+ ipil.sk

Apstar 35 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00568


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Apstar®35 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


Trimetazidín dihydrochlorid


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Apstar 35 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Apstar 35 mg

3. Ako užívať Apstar 35 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Apstar 35 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Apstar 35 mg a na čo sa používa


Apstar 35 mg obsahuje liečivo trimetazidín.

Trimetazidín zlepšuje energetické procesy buniek a chráni srdcové bunky pred účinkom zníženého prísunu kyslíka.


Apstar 35 mg sa používa na:


Tento liek je určený na použitie u dospelých pacientov, v kombinovanej liečbe angíny pektoris (bolesť na hrudi spôsobená ischemickou chorobou srdca v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdcového svalu) s inými liekmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Apstar 35 mg


Neužívajte Apstar 35 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na trimetazidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Apstaru 35 mg (uvedených v časti 6. Obsah balenia a ďalšie informácie).

 • ak máte Parkinsonovu chorobu: mozgové ochorenie, ktoré spôsobuje poruchu hybnosti (trasenie sa, strnulý postoj, pomalé pohyby a šuchtavú chôdzu, ťažkosti s udržaním rovnováhy).

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Apstar 35 mg

 • ak trpíte problémami s obličkami, váš lekár môže považovať za potrebné, aby vám znížil dávku.

 • tento liek môže spôsobiť alebo zhoršiť príznaky ako sú trasenie, strnulý postoj, pomalé pohyby a šuchtavú chôdzu, ťažkosti s udržaním rovnováhy, najmä u starších pacientov, čo je potrebné vyšetriť a oznámiť lekárovi, ktorý môže prehodnotiť vašu liečbu.


Deti a dospievajúci

Apstar sa neodporúča deťom mladším ako 18 rokov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Iné lieky a Apstar 35 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Výskyt interakcií (vzájomného pôsobenia) s inými liekmi sa nezaznamenal.


Apstar 35 mg a jedlo a nápoje

Apstar 35 mg sa môže užívať bez ohľadu na jedlo a nápoje.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek môže spôsobiť závraty a ospalosť, čím môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Apstar 35 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka Apstaru 35 mg je jedna tableta dvakrát denne počas jedla ráno a večer.


Spôsob užívania:

Tablety na vnútorné užitie.

Tablety prehltnite celé a zapite dostatočným množstvom tekutiny, čo je asi pohár vody.


Lekár vám môže upraviť odporúčané dávkovanie ak máte ochorenie obličiek alebo máte viac ako 75 rokov.


Ak užijete viac Apstaru 35 mg, ako máte

Neboli zaznamenané žiadne prípady intoxikácie tabletami Apstaru 35 mg v dôsledku predávkovania.


Ak zabudnete užiť Apstar 35 mg

Ak zabudnete užiť dávku, jednoducho užite ďalšiu dávku v normálnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú tabletu.


Ak prestanete užívať Apstar 35 mg

Neprestaňte užívať váš liek bez toho, aby ste sa poradili so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Apstar 35 mg sa obvykle dobre znáša.


Časté (môžu ovplyvniť 1 z 10 pacientov)

Závraty, bolesť hlavy, bolesť brucha, hnačka, poruchy trávenia, nevoľnosť, vracanie, vyrážka, svrbenie, žihľavka a pocit slabosti.


Zriedkavé (môžu ovplyvniť 1 z 1 000 pacientov)

Rýchly alebo nepravidelný srdcový pulz (tzv. palpitácie), predčasný srdcový sťah (extrasystola), zrýchlená srdcová frekvencia, pokles krvného tlaku pri postavení sa, čo spôsobuje závraty, točenie hlavy alebo mdloby, malátnosť (celkový pocit choroby), závraty, pády, návaly horúčavy.


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov)

Extrapyramídové príznaky (neprirodzené pohyby vrátane chvenia a trasenia rúk alebo prstov, otáčavé pohyby tela, šuchtavá chôdza a meravosť rúk a nôh), ktoré po ukončení liečby zvyčajne ustúpia.


Poruchy spánku (ťažké zaspávanie, ospalosť), zápcha, závažné červené vyrážky na koži s tvorbou pľuzgierov po celom tele, opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním.


Závažný pokles počtu bielych krviniek, čo zvyšuje náchylnosť k infekciám, zníženie počtu krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania alebo tvorby podliatin.


Ochorenie pečene (nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, celkový pocit choroby, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očí, stolica svetlej farby, tmavo sfarbený moč).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Apstar 35 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo s domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Apstar obsahuje

Liečivo je trimetazidín dihydrochlorid. Každá tableta obsahuje 35 mg trimetazidín dihydrochloridu ekvivalentného 27,5 mg trimetazidínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: hydrogénfosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, xantánová guma, bezvodý koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.


Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Apstar a obsah balenia

Apstar sú ružovo sfarbené, bikonvexné tablety s vyrazeným číslom „35“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


Apstar je dostupný v blistroch po 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120 a 180* tabletách balených v kartónových škatuľkách.


* Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Lupamadazine

Bulharsko: Apstar 35 mg

Maďarsko: Apstar 35 mg

Rumunsko: Apstar 35 mg

Slovenská republika: Apstar 35 mg

Česká republika: Portora 35 mg

Poľsko: Apstar 35 mg

Portugalsko: Trimetazidina Pharmakern


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

4Apstar 35 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00568


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 • Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácii o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


Apstar 35 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 35 mg trimetazidín dihydrochloridu ekvivalentného 27,5 mg trimetazidínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Ružovo sfarbené okrúhle, bikonvexné tablety s vyrazeným číslom „35“ na jednej strane a hladké na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Trimetazidín je indikovaný u dospelých ako prídavná liečba k symptomatickej liečbe pacietov so stabilnou angínou pektoris, ktorí nie sú dostatočné kontrolovaní antianginóznou liečbou prvej voľby alebo ju netolerujú.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania


Dospelí:

Obvykle sa užíva 35 mg dva razy denne, 1 tableta ráno a 1 tableta večer s jedlom, zapíja sa pohárom vody.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatínu 30 – 60 ml/min) (pozri časti 4.4 a 5.2) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok.


Starší pacienti:

Starší pacienti môžu mať zvýšenú expozíciu trimetazidínu, vzhľadom na vekom podmienené zníženie funkcie obličiek (pozri časť 5.2). U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatínu 30 – 60 ml/min) je odporúčanou dávkou jedna 35 mg tableta užitá ráno počas raňajok.

U starších pacientov sa má titrácia dávky vykonať opatrne (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť trimetazidínu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. Nie sú dostupné žiadne údaje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Parkinsonova choroba, príznaky parkinsonizmu, tremor, syndróm nepokojných nôh a iné pohybové ochorenia.


Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinín < 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Trimetazidín môže spôsobiť alebo zhoršiť príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), ktoré majú byť pravidelne vyšetrené, najmä u starších pacientov. V sporných prípadoch má byť pacient odkázaný na neurológa kvôli príslušným vyšetreniam.


Výskyt pohybových ochorení ako sú príznaky parkinsonizmu, syndróm nepokojných nôh, tremor, nestabilná chôdza má viesť k definitívnemu vysadeniu trimetazidínu.


Tieto prípady majú nízky výskyt a sú zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. Väčšina pacientov sa zotaví počas 4 mesiacov po vysadení trimetazidínu. Ak príznaky parkinsonizmu pretrvávajú viac ako 4 mesiace po ukončení liečby, má sa vyžiadať stanovisko neurológa.


Môžu sa vyskytnúť pády, vzhľadom na nestabilnú chôdzu alebo hypotenziu, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu (pozri časť 4.8).


Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní trimetazidínu pacientom u ktorých sa očakáva zvýšená expozícia:


 • stredne závažné poškodenie funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 5.2)

 • pacienti starší ako 75 rokov(pozri časť 4.2)


Trimetazidín sa vylučuje hlavne obličkami. Ak je to potrebné, musí sa dávkovanie u pacientov s miernou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu nad 15 ml/min) primerane znížiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Výskyt interakcií s inými liekmi alebo potravinami nebol zistený.


Trimetazidín sa môže užívať s heparínom, kalciparínom, perorálnymi antikoagulanciami, liekmi, ktoré sa užívajú v prípade porúch metabolizmu lipidov, kyselinou salicylovou, β-adrenolytikami, blokátormi kalciových kanálov a digitálnymi glykozidmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tabliet trimetazidínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o účinkoch počas gravidity (pozri časť 5.3). Preto nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Z tohto dôvodu sa neodporúča užívanie tohto lieku počas gravidity.


