+ ipil.sk

ARTHROTEC FORTEPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


ARTHROTEC FORTE

sodná soľ diklofenaku a mizoprostol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Arthrotec Forte a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete je Arthrotec Forte

3. Ako užívať Arthrotec Forte

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať je Arthrotec Forte

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Arthrotec Forte a na čo sa používa


Arthrotec Forte obsahuje diklofenak a mizoprostol.


Diklofenak pôsobí protizápalovo a protireumaticky a tlmí bolesť pri rôznych typoch reumatických ochorení kostí, kĺbov, šliach a svalov.

Mizoprostol obsiahnutý v lieku bráni poškodeniu žalúdka a dvanástnika, znižuje riziko vzniku žalúdočných a dvanástnikových vredov, ktoré môžu po diklofenaku vzniknúť.


Arthrotec Forte sa používa na liečbu reumatických ochorení s kĺbovými prejavmi (reumatoidná artritída, osteoartróza, ankylozujúca spondylitída) a na liečbu bolestivých stavov pohybovej sústavy.


Liek je určený pre dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Arthrotec Forte


Neužívajte Arthrotec Forte

- ak ste alergický (precitlivený) na liečivá, kyselinu acetylsalicylovú, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Arthrotecu Forte.

- ak krvácate do zažívacieho ústrojenstva.

- ak ste tehotná alebo môžete byť tehotná, pretože liek môže vyvolať potrat. Ženy, ktoré ešte nie sú v klimaktériu, majú používať spoľahlivú antikoncepciu pri užívaní Arthrotecu Forte.

- ak máte preukázané ochorenie srdca a/alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA), alebo upchatie krvných ciev srdca alebo mozgu, alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass

- ak máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (periférne arteriálne ochorenie)

- ak máte závažné zlyhávanie obličiek alebo pečene

- ak podstupujete alebo ste práve podstúpili chirurgický zákrok nazývaný koronárny bypass.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Arthrotec Forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte iné zdravotné problémy ako je ochorenie pečene alebo obličiek. Neužívajte Arthrotec Forte, ak máte závažné zlyhanie pečene alebo obličiek.

 • ak ste mali vred alebo krvácanie vo vašom žalúdku alebo črevách. Neužívajte Arthrotec Forte, ak máte vred alebo krvácanie vo vašom žalúdku alebo črevách.

 • ak často krvácate alebo máte podliatiny.

 • ak máte zápal čriev (ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba).

 • ak máte alebo ste mali astmu alebo alergické ochorenie.

 • ak máte infekcie, pretože Arthrotec Forte môže maskovať horúčku alebo iné prejavy infekcie.

 • ak ste dehydratovaný.

 • ak ste vo veku viac ako 65 rokov, pretože váš lekár vás možno bude chcieť pravidelne kontrolovať.


Protizápalové lieky ako je Arthrotec Forte môžu spôsobiť krvácanie alebo vredy. Ak k tomu dôjde, liečbu treba ukončiť.


Lieky, ako je Arthrotec Forte, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.


Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

 • fajčíte

 • máte cukrovku

 • máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy.


Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej doby.


Ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, váš lekár vás budechcieť pravidelne sledovať.


Iné lieky a Arthrotec Forte

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob účinku iných liekov. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • kyselina acetylsalicylová (používaná na liečbu zápalov a horúčky)

 • diuretiká (používané na liečbu nadmernej tekutiny v tele)

 • cyklosporín alebo takrolimus (používané na potlačenie imunitného systému, napr. po transplantácii)

 • lítium (používané na liečbu niektorých typov depresie)

 • digoxín (liek na nepravidelný srdcový rytmus a/alebo zlyhanie srdca)

 • warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (lieky na zriedenie krvi, ktoré znižujú zrážanie krvi)

 • lieky používané na kontrolu cukru v krvi (perorálne hypoglykemiká na cukrovku)

 • metotrexát (používaný na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy a leukémie)

 • steroidné lieky (napr. kortikosteroidy, ktoré sa často používajú ako protizápalové lieky)

 • lieky na vysoký krvný tlak (antihypertenzíva)

 • antacidá obsahujúce horčík (používané na liečbu pálenia záhy, poruchy trávenia)

 • vorikonazol (používaný na liečbu niektorých hubových infekcií)


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Arthrotec Forte, ak ste tehotná alebo snažíte sa otehotnieť. Ženy, ktoré ešte nie sú v prechode, majú používať spoľahlivú antikoncepciu počas užívania Arthrotecu Forte.


Neužívajte Arthrotec Forte počas dojčenia.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pociťujete závrat po užití Arthrotecu Forte, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ tieto príznaky neustúpia.


Arthrotec Forte obsahuje laktózu

Arthrotec Forte obsahuje laktózu(typ cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím Arthrotecu Forte sa poraďte so svojím lekárom.


3. Ako užívať Arthrotec Forte


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívajte jednu tabletu dvakrát denne.


Arthrotec Forte sa má prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody (nerozhrýzť) a to počas jedla alebo po jedle.


U starších osôb nie je potrebná žiadna úprava dávky.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, srdca alebo pečenesa odporúča opatrnosť, pretože môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek.


Deti a dospievajúci:Arthrotec Forte je určený len pre dospelých, nie je určený pre používanie u detí (vo veku do 18 rokov).


Ak užijete viac Arthrotecu Forte, ako máte

Neužívajte viac tabliet, ako vám povedal váš lekár. Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte čo najskôr svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu a liek si zoberte so sebou.


Ak zabudnete užiť Arthrotec Forte

Ak zabudnete užiť tabletu, užite ju hneď ako si na to spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Arthrotec Forte

Neprestaňte užívať Arthrotec Forte, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa obávate vedľajších účinkov, poraďte sa so svojím lekárom. Je dôležité vedieť, čo sa môže vyskytnúť, aby ste mohli prijať opatrenia, keď sa objaví vedľajší účinok Arthrotecu Forte. Arthrotec Forte niekedy spôsobuje vedľajšie účinky, tie však zvyčajne ustúpia počas liečby.


Ak sa u vás objaví niektorý z uvedených účinkov, prestaňte užívať Arthrotec Forte a ihneď to oznámte svojmu lekárovi:

Ak máte

 • závažnú bolesť v žalúdku alebo akýkoľvek príznak krvácania alebo prasknutia v žalúdku alebo črevách, ako je čierna alebo krvavá stolica alebo vracanie krvi – vyskytujú sa veľmi zriedkavo

 • závažnú kožnú reakciu ako je vyrážka, pľuzgiere alebo olupovanie kože (exfoliatívna dermatitída)

 • závažnú alergickú reakciu ako je kožná vyrážka, opuch tváre, sipot alebo ťažkosti s dýchaním (anafylaktický šok) – vyskytuje sa zriedkavo

 • žltačka (vaša koža alebo očné bielky sú žlté).


 • Veľmi časté vedľajšie účinky

(postihujú viac ako 1 z každých 10):

 • bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, porucha trávenia


Hnačka je najčastejším problémom a ojedinele je závažná. Ak užívate Arthrotec Forte s jedlom, znižujete tak pravdepodobnosť jej výskytu. Ak užívate antacidum (liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny v žalúdku), vyhýbajte sa antacidám obsahujúcim horčík, pretože môžu zhoršiť hnačku. Váš lekárnik vám môže pomôcť s výberom vhodného antacida. Ak hnačka pretrváva a je závažná, oznámte to svojmu lekárovi.


 • Časté vedľajšie účinky

(postihujú menej ako 1 osobu z každých 10, ale viac ako 1 z každých 100):

 • vyrážka, svrbenie

 • vracanie, plynatosť, zápcha, grganie, gastritída (porucha trávenia, bolesť žalúdka, vracanie)

 • duodenitída (zápal dvanástnika), ezofagitída (zápal pažeráka)

 • bolesť hlavy, závrat

 • ťažkosti so spánkom

 • zmeny krvných testov týkajúce sa pečene

 • zníženie hematokritu


 • Menej časté vedľajšie účinky

(postihujú menej ako 1 osobu z každých 100, ale viac ako 1 z každých 1 000):

 • zápal pošvy

 • rozmazané videnie

 • zníženie počtu krvných doštičiek (zvýšená náchylnosť ku krvácaniu a tvorbe podliatin)

 • dýchavičnosť

 • stomatitída (zápal sliznice úst)

 • nezvyčajné alebo neočakávané krvácanie z pošvy, menštruačné poruchy, bolesť prsníkov

 • vrodené defekty

 • zimnica, horúčka

 • purpura (fialové bodky na koži)

 • žihľavka (svrbivá vyrážka)

 • zvýšenie pečeňových enzýmov (AST)


 • Zriedkavé vedľajšie účinky

(postihujú menej ako 1 osobu z každých 1 000, ale viac ako 1 z každých 10 000):

 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)

 • zápal pečene (možné zožltnutie kože, bolesť hlavy, horúčka, zimnica, celková slabosť)

 • kožné reakcie

 • nočné mory

 • alergické reakcie (vrátane astmy, anafylaxie, problémov s dýchaním, svrbenia, vypadávania vlasov, zapálených krvných ciev (čo môže spôsobiť horúčku, bolesti, fialové škvrny)


 • Ďalšie vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

 • zmeny nálady

 • príznaky meningitídy (stuhnutosť šije, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo strata vedomia)

 • závažné kožné reakcie (exfoliatívna dermatitída, multiformný erytém)

 • problémy s obličkami alebo pečeňou (zlyhanie pečene, žltačka), glomerulonefritída (zápal obličiek)

 • nezvyčajné kontrakcie maternice, ruptúra (pretrhnutie) maternice, zadržanie placenty po pôrode, zrážanie plodovej vody (tekutina okolo plodu), krvácanie do maternice, potrat, úmrtie nenarodeného dieťaťa, vrodené defekty, predčasný pôrod


Lieky, ako je Arthrotec Forte, môžu súvisieť s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej príhody.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Arthrotec Forte


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte Arthrotec Fortepo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Arthrotec Forteobsahuje

Liečivá sú sodná soľ diklofenaku a mizoprostol.

