+ ipil.sk

Arablocktans 300 mg/25 mg tabletyPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/05954


Písomnáinformáciaprepoužívateľa


Arablocktans 300 mg/25 mg tablety

irbesartan/hydrochlorotiazid


Pozornesiprečítajtecelúpísomnúinformáciupredtým,akozačneteužívaťtentoliek,pretože obsahujeprevásdôležitéinformácie.

 • Túto písom informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba m. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Vtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľasadozviete:

1. Čoje Arablocktansa načosapoužíva

2. Čopotrebujetevedieťpredtým,akoužijeteArablocktans

3. AkoužívaťArablocktans

4. Možnévedľajšieúčinky

5 AkouchovávaťArablocktans

6. Obsahbaleniaa ďalšieinformácie1. ČojeArablocktansanačosapoužíva


Arablocktansje kombináciadvochliečiv,irbesartanua hydrochlorotiazidu.

Irbesartanpatdoskupinyliekovznámychakoantagonistyreceptorovangiotenzínu II.Angiotenzín IIje látkaprodukovanávorganizme,ktorásaviaženareceptoryvkrvnýchcievacha týmspôsobíich zúženie.Výsledkomje zvýšeniekrvnéhotlaku.Irbesartanzabraňujenaviazaniuangiotenzínu IIna tieto receptory,čímspôsobírozšíreniekrvnýchcievazníženiekrvnéhotlaku.

Hydrochlorotiazidjejednýmzoskupinyliečiv(nazývanýchtiazidovédiuretiká),ktoréspôsobujú zvýšenévylučovaniemoču,a týmspôsobujezníženiekrvnéhotlaku.

TietodveúčinnézložkyArablocktansusobiaspolunazníženiekrvnéhotlakuúčinnejšie,nežkeby bolipodávanésamostatne.


Arablocktanssapoužívanaliečbuvysokéhokrvnéhotlaku(esenciálnejhypertenzie),akliečba irbesartanomalebohydrochlorotiazidompodávanýmisamostatneneposkytujeprimeranúkontrolu vášhokrvnéhotlaku.2. Čopotrebujetevedieťpredtým,akoijeteArablocktans


NeužívajteArablocktans

 • ak ste alergic na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergic na hydrochlorotiazid alebo na iné lieky zo skupiny sulfónamidových derivátov.

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu Arablocktansu na začiatku tehotenstva pozri časť tehotenstvo).

 • ak máte závaž problémy s pečeňou alebo obličkami.

 • ak máte ťažkosti s močením.

 • ak váš lekár zistí, že máte pretrvávajúce vysoké hladiny vápnika alebo zke hladiny draslíka v krvi.

 • ak máte diabetes mellitus alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate aliskirén (ďalší druh lieku na liečbu vysokého krvného tlaku).


Upozorneniaaopatrenia

Obráťtesanasvojholekára,aksavástýkanasledovné,predtým,akozačneteužívaťArablocktans:

 • ak nadmerne vraciate alebo máte hnačku

 • ak máte obličkové ťažkosti alebo máte transplantovanú obličku

 • ak máte srdcové ťažkosti

 • ak máte problémy s pečeňou

 • ak máte cukrovku

 • ak máte lupus erythematosus (tiež známy ako lupus alebo SLE)

 • ak trpíte na primárny aldosteronizmus (stav súvisiaci s vysokou tvorbou hormónu aldosterónu, ktorý spôsobuje zadržiavanie sodíka, následne so zvýšením krvného tlaku)

 • ak užívate aliskirén.


Povedztevášmulekárovi,aksimyslíte,že ste(alebomôžetebyť)tehotná.Arablocktanssaneodporúča používaťnazačiatkutehotenstvaa nesmiesapoužívať,akstetehotnáviacako3mesiace,pretože môžezapríčinzávažnépoškodenievášhodieťaťa,aksapoužívapočastohtoobdobia(pozričasť tehotenstvo).


Musítetiežinformovaťsvojholekára:

 • ak držíte diétu s nízkym obsahom soli

 • ak máte príznaky ako nadmerný smäd, sucho v ústach, celková slabosť, ospalosť, svalové bolesti alebo kŕče, nutkanie na vracanie, vracanie alebo nadmerne zrýchlený pulz, ktoré môžu signalizovať nadmerný účinok hydrochlorotiazidu (obsiahnutého v Arablocktansi)

 • ak máte skúsenosť so zvýšenou citlivosťou kože na slnko s príznakmi spálenia (ako sú začervenanie, svrbenie, opuch, pľuzgier) vyskytujúcou sa častejšie ako zvyčajne

 • ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

 • ak máte zmeny zraku alebo bolesť v jednom alebo v oboch vašich očiach počas užívania Arablocktansu. Môže to byť znakom, že sa u vás rozvíja glaukóm, zvýšený tlak vo vom oku/vašich očiach. Liečbu Arablocktansom musíte ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc.


Hydrochlorotiazidobsiahnutýv tomtoliekumôžespôsobiťpozitívnevýsledkyvantidopingovom teste.


Detiadospievajúci

Arablocktanssanemápodávaťdomadospievajúcim(do18rokov).


InéliekyaArablocktans

Akterazužívatealeboste vposlednomčaseužívali,či právebudeteužívaťďalšielieky,povedzteto svojmulekárovialebolekárnikovi.


Diuretikáakoje hydrochlorotiazidobsiahnutývArablocktansimajúúčinoknainélieky.Lieky obsahujúcetiumsanesmúužívaťsArablocktansombezprísneholekárskehodozoru.


Akužívatealiskirén,možnobudepotrebné,abylekárzmenilvašudávkua/alebourobilinéopatrenia.


žetepotrebovaťskontrolovaťkrv,akužívate:

 • draslíkové doplnky

 • soľné náhrady obsahujúce draslík

 • draslík šetriace lieky alebo iné diuretiká (tablety na odvodnenie)

 • niektoré laxatíva (preháňadlá)

 • lieky na liečbu dny

 • liečebné náhrady vitamínu D

 • lieky na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky na liečbu cukrovky (perorálne lieky alebo inzulín)

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie).


Akužívateinéliekynazníženiekrvnéhotlaku,steroidy,liekynaliečburakoviny,liekyprotibolesti, liekynaliečbuartritídyalebocholestyramína kolestipolovúživicunazníženiecholesteroluvkrvi,je taktieždôležitépovedaťo tomvášmulekárovi.


Arablocktansajedlo a nápoje

Arablocktanssamôžeužívaťsjedlomalebobezjedla.


Akpožívatealkoholpočasliečby týmtoliekom,môžetemaťvzhľadomnahydrochlorotiazid obsiahnutývArablocktansezvýšenýpocitzávratuprivstávaní,hlavne,keďsapostavítezosediacej polohy.


Tehotenstvo,dojčenieaplodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Vášlekárvámporadí,aby steprestaliužívaťArablocktanspredtýmakootehotnietealebohneďakosadozviete,že stetehotnáa poradívámakýliekmáte užívaťnamiestoArablocktansu.Arablocktanssaneodporúčaužívaťpočas tehotenstvaa nesmiesapoužívať,keďstetehotnáviacako3mesiace,pretožemôžezapríčiniťzávažné poškodenievášhodieťaťa,aksaužívapo3.mesiacitehotenstva.


Dojčenie

Arablocktanssaneodporúčaužívaťu dojčiacichmatieka vášlekárvámzvolíinúliečbu,akchcetedojčiť,obzvlášťakje vašedieťa novorodenecalebopredčasnenarodenédieťa.


Vedenievozidielaobsluhastrojov

Neuskutočnilisažiadneštúdieoúčinkochnaschopnosťviesťvozidláa obsluhovaťstroje.Arablocktans mánepravdepodobnýúčinoknaschopnosťviesťvozidláaleboobsluhovaťstroje.Avšak,príležitostne sapočasliečbyvysokéhokrvnéhotlakumôžeobjaviťzávrataleboúnava.Aksauvásprejaviatieto ťažkosti,povedztetovášmulekároviskôr,akozačneteviesťvozidloalebopoužívaťstroje.


Arablocktansobsahujelaktózu.Akvámlekárpovedal,že neznášateniektorécukry(napr.laktózu), poraďtesas ním,kýmzneteužívaťtentoliek.3. AkoužívaťArablocktans


Vždyužívajtetentoliekpresnetak,akovámpovedallekárvášlekár.Aksiniesteniečímistý,overte sitousvojholekáraalebolekárnika.


Dávkovanie

OdporúčanádávkaArablocktansuje jednatabletadenne.Arablocktansvámlekárzvyčajnepredpíše,ak vašapredchádzajúcaliečbadostatočneneznížilaváškrvnýtlak.Lekárvámdá pokynyakouskutočniť prechodz predchádzajúcejliečbynaliečbuArablocktansom.


Spôsobpodávania

Arablocktanssapoužívaperorálne(ústami).Tabletysa majúprehltnúťa zapiťdostatočným množstvomtekutiny(napr.poháromvody).Arablocktansmôžeteiťsjedlomalebobezjedla.Snažte saužívaťvašudennúdávkukaždýdeňvrovnakomčase.Jedôležité,abystepokračovalivužívaní Arablocktansu,kýmvášlekárnerozhodneinak.


