+ ipil.sk

APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačkePríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08319

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08752

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05733

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05734

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05705


Písomná informácia pre používateľa


APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke

Hydrochlorid apomorfínu 50mg/10ml

Iba pre dospelých


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je APO-go a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete APO-go

3. Ako používať APO-go

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať APO-go

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je APO-go a na čo sa používa


Hydrochlorid apomorfínu patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu, ktoré sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Pomáha skracovať čas strávený v tzv. „off“ stave, čiže nepohyblivom stave u ľudí, ktorí užívali při liečbe Parkinsonovej choroby levodopu a/alebo iné agonisti dopamínu. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám poradia, ako rozpoznať príznaky, pri ktorých si máte podať liek.


Napriek svojmu názvu, apomorfín neobsahuje morfín.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako použijeteAPO-go


Nepoužívajte APO-go

 • ak máte menej ako 18 rokov,

 • ak máte ťažkosti s dýchaním alebo trpíte astmou,

 • ak máte demenciu alebo Alzheimerovu chorobu,

 • ak trpíte zmätenosťou, halucináciami alebo inými podobnými problémami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte ťažkú dyskinézu (mimovoľné pohyby) alebo ťažkú dystóniu (neschopnosť pohybu) kvôli liečbe levodopou,

 • ak ste alergický na apomorfín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • keď vy alebo niekto z vašej rodiny máte abnormalitu na elektrokardiograme (EKG) nazývanú „syndróm dlhého intervalu QT“. Informujte svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

 • akmáte problémy s obličkami;

 • akmáte problémy s pľúcami;

 • ak máte problémy so srdcom;

 • ak máte nízky krvný tlak alebo cítite mdloby či závrate, keď stojíte;

 • ak užívate akékoľvek lieky na vysoký krvný tlak;

 • ak vám býva na vracanie alebo vraciate;

 • ak sa u vás prejavia akékoľvek psychické poruchy po začatí liečby s liekom APO-go

 • ak ste v staršom veku alebo máte podlomené zdravie;

 • ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, pretože apomorfín môže spôsobovať ospalosť vrátane epizód náhleho nástupu spánku (ak ste po použití APO-go ospalí, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje);

 • ak užívate APO-go s levodopou (ďalší liek na Parkinsonovu chorobu), lekár Vám má pravidelne vykonať vyšetrenie krvi.


Ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete vývoj nutkaní alebo túžieb v spôsobe správania, ktoré nie je pre vás bežné alebo nemôžete odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať určité činnosti, ktoré môžu poškodiť vás alebo iných, povedzte to svojmu lekárovi. Takého správania sa nazývajú poruchy kontroly impulzov a môžu zahŕňať správanie, ako je návykové patologické hráčstvo, nadmerné jedenie alebo míňanie, abnormálne vysoká sexuálna túžba alebo nezvyčajná zaujatosť s nárastom sexuálnych myšlienok alebo pocitov. Môže byť potrebné, aby vám lekár upravil dávku alebo aby ukončil podávanie lieku.


Ak sa na vás vzťahuje niektorá z týchto situácií, informujte prosím o tom svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Pred používaním lieku sa informujte u svojho lekára alebo lekárnika:

Ak užívate lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú srdcový tep. Ide aj o lieky užívané na poruchy srdcového rytmu (napr. chinidín a amiodarón), na depresiu (vrátane tricyklických antidepresív ako amitriptylín a imipramín) a na bakteriálne infekcie („makrolidové“ antibiotiká ako erytromycín, azitromycín a klaritromycín ) a domperidón.


Iné lieky a APO-go

Ak užívate apomorfín spolu s ďalšími liekmi (najmä neuroleptikami ako klozapín, či liekmi na znižovanie krvného tlaku alebo inými liekmi na Parkinsonovu chorobu), jeho účinok sa môže zmeniť. Váš lekár vám poradí, či potrebujete upraviť dávku apomorfínu alebo ktoréhoľkovek z ďalších liekov.


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


APO-go a jedlo a nápoje

Jedlo ani nápoje nemajú vplyv na APO-go.


Tehotenstvo a dojčenie

APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou skôr, než začnete používať APO-go.


Nie je známe, či APO-go prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Lekár vám vysvetlí, či máte pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či máte pokračovať v užívaní/prestať užívať tento liek.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiela a obsluha strojov

Ak APO-go spôsobuje u vás ospalosť, neveďte vozidlá. Ak APO-go spôsobuje u vás ospalosť, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.


APO-go obsahuje hydrogénsiričitan sodný

V zriedkavých prípadoch môže disiričitan sodný spôsobiť závažnú alergickú reakciu a ťažkosti s dýchaním.

Tento liek obsahuje menej ako 1mmol (23 mg) sodíka na 10 ml, t. j. v podstate neobsahuje sodík.


3. Ako používať APO-go


Infúzny roztok sa podáva subkutánne (t.j. podkožne).


Striekačku nepoužívajte, ak sa roztok zafarbil nazeleno.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.

APO-go je určený na nepretržitú infúziu s ovládačom striekačky. Nemá sa používať ako prerušovaná injekcia. Váš lekár rozhodne, ktorú pumpičku a/alebo ovládač striekačky a aké nastavenie dávkovania máte používať.


Množstvo APO-go, ktoré máte použiť, aj celkový čas podávania lieku každý deň, závisia od vašich osobných potrieb. Poraďte sa o tom so svojím lekárom, ktorý vám povie, koľko lieku máte používať. Ideálne množstvo používaného lieku sa stanoví pri vašej návšteve špecialistu na klinike. Priemerná hodinová dávka infúzie je od 1mg do 4mg hydrochloridu apomorfínu. V bdelom stave sa zvyčajne podáva nepretržitá infúzia, ktorá sa preruší pred spaním. Denné množstvo prijatého hydrochloridu apomorfínu by nemalo presiahnuť 100mg. Dávku najviac vyhovujúcu pre vás stanoví váš lekár alebo zdravotná sestra.


Každých 12 hodín sa má zmeniť miesto podávania infúzie.


Tento liek sa nemá podávať do žily.


APO-go nie je potrebné pred použitím riediť. Navyše sa nemá miešať s ďalšími liekmi.


Ak použijete viac lieku APO-go, ako máte

 • okamžite informujte svojho lekára alebo kontaktujte najbližšie stredisko lekárskej pohotovostnej služby.

 • je dôležité podávať správnu dávku APO-go a nepoužiť väčšie množstvo, než vám odporučil váš lekár. Vyššie dávky môžu spôsobiť spomalenie srdcového tepu, silnú nevolnosť, nadmernú spavosť a/alebo ťažkosti s dýchaním. Kvôli nízkemu krvnému tlaku môžete pociťovať aj mdloby alebo závrate, najmä pri postavení sa. Na nízky krvný tlak vám pomôže ľahnúť si a nadvihnúť nohy.


Ak zabudnete použiť APO-go

 • použite ho, keď ho budete nabudúce potrebovať.

 • neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať APO-go

 • kontaktujte svojho lekára predtým, ako prerušíte liečbu, aby ste sa s ním poradili, či to je vhodné alebo nie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Informujte svojho lekára, ak máte pocit, že vám liečba spôsobuje ťažkosti alebo ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledovných problémov:


Veľmi časté vedľajšie účinky(postihujú viac ako 1 používateľa z 10):


 • zatvrdnutia pod kožou v miestach aplikácie injekcie, ktoré sú bolestivé, nepríjemné a môžu sčervenieť či svrbieť. Aby ste sa vyhli takýmto zatvrdnutiam, odporúča sa meniť miesto injekcie pri každom vpichnutí ihly.


Časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):


 • nutkanie na vracanie alebo vracanie, najmä keď začínate používať APO-go. Proti pocitu nevoľnosti a proti vracaniu začnite užívať domperidón aspoň 2 dni pred použitím APO-go. Ak užívate domperidón a stále máte pocit na vracanie, alebo ak domperidón neužívate a vraciate, informujte o tom čo najskôr Vášho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • pocit unavenosti alebo nadmernej ospalosti

 • pocity zmätenosti alebo halucinácie

 • zívanie

 • závrate alebo točenie hlavy pri postavení sa


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):


 • zvýraznenie mimovoľných pohybov alebo zhoršenie trasu počas „on“ periód.

 • hemolytická anémia, abnormálny rozpad červených krviniek v krvných cievach alebo kdekoľvek v tele. Ide o menej častý vedľajší účinok, ktorý sa vyskytuje u pacientov užívajúcich aj levodopu

 • náhly nástup spánku

 • vyrážky

 • ťažkosti s dýchaním

 • vred v mieste vpichu injekcie

 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť žltnutie kože a spôsobovať slabosť či dýchavičnosť

 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby modrín


Zriedkavé účinky(postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):


 • alergická reakcie ako napr.:

  • ťažkosti s dýchaním alebo stiahnutá hruď

  • opuch viečok, tváre alebo pier

  • opuch alebo sčervenanie jazyka

 • eozinofília, abnormálne vysoký počet bielych krviniek v krvi alebo telových tkanivách.


Frekvencia vedľajších účinkov je neznáma(z dostupných údajov ju nie je možné stanoviť):


 • Opuch nôh, chodidiel alebo prstov.

 • Neschopnosť odolať nutkaniu, pudu alebo pokušeniu vykonať činnosť, ktorá môže ohroziť vás alebo iných, čo môže zahŕňať:

 • Silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu napriek závažným osobným alebo rodinným následkom.

 • Zmenený alebo zvýšený záujem o sex a sexuálne správanie významne sa dotýkajúce vás alebo iných, napríklad zvýšená sexuálna túžba.

 • Nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie.

 • Hltavé jedenie (jedenie veľkých množstiev jedla v krátkom čase) alebo chorobné jedenie (jedenie väčšieho množstva jedla než normálne a viac než je potrebné na utíšenie hladu).


Ak sa u vás vyskytne niektoré z týchto prejavov správania, povedzte to lekárovi; prediskutuje s vami spôsoby zvládnutia alebo zmiernenia príznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ APO-go


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku/škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte naplnenú injekčnú striekačku vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Po otvorení sa musí APO-go ihneď použiť a akýkoľvek zostávajúci roztok sa má zlikvidovať.


Určený na jednorazové použitie.


Nepoužívajte APO-go, ak sa roztok zafarbil nazeleno. Používať iba, ak je roztok číry, bezfarebný a bez akýchkoľvek viditeľných častíc.


Po otvorení ihneď vytiahnite celý obsah. Dávajte pozor, aby ste roztok nerozliali na seba či na koberec, pretože môže farbiť na zeleno. Po použití musí byť sklenená naplnená striekačka zlikvidovaná do nádoby na použité ihly spolu s akýmikoľvek použitými striekačkami a nástavcom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžuchrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo APO-go obsahuje


Liečivo je hydrochlorid apomorfínu. 1 ml roztoku obsahuje 5 mg hydrochloridu apomorfínu. Jedna 10 ml naplnená striekačka obsahuje 50 mg hydrochloridu apomorfínu.


Ďalšie zložky sú:

disiričitan sodný (E223)

koncentrovaná kyselina chlorovodíková

voda na injekcie


Ako vyzerá APO-go a obsah balenia

APO-go je infúzny roztok v naplnenej striekačke. Roztok je číry a bezfarebný.


APO-go sa dodáva v priehľadných naplnených striekačkách. Jedno balenie obsahuje 5 striekačiek s 10 ml roztoku vo vonkajšej papierovej škatuli. Na niektorých územiach sú dostupné balenia po 25 (5 x 5) kusov a balenia po 50 (10 x 5) kusov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Britannia Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Výrobca

Britannia Pharmaceuticals Limited,

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Genus Pharmaceuticals Limited

65 London Road,

Newbury, RG14 1JN

Veľká Británia


Catalent Belgium S.A.

Font Saint Saint Landry 10

1120 Brusel

Belgicko


Rovi Contract Manufacturing S.L.

Julián Camarillo 35

28037 Madrid

Španielsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru(EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko:APO-go 5mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze

Bulharsko: APO-go PFS 5mg/ml Разтвор за инфузия в предварително напълнена спринцовка

Cyprus: APO-go® PFS 5mg/ml Διάλυμα για Έγχυση σε Προγεμισμένη Σύριγγα

Dánsko:APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Francúzsko, Luxembursko:APOGO 5mg/ml Solution pour Perfusion en Seringue Préremplie

Grécko:APO-go PFS 5mg/ml

Maďarsko:Britaject 5mg/ml oldatos infúzió előretöltött fecskendőben

Island: Apo-go Pumpfill 5mg/ml innrennslislyf, lausn

Írsko, Veľká Británia, Malta: APO-go PFS 5mg/ml Solution for Infusion in Pre-filled Syringe

Holandsko:APO-go 5mg/ml oplossing voor infusie in een voorgevulde spuit

Nórsko:Britaject 5mg/ml infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Poľsko:APO-go PFS, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Portugalsko: Apo-go 5mg/ml Solução para perfusão em seringa pré-cheia

Rumunsko: APO-go 5mg/ml soluţie perfuzabilă în seringă preumplută unidoză

Slovensko:APO-go® 5mg/ml infúzny roztok naplený v injekčnej striekačke

Slovinsko: APO-go 5 mg/ml raztopina za infundiranje v napolnjeni injekcijski brizgi

Španielsko: APO-go PFS 5 mg/ml Solución para Perfusión en Jeringa Precargada

Švédsko:APO-go Pumpfill 5 mg/ml infusionsvätska, lösning i förfylld spruta


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.

7APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08319

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/05734

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/05705SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml obsahuje 5 mg hydrochloridu apomorfínu.

Jedna 10 ml predplnená striekačka obsahuje 50 mg hydrochloridu apomorfínu.


Pomocná látka:

Disiričitan sodný (E223), 0,5 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok, naplnená striekačka

Roztok je číry, takmer bezfarebný, bez zápachu a takmer bez akýchkoľvek viditeľných častíc

pH 3,0 – 4,0


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba motorických fluktuácií (fenomén „on-off“) u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré nie sú dostatočne kontrolované perorálnymi antiparkinsonikami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Výber pacientov, ktorí sú vhodní na liečbu liekom APO-go:


Pacienti určení na liečbu liekom APO-go majú byť schopní rozoznať začiatok svojich „off“ symptómov a majú byť schopní sami si aplikovať injekciu, alebo musia mať zodpovedného ošetrovateľa, ktorý je schopný injekciu podľa potreby podať.


Je nutné, aby pacient trvale užíval domperidón, obvykle 20 mg trikrát denne, a to najmenej dva dni pred začiatkom liečby.


Liečba apomorfínom sa má začať v kontrolovanom prostredí na špecializovanom pracovisku. Pacient má byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby (napr. neurológa). Pred začiatkom terapie liekom APO-go treba optimalizovať liečbu levodopou spolu s agonistami dopamínu alebo bez nich.


Dospelí


Spôsob podávania


APO-go 5mg/ml infúzny roztok naplený v injekčnej striekačke je určený na použitie bez riedenia v kontinuálnej subkutánnej infúzii pomocou minipumpy a/alebo injekčného dávkovača. Nie je určený na použitie vo forme intermitentnej injekcie.


Apomorfín sa nesmie podávať intravenózne.


Nepoužívajte, ak sa roztok sfarbil na zeleno. Pred použitím sa musí roztok vizuálne skontrolovať. Má sa použiť iba číry a bezfarebný roztok bez častíc.


Kontinuálna infúzia


U pacientov, ktorí reagovali na začiatok liečby apomorfínom dobrou periódou „on“, ale ktorých celkový stav pri liečbe intermitentnými injekciami ostáva neuspokojivý, ďalej u pacientov, ktorí potrebujú mnoho a časté injekcie (viac ako 10 za deň), môže byť vhodné začať alebo prejsť na liečbu kontinuálnou subkutánnou infúziou pomocou minipumpy a/alebo injekčného dávkovača nasledovným spôsobom:


Výber minipumpy a/alebo injekčného dávkovača a nastavenie dávkovania určí lekár podľa osobitných potrieb pacienta.


Prahová dávka

Prahová dávka pre kontinuálnu infúziu sa stanoví nasledovne: Kontinuálna infúzia sa začne rýchlosťou 1 mg hydrochloridu apomorfínu (0,2 ml ) za hodinu a potom sa denne zvyšuje podľa individuálnej odpovede. Rýchlosť infúzie sa môže zvyšovať najviac o 0,5 mg v intervaloch najmenej 4 hodín. Infúzie sa majú podávať iba keď je pacient v bdelom stave. Ak nemá pacient závažné problémy počas noci, podávanie 24-hodinových infúzií sa neodporúča. Zdá sa, že tolerancia na liek nevzniká, ak je počas noci aspoň 4-hodinová prestávka bez liečby. V každom prípade sa má meniť miesto vpichu každých 12 hodín.


Pacienti môžu potrebovať dopĺňať kontinuálnu infúziu aj intermitentnými bolusovými injekciami podľa ich potrieb a pokynov lekára.


Počas liečby kontinuálnou infúziou možno zvážiť zníženie dávky iných agonistov dopamínu.


Zavedenie liečby

Dávku je možné meniť podľa odpovede pacienta.


Optimálna dávka hydrochloridu apomorfínu sa medzi jednotlivcami rôzni, ale keď sa u jednotlivých pacientov správne stanoví, zostáva u nich relatívne stála.


Postup pri pokračovaní liečby

Denná dávka APO-go sa medzi pacientmi veľmi rôzni a obvykle sa pohybuje medzi 3 – 30 mg.


Odporúča sa, aby celková denná dávka hydrochloridu apomorfínu nebola vyššia ako 100 mg.


V klinických štúdiách bolo obvykle možné urobiť istú redukciu dennej dávky levodopy; tento účinok sa medzi pacientmi veľmi líši a preto musí byť starostlivo usmerňovaný skúseným lekárom.

U niektorých pacientov bolo možné po zavedení liečby postupne znížiť dávku domperidónu. Iba u niekoľkých pacientov bolo možné domperidón celkom vysadiť bez vracania alebo hypotenzie.


Deti a dospievajúci

APO-go 5mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

Väčšina pacientov s Parkinsonovou chorobou patrí do kategórie starších pacientov a tvorí veľkú časť populácie študovanej v rámci klinických skúšaní lieku APO-go. Zásady liečby liekom APO-go u starších pacientov sa nelíšili od zásad liečby mladších pacientov. U starších pacientov sa však odporúča zvýšená opatrnosť na začiatku liečby kvôli riziku posturálnej hypotenzie.


Porucha funkcie obličiek

Dávkovací režim podobný tomu, ktorý sa odporúča u dospelých a starších ľudí, je možné použiť aj u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Pacienti s útlmom dýchania, demenciou, psychotickými chorobami alebo hepatálnou insuficienciou.


Liečba hydrochloridom apomorfínu nie je vhodná u pacientov s dostatočnou odpoveďou „on“ na liečbu levodopou, ktorá je rušená závažnou dyskinéziou alebo dystóniou.


APO-go sa nemá podávať pacientom so známou precitlivenosťou na apomorfín alebo ktorúkoľvek inú zložku lieku.


APO-go je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hydrochlorid apomorfínu sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ochorením obličiek, pľúc alebo pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami a osobám, ktoré majú sklon k nauzei a vracaniu.


Zvláštna opatrnosť je potrebná na začiatku terapie u starších a/alebo oslabených pacientov.


Keďže apomorfín môže vyvolať hypotenziu, aj keď sa podáva po predliečení domperidónom, je treba byť opatrný u pacientov s preexistujúcimi chorobami srdca a u pacientov, ktorí pravidelne užívajú vazoaktívne lieky, ako antihypertenzíva, a to najmä u pacientov s preexistujúcou posturálnou hypotenziou.


Keďže apomorfín môže, najmä vo vysokých dávkach spôsobiť prolongáciu QT, je potrebná opatrnosť pri pacientoch s rizikom vzniku arytmií typu torsades de pointes.


S apomorfínom sa spájajú lokálne subkutánne reakcie. Týmto reakciám možno niekedy predísť striedaním miesta vpichu injekcie alebo možno aj aplikáciou ultrazvuku (ak je dostupný) s cieľom vyhnúť sa miestam výskytu uzlín a indurácií.


U pacientov liečených apomorfínom bola zaznamenaná hemolytická anémia a trombocytopénia. Hematologické testy je treba robiť v pravidelných intervaloch tak, ako pri liečbe levodopou, aj keď sa podáva súčasne s apomorfínom.

Opatrnosť je potrebná, keď sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, najmä s takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie (pozri časť 4.5)

Neuropsychiatrické poruchy sú súčasťou klinického obrazu u mnohých pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou. Existujú dôkazy, že u niektorých pacientov dochádza pri liečbe apomorfínom k exacerbácii neuropsychiatrických porúch. U týchto pacientov je potrebné podávať apomorfín veľmi opatrne.


Pri liečbe apomorfínom sa vyskytuje somnolencia a iné epizódy náhleho nástupu spánku, hlavne u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Je potrebné pacientov upozorniť, aby si pri liečbe apomorfínom dávali pozor pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizóda náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje. Z tohto dôvodu sa môže zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Poruchy kontroly impulzov

Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní z dôvodu vývoja porúch kontroly impulzov. Pacienti a opatrovatelia majú byť upovedomení, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomorfínu sa môžu vyskytnúť behaviorálnesymptómy porúch kontroly impulzov zahŕňajúce patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualitu, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, má sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie lieku.


APO-go 5mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže v zriedkavých prípadoch spôsobovať závažné alergické reakcie a bronchospazmus.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 10 ml, t.j. v podstate neobsahuje sodík.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti určení na liečbu hydrochloridom apomorfínu takmer vždy užívajú aj iné lieky určené na liečbu Parkinsonovej choroby. Preto musí byť každý pacient v počiatočných fázach liečby hydrochloridom apomorfínu starostlivo sledovaný, aby sa neprehliadli neobvyklé nežiaduce účinky alebo známky potenciácie účinku.


Neuroleptiká, podávané súčasne s apomorfínom, môžu mať antagonistický efekt. Existuje potenciálna interakcia medzi klozapínom a apomorfínom, avšak klozapín sa môže tiež použiť na zmiernenie symptómov neuropsychiatrických komplikácií.


Ak sa musia neuroleptiká použiť u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopaminergickými agonistami, je treba zvážiť postupné zníženie dávky apomorfínu, ak sa podáva pomocou minipumpy a/alebo injekčného dávkovača (symptómy pripomínajúce neuroleptický malígny syndróm boli hlásené v zriedkavých prípadoch pri náhlom prerušení dopaminergnej terapie).


Možné účinky apomorfínu na plazmatické koncentrácie iných liekov neboli študované. Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, ak sa apomorfín kombinuje s inými liekmi, a to najmä takými, ktoré majú úzke terapeutické rozpätie.

Antihypertenzíva a lieky na srdce

Apomorfín, aj keď je podávaný s domperidónom, môže zosilňovať antihypertenzívny účinok týchto liekov (pozri časť 4.4).


Odporúča sa nepodávať apomorfín s inými liekmi, o ktorých sa vie, že predlžujú interval QT.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú žiadne skúsenosti s použitím apomorfínu u gravidných žien.


Reprodukčné štúdie s hydrochloridom apomorfínu na zvieratách nenaznačujú žiadne teratogénne účinky, ale dávky podávané potkanom, ktoré sú toxické pre matku, môžu viesť k zlyhaniu nástupu dýchania u novonarodených mláďat. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.Pozri časť 5.3.


APO-go sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné.


Nie je známe, či sa apomorfín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení alebo s ním prestať, prípadne či pokračovať v liečbe liekom APO-go alebo ju prerušiť, sa musí urobiť s ohľadom na prínos dojčenia pre dieťa a prínos lieku APO-go pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Hydrochlorid apomorfínu má mierny až stredne silný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti, ktorí sú liečení apomorfínom a trpia somnolenciou a/alebo epizódami náhleho spánku, musia byť informovaní, aby neviedli motorové vozidlá, ani nevykonávali činnosti (napr. obsluhu strojov), pri ktorých oslabená bdelosť môže znamenať pre nich alebo iných ľudí riziko vážneho poranenia alebo smrti, a to až do času, kým sa takéto opakujúce sa epizódy a somnolencia prestanú vyskytovať (pozri tiež časť 4.4).


 1. Nežiaduce účinky


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté:

U pacientov liečených apomorfínom bola hlásená hemolytická anémia a trombocytopénia.


Zriedkavé:

Eozinofília sa zriedkavo vyskytla pri liečbe hydrochloridom apomorfínu.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Kvôli prítomnosti disiričitanu sodného sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (vrátane anafylaxie a bronchospazmu).


Psychické poruchy

Časté:

Neuropsychiatrické poruchy sú časté u pacientov s Parkinsonovou chorobou. U týchto pacientov sa má APO-go používať s mimoriadnou opatrnosťou. Neuropsychiatrické poruchy (vrátane dočasnej miernej zmätenosti a vizuálnych halucinácií) sa vyskytli počas liečby hydrochloridom apomorfínu.


Neznáme:

Poruchy kontroly impulzov: U pacientov liečených dopamínovými agonistami vrátane apomorfínu sa môže vyskytnúť patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné míňanie alebo nakupovanie, hltavé jedenie a chorobné jedenie (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Časté:

Na začiatku liečby sa môže vyskytnúť prechodná sedácia po každej dávke hydrochloridu apomorfínu; táto zvyčajne odznie počas niekoľkých prvých týždňov.


Apomorfín sa spája s ospalosťou.


Boli tiež zaznamenané závraty/ točenie hlavy.


Menej časté:

Apomorfín môže počas periód „on“ vyvolať dyskinézu, ktorá v niektorých prípadoch môže byť závažná a u niektorých pacientov môže viesť k ukončeniu liečby.


Apomorfín sa spájal s epizódami náhleho nástupu spánku. Pozri aj časť 4.4.


Poruchy ciev

Menej časté:

Posturálna hypotenzia sa vyskytuje len ojedinele a zvyčajne má prechodný ráz (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Počas liečby apomorfínom bolo zaznamenané zívanie.


Menej časté:

Boli zaznamenané ťažkosti s dýchaním.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Nauzea a vracanie, najmä na začiatku liečby apomorfínom, zvyčajne ako výsledok vysadenia domperidónu (pozri časť 4.2).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Boli hlásené lokálne a generalizované vyrážky.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Väčšina pacientov uvádza reakcie v mieste vpichu injekcie, najmä pri kontinuálnom používaní. Môže ísť o subkutánne uzliny, induráciu, erytém, citlivosť a panikulitídu. Vyskytnúť sa môžu aj rôzne ďalšie lokálne reakcie (napr. podráždenie kože, svrbenie, krvné podliatiny a bolesť).


Menej časté:

V mieste podania injekcie bola zaznamenaná nekróza a ulcerácia.


Neznáme:

Bol hlásený periférny edém.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:

U pacientov, ktorí dostávali apomorfín, boli zaznamenané pozitívne výsledky Coombsovho testu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Existuje málo klinických skúseností s predávkovaním apomorfínom pri tomto spôsobe podávania. Príznaky predávkovania sa môžu skusmo ošetriť:


Excesívne vracanie sa môže liečiť domperidónom.


Respiračný útlm sa môže liečiť naloxónom.


Hypotenzia: majú sa urobiť príslušné opatrenia napr. dať nohy do zvýšenej polohy.


Bradykardia sa môže liečiť atropínom.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Agonisty dopamínu, ATC kód: N04B C07


Apomorfín priamo stimuluje dopamínové receptory a keďže má charakter agonistu D1aj D2receptorov, nemá spoločné metabolické dráhy s levodopou.


Hoci podanie apomorfínu intaktným laboratórnym zvieratám potláča rýchlosť úbytku nigrostriatálnych buniek a v nízkych dávkach vyvoláva redukciu lokomotorickej aktivity (čo je považované za prejav presynaptickej inhibície endogénnej sekrécie dopamínu), účinky apomorfínu na parkinsonické poruchy motoriky sú pravdepodobne sprostredkované na miestach postsynaptických receptorov. Tento bifázický efekt apomorfínu je taktiež pozorovaný u človeka.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po podkožnom podaní môže byť osud apomorfínu popísaný dvojkompartmentovým modelom, s distribučným polčasom 5 (± 1,1) minút a eliminačným polčasom 33 (± 3,9) minút. Klinická odozva dobre koreluje s hladinou apomorfínu v mozgovomiechovom moku; dvojkompartmentový model je najvhodnejší na popis distribúcie liečiva. Apomorfín sa rýchlo a úplne absorbuje z podkožného tkaniva, čo dobre koreluje s rýchlym nástupom klinického efektu (4 – 12 minút). Krátke trvanie klinického účinku účinnej látky (asi 1 hodinu) sa vysvetľuje jej rýchlym klírensom. Najmenej 10 % z celkového množstva apomorfínu sa metabolizuje glukuronidáciou a sulfonáciou; iné cesty neboli popísané.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity opakovaných subkutánnych dávok neodhalili žiadne špeciálne riziko pre ľudí, okrem informácií, ktoré sú uvedené v iných častiach Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


Štúdie genotoxicity in vitroukázali mutagénne a klastogénne účinky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolali produkty vytvorené oxidáciou apomorfínu. Avšak v in vivoštúdiách apomorfín nebol genotoxický.


Účinok apomorfínu na reprodukciu bol skúmaný u potkanov. Apomorfín nebol teratogénny u tohto druhu, ale pri dávke toxickej pre matku bola zaznamenaná strata materskej starostlivosti a zlyhanie pri pokuse o dýchanie u novonarodených mláďat.


Štúdie karcinogenicity sa neuskutočnili.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


disiričitan sodný (E223)

koncentrovaná kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne štúdie kompatibility a preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po otvorení naplnenej striekačky sa musí jej obsah ihneď použiť.


Určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa musí zlikvidovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

Informácie o uchovávaní produktu po otvorení nájdete v časti 6.3.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Naplnené injekčné striekačky z číreho skla (typu I) 10 ml s chlorobutylovou gumovou zátkou a špičkou.

Balenie obsahuje 5 naplnených striekačiek v kartónovom zásobníku vo vonkajšom kartónovom obale.


Na niektorých územiach sú dostupné balenia po 25 a 50 naplnených injekčných striekačiek:


 • Balenie s 25 naplnenými injekčnými striekačkami obsahuje 5 balení po 5 naplnených injekčných striekačiek.


 • Balenie s 50 naplnenými injekčnými striekačkami obsahuje 10 balení po 5 predplnených injekčných striekačiek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke je určený výlučne na jednorazové použitie. Akýkoľvek zostávajúci roztok sa musí zlikvidovať.


Nepoužívajte, ak sa roztok sfarbil na zeleno. Pred použitím musíte roztok vizuálne skontrolovať. Používajte iba číry a bezfarebný roztok bez častíc.


Po jednorazovom použití musia byť adaptéry a injekčné striekačky zlikvidované do nádoby na použité injekčné striekačky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Britannia Pharmaceuticals Limited

Park View House

65 London Road

Newbury,

Berkshire

RG14 1JN

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0463/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. februára 2012.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

10APO-go 5 mg/ml infúzny roztok naplnený v injekčnej striekačke