+ ipil.sk

ARDUANPríbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/03463

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2010/03462


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Arduan

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


pipekuróniumbromid 4 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Arduan a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Arduan

3. Ako používať Arduan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Arduan

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ARDUAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Injekcie Arduan sú takzvaný nedepolarizujúci nervosvalový blokátor s dlhodobým pôsobením. Blokuje prenos vzruchu z motorického nervového zakončenia do priečne pruhovaného svalstva, spôsobujúc tak uvoľnenie svalu, inými slovami prechodnú “myoparalýzu”. Takéto uvoľnenie svalov je potrebné pri niektorých operáciách. Počas účinkovania lieku sa vyžaduje mechanické zabezpečenie dýchania.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ARDUAN


Nepoužívajte injekciu Arduanu

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivo, alebo ktorúkoľvek zložku injekcií Arduan.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Arduanu

Injekcie Arduan by ste mali dostávať s najvyššou opatrnosťou

 • ak máte vážne ochorenie pečene,

 • ak máte akúkoľvek systémovú poruchu, postihujúcu kostrové svalstvo, napr. myasténia gravis,

 • ak máte vážne ochorenie obličiek, alebo

  • ak ste počas použitia akýchkoľvek uvoľňovačov svalov mali malígnu hypertermiu (príležitostne sprevádzanú stuhnutosťou svalov s vysokou horúčkou).


Liečivá určitých liekov (napr. digoxín, diuretiká), poruchy iónov (napr. nízka hladina draslíka, vysoká hladina horčíka, nízka hladina vápnika v krvi), poruchy acido-bázickej rovnováhy (napr. acidóza), dehydratácia a patologická strata telesnej hmotnosti môžu predlžovať účinok Arduanu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok injekcií Arduanu môže byť ovplyvnený inými liekmi, užitými pred alebo podanými počas operácie.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo

Na vyhodnotenie možnej hrozby pre plod nie sú dostatočné údaje o použití Arduanu počas tehotenstva.

Dojčenie

V klinických štúdiách s použitím Arduanu pri cisárskom reze neboli pozorované vedľajšie účinky na novorodenca. Cez placentu prechádzajú veľmi malé množstvá bromidu pipekurónia.

O použití Arduanu počas dojčenia nie sú dostupné údaje.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po dlhých operáciách s použitím Arduanu je zakázané viesť vozidlo alebo obsluhovať nebezpečné stroje počas obdobia stanoveného lekárom, najmenej však počas 24 hodín.


3. AKO POUŽÍVAŤ ARDUAN


Injekcie Arduan Vám budú podávané intravenózne (vnútrožilovo).

Podanie veľkých dávok môže viesť k predĺženiu uvoľnenia svalov. Mechanická podpora dýchania bude pokračovať až do spontánnej obnovy Vášho dýchania.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Arduan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hoci v súvislosti s Arduanom neboli hlásené reakcie z precitlivenosti, možnosť akútneho alergického šoku (anafylaxia) sa nedá vylúčiť, nakoľko pri iných uvoľňovačoch svalov sa takéto reakcie už vyskytli.

S bromidom pipekurónia boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky: mierny pokles krvného tlaku a mierne spomalenie srdcového rytmu.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤARDUAN


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte tento liek mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Arduan po dátume exspirácie, ktorý je vytlačený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Arduan obsahuje

 • Liečivo je pipekuróniumbromid 4,0 mg v každej injekčnej liekovke.

Ďalšími zložkami sú:

Prášok: manitol.

Rozpúšťadlo: chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako Arduan vyzerá a obsah balenia


Arduan je biely až takmer biely prášok.

Rozpúšťadlo: číry bezfarebný roztok.


Obal

Prášok: bezfarebná injekčná liekovka s obrubou, injekčnou gumovou zátkou a kombinovanou čiapočkou FLIPP-OFF.

Rozpúšťadlo: 2 ml, bezfarebná ampula, s bielym zlomovým krúžkom.

Veľkosť balenia

25 injekčných liekoviek + 25 ampúl s rozpúšťadlom je balených do kartónovej škatuľky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2011.

3

ARDUAN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/03463


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ARDUAN


2. KVALITATÍVE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


4 mg pipekuróniumbromidu v každej injekčnej liekovke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Lyofilizát: biely až takmer biely lyofilizát.

Rozpúšťadlo: číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Arduan je indikovaný:

- ako zložka celkovej zmiešanej anestézie na vyvolanie reverzibilnej relaxácie svalstva v súlade s chirurgickými indikáciami

- ako jedna zo zložiek pre adaptáciu pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je prísne individuálne, tak ako pri použití všetkých iných neuromuskulárnych blokátorov. Pri určovaní dávky je potrebné zobrať do úvahy metódu celkovej anestézie, očakávané trvanie výkonu, možné interakcie s ďalšími liekmi používanými pred a v priebehu anestézie, sprievodné ochorenia a súčasný stav pacienta. Pre monitorovanie nervovo-svalovej blokády a uvoľnenia sa odporúča použitie periférneho nervového stimulátora.

Arduan sa podáva intravenózne buď ako úvodný bolus, nasledovaný frakcionovanými injekciami adekvátnych dávok na udržanie svalovej relaxácie alebo ako kontinuálna infúzia zabezpečujúca potrebné trvanie relaxácie.

Tak ako iné neuromuskulárne blokátory sa Arduan môže podávať iba pod dohľadom skúsených lekárov a dostupným vhodným vybavením pre umelú pľúcnu ventiláciu.

Pre úvodnú a udržiavacie dávky Arduanu na udržanie primeranej svalovej relaxácie v priebehu stredne dlhého a dlhodobého chirurgického výkonu v zmiešanej anestézii s použitím Arduanu alebo bez neho možno použiť ako všeobecný návod dávkovacie údaje uvedené nižšie, aby sa uľahčila endotracheálna intubácia.


Dospelí:


Úvodné dávky Arduanu pre intubáciu a nasledujúci chirurgický výkon:

Odporučená dávka: 0,08-1,0 mg/kg telesnej hmotnosti.

Po týchto dávkach nastanú v priebehu 150 –180 sekúnd vhodné až vynikajúce podmienky pre intubáciu a nastane svalová relaxácia, ktorá trvá približne 60 – 90 minút.


Úvodné dávky Arduanu pre chirurgické výkony po intubácii s použitím sukcinylcholínu:

Odporučená dávka: 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti.

Po týchto dávkach sa vyvinie svalová relaxácia, ktorá trvá 30 – 60 minút.


Dávky Arduanu pre udržanie svalovej relaxácie:

Odporučená dávka: 0,01- 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti.

Tieto udržiavacie dávky predĺžia svalovú relaxáciu, vhodnú pre chirurgický výkon, približne o 30 – 60 minút.


Pacienti s poruchou obličiek nemajú dostávať vyššie dávky ako 0,04 mg/kg. (Môže sa predĺžiť účinok).


Deti a novorodenci

Ak deti dostávajú kombinovanú anestéziu, odporúčajú sa dávky 0,08 – 0,09 mg/kg.

U novorodencov sa odporúčajú nižšie dávky než u ostatných detí, 0,05 – 0,06 mg/kg. Tieto dávky vyvolajú primeranú relaxáciu pre chirurgický výkon trvajúci 25 – 35 minút. V prípade potreby možno svalovú relaxáciu predĺžiť o ďalších 25 – 35 minút pridaním jednej tretiny úvodnej dávky.


Predĺženie neuromuskulárnej blokády možno očakávať v nasledujúcich prípadoch

- Obézni pacienti. Odporúča sa pri výpočte dávky vychádzať z ideálnej hmotnosti pacienta.

- Súčasné podávanie s inhalačnými anestetikami. V tomto prípade sa musia dávky Arduanu redukovať.

- Endotracheálna intubácia so sukcinylcholínom. Arduan sa má podávať po vymiznutí klinických účinkov sukcinylcholínu kvôli pravdepodobnej kombinácii medzi depolarizujúcou a nedepolarizujúcou neuromuskulárnou blokádou.