Maximálnezníženiekrvnéhotlakuby malobyťdosiahnutéza 6-8týžovpozačatí liečby.


AkužijeteviacArablocktansu,akomáte

Akstenáhodouužiliprílišveľatabliet,ihneďkontaktujtevášholekára.


DetinesmúpoužívaťArablocktans

Arablocktansnesmúužívaťdetido18rokov.Aknejakétabletyprehltlodieťa,ihneďkontaktujte lekára.


AkzabudneteužArablocktans

Akstenáhodouvynechalidennúvku,nasledujúcudávkuužiteakozvyčajne.Neužívajtedvojitú

dávku,abystenahradilivynechanúdávku.


Akmáteakékoľvekďalšieotázkytýkajúcesapoužitiatohtolieku,opýtajtesasvojholekáraalebo lekárnika.4. Možvedľajšieúčinky


Takakovšetkylieky,ajtentoliekmôžespôsobovaťvedľajšieúčinky,hocisaneprejaviaukaždého. Niektoréz týchtoúčinkovmôžubyťvážneamôžuvyžadovaťlekárskustarostlivosť.


Vyskytlisazriedkavéprípadyalergickýchkožnýchreakcií(vyrážka,žihľavka),akoaj lokalizovaný opuchtváre,piera/alebojazykaupacientovužívajúcichirbesartan.

Akmátenejakýz horeuvedenýchpríznakovalebomátedýchavičnosť,prestaňteužívať

Arablocktansaihneďkontaktujtesvojholekára.


Frekvenciavýskytuvedľajšíchúčinkovuvedenýchnižšieje definovanánasledovnýmspôsobom:

Časté:môžusavyskytnúťaž u1z 10ľudí

Menejčasté:môžusavyskytnúťu 1 zo 100ľudí


VedľajšieúčinkyhlásenévklinickýchštúdiáchupacientovliečenýchArablocktansomboli:

Častévedľajšieúčinky(môžusavyskytnúťu1z10ľudí)

 • nutkanie na vracanie/vracanie

 • abnormálne močenie

 • únava

 • závrat (vrátane vstávania z ležiacej alebo sediacej polohy)

 • krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré ovplyvňujú funkciu svalov a srdca (kreatínkináza) alebo zvýšenie hladín látok, ktoré ovplyvňujú funkciu obličiek (močovina v krvi, kreatinín).

Akvámktorýkoľvekztýchtovedľajšíchúčinkovspôsobujeproblém,povedztetosvojmu lekárovi.


Menejčastévedľajšieúčinky(môžusavyskytnúťu1zo100ľudí)

 • hnačka

 • nízky krvný tlak

 • mdloba

 • rýchle búšenia srdca

 • červenanie sa

 • opuchy

 • poruchy sexuálnej funkcie (problémy so sexuálnou výkonnosťou)

 • krvné testy môžu ukázať zníženie hladín draslíka a sodíka vo vašej krvi.

Akvámktorýkoľvekztýchtovedľajšíchúčinkovspôsobujeproblém,povedztetosvojmu lekárovi.


VedľajšieúčinkyhlásenéoduvedenialiekuArablocktansnatrh

NiektorénežiaduceúčinkybolihlásenéoduvedeniaArablocktansunatrh.Nežiaduceúčinkyktorých frekvencianieje známasú:bolesťhlavy,zvonenievušiach,kašeľ,poruchachuti,ťažkostistrávením, bolesťkĺbova svalov,poruchyfunkciepečenea zhoršenáfunkciaobličiek,zvýšenáhladinadraslíka vovašejkrvia alergickéreakcieakovyrážky,žihľavka,opuchnutietváre,pier,úst,jazykaalebo hrdla.Bolihlásenéajmenejčastéprípadyžltačky (zožltnutiekožea/aleboočnýchbielok).


Podobneakopriinýchkombináciáchdvochliečiv,nemožnovylúčiťvedľajšieúčinky,ktorésú spojenéskaždýmz nich.


Vedľajšieúčinkysúvisiacesužívanímirbesartanusamostatne

Okremhoreuvedenýchvedľajšíchúčinkovbolahlásenáaj bolesťnahrudníku.


Vedľajšieúčinkysúvisiacesužívanímhydrochlorotiazidusamostatne

Stratachutidojedla;podráždeniežalúdka;žalúdočnékŕče;zápcha;žltačka(žltnutiekožea/alebo očnéhobielka);zápalpankreasucharakterizovanýsilnoubolesťouvhornejčasti žalúdkačastos nevoľnosťoua vracaním;poruchyspánku;depresia;rozmazanévidenie;nedostatokbielychkrvných buniek,ktorýmôžečastospôsobiťinfekcie,horúčku,zníženiepočtukrvnýchdoštičiek(krvnébunky nevyhnutnénazrážaniekrvi),zníženiepočtučervenýchkrvnýchbuniek(anémia)charakterizované únavou,bolesťouhlavy,dýchavičnooupočascvičenia,závratoma bledosťoukože;ochorenie obličiek;úcneproblémyvrátanepneumóniea tvorbytekutinyvpľúcach;zvýšenácitlivosťkožena slnko;zápalkrvnýchciev;ochoreniekožecharakterizovanéolupovanímkoženacelomtele;kožný lupuserythematosusprejavujúcisavyrážkouvyskytujúcousanatvári,krkua temenehlavy;alergické reakcie;slabosťa kŕčesvalov;zmenenýsrdcovýtep;zníženýkrvnýtlakprizmenepolohy;opuch slinnýchžliaz;vysokáhladinacukruvkrvi;cukorvmoči;zvýšenieniektorýchtukovvkrvi;vysoká hladinakyselinymočovejvkrvi,ktorámôžespôsobiťdnu.


Jeznáme,ženežiaduceúčinkyspojenéshydrochlorotiazidomsamôžuzvyšovaťvyššímidávkami hydrochlorotiazidu.


Hlásenievedľajšíchúčinkov

Aksauvásvyskytneakýkoľvekvedľajšíúčinok,obráťtesanasvojholekáraalebolekárnika.Tosa týkaaj akýchkoľvekvedľajšíchúčinkov,ktorénieuvedenévtejtopísomnejinformáciipre používateľa.Vedľajšieúčinkymôžetehlásiťaj priamoprostredníctvomnárodnéhosystémuhlásenia uvedenéhovPríloheV.Hlásenímvedľajšíchúčinkovmôžeteprispieťkzískaniuďalšíchinformáciío bezpečnostitohtolieku.5. AkouchovávaťArablocktans


Tentoliekuchovávajtemimodohľadua dosahudetí.


Nepoužívajtetentoliekpodátumeexspirácie,ktorýje uvedenýnaškatulia blistripoEXP.Dátum exspiráciesavzťahujenaposlednýdeňvdanommesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Nelikvidujteliekyodpadovouvodoualebodomovýmodpadom.Nepoužitýliekvráťtedolekárne. Tietoopatreniapomôžuchrániťživotnéprostredie.6. Obsahbaleniaaďalšieinformácie


ČoArablocktansobsahuje

 • Liečivá irbesartan a hydrochlorotiazid.


KaždáfilmomobalenátabletArablocktansu300mg/25mgobsahuje300mgirbesartanua 25mghydrochlorotiazidu.


 • Ďalšie zložky povidón, magnéziumstereát, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný hydratovaný oxid kremičitý, hydrogenovaný ricínový olej a kukuričný škrob.


AkovyzeráArablocktansaobsahbalenia

Arablocktans300mg/25mgtabletybiele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety, s vytlačeným označením 1H25 na jednej strane.


Arablocktans300mg/25mgtabletydodávanévblistrovombaleníobsahujúcom14, 28,56alebo98tabliet


Natrhnemusiabyťuvedenévšetkyveľkostibalenia.


Držiteľrozhodnutiaoregistrácii

Laboratorios Liconsa, S.A.

Gran Via Carlos III, 98 7th Floor

08028 Barcelona

Španielsko


Výrobca

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, no 7

Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko

Arablocktans 300/25 mg tablets

Česká Republika

Arablocktans 300 mg/25 mg

Maďarsko

Arablocktans 300/25 mg tabletta

Slovensko

Arablocktans 300/25 mg


Tátopísomnáinformáciaprepoužívateľabolanaposledyaktualizovanáv júli 2014.
6


Arablocktans 300 mg/25 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/05955, 2013/05956, 2013/05954


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOVLIEKU


Arablocktans150mg/12,5mgtablety

Arablocktans300mg/12,5mgtablety

Arablocktans300mg/25mgtablety


2. KVALITATÍVNEAKVANTITAVNEZLOŽENIE


Každátabletaobsahuje150mgirbesartanua 12,5mghydrochlorotiazidu.


Pomocnálátkazoznámymúčinkom:

Každátabletaobsahuje30,75mgmonohydrátulaktózy.


Každátabletaobsahuje300mgirbesartanua 12,5mghydrochlorotiazidu.


Pomocnálátkazoznámymúčinkom:

Každátabletaobsahuje61,50mgmonohydrátulaktózy.


Každátabletaobsahuje300mgirbesartanua 25mghydrochlorotiazidu.


Pomocnálátkazoznámymúčinkom:

Každátabletaobsahuje61,50mgmonohydrátulaktózy.


Úplnýzoznampomocnýchlátok,pozričasť6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Tableta.


Arablocktans150mg/12,5mgtabletysú biele cylindrické bikonvexné tablety, s vytlačeným označením 1H1 na jednej strane.

Arablocktans300mg/12,5mgtablet sú biele valcovité bikonvexné tablety, s vytlačeným označením 1H12 na jednej strane.

Arablocktans300mg/25mgtabletysú biele valcovité bikonvexné tablety, s vytlačeným označením 1H25 na jednej strane.


4. KLINICÚDAJE


4.1 Terapeutickéindikácie


Liečbaesenciálnejhypertenzie.

Tátofixnákombináciadávokjeindikovanáudospelýchpacientov,ktorýchkrvnýtlaknieje adekvátne kontrolovanýsamotnýmirbesartanomalebohydrochlorotiazidom(pozričasť5.1).


4.2 Dávkovaniea spôsobpodávania


Dávkovanie


Arablocktanssaužívajedenkrátdennesjedlom,alebobezjedla.


Môžesaodporučiťtitráciadávkyjednotlivýchzložiek(t.j.irbesartanua hydrochlorotiazidu).


Keďje toklinickyvhodné,možnozvážiťpriamuzmenuz monoterapienafixnúkombináciu:

 • Arablocktans 150 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným hydrochlorotiazidom alebo irbesartanom 150 mg;

 • Arablocktans 300 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom nedostatočne kontrolovaným irbesartanom 300 mg alebo Arablocktansom 150 mg/12,5 mg.

 • Arablocktans 300 mg/25 mg sa môže podávať pacientom nedostatočne kontrolovaným Arablocktansom 300 mg/12,5 mg.


Neodporúčajúsavyššiedávkyako300mgirbesartanu/25mghydrochlorotiazidujedenkrátdenne. VprípadepotrebysamôžeArablocktanspodávaťspolusinýmiantihypertenzívnymiliekmi(pozri časť4.5).


Špeciálneskupinypacientov


Pacienti s poškodenímfunkcieobličiek:kvôliobsahuhydrochlorotiazidusaArablocktansneodporúčapodávať pacientoms ťažkým poškodením funkcieobličiek(klírenskreatinínu<30 ml/min).Utejtoskupiny pacientovsauprednostňujúslučkovédiuretikápredtiazidovými.Upacientovspoškodenímfunkcie obličieknieje potrebnáúpravadávkovaniaakje klírenskreatinínu≥30 ml/min(pozri časti4.3a 4.4).


Pacienti s poškodenímfunkciepečene:Arablocktansnieje indikovanýupacientovsťažkýmpoškodenímfunkcie pečene.Upacientovspoškodenímfunkcie pečene satiazidymusiapoužívaťopatrne.U pacientovs miernymaž stredneťažkýmpoškodenímfunkciepečenenieje potrebnáúprava dávkovaniaArablocktansu(pozričasť4.3).


Staršípacienti:staršímpacientomniejepotrebnéupravovaťdávkuArablocktansu.


Pediatrickápopulácia:Arablocktanssaneodporúčapoužívaťupediatrickejpopulácie,pretože bezpečnoaúčinnonebolastanovená.Niedostupnéžiadneúdaje.


Spôsobpodávania

Naperorálnepoužitie.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na iné sulfónamidové deriváty (hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4.a 4.6).

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

 • Refraktérna hypokaliémia, hyperkalciémia.

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.

 • Súčasné podávanie Arablocktansu s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom alebo so stredne ťažkou ťažkou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR, glomerular filtration rate) <60 ml/min/1,73 m²) (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitnéupozorneniaaopatreniapripoužívaní


Hypotenzia - pacientisdepléciouobjemu:priužívaníArablocktansusazriedkavovyskytla symptomatickáhypotenziaupacientovshypertenzioubezďalšíchrizikovýchfaktorovhypotenzie. Symptomatickáhypotenziasamôževyskytnúťupacientovsdepléciouobjemua/alebosodíkapri intenzívnejdiuretickejliečbe,reštrikciisolívrámcidiétnejliečby,prihnačkealebovracaní.Tieto stavymusiabyťupravenépredzačatímliečby Arablocktansom.


Stenózarenálnejartérie-Renovaskulárnahypertenzia:zvýšenérizikoťažkejhypotenziea renálnej insuficienciehrozíupacientovsbilaterálnoustenózourenálnejartériealebostenózouartériesolitárne funkčnejobličky,akliečeníinhibítormiangiotenzínkonvertujúcehoenzýmualeboantagonistami receptorovpreangiotenzín II.Hocihoreuvedenétvrdenienieje dokumentovanévsúvislosti

sArablocktansom,sapredpokladaťpodobnýúčinok.


Poškodeniefunkcieobličiekatransplantáciaobličiek:aksaArablocktansužívaupacientov s poškodenoufunkciou obličiek,odpočasapravidelmonitorovaniehladíndraslíka,kreatinínua kyselinymočovejvsére.NieskúsenostispodávanímArablocktansuupacientovponedávnej transplantáciiobličky.Arablocktanssanesmieužívaťupacientovsťažkýmpoškodenímfunkcie obličiek(klírenskreatinínu<30ml/min)(pozričasť4.3).Pripodávanítiazidovýchdiuretíkpacientom spoškodenímfunkcieobličieksamôževyskytnúťazotémia.Upacientovspoškodenímfunkcie obličieknieje potrebnáúpravadávkovania,akje klírenskreatinínu≥ 30ml/min.Avšaku pacientov s miernymažstredneťažkýmpoškodenímfunkcieobličiek(klírenskreatinínu30ml/minale<60ml/min)satátofixnákombináciadávokmupodávaťopatrne.


Dvojitáblokádarenín-angiotenzín-aldosterónovéhosystému(RAAS):

DvojitáblokádaRAASkombináciouArablocktansusaliskirénomsaneodporúčakvôlizvýšenému rizikuhypotenzie,hyperkaliémieazmienrenálnychfunkcií.PovanieArablocktansusúčasne saliskirénomje kontraindikovanéupacientovsdiabetommellitusalebopoškodenímfunkcieobličiek (GFR<60 ml/min/1,73m²)(pozričasť4.5).


Poškodeniefunkciepečene:upacientovspoškodenoufunkcioupečenealebosprogresívnym ochorenímpečenesa musiatiazidypoužívaťopatrne,pretožeajmazmenavrovnováhetelesných tekutína elektrolytovmôževyústiťdohepatálnejkómy.Nieklinickéskúsenostispoužívaním Arablocktansuu pacientovspoškodenímfunkciepečene.


Stenózaaortálnejamitrálnejchlopne,obštruktívnahypertrofickákardiomyopatia:tak,akopri podávaníinýchvazodilatancií,upacientovsaortálnoualebomitrálnoustenózou,aleboobštruktívnou hypertrofickoukardiomyopatiou,je potrebnázvláštnaopatrnosť.


Primárnyaldosteronizmus:pacientisprimárnymaldosteronizmomvšeobecneneodpovedajúna antihypertenzívneliekypôsobiacecez inhibíciurenín-angiotenzínovéhosystému.Pretosaneodporúča používaťArablocktans.


Účinkynametabolizmusa endokrinnýsystém:liečba tiazidmi môženarušiťtoleranciuglukózy.U diabetickýchpacientovmôžebyťpotrebúpravadávkovaniainzulínualeboperorálnych hypoglykemík.Počasliečbytiazidmisa môžemanifestovaťlatentnýdiabetesmellitus.

Liečbatiazidovýmidiuretikamije spojenásozvýšenímhladíncholesterolua triglyceridov.Pridávke 12,5mg,ktorúArablocktansobsahuje,všaktentoúčinoknebolhlásenýalebobollenminimálny.U niektorýchpacientov,ktomsapodávajútiazidysamôževyskytnúťhyperurikémiaalebodna.


Nerovnováhaelektrolytov:uvšetkýchpacientovsdiuretickouliečbousamusiavovhodných pravidelnýchintervalochvyšetriťhladinyelektrolytovvsére.

Tiazidy,vrátanehydrochlorotiazidu,môžuspôsobiťnerovnováhutelesnýchtekutínaleboelektrolytov (hypokaliémiu,hyponatriémiua hypochloremickúalkalózu).Varujúcepríznakynerovnohytekutína elektrolytovsúsuchovústach,smäd,slabosť,letargia,ospalosť,nepokoj,svalovábolesťalebokŕče, svalováúnava,hypotenzia,oligúria,tachykardiaa gastrointestinálneporuchyakonauzeaalebovracanie.