Laktácia:

Nie je známe, či sa trimetazidín vylučuje do ľudského alebo zvieracieho materského mlieka. Keďže sa vylučovanie do materského mlieka a riziko pre dieťa nedá vylúčiť, dojčenie sa počas liečby neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Trimetazidín v klinických štúdiách nemá hemodynamické účinky, avšak v post-marketingovej praxi boli pozorované prípady závratov a ospalosti (pozri časť 4.8), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Preferovaný termín

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat, bolesť hlavy

Neznáme


Príznaky parkinsonizmu (tremor, akinéza, hypertónia), nestabilná chôdza, syndróm nepokojných nôh, iné pohybové ochorenia, zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby,

poruchy spánku (nespavosť, ospalosť)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Palpitácie, extrasystoly, tachykardia

Poruchy ciev

Zriedkavé

Arteriálna hypotezia, ortostatická hypotenzia, ktorá môže byť spojená najmä s malátnosťou, závratom alebo pádom, najmä u pacientov užívajúcich antihypertenznú liečbu, návaly horúčavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea a vracanie

Neznáme

Zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka, pruritus, urtikária

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematická pustulóza (AGEP), angioedém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Asténia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Agranulocytóza

Trombocytopénia

Trombocytopenická purpura

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady intoxikácie trimetazidínom v dôsledku predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné kardiaká. ATC kód: C01EB15


U zvierat:

Pri ischemických ťažkostiach srdca trimetazidín inhibuje oxidáciu mastných kyselín inhibíciou aktivity posledného enzýmu, ktorý je zapojený do oxidácie mastných kyselín, 3-KAT (dlhý reťazec 3-ketoacyl koenzýmu A tiolázy). Týmto trimetazidín nepriamo zvyšuje oxidáciu glukózy. Antiischemický účinok trimetazidínu bol preukázaný in-vitrona izolovaných srdcových myocytoch a izolovaných srdciach vystavených hypoxii (napr. prevencia nedostatku ATP, intracelulárnej acidózy, akumulácie Na+a Ca2+a úniku K+) a in-vivoštúdiách najmä na potkanoch, ktoré preukázali, že trimetazidín obmedzuje rozšírenie nekrotickej zóny po ligácii koronárnej artérie. Trimetazidín nemá významnejší účinok na systémové alebo koronárne hemodynamické parametre.


U ľudí:

V kardiológii

V kontrolovaných štúdiách u pacientov so stabilnou angínou pektoris trimetazidín:

 • významne znižuje veľkosť anginóznej bolesti spolu so súbežným znížením dávky prijímaných nitrátov,

 • predchádza poruche činnosti komôr srdcového svalu počas ischémie,

 • zvyšuje koronárnu rezervu, od 15. dňa užívania významne predlžuje čas do nástupu ischémie vyvolanej námahou,

 • v rovnakých štúdiách trimetazidín nevyvoláva zníženie aktivity srdcového svalu alebo pokles arteriálneho tlaku krvi.


U pacientov so stabilnou angínou prebehla 3-mesačná štúdia, ktorá sa uskutočnila s použitím dvojito zaslepeného testu a s kontrolnou skupinou, ktorá dostávala placebo.


Preukázalo sa, že trimetazidín spôsobuje:

 • zvýšenie ischemického prahového napätia počas námahy,

 • zvýšenie koronárnej rezervy, ktorá sa prejavuje ako:

 • predĺženie času chôdze, kým sa dostaví zníženie ST segmentu o 1 mm,

 • zvyšuje účinnosť počas záťažových testov,

 • predlžuje celkové trvanie záťažového testu,

 • znižuje frekvenciu záchvatov angíny pektoris a dávku užitého nitroglycerínu.

Antiischemický a antianginózny účinok trimetazidínu sa udržuje po dobu 12 hodín od podania lieku.


Mechanizmus účinku

Trimetazidín inhibuje β-oxidáciu mastných kyselín blokáciou dlhého reťazca 3-ketoacyl-CoA-tiolázy, ktorý zvyšuje glukózovú oxidáciu. Ischemická bunka, v ktorej je energia získaná glukózovou oxidáciou vyžaduje menšiu spotrebu kyslíka ako v β-oxidačnom procese. Potenciácia glukózovej oxidácie optimalizuje bunkové energetické procesy, a tak udržiava vlastný energetický metabolizmus počas ischémie.


Farmakodynamické účinky

U pacientov s ischemickou chorobou srdca účinkuje trimetazidín ako metabolický činiteľ, zachováva myokardiálne intracelulárne hladiny vysoko-energetických fosfátov.

Antiischemické účinky sú dosiahnuté bez sprievodných hemodynamických účinkov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinické štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť trimetazidínu v liečbe pacientov s chronickou angínou pektoris, buď samostatne alebo keď bol prínos iných antianginóznych liekov nedostatočný.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii so 426 pacientmi (TRIMPOL II), trimetazidín (60 mg/deň) pridávaný počas 12 týždňov k metoprololu 100 mg denne (50 mg dvakrát denne) štatisticky významne zlepšil parametre záťažových testov a klinické príznaky v porovnaní s placebom: celkové trvanie záťaže +20,1 s, p = 0,023, celková záťaž +0,54 METs, p = 0,001, čas depresie ST-segmentu o 1 mm +33,4 s, p = 0,003, čas do nástupu angíny pektoris +33,9 s, p < 0,001, záchvaty angíny/týždeň -0,73, p = 0,014 a spotreba krátkodobo pôsobiacich nitrátov/týždeň -0,63, p = 0,032, bez hemodynamických zmien.


V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (Sellier) s 223 pacientmi jedna 35 mg tableta trimetazidínu s postupným uvoľňovaním (dvakrát denne) pridaná k 50 mg atenololu (raz denne) počas 8 týždňov spôsobila výrazné predĺženie (+34,4 s, p = 0,03) času depresie ST-segmentu o 1 mm v záťažových testoch, v podskupine pacientov (n = 173), v porovnaní s placebom 12 hodín po užití lieku. Významný rozdiel bol taktiež zaznamenaný v čase do nástupu angíny pektoris (p = 0,049). Žiaden výrazný rozdiel medzi skupinami nebol v sekundárnych cieľových parametroch (celkové trvanie záťaže, celková záťaž a klinické cieľové parametre).


V 3-mesačnej randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii (Vasco štúdia) s 1962 pacientmi navyše k atenololu 50 mg/d boli testované dve dávky trimetazidínu (70 mg/d a 140 mg/d) oproti placebu. V celkovej populácii, vrátane oboch symptomatických aj asymptomatických pacientov, sa nepodarilo preukázať prínos trimetazidínu u oboch ergometrických (celkové trvanie záťaže, čas do nástupu 1 mm ST a čas do nástupu angíny pektoris) a klinických koncových bodov. Avšak v podskupine symptomatických pacientov (n = 1574) definovaných post-hoc analýzou, trimetazidín (140 mg) výrazne zlepšil celkové trvanie záťaže (+23,8 s oproti +13,1 s pre placebo; p = 0,001) a čas do nástupu angíny pektoris (+46,3 s oproti +32,5 s pre placebo; p = 0,005).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Trimetazidín po perorálnom podaní a absorpcii z tráviaceho traktu dosahuje maximálnu koncentráciu v sére približne po 5 hodinách od podania lieku.

Rovnovážna koncentrácia lieku v sére sa dosahuje po 60 hodinách a je stabilná počas celého trvania liečby. S jedlom sa nezistili žiadne interakcie.


Distribúcia:

Väzba lieku na plazmatické proteíny je okolo 16 %. Distribučný objem je 4,8 l/kg, čo znamená dobrú penetráciu lieku do tkanív.


Eliminácia:

Trimetazidín sa vylučuje v nezmenenej forme najmä močom. Priemerný polčas je 7 hodín, u pacientov starších ako 65 rokov sa zvyšuje na 12 hodín.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov:

O užívaní trimetazidínu u pacientov s poškodenou funkciou pečene nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita trimetazidínu u myší, potkanov a morčiat je nízka. Na potkanoch a psoch sa s trimetazidínom vykonali štúdie toxicity opakovanej dávky a v týchto štúdiách nebol identifikovaný žiaden toxikologický cieľový orgán. Pri štandardnej batérii in vivoa in vitro testov trimetazidín nebol genotoxický. Štúdie reprodukčnej toxicity s trimetazidínom prebehli na potkanoch, myšiach a králikoch a nespozorovali sa žiadne nežiaduce účinky trimetazidínu na reprodukčné funkcie (najmä žiadne teratogénne účinky).

V embryotoxických štúdiách na potkanoch a králikoch trimetazidín nepreukázal žiadne teratogénne účinky. Nespozorovali sa žiadne modifikácie reprodukčných funkcií v trojgeneračnej štúdií vykonanej na potkanoch. Neuskutočnili sa žiadne konvenčné štúdie fertility alebo pre/postnatálneho vývoja.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý

mikrokryštalická celulóza

povidón K30

xantánová guma

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát


Obal tablety

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

makrogol 400

červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/PVDC/hliníkový blister: 18 mesiacov.

PVC/ACLAR/hliníkový blister: 18 mesiacov.

OPA/hliník/PVC/hliníkový blister: 24 mesiacov.

OPA/hliník/PE/hliníkový blister: 24 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister pozostávajúci z niektorej z týchto kombinácií:

PVC/PVDC/hliníkový blister

PVC/ACLAR/hliníkový blister

OPA/hliník/PVC/hliníkový blister

OPA/hliník/PE/hliníkový blister


Tieto tablety sú dostupné v blistroch po 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120 a 180* tabletách.

* Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


41/0070/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14.02.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

7

Apstar 35 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním