+ ipil.sk

ARICEPT 10 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ informácia pre PoužívateľOV

aricept 5 mg

aricept 10 mg

(donepezili hydrochloridum)

filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je ARICEPTa na čo sa používa

2. Skôr ako užijete ARICEPT

3. Ako užívať ARICEPT

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ARICEPT

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ARICEPTA NA ČO SA POUŽÍVA


ARICEPTpatrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú psychostimulanciá, inhibítory acetylcholínesterázy.


Filmom obalené tablety ARICEPTsa používajú na liečbu dospelých pacientov s príznakmi demencie, u ktorých bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ARICEPT


Neužívajte ARICEPT

 • keď ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty (používajú sa na liečbu rôznych ochorení, najmä schizofrénie, psychóz, osteoporózy, hypertenzie a iných) alebo na niektorú z pomocných látok lieku

 • keď dojčíte


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ARICEPTu

 • keď ste niekedy mali ťažkosti so srdcom

 • keď ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred

 • keď máte ťažkosti pri močení

 • keď ste niekedy v minulosti mali epileptické záchvaty

 • keď máte astmu alebo dlhotrvajúce ochorenie pľúc

 • keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu


Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akékoľvek iné lieky, zvlášť: lieky proti bolesti, lieky na artritídu, antibiotiká alebo antimykotiká, svalové relaxanciá (znižujú svalové napätie), antidepresíva, antikonvulzíva (zabraňujú vzniku kŕčov) alebo lieky na srdce.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste pred operáciou, ktorá si vyžaduje celkovú anestézu, informujte o tom svojho lekára, ako aj anesteziológa, že užívate ARICEPT


Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím tabliet ARICEPT. Oznámte Vášmu lekárovi tiež meno Vášho opatrovateľa. Pomôže Vám správne užívať Vaše lieky.


Tehotenstvo a dojčenie

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná, alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť.

Počas užívania ARICEPTunedojčite.

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Vaše ochorenie môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, a preto nesmiete vykonávať tieto činnosti, pokiaľ Vám lekár nepovie, že je to bezpečné. Okrem toho, Váš liek môže spôsobiť únavu, závrat a svalové kŕče najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. V takom prípade nesmiete viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách ARICEPTu

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, než začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ AricepT


Váš lekár Vám povie, ako a kedy užívať liek. Vždy užívajte ARICEPTpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neužite vyššiu dávku ako dávku, ktorú Vám predpísal.


ARICEPTužívajte každý večer pred spaním tak, že tabletu prehltnete a zapijete vodou.

Sila tabliet, ktoré budete užívať, sa môže meniť v závislosti od dĺžky liečby a podľa odporúčania lekára. Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg raz denne (1 biela tableta ARICEPT5 mg). Po mesiaci môže lekár dávku zvýšiť na 10 mg raz denne (1 žltá tableta ARICEPT 10 mg alebo 2 biele tablety ARICEPT 5 mg). Najvyššia odporúčaná denná dávka je 10 mg.


Dĺžku liečby určí Váš lekár. Tablety neprestaňte užívať, pokiaľ lekár nerozhodne inak.

Vášho lekára budete musieť z času na čas navštíviť, aby skontroloval Vašu liečbu a posúdil Váš stav.


Ak užijete viac ARICEPTuako máte

NEUŽITE viac ako jednu predpísanú dávku denne. Ak užijete viac tabliet, ako máte predpísané, zavolajte okamžite Vášmu lekárovi. Ak nemôžete Vášho lekára kontaktovať, choďte ihneď na miestnu pohotovosť. Vždy si so sebou vezmite tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť ARICEPT?

Ak zabudnete užiť jednu dávku, tak užite ďalšiu dávku nasledujúci deň vo zvyčajnom čase. Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako jeden týždeň, oznámte to Vášmu lekárovi skôr, ako užijete ďalšiu dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, ARICEPTmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi častohlásenými vedľajšími účinkami sú hnačka, nutkanie na vracanie a bolesť hlavy.


Častoboli hlásené svalové kŕče, únava, vracanie a nespavosť a tiež nachladnutie, nechutenstvo, halucinácie, nepokoj a agresívne správanie, synkopa (mdloby), a závrat, tráviace ťažkosti, vyrážka a svrbenie, močová inkontinencia (neschopnosť udržať moč), bolesť a úrazy.


Informujte Vášho lekára, ak máte niektorý z týchto účinkov a obťažuje Vás.


Počas liečby boli tiež menej častohlásené záchvaty, bradykardia (pomalá činnosť srdca), krvácanie v tráviacej sústave, žalúdočné a dvanástnikové vredy, mierne zvýšenie sérovej koncentrácie kreatínkinázy.


Zriedkavoboli hlásené extrapyramídové symptómy (ako sú trasenie, stuhnutosť rúk alebo nôh alebo nekontrolovateľné pohyby), sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda (blokáda tvorby vzruchu v srdcových predsieňach a prevodu vzruchu na srdcové komory), poškodenie pečene vrátane hepatitídy.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ARICEPT


ARICEPTuchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ARICEPTpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Nespotrebovaný liek vráťte do lekárne.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo ARICEPTobsahuje?

Každá filmom obalená tableta obsahuje:

Liečivo:

ARICEPT 5 mg: donepezili hydrochloridum (donepeziliumchlorid) 5 mg,

čo zodpovedá 4,56 mg voľnej bázy donepezilu

ARICEPT 10 mg: donepezili hydrochloridum (donepeziliumchlorid) 10 mg,

čo zodpovedá 9,12 mg voľnej bázy donepezilu

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob),

cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), hyprolosum (hyprolóza),

magnesii stearas (magnéziumstearát)

 • filmotvorná vrstva obalu obsahuje: talcum (mastenec), macrogolum 400 (makrogol 400), hypromellosum (hypromelóza), titianii dioxidum (oxid titaničitý) E171;

10 mg tablety obsahujú okrem toho aj ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý) E172.


Ako vyzerá ARICEPTa obsah balenia?

Filmom obalené tablety ARICEPTsa dodávajú v dvoch silách:

ARICEPT 5 mg biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením “ARICEPT“ na jednej strane a “5“ na strane druhej.

ARICEPT 10 mgsú žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením “ARICEPT“ na jednej strane a “10“ na strane druhej.


Balenie obsahuje:

 • 28, 30 alebo 100 filmom obalených tabliet v HDPE fľaškách

 • 7, 28, 30, 56, 60, 98 alebo 120 filmom obalených tabliet v PVC/Al blistroch.


Nie všetky balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PFIZER Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

Fareva Amboise

Zone Industrielle

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava,

Slovenská republika

Tel: +421‑2‑3355 5500


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2014.


Ochranná známka Pfizer


4ARICEPT 10 mg

Súhrn údajov o lieku

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

ARICEPT 1. NÁZOV LIEKU


ARICEPT 5 mg

ARICEPT 10 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


ARICEPT 5 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg,čo zodpovedá 4,56 mg voľnej bázy donepezilu.

87,17 mg laktózy/filmom obalená tableta


ARICEPT 10 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, čo zodpovedá 9,12 mg voľnej bázy donepezilu.

174,33 mg laktózy/filmom obalená tableta


(Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.)


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Opis lieku:

ARICEPT 5 mg: Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením “ARICEPT“ na jednej strane a “5“ na strane druhej

ARICEPT 10 mg: Žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s označením “ARICEPT“ na jednej strane a “10“ na strane druhej


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Filmom obalené tablety ARICEPTsú indikované na symptomatickú liečbu mierneho až stredne ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí / Starší pacienti

Liečba sa začína dávkou 5 mg/deň podávanou 1‑krát denne. ARICEPTsa užíva perorálne večer, krátko pred spaním. Dávkovanie 5 mg/deň sa má ponechať najmenej jeden mesiac, aby sa mohla zhodnotiť klinická odpoveď na liečbu čo najskôr a aby sa dosiahli stabilné koncentrácie donepeziliumchloridu. Následne po jednomesačnom klinickom zhodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň možno dávku ARICEPTuzvýšiť na 10 mg/deň podaných 1‑krát denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň sa v klinických štúdiách neskúmali.


Liečbu má navrhnúť a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých odporúčaní (napr. DSM IV, MKCH‑10). Liečbu donepezilom možno začať len vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne dozerať, aby pacient užil liek. V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ liečba vedie k terapeutickému prínosu pre pacienta. Preto sa má klinický prínos donepezilu pravidelne vyhodnocovať. V prípade klinickej neúčinnosti, sa má zvážiť prerušenie liečby.

Individuálnu odpoveď na donepezil nie je možné predvídať.


Pri prerušení liečby dochádza postupne k oslabeniu pozitívnych účinkov ARICEPTu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene

U pacientov s poškodením obličiek možno použiť podobnú schému dávkovania, keďže tento stav nemá vplyv na klírens donepeziliumchloridu.