Priužívanítiazidovýchdiuretíkmôževznikťhypokaliémia,súčasnáliečbairbesartanomvšak môžeznížiťdiuretikamiindukovanúhypokaliémiu.Rizikohypokaliémieje najvyššieupacientov scirhózoupečene,upacientovsnadmernoudiurézou,upacientovsneadekvátnymperorálnym príjmomelektrolytova upacientovsosúčasnouliečboukortikosteroidmialeboACTH.Naopak, vzhľadomna to,že zložkouArablocktansuje irbesartan,hyperkaliémiasa môževyskytnúťhlavnepri poškodenífunkcieobličieka/aleboprisrdcovomzlyhanía diabetemellitus.U rizikovýchpacientov saodporúčaadekvátnemonitorovaniedraslíkavsére.Arablocktanssa muobzvlášťopatrnepodávať prisúčasnejliečbedraslíkšetriacimidiuretikami,prináhradáchdraslíkaaleboprisoľnýchnáhradách obsahujúcichdraslík(pozričasť4.5).

Neexistujúdôkazyotom,že byirbesartanmoholznížiťdiuretikamiindukovanúhyponatriémiualebo jej predísť.Nedostatokchloridovje väčšinoumiernya zvyčajnenevyžadujeliečbu.

Tiazidymôžuznížiťvylučovanievápnikamomatýmmôžuspôsobiťprechodamiernezvýšenie vápnikavrebezprítomnejporuchymetabolizmuvápnika.Výraznáhyperkalciémiamôžesvedčiťo latentnejhyperparatyreóze.Predvykonanímtestovfunkcieprištítnychteliesokmubyťliečba tiazidmiprerušená.

Dokázalosa, že tiazidyzvyšujúexkréciuhorčíkamom,čomôžespôsobiťhypomagneziémiu.


Lítium:neodporúčasakombinácialítia sArablocktansom(pozričasť4.5).


Antidopingovýtest:hydrochlorotiazidobsiahnutývtomtoliekubymoholspôsobiťpozitívne analytickésledkyvantidopingovomteste.


Všeobecne:upacientov,ktorýchcievnytonusa renálnefunkciezávisiapredovšetkýmodaktivity renín-angiotenzín-aldosterónovéhosystému(napr.pacientisťažkýmkongestívnymzlyhanímsrdca alebozákladnýmrenálnymochorením,vrátanestenózyrenálnejartérie),liečbainhibítormi angiotenzínkonvertujúcehoenzýmualeboantagonistamireceptorovangiotenzínu-II,ktorépôsobiana tentosystém,bolaspojenásakútnouhypotenziou,azotémiou,oligúrioualebozriedkavosakútnym renálnymzlyhaním(pozričasť4.5).Tak,akopriinýchantihypertenzívach,prudkýpokleskrvného tlakuupacientovsischemickoukardiopatioualeboischemickýmkardiovaskulárnymochorením, môževiesťkinfarktumyokardualeboknáhlejcievnejmozgovejpríhode.

Upacientovsalebobezanamnézyalergiealebobronchiálnejastmymôžunastaťreakciez precitlivenostinahydrochlorotiazid,väčšiapravdepodobnosťje všakupacientovsanamnézou.Pri používanítiazidovýchdiuretíkbolohlásenézhoršeniealeboaktiváciasystémovéholupus erythematosus.

Prípadyfotosenzitívnychreakciísavyskytlipotiazidovýchdiuretikách(pozričasť4.8).Aksa fotosenzitivitavyskytnepočasliečby,odporúčasaukončiťliečbu.Akje opakovanépodaniediuretika nevyhnutné,odporúčasachrániťexponovanúoblasťpredslnkomaleboumelýmUVA.


Gravidita:Antagonistyreceptoraangiotenzínu II(AIIRAs)sanemajúzačaťpodávaťpočasgravidity. Pokiaľnieje pokračovanieliečby AIIRAnevyhnutné,upacientokplánujúcichgraviditusazmeniť liečbanaalternatívnuantihypertenzívnuliečbu,ktorápreukázanýprofilbezpečnostinapoužitie počasgravidity.Aksagraviditapotvrdí,liečbaAIIRAssa máokamžiteukončiťa akje vhodné,začať alternatívnuliečbu(pozričasti 4.3a 4.6).


Laktóza:tentoliekobsahujelaktózu.Pacientisozriedkavýmidedičnýmiporuchami -galaktózovou intoleranciou,lapónskymdeficitomlaktázyaleboglukózo-galaktózovoumalabsorpciou,nemajútento liekužívať.


Akútnamyopiaa sekundárnyakútnyglaukóms uzavretýmuhlom:liečivásulfónamidyaleboliečivá derivátysulfónamidovmôžuspôsobiťidiosynkratickúreakciuvedúcukprechodnejmyopiia akútnemuglaukómusuzavretýmuhlom.Hocijehydrochlorotiazidsulfónamid, doposiaľ sa po hydrochlorotiazide hlásili iba ojedinelé prípady akútneho glaukómu s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej ostrosti zraku alebo bolesť očí a typicky sa objavujú v priebehu hodín až týždňovpozačatíužívanialiečiva.Neliečenýakútnyglaukómsuzavretýmuhlommôževiesťktrvalejstratezraku. Primárnaliečbajeukončiťužívanieliečivatakrýchlo,akoje tomožné.Akvnútroočnýtlakniejekontrolovateľný,možnozvážiťpotreburýchlejlekárskejalebochirurgickejliečby.Rizikovéfaktoryrozvojaakútnehoglaumusuzavretýmuhlommôžuzahŕňalergiunasulfónamidyalebopenicilínv anamnéze(pozričasť4.8).


4.5 Liekovéainéinterakcie


Inéantihypertenzíva:antihypertenzívnyúčinokArablocktansusamôžezvýšiťprisúčasnomužívaní inýchantihypertenzív.Irbesartana hydrochlorotiazid(pridávkachdo300mgirbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu)bolibezpečnepodávanésinýmiantihypertenzívamiakoblokátory vápnikovýchkanálova betablokátory.Predchádzajúcaliečbavysomidávkamidiuretíkmôževiesťk objemovejdepléciia rizikuhypotenzienazačiatkuliečbyirbesartanomsalebobeztiazidových diuretíkakpredtýmnebolaurobenákorekciaobjemovejdeplécie(pozričasť4.4).


Liekyobsahujúcealiskirén:súčasnépodávanieArablocktansusliekmiobsahujúcimialiskirénje kontraindikovanéupacientovsdiabetommellitusalebosostredneťažkouaž ťažkouporuchoufunkcie obličiek(GFR<60ml/min/1,73m²)aneodporúčasaaniuostatnýchpacientov.


Lítium:prisúbežnompodávanílítiasinhibítormiangiotenzínkonvertujúcehoenzýmubolozistené reverzibilnézvýšeniekoncentráciea toxicitylítia vsére.Podobúčinkyirbesartanubolidoteraz veľmizriedkavohlásené.Navyše,tiazidyznižujúrenálnyklírenslítia,takžesa priužívaníArablocktansu môžezvýšiťrizikotoxicitylítia.Pretosakombinácialítia a Arablocktansuneodporúča(pozričasť4.4). Akjekombinácianevyhnutná,odporúčasastarostlivémonitorovaniehladinylítiavsére.


Liekyovplyvňujúcehladinudraslíka:kálium-deplečnýúčinokhydrochlorotiaziduje zoslabenýdraslík šetriacimúčinkomirbesartanu.Avšak,tentoúčinokhydrochlorotiazidunahladinudraslíkavsére môžebyťzosilnenýinýmiliekmispojenýmisostratoudraslíkaa hypokaliémiou(napr.inédraslík šetriacediuretiká,laxatíva,amfotericín,karbenoxolón,sodnásoľpenicilínuG).Naopak,nazáklade skúseností s používaním iných liekov tlmiacich renín angiotenzínový systém, súbežné podávanie draslík šetriacich diuretík, náhrad draslíka, soľných náhrad obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. sodná soľ heparínu) môže viesť k zvýšenej hladiny draslíka v sére. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie hladín sérového draslíka (pozri časť 4.4).


Liekyovplyvnenézmenamihladinydraslíkavsére:pravidelnémonitorovaniehladinydraslíkavsére saodporúčaaksaArablocktanspodávasliekmi,ktorýchúčinokjeovplyvnenýzmenamihladiny draslíkavsére(napríkladsrdcovéglykozidy,antiarytmiká).


Nesteroidovéprotizápalovélieky:aksaantagonistyangiotenzínu IIzároveňpodávajús nesteroidovýmiprotizápalovýmiliekmi(napr.selektívneCOX-2inhibítory,kyselinaacetylsalicylová (>3 g/deň)aneselektívneNSAIDs)môžedôjsťkoslabeniuantihypertenzívnehoúčinku.

AkouACEinhibítorov,sprievodnépodávanieantagonistovangiotenzínu IIa NSAIDsmôževiesťk zvýšeniurizikazhoršenýchrenálnychfunkcií,zahrňujúcichmožnéakútnerenálnezlyhaniea zvýšenie sérovéhodraslíkanajmäupacientovsoslaboupre-existujúcourenálnoufunkciou.Kombináciasa mupodávaťopatrnenajmävpokročilomveku.Pacientimusiabyťadekvátnehydratovaníamusa zvážiťpravidelnémonitorovanierenálnychfunkciípozačatísprievodnejterapie.


Ďalšieinformácieointerakciáchirbesartanu:vklinickýchštúdiáchnieje ovplyvnenáfarmakokinetika irbesartanuhydrochlorotiazidom.IrbesartanjeprevažnemetabolizovanýCYP2C9a vmenšom rozsahuglukuronidáciou.Nebolipozorovanésignifikantnéfarmakokinetickéalebofarmakodynamické interakcie,keďsairbesartanpodávalswarfarínommetabolizovanýmCYP2C9.Účinkyinduktorov CYP2C9,akoje rifampicín,nafarmakokinetikuirbesartanunebolivyhodnotené.Farmakokinetika digoxínunebolasúčasnýmpodávanímirbesartanuzmenená.


Ďalšieinformácieoliekovýchinterakciáchhydrochlorotiazidu:kinterakciistiazidovýmidiuretikami môžedôjsť,ak sasúčasneužívajúnasledujúcelieky:


Alkohol:môžedôjsťkpotenciovaniuortostatickejhypotenzie;


Antidiabetickélieky (perolneantidiabetikáainzulín):môžebyťpotrebnáúpravadávkovania antidiabetík(pozričasť4.4);


Cholestyramínacholestipolováživica:vprítomnostiživicovýchiónomeničovje narušenáabsorbcia hydrochlorotiazidu.Arablocktanssa mápodávaťnajmenejjednuhodinupredaleboštyrihodinypoužití týchtoliekov;


Kortikosteroidy,ACTH:môžesazvýšiťdepléciaelektrolytov,hlavnehypokaliémia;


Srdcovéglykozidy:tiazidmiindukovanáhypokaliémiaalebohypomagneziémiaprispievaku vznikudigitálisomindukovanejsrdcovejarytmie(pozričasť4.4);


Nesteroidovéprotizápalovélieky: užívanienesteroidovýchprotizápalovýchliekovmôžeuniektorých pacientovznižovaťdiuretický,natriuretickýa antihypertenznýúčinoktiazidovýchdiuretík;


Presorickéamíny(napríkladnoradrenalín):účinokmôžebyťznížený,ale nienatoľko,abyich použitiebolovylúčené;


Nedepolarizujúcerelaxanciákostrovéhosvalstva(napr.tubokurarín):účinoknedepolarizujúcich relaxanciímôžebyťpotenciovanýhydrochlorotiazidom;


Liekyprotidne:môžebyťpotrebnáúpravadávkovanialiekovprotidne,pretožehydrochlorotiazid môžezvýšiťhladinukyselinymočovejvsére.Môžebyťpotrebnézvýšeniedávkovaniaprobenecidu alebosulfinpyrazónu.časnépodávanietiazidovýchdiuretíkmôžezvýšiťvýskytreakciíz precitlivenostinaalopurinol;


Solivápnika:tiazidovédiuretikámôžuzvýšiťhladinuvápnikavsére,pretožeznižujújehoexkréciu. Aksamusiapredpísaťnáhradyvápnikaaleboliekyšetriacevápnik(napríkladliečbavitamínomD), musa monitorovaťhladinavápnikavsérea dávkovanievápnikasa muprimeraneupraviť;

Karbamazepín:súbežnépoužívaniekarbamazepínua hydrochlorotiaziduje spojenésrizikom symptomatickejhyponatrémie.Počassúbežnéhopoužívaniasa majúmonitorovaťelektrolyty.Akje možné,mábyťpoužitýináskupinadiuretík;


Inéinterakcie:pôsobenímtiazidovmôžebyťzvýšenýhyperglykemickýúčinokbetablokátorova diazoxidov.Anticholínergiká(napríkladatropín,beperidén)môžuzvýšiťbiologickúdostupnosť diuretíktiazidovéhotypuzníženímgastrointestinálnejmotilitya rýchlostižalúdočného vyprázovania.Tiazidymôžuzvýšiťrizikonežiaducichúčinkovspôsobenýchamantadínom.Tiazidy môžuznížiťexkréciucytotoxickýchliekovobličkami(napríkladcyklofosfamid,metotrexát)a potenciovaťichmyelosupresívnyúčinok.


4.6 Fertilita,graviditaalaktácia


Gravidita:


Antagonistyreceptoraangiotenzínu II(AIIRAs):

PoužitieAIIRAssaneodporúčapočasprvéhotrimestragravidity(pozričasť4.4).PoužitieAIIRAsje vdruhomatreťomtrimestrigraviditykontraindikované(pozričasti4.3a 4.4).


EpidemiologickýdôkaztýkajúcisarizikateratogenicitypoexpozíciiACEinhibítormipočasprvého trimestragraviditynieje presvedčivý,avšakmalé zvýšenierizikaniejemožnévylúčiť.Kýmniesú známekontrolovanéepidemiologickéúdajetýkajúcesarizikainhibítorovreceptoraangiotenzínu II (AIIRAs),podobnérizikámôžuexistovaťprecelúskupinuliekov.Pokiaľje liečbaAIIRA nevyhnutná,upacientokplánujúcichgraviditusazmeniťliečbanaalternatívnuantihypertenzívnu liečbu,ktorápreukázanýprofilbezpečnostinapoužitiepočasgravidity.Aksagraviditapotvrdí, liečbaAIIRAssa máokamžiteukončiťa akje vhodné,začať alternatívnuliečbu.


Jeznáme,ževystaveniesaliečbeAIIRApočasdruhéhoa tretiehotrimestragravidityindukuje humánnufetotoxicitu(zníženárenálnafunkcia,oligohydramnión,retardácialebečnejosifikácie)a neonatálnutoxicitu(renálnezlyhanie,hypotenzia,hyperkaliémia).(Pozričasť5.3).

Odporúčasasonografickákontrolarenálnejfunkciea lebky,aksaAIIRAspodávajúoddruhého trimestragravidity.

DojčatámatiekužívajúcichAIIRAssa majúdôslednemonitorovaťnahypotenziu(pozričasti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid:

Skúsenostishydrochlorotiazidompočasgravidityobmedzené,predovšetkýmpočasprvého trimestra.Štúdienazvieratáchnedostatočné.Hydrochlorotiazidprechádzaplacentou.Vychádzajúc z farmakologickéhomechanizmuúčinkuhydrochlorotiazidu,jehopoužitiepočasdruhéhoa tretieho trimestramôžeoslabiťfetoplacentárnuperfúziuamôžespôsobiťfetálnea neonatálneúčinkyakoje žltačka,poruchuelektrolytovejrovnováhya trombocytopéniu.

Hydrochlorotiazidsanemápoužívaťnagestačnýedém,gestačnúhypertenziualebopreeklampsiu kvôlirizikuzníženiaobjemuplazmyahypoperfúzieplacentybezprospešnéhoprínosunapriebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazidsanemápoužívaťnaesenciálnuhypertenziuutehotnýchžiensvýnimkou zriedkavejsituácie,keďniejemožnépoužiťinúliečbu.


Vzhľadomnato,že Arablocktansobsahujehydrochlorotiazid,neodporúčasaužívaťhovprvom trimestrigravidity.Predplánovanougraviditousamuprejsťnavhodnúalternatívnuliečbu.


Laktácia:


Antagonistyreceptoraangiotenzínu II(AIIRAs):

PretoženiedostupnéinformácietýkajúcesapoužitiaArablocktansupočasdojčenia,Arablocktanssa neodporúčapoužívaťa vhodnejšieje zvoliťalternatívnuliečbuslepšiedokázanýmbezpečnostným profilompočasdojčenia,obzvlášťpočasdojčenianovorodencovalebopredčasnenarodenýchdetí.


Nieje známe,či sairbesartanalebojehometabolityvylučujúdoľudskéhomlieka.

Dostupnéfarmakodynamické/toxikologické údaje u potkanovpreukázalivylučovanieirbesartanu alebojehometabolitovdomlieka(podrobinformácie,pozri5.3).


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazidsavylučujedoľudskéhomliekavmalommnožstve.Tiazidyvovysokýchdávkach spôsobujúintenzívnudiurézu,ktorámôžezastaviťprodukciumlieka.PoužitieArablocktansupočas laktáciesaneodporúča.AksaArablocktanspoužívapočaslaktácie,dávkymajúbyťčonajnižšie.


Fertilita:


Irbesartannemalvplyvnafertilituliečenýchpotkanova ichpotomkovaž dovkynavodzujúcejprvé príznakyparentálnejtoxicity(pozričasť5.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


Neuskutočnilisažiadneštúdieoúčinkochnaschopnosťviesťvozidláa obsluhovaťstroje.Vzhľadom najehofarmakodynamickévlastnostije nepravdepodobné,že by ju Arablocktansmoholovplyvniť.Pri vedenívozidielaleboobsluhestrojovtrebavziaťdoúvahy,že počasliečby hypertenziesaobčasmôžu vyskytnúťzávratyaúnava.


