+ ipil.sk

APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v perePríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08319

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08752

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01480

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05706

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05705


Písomná informácia pre používateľa


APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere *

Hydrochlorid apomorfínu

* V texte skrátené na APO-go


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je APO-go a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete APO-go

 3. Ako používať APO-go

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať APO-go

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je APO-go a na čo sa používa


Liek APO-go obsahuje injekčný roztok apomorfínu.Podáva sa injekčne pod kožu (podkožne).Liečivo v APO-go je hydrochlorid apomorfínu.Jeden mililiter roztoku obsahuje 10 mg apomorfínu.


Hydrochlorid apomorfínu patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu.APO-go sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.Apomorfín pomáha skracovať čas strávený v tzv. „off“ stave, čiže nepohyblivom stave u ľudí, ktorí užívali pri liečbe Parkinsonovej choroby levodopu a/alebo iné agonisty dopamínu. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám poradia, ako rozpoznať príznaky, pri ktorých si máte podať liek.


Napriek svojmu názvu apomorfín neobsahuje morfín.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete APO-go


Nepoužívajte APO-go:

 • ak máte menej ako 18 rokov,

 • ak máte ťažkosti s dýchaním,

 • ak máte demenciu alebo Alzheimerovu chorobu,

 • ak trpíte psychickým ochorením s príznakmi ako sú halucinácie, klamné predstavy, neusporiadané myslenie, strata kontaktu s realitou,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte ťažkú dyskinézu (mimovoľné pohyby) alebo ťažkú dystóniu (neschopnosť pohybu) napriek užívaniu levodopy,

 • ak ste alergický na apomorfín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak vy alebo niekto z vašej rodiny máte abnormalitu na elektrokardiograme (EKG) nazývanú „syndróm dlhého intervalu QT“. Informujte svojho lekára


Upozornenia a opatrenia

Informujte, prosím, svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s obličkami;

 • ak máte problémy s pľúcami;

 • ak máte problémy so srdcom;

 • ak máte nízky krvný tlak alebo cítite mdloby či závrate, keď stojíte;

 • ak užívate akékoľvek lieky na vysoký krvný tlak;

 • ak vám býva na vracanie alebo vraciate;

 • ak vám Parkinsonova choroba spôsobuje určité psychické problémy ako napríklad halucinácie a zmätenosť;

 • ak ste v staršom veku alebo máte podlomené zdravie.


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Pred používaním lieku sa informujte u svojho lekára alebo lekárnika:

Ak užívate lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú srdcový tep.Ide aj o lieky užívané na poruchy srdcového rytmu (napr. chinidín a amiodarón), na depresiu (vrátane tricyklických antidepresív ako amitriptylín a imipramín) a na bakteriálne infekcie („makrolidové“ antibiotiká ako erytromycín, azitromycín a klaritromycín) a domperidón.

Iné lieky a APO-go

Ak užívate APO-go spolu s ďalšími liekmi, ich účinok sa môže zmeniť.Platí to najmä pre:


 • lieky ako klozapín na liečbu niektorých psychických porúch,

 • lieky na zníženie krvného tlaku,

 • iné lieky na Parkinsonovu chorobu.


Váš lekár vám poradí, či potrebujete upraviť dávku apomorfínu alebo ktoréhokoľvek z ďalších liekov.


Ak užívate levodopu (ďalší liek na Parkinsonovu chorobu) súčasne s apomorfínom, lekár vám má pravidelne vykonať vyšetrenie krvi.


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


APO-go a jedlo a nápoje

Jedlo ani nápoje nemajú vplyv na účinok APO-go.


Tehotenstvo a dojčenie

APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, než začnete používať APO-go.


Nie je známe, či APO-go prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Lekár vám vysvetlí, či máte pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či máte pokračovaťv užívaní/prestať užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

APO-go môže spôsobovať ospalosť a silnú túžbu po spánku. Ak má APO-go na vás takýto účinok, neveďte vozidlo, nepoužívajte nástroje, ani neobsluhujte stroje.


APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný

APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný, ktorý môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť závažnú alergickú reakciu s príznakmi ako vyrážka či svrbenie kože, ťažkosti s dýchaním, opuch viečok, tváre alebo pier, opuch alebo sčervenanie jazyka. Ak sa tieto vedľajšie účinky prejavia u Vás, ihneď navštívte zdravotnú pohotovosť v najbližšej nemocnici.


APO-go obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 10 ml, tj. v podstate neobsahuje sodík.


 1. Ako používať APO-go


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Proti pocitu nevoľnosti a proti vracaniu začnite užívať domperidón aspoň 2 dni pred použitím APO-go


Nepoužívajte APO-go:

 • ak roztok zmenil farbu na zelenú,

 • ak je roztok zakalený alebo v ňom vidíte častice.


Kam injekčne podávať APO-go

 • Pichnite si APO-go pod kožu (subkutánne), ako vám ukázal váš lekár alebo vaša zdravotná sestra.

 • Neaplikujte injekciu APO-go do žily.


Aké množstvo použiť

Množstvo APO-go, ktoré máte užiť, a ako často, závisí od vašej osobnej potreby.Poraďte sa o tom so svojím lekárom, ktorý vám povie, koľko lieku máte používať.Ideálne množstvo používaného lieku sa stanoví pri vašej návšteve špecialistu na klinike.


 • Odporúčaná denná dávka je v rozmedzí 3 mg až 30 mg

 • Môžete potrebovať až 100 mg denne

 • Zvyčajne budete potrebovať 1 až 10 injekcií denne

 • Jedna injekcia nemá byť viac ako 10 mg.


Predtým ako použijete APO-go, pozrite si nákres uvedený nižšie a oboznámte sa s vaším liekom.

