv1d91lIyclWB33MbWRW9RSujXedlpPkeGes1kyuVRFQ6suPF+v+p1XsfoM5l5DcXM/XYI9JH5D5uNDCOMxQcCK2uNH++OvyWM9DCyutD3/U58qbReqzKWHb6PvI80PA1xTq2YPTLMMY1Bn+0YEFDSfc6y6M51UoJxnJbWrf4KybH8rKbODN9sFLRPYrKR3YeUEtgEhn+J/4Q1b3VVDg4Me9uTQFfFDsdJoEMBGOqL7Xyntczxx8x/WLsi+qDPqdMMzISLZ9gBcMxsoMBbQ6ZiKnpAXU/rdcZP4HbfMgSm4ztzrqw8u/oWASuumvJ5QUxOJTKluSV//rX/gqf+VTpyE5jTgobym+S4fuiVV5UUFjgWq6clggwl3mvc7T51/tkuJP8bP71HtzPKG502Tbwx1AnIVk45sbCfLLURI0wZXY+f9Hh2h0KwHxzbaygoT/YrGwdVQ3ozBOY6RwQ7WE0BRO+V16QtxmoJ5YCHXFApSO7Uryf1fMwhqe41LmFzUfMYTBenQ/wUM4t8Tm7k0Gx/Cv/nvo4HMxsFvJRs/sestYTeDfKj2nh92dXp93k1StmC4DIoEnN+1gIpLthVcYF1K0F+gCFfaOfa0y8T2bw5JbUybdjy4ikwxTnHUfYlJClQIteCxOJarqOL8cObasuyN5RAhW+fqfSkp08udY5f4KXGtRlQZJMMwxCSYLDd2TcG6/TO/ljsa80TMuYbXRnDjssqAaSF1ZeVX8RNcRSdHOBKN+72aPjKUKaaGgUnqi3ydJbpmVexYtKiszURmCHSwp/3J27g73FkkJUpYemQMEUcvMhXBF8XBLDilqJInN9MUzp3NAle0kxZoKpFVsasNKSHWjfNc/4r2EBWemlLBm74+xJrbjAOSZxUQad13QVNO/NZ5SJNdCDPZzh91ZNfoHSWaubisUNzP0GYhGKqRhgNsef5A0LBUiKpHxau+shvH8+E6XuupGtubne5QfBfK1Z5Qc1Kh/gC9JtL94rqutUNdkjBYFKeBgAYl7Kgqan/sZ/p2qJ719sBZWW7NjzWXWd874D/I5bucW4DcvMOvfbNZp8m1C3hXeleSJzOzsDM+lIMs/UhO2N6v2Ksoh8GOlq2EmvgLtNq0Pxa6iSaFB2KRd0tbCBJLMF7JO0LtvYDZdMGMOlPb7nk5dAKbGSjVzJgbKJMvvf3FoN2AArMn5pgaxUn2qM0M8yO6zhNkNF92IrL9mhHhmMdFw4vxBUK1mkJZxGvL9f5eq7J5HOHuWKfPCHa7TZyAgqSsoaHDrbyM7TTS67fvih9qCqkGkXANW0r7Hrrkmgla/DwqZNp7AhIoVXM6GKIQYB96Z/wEy7ClrCHgfw9VCTvPBT1+ovYodFzVLZjSFFpsHBB9Ju2o+hGbVi59ghKi3ZSXxt+uV0253rrBVS6F4Ntj9Ru86n/HElLEqj8r59OvToyF3MsDSrGWU47G2HBpDH/ShFb9IMdcPY9NeiO9kKBAVTpKvdZ+H1RXjz1rdtOnQbmLjPVOImM6glV7TcrKbQDkXpmivB1puzL9vgx10wC/OIvd5NoeTHnuRlLi7JCyn0RGU2RIZKS3YYLJA1v/pyM3LPNiv6WQqUvFq71i272WPWpcRFpFXDcYCpuV8FGlyHhuLnuv6odKQ877hu3SHuJoQXLcXx6rs5e20szrkiQEb/f2hTK1sUqldmN2+ErePPiomQrGYMHhl+q9Plg9RJt2MrL2V2L7Ob2VB8t3bdLzdaPAAG/XY/Ua3BIva95DOc2Ghq1ROAykt2GKzDDtTbnmqQNehn03eZ/v1CbTJgmfF9vE4t2OdSiptXPm/Ww6ZSTzRDBBETAlT6ecPqXx4yeb5eZq3+2eys6M62IkHiXXfNvtrvw91Vicrw0znk+tVmLA2d511seC6H9IjiNCsZeNsNCoHduj0DSc/ZBZa2F3zgf6NmnaEeHk8Cg+wqtF1XqcnOgKrQXc/Vd535wTodo6Vcf9b4C+V9tVVNDwQjdPbnHbN7VMu6e41m1iWMA4bbD1saFNy1WHsH6f09uzp/YJQaWbaaonESRWjYCZT33MEeAAvJE7yetArsyvrY3Tra+0x+z6w8NQk87zat1mNpCSa78oAp3ihVUjSsy9ClY112NXZTd86+KM/2bL/G6zA8YlJkpWrhu16k7WdcRgKUY5YDb39QGozj22r4rZ9b2wfeau7svzhJZxsZKj3Z8f3yg5MHkJyLXllWYPTP1tlE5933+MPio1qhqmfThKtqkHOe2ZRcc3tx+kTFwsYVchm7pqNfnEnu2BX4FeduauzpKqqOLTnUwF90Q25ZeoFrM5ZU/nw7TMKm8F7mUp2zkLVUoYOvtCFd39mJR/CdICbAlkANbxxbLwrmDmlIOr+2Hf7odA4XyEpYUU1FQtH0HrbGz2/xKjqD6sd7Y4xSnjocEJ7RdT9u5miHNw9p5rrqpxi32Y43Kj3ZgRHIL977dtdse/0+z3+/Nv94ImFjWs3/49dxg09zOk4f8Staf8nNp7qog89KrzlZ10twSBWNq0MGLedurWyUv+rG1j9wC9YYmsyvx3X5r1dbOtuYbz5TkYEt5STYX/Me9ph9FlRJUeeB/bd/Sg/ivPrDDVzqQVcCy4SqKoGkE/eyt66sReoO/fkoW1Dgo2pjAm+N09VUXPgpqAsG1iZ9x2w2msAGblXp333MptBVlOoEumlMF2eD+1aCibbGFQqVnuyw/h1D/5quHvj2oU4NCMlu3v22kWMnfTFz/vyZX0x667l7+nRulmt3tr7tsy28xwRftpO4In1OVskWtun9Ad09Vf372YZ5F89EoQoF369x0URZ5ZrLUkB3GZOXv77EUe/qj7OGGDuTlR2qhBkOd+cd1fzUSocYfMol7OXSxrGdiKPJbc/N3OKh9Fh+hb9497JPHzy/Eck7/6lfDAplo+NB8htbOCt+9CkO0LGB+7r329VwtLxvxq7SUBBVNE2RjnGarmyecV8L4uzz3t86+EugcuVhV3qyM7KEeXoV8/jk4tUzRw2+uE2dNLvd6XI57XZ7taZd+j81eV6BhqnEIOFsUd1JlGdQihvebiESXGoCclPkwJsdSf2BU/cab1clnnpHtWNJytLRPVMGZJN2Ty0BGEsmV9gGnlaA7dZUWEneB2ttcXX/sUYl9O8pQ1vWsZPM0y665qY7H37ikdv6dD+V/Ww/tfd9c7cbrgFWPxXAoZbdjuKOSOqZdoqxp+qBDW/0rk8yGg1+5O35fx72yn4cgFJJ4ZE96+e/ffcFpxHScOAX2zHLPdlnbB2VnuyQtmQFBytf9AMrf9Heo3s3rVmzae/RIvRbJcpj24wV1EDFc/KgwTD7YUslhIrHx5X+cXhJy0Y0Ixndnv5y2xGjJvifTNCitR8PaWUnbR5fovM5fknNzVWgsl3DOjs2By9o7zdkssy+D0orpo1mveqBZVNfvb/PeZ3bNql3StuL+971zJRftxXyxYJvXIDRy20aGYmDqIJrFcUBuh8zV/2YjAL+VW/c1rpRFiG23HotzujQqX3rxvWy7YQ4W/S6c8bvhcYbKnZlWFBUerIDjfmE6MYhjMF9Yia4xnnQMAB5kCvJbLcu4y0LXlJp4S9eFA+y+39/+eKaxF7nnP5PvDF56qy53y/48r1nHuzVvjpJO/vuMdvdCl8BZFjX6PbD8Tj/xELlG88+mJr1JcpzmF8lVNQz8RtkT2VM8VfQAFYUuTSIoGtGCR5uOLL7xb6W6HBb4wXsc47G41IqNLB4jM0NHU1aj4eC5tm3+tsJo4cNvWvwwMH3PjZi7MffbTwcUOdUNarjljWz+ipV0K7Sk13p3dap6ld4nJXZQCeVUlI+0P9RPqLJ26XUZejZ1oI6BIbijGgxZoFSCYPEcHT9B09d06Z2dkZ6ustmc1Wr26j74DHfbS3W2UTlFd4688nGk08rdgMUU1AlZnNRkOoP0hQLTrkORt9KOWDgcUvvn6lJ2SgxNhmP3SEVPwqKcq5Nxf0Jdid8mLxE9WPlwrgdwZPnApMJ7xQtDQ3IRnpdhRY5OQmVnuwqG7BGdgb5JSbHko7u3LR+7doNWw8EawXph2vTdpR+aqUnPfn1vLWJaK6hLLCNsySjI1BpIMgu4ZDhcLtroq5L4qYqzzBmK3DQBVaFhS36gubllXWVnuxg/wSfloDL0LTra29LxdaKKQBBdgmGrmk+eCH999ge9OQsaU4LoxzT0KstqAJkhwqmiclz2EpurvR3SyAYBNklGMyh9MHma5bF4lC6rlNZCR43Ub3MoMu/puFekDS5CrixioKxtwRchhdeJ99UJV17gVIIskswMH3CCzuinrWM5wINacr/KA/8Ru436kIr/+QtwdpmKf7XoRRA53b74v4xAomHILuEwx3LgBDlxU9BSm01KMY4+yjbd1CqG1C5oeFOe3iJq+jhhp/Jc/H/GIGEQ5BdgoGJFCDJMUr2LX/yS1hG6gVf+yt3QzAyrGzwGf1J4w5dgXy4pcmKBHyUQIIhyC7BUHhqYPQGCtZO/JM2GKQqhOu9aDCDfA4mOjBWAvgTs8uCuXx/ZSWsxaZA4iDIropDvTV3P0+1FjAJFVT5K7LQaHkpUIUgyK6q4/fsock+hcoEjf/zx2U9UE5aqhImsUAAguyqPB4l6yt/5knCoHLnn35LPgYku9RTBKjCEGRXxSHBkQbXJFv7oJJB08Db6aojwqyrYhBkV8VBVficfCcsO/OgvCvF7s9wM0kRfFeFIMiuykPzdTwtcS0jKz1UY79clXQ/WyjEHkUVgiC7qg9tdlePmLQmoQX6VHhKc3cEqgwE2VV1FAsBDysIrAoUBfw9iShPE0gYBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBATZCQgIpAQE2QkICKQEBNkJCAikBP4f7JzPBKcXogYAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt1" align="bottom" width="252" height="161" id= "Objekt1">