4.8 Nežiaduceúčinky


Kombináciairbesartanu/hydrochlorotiazidu:

Z898hypertenznýchpacientov,ktoríužívalirozdielnedávkyirbesartanu/hydrochlorotiazidu (rozpätie:37,5mg/6,25mg300mg/25mg)vplacebomkontrolovanýchskúšaniach,29,5%z nich hlásilonežiaducereakcie.Najčastejšímihlásenýminežiaducimireakciamibolizávrat(5,6%),únava (4,9%),nauzea/vracanie(1,8%)a abnormálnemočenie(1,4%).Okremtoho,bolov štúdiáchčasto hlásenéaj zvýšeniemočovinovéhodusíkavkrvi(BUN-bloodureanitrogen2,3%),kreatínkinázy (1,7%)a kreatinínu(1,1%).


Tabuľka1zahŕňanežiaducereakciezospontánnychhlásenípozorovanévplacebomkontrolovaných skúšaniach.


Frekvenciavýskytunežiaducichreakciíuvedenýchnižšiejedefinovanápoužitímnasledovnej konvencie:veľmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až <1/10);menejčasté(≥1/1000<1/100); zriedkavé(≥1/10 000<1/1000);veľmizriedkavé(<1/10 000).Vrámcijednotlivýchskupín frekvenciínežiaduceúčinkyusporiadanévporadíklesajúcejzávažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie v placebom kontrolovaných skúšaniach a spontánne hlásenia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté:

zvýšenie močovinového dusíka v krvi (BUN), kreatinínu a kreatínkinázy

Menej časté:

zníženie draslíka a sodíka v sére

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté:

synkopa, hypotenzia, tachykardia, edém

Poruchy nervového systému:

Časté:

závrat


Menej časté:

ortostatický závrat

Neznáme:

bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme:

tinnitus

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme:

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:

nauzea/vracanie


Menej časté:

hnačka


Neznáme:

dyspepsia, porucha chuti

Poruchy obličiek a močových ciest: :

Časté:

abnormálne močenie

Neznáme:

poškodenie funkcie obličiek vrátane ojedinelých prípadov zlyhania obličiek u rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté:

opuch končatín


Neznáme:

artralgia, myalgia

Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme:

hyperkaliémia

Poruchy ciev:

Menej časté:

sčervenanie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:

únava

Poruchy imunitného systému:

Neznáme:

prípady hypersenzitívnych reakcií ako je angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté:

žltačka

Neznáme:

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté:

sexuálna dysfunkcia, zmeny libida


Ďalšieinformácieojednotlivýchzložkách:okremvyššieuvedenýchnežiaducichreakciípre kombinovanýproduktmôžusavyskytnúťinénežiaducereakcievminulostihlásenéprijednejzo zložiekArablocktansu.Tabuľka2a 3nižšiepoukazujenanežiaducereakciehlásenéprijednotlivých zložkáchArablocktansu.


Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené pri použití samotného irbesartanu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté:

bolesť na hrudníku

Tabuľka 3: Nežiaduce reakcie hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme

elektrolytová nerovnováha (vrátane hypokaliémie a hyponatriémie, pozri časť 4.4), hyperurikémia, glykozúria, hyperglykémia, zvýšenie cholesterolu a triglyceridov

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme

srdcové arytmie

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Neznáme

aplastická anémia, depresia kostnej drene, neutropénia/agranulocytóza, hemolytická anémia, leukopénia, trombocytopénia

Poruchy nervového systému:

Neznáme

vertigo, parestézia, závrat, nepokoj

Poruchy oka:

Neznáme

prechodné rozmazané videnie, xantopsia, akútna myopia a sekundárny akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme

ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme

pankreatitída, anorexia, hnačka, zápcha, dráždenie žalúdka, sialadenitída, strata chuti do jedla

Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme

intersticiálna nefritída, renálna dysfunkcia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme

anafylaktické reakcie, toxická epidermálna nekrolýza, nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída), reakcie podobné kožnému lupusu erythematosus, reaktivácia kožného lupusu erythematosus, fotosenzitívne reakcie, vyrážka, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme

slabosť, svalový spazmus

Poruchy ciev:

Neznáme

posturálna hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme

horúčka

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme

žltačka (intrahepatálna cholestatická žltačka)

Psychické poruchy:

Neznáme

depresia, poruchy spánku


Nežiaduceúčinkyhydrochlorotiaziduzávisléoddávky(najmäelektrolytovéporuchy)samôžuzvýšiť

počastitráciehydrochlorotiazidu.


Hláseniepodozrenínanežiaducereakcie

Hláseniepodozrenínanežiaducereakcieporegistráciiliekuje dôležité.Umožňujepriebežné monitorovaniepomeruprínosua rizikalieku.Odzdravotníckychpracovníkovsavyžaduje,abyhlásili akékoľvekpodozreniananežiaducereakcieprostredníctvomnárodnéhosystémuhláseniauvedeného v PríloheV.


4.9 Predávkovanie


NiedostupnéosobitnéinformácieoliečbepredávkovaniaArablocktansom.Pacientmubyťpozorne sledovaný,liečba mubyťsymptomatickáa podporná.Manažmentzávisíodčasuužitia a od závažnostisymptómov.Navrhovanéopatreniazahŕňajúindukciuemézya/alebogastrickúlaváž.Pri liečbepredávkovaniamôžebyťprospešnépodanieaktívnehouhlia.Častosa musiamonitorovať elektrolytyakreatinínvsére.Aksavyskytnehypotenzia,pacientmuležaťnachrbtea dostávať rýchlunáhraduobjemutekutína solí.


Najpravdepodobnejšímprejavompredávkovaniairbesartanomje hypotenziaa tachykardia,môžesa vyskytnúťaj bradykardia.


Predávkovaniehydrochlorotiazidomjespojenésdepléciouelektolytov(hypokalmia, hypochloriémia,hyponatriémia)adehydratáciouspôsobenounadmernýmmočením.Najbežnejšími znakmia príznakmipredávkovanianauzeaa somnolencia.Hypokaliémiamôžespôsobiťsvalové kŕčea/alebozvýrazniťsrdcovúarytmiunajmäpričasnompoužívanísrdcovýchglykozidov aleboniektorýchantiarytmickýchliekov.


Irbesartanniejemožnéodstrániťhemodialýzou.Stupeňodstráneniahydrochlorotiaziduhemodialýzou nebolstanovený.


5. FARMAKOLOGICVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamickévlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:antagonistyangiotenzínu II,kombinácie, ATCkódC09DA04.


Arablocktansje kombináciouantagonistureceptoraangiotenzínu II,irbesartanu,a tiazidovéhodiuretika, hydrochlorotiazidu.Kombináciatýchtolátokmáaditívnyantihypertenzívnyúčinok,znižujekrvnýtlak výraznejšieakopriužívaníobochzložieksamostatne.


Irbesartanjesilný,perorálneaktívnyselektívnyantagonistareceptoraangiotenzínu II(AT1podtyp). Predpokladása,že blokujevšetkyúčinkyangiotenzínu IIsprostredkovanéAT1receptorom,bez ohľadunazdrojalebocestusyntézyangiotenzínu II.Selektívnyantagonizmusreceptorov angiotenzínu II(AT1)vediekzvýšeniuhladinyrenínua angiotenzínu IIvplazmea kzníženiu koncentráciealdosterónuvplazme.Priodporúčanýchdávkachsamotnéhoirbesartanuniesú významneovplyvnenésérovéhladinydraslíkaupacientovbezrizikaelektrolytovejnerovnováhy (pozričasť4.4a 4.5).IrbesartanneinhibujeACE(kinináza II),enzýmtvoriaciangiotenzín IIa degradujúcibradykinínnainaktívnemetabolity.Irbesartanpresvojúčinoknevyžadujemetabolickú aktiváciu.


Hydrochlorotiazidje tiazidovédiuretikum.Mechanizmusantihypertenzívnehoúčinkutiazidových diuretíkniejeúplneznámy.Tiazidyovplyvňujúmechanizmusrenálnejtubulárnejreabsorbcie elektrolytovpriamymzvýšenímvylučovaniasodíkaa chloridovvpribližnerovnakommnožstve. Diuretickýúčinokhydrochlorotiaziduznižujeplazmatickýobjem,zvyšujeplazmatickúrenínovú aktivitu,zvyšujesekréciualdosterónusnáslednýmzvýšenímvylučovaniadraslíkaa bikarbonátov domočua zníženímdraslíkavsére.Súčasnépodávanieirbesartanupravdepodobne prostredníctvomblokádyrenín-angiotenzín-aldosterónového systému tendenciuzvrátiťstratydraslíka spôsobenétýmitodiuretikami.Shydrochlorotiazidomsadiurézaobjavípo2hodinácha vrcholúčinku saobjavíasipo4hodináchpričomúčinokpretrvávapribližne6-12hodín.


Kombináciahydrochlorotiazidua irbesartanuvichterapeutickomrozsahudávokspôsobujeoddávky závisléaditívnezníženiekrvnéhotlaku.Pridanie12,5mghydrochlorotiaziduk300mgirbesartanu jedenkrátdenne,upacientovsneadekvátnekontrolovanýmtlakomkrvisamostatnepodávaným irbesartanom300mg,spôsobujeďalšiezníženiediastolickéhotlakukrvivporovnanísplacebomv najnižšombodeúčinku(24hodínpopodaní)o6,1mmHg.Vporovnanísplacebom,kombinácia 300mgirbesartanua 12,5mghydrochlorotiaziduspôsobujevšeobecnesystolicko/diastolickézníženie do13,6/11,5mmHg.


