+ ipil.sk

AQUA PRO INJECTIONE IMUNAPríbalový leták

Příloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2465/2005

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA

Rozpúšťadlo na parenterálne použitie.

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Imuna Pharm, a.s.

Jarková 17

082 22 Šarišské Michal’any Slovenská republika

Zloženie lieku

100 ml roztoku obsahuje

Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu) 100 ml Farmakoterapeutická skupina

Váriá. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

Charakteristika

Sterilná, apyrogénna, číra tekutina bez chuti, farby a vone.

Farmakokinetické údaje

Voda tvorí až 70% hmotnosti 1’udského tela a je súčasťou telesných tekutin. Preto je vhodná ako rozpúšťadlo alebo vehikulum liekov podávaných parenterálne. Vol’ne sa distribuuje vo všetkých kompartmentoch, dobre preniká membránami.

Indikácie

Pomocná látka. Používa sa na prípravu sterilných roztokov alebo suspenzií liečiv na parenterálne podanie pacientom.

Kontraindikácie

Prípravok nesmie byť použitý ako samostatný infúzny alebo injekčný roztok.

Do úvahy treba vziať kontraindikácie pridaného lieku.

Nežiaduce účinky

Ak sa podáva Aqua pro injectione Imuna samostatne, može intravenózna injekcia sposobiť hemolýzu. Povaha aditív predurčuje pravdepodobnosť výskytu ďalších nežiaducích účinkov.

Interakcie

Nie sú uvádzané.

Dávkovanie a spósob podávania

Celkom individuálne, závisí od povahy použitého aditíva.

Po primiešaní predpísaných aditív závisí dávkovanie zvyčajne od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta, ako aj od laboratórnych vyšetrení.

Pri príprave roztoku pre i.v. podanie by sa mala výsledná koncentrácia priblížiť osmolalite plazmy.

Injekciou, alebo intravenóznou súpravou, podl’a aplikácie pripravovaného lieku.

Polypropylénové vaky sú vhodné na intravenóznu infúziu.

Špeciálne upozornenia

Liek nesmie byť po prvom odbere znova použitý.

Varovanie

Liek sa nesmie používat po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Balenie

5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml v injekčných liekovkách.

100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml v sklenených infúznych fíašiach.

100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml v plastových vakoch.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred mrazom.

Dátum poslednej revízie textu

September 2005

2

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2465/2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

100 ml roztoku obsahuje Aqua ad iniectabilia 100 ml

3.    LIEKOVÁ FORMA

Rozpúšťadlo na parenterálne použitie.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Sterilná Aqua pro injectione Imuna sa používa ako rozpúšťadlo alebo vehikulum liekov vhodných na parenterálne podanie.

4.2. Dávkovanie a spósob podávania

4.2.1.    Dávkovanie

Celkom individuálne, závisí od povahy použitého aditíva.

Po primiešaní predpísaných aditív závisí dávkovanie zvyčajne od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta, ako aj od laboratórnych vyšetrení.

Rýchlosť podávania závisí od dávkovacieho režimu predpísaného lieku.

4.2.2.    Spósob podávania

Injekcia alebo intravenózna infúzia, podl’a aplikácie pripravovaného lieku.

Polypropylénové vaky sú vhodné na intravenóznu infúziu.

4.3. Kontraindikácie

Aqua pro injectione Imuna nesmie byť použitá ako samostatný infúzny, alebo injekčný roztok. Do úvahy treba vziať kontraindikácie pridaného lieku.

4.4. Špeciálne upozornenie

Aqua pro injectione Imuna je silne hypotonická. Nepoužíva sa na intravenóznu injekciu, pokial’ nie je upravená na približne izotonický roztok vhodne rozpusteným liekom.

Ak sa Aqua pro injectione Imuna používa na riedenie hypertonických roztokov, príslušné riedenie treba zvoliť tak, aby vznikol približne izotonický roztok.

Po infúzii velkých objemov hypotonických roztokov, použitím vody na injekciu ako rozpúšťadla, móže dójsť k hemolýze.

Pri podávaní velkých objemov treba pravidelne monitorovať iónovú rovnováhu.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Nie sú uvádzané.

Treba vziať do úvahy možné klinické interakcie medzi jednotlivými rozpuštěnými liekmi.

4.6.    Používanie v graviditě a počas laktácie

Riziká použitia u tehotných a dojčiacich žien sú dané charakterom přidávaných liekov.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie je známe.

4.8.    Nežiaduce účinky

Ak sa podáva Aqua pro injectione Imuna samostatne, može intravenózna injekcia sposobiť hemolýzu. Povaha aditív predurčuje pravdepodobnosť výskytu ďalších nežiaducích účinkov.

4.9.    Predávkovanie

Pri príjme vačších množstiev hypotonickej tekutiny sa može vyskytnúť hyperhydratácia a hypotonické elektrolytové poruchy, hlavne pri poruchách funkcie obličiek.

Známky a príznaky predávkovania určuje tiež charakter pridávaných liekov. V prípade náhodného predávkovania infúzie je treba liečbu prerušiť a pacienta sledovať, vzhl’adom na možný výskyt príznakov a známok spojených s podaním lieku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

• Farmakoterapeutická skupina: Váriá. Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov.

•    ATC kód: V07AB.

Aqua pro injectione Imuna sa používa iba ako vehikulum pre podanie pridávaných liekov, farmakodynamika závisí od charakteru použitého lieku.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Aqua pro injectione Imuna sa používa iba ako vehikulum pre podanie pridávaných liekov.

Vol’ne sa distribuuje vo všetkých kompartmentoch, dobre preniká membránami.

Farmakokinetika závisí od charakteru pridaného lieku.

5.3.    Predklinické údaje o bezpečnosti

Jedná sa o bezpečný liek bez toxických, mutagénnych, kancerogénnych a teratogénnych účinkov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1.    Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky.

6.2.    Inkompatibility

Aditíva možu byť inkompatibilné. Aditíva, ktorých inkompatibilita nie je známa, sa nemajú používať.

Pred pridaním liekov si overte :

-    či sú rozpustné a stabilné vo vode pri pH vody na injekciu

-    či sú vzájomne kompatibilné

6.3. Čas použitelnosti

Injekčné liekovky v neporušenom obale:    24 mesiacov

Sklenené fl’aše v neporušenom obale:    36 mesiacov

Plastové vaky v neporušenom obale:    24 mesiacov

6.4.    Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred mrazom.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

a)    injekčné liekovky opatrené štítkom, gumená zátka, pertl’a s odtrhávajúcim krytom, písomná informácia pre používatefa, kartónová škatul’a.

b) sklenené ffaše DIN opatrené štítkom, gumená zátka, pertl’a s odtrhávajúcim krytom, písomná informácia pre používatefa, kartónová škatufa.

c)    plastový vak, plastový uzáver z PVC uzavretý v PE+PA fólii, písomná informácia pre používatefa.

d)    plastový vak, plastový uzáver z polykarbonátu uzavretý v PE+PA fólii, písomná informácia pre používatefa.

Vel’kosť balenia:

a)    injekčné liekovky: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml

b)    sklenené ffaše : 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml

c)    plastové vaky (PVC uzáver): 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml

d)    plastové vaky (uzáver z polykarbonátu): 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml.

Nie všetky velkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6.    Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Parenterálne roztoky musia byť pripravené za prísne aseptických podmienok.

Uvedené balenia sú určené len na jedno použitie. Tekutinu použite ihned’ po otvorení obalu.

Len na lekársky predpis.

6.7.    Podmienky a spósob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Imuna Pharm, a.s.,

Jarková 17

082 22 Šarišské Michafany,

Slovenská republika

Výrobca lieku:

Injekčné liekovky a sklenené ffaše: Imuna Pharm, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michafany,

Slovenská republika

Plastové vaky: InMediec, s.r.o., Masarykova 200, 763 26 Luhačovice, Česká republika

8. REGISTRAČNĚ ČÍSLO

87/0023/72-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

3.5.1972

Predíženie registrácie do: 30.1.2007

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

September 2005

3

AQUA PRO INJECTIONE IMUNA