1Gerade Verbindung mit Pfeil 34)Prepínač dávky

MoRqEwFmQ0MDrQbKF5ryLqRgJTQg+EcEzgLRe2pqKsSFKVZii3YNpKCgqZqammKrdlyEh1mBBtu1axdfFwHmpKioiMWFS+1hVsBBdXU1LSIN14CvDimubehR6fEwK3DV4F5zQfFpSxrr8lAiLZPs075uhWl1iouLjz322HBKcAIPswKjAs940KBB9fX1dXV1MDA5OTm6PERDUlISkWekLVggQoLjF2YhfcLDrKDZQkQGDx5cW1uLGodbbFwp0qM2xsOsMG21Z0hJlga4xRSvwEXmGRQr0QbsSkFBAWwGAheor4yMDPvlwj0ED7OCAKWlpWX48OEUr9TU1MRB/EjwMCvwemG94YYxrUcSNt8Yr8g2pMghPMzK6NGjOQHQYDD7xnhFsRJtkL9L56j93Nzc8B1fSeBhVuIYccJKDPcVigTihJWIQo08UvBDsSIjFCsyQrEiI+KcFY86ZnHOikehWJERihUZoViREfKyIoOh9qlV2xQ44oEVGnkU66dwEx5mpbS0tKCgoL29HSdtbW39+vUrLCyM9E3jfw+8MNHQ0ABWKisrQUxSUhKONBovopYgOoMxPcwKoaWlJTc3Nysrq6mpiaaziBtqqy/E0QbMCWig/dSZtsIIGIr1Q7kDj7Gic5d3794NaWhsbExNTa2oqEhPT4/Vg7kLj7EiArad5nfRREhoMBpnrNsxHfaGPLRYBR8hwMOswJZkZmaixjs6OqDH8vLyyBTrWBEnPCKnDMFpn/AwK6hiyAe0FtQXuIGRJx8sDuANVkyHsOzduxfEIEwZNmwYBAKqjGQlDjam8gYrpujs7MzOzm5ubt6/f/+IESNi/ThuwsOsDBgwID8/H9wUFxeXlZXFjQPGpGJF5yP1aZahvkAJ9BWcMWgz+FpRmIUVHUjESrCAba+srIRRgdDAASsvL4/1E7kGD7NSUFDAu4rhInvC5XUID7OCeEVkIiMjg8bkx0GvvodZMcIroXufiCtW4gaxZGXx4sUw0TDXVhnipu0Hi1iyMm7cOPoioqBDnGgwh1LlFT8tTliJM8jOSjgfRbxrlmRn5dsJxYqMUKwEh0ceeeTPf/5zpO8iLyvS+kviyKYIQV5Wvs3wGCtxttqBFSRlxUOjhCKB+NkdOp5YlFRWnIDWmgRoWfsYbsPlOjzMSllZWX19PZ2TxoubkS4eZgWUZGRk0NqfXV1dtOsHU+PBYgvEDfRtxqdtLchXA3Wdlei7Hh5mpVMDTb4CKy0tLaZTfmjXT2YYfyxCNk/Bw6wwbWMc2nmVdsIdPny4MQ/fihic2RAjFTzMCmx7RUUFbAn5YNBgJDe6MeCgje874ZXh4R5mBXalqKiIz4KAHKjVQGOPyspKuGHp6el5eXnQUfDBKCZVPphrCKGDq7q6Glc1NDTA5sMZ45upxQFkYYV2pA/qkuTk5FGjRjU1NZWXl4Oh6MyEjw48/Cb9NGRmZkJWqqqqEE4OHDgwnAJ1ohbDHtIYsxLOF6TW1laQMWTIkMGDB+O8sbExTFbkgYyy4rCRwhWGlDDNJuXn53vF63UCGVlxCFh4YoVpESL+VKsgxB4QEdEJ5n/GgdB4mJU4hmLlEOQZFKBYkRGKFRkhNSuS6JPoQ2pWvrWQkRXZvgxGHzKyoqBYkRGKFRmhWJERccJKnDkIccJKnEGxIiNiz0r4H2K7urpaWlpc+W4vSW9C7FkJGTt27Bg9enRHR8fevXu7u7tRoSNHjoz1Q7kDD88qojExVVVVTFu1DeLS3t7OtFEWbj1erOBhWSGAiZycnOzsbJzQdJYBAwaIGfg4MUm0kxNIzUqfJqeurk4ch29a752dnT09Pd4awxdLViZPnvzNN98Y1wezIUOs2VGjRkE4UOONjY2DBg3avXt3UVERM6xwmJycLK7Ibv/BUZLPkbFkZeDAgajQkC+HpkpLSwMr8MFgSwoKCuImlpRagzkBDW1BAwfHakx+7AHzzrVNTwCxfSS34GFWEK+QyiJjAEry8vKYZkhi/WjhwsOsQHGBidTUVM5KdLZCiwI8zArMe0lJSX5+PnlZtD0Oi+TYSYpSowAPswLzDj5qa2tBTHTuWFVVdf3110fhRh5mBYpr5MiRcWPhRXiYFRaYHxzrp3Af3mYlXqFY8UO2ToEYs2Lf6x61mYky9H2JkJqVby2UBpMRihUZoViREYoVGaFYkRGKFRmhWJERihUZoViREd8uVkz7byRckz9OWAmzWhUrrqG7u7u+vp7WaO3Xr19KSkocjKMgeJiVkpKS5uZmFmjpPT09NHYyDuBhVkDJ4MGD09LSaJXphoYGWh9Mt7kEhImPMw6tizr6+s3DrKD2hw4dyj+NgJ6amhpmYCU1NZWPM+arvEkOD7PS0dEBcaHxYJCVxsbGuPmG72FWYNv37t3Ll8EHMbROfmgfFqX6HOlhVkaMGFFVVUV7FfXv3x+Ki8yGWuEwloCsFBYW8jYOWYna2MZIw8OsxDE8zArUFwkKH/1N3pdsgXoI8DArlZWVfKYE06LI3NxcZvCMvQgPs5Keng5Dkp2dzX0w1eMSexQUFOzatQuSMWjQICZYe+WDxRKQDPBBE4hdLFaGwMXDrEBx0WY44ZfjPHN0lKSHWQkWQfEnZla9kwp+KFZkhGJFRihW+kBMXDLFilNEkx6pWXG9Iuy9KRkiFUKMWaHhEJJAkmWoWMzXB3vzzTdPPvnkcAqRpypdRIxlRbY9gyUhWGq78q2FYsUvH7rBMTEfeaxYkRGKFRnh4VWmo4+GhoasrKwo3MjDstLT00Pav62trampKUlDn1eF0w7q6+tnzJgR8uXO4WFWvv766zFjxnR2du7du5fGuJiOyW9vb6cVjpEhhB0OYmL2PcwKjbSvra2FBwXF0tLSAqFhvWMgGo5EQ79xrluAWlp4mBVCR0dHZmZmbm4uTmhMvmyRaQjwNiuggfe4xNNShx5mBYqrrq6OafsTQFb2798fHQcpCpCaFXt/Caa+ubkZ3hc35qmpqaz37gUeHd0qNSv2gP3I1EAuMhwwrxjzPiERKyG3a7oQXm+kWYlazCsRKwocihUZ4SVWwvzsGMK1seqm8xIr3x5IxErMvzXJA4lYUeBQrMiIuGLFaJxDU4kx/xbnSVbicgyYCE+yEjXouI/aqv5eYiXKHhp9GhCJ0e1wHDnIwgpvhrL5x9/qmRIOlUPcWxSCLKxIBeguaiX8JMpQrMgIb7ASHcUlj26UlJWgDH78GRtJWQkfoflyRna/1T5YaGhvb29paaFBka6s5WHkMiYDmjzMSm1tbUVFBdUjKTFaDVREsBt5k9NF8hFDrSg1K/YqqKqqKi0tje+k3tTUZBzRyhxXrpjt286K2JBFDpwYcDTqkSNH8j+zsrKqq6tZb1ZQTmdnJ2mh7u5um9HfUvkLUu/iaS8rqGvUOFU06rSjo0OXnyq6nwZajt2ebKO4xApSazCCFTeQs507d4IVygBWCgoK+K9kb/ja+DQsn9lWN/+JZ44VZGGFKoKv7slrUGzdfBMCAjiAtYcbRlUPA0MEQFMZL+S3MNKTqAHs0mwKpi2tzwKtISarvMvCilEgqFp55fIMOKG6GzBgwKhRo0QOyNrbF8tB1c1JohKQSEc+kezbzorzoI/qjrjhjqz9cFZRI/GKNoqOLiWop3IRErFCda1T6C5aYFFJsr6Mh05AowxZWGECMbyF4k+xXkJjRXeVqRtmqj9jJShMKlYIxA1nRRfQcIPPAlVpant0BYqGXfyTdwqIkqpzCmICL823p7rT2Q9eraI7YEUPcRy+/EUasWQFTtSOHTuCvcpIDIeVwuFSpUuUkxIWW1aGDx/+yiuvLFu2jAm2l7QWtWv4VxS666qbx/OivwSqqK8FAT+5y5TItHiFVB8xQYl0I0pHgbgXnfcEgGx0TEtLi3LNyGJXBg4cSOvbo6aoWqnKcC6qJjpJT08X/zQGNFw4eFAiJlL+jo4OkS0yWgQW2KMNjxS10UYiYs8KEYCmmpuby6Wkubm5urq6tbVVdMN45M97WXoEoBza4o4LCr+FzkEg4I7cwnN6gEGDBmVlZRElnCS6/Ouvvz7hhBOiUCcxZmXx4sXffPMNQnTuetEJ6n3IkCFlZWUI17mJ5u2dPnD1GEDSRppHjAqZIE9cg9G6L5SBbBV+BR8pKSnEB5XDrwXlW7ZsEXupI4cYs3LRRRc9+eSTV155JW3GyYmh2of2oBn1XIYondcmJ8CUFV9gdQRRVjgrKFzUabgWZOOkpaWFCxATYv4vvvjipJNOMn5YiwRizMqSJUv27t177733LliwAKaFeuO5pmLa6hM8kROTkZHBTT2vO75Mi05WjKzQJbgdGQ8mOAtGbw3Sg/RNmzZBnf75z3+OTrXE3q787Gc/mzdv3muvvbZnzx5KQbP94x//OGfOnBEjRpD2N71Q54NxIRAFSIgID/UfEyvcwlNOnBcXF3NPHap13LhxTGsWOC5cuBAWJWrOWOxZAaZpEFPy8/OhT2hRXS4iVVVVZGbIM8ZJlwZYJqp00mBQQe3t7VT7EMQDBw6QgmKCewZvYu3atbrHGDt2LJ3ceeedt956a8Rf2xpSsGIEdNRTTz310EMPwe3hibNnz4YLgGoVvVXUOCywuFYICBCVGO0pyTUY0vfv3w+Tfu2114Jd/AnVVFJSgp8gKJMnTz7ttNMmTJgQ7RfuDUlZ+dGPfgQ+3njjjdtvvx0VCinhErNr1y4xiMGvn3/++ZtvvmlaDqkdCn1YwK5kZmYOHTqU3HEcEf0cd9xxyDZz5sxVq1bdc889TzzxRPRe1QySsoI6uvHGG9GEV65cCf1++OGHo0J37tyJn4qKilCnTHCutm3b9utf/9oX2JIbR9JsOIdYQFnBX6CcxEpFRcXu3bs3bNhgdXfcN1ovag5JWXn33XevvvpqOKM4h9kIrZC5c+fqfDAW8MrgR0BN0TJ7IAmmCDoQlmz16tUQlO9///uuvUlIkJQVVBAogZTMnz+fKjRLAzwiWHLUJq9rWJrKykqy5yQrZOrhF5SXl4sGhmmUoARdl+gRRxwxbNgwXFtfX487QhCj3/Glg6SsHHvssfv27bv55ps3b95cWloKW0LpMACoQSYEIvgJvhO5trDb+IkCT6YRSSfECo2XQBg4Y8aMxsZGEEZ+AfhAOsUlIPJ73/veHXfccdttt8XgtQOQlBWY9xUrVsCowCk69dRTx4wZA0uAtsyEbnnUaUNDw6uvvurKHaHuQCfuApv/ne98x5UyQ4akrLzwwgvwvnCyVQNswPTp0/mvPPSbroEH+U1NTfgVAQosPPldJBA8dIeIQLPRrp/UM40/QQZdC7lEaXD8Bg8eHKsXJ0jKCjxj1Oxjjz12zjnn0McPHOEaocaZ0L8Cn/jll182Xj5q1KjRo0fzDySUH4XAXMFswCWjbORq5+TkgBvEQD//+c9ffPHFJUuWLF++XBfVRhmSsgJ7Cz5ef/11BBDnnnsu1D1sBnxiWGaKBFHX8HrhPv31r3/lcxipd6RKA1wAFghQfIEvKODjyy+/tHLqXnvtNRyhxHCiWDEBrMXChQvp/De/+Y1NTpgfXQoMA5q/+D2Rfz6BEjvssMOo35erL5xApyGW7NZwyy23QFwi9F4OISkrqFYc4aeedtpp0PLkZVGEzwKbpqMey8rKaEw39YnRLmGlGkSHmDJUV1cbpQQWC7/iQuSfOHHipk2b4EFE911NICkrxxxzDNTRtddeCxXPE3/84x/zrnj6mjJ16lTxOz8ZDPAEOnFOQT7NlMBVkBKIEeSDspEjAEA3QmJQAowWMl966aUgW/VOmgDt+u6774ZnPG/evBNOOAH2g2kBBzcha9euhcvkyr3oewGUGwwVjMoZZ5wBAXWl5JAhKSvPP//8H/7wB5y888470FSZmZnkhpEGy8vLu+CCC5YuXcqEMTFo++QZ0zYGiPDJ9yVA++FyOBE0QoNpXcsgm9seCAri1lNOOeXxxx9XnrE54Bmj8V5++eU33ngj6ojcYhpcwTQva/v27fBijRcef/zx4Aw6iuJ2Aiqd2/OewOxTEAlFB80GuURmWLJLLrnklVdeQQmPPPIIjlF94d6QlBU06kmTJp155pkff/wxIg+QAT2DFPreBUpQp3/6059Ip3G1hra/c+dO+qJM9p+MEM4hRvCz7W/KM6AQxYoJ0Gah3+l83bp1Dq8ij5Z0l05WIHAokP4ka19bWwtFR0PLqDcM8oSTO++8E3osMq/lFJKyMnLkyClTpmzZsuWXv/zl5MmTD2iATkOrz83NxUlxcTHqnWSC7Ar+/PTTT5nmg+l67/fs2QOZM95i4MCB0IpkWgoLC/Pz85977jnYfCTGtttYUlZACerxsssugydGKXBYxXF10GZkYzgr8KQLCgpgHsjac88YGDNmDFKo9vlgPvqpvLycIn84xwMGDJg+fTpuBGJUn7EJYNt/+9vfPvPMM0zjg2luMSJHVN/777+/ceNGV+6CCAZMk4qD/G3btg0iuGjRoosvvtiV8kOGpKy89957Dz/8ME5g8KkDGIBigTScf/758Il5ZzD5yqmpqc0amGZXAMgK9UsiJMzOzhZ7X+gDF+ku0nW4EHzg2iOPPPKxxx5TnrE5zjrrLKj4O+64Y8iQIWDim2++oeqDbqGP+cZL5s+fTyNd+BgXAuwQbQJCw1YpER4dEuFhkx7DXc4+++yhQ4fefvvtxx13HBpEdMYTW0FSVmBshw8fjjb77rvvTpgwYeLEibDMqFbYbZj9W2+9FQSIY7dp3BfFIuQT8yUpcInNwAmODz/8kE6+/vprRPiKFRNAUM4991w6R3Ty0ksv2WSG2kHkyIficW8YKeASEnDqqaeKXciNjY3wCLKysiiR+gUyMjKgx+CGwZ7FthufScsK1MjUqVNhHhDe0+d01F1mZibqDm0fVdnQ0EC9xWRXdu3ahZOUlBReAv1k+k0MYSmED5eTZUL5kEuKNOFKIFQqKiqKrWmRlBVU00cffQTP+KabbtL9hIaPcG/9+vXQMzxx3rx5EAs6TxBwzTXXVFdXQwjEEckkTEQJ0+wQ1NemTZvo8v/3//4fGFJ9xuZYu3YtecY6UL/IjBkzjjjiCGY2F1Icfr9v3z60evgL3N3iik4cIQ4XecGCBRAaRC3wzW644YaIv54t5GXllFNOeeKJJ7Zu3Rqd24EeKExE+KBEjQezw0UXXRTrR4gNpGblWwvFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjpWCkpKWlpaYn1UxwELTQdfUjHyvLly+vr60OYqMDXaG1tbaXJ3eI6Lsbl9PlkMJrUQjP2aJ4YjR/fuXOnuDR7NCEdK8BNN900fvz4oC6hGqd5kTU1NeAV55A5MIQjn35P8+1oW0nOGc02ps2lafIxrVZNC/XGBDKyoqBYkRHfXlaM05HkwbeXFZmhWJER8cOKzBopWMQPK/EE6VhBrFBWVka7STBtyjYiSoQdTz/9NA8tZ8+ezXc9W7VqFW2+hnNEGxMnTszOzqafDhw4sH79elpXj9Zuw6/0EwIU3IIimLS0tIKCAkovKSkZOHBgcnIyRZqxgnSsoDr27NnzwgsvvPzyy4sXL548eTLI2Ldv3xVXXIHo8phjjvnoo4+YNiGf8p933nmUDmLAAdNWUKCfGhsb16xZQ3/W1dWtXLnyr3/9K/3U0NCwcePGKVOmIA/u9fOf/5zSP/zww6lTp27evDm2S+VLx4oIXTcUqt50/WdKp909dD8VFhbOmjULkrF//37dT7m5uRMmTCgvL9el5+Xlhf3g4UJqVr61UKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICElZoXER99577+WXX84Tzz77bDp54YUXxMw8HXjooYfEQv6pwfQWazUY0996660wHtwdSMdKQkJCZWVlZ2fnJZdc8thjj9F2WzjSgKDly5eXl5eXlpZu376dX3LyyScvWrSou7ub9nlev359SkpKY2MjypkzZ853v/vdkpKS1NTUBx54gHbCo1kss2fPPvLII994441p06bhQtrKDaX95S9/ufbaa2kfyVhBOlbmzZv30UcfzZo1i2nTi3jLXaCBBhDt3bv3kUceoXTkgUihZnG84IILPvvsM9A2c+ZMVGtFRUVNTU1LS8ujjz46btw4iF1ZWRld1a9fv7lz5+KENjPmQGkonDZ9OfbYY6P10npIx8oSDUFdAj7uueceHK+66qoHH3zw448/PvPMM/Py8jZu3Lht2zb6CaKGuo7VPMdgIR0rCkyxIicUKzJCsSIjFCsyQrEiIxQrMiKuWEGgLm7tKcI4f0VmxAMrCNrvv//+k046adOmTbm5uXyfZ8J5553HtCl3+ClGDxg04oGVP//5z9ddd93bb789e/bsxYsXi3sPU9fkrFmzXnzxxZjvWu8c8cBKWloaiKmsrHzppZc++eQTpEBosrKydu3aRRlACZ9H6QnEAytMI2bRokVg5Re/+EVHR0dDQ8O+ffva2tpycnLOOussb1HC4oYV4LLLLoOp37Zt2/nnn19aWlpeXr5mzZp58+ZBjGL9aEEjflgBfvvb3z7wwAMrV6488sgj169fP2LEiMcffzzmWz2HgLhiJTEx8dprr928efMXX3zx5ptvtrS0eJESFmesELKzs+ENP/fccx6lhMUlK3EAxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyIj4ZIVWvPcu4pMVryM+WTHdwsNDiE9W/vu//1u3WYS3EIestLe343jLLbfE+kFCRxyycvzxx8+dO3fatGmxfpDQEYeseFp3EeKQlTiAYkVGKFZkhGJFRihWZIRiRUYoVmSEYkVGKFZkhGJFRihWZIRiRUYoVmSEYkVGKFZkhGJFRniAldra2urq6kjfZcCAAfJsyuYBVu666676+nonuz12d3fj2NbW1t7e3qkBKV1dXT0CKAXZcOzWQBk+/fRTn88X8ZdxBg+wgsq66aabxo8f32fO1tZWHKuqqiBeDQ0NjY2NoKepqQn0dHR00BE4cOAAZSa0tLTgp4i/RjDwACsJCQlvvvnmF198oUsHW7oxklS5qHTwATJQ3eAAosNZgVhkZmZCMpgmKyRP+FMeKSF4gJUf/OAHfJdUER9++GFiYuIxxxzDU5KSknDMyMig5k+UgKEWDeAJApSfn3/VVVcZS7vuuusi9wrBwgOsTNNgTIdJ6Nev35IlS3TpIGPHjh179+6tq6trbm6GQgMxsEz4Mzk5efTo0cZLZIMHWPkWQrEiIxQrMkKxIiMUKzJCsSIjFCsyQrEiIxQrMkKxIiMUKzJCsSIjFCsyQrEiIxQrMkKxIiMUKzJCsSIjFCsyQrEiIxQrMkKxIiMUKzJCsSIjFCsyQrEiIxQrMsLbrJSWlm7fvl2X2NnZuWfPnrKysoaGhtbW1tra2qampgMaWlpaYvKcwcLDrBx22GFLly69/PLLs7OzKeXee+9dvHjxoEGDuru7af5DY2Pjxo0bCwsLcY4U8PTjH/84to/tBB5mhQbq33TTTePGjaMUsHLOOeeIE+lKSkrKy8uPPvpo+nPfvn1z5syJ/qMGCw+zEsdQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICM+z8vzzz8+dOzc9Pf2zzz7Dn2vWrJk+fXpWVhbO6+vr165dW1paum/fvoyMjJqamh07dsT6eR3Bw6wkJiYuXbr0V7/6lZi4YsUKY85XX32VTqZMmZKbmxuNhwsPHmYlISFhlYZYP4j78DArcQzFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyIhosLJp06Zdu3ZF4UaxxZIlS9wqKhqsPPnkk0VFRcOGDUtISDDN4PP5rFKsfhIzELq6upqampDSoaFLQ3d3d3t7e08AtD8hEvmFPL1bg5jS2dlJmSmFTnCkYulP/lQbNmwwPmrIiAYrIOOUU06ZOHGiFSthgqoSTFRXV+PP5ubmlpYWkEH04E+xHqlakc2qrnmKSG2XgE4NlB6J12HKrsgJxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMUKzICMWKjFCsyAjFioxQrMgIxYqMiAdWSkpKmpubOzs7P/zwQ/zZ3t6+YcOGkSNHJiUldXV1ZWVl9e/fv7u7Oy8vL9ZP6hSeZGXFihUbN2587733Nm/ejD9POOGE4cOHg4zc3NzU1NT6+vodO3akpaWBEvDxwQcfJCQkNDU1EWfAySefjOOZZ57Zr1+/WL6GNbzHSnl5+ZAhQ2bNmjVu3DjQkJiYWFlZiXoHB9XV1cjQ2NgIJg4//PDCwsKenh5wNnDgQMjKhRdeCM5aWlqIS/B6xBFHpKSkxPqFTOAxVtauXQtWvvzyy9raWlQr/kTiokWLMjIyQMyUKVPwZ2Zm5gsvvFCrwefz7d69+8CBAzh55plnqJBbb70VeYqLi995552TTjpJQonxGCurV68eNWrU/PnzISUTJkxYv369Vc6ioiJdyo033ojjfffdB6mChIEMKLrp06ejqMg+dPDwGCvAKaecAt2Fth/rB4kgvMfKtwEeYwXGQ9rSXITHWNm+ffuAAQNi/RQRh8dYeemll2DwD/3d2ckqKuwugOM7ZIguLUFDBJ7ONXiMFT2qqtjvfmeXYeJE9tOfRutpXIPHWSksZH/5S2iXyiwuHmdFh44O//Hzzw+lZGSw8eNj9TghI75YOecc/3H4cDZw4MGUceMUK7HGjBn+4+23M2vthKien3eQbMmH+GKlsdF/rKtjWVmHEgUadJC2gyC+WGlp8R/POoslJx9MOeootmyZLlcn/Gm54VVWzJs5kfHUU6x/4L0MHfWTJk1CKDps2DDlg0ULpLjgLsvXOR8U4ouVjz7yH3/4Q5affzAFDtiVV8bwiUJDfLFy7736lEGDYvEc4cLjrJSW+uXjtNNYaqr/zyOPdH6psisRAwxJWxv79a/ZrFns9NNZvHQne5wV0HDBBWzxYvbKK+yKK9iDD/oTMzJi/VjhwuOsENLT2bnnsjPPZLfc4v9zyhS2dKk/0bPwKislJSVz587tlYTQhHr1//Uvv981f76fJzHIF5AQQOSfNBR4lZWWlhbjKBaWlOQ/nnGGn5I332Q338yOPppdcolNt5ic8CorfSAtjS1axBYsYGvWsMcf9xPjKcQXK7oOrsRE9t3vsoaGGD1N6IgvVuCMGTFxIrvhBv9HF+8gvlg5/HD/cd48/7+NG9ljj7Hf/tYfZv7sZ/4uS4o0vYD4YmXwYP/x7LP9Rxj8ujr2wgvsv/6LPfss27WLHXFEbJ/OOeKLFfLBOOArl5T4T3w+JvT8S+4Ws3hjhQaDv/uuv0MMwgENdtll7OWXWXb2QeXmEcQXK7/8pf94//1s/36Wl8euvpqddBL75BP2178ajYqSlWjh2GP9x9mzWXe33y2mL5LHHKPLJbn6Yt5lxfwLMfVOQoNxTJ3Kbr1VzML5kJkbr7Jijvff9x//+78PdekbFJc4syspKam8vFzNKoowJkw4dLQFScmgQYOampoi/VAhIL5YqanxH//4RzZ06MGU/Hy/wTeDtOqLeYuV7du3XwZPV4O5XfnqK/9x3LiDA8NYYOSx1+AlVpg/eB9s9zOJhbOpEUpWooWdO/3Ht95io0YdTIHZLyzU5eLel7TExBcrpK+eeupQyuTJ/n4wAWlpaQ3S9+17lRVzu/LYY31eWFhYWFdXxyQWFOY5Vnp6ekxSwRCa/4cfsq1b/X8iqh87ls2c6dddZlWvNFiksGfPnnwatgqennmGvfGGP0yhUXpIgYH5xz/YpEns2muNA8AJ0lLCPMcKr0pEf0NocvBnn/m/az30kP9bvYjubv+UyWefZT/6UdQfM1x4jBUTfPqpf8KKjhLm71rxjwpbtsyUFZk7wVg8sHLEEf4BYHPn6mdHwNi8/XafkyK7uroi+GyhwqusHPLBjjmG/fvffoE45xx2wgn+FNiVjRv9H7va2tg999gUAnGRc2qkV1k5hKQkfycxrMu6dYyWrYBqGjPGP3DyuONMNJv6Quw6zKuyf3//ly784wLkrMalJcZjrPQBWWs5WMQXK45BGiwpKUl9X4kMtm1jy5dbTqqHh3bNNVaXpqenV1VVRerBwoCXWEENZmZm6lMPHEBI6V+PwhSG2V8oYfv27Uxio8K8xUp5efkE49ffvDx/R8vYsQ4LASt79uxR/WCuoaenJ9GoqUaO1PXVxwG8xIpl0w6+yUsesniJlW8PvMpKWVlZmlnc7hzSCgrzFitiPe7bt+/4448PvyjVD+YCXGzgZFfkXCLMY6yYoL6eaXtEmKOw0N9TaYDyjCOCQ228rs7/HUWHzk5/4rhx/rDfAsoHcx+HWBk92t+TL6Klhd19t39ll9/+Vq2CEFV0d3ebpLa1+Y8IKnNy2O9/f2idQwsoVlyAeWwv4n/+x3/MzGS33WZPCQlKv3795Byx5yVW+mjalZUHP93ffrt+2mpvnHDCCRXa6voDBw7cvXu3m4/oErzEytdff61fUYejtNQ/C/K55/zntpQwrQNf2RXXUF9fP8SwQYT/q/BXX/nXoJozx2RxEDBk7PzXoFhxDVSPvUK/4mK/DwZXeM0a/z8dZsw4aGx6F6LiFddgXokjR7KVK22uCa40OeAlVkSsXbt2Ma2l09XFWlsPqiltsL1/zQNCe7vfV7bQYExiYrzKyqZNmw5+Ld6yxT9B4v77/efXXec//v3vBzOtW+dfj/K++3TXJgiI3hMHAy+xYt6T2NNzaFkwXQew+JMBihXpoKx95IGQkCKV+nr/kc5ZYEqxBaSlhMUDKwUF/qXAENgzbR1Qxg6eAzk5bPp04xXKM448hg/3j8ODr9XYyILZwZ5z09nZ2Uf3WtThSVb0Zv/99/2hImr24ov9fy5d2mcJHR0dSUlJYGXMmDF1dXU5kCqZ4CVW3nnnnVtodW8RtbXsN7/xf1BBGE98zJ17aMUQM4CJqqqqwsJCpcFcwIYNG0zWpti1y7/mAShBFU+b5k/ZuJF973t9liYtJcxbrJgD2gzm/dln/ee0NgVsDAX5TPMF5s0zvU7mQNKTrLS2th76Y9gw/zLftJwOH4vEV9ehr5O9wZmQkxLmUVb27dt3xRVXHPyjsJAFFkJyCO4WK1Ykgo4MCTcq/DayQtEJl5U2My0XW3iVFVfGPEqrxDzJCigxGXnU1MQ++MB/kpHhHy/Z1xqfcvJB8CQresAwvPoqfICDe0rU1LAXX/SPdzn33EObdwtQ1j7ygCpbtcpf+9dcc/B7cFGRv1Py88/ZAw+wn//80O63BoCVjIyMysrKUXztPTngGVZqa2uPOuookx/27vV3ulx4oV9WaG2qpCS/uECApk71jzY+5RTTAvnk7kg+dYjwDCvV1dXzTKP09evZqaf6LcoLL/gXBAP+f3tXAlxFla4PSyAkISEQkiCQsAUQFGSTTcAFBgQFwUFnVBSX0vGVS8SyRssqHcqNB09meL4adGAslhpgRmdgFKZwCIMIARXHIUhYEpZgiCEQskAWEpC8r/tPjie93b739u17OtyvUqm+3ae38/W/neU/PXsqqUOee06Z1v3ee3pWoqOji4uLuyP8lNW6eIYVU1RUKOMldu5URun9z/8oe6CyFi5UViZs104ZUKFDamrqd999x+2KcX6+sMKTrMASdOQLDKens5MnlUbipUsbcyFAevA3ebLSAGM0wKVNmzY8ZGGReMUpgJV0kEGAYf+//1MWvaWOSA54AWvXKgMqTSBzd6QnWWHiTIkuXZRWYdiPp576aa2CK1fYpk0KMUY9xISIZ+wMjCsROydNYl27KskMb75Z2VNZyY4eVai6917rqfjSEuMlVkyBmoX3BSUGMpgyAULJq2c+f0XmnhWCZ1jx7SkhmPdzlTtpifEMK46DS4yEU+6vRVbgGXMpSUxMPHPmTHifRw/PsJKbmzuYQneLZnxyzE6dUtqPe/dmPKZpDgQrommJ9HoFhbimBmDjCcSMNaakotW9UPiFF5QgRmc8oqOji4qKODESpqfwEiscxqygcokPAsQFvnKfPspiH82RlJS0Z8+eefPmhfIZg4InWdm3b9/o0aO1e0+fbpxD/F//pZDx/vuKo/y3v+lZIcjsH3uSFaZqIe2usrLG1aEfflj5/8MPbMkSZpTsUxx5FGElxEhOZqWlysbSpYqsrF+vbOuWj+KItIM5ANhkHzWYmtqY+5v4ABDe33+/vmBEVhyD7+pDgaeeUjY2blTmr/brp4zeg3+sQ1u1z5hTovfBGlQ48dQBwjOscFjV1xNPKP8feUQJXNq3t5klVML0315ihYuLsWd85QrLzDTYP3SowpOusZJkpWPHjsdpzLgOYRQXz7By5MgR3m9vOpn4q68M9mMnnOaFCzW7iZW25iNgwgg3nsmRj66ystIgiYsIBCtUxTNmKBMkPvlEcckeeEDJXPH558qoF2FC18CBA6urq9k17oMFT4zvK1RWKikNgVdfbexxefZZRa1NmaKM4Ssu5qyAiWHDhoEVn5TQTX3eOjY21t5L2IWM8msIsWr27NkzZ84cbYnCwsY1uy9cUBrB8vOV7WPHmJoKzHDRiQA8Y0OGGtdIdA6eYUWsvp/ShYhAFEkEzJ6ttBZDOJg6jvLLL5WgUljeALaEmo01MZC1TPCjLngBbrAyaNCg3NzcQX52FPoNfLDUDHPxovIHDBjAHntMabJ8+WUxlVsAUaTL/pgbrDiudo2B+qV1oSEcdXXKCMqbb1bG6m3YYLjmWtNJjaxI1Z7vBis8hA65w6MOUmVffKH4YzNnMvoaTCgJ5mE0FDq+6KQbrLiX+YEq6+uvFVZs9DA61Q5WVVX10ksvBX8dDk9ae6cuSOKbnp5+7ty5Tib5qEVoRCR0/ZieiVd27NjxMoy2o5B2soRnZMU4MYUGJE/vvKNEJ/HxZqXatGkTHx8PtdOxY0eNCBq2H5tdJ3QOgmdaXHygtlYZWExpQeEf3367kj3EZGV72LnevXsXFRURKxI2unhGVjjy8vLu1/RlIaR/8UWWm/vTng8/VDJOvv5648hjE3BKIDd27Aoz6XpJS0tzdrqFS56xs+LSURzoVV+vBIlECSWpOHGC7dqlJHd59VUlgjHPf2QoKA0C+B4HH94O3GClb9++69at+/nPf+7UBZuNOQYf+/crG3PmsF/9StlAJX76KXvjDWUa2NatSueKCXwOcxGJEbkJNU9usBITE+Pga2gvheiEqbPu+Pgu1PK0acoE4rIyOAlmrDhoUYqLiydMmODIpQjesytaUM3iv9h/BR/MV3dWAGNczMQlOjo6zmhif8Dwvg82dKjyH5H8Z5/9JBbQaZQTlHpcjMBHGwf/CDY9BfvwfovLjTcqE1ZPnVL8LlqlOC+vMYkbXOQZMyyeilhJSEgoKSnp0aOHYTHNJ+XO8BeXWAnyTU6fPj1z5kzjYzEx7L//mz3/vNK5Ii6ajk/hpZeUnhVz8Ni+Tp0ALk+zsUt2pby8PJh3rqmp6W+ui+DksWXLlMn2sO1M5QPSA4bMLXCHDh3wSJCPVk1T7n0+npucucEKKnT16tUrV6506oIGI48gE0uWNNoShPSIUSyt/XXXXbd9+3abA8B9aq3q6mrvWXtHwOsuNze3t2ZEZGEhe/ttJTUr7UfwSB0tNq5p0Q6mJ8MsrqyqqnI2P49nWBGBAOinH4jtX3mlcfbwsWPK/9deY3/6k0X/owiL8N6wfMux9o7AdA5xaalCCWr2iScaXS+ITna2kjHEFyRslyS4x0qQn5hpDRYVKf+hsh5/vHFcy+bNjRuWoDmr1krMJhx3/V1iZcaMGUVFRSFMjnb+vLJy56FDjT+3bGnczshQhrmYg1ixmMxvZkvEn6bzNAOFS6wMGDCARpCGCrW1LCvrp5/HjzfmATcfby8KinU7PLclmrZkDriXK1asCPzhdfBMD7EpEhLYmDGmRynaNwEflo8oVX/U5jOHooPZG3aloKCAp56q0yRiQ3T53nvGp12+rOQ/NIem395+97C43/HhrMw1VlCnp06dusFkOq9PICDo1q2b73JUWRUVSuwChZaTo4T9//u/+oIJCQkHDhyYPHmy2YwviwlgoR4MxlxjBR9UMFOqYI25p2R6nZoaZRwFsHMn48sbmLSDgZW8vDx9Y76+3jV79GzV19c7OxiMucZKkJ3E4rjLw4cPN+tiAklbtyqjWA8c+GmBD6Zman30UYumMGbSF2lTj/GdSb7SWQcA91jhLYABxG5WI+cPH1bajAmU5PDOO5XUIYghjCbeWVxZHrjESkpKyqZNm7RjUxwEOHjoIfb0040/7dU1lxXDBDv6vnpDzxjRqOMepkusJCcnB/PoVl80HUIYuGaNklMauO02xfuClPi6I2fF32Z88SfsirOd9sw1Vhxsk9DW4PDhiOKUSSpffdW4bCetQwzX6JVXlMz5kyZZXM2sJd9sdIs78Ea8IkLbvAG+hw5V/qC+Nm1S9mzcqLRXQnp27VKExpwVjQ9mR2L0ZZztWSG4xErPnj2XLVv229/+NsjrWFUc6KHJkvfcozS3fP452769MQuSCUhQUK3w63wO9zJzjkPRkuQSKx3s9XaY4fTp0wMt206aAfRkZDS2S164YF22VfMx+Zohk3aGT5aUlAQcHZvBG/0rhYWF02wsAakFBCUx0ewgTHRFRYVf3cOGGswgJ1bQcI+VESNGoHL5AIbAgHOzs7Nnz54d/POkpaVRk1oAzyNyU8NXQXQO7rEyceLEgF9ArLj9+/fHx8cH7zvw9gJrH8xiD2HDhg3ree4rh+AeK0FG0VbhfUDgzrphvz3TdaswIZAM/u7WcI8VuGEFBQUZQjaC8KJv375FRUWiRjVsErbm4PLly6NGjXL82dxjpXv37sFn4oIzdttttznytZJbaE2JCENBQWBvvIJScHDVBwte/GGZevXq5QgruAhPquezpF8CFDzcY4XmFgXmPulbCYN/Ht6AbWbtNcJheFN4cY4PyGduskItE/SewVh+qHKnNFh5efl1ahLXxMRESGH7ptmtZg6YXolBg/kR3tqGqxqsXOyVCgjnzp2LjY11hJXU1NTPP/+cqeKSlJTEWXG/LVIPV32wDz/8cPny5QGc++67777xxhtMbd5A9OeUBtOoL0P7ofePRcB/STGfDRsw3GOFfJ6AKzTIljQLGHaxaDgwe2yoUx95FwOC2+1gUBTtfPXaWsCn/+rvpcxGfxveVC8uIZrG5iorCxYsQMCRkJAQjLV31gcLoJi4Jz8/H5o5+IfRwO14JcgrXLlyxcE2D71pYSa9kBY3DYVqdZUVSElBQQFfcshfoF5o2EOIZMUsOjELWRwf9M3hKisZGRkXL14Mpk4NlXvAl6IN6wEVGkrEYpcuXZo6dWrwT6KHq6wgkDx27JhUrPgcSiFuaIiBrHQ0WTosSLjKSnp6+o4dO1jzsZB+wXEfjOmI0UcnZjeFPzl8+PDgn0QPV1mBH1lRURFwneLEqKioUPhgcNarq6sTExPNohYzYroIWd4dhKus9OvXb9WqVR988EHAV4iJiSktLXWKFe6DQREhSjez6poIn+8vLy+/2TL/WMBwlRU+J8EvDZaXl/e4mvgLZ3Xv3v3s2bNOecaaBxNhSIPmvtHR0c1mMzsHtzXYo48+ilr2yzm+evVqojpUBZVCzqgjrJw8eRIBoPWYfIuonimzl0tDMSCfud/iQhk9/RIXUbHQwH6+B362X16QWB4X4W0/hj2SGlnRi05JSYnvBKUBwW1ZSUtLQyDpV858scoQ21Ounvr6+o0bN+7du3fx4sW8cg1lSOT+L3/5C4h58MEHxW/ccESrhhj9lRHPhm5KtNuswDAEHEjirJSUlJycnEOHDm3bti05OXnRokVt27a1XmRdvBf0J4h88803n3zyyaysLMM8SnpTzzfEQ/gsRo4cGcBb2IHbrKSmpv7zn//0l5VWTZmJwMELL7wASsaNGzds2DAm5KzwqQ8pgB87diyo3bdv35gxYyC4ZWVlZrG9GR8EWLh485TJQcJtu9K1a9cLFy7464YRQADqok+fPvPnz8eGfWo181F7qYAK0o8a1KgsPTF8D84dMWKEX89vH26zAlfyGOXA8T/CJ1b8De+5HIh+uXgF62nEZkErLFwo5nQT3GalR48emzdvDsCukFtM+oorNAtSRRsuVnqrpvwgZs9gGKDoneO6uro+lon6gkF4xuSfP38+gA+NiBFrR/zexSoTf+q3NUIgcqaXDzNZgY0MUQjJwsLKiy++iPgLJtem+uL2/KqKBgGseZ3qfVy9+tJcnPZT0hBNEkU9fyJyc3ND0QtJCAMrnTp18itk4TaZs8KEONRMXFhzSsxiEYK4lqdGWYm34zup8y10AzzCwAr44CGLHYN/8uTJ0aNHN6iBvUgMay4iGg0mHjU042IBs0BSb04ICFYQivr53n4gDKxAdyHg4B+7/RPNNJiZiBjCbG6qxSl6YmDqQzEMjCMMrCBkqaystKgFDXg9cs/Y0OAzndCY/dSzqDH4GjCdBoOsjB8/3v9Xt4swsAIj+bvf/e4dyoRjG1yDGWoVQyVm9lNvV8S76PcY7mxpskJGEjY8KirKpgajOqV4RcOKtVERT+c/RVb0k/DMBEV8nnbt2oViyCRHeOIVOMeFhYU225FES6BpyWc2+GA6JSZCtG16S2OmKvfu3Rs6t5iFixU4x+fOnWP+NLpYaDDDarW2MRroryBuaG5HPW+hc4tZuFiBc1xSUmLT4KMWEE8YCgrBUBQs+NBrMKajQbMh3u7SpUuPWeZ9DR7hYSUuLu7AgQM2WRF9J96EZcfa04aeM41AWPd66bmBWxyKzAciwsNKr169tm7dapMVgigrFuLCzG2J3mwY3kVDg15c4Bbfcccd9p88AISHlaSkpC+++MKv9TVEu8J0dWpTd2kKcMAb1AxoamgOsXCcCl+vGBTCw0rnzp3//e9/G371ZtBYe/1Rvm1h/A1PwaHY2Ni8vDxm6XeJCGEScxVhy64Dg5mfn29nCNLRo0dpjr3Z92sxdMjCZjDzSheP6j+CU6dOhWjAEUfYWOnbty/cMDhjDb6c48rKSoRsmnZJEfa1mRkMW1xYcz1GJeEQnjx5MkQDjjjCxsrAgQP9HZvqrKxYE2xmVOAW/4rWCg0lwsZKnz591qxZc++999osb2ZRmD1ZYSampaG5cyzu1AgNHYVbHPCsKPsIGytQzceOHbMeysV0zS3WsT0vaXhIY070yk1v5/VShUiFEieEFGFjpUePHp9++ilVhLXS16t4jXDYlBXmy7rwUwylhHDlyhXH8xnqEc4Mh3DD4F8NpcVRfcGwF5JZurz6AmYSYNj1YvgFnD59OtQOGAsvK3DD7LdRmsmK3tJYKDRmKUlmN+LF4ICdOHEi1A4YCy8r3A2zo1g0FiUwWWHmbY76Q/ovwIV2SUI4WYEbtnr16vvuu89nSQtdb2bb7RcQR1Mwcy3H1J66AQMG+Hza4BFOVqCgj9PqW+bgkqRpbjGUFUONZFbj+vLixQ0VZuvWrfv16+ffSwaEcLLilxvmiKwwG61kZuqLqay44ICxsGeZnjVrVl5e3vXXX++zpGbMUYMu+mM2ZIUZtWsRkpOTa2trqXtNLyWEkpISFxwwFnZW+vfvDzcMrPgrLnynWMZfWRGvhtgQrPCEf0yn7uCAIex1wQFjYWdlzJgxZ86csaaEVmHXD2dl9mSFmTSo6AsYGhVeBg6Y4+t3mSHMrKSkpPz1r3+dO3euRZk//vGP77//PsI3a6PCzEN3Q7YM6bEwKgkJCWlpaVYv4xzCzEp6ejrsitk3zqG39vwUnz4Ysy1SGsWl4QYXcaEFjBBmVuCGbdmyBXEAFLqFErMYNWmmjqzLMJ3ZaDCCWL5NmzbuOGAs7KwAmZmZhYWFZm6Y2EKllxU75l1fTGRCf64ZMR9//PGaNWv8erWAEX5WBg0adPDgwYEDBzaY23yzmgpGZYk7zaw9LwBTDyc+pCPzRISfFSjrb775xtq0NDQfdmRmV8Tymj0WHS0EcbKknpXExMSbbrrJr/cKBuFnpXfv3h999JE1K0SJ4bAjixOtHQFD+6RXlXQ0NjY2FDm+zRB+VmBRVq9e/Yc//MGOBmMm7YY2Jcbwsvq76GUFAWboZgzrEX5WUKGPPPKIdbuLXn1pKLQpMWJhM2NjyMqf//zn3//+9/ZfKkiEnxVgyJAhBQUFFqw0+JojQfBXYkTjJMqi5kY4OmrUKHfaWghSsAKDn5+fP23aNDMlZigrzHZ4yKHxtTRnmQlKSkqKm0aFScIKZMV6MDgll9YHkn4pLqZzE/ilDFnnheEQjxkzJrBXCwxSsAI3jAy+/tCPP/44ffr0KwIozre+oM2xLLgOLnj58uX6+vqkpCRa2YUg3qK8vNxNU88kYQUf41133fX999+DnjbN16hF/f7jH/+4cOHCRRWVlZV+ZTvSg8+RpNqvq6urqKjAZc+ePQtNdVUAlY+Pjz969Kg73SocUrACwJyeOnWql27NLlTi1KlTv/32206dOlVXV1dVVVkMorSA2cBJBO24Jhzf8+fPx8XFcUHh14eUrFu3rkePHsG8nb+QhZVBgwZ9/fXXI0eObNu2reZzzszMXLBgwdNPPw1ZwXcdGCscmineJCtHjhxB7UNMocpopjKXldTUVNe6VThkYeX2229/6623Zs+ejQ8WtSPqd/g/v/71r+fPn3/fffdB9VN9oQz4q6mpAVWsaZwKtFBubq542e7du6elpXGlFBMTA21JWViIXdBQVFTUrVs3+OXYJhvDlw6DTjt27Nidd97pcm3IwgqigXvvvXft2rX4T6ZFJAZV9tlnn6HGocR4FaPuoqKioPFhsX9UgcJQdNxhA6CdQBsdwv+ysjIIBwow1Y+gMhkZGe3bt4cqAx/coWDqBLApU6a8++67b7/9tsu1IQsrTJ2E/4tf/AKVMnbsWH0DPmoKYQ0lDaH/YAX/edZWUkelpaW8M4b+g2NcDSVbqauq0SlMZYUD5OFcTfKxu+++G88DU+9aUzGHRKzg5Tds2PD6668vWbLkxhtvhFbhK8+L3PD/3EvmokDVrQk+xB4zXp419aQZzuoD/fDKli9fDko0ScPcgUSsMJWYxYsXZ2dn79y589VXX33ssce6dOmCWiN6NHVNZIiVy1m5KkwA5xLAGeUJxEUy4AH37NkTSgy3hoXHrSdMmOC+lBDkYoUwXsULL7wAh/jvf/87NPujjz6KmuImQSMEelZE/jh54k5+L7gMZIogFvAFwAT8PZf9YD1kZIWA75ToWbhwIaps9+7dWVlZIOnhhx+GeYD0FBQUREdHiwyZaTCRBlQ9lFKpivz8/Hbt2iFUGqnCzfZHa8jLCgfouUnFM888g3CvsLDw4MGDiDA6duy4cuVKf682a9YsyBycKwQocJrlYUKEB1gRAYb6q6CfK1asCO/zhAgeY+UaQYQVGRFhRUZEWJEREVZkRIQVGRFhRUZEWJEREVZkRIQVGRFhRUZEWJEREVZkRIQVGRFhRUZEWJEREVZkRIQVGRFhRUZEWJEREVZkhKus7NmzJycnh8YQt27dGhv4T+ua8vklZqkhLX7yneJ+/hO30B/l0Aza4xfXpBHTjHqlaxJopLI4OPaqbukew22+wWdl4GdCQsIvf/lLV1nZuHFjfn7+gAEDiIw2bdpERUW1b9++tQqm1kVmZuayZcuYUS2z5nyIBVo1gW+3bgLuwr8A8SK8uplQQa0E0CPR4D9e9Q3qfFoaUU6n1NXV1au4fPkyDennMzHo4vy/OHyQD2PXjIQ+fvz4Lbfc4ioreJOuXbumpaW1UQFK2rVrFxMTw1mhF6DlvFvpoCGA1zIHp5YO8bvQRqvm6xNqPn/+/bYSVi/GWVTLxArNwWBNgs7UnBXYADGXm0DEiNcXR6yLezgrfIV4/K+srGQua7AOHTrs3r27tLSUKo4qC8TwSsfrTZo0ifIN6D9w2uYQZ1DqBxDz60MoRdbFMfkoz0WKNc1fpdonAigNJRNSlojfdU1NTVVV1fTp0x2son79+iUlJblt7adMmXLTTTdRZbVT0bFjR/qQmbrUSnZ2NhPqlOsfvs3/80VAxaHG/Eb8+pDFtiqYutY2qhvcs6ZZRXQdOoqLoACO1tbWXrp0CQVwLp+Vwdmi+WbA2bNnS0pKFi9e7HgtRXwwGRFhRUa4ysr48eOnTp3q5h1DjbfeeisUl3WVlZ/97GcNuhnZsA3wmMkMwGDAtERHR5OlEWdnXW2aOkw2CcYAxVBenCZZXV3NVONB9pycAm7tuXmAF8vULCQ0WZL7GuQO0TRiAJeFzeNW5ODBg6+88oo7E/IiGkxGSM2KJsK4diA1K3Zg2I7idcjOSousdJ+QnZXwIlz60zOsiC1ULR6eYYXZzindAuAlVkKBBntrvbmMa50VOeEBVhy0JRKKhSGkZuXaMe8aSM2KfXhFCGyihbDSwhBhRUbIy8o1a1SYzKyYgQ9ACfeDhBDeY+VaQItipcVovBbFSouB1KyIg33D+yQuQ2pWrlm0TFa87qd5nhXvVr0FPM8Ka4nEtARWzCBnj5YdtGRWvIsIKzIiwoqM8DYrLbVd2dustFREWJERUrPiUb82eEjBCp8BDBpoimnr1q0vXLjQSl0ljc+AZk2zivhEXporxGcV0UR3Wu+LrkaTg/lEZH41Zr46NOUCoClIYakNJgkrVK319fWoi9jYWJrrfeDAgcrKSqomPhO8tQA+85ggpjQQJ4PTXC/NpH3N3Zmw+FqHDh3wANigWfR8Hnd0dLRb9SEBK3PmzMnLy+vdu7eYUALbnTt3Li4uZk3ZCERKzLIgEDT5JTivnBXxP0HMSVBbW9vQtHA0n8OPu7///vshmgWpR/hZee655958801wQyIC+UB1JCYm4ic+8+rqas6KJveHJgMIhz5TAmeIb/OzysvLIaN8zTVNjg+6IC4CdfrSSy+5ttxU+FmZNGnS/v37165dO3bs2JSUlM8+++z8+fNlZWVz586NiYmpqalhakoDmqRKi+FqhIbpPn9OG01n1SS14IX37t27b9++bt26YWPJkiWXLl0i+cD/uLg4/ESxLl26/PDDD0eOHFm/fr1rdRJ+VoDnn39+5MiRq1atWrp0KX7OnDkzJydnx44d//nPf0J63+uvv37w4MH4FMCK2RLQs2bNevjhh19//XU3146UghXWtEbkihUrsrOzFy1adN11102cOPGee+7ZtWvXDTfc0KdPH9JvZOHJ3dKkryHbwHTJpVo1XwEcgBxkZWXh4hDKb7/9FkrylltugchCRKqqqiAiuMuJEyfAxzPPPBOW2pCFFQ58v5s3b548eXJpaSmsS//+/aFkwAqqnkw3txAc/ra7wIQcOnQoMzMT4giyYcmgpmgZdUrxgg3Q9pvf/MbZV7MP6ViBRZ06dSo+Z2jzvn37Qr0UFRXhc46Pj2dNsQW325wMv4iBTHTt2hUXPH78+JAhQ2AzBg0a1KCuqk4XOX36NFO/j1C8oB1IxwowZsyY/Pz8o0ePQrGgmmBysI3/omoiMx7Y9SsqKnALbHz11Vfjxo2DG4ZYpE4FUyNNeOrTpk0L4wKfMrIyYsQIWHuIC3QLlBhCmX/9619ghQk2AwqH8n2I4iJexKwjEvthM4YPH/7999+DG8gNJObBBx+EOMJW4SiMDQ6ZGX93ICMrqLKZKmBaEhISQA/q6+zZs3BhecOMxrSYQU8V/u/cuRPh0cGDB2NjYxGIwJuACw6JoTJw0wcOHDhs2DDH38s+ZGQFtgQKBDUF00J2HnV0+PBhsMKahMCaFdHGiA4YNkBDUlISjMq5c+fACsQRNobsPApcvHgRlmbLli1hNCpMTlYQLY4ePRoml5sW8AF3+bbbbmulJkISKfHXAYNRufnmm7FB60uDmx49etTW1pKVys3Nhaq8++67w7tqtIysMNW0wBTDqCDIh9sKa3znnXfCGUMNciXGCxsSY9YLgAuCFZRHiApnD8RDg4ESEhQ4yrjFHXfcEcJ3swF5Wdm6dSsCPZgTfLaQD8SVX3755QMPPED+KykxHjZqiDGjBGW+++67J554Arb95MmT7du3B9MUljLVIYaUwNTPnTvXndc0g6SsgIMZM2ZARAoLC2F7UZs9e/bcvn07uUm8I4QaEIkSMybE2B5GJTU1FeYEl504cSJ2FhcXw52rqamBEgND6enpb7zxxvLly918WT0kZQUYO3Ys4obs7Oxbb72VqS24FLgMHjyY2hB99lTqC6DqYbFwOgiAoIAM/MSVIX8wMFCSMP6QJDebvAwhLyuw7bt37wY3UPdwmUADPuSNGzci7kNIgZ/4xknzcLRqSlRIP0XNRv9R9ZMnTwY3Z86cQdVDdGDwL6nIysqC4oLoTJgwwfV31UJeViAZMC0PPfQQ7DPqDnvwH04z7AHsP/ig9nm9UdGDH0UsAlHABY8dOwZVBomBNoNPjLhy9uzZ4AlBzKxZs9x4PUvIywrcIdh2/Efs3b9/f0rPiTACYT8qDjXL1HYXMbO0NSBzYAJiB4FA7fft2xeiM2jQIBCMW+CauMXHH3+8Zs2aUL6WLcjLClNNy6FDhxCKT58+new8bP7ChQvvuususAXzwAMXO84x1BRFKlBc5IDB5sMthtMFshMSEiQxKkxyVkaNGoUwe/z48aWlpVBf+JZBA2xyfn4+ahPWBfEmWX4KLXnmfO460ygZ6oDBRW6//Xb8LCkpQUQCxQXrgjLwlR955BHQjJ8yGBUmOStkWlBlqC/YElJiAwYM+OSTT7CByiVWsC2OX6GftGAFeKJ+X2wcOHDg2WefxSGYk5iYGEhG7969IYvdunVLSkpCebh8iJDC+8oEqVlBVYIS1DJF4Kg4fNqwDd988839999P4SRvQgZD3AdDMcQ6NIiJGoNxLmxJYmIivGHYFUgeRKdTp044CtPC1J6u9evXr1u3LszvrEJqVgD4wXv37v36669nzpzJhEFf+Ikah22gYrS6DrFCK0XExcWBA3BTUVEBZcUlCVeAlPTp0+fIkSPw6H744QcUY6rVCW/rvQjZWYHBX7Vq1aRJk+AvofqodRLuEyy2X9fB6U8++SQJFmimMKhfv35gBdoMLKIAdYXJANlZufHGG1GJ8+bNg9qBaWHqxw7TwrtDOCy6ucQNiA4MCRytffv2DR06lKnuNeQMWhGOeGhfxjZkZwXIzMyEuwUvFgw1NI0q9vci3D2D45Ceng5zAvtEi+EwdcGDDRs2uDniyxoeYAXx3csvvwyPC9qGlvwSO7J8toYRiBWU/+KLLzp37lxQUIDIFARDE0Judu3a9d5774X0LfyCB1i59dZbofGXLVv26aefIuBIS0vjq3vwMmYtLg3N0yGg9nERBKGbN2+eMWMGjoIe6EbE9itXrnThXWzCA6wA77zzzsSJExHV8+YQSA98WVQ3TIK47JoeRAyU1QoV2N62bdv8+fOTk5Nra2vxc8iQIYsWLQpv56MG3mAFSmbOnDmIKJ966qmMjAzEGTRvQTNMUgNRuSFOzMrKgr4qKyuDS409MC10brgGSFrAG6wQoLvOnj0Ld9ZnSQ1VPLrks5NY04p3oXjO4OElVuA7IT5nutlZ1meJpoV6Zfgp8JKnTZsWwicOFF5iRTOGSL9f3Kn3zXjXsviTem5kg5dYoeZ6XrN+DTgi6BmNjY117Pmcg5dYQQ1eunRJQ4wdhrj6ahAWsQ2AVNfgJVZuuOEGeMZ2bAlB043PdIEn/DEKS2WDl1jh0DRt+SzGf4pSgv91dXW9evUK1VMGAY+xgjDFvv7hMiE242u6+qOiokLwmMHCY6yIRgXBII1E5YfsnOvvuOSwwEusID7PycmZN28eZ4WaTAyhkQ9m5BlDg1GcLxu8xErnzp2PHj2qqVxm25uis8AQTwVSXFxMo15kg5dY4SAaYBJqamr8cnPF2F5mPeY9Vris8E571jyS16QCYc3jFZEM3uslGyR9LDMgZLl48SJvJvErztd7xiKvUsFjrIwbN+7ChQs0QVJzyKYPJnbGHD58GB6E808ZNDzGCoEIgMSUlJSYlRF9MLMGtBMnTkjV2cXhMVY0Mx/MWl/MdmrODe2zBgGPsULhhdh5xWw0TYqdK6F+QkfgMVYGDhx46tSpjIwMVHFMTAzzM1gRpYRyXMkJj7FC3SENQjYXOxA9Y76zurr6oYceCsEzOgCPsQILz796bsOZkakQrT0THDDxlEi84iSoZjVNWGaqzFBQJIfHWImLiysrKxNZMaxuUVAamrq5uI/Ay0dkxRn06tWL0ulaFzOMMRuaD38tLi4ePny484/oBDzGChNGDNOXbkcvaTxjfoqcQymYF1nh1p5PK/UZr7DmnjGHtOGL91jR+FH2A3Vehm/IORiMeY6Vnj17rl+//oEHHjC0HHxbjOf5UZqZx4mEfYLv4NaD+wePsUJai9dsQkICH8Qtwszai3vKy8vlHODCPMcKhx1boikvxp5MYlPPPMqK+OH764PZzzASRniPlSlTppSWllJ6YxiGqqoqn3LT0DRHQj+aUk54jxUYA8rcSQnabbphDcLqLLRny5YtH330kQsPHAC8x0r79u31ptui0YVDH53IkEjHEN5jRdRC7dq18ykimg0W0WAhAs2XYIKjbFFY0zTpCXiPlbFjx+7fv9/f8F4UGqCmpmbw4MEuPG1g8B4r3K7Yz8tO5WmhENqD2HPUqFGhfMyg4D1WRJg1ZGmGHTGjuUX2O5jdhydZoa9e1GA+1Zde0bm50qC/8B4rKSkpiCL1PhWvd83Ka2LSMF64vr7e9Qf3A95jpWvXrhcvXuStkxYlRfWlEabz589LkmLSEN5jhWA//tD3etH/Tp06hfgZA4cnWdGH96Lu0oMKa7qHZYYnWYEG49sIJHkzsJ4b3nRPiVtdfs6A4T1W+vfvv2nTpscff5ypBERFRdEiqBYQHYEGdQHq8vJyeA1uPG5A8B4rBB5I8p/iIc0212C0AZ/48uXL8Bpcfmb78CorHJAVmkkskqFfyYg0mMaHlhZeZaWioiIpKQnhJC3HQqqMch5CoSEcAVWUwR0/6+rqICgohgKQEkojHu43sIInWVmwYMGJEyfi4+PFfkb8pyxslJWSNQ3a/7E5UKZfv37bt2/v2bNnmF/DHJ5kZc6cOa+99lr37t1hIfjIfM7KVRVcR3HOSFawkZOTs3TpUmm7vJhHWRk/fvzs2bPXrl2L+Dw5OZk1mQrSYHwJbyrMScL/mpoaWqx+586d4XwBX/AkK0xN4QnXdsWKFdu2bbN/1ogRI+bPn//BBx/ILCjMu6wAc1WE+ylCAg+z0oIRYUVGRFiRERFWZESEFRkRYUVGRFiRERFWZESEFRkRYUVGRFiRERFWZESEFRkRYUVGRFiRERFWZESEFRkRYUVGRFiRERFWZESEFRkRYUVG/D+BZowvUlutFwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Bild 2" align="left" hspace="12" width="71" height="752" border="0">