- Ako pri ostatných nedepolarizujúcich liečivách podávaných po použití sukcinylcholínu pre intubáciu sa nástup nervovo-svalovej blokády môže skrátiť, ale maximálny účinok zosilniť a trvanie účinku predĺžiť.


Ukončenie účinku

Nervovo-svalová blokáda vyvolaná Arduanom obvykle odznie spontánne. Reziduálna svalová relaxácia sa dá rýchlo odstrániť podaním kombinácie látok pôsobiacich proti cholínesteráze (1 – 3 mg neostigmínu a 0,5 – 1,25 mg atropínu alebo podaním 10 – 30 mg galantamínu). Ukončenie účinku možno odhadnúť pomocou periférneho nervového stimulátora alebo pozorovaním obvyklých klinických príznakov. V prípade nutnosti sa antagonisty Arduanu môžu podať opakovane.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Keďže Arduan vyvoláva relaxáciu dýchacieho svalstva, u pacientov liečených týmto liekom je potrebné riadené dýchanie, pokiaľ sa neupraví spontánne dýchanie.

- Arduan sa musí podávať špecializovaným lekárskym tímom a v podmienkach, kde je bezprostredne dostupná intubácia, umelá pľúcna ventilácia, terapia kyslíkom a antagonistami.

- Všeobecne boli hlásené anafylaktické a histaminoidné reakcie na látky spôsobujúce nervovo-svalovú blokádu. Hoci medzi nimi nebol Arduan, treba urobiť opatrenia týkajúce sa liečby takýchto reakcií v prípade ich výskytu.

- Arduan v myoparalytickom dávkovom rozmedzí nemá žiadne kardiovaskulárne účinky.

- Arduan neovplyvňuje autonómny nervový systém. Kvôli nepoužívaniu medikácie atropínom alebo inými vagolytickými liekmi pri indikáciách chirurgických ochorení môžu sa počas anestézie vyskytnúť vagové reakcie vyvolané anestetikami so známym vagostimulačným účinkom alebo chirurgickou iritáciou. Indikácie pre nepoužívanie vagolytickej medikácie nie sú absolútne, pri extrémnych vagových reakciách môže byť použitie vagolytík život zachraňujúce.

- Aby sa zabránilo relatívnemu predávkovaniu a na zaistenie primeraného zhodnotenia obnovy nervovo-svalového prenosu a svalového napätia sa odporúča monitorovanie nervovo-svalovej blokády vyvolanej Arduanom za použitia periférneho nervového stimulátora u všetkých pacientov s ochorením, o ktorom je známe, že mení farmakologické účinky tejto zlúčeniny.


Nasledujúce chorobné stavy môžu ovplyvňovať farmakokinetiku a/alebo nervovo-svalovú blokádu vyvolanú Arduanom:


Renálne zlyhanie

U pacientov s poruchami obličiek sa môže trvanie nervovo-svalovej blokády a ukončenie účinku Arduanu predĺžiť.


Nervovo-svalové ochorenia

U pacientov s neuromuskulárnym ochorením sa Arduan musí používať s opatrnosťou, nakoľko u týchto pacientov sa môže objaviť ako zosilnenie, tak aj oslabenie účinku nervovo-svalovej blokády. U pacientov s myasténia gravis alebo s myastenickým (Eatonovým-Lambertovým) syndrómom možno očakávať neštandardnú odpoveď. U takýchto pacientov sa odporúča predchirurgická optimalizácia liečby látkami pôsobiacimi proti cholínesteráze, ktorú má vykonať lekár skúsený a kvalifikovaný v tomto odbore. Na endotracheálnu intubáciu sa nesmú použiť nedepolarizujúce myorelaxanciá. Odporúča sa použiť niekoľkonásobne nižšie dávky Arduanu, pretože títo pacienti sú v „auto-neuromuskulárnej blokáde“. Neodporúča sa paralelné podanie anestetík a liekov ovplyvňujúcich neuromuskulárny prenos (benzodiazepíny). Na konci chirurgického výkonu sa majú podať látky proti cholínestráze 10-15 minút pred očakávaným účinkom. Treba predvídať pooperačné plánované predĺženie umelej pľúcnej ventilácie. Prechod na spontánne dýchanie sa má urobiť za monitorovania neuromuskulárnej blokády a parametrov dýchania.


Ochorenia pečene

Pri poruchách pečeňových funkcií sa smie Arduan podávať, iba ak možný prínos preváži možné riziko.


Malígna hypertermia

Malígna hypertermia u človeka po podaní Arduanu nebola popísaná. Pretože sa však Arduan nikdy nepoužíva sám a vzhľadom na to, že výskyt malígnej hypertermie počas anestézie je možný dokonca aj pri absencii známych spúšťačov, lekári sa musia oboznámiť so skorými príznakmi, potvrdením diagnózy a liečbou malígnej hypertermie ešte pred začiatkom akejkoľvek anestézie. V štúdii na zvieratách s prasaťom vnímavým na MH podanie Arduanu nebolo spojené s rozvojom malígnej hypertermie.


Iné

Podobne ako pri iných liekoch vyvolávajúcich nervovo-svalovú blokádu, treba podľa možnosti upraviť elektrolytickú nerovnováhu, zmenené pH krvi alebo dehydratáciu.

Hypotermia môže predĺžiť účinok.

Hypokaliémia, digitalizácia, liečba diuretikami, hypermagneziémia, hypokalciémia (transfúzia), hypoproteinémia, dehydratácia, acidóza, hyperkapnia a kachexia môžu účinok zosilniť a predĺžiť.

Podobne ako iné nedepolarizujúce myorelaxanciá aj Arduan môže znížiť parciálny tromboplastínový a protrombínový čas.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce lieky ovplyvňujú magnitúdu a/alebo trvanie účinku nedepolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov:


I. Zosilnenie a/alebo predĺženie účinku

- inhalačné anestetiká (halotan, metoxyfluran, éter, enfluran, izofluran, cyklopropán)

- intravenózne anestetiká (ketamín, fentanyl, propanidid, barbituráty, etomidát, gamahydroxybutirát)

- vysoké dávky lokálnych anestetík

- iné nedepolarizujúce myorelaxanciá, predchádzajúce podanie sukcinylcholínu

- určité antibiotiká (aminoglykozidové a poplypeptidové antibiotiká, imidazol, metronidazol, atď.)

- diuretiká, beta-adrenergné blokátory, tiamín, inhibítory MAO, guanidín, protamín, fenytoín, alfa-adrenergné blokátory, antagonisty kalcia, soli magnézia

- väčšina antiarytmík, vrátane chinidínu a intravenózneho lidokainu, zosilňuje blokádu vyvolanú nedepolarizujúcimi myorelaxanciami.


II. Zmena účinku

Predchádzajúce chronické podávanie kortikosteroidov, neostigmínu, edrofónia, pyridostigmínu, noradrenalínu, azatioprinu, teofylínu, KCl, NaCl, CaCl2, podané pred chirurgickým výkonom. Depolarizujúce myorelaxanciá zoslabujú účinok nedepolarizujúcich relaxancií.


III. Neočakávaná odpoveď

Depolarizujúce myorelaxanciá podané po injekcii pipekuróniumbromidu môžu zosilniť i oslabiť blokádu nervovo-svalovej platničky (v závislosti od dávky, času podania a individuálnej citlivosti).


IV. Iné

Odporúča sa nemiešať Arduan s inými roztokmi alebo liečivami v tej istej striekačke alebo infúznej súprave.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Arduanu počas gravidity u ľudí a u zvierat, tak aby sa mohlo zhodnotiť potenciálne nebezpečenstvo pre plod. Arduan možno podať gravidnej žene, iba ak ošetrujúci lekár rozhodne, že prínos prevažuje riziká.


Cisársky rez

Z klinických štúdií s Arduanom ako doplnkom celkovej anestézie pri použití pri cisárskom reze je zjavné, že Arduan neovplyvňuje hodnoty skóre podľa Apgarovej, svalový tonus alebo kardiovaskulárnu adaptáciu plodu. Nezistili sa ani žiadne iné nepriaznivé účinky na novorodenca.

Farmakokinetické štúdie dokázali, že veľmi malé množstvo pipekuróniumbromidu prechádza placentárnou bariérou a objavuje sa v krvi z pupočníka.


Upozornenie

Pretože soli magnézia zosilňujú nervovo-svalovú blokádu, môže byť jej odznievanie vyvolané myorelaxantom nedostatočné u pacientok, ktoré dostávajú pre tehotenskú toxémiu síran horečnatý.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacient môže viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje so súhlasom anesteziológa a chirurga.


4.8 Nežiaduce účinky


Všeobecne boli hlásené anafylaktické a histaminoidné reakcie na lieky spôsobujúce nervovo-svalovú blokádu.

Hoci medzi nimi nebol Arduan, treba urobiť opatrenia týkajúce sa liečby takýchto reakcií v prípade ich výskytu.

Hlavne v prípade známej predchádzajúcej anafylaktickej reakcie na nervovo-svalové blokátory sa musia pri podávaní Arduanu dodržiavať zvláštne opatrenia, nakoľko bola hlásená skrížená alergická reaktivita medzi nervovo-svalovými blokátormi.

Pretože Arduan až do dávky 0,10 mg/kg telesnej hmotnosti nemá ganglioplegické alebo vagolytické účinky, možno pri jeho podaní pozorovať iba slabý účinok na kardiovaskulárny systém, krvný tlak alebo frekvenciu srdca. Bradykardia a pokles krvného tlaku sa môže vyskytnúť u pacientov, ktorí v úvode anestézie dostali halotan alebo fentanyl.

Arduan neuvoľňuje histamín, preto sa anafylaktické reakcie vyskytujú iba veľmi zriedka.


4.9 Predávkovanie


Pri prípadnom predávkovaní a predĺženej nervovo-svalovej blokáde musí pacient zostať na mechanickej ventilácii až do spontánneho obnovenia dýchania. Počas zotavovania sa má podať pri monitorovaní a starostlivom odhade možností spontánneho dýchania ako antidotum inhibítor cholínesterázy (napr. neostigmín, pyridostigmín, edrofónium).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Periférne myorelaxans

ATC skupina: M03AC06


Arduan je nedopolarizujúci nervovo-svalový blokátor.

Arduan blokuje transmisiu medzi ukončením motorického nervu a kostrovým svalom kompetitívnou väzbou s acetylcholínom na nikotínový receptor nervovo-svalovej platničky kostrového svalu.

Arduan na rozdiel od depolarizujúcich neuromuskulárnych blokátorov, ako je sukcinylcholín, nevyvoláva svalové zášklby.

Arduan nemá hormonálnu aktivitu.

Podanie inhibítorov acetylcholínesterázy, ako sú neostigmín, pyridostigmín alebo edrofónium, zruší nervovo-svalovú blokádu Arduanu.

Nervovo-svalová blokáda Arduanu je vysoko selektívna pre kostrové svalstvo. ARDUAN nemá ganglioplegický, ani vagolytický ani sympatomimetický účinok, a to ani v dávkach niekoľkonásobne vyšších ako je ED90 dávka lieku (dávka vyvolávajúca 90 % depresiu svalového sťahu). Dosiaľ sa nezistili ani kardiovaskulárne účinky Arduanu.

Zo štúdií odpovede na dávku je zrejmé, že hodnoty ED50 (dávka potrebná pre vyvolanie 50 % depresie svalového sťahu) a ED90Arduanu pri vyváženej anestézii sú 0,03 a 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti. Dávka 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti vyvolá svalovú relaxáciu vhodnú pre široký rozsah chirurgických výkonov a trvajúcu priemerne 40 až 50 minút.

Čas, ktorý uplynie od podania látky k maximálnemu účinku neuromuskulárnej blokády (čas nástupu účinku), záleží od podanej dávky a pohybuje sa v rozsahu od 1,5 do 5 minút. Najkratší čas nástupu účinku sa dosahuje s dávkami až do 0,07 – 0,08 mg/kg telesnej hmotnosti. Ďalšie zvyšovanie dávky spôsobí malé skrátenie nástupu účinku, ale zreteľne predĺži účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní dávky 0,07 mg/kg telesnej hmotnosti v halotanovej anestézii je plazmatický polčas pipekurónia v distribučnej fáze približne 3,6 (± 2,5) minút. Distribučný objem v podmienkach rovnovážneho stavu sa rovná 300 (± 78) ml/kg. Priemerný eliminačný polčas pipekurónia dosahuje 121 (± 45) minút, plazmatický klírens je približne 2,4 (± 0,5) ml/min/kg; pri neuroleptanestézii boli tieto hodnoty 7,6 – 353 – 161 a 1,8.

Pipekurónium sa vylučuje prevažne obličkami, hlavne ako nezmenené pipekurónium. Kumulatívny účinok pri opakovaných udržiavacích dávkach je zanedbateľný alebo chýba, pokiaľ sa ďalšia dávka podá po návrate svalového sťahu na 25 % kontrolnej hodnoty a pokiaľ sa jednotlivé dávky pohybujú medzi 0,01 a 0,02 mg/kg.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologický potenciál pipekurónia sa študoval v detailných akútnych a mnohodávkových štúdiách na rôznych laboratórnych zvieratách počas až 4 týždňov. Pozorované zmeny sú prejavmi farmakologického účinku zlúčeniny podávanej vo vysokých dávkach. Okrem toho, vo väčšine štúdií na psoch a mačkách boli použité anestézované a umelo ventilované zvieratá. U týchto zvierat sa vyvinulo niekoľko kardiovaskulárnych zmien ešte pred podaním pipekurónia a boli pripisované procesu anestézie. Po jednorazovom podaní pipekurónia sa pozorované zmeny líšili; v dávkach 4 mg/kg u mačiek vznikla tachykardia. U psov po kumulatívnej dávke 3,72 mg/kg mierna bradykardia, ktorá sa zreteľne prejavila po celkovej dávke 14,88 mg/kg.

Mnohodávkové štúdie u psov a mačiek odhalili niektoré účinky spojené s podávaním zlúčeniny. Mierne EKG zmeny vznikli v týchto štúdiách pri najvyšších hodnotených dávkach; tieto zmeny sa vo všeobecnosti pripísali celkovej anestézii.

Potenciál pre reprodukčnú toxicitu sa hodnotil v dvoch Segment II štúdiách s pipukuróniom na potkanoch; nezistila sa žiadna teratogenita, fetotoxicita alebo embryotoxicita. V štandardných batériových skúškach na baktériách ani v systémoch buniek cicavcov sa nepozoroval žiaden mutagénny potenciál.

Pipekurónium je kompatibilné so suspenziou ľudských krviniek ako aj červených krviniek samotných; nezistila sa žiadna opalescencia, flokulácia alebo hemolýza. Zlúčenina podaná injekčne do chvostovej vény potkanov nevyvolala žiadnu lokálnu intoleranciu a tiež nevyvolala malígnu hypertermiu po podaní vnímavému prasaťu.

Laboratórne zvieratá dobre znášajú pipekurónium aj v dávkach niekoľkonásobne prekračujúcich dávky používané u človeka. Výsledky týchto štúdií sú všeobecne konzistentné so známymi farmakologickými vlastnosťami lieku.

Žiadne lokálne podráždenie sa neobjavilo ani po jednorazovej intravenóznej, intraarteriálnej a paravenóznej aplikácii injekcie Arduanu v dávkach 0,2 ml/králika, ktoré sa podávali novozélandským králikom obidvoch pohlaví.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lyofilizát: manitol.

Rozpúšťadlo: chlorid sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C), v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Lyofilizát: bezfarebná injekčná liekovka s obrubou, injekčnou gumovou zátkou a kombinovanou čiapočkou FLIPP-OFF.

Rozpúšťadlo: 2 ml, bezfarebná ampula.

25 liekoviek + 25 ampúl s rozpúšťadlom je balených do kartónovej škatuľky.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


63/0025/82-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.04.1982


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2011

7

ARDUAN