 • Nájdite krúžok (krúžky) na najužšej časti hrdla. Táto ryha je miestom, kde sa ampulka rozlomí.

 • Jednou rukou uchopte spodnú časť ampulky

 • Uchopte hrdlo ampulky hneď nad krúžkom, ako ukazuje nákres.

 • Zatlačte smerom dozadu. Vrchná časť ampulky sa tak odlomí.

 • Vrchnú časť ampulky opatrne odložte na likvidáciu do nádoby na použité ihly.

Po otvorení ampulku ihneď použite.


Injekčné podanie lieku APO-go

 • Ihlu nasaďte pevne na koniec striekačky.

 • Natiahnite objem potrebný na vašu dávku podľa odporúčania vášho lekára alebo zdravotnej sestry.

 • Pred použitím možno budete potrebovať APO-go rozriediť. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám povedia, či to potrebujete urobiť a ako.

 • Injekčne si aplikujte liek pod kožu (podkožne), ako vám ukázal váš lekár alebo zdravotná sestra.

 • Použité striekačky, ihly a ampulky odložte na likvidáciu do nádoby na použité ihly (dostupné u lekára alebo v lekárni) alebo do inej vhodnej nádoby, napríklad prázdnej nádoby od kávy.

 • Dávajte pozor, aby ste roztok nerozliali na seba či na koberec, pretože môže farbiť na zeleno.


Ak použijete viac lieku APO-go, ako máte

 • okamžite informujte svojho lekára alebo kontaktujte najbližšie stredisko lekárskej pohotovostnej služby.


 • Môže sa u vás prejaviť spomalenie srdcového tepu, silná nevoľnosť, nadmerná spavosť a/alebo ťažkosti s dýchaním. Kvôli nízkemu krvnému tlaku môžete pociťovať aj mdloby alebo závrat, najmä pri postavení sa. Pomôže vám, ak si ľahnete a nadvihnete nohy.


Ak zabudnete použiť APO-go

Použite ho, keď ho budete nabudúce potrebovať. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať APO-go

Neprestávajte používať APO-go predtým, ako sa poradíte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás prejaví alergická reakcia, prestaňte užívať APO-go a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte zdravotnú pohotovosť v najbližšej nemocnici. K príznakom alergickej reakcie patria:


 • vyrážka,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.


APO-go môže niekedy spôsobovať nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

 • zatvrdnutia pod kožou v miestach aplikácie injekcie, ktoré sú bolestivé, nepríjemné a môžu sčervenieť či svrbieť. Aby ste sa vyhli takýmto zatvrdnutiam, odporúča sa meniť miesto injekcie pri každom vpichnutí ihly.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):

 • nutkanie na vracanie alebo vracanie, najmä keď začínate používať APO-go injekčný alebo infúzny roztok. Ak užívate domperidón a stále máte pocit na vracanie, alebo ak domperidón neužívate a vraciate, informujte o tom čo najskôr Vášho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • pocit unavenosti alebo nadmernej ospalosti.

 • pocity zmätenosti alebo halucinácie.

 • zívanie

 • závrate alebo točenie hlavy pri postavení sa.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • zvýraznenie mimovoľných pohybov alebo zhoršenie trasu počas „on“ periód,

 • hemolytická anémia, abnormálny rozpad červených krviniek v krvných cievach alebo kdekoľvek v tele. Ide o menej častý vedľajší účinok, ktorý sa vyskytuje u pacientov užívajúcich aj levodopu,

 • náhly nástup spánku

 • vyrážka,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • vred v mieste vpichu injekcie,

 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť žltnutie kože a spôsobovať slabosť či dýchavičnosť,

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.


Zriedkavé účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):

 • alergická reakcia,

 • eozinofília, abnormálne vysoký počet bielych krviniek v krvi alebo telových tkanivách,


Frekvencia vedľajších účinkov je neznáma (z dostupných údajov ju nie je možné stanoviť):

 • Opuch nôh, chodidiel alebo prstov.

 • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • Hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).

Ak sa u vás vyskytne niektoré z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s

vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať APO-go


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po otvorení ampulku ihneď použite.


Nepoužívajte, ak sa roztok zafarbil nazeleno. Používajte iba číry a bezfarebný roztok.


Použité striekačky, ihly a ampulky musia byť zlikvidované do nádoby na použité ihly alebo do inej vhodnej nádoby ako napríklad prázdna nádoba na kávu. Keď je nádoba na použité ihly plná, dajte ju ,prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi na bezpečnú likvidáciu.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo APO-go obsahuje

Liečivo je hydrochlorid apomorfínu. Jeden mililiter APO-go obsahuje 10 mg hydrochloridu apomorfínu.


APO-go sa dodáva buď v 2 ml ampulkách obsahujúcich 20 mg hydrochloridu apomorfínu, alebo 5 ml ampulkách obsahujúcich 50 mg hydrochloridu apomorfínu.


APO-go obsahuje tiež:

 • disiričitan sodný (E223)

 • koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (alebo hydroxid sodný),

 • vodu na injekcie.


Pozri časť 2 „APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný, kde sú uvedené informácie o hydrogénsiričitane sodnom.


Ako vyzerá APO-go a obsah balenia

APO-go je injekčný alebo infúzny roztok. Roztok je číry a bezfarebný.


Sklenené ampulky obsahujúce 2 ml injekčného alebo infúzneho roztoku, v balení po 5.

Sklenené ampulky obsahujúce 5 ml injekčného alebo infúzneho roztoku, v balení po 5.


Ampulky sú zabalené v plastovom obale umiestnenom v kartónovej škatuli.


K dispozícii sú dva typy ampuliek:

Ampulky označené farebnou bodkou (s čiastočnou ryhou)

Ampulky s krúžkom okolo najužšej časti hrdla (s ryhou po celom obvode)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Britannia Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Výrobca


Kern Pharma S.L

Pol.Ind. Colon II

Terassa, 08228 Barcelona

Španielsko


Laboratoire Aguettant

1 Rue Alexander Fleming,

69007 Lyon

Francúzsko


Britannia Pharmaceuticals Limited,

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Genus Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: BRITAJECT 10mg/ml Solution injectable/ pour perfusion

Bulharsko: APO-go® Ампули 10mg/ml разтвор за инжектиране или инфузия

Česká republika: Britaject Ampule 10mg/ml Injekční/infuzní roztok

Dánsko: Apo-go Ampul injektionsvaeske, oplǿsning 10mg/ml

Estónsko: APO-go AMPOULES 10 MG/ML, süste-või infusioonilahus

Francúzsko: APOGO 10mg/ml solution injectable/pour perfusion

Maďarsko: BRITAJECT 10mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Írsko, Veľká Británia: APO-go Ampoules 10mg/ml Solution for Injection or Infusion

Litva: Britaject 10mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Luxembursko: APO-go® Ampoules 10mg/ml Solution Injectable/ pour Perfusion

Holandsko: APO-go Ampullen 10mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Poľsko: APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Portugalsko: Apo-go 10mg/ml Solução injectável ou para perfusão

Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko: APO-go® Ampullen 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Rumunsko: APO-go 10 mg/ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

Slovensko: APO-go® 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Slovinsko: APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje v ampuli

Španielsko: APO-go 10 mg/ml Solución Inyectable o para Perfusión en Ampollas

Švédsko: APO-go 10mg/ml injetionsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


Ak bol tento leták dodaný v ťažko čitateľnom formáte, požiadajte o iný formát dokumentu spoločnosť Britannia Pharmaceuticals Ltd, Park View House, 65 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JN, Veľká Británia.


8APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08319

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05713

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2011/05705


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 10 mg hydrochloridu apomorfínu

2 ml obsahuje 20 mg hydrochloridu apomorfínu

5 ml obsahuje 50 mg hydrochloridu apomorfínu


Pomocná látka: disiričitan sodný (E223), 1 mg/ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný alebo infúzny roztok

Číry bezfarebný alebo takmer bezfarebný, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných častíc

pH 3,0 – 4,0


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba motorických fluktuácií (fenomén „on-off“) u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré nie sú dostatočne kontrolované perorálnymi antiparkinsonikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Výber pacientov, ktorí sú vhodní na liečbu injekciami APO-go:


Pacienti určení na liečbu liekom APO-go majú byť schopní rozoznať začiatok svojich symptómov „off“ a majú byť schopní sami si aplikovať injekciu, alebo musia mať zodpovedného ošetrovateľa, ktorý je schopný injekciu podľa potreby podať.


Je nutné, aby pacient trvale užíval domperidón, obvykle 20 mg trikrát denne, a to najmenej dva dni pred začiatkom liečby.


Liečba apomorfínom sa má začať v kontrolovanom prostredí na špecializovanom pracovisku. Pacient má byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby (napr. neurológa). Pred začiatkom terapie liekom APO-go treba optimalizovať liečbu levodopou spolu s agonistami dopamínu alebo bez nich.


Dospelí


Spôsob podávania


APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok je určený na subkutánne použitie intermitentnou bolusovou injekciou. APO-go 10mg/ml injekčný alebo infúzny roztok sa môže podávať ako kontinuálna subkutánna infúzia minipumpou a/alebo injekčným dávkovačom (pozri časť 6.6).


Apomorfín sa nesmie podávať intravenózne.


Ak sa farba roztoku zmení na zelenú, nepoužívajte ho. Pred podaním je nutné roztok vizuálne skontrolovať. Aplikovať je možné len čistý, bezfarebný roztok bez viditeľných častí.


Stanovenie prahovej dávky.


Vhodná dávka pre každého pacienta sa stanovuje pomocou postupného dávkovacieho režimu. Odporúča sa nasledovný režim:


1 mg hydrochloridu apomorfínu (0,1 ml), čo je približne 15 – 20 mikrogramov/kg, môže byť aplikovaný subkutánnou injekciou počas hypokinetickej periódy alebo periódy „off“ a u pacienta sa po dobu 30 minút sleduje jeho motorická odpoveď.


Ak nie je pozorovaná žiadna odpoveď, alebo je odpoveď neadekvátna, subkutánne sa injektuje druhá dávka 2 mg hydrochloridu apomorfínu (0,2 ml) a u pacienta sa pozoruje po dobu ďalších 30 minút, či sa dostaví adekvátna odpoveď.


Dávkovanie sa môže zvyšovať podávaním injekcií so stúpajúcimi dávkami, pričom medzi po sebe nasledujúcimi injekciami musí byť interval minimálne 40 minút, až kým sa nedosiahne uspokojivá motorická odpoveď.


Zavedenie liečby.


Po stanovení vhodnej dávky sa môže pri prvých príznakoch epizódy „off“ podať jediná subkutánna injekcia do dolnej časti brucha alebo do vonkajšej strany stehna. Nedá sa vylúčiť, že absorpcia sa môže u jednotlivých pacientov líšiť podľa miesta podania. Preto je potrebné pacienta nasledujúcu hodinu sledovať, aby sa zhodnotila kvalita jeho odpovede na liečbu. Dávkovanie možno meniť podľa odpovede pacienta.


Optimálna dávka hydrochloridu apomorfínu sa medzi jednotlivcami rôzni, ale keď sa u konkrétneho pacienta stanoví, zostáva u neho relatívne stála.


Postup pri pokračovaní liečby


Denná dávka lieku APO-go sa medzi pacientmi veľmi rôzni a obvykle sa pohybuje medzi 3 – 30 mg, podanými vo forme 1 – 10 injekcií a niekedy až 12 samostatných injekcií denne.


Odporúča sa, aby celková denná dávka hydrochloridu apomorfínu nebola vyššia ako 100 mg a jednotlivé bolusové injekcie nepresahovali 10 mg.


V klinických štúdiách bolo obvykle možné urobiť istú redukciu dennej dávky levodopy; tento účinok sa medzi pacientmi veľmi líši a preto musí byť starostlivo usmerňovaný skúseným lekárom.


U niektorých pacientov bolo možné po zavedení liečby postupne znížiť dávku domperidónu. Iba u niekoľkých pacientov bolo možné domperidón celkom vysadiť bez vracania alebo hypotenzie.