Vzhľadom na možnosť zhoršenia ochorenia pri miernom až stredne ťažkom stupni poškodenia pečene (pozri časť 5.2.), zvýšenie dávky sa má vykonať podľa individuálnej znášanlivosti. Nie sú údaje o pacientoch s vážnym poškodením pečene.


Deti

ARICEPTsa neodporúča na použitie u detí.


4.3 Kontraindikácie


ARICEPTje kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty alebo na niektorú z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie ARICEPTuu pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti (napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neštudovalo.


Anestéza:ARICEPTako inhibítor cholínesterázy pravdepodobne môže zhoršiť relaxáciu svalstva sukcinylcholínového typu počas anestézy.


Vplyv na kardiovaskulárny systém:Inhibítory cholínesterázy svojím farmakologickým účinkom môžu vagotonicky pôsobiť na frekvenciu srdca (napr. bradykardia). Možnosť takéhoto účinku môže byť zvlášť významná u pacientov so syndrómom chorého sínusu alebo pri iných poruchách supraventrikulárneho srdcového prevodu, ako je sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda.


Boli tiež hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov sa má myslieť aj na možnosť srdečnej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.


Vplyv na gastrointestinálny systém:U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku peptických vredov, napr. s vredovou chorobou v anamnéze alebo u tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidové antiflogistiká (NSAIDs), sa majú sledovať možné symptómy. Klinické štúdie s ARICEPTomvšak nedokázali častejší výskyt žalúdočných vredov alebo gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.


Vplyv na urogenitálny systém:Cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču, hoci sa tento jav v klinických štúdiách s ARICEPTomnepozoroval.


Vplyv na nervový systém:Epileptické záchvaty – cholinomimetikám sa pripisuje určitý potenciál vyvolávať generalizované konvulzie. Epileptické záchvaty však môžu byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.


Cholinomimetiká môžu potencionálne exacerbovať alebo indukovať extrapyramídové symptómy.


Vplyv na pľúcny systém:Inhibítory cholínesterázy pre svoj cholinomimetický účinok sa majú s opatrnosťou predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc.

ARICEPTsa nemá podávať súčasne s inými inhibítormi acetylcholínesterázy a agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.


Ťažká porucha funkcie pečene:Nie sú údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo glukózo‑galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou


Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS‑AIREN možnej alebo pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS‑AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia pacientov s Alzheimerovou chorobou.

V prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg, 5/206 (2,4 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v ramene s placebom. V druhej štúdiibola mortalita 4/208 (1,9 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg,3/215 (1,4 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v ramene s placebom. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mga 0/326 (0 %) v ramene s placebom. Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine s donepeziliumchloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepeziliumchlorid alebo placebo súvisí s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že v skupine s donepeziliumchloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu v porovnaní s placebom.


V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo n = 6 888), mortalita v skupinách s placebom numericky prevyšovala mortalitu v skupinách s donepeziliumchloridom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Donepeziliumchlorid, ani jeho metabolity neinhibujú metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepeziliumchloridu nie je ovplyvnený súčasným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. Štúdie in vitrodokázali, že izoenzýmy cytochrómu P450, 3A4 a v menšej miere 2D6, sa podieľajú na metabolizme donepezilu. Štúdie liekových interakcií in vitrodokázali, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP3A4 resp. 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto, ako aj iné inhibítory CYP3A4, ako sú itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín, by mohli inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezilu približne o 30 %. Enzýmové induktory, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladinu donepezilu. Keďže rozsah inhibičného ani indukčného pôsobenia nie je známy, tieto liekové kombinácie treba indikovať opatrne. Donepeziliumchlorid má potenciál interagovať s liekmi, ktoré majú anticholinergný účinok. Rovnako je známy potenciál pre synergický účinok pri súčasnej liečbe liekmi, ako sú sukcinylcholín, iné neuromuskulárne blokátory alebo cholinergní agonisti, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú srdcový prevod.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri‑ a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 predklinické údaje o bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

ARICEPTsa má používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia:

Donepezil sa vylučuje do mlieka potkaních matiek. Nie je známe, či sa donepeziliumchlorid vylučuje do materského mlieka, keďže nie sú k dispozícii štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy, ktoré užívajú donepezil, nesmú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Demencia môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Okrem toho donepezil môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, najmä v počiatočnej fáze liečby a pri zvýšení dávky. Ošetrujúci lekár musí u pacientov užívajúcich donepezil pravidelne posudzovať schopnosť naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje. .


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100, < 1/10), menej časté ( 1/1 000, < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných zdrojov).Trieda orgánových systémovVeľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé

Infekcie a nákazy


obyčajné nachladnutiePoruchy metabolizmu a výživy


anorexiaPsychiatrické poruchy a ochorenia


halucinácie**

agitovanosť**

agresívne správanie**Poruchy nervového systému


synkopa*

závrat

nespavosť

záchvat*

extrapyramídové symptómy


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnostibradykardia


sinoatriálna blokáda

atrioventrikulárna blokáda

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

hnačka

nauzea

vracanie

abdominálne ťažkosti

gastrointestinálne krvácanie

žalúdočné vredy

a vredy na dvanástniku


Ochorenia pečene a žlčových ciest
dysfunkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

pruritus
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕčePoruchy obličiek a močovej sústavy


močová inkontinenciaCelkové ochorenia a reakcie v mieste podania

bolesť hlavy

únava

bolesťAbnormálne laboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

nehoda* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom sa má zvážiť možnosť srdečnej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4.).

** Hlásenia o halucináciách, agitovanosti a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

*** V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene sa má zvážiť vysadenie ARICEPTu.


4.9 Predávkovanie


Predpokladaná priemerná letálna dávka donepeziliumchloridu po podaní jednorazovej perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a potkanom 32 mg/kg, teda približne 225‑krát a 160‑krát vyššia, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí 10 mg/deň. Príznaky cholinergnej stimulácie v závislosti od dávky sa pozorovali na zvieratách a prejavovali sa ako zníženie spontánnej pohyblivosti, ležanie na bruchu, tackavá chôdza, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, zúženie zreníc, fascikulácie (zášklby) a nižšia teplota povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže viesť ku cholinergnej kríze s typickými príznakmi, ako sú ťažká nauzea, vracanie, slinenie, potenie, bradykardia, hypotenzia, respiračný útlm, kolaps a kŕče. Je možné zvýšenie svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.

Pri každom predávkovaní je potrebné vykonať všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní ARICEPTomsa môžu použiť terciárne anticholinergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrovať intravenózne aplikovaný atropíniumsulfát až do nástupu účinku takto: počiatočná dávka 1,0 – 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. Zaznamenali sa prípady atypických odpovedí krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri podávaní iných cholinomimetík, ak sa súčasne podávali s kvartérnymi anticholinergikami, ako je glykopyrolát. Nie je známe, či donepeziliumchlorid, resp. jeho metabolity možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

psychostimulancium / liek na demenciu / anticholínesteráza / donepezil

ATC kód: N06DA02


Donepeziliumchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepeziliumchlorid je in vitroviac než 1000‑násobne účinnejší inhibítor tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý je prítomný najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.


Alzheimerova demencia


U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických štúdií, podanie dávky 5 mg alebo 10 mg ARICEPTu1‑krát denne spôsobilo stabilizovanú inhibíciu účinku acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov), a to 63,6 % resp. 77,3 % pri meraní po užití dávky. Inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepeziliumchloridom korelovala so zmenami v ADAS‑cog, v citlivej škále, ktorá hodnotí vybrané aspekty kognitívnych schopností. Potenciál donepeziliumchloridu zásadne ovplyvniť priebeh neuropatológie choroby sa neštudoval. Preto nemožno očakávať, že ARICEPTmá akýkoľvek vplyv na progresiu choroby.


Účinnosť liečby ARICEPTomsa skúmala v štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, a to v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 6 mesiacov a v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 1 rok.


V klinických štúdiách sa vykonala analýza na záver 6‑mesačnej liečby donepezilom, pričom sa použila kombinácia troch kritérií účinnosti: ADAS‑cog (meranie kognitívneho výkonu), CIBIC (“Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input“) – hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (hodnotenie globálnej funkcie) a ADL – CDRS (“Activities of Daily Living Subscale of the Clinician Dementia Rating Scale“) – hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (hodnotenie komunikačných schopností, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).


Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, sa považovali za pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.


Odpoveď = Zlepšenie ADAS‑cog najmenej o 4 body

Nezhoršenie CIBIC +

Nezhoršenie ADL – CDRS
Odpoveď v %


Celý počiatočný súbor pacientov

n = 365


Hodnotiteľný súbor pacientov

n = 352

Skupina s placebom

10 %

10 %

Skupina s 5 mg ARICEPTu

18 %*

18 %*

Skupina s 10 mg ARICEPTu

21 %*

22 %**

* p < 0,05 resp. ** p < 0,01

ARICEPT viedol v závislosti od dávky k štatisticky významnému percentuálnemu zvýšeniu počtu pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vstrebávanie:Maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu približne 3 – 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou sa zvyšujú proporcionálne s dávkou. Terminálny dispozičný polčas je približne 70 hodín, to znamená, že opakované podávanie dávok 1‑krát denne vedie k postupnému dosiahnutiu stabilizovaného stavu. Približne stabilizovaný stav sa dosiahne do 3 týždňov od začiatku terapie. Po dosiahnutí stabilizovaného stavu majú plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu a s tým súvisiaci farmakodynamický účinok iba malú variabilitu počas dňa.

Príjem potravy neovplyvňoval absorpciu donepeziliumchloridu.


Distribúcia:Približne 95 % donepeziliumchloridu sa viaže na plazmatické proteíny u ľudí. Väzba účinného metabolitu 6‑O‑desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do rozličných tkanív tela sa definitívne nestanovila. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy (“mass balance study“) so zdravými dobrovoľníkmi mužského pohlavia 240 hodín po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepeziliumchloridu sa nevylúčilo približne 28 % označeného donepezilu. To naznačuje, že donepeziliumchlorid, resp. jeho metabolity môžu ostávať v tele viac než 10 dní.


Metabolizmus/Vylučovanie:Donepeziliumchlorid sa vylučuje do moču jednak nezmenený a jednak metabolizovaný cytochrómovým systémom P‑450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky sa zatiaľ podarilo identifikovať. Po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepeziliumchloridu bola plazmatická rádioaktivita vyjadrená ako percento z podanej dávky prítomná predovšetkým ako nezmenený donepeziliumchlorid (30 %), 6‑O‑desmetyldonepezil (11 % ‑ jediný metabolit, ktorý má podobný účinok ako donepeziliumchlorid), donepezil‑cis‑N‑oxid (9 %), 5‑O‑desmetyldonepezil (7 %) a konjugát glukuronidu 5‑O‑desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej podanej rádioaktivity sa objavilo v moči (17 % ako nezmenený donepezil) a 14,5 % v stolici, z čoho sa dá usudzovať, že biotransformácia a vylučovanie do moču sú hlavné spôsoby eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dochádza k enterohepatálnej recirkulácii donepeziliumchloridu, resp. niektorého z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika donepezilu sa zatiaľ metodicky nesledovala u zdravých starších osôb alebo u pacientov s Alzheimerovou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia pečene mali zvýšené ustálené koncentrácie donepezilu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmaxo 39 % (pozri časť 4.2.).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách ukázalo, že táto látka spôsobuje málo odlišných účinkov ako predpokladané farmakologické účinky vyplývajúce z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky sa pozorovali in vitropri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri 3000‑násobne vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa klastogénne, ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši in vivo. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity či už na potkanoch alebo na myšiach sa nedokázal žiadny onkogénny potenciál.


Donepeziliumchlorid nemal žiadny vplyv na fertilitu potkanov a nemal teratogénny účinok na potkany a králiky, zistil sa však mierny účinok na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50‑krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Pomocné látky:

lactosum monohydricum, maydis amylum, cellulosum microcristallinum, hyprollosum, magnesii stearas


Filmotvorná vrstva obalu:

ARICEPT 5 mg:

album OpadryYS‑1R‑18134‑A:talcum, macrogolum 400, hypromellosum, titanii dioxidum (E171)

ARICEPT 10 mg:

flavum OpadryYS‑1R‑12700‑A:talcum, macrogolum 400, hypromellosum, titanii dioxidum (E171), ferii oxidum flavum (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


 1. biela, nepriesvitná fľaška z plastickej hmoty (HDPE) s bezpečnostným uzáverom

 2. blister (Al / PVC)


písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka


Veľkosť balenia pre obe sily: 28, 30 alebo 100 tbl flm vo fľaškách

7, 28, 30, 56, 60, 98 alebo 120 tbl flm v blistroch


Nie všetky balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


8. registračné číslo


06/0109/98 – S


 1. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


Dátum 1. registrácie: 05.03.1998

Predĺženie registrácie do: bez časového obmedzenia


 1. Dátum poslednej revízie textu


Október 2008


Ochranná známka Pfizer


9/9SPC68546.doc

ARICEPT 10 mg