7Gerade Verbindung mit Pfeil 30Gerade Verbindung mit Pfeil 30)Šípka naznačujúca zvolenú dávku


8)Čísla označujúce dávku určenú na injekciu (1-10 mg)9)Dieliky (v mg) na náplni označujúce celkové množstvo apomorfínu v pere.

Gerade Verbindung mit Pfeil 26


4)Membrána

Gerade Verbindung mit Pfeil 22

10)Ihla*

Gerade Verbindung mit Pfeil 18

6)Chránič ihly*

Gerade Verbindung mit Pfeil 20
3)Vonkajší ochranný obal pera


Gerade Verbindung mit Pfeil 40

2Gerade Verbindung mit Pfeil 39)Ihla v uzavretom obale* obsahuje

10)ihlu,

6)chránič ihly,

5)ochranný kužeľ*Toto balenie NEOBSAHUJE ihly na použitie s perom.

Nepoužívajte ihly dlhšie než 12 mm (½”) a tenšie než 0,33 mm (29 G). Ihly do pera odporúčané na použitie s inzulínovými perami sú kompatibilné s APO-go®perom.DÔLEŽITÉ:Neťahajte za červený prepínač dávky (pozri 1) skôr, ako ste nastavili dávku (pozri Nastavenie správnej dávky)


Ako pripojiť ihlu

 1. Pred použitím pera APO-go budete potrebovať niekoľko chirurgických utierok a jednu ihlu s ochranným kužeľom (pozri 2).


 1. Pero vyberte z ochrannej schránky a odstráňte vonkajšieho puzdro (pozri 3).moR3uZRqEFCCWEZ7g7MzxyMHs+VXeQvp1y/tZttJA5ng4OQ1EcDCoIsGGptOzidCy0hwpAGVGmfE8ygoIMX2MqQosOLtwQ3roZvpalEnY621SK6KerGpyvlGlAotH0S5xnJJHSpy0/hIQhTFFX2e/mKBGufYvUVJ9JepICxzlG9vVurborl3WYfb7DOpojdUAJ743JSTrBCf+m7c9fef9BoShWvkTA9PjEHXmWbw+RVZLSJ+cZjzuejELJ47jTgJWPT/YEPqot96vqbMI93xjcjGkm/1pkvbNoiHd8orjWHYdmaezaeQ7jhdmqr4bwYyDapM9mPa8nzW58AJz6oAadOPDg4nvO0YbaxZ7QGtqoSnvBqfTrvUxDycX7nJ3iheiX913A533k5hae4WjZ/pwoMG5N8fn0SSEMvfZyNwD2+y36NUePGGp5oF4zoSaMjYkVNtM7I95bCSFomY08IOwaJsGSJMQKaOEkA246s0Lh2RlJRBYGDwqc/L5CVyFTZqliQMiQ1L3gBPXXY67n74dt3qq39069frPvu/D7i7SrcMlKMLjve9hkEkQeK6PEIQ+rDJpmnBRuqyP3wgGlqqNt5ryYWUWTIKR6gF9fVDrFEieXX0XPKyiAFEmJFwFLlkFQEoQhBgQAvkECJfQzoOmQOZ92EAEAl0RBYfR+RghKPZHfHUBE0oCSjaQe4T8muLzSCmLXCfYrClZE/1AIYYlnWW7csdFTz+bYqklJZZX18GKrABnDyXmI/aQRA9QiWGFKaANaQg0r8IoVPT5Snh+ILtJsXreJNH61wWE0G3k3sY2+FonEFRGaocP+06rYfPRv0SGh2ua8crgH2Y/X+vz1OvZD1oWN98DqiEQMA2B78A0oiLwD0nSgHRGDyCehwjp08KUkpTE0oylScoKeBIMKWNJci+/6adpKSHsMlobmuTe/GqCr/mJAghpnHVya89T89urgIQPIJmb2+/DcP73+XwJuMNGTdKwBtXChESPRClQB0qWwAUgE0QIQny490mWZGmWgOFhJkkTiAzJfgj/AtPIiIUmQFzJgBFrIlmKZL1MoO4Bqx6Qjx0LlbJ40lBiLpUQdxTS+72+vYpAkQGxV7PtarV8tQGa1kgTZQCgyDFusBlVZqH33GtKRgA0NIT2LE0ziNAJaUszloU2HyQv8BlkjQrd3hi9MQhpD+FKUh1Ka1ELa+f95rffRXG8Xq9Xr5cxIg1ZsElGWFGwXQ668wHVKJbKBBg/roEipFPabYzGjTVrPXOEyrUCbkcRqiLKi2VJSPT3tQwwh1IC5QeIeuiJ0PRVEAJVS7TvFYotkvoPdMXGjkJKiuwOKdCziWPlkADfJKG7PE/zskCugwYVoEY5EoiUMdUKZRhLckE6KE4wvqnfKD6oCAXLkqERcAexlUGFYDF6IgwD0O5XikWJxpemHEWgpyuQWuATS1Kvrq8iznlCCQ68nt8st8skyWEt4jzL8jwHC8mgmKcs0wQCZElSMPoBJZbRAE7D90mC/alh92EQQ2sERuI4ZkZoSjpbrANpGlIyRCu6AtqkeDyLkYGATlJkoElguQWiAQMRP5TeT0tqd3N9tf4XSCYmMYhheUPnN+9YwjNWVVWRZA2kQBeQp4JMqgreaR57Z2deuLnws7RIilgS1PBVkoTSIiw5BcCjPLhwJ+dnF84Dr4CVOxl5jmmlCqJ482Yr8krsKi52vMozzvJC8heNI44CSVQjKYGSktYRM8A9mW+fbrYxEJWIqgLJ5EpgZc5z+J6j7KAM1Qkv8JV7L1xCYe/keCDPnEkJhVo5GNTIQCHhaSYHQLlDQQ5Vyjx5QZbBEw0vXTfmu7zKU44aApNmWZml5dOb+WJ2N893T/PtbrddzN+9TcE20AmlSBIqrjydtzb1t9uXH8ADJx+oVDie70qeZCipHQdJIa+AfRVwhxWpzmIAPgHXuOuEuDIU/tIJUQ9goXtQazY4LpYp6bK4AhZBhOWSYwZLOIiAIarKDeQO8BAuo4uAl/OP87fvftq+T7fz9/Mf07fp3fzuLTyL+d2Pd4v3t/O72zsgt8hxsQAb/wBERT1JgaMQNUcnBVtWdU4DeecM5gRGyFkFbmYr8BS1aCGPU0g9d6o26yKQZ7CKreVlBJW2kqCbAdEmzN6z2RupzFnqY4FPYMDt+8V2C9Qs2Mc3Py3ezu/4/O7N9h93i6enu3dvgKD5+9vFLkNJgag+oE8GkwuEuUt/ffvDGpDh4AqQnF8W2wVsbhRROcu5JEieFIvUQgZLcOhHUvDwkPkXUFHhohArlw9WjcoFNpEkQ1K60sadysKxPjiijhwCQhRP7z+WT0//fvr47ulp8UsGRIBpzd/Mi/n8KZ0XWUrRTFO1zMRRSExJ1a9mV3gI5HmC++Jy8X778xZZXoBsgCjRbULS3DxUgNpzei4kk7H26Dsc7/VwxYrBi30ASeWVNPiqTE0izLMIvsNLffzgjy7kUsfnOzS4goPZgqMrKGAub6iyosh5WWQCBmUwOFqkdMYklGew9jYJJIVHKWgHqid2i09iIdUSdqagcZXB1UqdBsD7FDgBOKAzVvsBU0fwJXUOUlLSLcfghT+AnNF7ge2nzTC9HaiEcKKO1rnHLpFFB8c9AIDBCoi8OoiDzu54qXxxkUqPDK4VzDYtE0ZjHGn/Ut9RzGd/lRrP8UJHiOOh3kuBsN1AY9CiwD7SVEvPD0ABPSrXiOBBnAs8ucJ2ARWDgXsnyltCklpy6h1k0/OQAL+OXlG7SmbWtU8fjs19XXtiRmwlZ02bQqJEtUPLqfa/fvxZHSgZE/r0gLBD9hSsyLvpKFgAKEtdE3L0vZpOkDWUwRoilS7PmzWuTNKe1tXNkVjO5DA6CQUndXhxVKgGztgZcXiG1lBl6jqx9X43t1eSKHVPIcDd/PNQS0vicCTLwNg5rNopYipsnBwqueqw0nO8Yy03lYcHmsk1Ue4lWIF72yRjrJPLSGbp1tx3XG9y3npJ6nQH66N97WOmgkuFLA9K+K2kXl3fKN9USdLq/eJTjzknYKput45Tx3U2yG/UgCpkXELFDdj9xnWuswTvuZlSQxTMGVxedEjh8sYr3NrYnG6933Z2lSqiRHXIwefxQyXG7z0MUqEZasixo3zjgDkfstFuRylnGBhxQYLlygtVlawS8YvEGl3GiY/eQXoK1aFAGjJIM8zCTEc1WXddqiQFteXVS+W+khSn20F/3BcNkNPWxfOs3OH+xV3anx0qUCjjvEBXhthDctCvA/Au5uDkqgOvyRlvJ6n1vaO4dx8r3U26Qr1gWrJp+qiO3W1S+pqiR093ZkPO03Qn2SvVp8zUNjaTE3BxrKkrWiSUoEapeRaE32bJRWbwx1OrY+qHI70semwwbmgFSigT/evuo4Bt4C6TO2aY5Fib147Cbc1EObFTv4Kc9FhIiYHz9AVrFO/SrVPt04nPTvQ9tsMbM1g3tM8aUB9FCcEUGIk333pIz7caNfE5kupaLroKHllyHqm2h4tDdkY14nxlbRsNGgyzbxe9kbt0YTRW0RKeuX4yXJMyHz25BLlk2Y16XduhO9Qyr+0SucCjC7XjCsPijNYGqn3OCPOj5eU7mzJ+pxgjweRKixUqn4DlbOLK8gGXLKuRWRowpeFMY4ZCrbVHR64KHHZcp3Gwlso+wu0NrV1vc+EU+Pgjo/AmTO6UQPm63y6sXi1ZpqJ0qLoeRxcVOr6sY/7U2fQGGmd1O0xPD0vLpvqiMpAwVUfHZaC+Bo7HN0LuCOwf5kZYapOjsgffgYXbmSizISAuDnSOkdDr3Su0r/11+3cUloaIsbydi6cNXiJCn8fURs0afkDHYFT5gp1YcCmL6USNErqbEZzHBhTDGfE337KpERYNfXJ6tPGgsvGUv3+Y2jJQwZ6WaFC6T91HRoLJefMbGPe9zJpYDGk8VW5uaG04QYxV1H8w0LJtcj86gT2ApUkWD0WIt/6dLcEEk7DfbzD+CfUzbMoW7YgOjulhk1fqI3rf+0T0++oKy1F1P53e449WYoCGPXF/YKF3FOYxq1XEwTjCKpt/NAhVS7/f4cTfD1q21udBv0QD20m0A48wzxijPU8NODissT7aJDLf5oUxZ6ehokfS6CxtvZQfo8PlZoDfwGn0/oqsp4Kt3nT6MxxL4O/Q3NaGnq5buntKgGOiFdycdqSngUuX1X9H8aw6DMfo2+mGdPRYaA57Gx374jaIG2XNqe8DJWlOvqe0VAz6iB5imIQ9hgxpG9EUu2JUfU04LWC7oCRlqd8XgTh1MPhGgH+X/vTrvsQ/vS/3n8o9vsp9F2XFJ/3xk6z5vNf/coD1WFt+0u32ZfPqwujL+iwHNlP9NB/L3phtL41LKUufO4yfYJs0m73EZ3YtI+Svdf4aCi+bSlXCAjSVifzafrCaXM+aRxZ0vR5Sx+vms5xKT2NgoWPXaKa6tZhis5lGWBMgJ4LyfwBFUtViVXDCKwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" width="212" height="61" border="0">


 1. Membránu pera utrite chirurgickou utierkou (pozri 4).

morEUS/8Ea7Zz69CSzZZkXwB8sOo6gls9WyXvtIW6ujeVwSCuuVYvl3TugTFy4TrBKrq6XSaR6edFqFywsiOUxZPl4SVoFRNUjWnPUa4hXm8my8eKx6na5mHsfr5pbzxWQABiyL0xGuWJRrqe24Iia2K0xTgmFerLXfuDNiEtPjyEzsdgX/GEWD4ola1E7ca1gui2Yi+C1/XM8G6y4Gw2Eog95ktogwBr075ouKvKsZ5WI5i8sbO9xkuH29bT55YzcON7aZZskXfXAqT1n5aoj6dRM3MkQhsNnrGLvfQg6kysxZrxLH7pMv7BJapBzF5Rr6wCLNh67gm+cy3FwXrY1JKBoLbTilGvtjRaU7CBvTpGUUmUiJqoQPt4AhCCH1Yi3Nert8KhyaeUIWkqlkDs0TZSUvw4WK18iJTdLEkfec9fZBEC3hpsKOudftYMwUNAt7mTJ/KyEgzlQIbdbbsSOqfVYWx+L7zU6z2W6SyVRnFB95zhXBGlK+aGe+Y7r+7hJTEo4W34RRalEydtaSHdi5NRCSL1q50E6k5nEqPQwbGefiDHqdOB/G6fKPOc+/xMLeohwh25otOCjGh6IQfRacT3yapMaQzhWlsUXvpn6x4wipNsTZUTjXOxcC8h7omN2SCjKtsqbds9aGpWXDwBY79Pshc4FGa/lEYlMqK8kXH8Wl3CoOwzCMQg5hYXYvnYUD7xO8WqJH8OX0oA1JO7dn4DCOw8DHQW8VbAwhKdh24F21S6rE0njfZr4fgMM4snE8fHstwGERJcEn600GGZdXICttaswL1jbaOo5SAg4MeTwMwoY2xcVF8OJ91Fy3JKi4S+rMqTzZ6U2xgXkOI3vkbPwuBazK0B8wiKz2Xg2pDZ3mCyouR56cnF+lhMlHFIADHPBuFETSXrR5ZCRT/KK3p6wMiBJaCSUQBqBg0zjSlVOQ8X2rxhAyURekqXFnyNdymfUySyknoA+CGg+NZ6xbtzcijcW763iXrBqjs55nPWsNPARDGMOZ9tuJBxuVd60L18gTy016BpGJAiEN3DV9SEDr7YacgVAMWY5g9RLJw2dZFqPlLEZcIVDJfwbDbdUZyK7VarlEDIteIBErqYSl8qFXV92khjpf0LDqS1QEgnhHIMYuMuegQnQntOUJryVf9CDu6BEJgy/GWGMQxq5wdsySeHfbLTqOuiyew4JSMsDAwmXRtawpEDrPRCqioK5SeoEivIzgD5ZcHgIwOneG2saNSi+1dzfDTFD1rN91kJGF9Z1RN0qmM5COe3uSQ/E4WMuBMyCEBUFcrQFOfjfRh5uGOJHhHgoXNjqrV/V78AgQlF0sQNGXtaPUWW4dgypdYLHiERYuJnsEyEm/e3UDiKtRrb6a0Nczq2IUVvGBX272zA14RIgay5yNCcRkN3oERwha2bDMbXW+0MMYtiVOnVEHgAENFjkgCKN1Q4fw6UAkLGll7uvEg58KglIx8qGIgMHVYzCqiGAvNjWqSN79kg+0V37IxzTRI9BgAcSCGKDIGxlKMPShgdhBWpkjjh9xk7WiRwRjnVHNy4xyCoqovb+WGcFBSz6PgoUQK6tn9IgUOkBaAYTW93rwbmh29a1L51HrNh9EQIDjlMo5Au01YLgme3WVKhyto7AqiwIUclRbXkxFRaDjgSdAXEK3tqiIRjoNreY+Xv2Z+b9cOlb3LT40LV7ROHsLHmFS4NgTTSeo2jH8u6S/C0V6Oe9zQU7aK7r2iEKm9o3d6JtQRNcLK22fI1BQOuQg44OfDxw1qT6StDji/+69HijiPdgSBtjZBkWcb9u9JdU8N9ByN/pez39MWg4sMZVinqOKoLLeC6y5W0JC3+v5mhj83pf59VXNC6Yhn0odLM73ZU0FVONIASS+14uTkSFZL7AQh1XfD649CFjYcMaGqcy69ejWXKmX5I2Y14dW7yHAjkyDEZ3ZIMArLpBOMVzDenzfm5t5E6dxW3P8iIrwchpHeRYKlmXTA7dzste3H0XSn7hdC4++6LnJ6A7igV9CzSwO+MIuHjyxRgQdvaRnEmjJ+wt4krNfDuhlyIfvzpz/yIeYA32rWmTSzb7m7PPFMfiFViFZL/Mg0zB7jm92oOJ6KMKpYwQRnmueN7qmNXkJLgY00KB/uV2GuKoeXluquzDahVxa/KPBxPWrNvxRhX53WPqDfJR/mL7n7XnLpkBrjdltZE2Ljh3c2jBxTkaEJ+PxiH8QfzN0eIuisgNSRc9p7wGHNiPs6iAcwp7IYRqZR+g8wQ4ynADubgxdRz5X+XPafKBt3/wqnwHpNyXN/xY+eJezOrwxGgmhrbt3reCK0eZX6m6DTRDkCK43/YAGag5+0cOE8ifWgyIEaWTdjbCpOuWLPJMZYt/jGY+e8DglHGzE0wc+ph1eO9mKaSs7stcLJoRKD0cmy1nFXkHf8mC2D6SyY0tFIWu714MqU53K3OMLF/Ht2k3c1ZiaIJy4kLPB0H5Psy5F8c3yoZy2N0Gog1FUg//Xdq/nRcILJOylmeCyOS6mpVcNjeZkl1Tmhi860BTSCDM1L9OqiFQHrj4spgBSkTC8PrhdpoRn7SJQJS5aXaZBzwbzl9lqNsvUCmSjACpofX1jURE0PW5CXZQX0NSGiHh3AkmxCLJLKs0cXfv2ymHTt3yA4gNnzqRrvyC/oIgznBQeiOM7junVJhZ00qQzDXo7atp6i/JFvgGIIizD95y3dbFaPsRsq5/9pD4qJGmrpUCXJoJqbceRBqITyj6/v6j6zBgxHJ7SScRiRDvsA+tpphr507eTuc/Vs7C3+LjIQqI2mXx1NaBKY905rY+2onrU5xZFY6Sd67WCOpI1bbjY+gB80f3APSG15poEVb+1j1dZUTSXjYxspuw6ZlSeDYrCxYmqbzre2HPdrfq/p/v6NzkVCqKwc5lopcsdio1bZBRbU5ysn2fT9viJEnUBZfV/+HF3q9b8gE03u8bmWLvSa7rJF3IDf+sT/vD4BOUpfvFyPB3/6T+nVI7YFB+PsWO64s2xqXoi35ej//k0/oI6fvEDVf6vXJ/9JT49+57+6nuTqkziJVLE9v8Dl7PqS56Q2MsAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" width="98" height="119" border="0">

 1. Zlúpnite papier z ochranného kužeľa ihly (pozri 2).
 1. Je dôležité priložiť ihlu k peru v priamom smere, ako je to zobrazené vyššie. Ak ihlu priložíte pod uhlom, môže to spôsobiť presakovanie pera.