Limitovanéklinickéúdaje(7z 22pacientov)naznačili,žepacientinekontrolovakombináciou 300 mg/12,5mgmôžureagovaťpovytitrovanívkyna300mg/25mg.Utýchtopacientovbol pozorovanýzvýšenýhypotenznýúčinokuobochsystolickéhokrvnéhotlaku(SBP)a diastolického krvnéhotlaku(DBP)(13,3a 8,3mmHg).


Vporovnanísplacebom,dávka150mgirbesartanua 12,5mghydrochlorotiazidupodávanájedenkrát dennepacientoms miernouaž stredneťažkouhypertenziou,spôsobujezníženie systolického/diastolického krvnéhotlakuvnajnižšombodeúčinku(24hodínpopodanívky) o12,9/6,9mmHg.Vrcholúčinkusadosiahne3-6hodínpoužití.Priambulantnommonitorovaní krvnéhotlakusapodávanímkombinácieirbesartanu150mgshydrochlorotiazidom12,5mgjedenkrát dennedosiahlokonzistentnézníženiekrvnéhotlakuvpriebehu24hodínspriemernou systolicko/diastolickouredukciouo15,8/10,0mmHgvporovnanísplacebom.Pomerúčinkuv najnižšombodek vrcholovémuúčinkuArablocktansu150mg/12,5mgbol100%priambulantnom monitorovaníkrvnéhotlaku.Pomerúčinkuvnajnižšombodek vrcholovémuúčinkuprimeranítlaku manžetoupočasnávštevypacientavambulanciibol68%preArablocktans150mg/12,5mga 76% Arablocktans300mg/12,5mg.24hodinovýúčinokbolpozorovanýbezvýraznéhozníženiakrvného tlakuvčasevrcholuúčinkua sbezpečnýmaúčinnýmzníženímtlakukrviv priebehujednodňového dávkovaciehointervalu.


Upacientovsneadekvátnekontrolovanýmtlakomkrvipodávaním25mgsamotného hydrochlorotiazidu,pridanieirbesartanuspôsobujevporovnanísplacebomďalšiezníženie systolicko/diastolickéhotlakuo11,1/7,2mmHg.


Zníženiekrvnéhotlakuirbesartanomvkombináciishydrochlorotiazidomjezjavpoprvejdávke a výraznédo1-2týždňovpozačiatkuliečby,s maximálnymúčinkompo6-8týždňov.

Vdlhotrvajúcichnadväzujúcichštúdiáchbolúčinokirbesartanu/hydrochlorotiaziduudržiavanýpočas jednéhoroka.Reboundhypertenziasaanipriirbesartaneaniprihydrochlorotiazidenevyskytla,hociu Arablocktansunebolašpecifickyštudovaná.


Účinokkombinácieirbesartanua hydrochlorotiaziduna morbidituamortalitunebolštudovaný. Epidemiologickéštúdieukázali,že dlhodobáliečbashydrochlorotiazidomznižujeriziko kardiovaskulárnejmorbiditya mortality.

ÚčinnoArablocktansuniejeovplyvnenávekomalebopohlavím.Takakovprípadeinýchliekovs účinkomnarenín-angiotenzínovýsystém,hypertenznípacientičiernejpleti majúpozoruhodne nižšiuodozvunamonoterapiuirbesartanomAksairbesartanpodávasúčasnesnízkoudávkou hydrochlorotiazidu(napríklad12,5mgdenne)jeantihypertenznýúčinoku pacientovčiernejpleti rovnakýakouostatnýchpacientov.


Účinnoa bezpečnoArablocktansuviniciálnej liečbezávažnejhypertenzie(definovanáakoSeDBP ≥ 110mmHg)bolihodnotenévmultricentrickej,randomizovanej,dvojito-zaslepenej,aktívne- kontrolovanej,8-týždňovejštúdiisparalelnouvetvou.Všetkých697pacientovbolorandomizovanýchvpomere2:1,jednotlivobuďnairbesartan/hydrochlorotiazid150mg/12,5mgalebonairbesartan 150mga systematickytitrovaných(predurčenímodpovedenanižšiudávku)pojednomtýždnina irbesartan/hydrochlorotiazid300mg/25mgalebonairbesartan300mg.


Štúdiazahŕňala58%mužov.Priemernývekpacientovbol52,5rokov,13 %bolo≥ 65ročnýcha 2 % bolo≥75ročných.Dvanásťpercent(12 %)bolodiabetickýchpacientov,34 %bolo hyperlipidemickýcha najčastejšiesavyskytujúcimkardiovaskulárnymochorenímbolastabilnáangina pectorisu3,5 %zúčastnených.


Primárnymcieľomtejtoštúdieboloporovnaniepercentapacientov,uktorýchSeDPBbolkontrolovaný(SeDBP<90mmHg)v5.týždniliečby.Štyridsaťsedempercent(47,2 %)pacientovužívajúcichkombináciudosiahloSeDBP<90mmHgvporovnanís33,2 %pacientovužívajúcichirbesartan(p= 0,0005).Priemernýzákladnýkrvnýtlakbolpribližne172/113mmHgvkaždejliečenejskupinea zníženiaSeSBP/SeDBPpopiatichtýždňochbolijednotlivo30,8/24,0mmHga 21,1/19,3mmHgpreirbesartan/hydrochlorotiazida irbesartan(p< 0,0001).


Typa výskytnežiaducichúčinkovupacientovliečenýchkombinácioubolipodobnéprofilu nežiaducichúčinkovakoupacientovsmonoterapiou.Počas8-týžovéholiečebnéhoobdobianeboli zaznamenanéprípadysynkopyvžiadnejliečebnejskupine.Hypotenziasavyskytlau0,6 %a 0 % pacientova u2,8 %a 3,1 %pacientovsavyskytlaúnavaakonežiaduceúčinkyjednotlivovskupináchs kombinovanouliečboua monoterapiou.


5.2 Farmakokinetickévlastnosti


Súbežnéužívaniehydrochlorotiazidua irbesartanunemáúčinoknafarmakokinetikuanijednéhoz liečiv.


Irbesartana hydrochlorotiazidperorálneaktívnelátkya ksvojejaktivitenevyžadujú biotransformáciu.PoperorálnomužitíArablocktansujeabsolútnaperorálnabiologickádostupnosť

60-80 %preirbesartana 50-80 %prehydrochlorotiazid.Potravaneovplyvňujebiologickúdostupnosť Arablocktansu.Maximálnaplazmatickákoncentráciasapoperorálnompodanídosiahnepo1,5-2 hodináchpreirbesartana po1-2,5hodináchprehydrochlorotiazid.


Väzbairbesartanunabielkovinyplazmyje približne96 %snepatrnouväzbounakrvnéelementy. Distribučnýobjemirbesartanuje 53-93litrov.68 %hydrochlorotiaziduje viazanýchnabielkoviny plazmya jehozdanlivýdistribučnýobjemje0,83-1,14l/kg.


Farmakokinetikairbesartanuje vdávkovacomintervale10až 600mglineárnaa úmernádávke. Pozorovalosa menšieakoproporcionálnezvýšenieperorálnejabsorpcievdávkenad600mg; mechanizmusje neznámy.Celkovýtelesnýa renálnyklírensje157-176a3,0-3,5ml/min.Polčas terminálnejeliminácieirbesartanuje11-15hodín.Rovnovážnystavplazmatickejkoncentráciesa dosiahnedo3dnípozačatí dávkovaciehorežimurazdenne.Poopakovanomdávkovanírazdennesa pozorujelimitovanáplazmatickáakumuláciairbesartanu(<20 %).Vštúdiibolazistenáužien shypertenziouoniečovyššiaplazmatickoncentráciairbesartanu.Vpolčaseavakumulácii irbesartanuvšakrozdielnebol.Užienniejepotrebnáúpravadávkovania.HodnotyAUCa Cmaxboli tiež oniečovyššieustaršíchjedincov(≥65rokov),vporovnanísmladými(18-40rokov).Polčas terminálnejelimináciesavýznamnenezmenil.Ustaršíchpacientovnieje úpravadávkovania potrebná.Priemernýplazmatickýpolčashydrochlorotiazidusapohybujeod5-15hodín.


Poperorálnomalebointravenóznompodaníirbesartanuznačeného14C,80-85 %cirkulujúcej plazmatickejrádioaktivitymožnopripísaťnezmenenémuirbesartanu.Irbesartansa metabolizuje v pečenioxidácioua konjugáciouskyselinouglukurónovou.Hlavnýmcirkulujúcimmetabolitomje irbesartanglukuronid(približne6 %).Invitroštúdieukázali,že irbesartanje primárneoxidovaný enzýmomCYP2C9cytochrómuP450;izoenzýmCYP3A4nevýznamúčinok.Irbesartana jeho metabolityeliminovanéžlčouajobličkami.Poperorálnomalebointravenóznompodaníirbesartanu značeného14Csaasi20 %rádioaktivitynašlovmočia zvyšokvstolici.Menejako2 %dávkysú vylučovanémočomakonezmenenýirbesartan.Hydrochlorotiazidniejemetabolizovaný,aleje rýchlo vylúčenýobličkami.Najmenej61 %perorálnejdávkyjeeliminovanýchvnezmenenejformedo 24hodín.Hydrochlorotiazidprechádzacez placentu,nievšakcezhematoencefalickúbariérua je vylučovanýdomaterskéhomlieka.