Kontinuálna infúzia


U pacientov, ktorí reagovali na začiatok liečby apomorfínom dobrou periódou „on“, ale ktorých celkový stav pri liečbe intermitentnými injekciami ostáva neuspokojivý, ďalej u pacientov, ktorí potrebujú mnoho a časté injekcie (viac ako 10 za deň), môže byť vhodné začať alebo prejsť na liečbu kontinuálnou subkutánnou infúziou pomocou minipumpy a/alebo injekčného dávkovača nasledovným spôsobom:


Kontinuálna infúzia sa začne rýchlosťou 1 mg hydrochloridu apomorfínu (0,1 ml) za hodinu a potom sa denne zvyšuje podľa individuálnej odpovede. Rýchlosť infúzie sa môže zvyšovať najviac o 0,5 mg za hodinu v intervaloch najmenej 4 hodín. Rýchlosť infúzie za hodinu môže byť v rozmedzí 1 mg až 4 mg (0,1 ml až 0,4 ml), čo zodpovedá 0,015–0,06 mg/kg/hodinu. Infúzie sa majú podávať iba keď je pacient v bdelom stave. Ak nemá pacient závažné problémy počas noci, podávanie 24-hodinových infúzií sa neodporúča. Zdá sa, že tolerancia na liek nevzniká, ak je počas noci aspoň 4-hodinová prestávka bez liečby. V každom prípade sa má meniť miesto vpichu každých 12 hodín.


Pacienti môžu potrebovať dopĺňať kontinuálnu infúziu aj intermitentnými bolusovými injekciami podľa potreby a pokynov lekára.


Počas liečby kontinuálnou infúziou možno zvážiť zníženie dávky iných agonistov dopamínu.


Deti a dospievajúci:


APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov (pozri časť 4.3).


Starší pacienti:


Väčšina pacientov s Parkinsonovou chorobou patrí do kategórie starších pacientov a tvorí veľkú časť populácie študovanej v rámci klinických skúšaní lieku APO-go. Zásady liečby liekom APO-go u starších pacientov sa nelíšili od zásad liečby mladších pacientov. U starších pacientov sa však odporúča zvýšená opatrnosť na začiatku liečby kvôli riziku posturálnej hypotenzie.


Porucha funkcie obličiek:


Dávkovací režim podobný tomu, ktorý sa odporúča u dospelých a starších ľudí, je možné použiť aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Pacienti s útlmom dýchania, demenciou, psychotickými chorobami alebo hepatálnou insuficienciou.


Liečba hydrochloridom apomorfínu nie je vhodná u pacientov s dostatočnou odpoveďou „on“ na liečbu levodopou, ktorá je rušená závažnou dyskinézou alebo dystóniou.


APO-go sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na apomorfín alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku.


APO-go je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hydrochlorid apomorfínu sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením obličiek, pľúc alebo pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami a osobám, ktoré majú sklon k nauzei a vracaniu.


Zvláštna opatrnosť je potrebná na začiatku terapie u starších a/alebo oslabených pacientov.


Keďže apomorfín môže vyvolať hypotenziu, aj keď sa podáva po predliečení domperidónom, je treba byť opatrný u pacientov s preexistujúcimi chorobami srdca a u pacientov, ktorí pravidelne užívajú vazoaktívne lieky, ako antihypertenzíva, a to najmä u pacientov s preexistujúcou posturálnou hypotenziou.


Keďže apomorfín môže, najmä vo vysokých dávkach, spôsobiť prolongáciu QT, je potrebná opatrnosť pri pacientoch s rizikom vzniku arytmií typu torsades de pointes.


S apomorfínom sa spájajú lokálne subkutánne reakcie. Týmto reakciám možno niekedy predísť striedaním miesta vpichu injekcie alebo možno aj aplikáciou ultrazvuku (ak je dostupný) s cieľom vyhnúť sa miestam výskytu uzlín a indurácií.


U pacientov liečených apomorfínom bola hlásená hemolytická anémia a trombocytopénia. Hematologické testy je treba robiť v pravidelných intervaloch tak, ako pri liečbe levodopou, aj keď sa podáva súčasne s apomorfínom.

Opatrnosť je potrebná, keď sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, najmä s takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie (pozri časť 4.5).

Neuropsychiatrické poruchy sú súčasťou klinického obrazu u mnohých pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou. Existujú dôkazy, že u niektorých pacientov dochádza pri liečbe apomorfínom k exacerbácii neuropsychiatrických porúch. U týchto pacientov je potrebné podávať apomorfín veľmi opatrne.


Pri liečbe apomorfínom sa vyskytuje somnolencia a epizódy náhleho nástupu spánku, hlavne u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Je potrebné pacientov upozorniť, aby si pri liečbe apomorfínom dávali pozor pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizóda náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. Z tohto dôvodu sa môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomorfínu sa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže v zriedkavých prípadoch spôsobovať závažné alergické reakcie a bronchospazmus.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 10 ml, t.j. v podstate neobsahuje sodík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti určení na liečbu hydrochloridom apomorfínu takmer vždy užívajú aj iné lieky určené na liečbu Parkinsonovej choroby. Preto musí byť každý pacient v počiatočných fázach liečby hydrochloridom apomorfínu starostlivo sledovaný, aby sa neprehliadli neobvyklé nežiaduce účinky alebo známky potenciácie účinku.


Neuroleptiká, podávané súčasne s apomorfínom, môžu mať antagonistický efekt. Existuje potenciálna interakcia medzi klozapínom a apomorfínom, avšak klozapín sa môže tiež použiť na zmiernenie symptómov neuropsychiatrických komplikácií.


Ak sa musia neuroleptiká použiť u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopaminergickými agonistami, je treba zvážiť postupné zníženie dávky apomorfínu, ak sa podáva pomocou minipumpy a/alebo injekčného dávkovača (symptómy pripomínajúce neuroleptický malígny syndróm boli hlásené v zriedkavých prípadoch pri náhlom prerušení dopaminergnej terapie).


Možné účinky apomorfínu na plazmatické koncentrácie iných liekov neboli skúmané. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, ak sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, a to najmä takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie.


Antihypertenzíva a lieky na srdce

Apomorfín, aj keď je podávaný s domperidónom, môže zosilňovať antihypertenzné účinky týchto liekov.(Pozri časť 4.4).


Odporúča sa nepodávať apomorfín s inými liekmi, o ktorých sa vie, že predlžujú QT interval.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú žiadne skúsenosti s použitím apomorfínu u gravidných žien.


Reprodukčné štúdie s hydrochloridom apomorfínu na zvieratách nenaznačujú žiadne teratogénne účinky, ale dávky podávané potkanom, ktoré sú toxické pre matku, môžu viesť k zlyhaniu nástupu dýchania u novonarodených mláďat. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Pozri časť 5.3.


APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Nie je známe, či sa apomorfín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či pokračovať v liečbe liekom APO-go alebo ju prerušiť, sa musí urobiť s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos lieku APO-go pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hydrochlorid apomorfínu má mierny až stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pacienti, ktorí sú liečení apomorfínom a trpia somnolenciou a/alebo epizódami náhleho spánku, musia byť informovaní, aby neviedli motorové vozidlá, ani nevykonávali činnosti (napr. obsluhu strojov), pri ktorých oslabená bdelosť môže znamenať pre nich alebo iných ľudí riziko vážneho poranenia alebo smrti, a to až do času, kým sa takéto opakujúce sa epizódy a somnolencia prestanú vyskytovať (pozri tiež časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:

U pacientov liečených apomorfínom bola hlásená hemolytická anémia a trombocytopénia.


Zriedkavé:

Eozinofília sa zriedkavo vyskytla pri liečbe hydrochloridom apomorfínu.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Kvôli prítomnosti disiričitanu sodného sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (vrátane anafylaxie a bronchospazmu).


Psychické poruchy

Časté:

Neuropsychiatrické poruchy sú časté u pacientov s Parkinsonovou chorobou. U týchto pacientov sa má APO-go používať s mimoriadnou opatrnosťou. Neuropsychiatrické poruchy (vrátane dočasnej miernej zmätenosti a vizuálnych halucinácií) sa vyskytli počas liečby hydrochloridom apomorfínu.


Neznáme:

Poruchy kontroly impulzov: U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomorfínu sa môže vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Časté:

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť prechodná sedácia po každej dávke hydrochloridu apomorfínu; táto zvyčajne odznie počas niekoľkých prvých týždňov.


Apomorfín sa spája s ospalosťou.


Boli tiež zaznamenané závraty/ točenie hlavy.


Menej časté:

Apomorfín môže počas periód „on“ vyvolať dyskinézu, ktorá v niektorých prípadoch môže byť závažná, a u niektorých pacientov môže viesť k ukončeniu liečby.


Apomorfín sa spájal s epizódami náhleho nástupu spánku. Pozri aj časť 4.4.


Poruchy ciev

Menej časté:

Posturálna hypotenzia sa vyskytuje len ojedinele a zvyčajne má prechodný ráz (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Počas liečby apomorfínom bolo zaznamenané zívanie.


Menej časté:

Boli zaznamenané ťažkosti s dýchaním.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea a vracanie, najmä na začiatku liečby apomorfínom, zvyčajne ako výsledok vysadenia domperidónu (pozri časť 4.2).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Boli hlásené lokálne a generalizované vyrážky.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Väčšina pacientov uvádza reakcie v mieste vpichu injekcie, najmä pri kontinuálnom používaní. Môže ísť o subkutánne uzliny, induráciu, erytém, citlivosť a panikulitídu. Vyskytnúť sa môžu aj rôzne ďalšie lokálne reakcie (napr. podráždenie kože, svrbenie, krvné podliatiny a bolesť).


Menej časté:

V mieste podania injekcie bola zaznamenaná nekróza a ulcerácia.


Neznáme:

Bol hlásený periférny edém.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:

Pozitívne výsledky Coombsovho testu boli hlásené u pacientov dostávajúcich apomorfín.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Existuje málo klinických skúseností s predávkovaním apomorfínom pri tomto spôsobe podávania. Príznaky predávkovania sa môžu skusmoošetriť takto:


Excesívne vracanie sa môže liečiť domperidónom.


Respiračný útlm sa môže liečiť naloxónom.


Hypotenzia: majú sa urobiť príslušné opatrenia napr. dať nohy do zvýšenej polohy.


Bradykardia sa môže liečiť atropínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Agonisty dopamínu; ATC kód: N04B C07


Apomorfín priamo stimuluje dopamínové receptory a keďže má charakter agonistu D1aj D2receptorov, nemá spoločné metabolické dráhy s levodopou.


Hoci podanie apomorfínu intaktným laboratórnym zvieratám potláča rýchlosť úbytku nigro-striatálnych buniek a v nízkych dávkach vyvoláva redukciu lokomotorickej aktivity (čo je považované za prejav presynaptickej inhibície endogénnej sekrécie dopamínu), účinky apomorfínu na parkinsonické poruchy motoriky sú pravdepodobne sprostredkované na miestach postsynaptických receptorov. Tento bifázický efekt apomorfínu je taktiež pozorovaný u človeka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podkožnom podaní môže byť osud apomorfínu popísaný dvojkompartmentovým modelom, s distribučným polčasom 5 (± 1,1) minút a eliminačným polčasom 33 (± 3,9) minút. Klinická odozva dobre koreluje s hladinou apomorfínu v mozgovomiechovom moku; dvojkompartmentový model je najvhodnejší na popis distribúcie liečiva. Apomorfín sa rýchlo a úplne absorbuje z podkožného tkaniva, čo dobre koreluje s rýchlym nástupom klinického efektu (4 – 12 minút). Krátke trvanie klinického účinku účinnej látky (asi 1 hodinu) sa vysvetľuje jej rýchlym klírensom. Najmenej 10 % z celkového množstva apomorfínu sa metabolizuje glukuronidáciou a sulfonáciou; iné cesty neboli popísané.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity opakovaných subkutánnych dávok neodhalili žiadne špeciálne riziko pre ľudí, okrem informácií, ktoré sú uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


Štúdie genotoxicity in vitroukázali mutagénne a klastogénne účinky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali produkty vytvorené oxidáciou apomorfínu. Avšak v in vivoštúdiách apomorfín nebol genotoxický.


Účinok apomorfínu na reprodukciu bol skúmaný u potkanov. Apomorfín nebol teratogénny u tohto druhu, ale pri dávke toxickej pre matku bola zaznamenaná strata materskej starostlivosti a zlyhanie pri pokuse o dýchanie u novonarodených mláďat.


Štúdie karcinogenicity sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


disiričitan sodný (E223)

koncentrovaná kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

hydroxid sodný (na úpravu pH)

voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility a preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po otvorení ihneď použite. Akýkoľvek nepoužitý obsah zlikvidujte.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenené ampulky typu I obsahujúce 2 ml injekčného alebo infúzneho roztoku, v baleniach po 5 ampulkách.

Sklenené ampulky typu I obsahujúce 5 ml injekčného alebo infúzneho roztoku, v baleniach po 5 ampulkách.

Ampulky sa dodávajú v plastovom obale zabalenom do kartónovej škatule.


Existujú dva rôzne typy ampuliek:

Ampulky označené farebnou bodkou (s čiastočnou ryhou)

Ampulky s krúžkom okolo najužšej časti hrdla (s ryhou po celom obvode)


Na niektorých územiach sú dostupné balenia po 25 a 50 ampuliek:

Balenie s 25 ampulkami obsahuje 5 balení po 5 ampulkách.

Balenie s 50 ampulkami obsahuje 10 balení po 5 ampulkách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužívajte, ak sa roztok sfarbil nazeleno.


Pred použitím musíte roztok vizuálne skontrolovať. Používajte iba číry a bezfarebný roztok.

Určené iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


Kontinuálna infúzia a použitie minipumpy a/alebo injekčného dávkovača.


Lekár rozhodne, ktorú minipumpu a/alebo injekčný dávkovač a aké nastavenie dávkovania sa má použiť podľa individuálnych potrieb pacienta.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House

65 London Road

Newbury,

Berkshire

RG14 1JN

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0461/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. februára 2012.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2014.

10

APO-go 10 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok