+ ipil.sk

APROKAMPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


APROKAM

50 mg prášok na injekčný roztok

cefuroxím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je APROKAM a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú APROKAM

3. Ako podať APROKAM

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať APROKAM

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je APROKAM a na čo sa používa


 • APROKAM obsahuje liečivo cefuroxím (vo forme sodnej soli cefuroxímu), ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývanej cefalosporíny. Antibiotiká sa používajú na usmrtenie baktérií alebo „mikróbov“, ktoré spôsobujú infekcie.

 • Tento liek sa použije v prípade, ak podstupujete operáciu oka kvôli sivému zákalu (zahmlenie šošoviek).

 • Tento liek vám podá váš očný chirurg formou injekcie do oka na konci operácie sivého zákalu, aby sa predišlo infekcii oka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú APROKAM


APROKAM sa nesmie podať

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorýkoľvek cefalosporín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú APROKAM, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

 • ak máte alergiu na iné antibiotiká ako napr. penicilín,

 • ak sa u vás vyskytuje riziko vzniku infekcie spôsobenej baktériou nazývanou meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus,

 • ak sa u vás vyskytuje závažné riziko vzniku infekcie,

 • ak vám diagnostikovali komplikovanú formu sivého zákalu,

 • ak sa plánuje kombinovaná operácia oka,

 • ak máte závažné ochorenie štítnej žľazy.


APROKAM sa podáva len formou injekcie do oka (intrakamerálna injekcia).

APROKAM sa má podať v aseptických podmienkach (to znamená čisté prostredie bez baktérií) operácie sivého zákalu.

Jedna injekčná liekovka APROKAMU sa musí použiť len pre jedného pacienta.


Iné lieky a APROKAM

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako vám podajú tento liek.

 • APROKAM vám podajú len vtedy, ak prínosy prevážia možné riziká.


3. Ako podať APROKAM


 • Injekcie APROKAMU podá očný chirurg na konci operácie sivého zákalu.

 • APROKAM sa dodáva vo forme sterilného prášku a pred podaním sa rozpúšťa vo fyziologickom roztoku chloridu sodného na injekciu.


Ak vám podajú príliš veľa alebo príliš málo APROKAMU

Váš liek vám zvyčajne podá zdravotnícky pracovník. Ak si myslíte, že ste možno vynechali dávku alebo ste dostali príliš veľa lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovný vedľajší účinok je veľmi zriedkavý (môže postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti s dýchaním alebo závrat.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať APROKAM


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku injekčnej liekovky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.


Len na jednorazové použitie.

Po príprave: liek sa má použiť okamžite.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo APROKAM obsahuje

Liečivo je cefuroxím (vo forme sodnej soli cefuroxímu).

Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg cefuroxímu.

Po príprave: 0,1 ml roztoku obsahuje 1 mg cefuroxímu.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. je takmer „bez sodíka“.

Ďalšie zložky sú: neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá APROKAM a obsah balenia

APROKAM je biely až takmer biely prášok na injekčný roztok, dodávaný v sklenených injekčných liekovkách.


Každá škatuľa obsahuje jednu alebo desať alebo dvadsať injekčných liekoviek. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LABORATOIRES THEA

12 rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Francúzsko


Výrobca

BIOPHARMA S.R.L.

Via Delle Gerbere

22/30 (loc. S. PALOMBA)

00134 RÍM (RM)

Taliansko


LABORATOIRES THEA

12 rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Island, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Veľká Británia.......................................................................................APROKAM

Cyprus, Grécko, Španielsko......................................................................................................PROKAM

Írsko..............................................................................................................................................APROK


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv apríli 2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov:


Inkompatibility

V literatúre sa nehlásili žiadne inkompatibility s najčastejšie používanými liekmi pri operácii sivého zákalu. Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie [injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)].


Ako pripraviť a podať APROKAM

Injekčná liekovka určená na jednorazové použitie. Len na intrakamerálne použitie.


APROKAM po rekonštitúcii podá očný chirurg formou intraokulárnej injekcie do prednej komory oka (itrakamerálna injekcia) v odporúčaných aseptických podmienkach operácie sivého zákalu.


Rekonštituovaný roztok sa má vizuálne skontrolovať a má sa použiť len v prípade, ak je bezfarebný až žltkastý roztok bez viditeľných častíc.

Liek sa má použiť okamžite po rekonštitúcii a nesmie sa použiť opakovane.


Odporúčaná dávka pre cefuroxím je 1 mg v 0,1 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


INJEKČNE NEPODÁVAJTE VIAC AKO JE ODPORÚČANÁ DÁVKA.


Injekčná liekovka je len na jednorazové použitie.


Jedna injekčná liekovka je len pre jedného pacienta. Nalepte nálepku z injekčnej liekovky do zdravotného záznamu pacienta.


Pri príprave APROKAMU na intrakamerálne podanie dodržiavajte, prosím, nasledovné inštrukcie:

 1. Skontrolujte neporušenosť vyklápacieho viečka pred jeho odstránením.

 1. Vydezinfikujte povrch gumového uzáveru pred krokom 3.

morAi0nFdf+1Og3vzM0+Tn+lo4yArQQlZ44GNx9YwZeeJ2RjjICs8OHaohrclkErsj/JNgVvrYU6LNp5oDS66/S4071Dh6lLmgyI3QlJeXy8u4t0uWXPsu03zqVOQbnDwkmBUQiASzUltTS9otz/x6jHXeev2NQM090bPjk50aDQ/7FfI9SMYO+R/5piYbCWbllluWkbaktPR4fT3N+t//wYMyJjH8PFeWnz+Ll+1MQhLMCjem0q+e+uXPfvLTjo6OsVe+Ydq01WvWRP6i3d09LS0tgV9xbAtxTbJZyczI2LJ16xOPMyM0uUY5f5qSkvL8C8/rUpIjfzmz2WQ2j7yag+9BMaOgYNbWF54nxTNPPd0XdN1Extzlytw+suXZrTk50/l9URzbxiSFQnHzwgWkePSxTX/8/R8Cy9Vq9Usv/5YUM/L4P8eKY1uA+MjK3XfftWf37pbTQ99T1m1YnzOd54+eAJzjj20ajeY3L2577tnnSK3VajdsWC/cNHY4xx/zzCbTiy9t42ruBIxAsF8BiKesCLo7CcBnENDCZxDQwn4FAFnhCa4zAy1cO4Rxw7VDAGSFb7jODLRwfgVo4fwKALLCN3wPgpEsFktXV/f1y4PHqHX0OaPYI8EhKxNUVragNdw03KtXrTpz5kx0+hMFyArQQlbGjRuaNjcnh/yEXbmmpkbPztkqAcjKuN27djVp647UKeTynTs/JbVcIZ8+fLP3+XPnTWZTYSEz16/BYFi8+Ga9Xi9ib3mErIzbjBkzAu3BAwdJ65fJi4qGZniyWa3TpucsXrRIJrkxnpAVoIWsRIQbaXIgaGBZn89/suHEypV3i9cpoSArEXlk4yOk3fabbYElA4MDt992a/bUqeJ1SijISkSMRma2D7v12ryG3oHBJP6mk59UkBWghazwQKlUer1e7rlXr88bncl9ow9Z4UFqWlp/f7+WnRPGYbfjMwhCyGBnN7RZrWS/wo0epVCqdCkSvMgsQ1aAHrISkQR2SkJtSjL5DOKG5Fer1aox51KOXdJ8V6Kwst+cExMT1VGZWTv6kBUemM1ml9PlYWfL9Pv9qakSuVg4ArICtJAVHpAvQX6Z381+D5LL5WJ3RyjICg8qKm7fs3uv3c4cryxavPiG7GyxeyQIZIUHa9euSUhMbG9vJ/WPf/SY2N0RCrICtJAVoIWshHHw4H9ONJwMOy6hw+Fob2sjxZtvjTons4w9CiZtQf6syqCZdGMFsjKqhoaTpG05c2btvWvDrlxdXa1irzPfs/KesCv/a/8/z51vJcWNMXVDLrICtJCVUV1iP1MWLlzI+5aLiousFgvvmxUasgK0kBWghawALWQFaCErQAtZCYM7ewYyZAXoISujKikuJu1f33t/+fI7w85553a7ufv4uzo7w25512e7NrIPt8YWZGVU2dnMM8kP3L+hoaGBW9LW1n7x4sW0NMP1K/v8visdHaTY98X+EX9ksfTKmDGS802moaHkHvje/ZmZGcL1XCDIShjTp08jP1z90cc7NBpNyHGO29rbudES5syZPeKPHOw04npdyl13fVvgzgoLWQFayMqoyCGIjLmA/NWlixftDnbfoE8tKSkOuXLP1atJSUmkmDrKaBrNp0+/+trrWvbx1YI5c8oXLxKq34JBVkJ75ZVXNz32KCnuvPMOmvXb2tucTiZPpaUlIVcYsbyu7ghp1Rp1UWFhpH2NFmQltKSkBDW7nxDI/PmlpN3+7nZkBSQIWQktQZUg6PbDnrCZhJAVoIWsAC1kBWghK0ALWQFayArQQlaAFrICtJAVoIWsAC1kBWghK0ALWQFayArQQlaAFrICtJAVoIWsAC1kBWghK/zwDkp/OAVkhR95ebnNzc1i90JYyAo/SkqK1RKdEjMAWQFayAo/fD5ffv4ssXshLGSFB36/32KxGo0hxmWREmSFBza7vZ+d7FDakBWghazwoLu7W8LTHAYgKzzIzs72xcHQpsgKDwQdqWXyQFaAFrLCm86uLtJOSU8XuyNCQVb44fV6rVYrKYwGg0olzX9Vab6r6HM6XUOFy6XX6cTtjECQFaCFrPCjr8/BFQ5HH/YrMJb09HSdXk8KjUYjdl+EgqzwQ6lUJmu1YvdCWMgK0EJWgBayArSQFaCFrAAtZAVoIStAC1kBWsgK0EJWQuvo7Gq9cIEUCqVSIVckJjD/UApieN4fBWvsjfi8Xp/fz9XeQa/f7/MMDMrYZ0S4yRQVyjBbmFSQldCUKhV3m0FiIjPpFPs/y6czLS2kLS6Zx/N2hYSshPbDhx/a+cmnMuZaoDorK0vB623631y5QvZVpCidF3oizckJWQFayEpoZrNp4yMPk6K313L23DnZ8GFHpNj90x2VlenpZn42GEXIShgGQ9rCBWVi92JSQFaAFrICtJAVoIWsAC1kBWghK0ALWQFayArQQlaA1v8A9e4AxW6zEIYAAAAASUVORK5CYII=" name="Image 5" align="bottom" width="139" height="169" border="0">

 1. Vtlačte sterilnú ihlu kolmo do stredu zátky injekčnej liekovky, držiac liekovku vo zvislej polohe. Asepticky injekčne pridajte do liekovky 5 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

 1. Jemne zatraste dovtedy, kým roztok nie je číry.

 1. Nasaďte sterilnú ihlu (18G x 1½”, 1.2 mm x 40 mm) s 5-mikrónovým filtrom (akrylová kopolymérová membrána na netkanom nylone) na 1 ml sterilnú striekačku. Potom striekačku kolmo vtlačte do stredu zátky injekčnej liekovky, držiac liekovku vo zvislej polohe.

 1. Asepticky odoberte minimálne 0,1 ml roztoku pomocou sterilnej 1 ml injekčnej striekačky.

 2. Odstráňte injekčnú ihlu s 5-mikrónovým filtrom z injekčnej striekačky a na injekčnú striekačku nasaďte vhodnú sterilnú kanylu pre podanie do prednej komory oka.

MorAYvUKZFKN23aBIa8sXHJNwuUPeiaGjTVLpFIwA3SwYoUmHRVFCqCD/76628XcM0jD0/PhPg4WzsHsNOSkr5euGD0qJEdfy+UNoFF6qRQnkD16oxPQDUvExIS9fX1JkycwOCcIKY5fgkDzZrq6sbGJrD14Qg9XfLIhEFkVnZO9MlosPPy7j56VGdohHLazycm2Hd37OuHcjpXr15BQ5ivNKpUJ8nAEAhQ5lvI4kXKv3ooq67C2RsMThA2MeE/8dk9kfsSExKcnFGWRlFRkYnAVCJFK9e+XjCfpmB2GlSjzst4neS3m78dMXLkhPHjFO83NaFnpERaVVtTQ56RTxR2gw9+t+M7BmUZC2AAejMzk7xfVlq6bDmaB+pBqxt0IlTfs1MoT6Pj1En23I2OjrmfLzI2Qj31qtUrra2syGxkfUMDDDFrq9FcjoaGBt+Qr4NX8ap16YLWpF+9BnZiQuK9e3lkoYXAxMTU1LT0Ado5ZcpHU2giZqekI9QJ8vplz96jhw+B/ennX8z/eq7ybytxpYNaHDPi4538lMtUozXpoUt69UKZH6UlJZpaHP+AAAZvAsSgLMz10FJpdlbaUZ3l5eKTeEseUUGBu7v7fjzfQ5xo4o/LZNWAphauz2FkRFIwGazmM2fOpqSmgQ1PWXsHhxRcPUtPT9/VpedZnAPP4XA8PT37Yo2Ghy+fNWsmdc87H3TcSWEv7aXO36OO7d0TOXce6sQnTfpzZ1x4alZUSurr6hi87rHrX1Mws7JRhezQkNDAoEBFjGn37u9LStAqjoUL5yv2ipy/4Bt4dvbr1498KnhxaMSWze10LxRV0cbqJCFMBme+hS8LV47vyOWoNxeLxXK5nESLjI2NlBPeiKDBAE0rxyynTWuh4KCTY/eLFy+S0ed77/1radjSa8kpDE5bbts7oqiQVqqztKxcYNJV8ZJkYBw9coTD0Z4+Ha2HdOuN8jmasD9eW1Mjq64hNTbAEzcyMlSIEtR8OvY0GCWlZfZ2ttu2bQWbZGo+m7Fjxy5eHGJkjI50dnJatHjR/n1oXOvq0osWGu400HEnhb20Rp0hoWHJV6+GhqGdeywsLfbs2Zd/Lw/sNevWKK+yfVRXV4H3R3vc2ERSMMFWzsKMOnZi+9aI4JAQBi+kfKFrMDTkr1i5nIwinOfMMTI0Iv7+ocNHlSefKK80L6bOn35Gq3hdXVzmzZ2zYcNGBtW5FAwY0M9nDtotBbpUcHpqa1Hksq6uHtDFEXXQpZbWH115vkh0LCqqUoJWpTk7Ohw+crjVHTH8JXj3QTsCrl+3jss39PBA9d4DAvxbdzYKC3kxdQ4ZMphBNSyjeDxeePiSJ34LchSLK5uakPejxeEIBCZPpGCCER8XR6aIXvK6Ce+++46ipXQ+6LiTwl5eTJ3kmSeukDzxftVD1FM/rHqopoa2p2Dwyl3Fb7Oyc0JDQk3NzBi0P+RqRcySQnk2rXl2enq479r9/fTmMGRFpaShAVUV5PG4Ojo6it48OSXlxAmUHdzV2Pg/GzdQUVJelNao099/yOTJU4YPHwY2aA5ESdaYk5pbJHczMnIvuERr1qxq06ulvF7QcSeFvbRGndra2uHLwqP+h/Y7+/TTT9Sba7tduXrt6pWrfD6qETzlw8lCXMyNQmk1rXx29nB2+u9/f1O8PPQbyt28cfPWwgVf00w2SlvR+p7dC+db7N13YML4cYZ4vtvOzo5Kk9KG0HEnhb20Xp1km7NPP/3c0sK8GlfCrq6Wtdl1USgvo06yQ8qi4ODIyEh7e3uwZ381q82ui0J5+Z7dpVcPsvEZhdLm0HEnhb1QdVLYC1Unhb38P/OWNWk/bh+3AAAAAElFTkSuQmCC" name="Image 1" align="bottom" width="167" height="99" border="0">

 1. Opatrne vytlačte z injekčnej striekačky vzduch a upravte dávku na značku 0,1 ml na injekčnej striekačke. Injekčná striekačka je pripravená na injekčné podanie.

Po použití zlikvidujte zvyšok rekonštituovaného roztoku. Neuchovávajte ho na ďalšie použitie.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


5

APROKAM

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


APROKAM

50 mg prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg cefuroxímu (vo forme 52,6 mg sodnej soli cefuroxímu).

Po rekonštitúcii s 5 ml rozpúšťadla (pozri časť 6.6), 0,1 ml roztoku obsahuje 1 mg cefuroxímu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.

Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Antibiotikum na profylaxiu pooperačnej endoftalmitídy po operácii sivého zákalu (pozri časť 5.1).


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne pokyny pre vhodné používanie antibakteriálnych liečiv vrátane pokynov pre profylaxiu antibiotikom pri operácii oka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Intrakamerálne použitie. Jedna injekčná liekovka len na jednorazové použitie.


Dávkovanie

Dospelí

Odporúčaná dávka je 0,1 ml rekonštituovaného roztoku (pozri časť 6.6), t.j. 1 mg cefuroxímu.

NEPODÁVAJTE INJEKČNE VIAC AKO JE ODPORÚČANÁ DÁVKA (pozri časť 4.9).


Pediatrická populácia

Optimálna dávka a bezpečnosť APROKAMU u detí a dospievajúcich neboli stanovené.


Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

Ak sa vezme do úvahy nízka dávka a predpokladaná zanedbateľná systémová expozícia cefuroxímu pri použití APROKAMU, nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Spôsob podávania

APROKAM musí po rekonštitúcii podať očný chirurg formou intraokulárnej injekcie do prednej komory oka (intrakamerálne použitie) v odporúčaných aseptických podmienkach pre operáciu sivého zákalu.


Po rekonštitúcii sa má APROKAM pred podaním vizuálne skontrolovať kvôli prítomnosti častíc a zmene zafarbenia.


Na konci operácie oka podajte 0,1 ml rekonštituovaného roztoku formou pomalej injekcie do prednej komory oka.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na cefuroxím alebo na cefalosporínové antibiotiká.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba APROKAMOM je len na intrakamerálne použitie.


Osobitná starostlivosť sa odporúča u pacientov, u ktorých sa objavila alergická reakcia na penicilíny alebo na akékoľvek iné betalaktámové antibiotiká, pretože sa môžu objaviť skrížené reakcie.


U pacientov s rizikom vzniku infekcií rezistentnými kmeňmi, napr. u pacientov so známou infekciou alebo s kolonizáciou MRSA (meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus) v anamnéze, sa majú zvážiť alternatívne antibiotiká na profylaxiu.


Pri nedostatku údajov pre osobitné skupiny pacientov (pacienti so závažným rizikom vzniku infekcie, pacienti s komplikovanými formami sivých zákalov, pacienti u ktorých sa operácia sivého zákalu spojí s inou operáciou, pacienti so závažným ochorením štítnej žľazy, pacienti s menej ako 2000 endoteliálnymi bunkami rohovky), sa má APROKAM použiť len po starostlivom zhodnotení rizika/prínosu.


Použitie cefuroxímu sa nesmie považovať za samostatné opatrenie, ale dôležité sú aj iné faktory ako napr. profylaktická liečba antiseptikami.


Endoteliálna toxicita rohovky, pri odporúčanej koncentrácii cefuroxímu, nebola hlásená, riziko však nemôže byť vylúčené a v pooperačnom sledovaní majú mať lekári toto potenciálne riziko na pamäti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keďže sa očakáva, že systémová expozícia bude zanedbateľná, systémové interakcie sú nepravdepodobné.

V literatúre sa nehlásila žiadna inkompatibilita s väčšinou liekov, ktoré sa bežne používajú pri operácii sivého zákalu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

K dispozícii nie sú údaje o účinkoch sodnej soli cefuroxímu na fertilitu u ľudí. Reprodukčné štúdie u zvierat nepreukázali žiadne účinky na fertilitu.


Gravidita

K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o používaní cefuroxímu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukazujú žiadne škodlivé účinky na embryonálny a fetálny vývoj. Cefuroxím prechádza k embryu/plodu cez placentu. Neočakávajú sa žiadne účinky počas gravidity, keďže systémová expozícia cefuroxímu pri použití APROKAMU je zanedbateľná. APROKAM sa môže používať počas gravidity.


Laktácia

Predpokladá sa, že sa cefuroxím vylučuje do materského mlieka u ľudí vo veľmi malých množstvách. Nežiaduce účinky pri terapeutických dávkach sa po použití APROKAMU nepredpokladajú. Cefuroxím sa môže používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


V literatúre sa nehlásili žiadne zvláštne nežiaduce účinky, ak sa cefuroxím podával formou intraokulárnej injekcie, s výnimkou nasledovného:


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): anafylaktická reakcia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Hlásené prípady predávkovania sú popísané v literatúre po nesprávnom nariedení a neoprávnenom použití cefuroxímu určenom na systémové podanie.

Neúmyselná vysoká dávka (3-násobok odporúčanej dávky) intrakamerálneho cefuroxímu bola podaná 6 pacientom po nesprávnom nariedení kvôli neodborne pripravenému pokynu na nariedenie cefuroxímu. Ani u jedného pacienta nespôsobili tieto injekčné podania akýkoľvek detekovateľný nežiaduci účinok, dokonca ani na tkanivá oka.

Počas operácie boli k dispozícii údaje o toxicite po intrakamerálnej injekcii 40- až 50-násobku odporúčanej dávky cefuroxímu u 6 pacientov po chybe pri nariedení. Priemerná ostrosť zraku na začiatku bola 20/200. Prítomný bol závažný zápal predného segmentu oka a optická koherentná tomografia sietnice preukázala rozsiahly edém makuly. Šesť týždňov po operácii dosiahla priemerná ostrosť zraku hodnotu 20/25. Profil makuly pri optickej koherentnej tomografii sa upravil na normálny. Avšak u všetkých pacientov sa pozoroval 30% pokles skotopickej elektroretinografie.

Podanie nesprávne nariedeného cefuroxímu (10-100 mg do každého oka) 16 pacientom viedlo k okulárnej toxicite vrátane edému rohovky počas niekoľkých týždňov, prechodne zvýšenému vnútroočnému tlaku, strate endoteliálnych buniek rohovky a k zmenám v elektroretinografii. Mnohí z týchto pacientov mali trvalú a ťažkú stratu zraku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Zmyslové orgány – Oftalmologiká – Antiinfektíva – Antibiotiká

ATC kód: S01AA27


Mechanizmus účinku

Cefuroxím inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny po naviazaní sa na proteíny viažuce penicilín (PBP). Výsledkom toho je prerušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), čo vedie k lýze a smrti bakteriálnej bunky.


Vzťah FD/FK (farmakodynamiky/farmakokinetiky)

Preukázalo sa, že najdôležitejším indexom farmakokinetiky-farmakodynamiky korelujúcim s účinnosťou in vivo je percento intervalu dávkovania (%T) kedy neviazaná koncentrácia zostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (MIC) cefuroxímu pre jednotlivé cieľové druhy (t.j. %T > MIC).

Po intrakamerálnej injekcii 1 mg cefuroxímu boli hladiny cefuroxímu v komorovom moku pri niekoľkých relevantných druhoch nad MIC až do 4 – 5 hodín po operácii.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na cefuroxím môže byť spôsobená jedným alebo viacerými z nasledovných mechanizmov:


 • hydrolýza spôsobená betalaktamázami. Cefuroxím môže byť účinne hydrolyzovaný pôsobením určitého rozšíreného spektra betalaktamáz (ESBL) a pôsobením enzýmu s kódovaným chromozómom (AmpC), ktorý môže byť indukovaný alebo trvale potlačený pri určitých aeróbnych gramnegatívnych druhoch baktérií

 • znížená afinita proteínov viažucich penicilín k cefuroxímu

 • nepriepustnosť vonkajšej membrány, ktorá zabraňuje prístupu cefuroxímu k proteínom viažucim penicilín v gramnegatívnej baktérii

 • bakteriálne liekové efluxné pumpy


Meticilín-rezistentné stafylokoky (MRS) sú rezistentné na všetky v súčasnosti dostupné betalaktámové antibiotiká vrátane cefuroxímu.


Pri penicilín-rezistených Streptococcus pneumoniae existuje skrížená rezistencia na cefalosporíny ako napr. cefuroxím prostredníctvom zmeny proteínov viažucich penicilín.


Betalaktamáza negatívne, ampicilín rezistentné (BLNAR) kmene H. influenzae sa majú považovať za rezistentné na cefuroxím napriek zjavnej citlivosti in vitro.


Hraničné hodnoty

Zoznam mikroorganizmov uvedených nižšie bol zameraný na indikáciu (pozri časť 4.1).

APROKAM sa má používať len na intrakamerálne podanie a nesmie sa použiť na liečbu systémových infekcií (pozri časť 5.2); klinické hraničné hodnoty sa nevzťahujú na tento spôsob podania. Epidemiologické hraničné hodnoty (ECOFF) rozlišujúce populáciu divokého typu od izolátov so znakmi získanej rezistencie sú nasledovné:ECOFF (mg/l)

Staphylococcus aureus

≤ 4

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,125

E. coli

≤ 8

Proteus mirabilis

≤ 4

H. influenzae

≤ 2


Citlivosť stafylokokov na cefuroxím je odvodená od citlivosti na meticilín.


Citlivosť streptokokov skupiny A, B, C a G sa môže odvodiť od ich citlivosti na benzylpenicilín.


Informácie z klinických skúšaní


U 16 603 pacientov sa vykonalo akademické prospektívne randomizované čiastočne zaslepené multicentrické skúšanie operácie sivého zákalu. U 29 pacientov (24 v skupinách „bez cefuroxímu“ a 5 v skupinách „s intrakamerálnym cefuroxínom“) sa vyskytovala endoftalmitída, z ktorých 20 (17 v skupinách „bez cefuroxímu“ a 3 v skupinách „s intrakamerálnym cefuroxínom“) boli klasifikovaní ako pacienti s potvrdenou infekčnou endoftalmitídou. Medzi týmito 20 pacientmi s potvrdenou endoftalmitídou 10 pacientov je v skupine „placebo očné kvapky a bez cefuroxímu“, 7 pacientov v skupine „levofloxacín očné kvapky a bez cefuroxímu“, 2 pacienti v skupine „placebo očné kvapky a intrakamerálny cefuroxím“ a 1 pacient v skupine „levofloxacín očné kvapky a intrakamerálny cefuroxím“. Podanie profylaktického režimu s intrakamerálnym cefuroxímom v dávke 1 mg v 0,1 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bolo spojené s 4,92-násobným poklesom rizika pre vznik úplnej pooperačnej endoftalmitídy.

Dve prospektívne (Wedje 2005 and Lundström 2007) a 5 retrospektívnych štúdií boli podporujúcimi štúdiami pre pivotnú štúdiu ESCR tiež dokazujúcu účinnosť intrakamerálneho cefuroxímu v pooperačnej endoftalamitíde.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Systémová expozícia po intrakamerálnej injekcii sa neskúmala, ale očakáva sa, že bude zanedbateľná.


Po intrakamerálnej injekcii pri odporúčanej jednorazovej dávke 0,1 ml roztoku cefuroxímu 10 mg/ml u pacientov so sivým zákalom, priemerná intrakamerálna hladina cefuroxímu po 30 sekundách po podaní lieku bola 2 614 + 209 mg/l (10 pacientov) a 1 027 + 43 mg/l (9 pacientov) po 60 minútach po podaní lieku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických skúšaniach sa pozorovali len pri expozíciách považovaných za dostatočne presahujúce maximálnu expozíciu u ľudí, poukazujúcu na malú významnosť pre klinické použitie.


Intravitreálna injekcia 1 mg cefuroxímu viedla u bielych králikov po 30 minútach po injekcii do moku k hladinám 19‑35 mg/l a k hladinám 600‑780 mg/ml po injekcii do sklovca. Hladiny po 6 hodinách klesli pri podaní do moku na 1,9‑7,3 a na 190‑260 mg/l pri podaní do sklovca). K zvýšeniu vnútroočného tlaku počas prvých 3 dní nedošlo. Histopatológia nepreukázala žiadne degeneratívne zmeny v porovnaní s fyziologickým roztokom.


ERG: vlny a, b a c klesli do 14 dní v kontrolnom oku a aj v oku s injekčne podaným antibiotikom.


Došlo k obnoveniu amplitúdy a obnovenie môže byť pomalšie ako v kontrolnom oku. ERG nepreukázalo žiadne definitívne zmeny naznačujúce retinálnu toxicitu až do 55 dní po intravitreálnom podaní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.

Po rekonštitúcii: liek sa má použiť okamžite po rekonštitúcii a nesmie sa použiť opakovane.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.


Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšej škatuli na ochranu pre svetlom.


Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


8 ml injekčná liekovka zo skla typu I, uzatvorená brómbutylovým uzáverom a utesnená hliníkovým vyklápacím viečkom.


Škatuľa po 1 x 50 mg, 10 x 50 mg alebo 20 x 50 mg injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


APROKAM musí podať očný chirurg formou intrakamerálnej injekcie v odporúčaných aseptických podmienkach pri operácii sivého zákalu.


INJEKČNÁ LIEKOVKA JE LEN NA JEDNORAZOVÉ POUŽITIE.

JEDNU INJEKČNÚ LIEKOVKU POUŽITE PRE JEDNÉHO PACIENTA. Nalepte nálepku z injekčnej liekovky do zdravotného záznamu pacienta.


Pri príprave lieku na intrakamerálne podanie dodržiavajte, prosím, nasledovné pokyny:

 1. Odstráňte vyklápacie viečko.

 2. Pred nasadením sterilnej injekčnej ihly sa má vonkajšia časť gumového uzáveru injekčnej liekovky vydezinfikovať.

 3. Vtlačte sterilnú ihlu kolmo do stredu zátky injekčnej liekovky, držiac liekovku vo zvislej polohe, potom do liekovky injekčne pridajte 5 ml injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) použitím aseptickej metódy.

 4. Jemne zatraste dovtedy, kým roztok nie je číry.

 5. Nasaďte sterilnú ihlu (18G x 1½”, 1.2 mm x 40 mm) s 5-mikrónovým filtrom (akrylová kopolymérová membrána na netkanom nylone) na 1 ml sterilnú striekačku. Potom striekačku kolmo vtlačte do stredu zátky injekčnej liekovky, držiac liekovku vo zvislej polohe.

 6. Asepticky odoberte minimálne 0,1 ml roztoku pomocou sterilnej 1 ml injekčnej striekačky.

 7. Odstráňte injekčnú ihlu s 5-mikrónovým filtrom z injekčnej striekačky a na injekčnú striekačku nasaďte vhodnú sterilnú kanylu pre podanie do prednej komory oka.

 8. Opatrne vytlačte z injekčnej striekačky vzduch a upravte dávku na značku 0,1 ml na injekčnej striekačke.


Rekonštituovaný roztok má byť skontrolovaný a má sa podať iba v prípade, keď je roztok bezfarebný až slabožltý, bez viditeľných cudzích častíc. pH roztoku a osmolalita sa približujú k fyziologickým hodnotám (pH približne 7,3 a osmolalita približne 335 mosmol/kg).


Po použití zlikvidujte zvyšok rekonštituovaného roztoku. Neuchovávajte ho na ďalšie použitie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


LABORATOIRES THEA

12 rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0391/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. august 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.


7

APROKAM