Poškodeniefunkcieobličiek:u pacientovspoškodenoufunkciouobličiekaleboupacientov podstupujúcichhemodialýzu,niefarmakokineticképarametreirbesartanuvýznamnezmenené. Irbesartansa nedáodstrániťhemodialýzou.Upacientovsklírenskreatinínu<20 ml/min,sa eliminačnýpolčashydrochlorotiazidupredlžujena21hodín.


Poškodeniefunkciepečene:upacientovsmiernouaž stredneťažkoucirhózouniesú farmakokineticképarametreirbesartanuvýznamnezmenené.Neuskutočnilisaštúdie s pacientmi s ťažkýmpoškodenímfunkciepečene.


5.3 Predklinickéúdajeobezpečnosti


Irbesartan/hydrochlorotiazid:potenciálnatoxicitakombinácieirbesartan/hydrochlorotiazid po perorálnompodanísavyhodnocovalanapotkanocha makakochvštúdiáchtrvajúcichdo6mesiacov. Nepozorovalisažiadnetoxikologickéúčinkyvýznamnépreterapeuticképoužívanieuľudí.

Nasledujúcezmeny,pozorovanénapotkanochamakakoch,ktomsapodávalakombinácia irbesartan/hydrochlorotiazidvdávke10/10a 90/90mg/kg/deň,satiežvyskytovalipriužívaníoboch liekovsamostatnea/alebosekundárnesúviselisozníženímkrvnéhotlaku(žiadnevýznamné toxikologickéinterakcienebolipozorované):

 • Obličkové zmeny, charakterizované miernym zvýšením urey a kreatinínu v sére, hyperplázia/hypertrofia juxtaglomerulárneho aparátu, ktoré priamym dôsledkom interakcie irbesartanu s renín-angiotenzínovým sysmom;

 • Mierne zníženie parametrov erytrocytov (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit);

 • V šesť mesiacov trvajúcej štúdii toxicity sa na niekoľkých potkanoch pri dávke irbesartanu 90 mg/kg/d a hydrochlorotiazidu 90 mg/kg/deň a irbesartanu/hydrochlorotiazidu 10/10 mg/kg/deň pozorovala zmena farby sliznice žalúdka, vredy a fokálna nekróza žalúdočnej sliznice. Na makakoch sa tieto lézie nepozorovali;

 • Zníženie draslíka v sére spôsobené hydrochlorotiazidom bolo čiastočne eliminované ak sa hydrochlorotiazid podával v kombinácii s irbesartanom.


Väčšinahoreuvedenýchúčinkovpravdepodobnevznifarmakologickýmpôsobenímirbesartanu (blokádainhibícieuvoľňovaniarenínuindukovanejangiotenzínom IIsostimulácioubuniek produkujúcichrenín)a objavujesatiežpriinhibítorochangiotenzínkonvertujúcehoenzýmu.Tieto zisteniapravdepodobnenemajúžiadnyvýznamprepoužitieterapeutickejdávkyirbesartanu/ hydrochlorotiaziduuľudí.


Anipridávkachspôsobucichtoxicituumatieksaupotkanovnepozorovalteratogénnyúčinok kombinácieirbesartan/hydrochlorotiazid. Pretoženiesúdôkazyonežiaducichúčinkochnaplodnosťu zvierataleboľudípriužívanísamotnéhoirbesartanualebohydrochlorotiazidu,účinkykombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid naplodnosťnebolihodnotenévštúdiáchnazvieratách.Inéantagonisty angiotenzínu IIaksapodávajúsamostatne,ovplyvňujúvštúdiáchnazvieratáchplodnosť.Totosa pozorovaloajprinižšíchdávkachtýchtoinýchantagonistovangiotenzínu II,aksapodávali v kombináciishydrochlorotiazidom.

Prikombináciiirbesartan/hydrochlorotiazidsanedokázalamutagenitaaniklastogenita.Potenciál karcinogenityirbesartanua hydrochlorotiaziduvkombináciinebolvštúdiáchnazvieratách hodnotený.


Irbesartan:neboladokázanáabnormálnasystémováaleboorgánovátoxicitavklinickyrelevantných dávkach.Vpredklinickýchštúdiáchbezpečnostivysokédávkyirbesartanu(250 mg/kg/deň u potkanova100 mg/kg/dumakakov)spôsobilipoklesparametrovčervenejkrvnejzložky (erytrocyty,hemoglobín,hematokrit).Veľmivysokédávkyirbesartanu(≥500 mg/kg/deň)spôsobujú upotkanovamakakovdegeneratívnezmenyvobličkách(akonapríkladintersticiálnunefritídu, dilatáciutubulov,bazofíliutubulov,zvýšenúplazmatickúkoncentráciuureya kreatinínu)a sú pravdepodobnesekundárnespôsobenéhypotenznýmúčinkomliekuvedúcimkzníženiurenálnej perfúzie.Irbesartanindukujehyperpláziu/hypertrofiujuxtaglomerulárnychbuniek(upotkanov ≥90 mg/kg/deň,u makakov 10 mg/kg/deň).Všetkytietozmenybolipovažovanéza výsledok farmakologickýchúčinkovirbesartanu.Preterapeuticdávkyirbesartanuuľudí hyperplázia/hypertrofiarenálnychjuxtaglomerulárnychbunieknemážiadnyvýznam.


Niedôkazyomutagenite,klastogenitea karcinogenite.

Ajnapriektomu,že vštúdiáchnasamcocha samiciachpotkanovirbesartanpriperorálnychdávkach spôsobovalparentálnutoxicitu(od50do650mg/kg/deň),vrátaneúmrtnostiprinajvyššejdávke, fertilitaa reprodukčnáfunkcianeboliovplyvnené.Nebolipozorovažiadnevýznamnévplyvyna početžltýchteliesok,implantátyaleboživéplody.Irbesartanneovplyvnilprežitie,vývojalebo reprodukciupotomstva.Štúdienazvieratáchukazujú,že rádioaktívneoznačenýirbesartanje zistený uplodovpotkanova králikov.Irbesartansavylučujedomaterskéhomliekapotkanov.

Štúdienazvieratáchsirbesartanomukázaliprechodnétoxickéúčinky(zvýšenákavitáciaobličkovej panvičky,hydroureteralebosubkutánnyedém)uplodovpotkanov,ktorésazistiliponarodení.

Ukrálikovboliabortusaleboskoráresorpciaplodupozorovanépridávkachspôsobujúcich signifikantnútoxicituumatky,vrátanemortality.Upotkanova králikovnebolpozorovanýžiadny teratogénnyúčinok.


Hydrochlorotiazid:hocisanašielnejednoznačnýdôkazgenotoxickéhoalebokarcinogénnehoúčinku vniektorýchexperimentálnychmodeloch,rozsiahleskúsenostishydrochlorotiazidomuľudí nepreukázalisúvislosťmedzijehopoužitíma zvýšenýmvýskytomneoplaziem.


6. FARMACEUTICINFORMÁCIE


6.1 Zoznampomocnýchlátok


povidón K29-32
magnéziumstearát (E572)
mikrokryštalická celulóza (E460)
monohydrát laktózy
sodná soľ kroskarmelózy (E468)
koloidný hydratovaný oxid kremičitý
hydrogenovaný ricínový olej
kukuričný škrob


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Časpoužiteľnosti


Arablocktans150mg/12,5mgtablety

3 roky

Arablocktans300mg/12,5mgtablety

3 roky

Arablocktans300mg/25mgtablety

2 roky


6.4 Špeciálneupozornenianauchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druhobaluaobsahbalenia


PVC-PE-PVDC (trojitý)/hliníkový blister: Veľkosti balenia: 14, 28, 56 a 98 tabliet.


Natrhnemusiabyťuvedenévšetkyveľkostibalenia.


6.6 Špeciálnepokynynalikvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitýliekaleboodpadvzniknutýzliekutrebavrátiťdolekárne.


7. DRŽITEĽROZHODNUTIAOREGISTRÁCII


Laboratorios Liconsa, S.A.

Gran Via Carlos III, 98 7th Floor

08028 Barcelona

Španielsko8. REGISTRAČNÉČÍSLA


Arablocktans150mg/12,5mgtablety:58/0224/11-S

Arablocktans300mg/12,5mgtablety:58/0225/11-S

Arablocktans300mg/25mgtablety:58/0226/11-S


9. DÁTUMPRVEJREGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 04/05/2011


10. DÁTUMREVÍZIETEXTU


Júl 2014

15


Arablocktans 300 mg/25 mg tablety