 1. Vonkajší kryt (pozri 2) pevne naskrutkujte na membránu v smere hodinových ručičiek. Tým ihlu bezpečne upevníte.


 1. Odstráňte ochranný kužeľ (pozri 5), ale nevyhadzujte ho. V tomto štádiu neodstraňujte chránič ihly (pozri 6). 1. Znovu nasaďte vonkajšie puzdro pera.


Nastavenie správnej dávky


 1. Stlačte červený kruhový prepínač dávky (pozri 1) a tlačiac ho nadol otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, až kým šípka ukazuje na dávku, ktorú vám predpísal lekár (pozri 7,8). Povoľte nadol smerujúci tlak na červený prepínač dávky. Dávka je teraz nastavená a pri nasledujúcich injekciách ju nemusíte znovu nastavovať.MoRKd42ei4iPX16Iv772rh4f45LMJDp903bci5h6ik6VDxkhuf1U0lSMd8pm05e1g/r2Bmz4eKhVxsB8QEx8V68MaXMbPEF3q68K3Z0edorLnDhA9wVJsse8U74QGJhwkz3UahdFpUlNst6/gzCDMQaiAkQNCVO3QwiLrhzRnBxkJWhz2e7XO2fJwNAE10igJMwI8E0q1WS14yJTWdwNLk2yk8/dbXqvdsWc+41Q8DdpiX3vgtUaasasnHeVFUNEUiLlCvVOo+aS3G+RKLwaXWO5oBDz1V7qwyEZDUCKFXVDfsU7+NOS7Kf0i6J2IDJoYmvIQTEW1HdN7Xy+Sh4WHnDdbLNI6eS6T53CUVSe8zsdztQld/UMSLgkqm5YSruvku5vAwSTZrmgyt6oqqMTpo0eJWaZUeDQl1ViWUXu36AOVFNVlVXeRVRHL+wv1NqcQTEqz7f5hcjQXhICxQ7ObfseCZ+r3hC2gkjmStA8dqDeg7u8cHfdOt3Occq4MHSSlD2J8UwLv+a0Y74JIux0xyTDty2Qam3B1zkXDwiS9sPl3kVPQsUIAPQGf6wy9ebEC/l7WyX0HmeWE7fr+SD6djR3SJfTHd/iNM/+MSVlGoc/J0T7hymZ35R75GRdvCSwiXqMQI1nwWuiZyXHZal9TopR+dpNB7542JLc/ZqWibmkMDag9KR6nYhB3b1mG6finxw5bpluT2tUYKEr1piCDVuruOcp4kL7n4peAnt+X2fUkV/znL27nDxHUfJ3J6AC1wjGiKhEzYRZ1ORnLzEO8e8UNLunb9Q4fPjqcK9XXkrlGR1optnx1kEo0z7ReV8Pkc230EyCtDbgwFgp8OfsOZ0EPIYBU0ePsvCqko2F2KXpeA4Qktf6nvgsEe6vrZpfWKnsB1BwV37EzKWx7yDbFDo/MBxpMYqhd8pgyiaYtpW2GVp9b6otKFpgtXt75eG3FysgmOxd6ExQoypzL/nmYROkVYLlzGN29XiodA5SNqUG0jznOY7LncldQwTyaIvySLr/H5RAsctrHIWo53fjL1Yh8jS2XqJZPEBSPVTro5PjY0blWA15ACs4ZCvTKu8KhhueKZx9HGXfOo5e41QTtqr3NfyMKS9WIgTOV6uLXOMXEsXzF06lWT+JysZbunLV0GmlV2SBnR8PP30ycbnc96NYTnNGDnNDq/zxINy0KTOl2Wz2jPN3i1xxnPeLQs6dnmvKWRicZ52yW8Zl+mSoS5hKLS5vK+CL2GcZL2PT2qFtJui/766T+LfrpgpXPMcoq1e3Oiy8GMVqzkJ2SZ1d6L5yfJZuqDKepDyRz9W8QWyKVi5VuktrsU/RLPI+64FsigpWWWsU8JvkfiAgJgPcl7vpvmzlP2s/Xc6sIVb88FlPN8acFVJksismM5XeJzmDQmBxWJOBO5glRxf+JvFPt0WlxKp11qejn5wylWXJbegMFtrOH2vU5kyrFAp0wVPrhloqA+bP/aGuilL36+b19jm9wpc0WyuifU2WEdj0kUYOGVLwUSIu2KX7yge+1m+PmbJFtXl3cW65uyK9olTx48nmE2TA1+lC4/vaIff3798t8hCyfHdPia8o4Pyf8VJ+Qc0Nu4cvRn+u9UD6WByqPcXKB+/xPIxfr33SV/pv/yJR/6d+A/ffvh2C38fvg1H4ezqH/x/wM/7d5B7t9v/AFoldU6L9loYAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek7" width="91" height="133" border="0">Dôležité:Ak počas otáčania prepínača dávky prejdete dávku, ktorá vám bola predpísaná, prepínač dávky naďalej stláčajte a otáčajte ju naďalej v rovnakom smere, až kýmšípka nebude ukazovať na dávku, ktorú vám predpísal lekár.

Nikdy súčasne neťahajte a neotáčajte červený prepínač dávky.


Ak je vaša dávka 1 mg, začnite vyprázdňovať 1 mg dávku na papierovú utierku a zlikvidujte ju. Toto sa nazýva „predpĺňanie“ pera a je veľmi dôležité, lebo zabezpečí, aby ste hneď pri prvom použití pera dostali úplnú dávku . Potom nastavte dávku, ktorú potrebujete a podajte ju zvyčajným spôsobom (pozri „podanie injekcie“). Ak je prvá požadovaná dávka vyššia ako1 mg, nie je potrebné pero predplniť.


Podávanie injekcie


(j) Len čo ste nastavili dávku, jemne vytiahnite červený prepínač dávky pokiaľ je to možné. Skontrolujte červenú stupnicu na pieste (pozri 9)a injekciu si pichnite len vtedy, keď viditeľná čiara zodpovedá určenej dávke.


MoRxjI3GEXiy3TAuZcM8Fh+PcttPmfAxdurU80P0Xsz11Cet9HveLZMC9qUXl4wJdWJsCAtkxznVERawxITXfTehHa7vMVrZDnbse/5sA6kLEJsCUd4ogSXd+rCUoDPDRLucUavcx3OAlazZR9fTDWN9ZEky28rHFg6AThWI1aOa/Rm469nlOMwEb5qN8Fne9pitgsGs0ECO/cWpdQ6TjTIPRlyYuHnxUaqetSUBW+UWcsg6X2aNVS4eWLMBszO5EUA7WfB3UuGoRzRC0RB8IOX6iWx83PglyvKNm8ZXAQno6GED6fhWLwakmNxEXxGsnF0kRnvuhYzd5d6HZapvGwG5ZGlZVEzDBd+4EpU1KehNPLc/AJTpyFx8460k5wDFEJ6stVcjW571JSCsSa85wtFtA0uKNIAPVjOmnOb5fXjlMNU9ipfqnbgbdTiImIIh4ts0kOketGqMe8696Z3yT6Zq9F/EckcmYJUURqYEaIyvQKT/MJcSAmY+kdabExoNiUAhn2/q98guvqATMcN+9K8nQuHNlvlTVnnZzm+MhV4yPMVQRKP3yLg96MkGSf5tXRjWKA36e2T55SRDXyLI81+N05SPYQbyn49M8k2gqquQQGTuGZ/FF0SPZ96csLqofRyqStav8zE3HZ+J+O7cbum81GZ0UEbdbJeHO0tNpUL2L9loMr9ubOeLGU2jjD9sZRf7xdyJ1au61f2LYynqBN78nsN7qtM4jicr+9JlYf86hNLZOG1vPeWeH30adiYVGSPwp3C4BtmnRuOWp3Bhyi5ZW0naniFmaSzuRFHV8lZO4FERNEUNvpBGZulAth6yNr5bnl1k4GF770PSDYJzHWJGlJTw1NTvJ5cxWkSv8FgpfQi8B6MPfHBx+rMMvSlvxdFFpTGC5a7Mn/jlSZ6zC/t70+g97CwPsAuMgU/cPzuQW1Qt372ieWiSM/tcww0HdRAHvZ6Crpdl7BMluz2eDowpHqaqOPQ7OYSD8I7DGqMMAQoq53fx2BOlk3RG5HaN0ar9C5rDGP2qVIzlXdQjGWUt9mm5f9LHTiUCYy8bF4FH/AzPghALSiQczvnJFm1BUW52BjoSdmCqKXr9ZfHdnhpuHkuZX2yH264xTForsfkrffvL3qYtM23n6IhkDq548t1aIKXb8kDR4+81m1MMpcWvnymlDv6Le9X6WJuc1GLV4dinAVZzh0XJMfYfKnGBNFygvRidBYXtXeyEq13dvOqWpxoK/b5lrW50c17ZEqOwpMasTfP0t9T+n2X2sbOLvyDc/4PrkGSGn7nmDMXXwnX5mWKX3G2qfuNYYZf0bvfuqfLDkzVf2SjW/bC72F378vo6fMX7+s/xry7+WalKLUpLVIH/XofvpF/vrv8H8lTkMV/agswAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek8" width="101" height="117" border="0">


(k) Chirurgickou utierkou si očistite kožu, kam plánujete podať injekciu a jej okolie.


(l) Odstráňte vonkajšie puzdro pera (pozri 3).


(m) Odstráňte chránič ihly (pozri 6).
mORSu8I9XKFL/hua4Kt7fI47tnvt/hRdxhfM/tGYzfGJikbjhJf0RV1frktJw87m1WKueBWJtGtNWZltGTMqwMPhoWvh/w3j9/dm4VqIdNBlGKDSlj7+LfPODua+oqRJGwGWI+M/8b5nu2S5eR814txk5JiuAaxcuPgP49RXb2z4z5fdDpoXKOvQw3+/uWOGPvrckhxeRppQzeIOpvEZwjNe/s7pIuTa8GTJYzZkYiIvRvtLHOY0330ZtKk41/dCHOtNoUeDdjGm9aUg8H4axR4ekW+6QPiQeU1kVs2DaABiKTKTaHevcRlOgo8frS9PfWHiBtphWt+2uPcWezGLA1I6gk29pDIJN9ropX4lii/GYg+L1gSpCG6DYW2JlLQTpFWrNSdR5GIzL3anlUOhYvmk0q+2z6hCfDcaz6/RUhLwzg2RKgNexVuQfwrpLZfO8GCwH4FjjuA6aXe1QIhWG0231k9gpOCXFOD9d6DgRAMo+/OEkLNsxxhParfoHLCln1CC41FIDAmCxpUDyfBcwiRzW04SCZRilGOfyvbr15n1iBR9P+kAHovYWPzyynMckGRNpBXfzQD0127tSVZLibbwsc1lCtXjFWVqwqeHb4O47D9HJBcWL1PgMXtD0QXcRdwW7cajfMFE+VLqdvYV/KXJEQCg28PBgweNrVCnEThnhAYDYW6oMUqCys4oPXBlzv03WH2yc4Bgo9KIg+4fYGrDWyJiqxI0njdikfNMtIGmNdihEieHSLnzAKlwTF2fVlSkth9kfZj2T8Hn2FCgOJb7BzlwjXm+wv+cHrTxv7nKcB4tAtgkfeL8QuwCH5xTtdS1SCdLhoDPgbZ8mgRw0nO8SXrBu8aepRLK7N8WHMwvDcnh7L7nFTpcYXRw5r5t3RsvRNLCH2rEi7JVFi/EjbLl7bsAQKODDLhbtZinUjHUnlKH0H4MYxPo0dVNl3o4IAgRp59dz8gBGcoXWLTJkST+m3d2CtJ6y2NnhKRsteXj9t+QBqugjDJxrbMighRyfQdQKlsc6S5ncEMe7wQv2VX+hxoIQyawIPgyz9h7sXe5+cUu41KAkF1vlApRhKdmvh8UQNS4kfZ8E48p6iBENwE38pgD8+sM9wwKAmz8I9FXaW8M7ZIA5hGdR3zhL5c6YtOvTg1/s4ixl0jhTvFUfhigwJ28tIpqw/1ufgV+AF8ryV3i0yzJTL3qKGHDEi6QPhnknmbaHX53U0Xeev89BBATw2YUdsiZ4gwR4kK1Vpf2dZ6K4PouOiINJwuJ++OZ9Oh+Gh3u1/DhFX1v89ZjYblXWAbH9sXp4RpWogMFgxEBuyb5kj44ytas7capez3O0iihh2ySse5G0uxfZV+9Z4R1nUHKvQj8HvnYJgP0PlyScvbXaiQTQDY5vkF2ulKwtWalfA+AfNgCGvwLsBhiHUoS25vMbEo5XmnrqDNjM312WcFGJ2ORw5rHjXiS/QEtFpgZZJebopaPRLXNtUSTKNTyn/OKCKM8xqsRjiYwDbFtTLavJ/Gm8WFFlD/koSYcT4GXWs64KoC5iEDS8nbevY6BAGCQcVDgwtrP6Jt+rbRl7Mbn9cj8J2ODbSE5H45i14iJsUw4+h+pgTDXf3C4QY+ipNkhYayW+We+f5oCm224Da9CL7Cd7OZBhFjO+Cz7Cvoxjy2rce48328WX7nwHqBzQABBFEA3P6DEmGGVY5ZHMjpsY35odnz0frvRafBuVss6Mih/bEkePEZAcXv2cgYgKtVom1Bg2BJOW4mgbO5bIPxDv2Tm/9hhWN2zdx/HhwnbgVvc7e1Rmamz7R+dndMWgVZh7BDzyEFUP6zFvuhHmz63f/37ArkEOgEVIk8TcGv3bQJh2eGstdKyozukbY1wqvaG26d5RA86Hem+HF6+tyBaioFVMEk2RJPc/4e3ksJ8fY43Phxt4MPCnLqfzyQaV+gtaN66ES4cJKt6tMezR9u4nj+LMaSHo2qx93KTILoSeP9qW8xrOSu2tU+J+mFZtL6y3fWw0zjeM5/Xau1lob6UGRExZZ7wXrUVtLuwl043BPugpFSlnffgA6d4kAjGPHUzYRl2vc/xC52dEwZDgLlbQMqYWeOgpBBDzWDvpNrxXlnth0XVAy6zXI4AF/5hGJbgYH5Rso/6XWMPFLEptPOby0oItK+5nxeK+Dk30Qn8vZ05KyrlH7WFuNIbHTO/o2eyNrDwWxBlxzvjVd0PeGOk72q31eKG/oaiLUUitpBJy1u+lMjkCf2tJ3UV8O6tApyBh1y2FYG9veh7bmm/x3FJXyk4frhTjNJ56YwNXejZhsTRp8UUUG9lPQvtu8KlaxuLeQqK71TtX94mJxrMiikt9IHDRfb6EOKolE1S9KmKqD8jWCGDizzxrubMxTKBznq0hvvYPcHFXH6xo2bGZZqQDkFhnxiuNbz3Mc7WXk0tzTwmj2v/D9s7ifXxf0J//9hgJ3lUr9ZAGRG0BvluOaRP5piT8IvnQySkcDMKlBxHD5WizvaUyuJ2VI25czGi6/IJOCTFXTNikUMrs5tj0ycc+Ci2E0sa8K3Vst2G6zIdgp3IBfT/O1gNf4BVwQO54eBaTCjIyz0Mx6H6dmmvj/rg3B6PH6Lziblhrx5bA2++avPuLffB+8tqbx6cVHbFO8eRjkDBa2FSsjyd09Q3M9oH/he62Psthr9J2afcY97/7/EechoqZOppQ6kPyt87D4EH+aAlgMmOIp/oZ5RRfb+mbJ977lL9d7NdjhR/4aN3T2eDFMjRwJaY90pHQdCcHi9U/nAD3LhMkkzzqkx/oIde+8vSlSxw6x4uznTXHqho3kzO2bS/LBEOmcdzWvqffEwCSQ/sGxae2xT2OliqprOewc+v0AV7CG4Qgp4qcyiEdBhE5AtaHzjSQiIEdbRua90ERkqQTopP+9nEHdno6FR+7ZfWCkfMYbG8kJLTnUifJ0W11FYfXU/o+H24P4+306xwk3MC4TcU91lv/W4V5rMempWwf5JvUA2fR2EkpKaQe2Zsrtd46m8Kb3BAkQPYGlNnJUaMBpZryftqHxFOIlMmdf4FD881LxMSyzV3ll7Nh9u14sh5LNUr8PhajPfvKVMboBbw+JuiyWL1CZND0tz/Z6sRyFJXfCuUXZlPYoyXr3lDadWFvHdJexrF3MZD8ptbOx09a0ktKouP9+1jYMfdjkdOHrRso+m42XvkQu3HeTue0/1DaC5PHqa3/rZePvz9bY/nf2pe+5lf5frmf/hUaX6jtT9yl/P7sX5cvv60I5W9iVSLk2ZeohAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek9" width="87" height="115" border="0">


(n) Vsuňte ihlu (pozri 10) do kože tak, ako vám to ukázal váš lekár.(o) Dávku pichnite stlačením červeného kruhového prepínača dávky (pozri 1)pokiaľ to len ide, pričom podľa možnosti pri tom použite palec. Keď je červený kruhový prepínač dávky celkom zatlačený, napočítajte do troch a ihlu vytiahnite.(p) Znovu nasaďte ochranný kužeľ (pozri 5)na použitú ihlu a mierne ho zatlačte na miesto. Hneď ako je kryt zaistený, odskrutkujte ihlu proti smeru hodinových ručičiek. Ihlu nechajte v ochrannom kuželi a zlikvidujte na bezpečnom mieste, napr. do koša na ostré predmety alebo do prázdnej fľaše od kávy.


morDTfqYqUHznrivn8YalvbFRNF0hJ18VbTpo6zVnesxe65EcicQ6gJO1s9vTTz2q5RlubT0tdCR6yTv2Uk6Yb7TFItUV5eZnhRKKcJjfH4TnpaekOTwm1SZbx2hob6tXjckAU1mL81pZWde/J7u/eXS2l27bKqJLR6v31B4lLAFlyumHDRlmyZKmmKAANpmfCxCm6vEFySkCqysulsvKgDCgYKMOGjZBGQ6bTUlMlIytLt20y2ijNl6YrQtMFjc/qWfVHO5gFNSAJ+lgwON+49mnp2eZ4yxRA/UXiEkAIGmLN6jU6pXho8XApMJoGHtNmQFFTWa45sMHFw9QUJScFJNmAI82ooOrqCl27ldpo1tMIJrcaAKVoFJsiNHpMO/2pJbIsgl/XN6upqZYCY+527twmO3bsNLxpeK8MDHZX4hJANs80Y8Y05T6l20slNy9Hm4CfNGW6cqDc/FzJyMyWpsYGaahvkBa6tJrvpBi+Q41QmzFffmO6gm1+CRmAJfkDOouDpREaQkFdhtxpCxzSaIEWqY3I1w5pa8wxAVB/kLgEEMLdT7OpWz/6YfrA6KwN3HZJStH+iSnJKdqhgwy7j7bBrBZuLB8zV2nIqeWuvoAGCOlZ7fc52ibDuPGYtnDYWX/DCSAGpLG5RaoNiDKNliozbn9NVbXk5OX2eS0UtwBCKNEARL7I6nHnX3ihPPaPJyQzM1fCaUGjUZK1hoe4TptxyUOarQ84HfANgNqMZ+WPLNhLswUQk5KSquBriiyNGQ46ne0xZ8SXhg8bKrXGw2Pu1wUXXXhiL0APSFwDCBOjxV1BZ1mEUSNHGBMUMJylSdLTMVXNWlCWagBBUVgwkqlPS02XxsZ6Y9aaJCkpzRBqv9FWAdVUra3GVbML+xoT5yxPHlTgEbCsrKpRT6zsQEoCQP1BbDyGBCqrPVOL/MxzCzTPxUcs+00pRXKLY67CkS6wTc2N0tzYqBqH2avNBnQUh7TYBV60kytpEaO1jFnMyEjXJuY7tr5jvtskw0cUn9Df3VMS1wByr3UBgAgIlpSMNOapQTkO62y0qOueptN7AgYcLC0OOOzERNx0nfwndiG7sHbFD6ip86uWo7H5tq1vK/DYtq6uWk6ePv0E/vKek7gGkK68HCmRsEshMMjnzp9vOMobqjVoxBk076FpMGPEfwBNelqGZBkvDa2VRKGYs0ddBdFwazV3rC5dunWzMXMBSU1PV1Du2lkq+QPytTtIf5C4BpAt3iCwSJac+h3AMHXqFHnh+eclMztPNQYlGnhpbQZI1Pe0BFsdoEQmFxKXJFaky0kZ76vKeFg7d+4wmqbGeFr52im/trpKSzyoM8rNy9OQAe1c+rrEOYDwkJz5YdosOLLGBmA5deZM2bxlu2RkZqipggux5liS0SJJuN666o/xvsL+yMI9IZ3RSsd7CuezNFqdJuVlBwwRT9foM3VrdXV1BlCNWuNMa7u+LnENoEibschKhEiSM8PCaKGzzporb7z+huTk5ImPntK6jFRAvSnyW60hZ9lLTFzZ/mqpqKyQJH+S5A0YoIu47N6zy2icLCkZM0E1VVqa8dzqaw2XYskon+zZuyd6GnbRGDtF6GgqD493xWJ8A6gDwQsbM3a0MUc12q0DMxZI9UmTMUekJRijivKDcvDAARk4aJAUDhwkNbU1stuYrnRjqkaNHmdc+2Ql5o6mc2Z9ZGRkGmLeJrt37TpssCNVJU70OrLWWazuHYh7hqoXLMe7CC0BoBgSirjql112qdx55+8lIytbl9Usrzyoyx6Ule3TdVvT0zN1vVaWH6fH9OixE7QrPktnorHIlfl0MRiJBCtDGi9qNa59pdFSFeXl2lbm8O4b/kjF9LunMndW2noi6qUTAOpASI4OG1ospdu3SGVFhU5tpnvZoMFDdTWgjRvflAJjsvDGRo4Za8jxAI1eB4z7Tj6MBcmJCvmdpX11YiAkPcMfUPPW0NgoBeZz3neLY9J8kVyaq01NOwDxTvc5nkBKAKgdUS1k+MoF550j9973gOQXDNTlo+gxzeAXDxkqJ588U/bu3q4t7w7s2yuZGVmqYXQZcX+yhAlxh9sitdYpkWZRIV2mvLIiWTZtektNpbMKok/JO9uQg4O0w8ViiQWTFa+ZS3CgXiIQ6uJhI+SLX/yCbNi4UdauXSPPPv28zrbINu45wURKO5jCQy3Q/r27NG+WaXgO87koLguGnRro1hZnXVYy+5SJEFeidHbZsqXaRZ9tmWtPHo2OrUwNAlBDhgxRTUhxP2aVv3nfDRLb+uVErHaYAFAnQrCR+M2smbNkypQpkpGeJUuWLnPW2jDgGjlylKxaWaaVjIPNYJft3yspI0t0xURME8tlthrTx+Iu5RXlUlQ0RNcwIxA5ccI4ef8H3q+9p8sOlMmWrVvM8wFtNv7yyy/r0gfEiwAUHexpfUevIGaHMNmQDh7MnbezSLya6XhIAkAdiNOxJaRZePEl6d1/2eWXyn4Ged9+2bV9mwwxAzll2gx5Z9MGLRxjdgYgYhJiS3OD+Xufaqmhw0dIiSHZmCvW3mBJ8ZLRJapNUs2xMkeN0D6MTv3QocmEVVVVsnnzZtlnALpjxw7tF/SrX/1K40x072DNMVb8GTVqlJpD26TqeEkCQB3I4QvrOnc3DcCvueYaedyYn6qaOqOJdkphUZFkmgFF2wwqLDIA2ycHZb8Cjn7TaYYbtbUYzywY1uQtsaOMzEIFQMiQ7XBkxqpyJ59zPGuKmKzIw5qpz33uc8YLLNOWL7TB+8EPfqDHufLKK3WJchowYOoQAprH2qQlANSBuJOtCG452fWRI4fLJZddLn979FFz55eoOSPIWFldqysbjh4zTqqrq3Q2RzDYajRQk7T5g9JkvK7cnFw586xzpba2UrZvL9WpQsFwKNLA/JCn5SXJFmAIvIj1PwDNTgNg1tj4y1/+In//+9/l/e9/v1x//fWqkTCh7iXF9Qg9TLITAOpADgv0uRp+8xg9epRccvGFRgu8YkzPKFmxYqkBw3hjciqkdOs7GpGmnXBGWroh1EGdI0YHNJbeTE4eqBxo44YNCqAwgcOws7a997j2tTdwaJ/Jp33iE5+Q97znPfLggw/Kb3/7W52ehGZCw9meQlZ6WiMlANSBHJZSsCkGOFEwqKUaUyZPUk2zYuVaA6hx0mJAwqJ2BwwHIk1SU1Uu+aPGGPqUpH09manR2NQotfW14jf7PVBWbrRTg+PKhyPBwxgc2BuBdmuoUKRwH0L9+c9/XntLf/3rX5cvfOEL8l//9V9a34RJc4OoJ7VQAkAdyLsafNuIsfZUDEuKIcys7IyJWrVytdY8M3M1LydPE6s7du02ICnTeA4goec0+bJGY8qGDC7WLh+48eeeOx/CQu+7CDDCkSz/IW0TK5DobnlnP2NFIVYm+tGPfiSf/vSn5dvf/rZ85CMf0bCCt990T0gCQB2ITXBGNUB0KrQjVCgSz7n0kosNCObJ66+/IU888bRUV1VKpXHbSZhiQrKzs2X4MGcpKb8vIDn5AwwXytfp0xXllQ7ZjbTtsB1C3JxFJPage9+z7e8g3T/72c80dvTDH/5QNdQtt9xyGIh6ShIA6kBsdtwf6eLqHlgHXCFn4V+2MQ9qgBYt+rcO1PnnnSdXX32V5OTm6qwNlstkwZZVq1Y7YEr262RFzMv27TuMCSzR4nynwK3zdi5eU+YOInKuaDwLHvgQ2334wx/ucRAlANSBuL0wf6Sv9GHejN8faaLQKnf/4W7DOb4vZ599tsyYMUNN2MOPPCKlpaWqhQgAEq+h5yHz7VnGYNWqFeqC09gBADn7tqUdHZsab8mH17yFdGmHVPn+97+vrwETn3/wgx/U99sDUXf5UQJA3RA3oHyu6C+LxH3zW9/W6dHwm6eeekpbBeNq88wCKpgVt/A91khlgDe/85aMGz9WF9/VoKV0TUN0lJ23wUg3iHgGsKxFZrWqVxIAOo7CINDS94477pCiQYNkxkUXaRzmPGO+SDG4xZtiYJCI47C00//8z/9odw8izKRLnNzq0RFdd3s8CyL+xs0vLCxU78wLIjtjtzsgSgDoCMUO0KpVq2ThwoXym9/8Rm644QblGIibfLc3IPAUzNpll12mKYuvfOUr8uc//zkaefZKdxuMuzkRIMKMffe731X3ns/oPR0LRAkNdByEi8x8d3o4z549WxOeRIWJAFuJlSF3L6oCN8rLy1PORH30N7/5TR3k22677bC2vkfTmd4dL3KD6Hvf+55+ZjXRkaY9EgA6CkFrLF26VLkOTcUhzl7PyBtLcntxyOjRo2XFihWqub72ta/JN77xDY0gv+9979PPj7ZDqzfo6AbRf/7nf2rl5KWXXhpNe3R3/wkAHYHYi7xr1y7VOmeddZaCiYy5/dwd3OvoefDgwfr8zDPPyE9+8hN54YUX5He/+51qhoKCgk6rETsTr6fmBhG8CN6FF4kZJeDpri3qiiQA1EWJVaxFvQ5kmQXoXn31VVm5cuVhi6J481aHfZ/BjExkLCoapJqM733mM5+RT33qU/LHP/5RNVJPkGnncIdAgaYBRD/+8Y/1OL///e8V/B/96EejIOqqJADUgfg92Xg8rj179ujcLkwOi8HholNwxmPJkiXR3FRHhV1RLRR5zbr2LKzytgHkzJkzVftQ94NHxzIHPVEk5nX57XneeuutqunI5tPu72Mf+5jm1ay26gzACQBFxN6hbtBwp6JlWHKJYi5ewxlITQAYSDQAQqgWRBuxJCbVg52Je2Ag0sgmcyy6uLLkN7El1o8nn2UB6TWL3v109Nvstm5NZAFCfRMVjv/7v/8re/fu1WMSv/Jm8mNJvweQ2+txl356PSP3zAiixxRsrV+/XqffsG4YeaVzzjlHNcSYMWN0njv8h7sWAUC8/9e//lUHoiPu4h186p/RaNu3b9fXJERx71kzleNBtNEK3khzrH3F+u0dgcx+n3Va4V54gCRjyerPnz8/mslvjxf1ewAhXvLqFgsqunAAGKLI9E2sr6/Xwq2LL75YL+7IkSMP+x61PhYgXGAqFRn0X/ziFwoq9wqD7WkAK3yXfaDpEMB6+eWXa4zpgQce0JofBpLVnAEpJsdrXrsiXi/LfX48uAkg8lyD1193Fh+eM2eOpmHaO16/B5DX6/GaKoCDtnn00UdVo3DRqDPGjaY81IpblTulp4cPBO8RDyII+NBDDykZdtcnxyLSbm6DOSQUYAUzCC9iv5iXxx57TPs5Ai48N0wozwy6dgwRZ0o2WgwAs28AA9jIvaHV2I+32tENbqulAS/AefHFF9XT5DhoaL1+nuvb7wGEeEFkwUNC8+6771bviYt/3XXXKR8g1I/EmuUQ6+JbATxEdwEQ+Sa4TVdLSf1+/2EmlkFH67Fm6k9/+lPlRUS8SXuwpjxmjUg2oMANt/tgFoctUuP47IP3x44d+65z8IIJseYKk3njjTeqJnZHq72/IC4AhLjBQ8Lznnvukeeff145zk033STXXnut3s1IR8TRPQDwFlvAjuAan3/++cpd7rrrLq0M9EZ5Y3ESjgcI3GkQtoH/bNy4Ud544w3N4hPww3SyHMPNN9+s2wAWt3uOuSEqjqbifLzH6Wp0254zydfDUjLOt6LbxQ2A3BeMmMd3vvMdDZ5ReIXHgXQn/sHg4HVh/mxagmOQyqB4iwAdMSF4kT2+JeosHUVIgNdwGkAAqFkr3i3sy6ZIABBClBrgs6Y8Zaud/Wa3Kx5LA8USbzGb+/0IlKLvxQ2AEHthmFMFJ2A5SQset5boSiQWAEF+MTF2CnI4EhikwB2t8a1vfUtuv/12NR8I68D/85//VI6CpoBowzHQMnAXSk/dghlD4xBKQAADZhIyjQYFnHhLXUnctncturONanDnk+h7/R5AsVxZOA5chygspRfTp09v967z7gexZBMvDQKLRuNvux1xImIpzJZAS+DW4/Yz7YZnyDYJVM5j0aJFct999ykYqAdyHx8CjAmh5AOA23gQ544GghuhpSDb7YUMvHm4I02J2H1Frkb0vX4PICTW4DN3Cs+L2Mcvf/lL5QztFZ23R6TRImgEuo3hqbhJKekNCtsxlRBqTBW8Ba5lBTcdUKGJSFtAeu052PNEC+F9wZEgxgAJs0bSlSgyGfw777xTwWbngB0NSLor/RpA7Q08z6QImLHw8Y9/XD0ZanEYIMRbH4O0V88DUHC/vd4Z2xN4/PWvfy0///nPVWPgehNh5jPCBeS/4FGYOghzLDNEDAgTRgoFz8t+jumlJOOrX/2qfPGLX9T4DVrQy+Ni8ZielH4NIMQd/3G/5pkg4Ze+9CXVQkSfyQPBL7oapMPVBXzwF+vquksnOAZmiWQlaQniKpBueA3fowANjUS8KVbIAAE0aBdSDPzt1nKEDHACiDkBQkylexp0R9HpnpJ+DaBYJRRWrOcER+HOJeLLnQwXoTwD82Q1kt2efRDwo3sG5gKzgocECQYU1sRYsV4QpJ3AJGaTBCzBS/iPzYHFqgi0IIGo8zfhBvc21qsDRFRDoon4LfAitJYXRD2RkI0l/RpAVtrLR3GR8aDIepMBhwuhjfCWrOdkY0fwFLiHBRV/Azy8OTwiGw1GYsV5EI7lTom4E6T2e97gHkDDs6Ohgv2Oe7+cG+eOMDP1s5/9rNZoQ65jaaKECeumxIq2Iu7kKQufwFEgwhSdYzII6uEx2UFCi6ANeKA5eGbfeEgEDnHN2aYjL8g9oB2ZGPs9BABxHlQDuPdpxQ0igIxJs9WGVAp0t0Csu9KvAdReNtpynAULFmjmGbcbLwnzRR7MRoS7ImgkTAaeGMS8PcBaiTWQsUBnzx/tw2uIdKxaI5vz4n2CjJheCyRCCXAwt1ntaenXAGoPOJgoTBX8BW+G5KHtZIF0NSKt64NlZOidjpeExAJPV0AT631rPolQE7CEcxHAjJWOsKYQ00VIgBJZ4lN4e5ZHHQvp1wByq26eqSTE3JBAZVDwXuzUFsRdY9NVlY/ZIpBHRNkep6cGyx1TomULZJloNSa0PV6HtkGj4uERXvA26kx4Yd0QdwKVvwEPdybeEMTZRo8hwEcaqcXcYca2bt16TM4fwSwBDArhCR186EMf0vfbKxWxIQS4nH3dnjk/WunXAELcF4zyDbwnitYxPbEurLcArCNhO+5wgAiZtmDtCQ3k3odtrMn0HzLx1Orw2n2+sbSR19TZvxMa6AgFgoyHgjkggNfe/PCuXmALGDgGXONYCMdg/xB1cmhULWLKiPfY9Ess8HTkDfakxAWA7B1I4pSIMPkjxIKovcKxrl5stoMLWZLb3e+3t08bq4LcM2censX5Us7xhz/8QeM+7gi4FySxtGtPS1wACOFikouCRzAfitwXlYiQTYKBXu8H6YgQu7cHPJgUvDoCkD01UO79nHnmmQockquQf+qN4DjeThuxgoaJOFAPCReZYCENlyinePzxx7XWGI9s3rx5GjPBrSef1J27FlNCUpSiMCRWUtQ7iF6N0dEg2xIRwgUEFL/85S8r8Sf3hcajFLerYO9p6fcAipUDww2mWxexHzLiaCKi0ffff79+TtoCMBEF5mG9GbsfmwOjXphtARw8hTyZ3c4LjFicpCPzEov4cr624fgnP/nJ6Dw0nANugmMV6+lI+j2AYg2mJZ5cdB4UrJMgJdHJ4NjZp8x3J41AoTpiE5iAhmw6xBbNQIcOPCRA55b2tEtXsv32PN37ImvP+VCERvkHtdycM+cQS+sdD+n3AHLflV4wuTPePOwsU8wDXhWaxhJZuy8GHy4F72EeGSWrbI92AHTuY8bSLroGq9mekldmWfBsAYoQZqDUlnptQOIuMMNcEbSknppjcQ523dVj0YG1K9KvAeS+G20eKRYP8TbiJrZjzVYsQQsw64IHaRA0ASYNM2j34QWdNVese8HUHKoMmbCIVnHX8KDhAIl3Trw9b/oI0cGD3Bs87niuixFL+jWAvAQ2lmaIVTMTi0tYs0PtD2WqxGNwo9/73veqCUFbYQa9x3a/RmsQsSYeZSsh0XxoNHdphwWxt9AfIeGLN8Z5ACArHRH2Yyn9GkBIrAvb3gWO9ZnVCghTfklU2rIPptrYbZ31wdra3Seagm3QOpS6uudsWS3lFm+A0Go16/HZXkSxgqEJDtRD0t5d6R2Y9j5D7Hyvhx9+WGuoaeNLLTJZb8SaRsou8O4gtaQevKSWZwAEx7Hfc59nrGO3J3A1+Jf7WMeb+1jp1wCKFVTzSkcX3/aAhihT/oHrTxDPNk5wmzpya/AWPDcG1XtcNxfr6Dy7IpgxXHf4FMc6EabLSr8GUGfSGXgYbFIfTJuhVJQCLZuE9QpmBa1E4Rdph54s63ALxyYajdh2MN7IecKEHSdp70JbvgF4KA2lWJ0Mvq6qE2PaDGQXbkJVI40PjoW4QQK48RItN3NXABxvEMU1gGKJvfBUADJjlLQHMRn38gCxOBPPAKy9lZaPRmLl5tBymDCCnmgktweX0EDHWdwDxIMUBXPYmSd20UUXHebpdHR3Q5Ip+KJZAhqpp8Qd+LTHJoJOkwaItDVpCRN2gsR9wW0HU/iO7QTmDTS62+W5BQ+L8lMmKbqbUx2NxPLQ7FwzPoO0u7c9YSTalxxwei4cQeu0vi66uFvkb/tsewXpZ65rwmuWrgx7tue1FthPnKh1OzqQPTCYHe0hPTtLUjIcTcc5Hg/ocAywYsX2JZFgdS2LpEdX5UtI9wXQZJhLPLposLTWNYi8qyFcz4l2HRsyVMeruaY2Gq861gJQg7V1ihkkAJpaK6pk/aU398gd0+ckHD78d3tfd7RtDNFPj5EL7xWbP1uPhjyeY2eO2VpZJf7U5IgGMna/eefe43cCCekRsXyn7QTUAQEeQPv/ZsVuoejFt5UAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek11" width="92" height="122" border="0"> TIkYUvKP0oBRbS6E7OG0mimnzNCB6Ah4WfMuNiZQotk4MDtsmLlMhldP0qOedcZDpQ1WgqiOY5s22SQbNgn4jO3nQ/HILJGcz/lHAb4zoy4TKi8VGZgtJlAY8aO1ub/tU5SDxo4RG19mKi78x9uu+13Djzj5ITjj9fm+a0NW0o+QlwtD3kJQDG6frTOeCKEe4jzP+65+w4586x36gC48ePHaBLPhjRnw2SkMn/OqnULmzOWZ/Az3JVWD5RQYSovMHJBbRIJNTK9rFi6YuVa6d93X9UUuBiN27fKI48+LG8/9ihdD5uaonSJfcvBIdqDAmlO5IlZuePHsT5cSiNHjOW/7rpvyVe+9jUHiv21Dko1hFp04RDnXC5fyet32MURUzIYIsYadGSq46Z3J1S5VHZTKujmzGk0irm1GzfOdNJ8qUpzuHH2iy9oFx5mCcy1ZUuDhnKh9t3QxclnYroTH3v0UZk+/VRnklXr+8efcLwCY+ZTT8okdx5BIWNL2NNti92n8+DI5eK1kb3GhKLhn4EB+V+bhFP3GCqz8902+YOqV8ZSDh06UObPXygbN22QQYOGyqyZMzVrTWkEqwi1ywmUdIgdzRf62JmlO2Z0ff69USNHaob8qaeelgsuuFBrlvJLr4RVtkE5bj5BEhtyxdxi3wwFoGuOYXMJ7XlU/oVjJGgQgvvoghvvALB5c4PWTTEa/4Xnn5MpU1hfb4gzT5bLkiWLtd8hoNJ1hjEuDjCrK02dNk1nwxrV1nTTaBWLXrJ8sC0ame/N0K7FnA3ZyScPbd/+MyMnmeTOcDJG9e/KCNKEykNlBwYUDDFrmwM7ecpkWbNmrcx8+nGdATVx0oFq2pDZft0BhpE+Z55xhuwwQlM6bpRhgiLhWcKw/tp91d1qNGvNNPbVa9boEOXg3PwyjTZfI/isvTbiwXSV73//+zp3y4YZJ6bTnkdld77NMsmp6sjqmJkaJ70njB8nP7/pJpXq9BZDjOonekQpOeZK/3DhxGiHWbSAz88sM1+XSXnMR9KRl2FRHqYTx2E7+jjGjBmzQ/Wrv78o8R4VwjQacQxmtZLPqKQhYgmVTuXtxxDraAsMlKD3OljUcfjI4fL87Oc1OjXCWwOO4QHMMprlzCEb9mVzdNEqOi3EA4pFg3iPaBRZb3wJJLo/tRuiE85CuZYQ7KgjDrL9MPSYB7VZ5557btvvTDTGHkdlLzsPIlJhgxBvpINxN4ucybR44UI59fTTtVrWnHQYGgZn3QXmqbJ2G1lspD/RJsq0YUKYHIfdX8ySTDfFhMxDsgpcn2kx1fg+83n9AQDFGNu2Yf0PaqOYuMcAZCiustb/O6HKpbL7GHmmyQbLguVCYU+/BBM5GO5VTV83k8LdBnS3EQK99tprtQWWGakwdH19vZpXgIQBA0xNZFu+z8qjTL/71re+pZP0YF5blcgnzCn2F53EUQwUaBjKPpjWTQTqG9/4Rj5v4dPODiVIqDxUdmBANgc2/4cEo+Rh7NGO4fPbhDY/FasMDmbINEthYV5FiaWQ0Q4ME0Cr8EwfNWYY9VLRzjnIeq+Zxlis3MS0BJqF+VCUsFNm8oMf/ECbigqNs8n/3gQUFU9l7vmOzHrS/wKGZEDzpk2b8yZPULgXDIBjuTKqVxkagBPNhG3A4a/fhplFDRRl4DNmzFCgMByM8nMbNhxXqYq/go9RiLkNFCTwiD794Q9/0Kl8jKmkdRZTjyEF/u9r9xsTUOwRVBkaI3QvgtRAkGuAkW0qRp5ChuJzsuTXXXedMjvrUGPjMzyA4j3MJMwqok+M8WTUKKYOc1ZLmd3qO+/muBszk80m3EsCj2HSrO9A2QclJpwDkz0uvfRSDQwUCiUnvkblU9nH5/hktUz4A5g/OM/Y6+GnO1SyIpkxZXDEWeIM5jffgdApmWf6PS644ALtibDvdYbM3yCEi/kGKPBjSAYyKJlzhPibua0sroITziI6ADtOaySAqHyqCI0B+QxEZptiQbSFrS0dJ2nRHDAfmoA14kiuoWko8yYky8MWLzGfwj9eNFpkry0iRSHgnDlzNC/Ba8wn9of5hkNv52DnhtnH6kBkvfkeQ9M68jcSqkyqCGBEGR7fgZAsjjDkr8wa/Y5pAPwOHtj40X3HTdYo9BogwuBEtgjvEgTgfBjDg4bAcbf9+n6KmV+MEcVc6xNmzhPaM6kigOFnmCGiPZShGzDiep2jzmzcgDP7PLoPn6LbEvrFT8EJRzswCpMQr7993D55AAoc8COPPFIz54m22HOp7FGpOGZHQlfpKJp+O3wnrjkojlHjhgwYgKIlJPZ9chLkT8h9kM8wiq5dEQWZZb4Zy0OBIuCgyzAZnbnnUtk1RpwUp7yD0g4bNAaV2iddbLs4jeIDyxqY6ODDd4guvOhva/tjG55J8t144406bIECxURb7NlU9qhUXKKNBBvkA6MYoxUCSxxAoswd/T5awxbO8fcRByjTPETFmDTCdHJCx5hjibbYs6nsGiOOqc3hja4wWkxblDJXqSOtQ62VDVUuVEBoppiBgjJ1xvgzmZCcBt9NQLHnU9mB4ZMxITVQRJj8yE4xpznu81K+E93Oxu0XWvLXvm8VvZSYsxAjPgk5FBJ9CSjeGlRRwDDCvscc8VeKLZR3iPs87u9iZNuRWOQ1EbG441iyjxzF9ddfr8CgbouEng+KpOxjz6eKAgaSGG1Bcg/m9Ktc42x8/3tQ3MqnRh0xK2AkiYe28MtQ/MgW2Xgy3zfccIOGZq+66irNbRDe9UFRyvESqmyqCGD4zIzUJnONzW4rgEaZLFoWbvsotHBmKeYNTjeApITETCnbH620VPJSB0VpCAWD1GjZoAM/hwLFOfgJ7VlUEcDwySS0MacvgQ0QJAAJq/KgEpb16fgOfgnSmwcJNhxhknM+YPwSDp+BAQalKHyH0g9CxgCCRd2JklEwiBYjHEuJueVYojNp7VwTbbFnU0UAw2ciGBdzyhZi9LdBoiO1//rXv+o2MLIVCwKWF198Ub9PSQefwbyAxErBqV0i8Ratm4Jwpilfp3QdMwkgUHeF1qJSloUg0RTm90THbUaTjAnt2VQRwICMmZD+SH6/twJC6j/77LM6CIFlf3mwDTkHHlu2bFFmRrpjiuEgE2WC2ZlTS6MS4z3JaDNsmRZWX7LD6PSAYB5RF8XxAEG05qmQH5OUk7+1qGKAYYRWoNScJcKMLH8AEBg0MMxb2suITDnfsYkimDsQmmTZsmVaKo4miEveQSxTxudmfvlUaFH3hN66VDHAMEbrput2t6ppY2SSmLlP9ncpIVukPmYVD+ubsO2M2S2RRzUt37Xq2WIOe7EEYkJvDaoIYPhMTkiUjru2BqU28pm5VCb0y86NosWF+DNoFaYG2nETB3rvprIDIyr58RFgyGjW27ffaVmlipUoFRIef8HfX9s6ei06DNoGFBSKHLE9jjYhYot8JaDYu6nswICiTBjtufYlPM9oFHwHGonwDejDJjplxFp7+COAhmhU9Ps+OCCAQdiXbeNyJAntfVR2YERBQSSJ9yz7HM14Y07hYF900UVaHo7DTCTLwrtsW1dXpyYRYVyc8rhSDR8gaBe0EJNGLKmY0N5NZQdGNMSJSUOOwiYIRmukLELF52gGHsUoumBLtMEIImIFIAnl+mM7E3Nq76WyAyNa+0S4lplQNgQhuq0PDqiU3EFceNbeR9OQ4WYcTzRMm9DeS2UHhhFMSp0UpRhmRhVqNCr2d2fJ2ll9xzuhhCoGGBAZa2bO8ngzKA5E+Bc0ReGXoKWKbZvQ3kMVAQwzh4gwwZztpg++yURE6oknntCF6xPHOyGjigCGESFYmNMf3f9mkWkE2mhxvsmq55crTmivp4oAhjEpYVeredodx8SMYnohc6AoXEwoIaOyA8M3XQjV4gyTf9gdhBllwEBTJZSQUdkHrkGmMTBpKN+g33t32PqAkLm0559/fr5PI24gW0J7H5V9rpQ9k9RDalsfxpsJDDsu0Siam2wVpWQhyYSMKkJjIKFJ7KEthnsLUb5ZZP7F3Llztce7WN4kob2Tyq4xDBwU8SG1u9K/KDbQGTOKHgz8C2tXTUCRkFHZnW8jWlDxLUi0dRUVKgWBAAZDD+j0s/W+C22b0N5HZQeGMSH91rY4ZFflEqIl674PATDoBWdpY5KKmFb++SS0d1PZfQy/WQgfA38jOoFjZyk6JsdAAkCIgOF02xicYtolob2Pyu5jAAQWkqQvuz5curgrGTNavcvxACGD01gnz59fFW15TWjvpbKbUhDSGzOKIWlvNlmuglE7ANEKB+Mc9IT2XqoIYOBfQPRhvNmJPQMApeYcr9h83IT2XqoIYNCvjUmD9O7KIr5CTM4xKHFnKkj0mAkoEoLKCgzsfSpqAYWN3t9dBGgID5uWKJbzSGjvo7JrDPwL6pRoLe1qiotKRT/z/457ndDeSWUHBs1JjMMh4x2dRN4VVGjwMqUnca2sSRFhQlDZgUGDkIVJ34xJ4dHFJW0dDXo+KDknTOwn+AwUiTm1d1NZgYF0tgHN/joTXUlxU8gJDTP8gFlSFBECjGiCLwHF3k1l1xhmzkSnA3YFY8atWQEAOSaAfPDBB9utw5FoiYSMyg6MYmtu7ypFtYD/jNY48cQTNSKWRKQSipIDhrO7szuO1X8rMUi0LMT8DKvkLRSdSuitScrbEloowuR8EeOAVDa4/1Vskkq7h5VGmPPJ6919xruZ+H3JsJy9k1Les/F6qiojuTAgWSVpBw2nMbKbNksrUZv8rNec+7sNKAkl9JakXFa1RjqTltbNmyXVGojKqky3amles0FmH/c+cZ+rKsm6f2mUDZjIvtX1RkJ7HakycPydcs+5kL/VnMpKy9oNkq6pxsdwG7RmZfviFW1fcBukEmAk9FYl+LzF8XfGA4ajnHsfUOB0/D8iroJ1utcuswAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek12" width="127" height="104" border="0">


Príprava ďalšej injekcie:


(g) Odstráňte vonkajšie puzdro pera a skontrolujte, či v náplni zostalo dostatočné množstvo apomorfínu na ďalšiu injekciu. Ak áno, nasaďte novú ihlu rovnakým postupom ako predtým.


(r) Ak nezostalo dostatočné množstvo apomorfínu na ďalšiu injekciu, pripravte si ďalšie pero.


(s) Nakoniec nasaďte späť na pero vonkajšie ochranné puzdro.

MorWtRfZ86FFcgkh6GOlhBoSIDECYFjgH/oaEtYV0/+hOU2ggi1nWHNv3wgqovJQbM+CODxAuH8Mzj5ipo4HQSaiadCzlBPQ0LZEJ6ujS5MJMHFnYTsKRVB/Ow2Umk6B+sAM17vjFn7mmuonrM0WvBJULL5TB0cVFGUw9CavDamJtbWjijX3UqvBUxGQy6dtbXDsQC61AkNlsnFTstpYmiSeUUfboBH4UL7DSTPxCpkZ1UeYNSzFvS5kHFn6zCI0tzTSXMtZjS17RhEBzDbjxWBsbYPDz9X5pz+6UvdD0c+p31HiEWChqIOU+Y5PHuoYmdNgtrn/WjsBTMayOQVfELs03W0kfBdE0V0KyWxP/r2xxfD/Fpb3Rq3cf1BCJWEks8803XiPAG0iaUi8V/K61FZVlsyGQdzxB0L5JbGDClfjAUMj2tCBLe0C4L+LxmNi+eR3yeEkRWdJiWGhGIlEprMGNhTFvNJURTROiwRobm3uKioqQSeQnNy8fgwYNJLDM1hvGW9AKljLDrGey/nFytDt1RsgeDHQLudVrUbSuAQnqzDgBk00sqy3eiuaGmDexFZtgkAnTA+XSOmtBvKUBEz76AqtokFYMLEdWWoLALVt1Gi3kzKwcZOfkSwlyfugs+g9hWiQ19Hsym0AySuCWQayOGAxJfWYxEsbCE5ArSfBgyDrXFTS8gfHtT7at9ppwCQRETQiFBACS2h4lqpv2XMEJ684ltYAT8M3sFsOrqUyiOj+eVGUfZT0mk1pCOxJgKtLKZWBzBYQFhBz/s9QaeGoKWua+ocNsHB/ADOn01r3rL06Z6ID2TvsT2aukDMV0fCOzhcb6dXjt1dfwzYJ5GDZ8uAgO19G1XOyOJ5XqKwM06p9gzJclFZnVpIxE0pX91FiftYmBP+NrpZN6X9/QKLGFGZnZSg0PGqeDFw3eg/nbcjWABNUc78P1D2z3HCl/eOZEvSeJpAc6IqB0YJuvwm3wpH4sXfAZvPi7DTQWltw3tqu+5dj6/s01Aw4jBgGuOdinrA8aiHQQAlM/ZkGVCPPvrvM8oQ19YHlC03NsmLNZvh1N7Lis2ejvsQlEzQEXzc2tcr+stSSq61QlbS3ceHzZmccmI55jvIb52JzsHPTr14/YYJYAYUFRMXoWFwnp4WuFRXMLrWeK2BTw6zKOLicnjxhXXzCbTTaBA8KQINWUJ0aMfrIaKo479kwSELENjW+O+66Z/s5sTGDyP97E2zN2Rs2g/ogyLSemGKaDirLSwR50u7VGDTb1S4LUXWZJIaLHrNJwB7H6mhaOiG2M91/g7VlZbY2QdHF40xq6D7427wvRTHQ6RuphJBL2GBAznTZekFzJIytLGCkHerbFWtHKXtqkntha5Y1GckhNDqndwuJJj41IdDy9lyRwjNJgWaZisZvmTTaediqw2QSROorFOSrMxLVsbRMz1F0bBl3fjqWmGAOoDizWu0KYMAffkMvqtKPwUoOQOBlcFWbjxX0FPLh8EZbEFWtWo57URtcNI5fUDkejacgwYyvVvuQxIH19Pn8sFlOLMqDxWvozZq+eKmLYML0lx9A5qqor5X7YWcNxYyYlymdXjl86Xz+x57XV9+gadd5Vzy0qv4B1x3NZLRBjuXU8GHI0UHkar2vKohr7mT5OC6OgUFWPp+9V0g0dASVlm+y4AKgpPy9WBKix8+7d8rZM0nY8VzM2HaNKf2Zk5+nq2aYIhrHjqjp8lo5HDZaZB+CxRzOinmcUap6ZrCPoPpZ+cR1zt4E+VELJUWoTzSdHj5+eN46r+0ldW8CRtSUt7Fkb4e+ura3DilWrNH4wSQqJJ7egsAB5BfkYPHAQ+vTpg0L6m+3azBAjUWKLmekwVaVdvZNfcF101LoEOouAJVnXAqeWUC6aiQjR1zDdZE52PvIycpXNif5LYztUSNlpYsTYuCuysnORlp+LKFH/rV54A1/stD2ax49BOhLIIHI+quIbZK1aATc3Ew4Bk9vYBntNDVaN2gxrho8jMAwJKLHKmsbgyECXFhKDPi+O+sZ1qsNqqsU2ULuuBuvq6pBLiyfDVfAg+7K6aieupnX1knzNkpAXmEWd30DshicN029FPmxipETF0yNoayUgjyX0nKDv0LWzcvOlQ5tI5VIqLTzDra2XDwO5rXekkpAAg2KuaCVqYrmutgsJbCjprpazt5DVxFcTy6wXtXgMU1P/OkkFhGpxKTXb8mqjaJU4kD8ZJzbOTpOMjEwBOQ6aTiQcYayKoaayKxMmkHAMO9NGY0vZPC1hx7auRGRrj65fKt6SxeiITVY5j8LIW5OH6upaEU7RiB8fqS+sFooxFViq5JYV3ErN9c/vLVidbaJRA+29GCpLxges1EsqEDDA1z70R+WgGtbnWQygpRtUiJ0uvQRbA59y8nhgrYYz8HdIP4wu16TZuy8AXW1vDFBPY//UwKb6WRW3MLMkKNwcc07ttLOMx9M1RWM1+Lmaqen+9at6GzXb9eefvg9jyhFvvQZZMzd53pt+FK3FUQKY15pjKRbK85bVYdUFKgyNL1NRtRYVa6uxYMEiATImOxwqVlRUIOasIUMHo195H4nZdTxVvXNzS9eZEdQ7PO+TcWJZUbo5Vh3ppBnpmcikCZo0NiaiqlzKJp5QuXouWogVcQBuFHG6h0hrAwa3tmJ1cQ80NdbSd8Jo7DsE0afeRmyX8WgsH6rsIsNiiOX0Jh0/WzxKzODYASHgQeAWIWZHf2IlAVYdgRSj/aD+A5VdiG63tGcZzP4OfD62ddiC/EAxZ0HowZFpRIORnpnjGWJ5MJgNrlvXiNWr10jncd0xti3w57wXbDIal0nF95Qg9TiakSVslnNbDeC4aa5SKTzmoeWha1iENqZrEJPFoCWlRNyzlEyaZHIFIK4uie45UDRj6GjRuq6ZiEatdb1zcb+0NDeS2vo1TZwe2Gz8eBJMCW3fBG9/5tvTPNuTmfiOAL7HHiwTNuKKuu9Br7G0m9ACwHOoMJjabPOh+cLCJSOaJTGPuoMQBHp1jVR11qjgxuHgwnj2LA8sBCQ90At2jLkP7WiyfEAIAk2K9uwGrh/8MKj2enZSeGquwlnD2vW9BEwsmot5qqHloaBWy13/fYmV1IHcwmAtBEDEDYySGbbgg+tjNOOyQx6NDAiygEMDhlFqIesEmKFnDrE8gHe8uZL0x01DrvzuuDpP2IAdC2RX2bcTSS2UlWBju7yyZytbszgARRMiFtjUjAZ6zftmMV597RWUlpbiqN8dKaYX1qDs4KB10LoEOjH6h1ScDD9Tgu05UaKOYZWClRZSmRMJVns0NeZHjfKghZL0HlPsGBoPOQQte+6OLAKEttZmmYg1xUNhTZuK5pFD0FzST2hrUm6KjmeQYfamU8vYRscqMauoixfPF1AZO2ac0FleZGxM5WtzrizbB+K8YOke0pjammmgAcBjWBxe4VFuFa7ChtY8rhnn+s4C5dlKSsJ2be06OYZtCjaxoLbGBqHj7H3m97gLYm0xtBJgKgnp+NfWE8/sRyrqhzepoG17iolKFT6jztpKQrKh2QNIy7AHcx69gExAaTJuIMqbqEadZoExY9+D0bdvOeqIDc+fN4fuNybMql+/AfIswjCNzuM5Blxlq6Q+r6mpwbfLl0sOMQeG9+jRw/NoG5XLZxY0iV21sNn+mLSVdGfPc3pmhgqxMXdqgEUDg6/6qc6wtC3YODzg9ZHljZkbUDtdr/P9+Cyv6Km+qvkel/SS/rH8SoHmOYzd1NJs0fWAKAC0CGRIQKls8NQq1TNG1ebjRJQ55ihNGDzTRch7NjcASibDRmGnYVCW3tQuVbgYMPacIzCCUc93PbQMKFERqAbIAs8eeDbH3Iermb0xzej14zpJj/ErtqkFPxxtqVHHeTbspCPOD0eymxKeyiv2c/6ZdAK27aSYRDISGSB1DKvXrMFL//wnqbZ9STvJ2BB8ea1LoGPvYzLRhjQdX2XH2+QmIzRJ2Ssri0kqPNDfwrxCYofS+gqsZCtie0xD6z4zYMfiwhjYycATJ51530470lshpDNTCPGitUXNCYUtUU+Z0YWYxZG6mh6NoLJqtfTz6NFjxW4XT6rcQjekJgBvIM1hKBxoLAPj6uwOXYHCCmwO40kdPagmiE5ZcNRAZefkSB+wOs72R17Q/Hxsg2L219LcBIdAwiWpsnZtBTHamEzwwkLlZYoS82UDbWtbnM4R96SV2ecVelFCl+dxgmzNV3Lo+fQ2idqzbGwobrvFbRwE3I+eNcY1QKcmYToJqq/nfImvZ38ufVxTU4c2GlcGntq6arGNmjSxIM4YAzmHWjQ2NKKyskI+4uM43MEghllWfkXnkN6HI6TV3ZBoBczkONOEx9EsRF9lNKzIn4vegrc8ngmjwnokw/H7LNABMICW1GDlg2CA1NnwVW7XX+waXtQzeaClr+f6ZgM/99UVQSXKnOWzUHUNH5At12Qi+M/osSrLf4SUz4MXtwLJCZZ5AHWAcXBBY5dyFgYFnj+6tlZnPaEfNAvoDlLPqoBaaRtK4zWM1NybY8KItC3a2Ckty4Rp0fwndTUWaxXtoLmphciMjXBaugBtiIRg2FVCnbchSLoe2svYcbyqqzvh2+UrsGTxEowZN6bLvOCNS+p3zcQj8KELhuikPDl7FhWigNCVHRKccbCuvh4clRGRRRwX43PDnnuguVexPBwDYiSaRt+PyLk4j5CXLzsmQjxhCNWtEKsxdFvE0tgmFkpTTgcO82DJv7a6CuW9y0lnz5W9Ergsko6QE+DhRcjBjczMOJ5PFrejwjxkEodVvzmGDVmKDdl26vZ4Mvg0oFmZmTKQTQ31MqnijlLfwnQ/kcxs5GbnymTnkI8WYqvsTheVjpgob1DT2NQo4JZGg8kBxTyBMrNzkE0gmJ2VLSlpHqSx15bOz6EfDevqPSYlTgc3zQMQU6zALCClBiQCbMgJhK0gZdGyCsSsuGptpbDTcCSMLLqPaChDvr2mskoZ1802hmal6EubZHXu91waewZxBjpPczBgZ9LBAlqssTup56EJTWOdHlGhQ0rotCsDHzScI5XZSLoTzDnNIlbPbkpgyeWDoS5y0vZzO4Aimm2rezfpS0G4t1IWtrmuz3oC9+gmNXM0RTW1g8XbiAkBA7qvijtawPH6sUOhFE1UnFpahXW1eh4OW4FxNwxUMz1ds5FfiTgRFlqnbFNnDY3nAAvatlhMoiDaaP6ygGZvqEJGX6Ng0GInXxs7EaD29OU+Yubf2NwoKifbpI2KzWtAh5977M94T9n8w+tS9uDg3E76SoQ98ekZci8890WDY2cf4wLPLag8dx4btpuzULZCLJSrUFFRgTEYg65al0DHgb0svbNCGiw4rosGMTc3B7169UZOpkp6zsnOxmq6aGXlWtVPoYhiTwOHELiEZSd7K0SqZDhdOibOfxN6Z1asEpaX7FVGT5yFSEOlDHAyv6fY4ngxcCqWeFzoHoqLS5FfWChMIJkIa+6l7CB8r8yc7HCbuKbV4oEUu0y6xh6m9ybVCzGkQwjkd101QoCCfiScmICaRIyHJSCPVGrO7Q1p6WZrycYqb5QYXIYALsvypIBFSLI5lAcxJECdpEnVRJOD3fHLli+VOxevI4e/GHtogmMIeyIvr0BN/qQy0qaxw4au20qTQeyFegGmUd9kcwyjozZyUeq5KdnteItA7Wmr1P8cqbdGfUb3wxPOgHwoEg0sQt0dAZbFJ1ITMQIVb6Y2juF7NNVcFCvQMKTVO89kIOYN9RuDLGsGHDRtzAQSAqTt765tBcDMaFWut/K96P0AVqmCrJbvCNHsLPA0Hnil5GGa8xsmKnTK9cHDfFV1jg59CMui5/Q/aCdMOKxMLPX1dVi1coVm7trZYEimUSm1lhSjOdvUrJxb/L4yv8RVCXYX2gmXJlEOjU1NwoDU8ydlDNL0vYgSZTb2YZXaVnnorGWwZ5TPyxk74tyjcW7h/HDOTqLfeY3yPOJ5FtIxdGo/qpCsx+zcXHEIqKpBlraXpyn1kjWWliYBTtZa+JpcHJd/Z4cXx9jxz3xOYZObs9V5TZ9Yhnzo/veEhswwLXCVKaKttRUrV61CReVqSa2sIM2NPfkC3J2wui6BjisnMFvxbAbcxxwISJ3NC66VGItMRnqfF3VODhvz66TaiZVGqE03ympvKMIIHRUmkNYaRoL3Gp39HtKeew1ujBbybpNQu9tBCD/3EbLia9H6m99RZ2aI6spAx53KzCGDkJ+N2Py3E1YLii17ygagqvdykC2DH4elMP1V465i67izwsaI6k1kaCagqb9IXc5yUKqOMSKHQgJrIk0cj6YYw3bIt+Fw2KetYv+E3WlDvIwkgWFufp54kxubW2iQ4mrA+SYcSzxScv5kjGj5AmLMhSgrKxdQq62pxfLli/HOv97Awm8WSDwVLwKulDJ1x10xfMRIEkB5IrVlomiDvhuwK3EYT4QXKDteaAFY2qEA7Y20dRiDUUNU2IWtJ6J+fp4NusAoCxuW4D77UIq/WnTsT1YeZhOxbbx+PIVVSlpUVX5OURV9oDUquiyPdiqlys/VGykFUrTae4vNz/VVUtN8tdScM/i7UtFMRWi6ZxJqTQ11qF5bjaXLl2D5siWSHsVPPnToMGG6vIl4z9KeIvA5ekAKU0hgeqCijqcKs8Gd+zip0gdZ0JMAScQdiXoQL3bCEfDgAzOiYbGTKrOc5Y0RT0+2nYvNXIAS7GJHc1uL9DWDJTsLOVhfhE1JGOnZ6Uh348qOFiFBnVARFOnRDBKCbRJWyefkcY0S6eCwK773qATuM5NXRARiS0sIoNpeRo8S+jXrqsWU1ItISl5RkZc9pOSW73jwfT7GPq4FpKtseHxAS1sM9YQv1dwPeYWorq1HU2MzIoURdNa6BDpmXpxnqipbKGywImq3+XXE9KyAl4UnMU963hgkJPTWkknMHcw5fGKf4KBB0scj9asQfukD1O+5F5ySQuQ+/SQifT5Rk5qux0bKpGYDYWIPUVJ5+T012K7Y4aSMFF0/ja4bT7g6Xk0tKv49RIyBFyQ7EpyE5uKWmXCOBBO7rnF7w7MnSGiIqAetegGqxR8OGaO5Mh0nHZU9EZZwEnUOx9tw0Sia2pgtzE2pgzm0EPr07SOe3TpaLMomYqtQFR2oyhN9+IhR+G7NSqysWIHvvv0Wf33ycSxZugQFRYUYMngw+pf3RUtrDHMXLMAF55+FnXfeDcedcLLUNIu3tElQM0tx8arB1Y/O7NQW9ttCr7zcAk/FcPWC9kDGxG4BXl6tx/TE6KIkvoytpb9r4qccFU5iayO3b9NxjSFK7o3tgcwyUgKjXWMvU5fxJqnlv2dgynckaTBK+uqtsSm5+naNbOqopbDCAGCG9LH8itMAMYtY890KPPHoI3j11X+iV9/eUrGHq9k0NDTg2ecSYnvMzcnH5ptNxA47TMVW22xD8zaBRKxVxV56NjsLZjtOzsjhmNCQdoSwgEjzbGC2ymlwVWC6gI8IEfW7xGYmNYDxHHO0cGPtw43B5Edz8H1Sh7RYbNtmp9Ciz+C++xYdQ2u8bDDsybvCzSygIwmMdOUfk7rghSjpcZC0I57SJoaTCQbNW9dKkxXikCAN88ZCSTZtVSO/R0+JpzM2UkeHTRmmHwyBcgJhVI7js30ZH2aYOdmCI6tXrSQCUI2CwvyOB1a3LoGOqWJDY6Nnr5HBT3AgLQ1XotmXTp464QrLSHAuakglt8tL1IGQLLJ0tslE0onx0WASOjeOH4W2yZOQ98brpKfTLeVFZGCqVlejqKCAVDi1GGw9I6UYIk+YhJbO0J5XpvrinYnL+6zXe7miVtIzwHrGbnF92zApUt4iAzwvkK9+WQK4RoGTku9WSIchqRoirg6LknAQrX8Jf3GVl9QSQGY7CU0+jhxnW2daWCZUKGQHDP8MohFk5hSI9Lv7zln4+4t/E7BPp74dPXQwJk2agqwCTqcZjFHDh+Pee+/BjTfdKDbM88+biVJafMrzq2ZmWAcdM/NkcGHVOJqZJYxXiprarl841TXz2fSJq1mfcqLYeiNxh9WjpDJ7hWzfqB6y07zFq4zvttqkSPeVJazFVsUJeG5IDKObijaqKz1BkdIMG9K/+0yafg+r+eGfy7fzudr25J3GNyyqHyZ8IsACg3eTk52HhXO/wmWXXIAGmrcnn/J79OvVC/PmfY2qgjwBm6UkkBpa4+hJ/fvUk4/gm2/moaauFr+euhMJoB6oq68XLccESEsSPULiVOMHTloq1i9sqTAMASsojYRta9r1of51dewjQ2dYsXLRVMK29sIyCkUEtFwak1icrl1XIVqK06sc9qIFiJ9zKtxq0thsYvdjhiG8+fZwOb2TCQUDVnomnSIqGo7FjsnmJrGl85oLccoYHcfOOpedkGlcRZvITt1yec/KLkLcjSIjKxeDBw2hYxIy7xWb81m3ATjV9a4HbP7Y+AE0QmDoWmyDl5iOZNKrQdlZ6xLo2EPK5YZkskvnWjq2JYEW1sf5P1stdC7nxMZMvhGOe5MSTzokhOlwyFa5bwlibMnCUrRttwMy578Ne2k2WiZMIZUqiczn/g70mYxwNF1TeUucEcK2LZV7KJPWURH5lpZ2xgjLn4lnh6cPl2XXRQGl7r8KFDNmGlETvfDXgK1GlLKYCmCULpZJRwARTdP5eJbnPfWmnQCZQklHA4LYV2ytGmrVMVYfQ0tTM5rqGyUpmp06dropYOh6TpOi3BwsXrIUt992E1579RWMHTUK+TlZ2G7aLqTOFgg7WLxkMf762KMYNHQEDjroIPTv1x+nn3EGAd7VuOqq61BaWkJUv01NKg/MLVTXZCGtLgNpMS5SEKM+1X3Ewslav4SWMS4Jq3NVFRQWZgIIdlIWoCTD66oxzIgYBAUboUBers04Y6uMAHGKcAUXTiIPp62nXoo6E/AUGtzy2ECgoKUXyqJbKPBd08z4JpEKpurRFLgbJrceyPHfNG/r19XgvrtniWH+rrvvQd/yctxy8y0SITBtz+ko6VGMdfV1WPntCinKus/ee+HzL2fjjFNOwdRp03DIIYdjiy0nExi4kucqcaPhiMxNZvAu27UtVVIsiajYavl7VkSF+1j8dzidpnCLCGmLAMmNEdCw8EpPUyYbBr/WGlhx6uREkzjfkuFshBN1cF54FLHXX5fndLebBqe4L1q/WIaMLYaQelYLJy0XydoKJHJLaDwzYCca4fzrJSQ+nEvPT2M1eTASo3egaxDRINU27euXkXjjVVj9y5FYuBJ2eU+E0iP03puwdpwG7LifPKNimjTG8aRKRrRMbJ0b2LzKsFfHM5sqE4LJudW447o6fSwXjS2t7YTRhluXQMdMKoPj5sTwqQy9fDNpohaGJVCWJwnvEB/REzYt7CAeigswMtBlRKPioWGGxwZ5Tt5Pi0aQsc9+SHw3FrmEzq35ZWgl/T1twChklfaCnZuP9GglsZiInIM5uiNxN2FdgcNVwa2WA0/2u6Y4oVY3ZHEpkJNn4UXh2F5CuMSm2b6R3XSaijPXkp3VXigWw6AvKqa2YamgS1sPmqp84S1UnUBtm3gurVoxwPFCqSNG0ERsmTMTMoVZJTx7I3tjVyxfgsuJOXz+2ae44oorsYik7x7T98HUHXdMGZ+5s2fjuWefwflnn4ljTjwZV199Nc448wz86U9/xNRf76hB1+RMKkLz7YpvxUveRupUSWmp2EINe7W1Ghpc8L5JST+TpSSqpA3FE2KLtLVXTbyGpOqEHK2yugZklOnA1bYb8T4TyPHWlWExmjspeqUJgQiyPPObUUfNmFuBY/S7681jw0qDrDl4Tjk+wDLsAEPl37My0/HPfzyL9957C3/5yyPE2Ipx8QXnYvq+++HgQw6T/F3TatZW4NmnnxaP4OZjx2CPvz6FW2+9GWeedhIOOPAwHH/C/xGLZdZEC7Wlnu6hlQAvgwCagOWr9+B+9Daik7aCUzYAycxShJctEttZvLA/0he+ifhIYl1ZxbAevAPWVpMRaVkNZ/4iEdA2MSo7SnNp50NgffE2Eh/PhnXSOXA/fROJm26Du82ONFZtcB57AtEZkxDOsRArGYToNj2RfOTviI5/EWmtlXBySc1csgjJi2ciUpRDwFmL2Ds5iF4QAQZPhLXiS7ivPYG2+19E5MwTkfjHX2E3NyLcMwPxuc0I/3o6AXQuQPhgS+ADCa6QK+tPVXTxRtAbXc98oR0WYiDS5iHD2pVNOSzOjVYiWixwN6Yqcdc2Onb5cjkWw5fYbsNJ2zS5S3oUiQeHjd9trTF6xUU1Y6Nk2FYqCn+emZ2JrIwsyT9No2Pb2ppoIQDFvcoQ69NHAVKcOh+94I4eJ1LfpuvmZmYLG4ykh6CykhIwoQlyL9qbJ7YfLRmSMFkHjuRtIs32jNgq1ECrlFymyQ17thsDdCxNWQI5MEZVDX5StidddbqvDWnJoxa30GudraA0Rq36Jf0If/YAs3ucKyVzWppN0ilC0hiOMvKym/275ctx3nln48vPP8PMP/wB6dQHE8ZvLiAn9puEKRdvY+SYMfKa+KuJuOuOO3EAMbujjj4G99xzL6btsjsGDBggYQHQ6rMJH8jKzkFTU6OoFZm0SJXhV92P5zAI2Ewkq0Lr5fwcnBnCoo+FT1RCA+IikFj4tbS2ULez0T5D+lzCDvTEZTWWvXE8rwpI3Ssqyk/x+qY4FWCcBia9zdjOPA1zPYeDq+1XG0r6DgydPlcq6zOe1+B9cLrckgUL8Nxfn8aee81Av759RKD85pjjsfc++8h3lBahlmdhjxIcduRR+OcLL+Cu22dhvwMOxEOPPIIHH34Et9x0E5YuXYqjjz0JI8ZPgL34QySfeQCxagKJEf0R6VkAu3ER4k8uQuuydUg/bF8477+N9PFDgaGbI7RqDhK9RyDRox+i334E97NXYe+5E8JOJZK5PdD65IvA5lsirY0Y3FcfIP7Zd4jkEYhVr0WiLo6sX41AWlYMDfOW0LyKwR1QRADUhvSMRsQyw3Dr6hC/+FKExo2SWMxQfRtCN9wIx47DOfMSRF95FG3/fB6xj+YhQSwwmZ4Ha8hIpB+8L2JPvAQngwjP1lGERg5HLAmd6uiKPdEV0hFSqqvj2/vguinjFWTvZlyUc0yvdw1sUsUoFDRTbLh1CXTMwJiNeblx0ZBYDdi2lJefK2XVm0kVq6muo+s1EslKyGLi41QoQ1TlVOZly/ZubJdpbMyRRVNAksLwMZKZYshkdduWANMIHZMpi5Bd4VYsIezNRGI7OrjW1mqHir4OZjO4nivc0qpjMCzLGNpNiIFJ6BaHCnsl4Wi7k1rc7MJPF6CDZw33MNLyjd1mFSr7kVGJtRFdKrZkyH1wkdJoZoYkK2fSeXncoxkRrK1YgwsvOAdffP4prrv2WlRUVgiI/P7UU+X+HC8PVTEktqVw7u9OO+8mWvlDD/wR48aPQ//+/VFTU4Xd99pV4hmNZJTgTAJzDgOqWrtW7DVcOdmLHzOqnD/ttD9GmS2kQCebJMKWydXXzoA0sfext48ldjoJNlGFpdR+UqvvlkTDJwkIWfjk5GQjn+ZFSFfB8Cd6e/vYf6eZDYx4MS37djE+//QTnH3+eXiSAG/CuAnYe28Fcmq+yW/CXJMSLxrFngSCLPTPPess9CgtwWlnnIFp03bCheeeS+/9H35z3O9xyLBcWAPLkNabxqd3L4R6lCLZdzjQGEc6sX9r4FDEHv8HIlukI7JuBZzsHiLAk7zIx40GvvoC8b8TqzroQFjUt2l2NRIlBWi78Tqk23WwaH65hDj2FlMQnToRrfc8htYIzf1BA5AYtwOsz5chPpuY2+wEQiX5cCeRxjB+KrHJQXCf+QsSzSQkq+izYmJyGSHEKyrR8sJXsCdNQfpo0sKef5vO30rH7Ynkfc8i8e0aRI4/EsnyIaRqN0EbxkkhCwmBSSST8G1yriYLalc1v/6diQOFWts6T9YExnOfWuIYUnu8dA1zGwF0nFArTIYXGM9VTsViMCDwYeN4Gk14jiHj4pocw5XUydhJnd7B2QQ5tKB5U2Bb26uEVfDiSLSieeEy2ByeEI6j9o1XEB0yFAVTpsqtlRHb4yh+tus1o028OtCGZlEJHZVe4rAtjtVkMcElxRNlS0aFDlQMghqMF83ybX4azCTdTWrYhTQocJUTwRPJysjMVECnHBCeWwJeRLpWoYNQ4anA2o5UktYba9dWo6mhBSUkKHoU54uUY8cG22Ruu/UmvPWvN3DHXXehuLgnHnnwT7jpjruFVSRN8r5xkMgMsiUEiG9np912w5yvZ9O5mzBs2DA8Tsfus/d02ZDFDWycwpOKWTgHZ6oKx8rTZ0mFl5D28JnMBv0MIoV1gQJRx6MSaqCKGHA/q8JJdjiKGAEZF800aYJSwgkqIyLCkz09Ksnc4tQI2ylqorq0n67132zKtqiY3cL5CzCCmPMyYnZ1JHxOvORkZY9Nid3S2TesWXD+JR279/4HYPbXc3Du6Wdg7NixGD12HB548EFierfjrtuuwZrJE3D0YQcib8RkNBPzbm2sBzLzxbFlkwaEVlJD+xYiybUc+wxAqKoCbkujyhyorAK2nw77nRdJzZxH3xsGe6stEHGr4BYRO7NLZXqG186D/fnbCE/oh8T0nZHM6gF36ATEc4rhnj8BUTsLdkM17IICIK+YxpBVi1yEm1YjOfdDxG+8FG6Y1jOp0pHfHgOr7BW0vPUFEjGaA/0HITNGa3PIIEQO2QNNL7+P8PjN6BkKiB3WSrxdGxEhrlJeWFSgbHDQTh8NZmo+J2BymD1Gr4mD6WGX5xHNoQRpRDEiPvn5hSqFzHXQVeu6eomOdFbDSC0SErUuSu+xk4AHU7xnBAQxkmKy/SHdYCSpDNwcJxXJSFdeRfMAIUV/Kh+8G6v+9BRC6XSN/By01WXQgn8e1mkNKNh5HxSVFCvDKQNbSGVA8HVULI+lzD62Mm5ykQB2d7OTgP+TWnbhsLBKyYHVYRUCtjwVQ5bH+MyzmRAJCZSkweZMhnhMsRF2yLDB19KOBqWWKq+YqTChtD/FAvwkY23h0l4zvn/exLiOVNfS0p4plTuefORx3HfvfaS2XogDDz4Uvz/5ZPxq2x0wcvRY3XdJof9+PJmJ0TPUCth9+t544sE/Y+G8uXKf7HnNQV5AHYCUMa+prZUKzrm5BWilhSOJ0VCecgT6hJsTzPGkyRnWjgvXVcGhXFZHzBJhXVlGj4uUdrdsmOrP5pwcomEKNRpna3vtYyO0kf9YixEALVq4EFtutRXWENBsve02GDBwIEzKlJ+jy9/2bZrGdrTn7rviYQK3Dz/4COX9+ku1mPMunkmscBzOPu98zLnhfpz4+xxMnrwtXGJ0jk5rlGovGS4i555PALcGLSMmIVI+GMgpI5DKQGSnfeAW9ERi8q6w6teK7TgxchIxHhJ+Ob2YdiOD12+8BsmqeiSzy2FPOwQO2864/Bix70SkVFWnzs4QgRevr1epaXYDAes4RE67GNYHLyDJ0QHjd0Br+US4Bw0Epi4Do3GC7c7Z+XDWEQM98GS4h56KRDgd7po1sj0B7xezbt06LF22mObWIOSx0HVdba9VjkMRGCmp1X4FaeOcUP2bFPBjkGtubUZxuETiRllj7Kp1CXR8UwmzbSFL2nSazMTSMjLSdfyTGmA21rLdJRZTwZ+JZERARWLoDGvSjcGnbc0SVD/xGspJTYuvXYKKv7yM8f98EhWP/gX1776J3O12hJ2e78VlRaJhUm4z9CLhVxpiOj6LdTNOuQpx1kVbkwwcb13Ii0mqZehwBiukHAOmMoPJbDCda+mwBQFqYqusUtbHmkX9zs7N9sIZDIipNEcF2l7kgq7BJgCb0lSsU01ttYAMs6PF39SIB46TkpcsWkiT/wLsu+9+OOeiC/DNvHn45N13ceoF56pYQB4DV1F8KcJkt3MY6P4dOnQo8vLzJROFi4eagGl/JaqFySozsznOI+ZwHFO9JCSFTUMwxmFukqlj6XgvV2Vy8HGqBFVSBArHNVlaRc/OyVWgqGeo9K3rx7SxgMyUvTWADdnSfkqtraUZVWtWYcsdfo1kWwt6lJWrqj4JE+ytWLLnPQTEVtlGjPmFvz2PxnUN6N27DC/9/TnsvucepN1ki0DeZfoM9O7bDxdfeAHOP/P/cNZ552H77aeKxpDUFa45FbKpiIClaJBoVU29x6qxrFsFlI1RdlVaxomsYiRa42i1HVqDjYhVrCJNKaI84OyNnba/pFeGVlfT4VVqm1ASbvGYSmnk4PGICDlbIiZ4vSXjtI7ySK2ecbqo4uEQjWGciExeEdz8HhL3J+mVThwcUJRJgBem9SlhKEm/YEV6ZgRZeRkoKiiUYqt8Te47SV3UmRUqBtURp4t6P6lKOjlajdX17KJRF1l1+WiLx0SD7NunnDSf4i7HsEugYzAIB71V3PmScpSpUpIcFa7B4JPr5KhClRwfZieEeYXDgQ2AjVWLBycjB+HcDLQuW4LcbSejT+/hSDRWoWn25/QZl0WKwLMPaTrA4MoVRGxS6XJpYTWHWlSaDHVzmk3AlKk8uqwi5eXlUgenS4EAMaQblGqnEq2nIWlPH+MVl4Bqa4kTEEXlXCZa1Ris4amvCGxpqABu1cpVWL16lWy/KCoiR/87ih1xgQCJKmcbJjG8+V/Px2WXXYyehYW49NJL5fjKytVoqK9FPoMG1MY3clVHBSr73aLByCys558hKZeLaTvtjGdefEElRQNejTrocJkehUVKVSLhZEtYEH8Wl1xh1S8BVdcwPMkcUWoyj61srpPQgZyuFhYw13O985jYRalcosFSuu4H7kP6n2osIFlorli6DP3KSkllUmPiqVnKFqIN5pA5X1ddjZnnnyepSr/53QkYPnSYgKWk6KmjhbmN3WwC7rn/flx15eU45rgTcOgBB+HU005BmLN65Lt8/ha4WvVPyP4NqqafsQczMAmr53Qu9r9lELCkhyVchd1pbDd13SyaI67EwHFzOVvDVcLe0fXzJHOCwzd0oisLYRFwIcic42o9ji12Kbl/nirhNAksE0bW1toonmQGpLa2OFQGjTo340VbWzOxu3pZs3RXAramYrGXKeEowSH7VGhzU5rOwoD0b0zqSPKm3zVra9GzpEjIT1cCs+vwEq4HF9Ggw1KLUD6TDfNc5VPUSg0edKMMRLk0CTitKZSWkNSQtIgfXW+mNduU7NweKD3+KNS+/hiclpEo3H4aql99FMm6lSjY4xTY0UxBcTlOmYjECMsFMXkTbQYIXpzGaMkMpzRZhJamJuRkpSO/IFs+98IUNrZZiu3xYLBNge9ZdvYywbRaNfWehw3D9DyLFy+StB8ubJCbmy8hEyGduhbOVvmCWVLwM18YF/crb47Dtq3rrrway5ctxaOPPYqyfuVybp68nHfKnrvPP/kYqysqse2Uydhr331o0WWrChK6XhuDIEvIO2fdho8+/gg33HwrFn6zWPSBsAZgL3MBqj/effcdCVweOHiIhAbpWlBeNRfDvoLhG0o9d6VAAbNMYTNcPDGerqvRwsvXDHSoEnIWpGCBslkqNd+vNPLTbhlZWSjrPwCffPIJHGL4HBPHTbzFbiAjR48FC7YLzzsHjTQXbrj1dpT1Lcdzf3vGT/cDvHAJZtM9e/XCVddcR2rtQFx11eUYPmI4Tj/zLIlW+E82zqXl2oQOvWKSgaRSIDnpv7W5SdWadDm43IcNmVOySZXOOA+p7UWN2UJFJehYy3BYle2HcTa57SaYLzA8c4al4i/5q1wcNhJpQs+J45GRno33aQ7nF+RoVdevjtxR65rRcexbWAGdRHMwmjsqqNGAAmC8b+wJSRMHRls47u/UlRLfpD0sNMD5O0xDxuiRklLGEyZ7zDbIGjMFaSV9kYip1BXPvmapcIcx48bipZdeRnFpD/QqLYVhfXw8hyqoTXQYBI2RcyNH2fIDf0XNpHuMkngs6dVTGZcdQ6VdYWbNTa2y1+zChQsEdHJzspBDLJL3euX4MGaUOVwmfAOsxaic7771Jm6+5Qacf+FM7LbXDJhMgIxIugBoNp1jux2myqYozzz5FF548R849YxTMWHzLSU8JU0XInj+uefw1JNP4EpaML1690Z1bQ2ySSUOG4ZmYjLUxVHWp6/8mZeXL6lgnBLGGSt8rKkPZ2yLAX+ovMdZEZwtw9tR8r2Kmt+W5XmeJQ7RsHg1MfRY6HJGNqRI60a5y/7LTTJ9aD5zCM+fH/gjhvcfiPfffhsvPv889j/kMAwZNkw0HK9cFr2efPRhLFu2HH9+5FHZDaty9WosWLAAA4mFcLSCrCXL9QQJCymOwzvtzDPQo0chzjvrbHxLx1925WUoIZXX0SXD1bq3TaCX55hT8aC2F1ajXGS2NqeYbQsNS1cM29Xqto7HUcyJxp/NCj8JT1CgiRobqHrNJrMl3yyXSA7eHnVjWtc2Ol3x08/dJOSnjo8TNXWZMjqB4oLUaVyJ2HhWmW6yM8KodZ553rX0Du7EDor7yDniVasRWz4XkUFjhCVItZEElF0orO1Cup782LFj8Pa/3sTEiVugF0lDrmQSko0kIsTCzCJN9X52+ZxsV4zHRTXwNwBRVWh5j9mV3y6XSgnNJK0ljiyaIeXYh40cheysDKHmbHsJbrVnwmCU4OL7MdVYlaG+pqoa111zPcaOGYvjjz9OjmWnAPfdwCGDMGbzCVg4fz4uveRShLbbHttsPxWPPvggLrvoElx6xVUYPWGcXOelv/8dMy+8CL/93ZHYdocd5Bkq11ajnJhENGKM/oEcULqh3r16S8wj7xhfUlIqDJZNFFwI02PBRtP39GTtI3N1IDl/FxAbHRcbNXZDNdheohK88B9TVYSN5lxWqosaYj+FZjyBw4cOFvZV3Kcc+xx4MB770x9x3NFHYY/dd8GRxxyPwsIe3r4L77z5Jk4//TQBOW4PPfwQPvjgQ5xz3rkCaEnHD6oycU18bmbxhx/5WxQR4z/3vPNw1G9/ixtvvgVDR4zQoKjnpeUHrCtthgSxZj5ePqiritiKqcX4LZWZHV74k4QPqM2AHM1IJdpRCyBlw3b8+eDq23VN5nSwrp+KY1X+e1N2yswXVx9r6uA5KgvF8p9/PannKpLFTWVaKbsxz7OW5hi+W7WMNKM8CXh3tPmss8Xeda5rSxMa6usQ1alPbIOKaxCwtL3HSADuILZBhDiHlYEuolLCFEfxnMSqrE+iDXUvPITGuV8jY2g/xNbUYN3r/0LupBHI2/VQRIduIWkxXA0BCaGSkrDMxu9RxAJZBXyLJhSzj9H8d2GhAqBIRANGXMU3cSeZkkza+cCfKWOno0NPbDQ1NMh2cpx8rJ4jKeWUuIO5Zhx36JAhw4ml5UrSdkhCI5S32Rsb100JN3D1+dU0sHS1CdeTvE8//QTefPstPPLII8gvKvKqZvC95RQUYsbee+Poo46mhfIgjjjySPTu0wdn0AJIIwHz0ksvoG+/vniaWNw1V1+NGTNm4PennSHXmv3JR1j8zQIcd9wJaqcoPQc8dku/rFr9nfwcMXKMeK4kR9vS6WvGgeGFzhh3mO/4iKRlyD4dwg90sDF0/1qWz6RN+o4KUdGxmFK1JPxfi5VTJlY/1lH+DIxVR0dsPnFLHPHbY/DUEw/hd0f/Fr8/+1yUDxqC66+/Fn958GEcc9yJ2GvvvcSLzmx+/OYTUb22Ck89/iT+MPMS7LPnnthyi1/B7DIGk2pnFrxre+O/24y9UVjcExdeeAEOP/Rg3Hnv/bKBtYpjdLz8ZUsPKveqCvQJChobIa979bWM4Grf78aG7RrW5O85YgR3yiGWqVSjtgEw57QMgw8G+hoS5O3Z6qbU5AOsQN1BvzGOtEg5srh8lwVI47p62VS8rq4ORcXFmDR5shaWbgAwO25dAh2XAqqprECJGJLpgOyIROrLLVupPSA70XPlEpu9cgkps648djzHjVdTpXDwnhKxynpUPvEKqaxlyBo5FBapQFZOIUKZOaqQH3tGTYKya3YWUulCZX16Y98D9pdSOawWfPXVbGGPvUp7yY2xasX7w0Z1wDMb67Mys8X2wLYTdhLEE60SDsGqCRfYLCSwHFveV7IGIgKY6rpm93KWfnbK8/rA5ocXpDbjuLC06q+eP4QFc+fi6suvwNG/Owq77b6Hdz4BEkdJwBnTZ+D9d97BCccfj9UrV2KPvaajkKTYcFKX/vbsMzho330w5+u5OOI3v8HMK6/0DLafffElKletxjbE7thOqTy22qmg7Xqy4UiO8v418N68rJ4nlKHcpOV4QsysRdfsPxBkiJZSnRSd0HZDU3QROlDYdI5aQHwOrvRRUFDwHwc7fzyMT1Cz7U4WCo8xzx+OSXzisUfxx/vvx8xLL8XeBxyAiVv+Cjdcd60UVbjlhqsxesxoNDY04zoaj3do7GbTOE/dfntcfPnlElaiAt51PKR5dtdnPlL0lMjBpClTRACeffbZmLHXnrj3vnux8667q3JgekNpryCucbT90Gb6QEcr+Rkmni6m5gJ8pitCTEdGeLaLgCPKA08dMG67WK+vOfOqhdZjU1OT3s/DFZDjHfr0iVBTvVY2zuZYRk6bVLGbIZ0l1HXcZdf16AhR460tKvYtqZKb0/Qm0e1rg6nqoiEpoSRl070WLPGjEpotOx0lvz0JWVtsjrV/fR5tq5bDbWhC3uQdkV4+Qm8ZyFLJlWBXobvaliCp9o4C1ZLepejVW9vqZFchRxlN9X0Zam+HbA+wFGO2O54arqlzD49yq92hdD17wJugqfXP2sVSuSblTA28GXo2yDIw3DlrFrLz8vCb3xwhA+lvo6fujW2CmTSg55x/ASIE1Ndfey1uoFffsjK0tLbKNnHjxm+Gi//wB/zu2OPEOSCFD9va8NGnn2LwgIHoyXtYyI1CTUgx2qhUs48+ek8MzbvS4ommqx3Q1Kbdvs5qfKhitZTUuLDXp2ZtyeOJIdjx9mIwao3kJduqQKTZREfUI9uW2D1HO5v+o808V6BihmfE6uQgTqqfvM12OOSgg3Hzdddh2s7TsNWUrYlV98fNs+7Al598gieffhLfrlyD5rZV+PjzLzB45CgccsThOPjQw0XjiJtNXNxU1tvu5pTwpFfPXr1x+x134sorLsPxxxyD0888E0cffSwyiEmrKr8+6MDawHz+Xs2j4f6vqVRuvW/L3LDtLvNNOSeaN7vnCsFcrzKR0PFzOq2LVVLOAXd1leKinsXo178fCYeiFMbn2UKh+8neOPNUl0BXUtYHA4lyt30wR5W6ItBTe7nqYNWAquaBnbx0eXJXOSDETGdosO2n+GSPniSvujdfRsvC5UjvNUB1HmcK2AldrUsVjJTQB1//UvYDx9YhFOp87OnkOnR+xXsrZeC8zjI1uzwdy9KR2n4ZJ1cb0KGr/5rTBAHOT0S24O+YZAoc+bdgfuFf33v3XTxNjOySmZdizIQJOh4NKefkxn3bp7wfrqWFtf2222MeqaOtsbgIgMKcHOxJ6lA5B66yQh9vo2eP4qMPP8Dfn3sOMy+eiZ4lJapPwrZ3j/I3Meq999lfqeNDB3c1Bf4tbcXy5SLBzTP/59VY2xNMXZh3dFPz/JjjjsVrb7yOS/8wE48/8TRyC/LFFDJu4kR5cVv17TJZG6V9fUN5wsTc6Zcy/QTCcCykCEoGDg4L4bizK66+FgNoHsy69TZ8/eVXuITYYgmBoLF9mh3CfnjThji0jwHtuq2rrUM9sfT6ulpVlh0mNc5UpHFkw2q2Uba0tAqG8OdseurZs6ekA+ZyBeKU23G90JOgVDCWbgTWSlfzp1Og4xsp5t20R4/EMtIfM5lWkropcWkmCNjyl7SgMVR4lBhMpShjWIpD1tfV6FpSYbEPWa6qdsGSSVTCsRNhbz4JlY3NwMpVyCEVjXPZpNS4fhA1MTSv1vXRZMJo4gUdgOrhmpca4hknUuJtPGmoO1Wpd3ZAvbG8ApCevSHQP+ZvA37CXiwDcpaW2r4Ng1sbCYprr7kam40bhwMPPgiuVwrK3EZqniernRz4yXmTe3YwRrJXBFfm0g6fj4lZNNWvw5ARQ1HDCdpc59/ch15nFatXYujwkehbXqZq+AXUkI1uAV09eM8d5am6JtXHMtUnbKlzyDYstvOFdSn1Dq+xgdYZg+g0pspVC8Ur9GDBrwDdCa1zdFmwHqW9xHF0ymln4LJLL8F1N9wotlqzbynfVu/y/t5zO56ab2u7oNaCtEbkbSDkqjp6oVCg77isvti8wzj6xJMwfORoXHDhBTiU5s3lV1yFkaPGoKWtWTQZYTiuX5zy+zWF9syquC4ej01jY6OEm7CJg224mRzkTHOxnuYWF4OQisCBfXRlD5UoF8hNRwbn17p+mSX+Ele76VFcTIDG4SD9OxgX1+tDpR0FbKjeeGpNI7AOvSyhDdmOdOsU6HiAeL+mnEElCPcjNWh+NULpDvJc3hovvB5Tkgku8WZhKb64dNlSVH9cQUidKwbasMoNUsGO1KrX1mjDrJ6ctgEJF4sWL5YQjt69SlDefyAys6JKfQqHA/en68LxpHGSOt7GN3QGAcS8aTrPk5y6o4J7fPp2Cf29wKIyi1YWTGDXJIngthW4c66nODVkovLuYFViB+OiAH9/9jnM+fprPPH448jKzVEebbPoAoOOQNcKa3aNfc3yVEq9z5TYvSzq70ULFuAvD/wJBx9+OHr37o21stGNEgaG8jMYs7eYiwtI36mZ46mdnQFWSgt8Zm3gd9Nf7QtcMmhw2ERrW5ukB22oAkVn2mSn99YJ0PEn7GsJWQHzgrY9bSg93LV0ShI9S926Wux7wEFoJTA497zzJfD6nIsuVOYGcXDx5WNaSIbUSHmMVWkhMi+NFqAZi8Sd0dgsW7IY9919J7Izs3HUcSegR0lP8YizcNh6++1wz3334trLL8PvTzoJ++63L/acMR0ZkQzEuAAlVyi2rdQF3wWA695UUQ7aFs6mkuKSLJk3ER05wbGWPJYqp73AM7WYPuSQqqzsLMl46awldU3DDsdM91H7gqdBtmu0MCM4UwCxk9Yp0AmDohvrMXEK7IvOx4rr70GP71apunCyZ4DlGaW90ALHlY0y5n79lUiHzbeYKKDIpXwUoDmq/hjMItCFND3rjpp0rFZxrFVtbQ3eeettKRzQf0A/SfewwyookR0JHM0t1w59P0kmE0zXrjO7aBk1AhoUvAmqf2cpVldTIzYyllwN9fWoqqwUB4e4wrVfnlkrb4vIoRr8vMX0LIPzhmDN6jV48R//wPTddsPmW06CuOm1vcbSZgCvHz2G6TMPV0teqeLiQhfSVPu0crDv0089jhoC1cMOO4xU0hGSkhe0mnmsVO/AZMqSG7vVhsCrw/4LhBWlgGJgEsqfKRq8X58ui/pm6PDhnbOvf0MzJbrVnLXQRAJo1qzbiKWdRAIgb0NQp5UDBVQZGVk45vgTCZSW4tprr5Ey3seedLIyjkumjgVvVy8gIJYsVXZc10A0QlLsx/TWP55/Dmedcw5Ki4tw4YUXiWdRzT9bPOFc+nzY8BGYdfe9ePapJ+i+Z2EFkYmLLr0MA0p7S1UPJxi68j2aa5xlluWvqU1oRqCmvGeEXTuNqP1ngD9v2gtHs5FQCqjpNeJ2cN72rQtGxycnKUFo/qsDDsSrbgS1Tz6HqsxcLFr4DQb07y8eTWYNzc1N4smsX1ePr2fPJpraA1MmTpYcOSNRjHDxwUM9iD8sRgeF1DLjVtSjCH379pVvrPhuhdi3+FCO4+LqBT3oc66MYlRZv2t8ldKCvxj5Kyx5lfu6Sf7mXYQaiFk0Sd29ACBYlqqfpYGQnSzsKcwlycUlqtgJMmDQAOUpM2lyutyRlH7XVUF44vC5rrn8cqSThDzrwgvlOiad0TRlJkx6oGOqPATv3/SZOGm8XFsL8+bOxS033oTfHXcsJm+zrSy0KI+N51tMbetlMHxPE09QdbTaPUTwVO1VKQv+M5t++U+2YOweP8OTD/0ZdSSA2Eak5uoGjlN0RwlGXYbpoksvlY25Z140U4TgMSecoLb6c9RWh8ISjSQRIFG6rYY5EdaurXbdeu2FF3AsHT+SgOz22+/A4OHD1OZTLc3Izs1XgpDvgQCPMzUO/s1vMXnKNrj6iitw6skn46hjj8EOv95J2JdoGo6Hp7A2Vp3VAr19mNQPbZ2ZGTamaKb+ZgdvbXyVm86dEfLQKnwgSgt+l4P3R8V224BLqnz6ySdIxuLoU14ugba8SQXnd/IE+NWkSSKNQtoGF0Rsbr5dzPtnfUmqv8MAkpmlYsF4Q5iBAwfKqThZndlVZUUFlhLdN9v6efYmGPU+Neld8u9Caof43JwcAQO2E/Xr11/UufW7wEqpfmsAzdYsNhpcHMa7qo2o/sYsFt5+/TX87dlnMZOkby9S24Kqqr9psm/zY8C0RYrZniBItYWpXrN1ZsQ9d96FkrIyHHboYfL8wZSYjiru/hRaR9L/335N7TAyGSv/ePlV7PzrHaVSTWf3Y5xOphABh+Lk5uXjiiuuQtQK4ZRTT0FF1RpcdPElIhAl4T1gdzW2LIE4XRsQlnK6VdEcvuiSmehBQvTuu+9Gf5rn9XV1uOj887EVraX9DjlYFYrVG1FxDiof14++d+s9d+GZp57GrFtuw4fvfYADD+VsjaHiT+DULRNlsPEd9NOcKz+0deF11aqJGKSSAlxlZaXyXllZb4lhY1cxL2hOHRo1ZizMjuCmeB4Ab/FvivQ22QXKjmZ7EdI8UUtKe6JnrxKPcm9K8wyZso1XqtrlNZ3iY5ioqyytCMo884zKZqH6wFT6WFtVhSuvvgqTpkzCbnvtoSVmMsXeKIcHbHFGVfX5gAZd+LLN3OZr/3wJjzz+mBjHh48a4yVEd7f1m5cZQMDxIWkHy5YuxeSpU9X2gRtiMQE7kJfErwGBNZlJkyfhamL3l15+hezRyra7XAItv6y/SYmDrsaj1ThLBavfS0Jq/rwFuP++ewXk1lZWig3uww/ex5FHHSX5oTKmrjEFuBLu4ibVLnsHHHyIpAneRarsrddfJ4G00/ffVwiCcqS1i9v7H2ydA52rQzgMq9B7o6rEbBvFPXvC2AOM7cXsz6gWqk+bTUjHxlPV1OYtclelwAiguK6euKl6/cYaKNWX9T+O8RL5Qs2rvGHu30hk+NHchllxUxWPocq6u9CeaQd/eeB+VK1ZgztpQnPQI1+Hc3lff/NlzCY1v6xPGbbaciuUDxok55HSSmZBWUG122e/ysYUEhvTZZdcjIkTJuDQI34TMM98fzvNL7+5MNVXuG+eePopZKdHkJ+b2/WRGiBVs8TTyiEVV11+KUaMHo3TzzlXNhw/7fRTsWrVKvzhkj+g/6AhGux884M53qyRijUVeOWN17DvPvtg7wMPEgfSscccjVdeeRV//uOfMIHGNRkoGmBMA2q9qfXI7g22ac+8/HK8/+7beOvl1/DeG//CdtOm+Rs7/w+DHLcNAp0IH17QlrIlWDrR3dK7VPGnSb2Hpor4cL1gSEPR1wus3cSb9PMlXXVnWj119YbKXuK5MnL5gbobuGZKfm7AXKiCiH31E/ABxtL2NnOZlFg6zwqmYVE7D/izzz75GI898rAYmfsPGiwTnz/k+nn8+b9eeVkq0PbpPwhTfz0VJ558EnqW9PJS1MyG0in9Yfm2jTtvn4Ul367EQ3++QjI6HF3h+X99YnfcdD4oseyatZVYsGA+pu93EAoKC31HVIeHWQZZVFFV6nsuhX/WaaeSVlOJCy+5TObUUQRQpWUlOOHYY7Fs2TJcceWVmLLtdgJIXrl1j6Irp9Bbr72C+qpqnHHHHWIrPvmEE/E6gdztN92M6fvMEE2DA7ltY9zUYULG9iorMak1HjrfVlO2wVaTt5Y9Lrg5AU3kf3lObBDoVL9qr4brerb+pKbilmEZwQ1L4INAhyC3qfXHXD8a2ngIXc9l6MciWQFjamc03Qc4Rz9nsOhAO8+O+b7/SYodx2yG432u74G9sBVrVuPMM87ARGJrM/bd31OTOb+CPcY77rIrxk4YT+rTcvzxnntwBak+n33xOWbdeivKBwxKseMF70PYIv1867XXcPtts3DcUUdj21/vpOxPXnnqjTfU/i81V6uLX5AA+mbOHEyceamYEDijZkPKhnFqmRQ7zv8+49Tf4/0P38fjTzwlQJngzZrDEey+5ww8/WwpgeAp+O2RR+LCmX+QFD3ZfD2pw4E8Rxwwn8D2gIP2x8AhQ3DphRfgrX+9jutvuB6HHfU7yaKROMqAS8my/PVkTBpS7VnPe/k+zb2Bw4frvOWExsd2Qez/Y61T1dXfVk4zPEvJEGUr0GVgOgAv846RJkb1Mzni37v9f3vXAhTVdYa/fSgFlAEfqGNba+MTiDHGWq1E1GGSWDUxqSAlxQeCPOQho4DEGKuAgIqidXwBoiDWWB2MSRtSNMZpJqLRWjVoYjJUpyamaFDE6oiw23uee1fXBwviZDifLrjrvuaee//zn/P/3/fxDFH/UfcOml0vl/iH9QF7brKE7cR30b0fywwlD0cGWtq6oZ1wRVs2UyvA5dk5tOghKp1kaUuNwevrafZGboS0/dKECUhITNCWLnOQn5+Pn/X9JfOJ0GngkY8gJ3ZtTQ2ysrNoESVSywIIWAGCT0Rq6eoAtkmJtC7d0TKom/V19L7QNrz/+ZzfbGS9mqTqn5WRjosXL6KouJjKNxEqG2XyNDFLyV/9eiT2lO1HWmoyYmNiqCVlUnIyenCmSiN3cSNE9dnRsfDy9KSiqaSg95c9ezDS/0UZ5NiKgRcUrKLx20CX4FaDTW9RPznTVQM/Fw0GR4ZH7Q+PVYwQJ4eJP8b/PvI6Mt6bFbXgWDsVlAyPGl7nv5AtU+VZL6BjVQDl5R+i/KNyrFi5Gp5eXrK/iTSPdNAC4ZnTp7VlSjT8fHwxe04UhmqB7o2gIPTr9wyCp05FaloathQUoJO2HKVS01a2E03UYEgle+WKbFSdPYuy9z+Ad88ech9Gv5/Yvk9tR7DlQWPGBWLEqNFIiotHcWkp/IY8S/fdHOFmXR2uXLmKbYX5KN5RAp9BPigp3aWN2TC50W/l0UZkXt9euoTrV2sR8rvXtXOhHEcrK5GVk0MLBWQMLdwkgTR2E9xtMCNvw0a6h0tgx32WSwbd9aST6r9/Hje062WqIzyS66pgD7GcFCefxSrcxOl/Mmu86mqsyMxA2PSZGKGd2Ew4kfodUjly0iYw2NcP85LmY+XKlRg3PgCh036PObFzMXzECOx97wPMCg1G6fbtiJobxz7YYiNolO3dg5KSHVi1eg1eGDaM28HpChVOFnzaA6jnhpZ5uXZyx4yw6ViydAl++/LLiIyK1DLqibSR2dW1I27fbsDtOw34/vJl7CzaisqjlfDo1h0xsXGI1iYoD08vqiEHmTuzCjsBKQjERUXj1demYElmJv557AhytCAXEhyE+IR5mDV7Frpo72WhIhRsaUkyOFaoauTJmBrD1oQKdM2ErH6KzWlRVeYneu2VGqTMS4C/vz9maEtQVtPgRRswShCl1pk6YGpICF7QMrnCwq0o27cPu3buonpzs2ZOx/pNW1B7vc7Wv2ViVdbzX55FZkYGgqYG4bUpb8h9GWEpeB9TQcEedNiY/P3E16fgmYH9qNn37l27sXZ1LlxdXKi5DzHhvtPQhNtaIAoIeBER0dEInjaN8k1pZs63CcQSkWSDVu25e8v2YJ42OU2YNJl6wBIMGzEKJTvfxaYNG7DxT+vw6eFDeGdZOp4fPpw6rzVx1y/GqoAsOCi0HlSgay54NZat33VcWSPbl1uftwY9evXUAtYiEKYanbFJhiWYCHwH2UBMGbVrpW///sjIzkKQNttXHKjAmVOncebkvzCRO8DfbWqUrSR116/hrZRUdPHyxALtt6u7K3dboht/di0M7bzI9mDIvlAm6UUCF1HxDQ0Oxpfnv6KTy/9u3Ubnzu64cP48Pqs8iu3btqNrd2/68kYelKgIpslmE3DqxHHkFxTSLDwmPg7JyWR8OjEbSaOBNtInJCXRiW39urUIC52GuPhEzJg1U8suPdhSljNd1CTV+lCBrrm4p3olyvrk5Hx3159RXf1v5GiZAdmXI8oTTOHBKp7MuY9C8okrNmh/ntOWoOR262Y9Gu42cSUHK3UxIwIJZIM5ffHbqDp7Dvve309NdFiQg53RtI3orIoRjsCKYqJTwMgDkQnDfzOa3vTIzczAEB9fGeQIzCb7S+Zg+d9w8MAh7Nv/Hm7W1yM3Lw/hkZH0PCEZmti/ozJN2r9HjxmDoc8PxQ4tIBYVFqKiogLJKQsx0n80LaWz19Bv9yQPQ7uDCnROQu7V8fsVf6/AxwcPYOGit7WMrjcTldTJkDMuNwuR0ple14TM1H2tcOvUGW6cWWKQS1ADdpeW4sOPyrFqzRoMHOwjVU/Ed4Fs2LeqpevDwFkndOQsQtae9IQa+ERkofxmMnld+vY/+OKL08jNSseAQYPRXQt4V74nlMNqVF+4gG8uXsS5qircqr+BiDnReDMsTMsQfUCXtmT/zsqkuuQ4gVEi3bWlcVRcPAICA7F57Tokxs/F5MmTEK1leN24R2lrck0VVKBrNmyEBXbykuD1zdfncfLIZ0hITMIgPz8mfyRsIHkoFO3Gsh1AtIBwJ3ID91to4p30InIZtWzu1IkTWL0mF+EzwzFx8qtSk0/we/k3458pckWVEzgG771k1SOInyIzJwKvoqE8ZdFivJWSgi0FRTB3dKGy/OR5RK3GxWSEd7fuSEtdiMBXXkFv4p7G+bIWmpUZZUuQgBj/Ji7kOkgLntnaxPV5ZSWyl2fiSOWbmL9gAQLGj6e9fSrYtR7MYrD1UBnBgyEbovkdcvQIzzc8JhrdvHtAaNndd/i4oYj9Y3rxAR60aLAiwc9E++Wu1vwXqanJ8PH1Q0xCInudlRHTjUZdTmnXyqMqdg+CXUXaYPtl6+Aw8mTPil69f4qNBYXUjOWrs1W4eesWBvs9S8UgyHKXGOG4E8EJUYG3CH+E+xV67xVtFXJRpL/Sf+xYFA95DqUl27A8fRk+PfwxElMWUitK4VYvmUlQ4+sMVEbnBGSQs7CeDzc3d0m/asm7igotCYCkgfVGXR2iIiJoJrEqby1VeaWKzOTZ+iCn8ERgoUKTruhJbr16PfR5zYVodaNUP20cu3TxQry2IggcH4jMZX/E4rQ0zNeyyT6/6Mv3cbn6bqt4Q7Q/qEDnBGSzMM8OKAOkqUkuTVr03iAb3iZqcrN86RLUXv0BW7YVUSFPJg7KyRhqbdom0CvwCM6oRbc/a3WUvT8OBKURzGSa2HqSTJC4XBVsK0buiiy8k5aKnNw89NRWDKSYYdIxlRSaBxXonIFO51/Em5YGOfJKC98nIlSjws2bcPTYMWzMz0f/AQNlhZXXMFhGoHpI2gSSBtnEKXxyf7Vl70klKQzCVInp1FksRvxEWw4vWrIUm9evx/at+YiOS4SHpyfVuLt330/h8aACnRPQ8wolp7Alb8grpULM8x+HDlHO49L05Rjk6yvpQuSTqfKTvEzUSd8WELQ6QfBiAhP6ooYzb2qQghnsrq2CTlpeiIBAZOxcLJw/D1+fq8LwUaPxOIIVCo6hAl0LYCfGiRZkdKLtRFuyfnf5O6xdvQp/CA3BmHFjJTNCH1ht/GN1wrclpCSXHIoWZPBWq5yrpJoOV+UhGyKkcktoYRHRsai/dh1379yBWWjLKTQbKtA5CbuZtRUI9CTINd5twI78zejStSvCwiNYANVJokv7RoPNk1ThyUPkzwQyyHFfYKdH3qAPmFz5hmf1/EFKUxsw2Ie62BupyrVFTW1Owmyg/EtRrha+ipCeBwqO0ZrLB3HMr9X+gOMnTiI9KxsdOrpwDqSOEmTQtS2ooWkz6EUc5GPG1qt+3u98BTl5kiDo6uZqy+TUuDuERccGYqZSxHWItWoRmGlwE+4HVqbuwBRn1BFtKxh5q8rJo8cxLmAc+g8cSAeOLI1I1qC6ptovnoaB0I8RtCFfiN7SQGahggmCYG7Wb2lLt3IrryqpjK5NQA5zQ2MjDn/yCcLnRNJlCnVPg1BHUeOgoPBw8L4rwfnm+Z24dMw0X9Ar7pKUTxDRVaBrE4hG0J/36QMvb2+2J8SpYkYoNQsFhUfDAFtuZpSN1QaevJmJ5i1MbO+HkJlV08JTgHbAOxrNCImMgLubGz3+JpPUc1ZQUHgUDA+oq3J7VLPJ4IH6IydwZlIorfA59nVXeJIQ/e6mDh1pDxWzVTOy/dKn/N0UFH4MEGUICt6jSJqrb3x+CiTGmbWrC401Nbjy1zIAwsmUFCdoN8/T++btCDb3WKFTJ6COv4LC48BAiXTkJ2nHMsoCqxkeWtxzwf8BFWwU7q/ps4sAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek13" width="201" height="58" border="0">Ak použijete viac lieku APO-go, ako máte

 • Okamžite informujte Vášho lekára alebo kontaktujte najbližšie stredisko lekárskej pohotovostnej služby.

 • Môže sa u Vás prejaviť spomalenie srdcového tepu, silná nevoľnosť, nadmerná spavosť a/alebo ťažkosti s dýchaním. Kvôli nízkemu krvnému tlaku môžete pociťovať aj mdloby alebo závrate, najmä pri postavení sa. Pomôže Vám, ak si ľahnete a zdvihnete nohy.


Ak zabudnete použiť APO-go

Použite ho, keď ho budete nabudúce potrebovať.Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať APO-go

Neprestávajte používať APO-go predtým, ako sa poradíte so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás prejaví alergická reakcia, prestaňte užívať APO-go a ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte zdravotnú pohotovosť v najbližšej nemocnici.K príznakom alergickej reakcie patria:


 • vyrážka,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.


APO-go môže niekedy spôsobovať nasledovné:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 používateľa z 10)

 • stvrdnutia pod kožou v miestach aplikácie injekcie, ktoré sú bolestivé, nepríjemné a môžu sčervenieť či svrbieť. Aby ste sa vyhli takýmto zatvrdnutiam, odporúča sa meniť miesto injekcie pri každom vpichnutí ihly.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 používateľa zo 10)

 • pocit na vracanie alebo vracanie, najmä keď začínate používať APO-go. Ak užívate domperidón a stále máte pocit na vracanie, alebo ak domperidón neužívate a vraciate, informujte o tom čo najskôr vášho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • pocit unavenosti alebo nadmernej ospalosti,

 • pocity zmätenosti alebo halucinácie,

 • zívanie,

 • závrate alebo točenie hlavy pri vstávaní.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 používateľa zo 100)

 • zvýraznenie mimovoľných pohybov alebo zhoršenie trasu počas „on“ periód,

 • hemolytická anémia, abnormálny rozpad červených krviniek v krvných cievach alebo kdekoľvek v tele, Ide o menej častý vedľajší účinok, ktorý sa vyskytuje u pacientov užívajúcich aj levodopu.

 • náhly nástup spánku,

 • vyrážka,

 • ťažkosti s dýchaním,

 • vred v mieste vpichu injekcie,

 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť žltnutie kože a spôsobovať slabosť či dýchavičnosť,

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 používateľa z 1 000)

 • alergická reakcia,

 • eozinofília, abnormálne vysoký počet bielych krviniek v krvi alebo telových tkanivách,


Vedľajšie účinky postihujúce neznámy počet používateľov:

 • Opuch nôh, chodidiel alebo prstov.

 • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • Hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).


Ak sa u vás vyskytne niektoré z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať APO-go


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Liek sa musí uchovávať v rovnakých podmienkach po otvorení a medzi odobratiami.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Keď začnete používať nové pero APO-go, je možné ho používať maximálne 48 hodín.Po uplynutí tohto času pero APO-go už opakovane nepoužívajte.Použíte nové pero.


Na bezpečnú likvidáciu pera vždy z pera pred likvidáciou odstráňte ihlu a vložte ju do nádoby na použité ihly alebo inej vhodnej nádoby ako napríklad prázdnej nádoby na kávu. Keď je nádoba na použité ihly plná, dajte ju prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi na bezpečnú likvidáciu. Ak je pero úplne prázdne, môžete ho zlikvidovať do domáceho odpadu.Ak pero obsahuje zvyšky apomorfínu, vráťte ho do lekárne.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo APO-go obsahuje

Liečivo je hydrochlorid apomorfínu.Jeden mililiter lieku APO-go obsahuje 10 mg hydrochloridu apomorfínu.Každé pero APO-go obsahuje 3 ml injekčného roztoku.


Každé pero APO-go obsahuje tiež:

 • hydrogénsiričitan sodný (E222),

 • kyselinu chlorovodíkovú (37%),

 • vodu na injekcie.


Pozri časť 2 „APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný, kde sú uvedené informácie o hydrogénsiričitane sodnom.


Ako vyzerá APO-go a obsah balenia

APO-go je jednorazový systém na injekčné podávanie viacerých dávok so zásobníkom z priehľadného skla obsahujúcim injekčný roztok apomorfínu. Roztok je číry, takmer bezfarebný, bez zápachu a bez akýchkoľvek viditeľných častíc.


Balenia po 1, 5 alebo 10 pier sú dostupné v lisovaných zásobníkoch v kartónovej škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Britannia Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Výrobca

Laboratoire Aguettant

1 Rue Alexander Fleming,

69007 Lyon

Francúzsko


Britannia Pharmaceuticals Limited,

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Genus Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko: APO-go Pen 10mg/ml – Injektionslösung

Belgicko: Britaject PEN 10 mg/ml Solution injectable

Bulharsko: APO-go PEN 10mg/ml Разтвор за инжектиране

Cyprus: APO-go Στυλεοφόρος συσκευή 10mg/ml

Česká republika: Britaject PEN 10 mg/ml injekční roztok

Dánsko: APO-go Pen 10mg/ml Injektionsvǽske, oplǿsning

Estónsko: APO-go, 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis

Fínsko: Apogo PEN 10 mg/ml injektioneste, liuos

Grécko: APO-go Σνσκενή Τνπον Στνλό (Pen)

Holandsko: APO-go Pen, Oplossing Voor injectie 10mg/ml

Island: APO-go PEN 10 mg/ml stungulyf, lausn

Litva: Britaject 10 mg/ml injekcinis tirpalas

Lotyšsko: APO-go PEN 10 mg/ml šķīdums injekcijām

Luxembursko: APO-go® Pen 10mg/ml Solution Injectable

Maďarsko: Britaject PEN 10 mg/ml oldatos injekció

Nórsko: Britaject 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Poľsko: APO-go PEN, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Portugalsko: APO-go Pen 10 mg/ml Solução injectável

Rumunsko: APO-go 10 mg/ml soluţie injectabilă în pen multidoză

Slovensko: APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere

Slovinsko: APO-go 10 mg/ml raztopina za injiciranje v peresniku

Španielsko: APO-go Pen 10 mg/ml Solución inyectable

Švédsko: APO-go Pen 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Veľká Británia, Írsko, Malta: APO-go Pen 10mg/ml solution for injection


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.


13APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny, ev. č.: 2012/08319

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01480

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05706

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05705


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere*

* V texte skrátené na APO-go®


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 10 mg hydrochloridu apomorfínu

Jedna 3 ml náplň obsahuje 30 mg hydrochloridu apomorfínu

Pomocná látka: hydrogénsiričitan sodný (E222)0,93 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Roztok je číry, takmer bezfarebný, bez zápachu a bez akýchkoľvek viditeľných častíc.

pH 3,0 až 4,0


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba motorických fluktuácií (fenomén „on-off“) u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré nie sú dostatočne kontrolované perorálnymi antiparkinsonikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Výber pacientov, ktorí sú vhodní na liečbu injekciami APO-go:

Pacienti určení na liečbu liekom APO-go majú byť schopní rozoznať začiatok svojich symptómov „off“ a majú byť schopní sami si aplikovať injekciu, alebo musia mať zodpovedného ošetrovateľa, ktorý je schopný injekciu podľa potreby podať.


Je nutné, aby pacient trvale užíval domperidón, obvykle 20 mg trikrát denne, a to najmenej dva dni pred začiatkom liečby.


Liečba apomorfínom sa má začať v kontrolovanom prostredí na špecializovanom pracovisku. Pacient má byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby (napr. neurológa). Pred začiatkom terapie liekom APO-go treba optimalizovať liečbu levodopou spolu s agonistami dopamínu alebo bez nich.

Dospelí

Spôsob podávania

APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere je určený na subkutánne použitie intermitentnou bolusovou injekciou. Pozri časť 4.4.

Apomorfín sa nesmie podávať intravenózne.


Nepoužívajte, ak sa roztok sfarbil nazeleno. Pred použitím sa musí roztok vizuálne skontrolovať. Má sa použiť iba číry a bezfarebný roztok bez častíc.


Stanovenie prahovej dávky.


Vhodná dávka pre každého pacienta sa stanovuje pomocou postupného dávkovacieho režimu. Odporúča sa nasledovný režim:


1 mg hydrochloridu apomorfínu (0,1 ml), čo je približne 15 – 20 mikrogramov/kg, môže byť aplikovaný subkutánnou injekciou počas hypokinetickej periódy alebo periódy „off“ a u pacienta sa po dobu 30 minút sleduje jeho motorická odpoveď.


Ak nie je pozorovaná žiadna odpoveď, alebo je odpoveď neadekvátna, subkutánne sa injektuje druhá dávka 2 mg hydrochloridu apomorfínu (0,2 ml) a pacient sa pozoruje po dobu ďalších 30 minút, či sa dostaví adekvátna odpoveď.


Dávkovanie sa môže zvyšovať podávaním injekcií so stúpajúcimi dávkami, pričom medzi po sebe nasledujúcimi injekciami musí byť interval minimálne 40 minút, až kým sa nedosiahne uspokojivá motorická odpoveď.


Zavedenie liečby.


Po stanovení vhodnej dávky sa môže pri prvých príznakoch epizódy „off“ podať jediná subkutánna injekcia do dolnej časti brucha alebo do vonkajšej strany stehna. Nedá sa vylúčiť, že absorpcia sa môže u jednotlivých pacientov líšiť podľa miesta podania. Preto je potrebné pacienta nasledujúcu hodinu pozorovať, aby sa zhodnotila kvalita jeho odpovede na liečbu. Dávkovanie možno meniť podľa odpovede pacienta.


Optimálna dávka hydrochloridu apomorfínu sa medzi jednotlivcami rôzni, ale keď sa u jednotlivých pacientov správne stanoví, zostáva u nich relatívne stála.


Postup pri pokračovaní liečby.


Denná dávka lieku APO-go sa medzi pacientmi veľmi rôzni a obvykle sa pohybuje medzi 3 –30 mg, podanými vo forme 1 – 10 injekcií a niekedy až 12 samostatných injekcií denne.


Odporúča sa, aby celková denná dávka hydrochloridu apomorfínu nebola vyššia ako 100 mg a jednotlivé bolusové injekcie nepresahovali 10 mg.


V klinických štúdiách bolo obvykle možné urobiť istú redukciu dennej dávky levodopy; tento účinok sa medzi pacientmi veľmi líši a preto musí byť starostlivo usmerňovaný skúseným lekárom.


U niektorých pacientov bolo možné po zavedení liečby postupne znížiť dávku domperidónu. Iba u niekoľkých pacientov bolo možné domperidón celkom vysadiť bez vracania alebo hypotenzie.


Deti a dospievajúci:


APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.3).


Starší pacienti:


Väčšina pacientov s Parkinsonovou chorobou patrí do kategórie starších pacientov a tvorí veľkú časť populácie študovanej v rámci klinických skúšaní lieku APO-go. Zásady liečby liekom APO-go u starších pacientov sa nelíšili od zásad liečby mladších pacientov. U starších pacientov sa však odporúča zvýšená opatrnosť na začiatku liečby kvôli riziku posturálnej hypotenzie.


Porucha funkcie obličiek:


Dávkovací režim podobný tomu, ktorý sa odporúča u dospelých a starších ľudí, je možné použiť aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Pacienti s útlmom dýchania, demenciou, psychotickými chorobami alebo hepatálnou insuficienciou.


Liečba hydrochloridom apomorfínu nie je vhodná u pacientov s dostatočnou odpoveďou „on“ na liečbu levodopou, ktorá je rušená závažnou dyskinézou alebo dystóniou.


APO-go sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na apomorfín alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku.


APO-go je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hydrochlorid apomorfínu sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením obličiek, pľúc alebo pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami a osobám, ktoré majú sklon k nauzei a vracaniu.


Zvláštna opatrnosť je potrebná na začiatku terapie u starších a/alebo oslabených pacientov.


Keďže apomorfín môže vyvolať hypotenziu, aj keď sa podáva po predliečení domperidónom, je treba byť opatrný u pacientov s preexistujúcimi chorobami srdca a u pacientov, ktorí pravidelne užívajú vazoaktívne lieky, ako antihypertenzíva, a to najmä u pacientov s preexistujúcou posturálnou hypotenziou.


Keďže apomorfín môže, najmä vo vysokých dávkach, spôsobiť prolongáciu QT, je potrebná opatrnosť pri pacientoch s rizikom vzniku arytmií typu torsades de pointes.


S apomorfínom sa spájajú lokálne subkutánne reakcie. Týmto reakciám možno niekedy predísť striedaním miesta vpichu injekcie alebo možno aj aplikáciou ultrazvuku (ak je dostupný) na miesta výskytu uzlín a indurácií.


U pacientov liečených apomorfínom bola zaznamenaná hemolytická anémia a trombocytopénia. Hematologické testy je treba robiť v pravidelných intervaloch tak, ako pri liečbe levodopou, keď sa podáva súčasne s apomorfínom.


Opatrnosť je potrebná, keď sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, najmä s takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie (pozri časť 4.5).


Neuropsychiatrické poruchy sú súčasťou klinického obrazu u mnohých pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou. Existujú dôkazy, že u niektorých pacientov dochádza pri liečbe apomorfínom k exacerbácii neuropsychiatrických porúch.


U týchto pacientov je potrebné podávať apomorfín veľmi opatrne.


Pri liečbe apomorfínom sa vyskytuje somnolencia a epizódy náhleho nástupu spánku, hlavne u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Je potrebné pacientov upozorniť, aby si pri liečbe apomorfínom dávali pozor pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolenciaa/alebo epizóda náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. Z tohto dôvodu sa môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomofínu sa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


APO-go 10 mg/ml injekčný roztok naplnený v pere obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže v zriedkavých prípadoch spôsobovať závažné alergické reakcie a bronchospazmus.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 10 ml, t. j. je v podstate „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti určení na liečbu hydrochloridom apomorfínu takmer vždy užívajú aj iné lieky na liečenie Parkinsonovej choroby. Preto musí byť každý pacient v počiatočných fázach liečby hydrochloridom apomorfínu starostlivo sledovaný, aby sa neprehliadli neobvyklé nežiaduce účinky alebo známky potenciácie účinku.


Neuroleptiká, podávané súčasne s apomorfínom, môžu mať antagonistický efekt. Existuje potenciálna interakcia medzi klozapínom a apomorfínom, avšak klozapín sa môže tiež použiť na zmiernenie symptómov neuropsychiatrických komplikácií.


Možné účinky apomorfínu na plazmatické koncentrácie iných liekov neboli skúmané. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, ak sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, a to najmä takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie.


Antihypertenzíva a lieky na srdce

Apomorfín, aj keď je podávaný s domperidónom, môže zosilňovať antihypertenzívne účinky týchto liekov. (Pozri časť 4.4).


Odporúča sa nepodávať apomorfín s inými liekmi, o ktorých sa vie, že predlžujú interval QT.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú žiadne skúsenosti s použitím apomorfínu u gravidných žien.


Reprodukčné štúdie s hydrochloridom apomorfínu na zvieratách nenaznačujú žiadne teratogénne účinky, ale dávky podávané potkanom, ktoré sú toxické pre matku, môžu viesť k zlyhaniu nástupu dýchania u novonarodených mláďat. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe (pozri časť 5.3).


APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Nie je známe, či sa apomorfín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či pokračovať v liečbe liekom APO-go alebo ju prerušiť, sa musí urobiť s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos lieku APO-go pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hydrochlorid apomorfínu má mierny až stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pacienti, ktorí sú liečení apomorfínom a trpia somnolenciou a/alebo epizódami náhleho spánku, musia byť informovaní, aby neviedli motorové vozidlá, ani nevykonávali činnosti (napr. obsluhu strojov), pri ktorých oslabená bdelosť môže znamenať pre nich alebo iných ľudí riziko vážneho poranenia alebo smrti, a to až do času, kým sa takéto opakujúce sa epizódy a somnolencia prestanú vyskytovať (pozri tiež časť 4.4).


 1. Nežiaduce účinky


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:

U pacientov liečených apomorfínom bola hlásená hemolytická anémia a trombocytopénia.


Zriedkavé:

Eozinofília sa zriedkavo vyskytla pri liečbe hydrochloridom apomorfínu.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Kvôli prítomnosti hydrogénsiričitanu sodného sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (vrátane anafylaxie a bronchospazmu).


Psychické poruchy

Časté:

Neuropsychiatrické poruchy sú časté u pacientov s Parkinsonovou chorobou. U týchto pacientov sa má APO-go používať s mimoriadnou opatrnosťou. Neuropsychiatrické poruchy (vrátane dočasnej miernej zmätenosti a vizuálnych halucinácií) sa vyskytli počas liečby hydrochloridom apomorfínu.

Neznáme:

Poruchy kontroly impulzov: U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomorfínu sa môže vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Časté:

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť prechodná sedácia po každej dávke hydrochloridu apomorfínu; táto zvyčajne odznie počas niekoľkých prvých týždňov.


Apomorfín sa spája s ospalosťou.


Boli tiež zaznamenané závraty/ točenie hlavy.


Menej časté:

Apomorfín môže počas periód „on“ vyvolať dyskinézu, ktorá v niektorých prípadoch môže byť závažná a u niektorých pacientov môže viesť k ukončeniu liečby.


Apomorfín sa spájal s epizódami náhleho nástupu spánku. Pozri aj časť 4.4.


Poruchy ciev

Menej časté:

Posturálna hypotenzia sa vyskytuje len ojedinele a zvyčajne má prechodný ráz (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Počas liečby apomorfínom bolo zaznamenané zívanie.


Menej časté:

Boli zaznamenané ťažkosti s dýchaním.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea a vracanie, najmä na začiatku liečby apomorfínom, zvyčajne ako výsledok vysadenia domperidónu (pozri časť 4.2).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Boli hlásené lokálne a generalizované vyrážky.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Väčšina pacientov uvádza reakcie v mieste vpichu injekcie, najmä pri kontinuálnom používaní. Môže ísť o subkutánne uzliny, induráciu, erytém, citlivosť a panikulitídu. Vyskytnúť sa môžu aj rôzne ďalšie lokálne reakcie (napr. podráždenie kože, svrbenie, krvné podliatiny a bolesť).


Menej časté:

V mieste podania injekcie bola zaznamenaná nekróza a ulcerácia.


Neznáme:

Bol hlásený periférny edém.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:

U pacientov, ktorí dostávali apomorfín, boli zaznamenané pozitívne výsledky Coombsovho testu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Existuje málo klinických skúseností s predávkovaním apomorfínom pri tomto spôsobe podávania. Príznaky predávkovania možno skusmo ošetriť takto:


Excesívne vracanie sa môže liečiť domperidónom.


Respiračný útlm sa môže liečiť naloxónom.


Hypotenzia: majú sa urobiť príslušné opatrenia, napr. dať nohy do zvýšenej polohy.


Bradykardia sa môže liečiť atropínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Agonisty dopamínu,ATC kód: N04B C07


Apomorfín priamo stimuluje dopamínové receptory a keďže má charakter agonistu D1aj D2receptorov, nemá spoločné metabolické dráhy s levodopou.


Hoci podanie apomorfínu intaktným laboratórnym zvieratám potláča rýchlosť úbytku nigrostriatálnych buniek a v nízkych dávkach vyvoláva redukciu lokomotorickej aktivity (čo je považované za prejav presynaptickej inhibície endogénnej sekrécie dopamínu), sú účinky apomorfínu na parkinsonické poruchy motoriky pravdepodobne sprostredkované na miestach postsynaptických receptorov. Tento bifázický efekt apomorfínu je taktiež pozorovaný u človeka.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podkožnom podaní môže byť osud apomorfínu popísaný dvojkompartmentovým modelom, s distribučným polčasom 5 (± 1,1) minút a eliminačným polčasom 33 (± 3,9) minút. Klinická odozva dobre koreluje s hladinou apomorfínu v mozgovomiechovom moku; dvojkompartmentový model je najvhodnejší na popis distribúcie liečiva. Apomorfín sa rýchlo a úplne absorbuje z podkožného tkaniva, čo koreluje s rýchlym nástupom klinického efektu (4 -12 minút). Krátke trvanie klinického účinku lieku (asi 1 hodinu) sa vysvetľuje jeho rýchlym klírensom. Najmenej 10 % z celkového množstva apomorfínu sa metabolizuje glukuronidáciou a sulfonáciou; iné cesty neboli popísané.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity opakovaných subkutánnych dávok neodhalili žiadne špeciálne riziko pre ľudí, okrem informácií, ktoré sú uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


Štúdie genotoxicity in vitroukázali mutagénne a klastogénne účinky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali produkty vytvorené oxidáciou apomorfínu. Avšak v in vivoštúdiách apomorfín nebol genotoxický.


Účinok apomorfínu na reprodukciu bol skúmaný u potkanov. Apomorfín nebol u tohto druhu teratogénny, ale pri dávke toxickej pre matku bola pozorovaná strata materskej starostlivosti a zlyhanie dýchania u novonarodených mláďat.


Štúdie karcinogenicity sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


hydrogénsiričitan sodný (E222)

koncentrovaná kyselina chlorovodíková (37 %)
(na úpravu pH na hodnotu 3,0 – 4,0)

voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility, a preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

48 hodín od prvého otvorenia


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obalena ochranu pred svetlom.

Liek sa musí uchovávať v rovnakých podmienkach po otvorení a medzi odobratiami.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Náplň.

APO-go 10 mg/ml je jednorazový systém s perom na injekčné podávanie viacerých dávok s náplňou z priezračného skla (typu I) obsahujúcou číry injekčný roztok. Sklenená náplň je na jednej strane utesnená piestom z bromobutylovej gumy a na druhej strane membránou z bromobutylovejgumy a hliníka.


Každé pero obsahuje 3 ml injekčného roztoku.


APO-go je dostupný v baleniach 1, 5 alebo 10 x 3 ml perá v lisovaných plastových priečinkoch vo vonkajšej kartónovej škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom.


Nepoužívajte, ak sa roztok sfarbil na zeleno.

Každé pero zlikvidujte najneskôr 48 hodín od prvého použitia.


(Pozri priložený obrázok)1Gerade Verbindung mit Pfeil 34)Prepínač dávky

Gerade Verbindung mit Pfeil 30

Gerade Verbindung mit Pfeil 30

7)Šípka naznačujúca zvolenú dávku


8)Čísla označujúce dávku určenú na injekciu (1-10 mg)9)Dieliky (v mg) na náplni označujúce celkové množstvo apomorfínu v pere.

Gerade Verbindung mit Pfeil 26


4Gerade Verbindung mit Pfeil 22)Membrána


1Gerade Verbindung mit Pfeil 180)Ihla*


6)Chránič ihly*


Gerade Verbindung mit Pfeil 20
3)Vonkajší ochranný obal pera


Gerade Verbindung mit Pfeil 40

2Gerade Verbindung mit Pfeil 39)Ihla v uzavretom obale* obsahuje

10)ihlu,

6)chránič ihly,

5)ochranný kužeľ*Toto balenie NEOBSAHUJE ihly na použitie s perom.

Nepoužívajte ihly dlhšie než 12 mm (½”) a tenšie než 0,33 mm (29 G). Ihly do pera odporúčané na použitie s inzulínovými perami sú kompatibilné s APO-go®perom.


DÔLEŽITÉ:Neťahajte za červený prepínač dávky (pozri 1) skôr, ako ste nastavili dávku (pozri Nastavenie správnej dávky)


AKO PRIPOJIŤ IHLU

 1. Pred použitím pera APO-go budete potrebovať niekoľko chirurgických utierok a jednu ihlu s ochranným kužeľom (pozri 2).


 1. Pero vyberte z ochrannej schránky a odstráňte vonkajšieho puzdro (pozri 3).
 1. Membránu pera utrite chirurgickou utierkou (pozri 4).

 1. Zlúpnite papier z ochranného kužeľa ihly (pozri 2).
 1. Je dôležité priložiť ihlu k peru v priamom smere, ako je to zobrazené vyššie. Ak ihlu priložíte pod uhlom, môže to spôsobiť presakovanie pera.

 1. Vonkajší kryt (pozri 2) pevne naskrutkujte na membránu v smere hodinových ručičiek. Tým ihlu bezpečne upevníte.


 1. Odstráňte ochranný kužeľ (pozri 5), ale nevyhadzujte ho. V tomto štádiu neodstraňujte chránič ihly (pozri 6).