Jedna tableta obsahuje 75 mg sodnej soli diklofenaku a 0,2 mg mizoprostolu.


Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, povidón 40, magnéziumstearát, metakrylátový kopolymér typu C, hydroxid sodný, mastenec, trietylcitrát, hypromelóza, krospovidón, koloidný oxid kremičitý a hydrogenovaný ricínový olej.


Ako vyzerá Arthrotec Fortea obsah balenia

Arthrotec Fortesú biele okrúhle obojstranne vypuklé tablety s vyrytým označením “SEARLE 1421“ na jednej strane a “AA75AA“na druhej strane.


Tablety sú balené v blistrových pásoch a dodávané v škatuliach po 10, 30, 60, 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia


Výrobca:

Piramal Healthcare UK Limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE61 3YA, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.


6ARTHROTEC FORTE

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


ARTHROTEC FORTE

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje gastrorezistentné jadro, ktoré obsahuje 75 mg sodnej soli diklofenaku a je obklopené vonkajším obalom, ktorý obsahuje 200 mikrogramov mizoprostolu.


Pomocné látky: každá tableta obsahuje 19,5 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Biele okrúhle bikonvexné tablety s vyrytým označením “SEARLE 1421“ na jednej strane a “AA75AA“na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Arthrotec Forte je indikovaný na akútnu i dlhodobú liečbu prejavov a príznakov reumatoidnej artritídy, osteoartrózy, ankylozujúcej spondylitídy a akútnych muskuloskeletálnych porúch.

Diklofenaková zložka je účinná v liečbe prejavov a príznakov artritíd.

Mizoprostolová zložka je indikovaná na profylaxiu žalúdočných a duodenálnych vredov indukovaných nesteroidovými antiflogistikami.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)


Dospelí

Pri reumatoidnej artritíde, osteoartróze, pri ankylozujúcej spondylitíde a pri akútnych muskuloskeletálnych poruchách sa užíva 1 tableta dvakrát denne.

Arthrotec Forte sa má užívať spolu s jedlom, tablety sa užívajú celé, nerozhryzené, nerozdrvené alebo nerozpustené.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania.


Poškodenie funkcie obličiek, srdca a pečene

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, srdca alebo pečene sa odporúča opatrnosť, pretože používanie nesteroidných antiflogistík, vrátane Arthrotecu Forte, môže mať za následok zhoršenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Arthrotecu Forte u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


 1. Kontraindikácie


Arthrotec Forte je kontraindikovaný:

 • u pacientov s aktívnym gastrointestinálnym krvácaním

 • u gravidných žien a žien, u ktorých nemožno vylúčiť graviditu (pozri časti 4.6 a 4.8)

 • u pacientov so známou precitlivenosťou na diklofenak, mizoprostol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Existuje možnosť skríženej citlivosti na kyselinu acetylsalicylovú a iné NSA. Arthrotec Forte sa nemá podávať pacientom, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné NSA vyvolávajú príznaky astmy, nosové polypy, angioedém alebo urtikáriu.

 • v liečbe perioperačnej bolesti u pacientov po chirurgickom zákroku ‑ koronárny bypass (CABG)

 • u pacientov so závažným renálnym a hepatálnym zlyhávaním

 • Preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Treba sa vyhnúť súbežnému podávaniu diklofenaku/mizoprostolu s inými NSA vrátane COX-2 inhibítorov.


Kardiovaskulárne účinky

NSA môžu spôsobiť zvýšené riziko závažných kardiovaskulárnych trombotických príhod, infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice, ktoré môžu byť fatálne. Toto riziko sa môže zvyšovať s dĺžkou užívania. Pacienti so známym kardiovaskulárnym ochorením môžu byť vystavení väčšiemu riziku. Na minimalizáciu rizika nežiaducich kardiovaskulárnych príhod u pacientov liečených diklofenakom/ mizoprostolom sa má používať najnižšia účinná dávka čo najkratší čas. Lekári a pacienti majú pozorne sledovať rozvoj týchto udalostí, a to aj v prípade neprítomnosti predchádzajúcich kardiovaskulárnych príznakov. Pacienti majú byť informovaní o prejavoch a/alebo príznakoch závažnej kardiovaskulárnej toxicity a o postupe, ktorý treba dodržať v prípade ich výskytu (pozri časť 4.3).


Hypertenzia

Rovnako ako všetky NSA, diklofenak/mizoprostol môže viesť k vzniku novej hypertenzie alebo k zhoršeniu existujúcej hypertenzie, pričom každý z nich môže prispieť k zvýšenému výskytu kardiovaskulárnych príhod. NSA, vrátane diklofenaku/misprostolu, sa má používať opatrne u pacientov s hypertenziou. Krvný tlak sa má starostlivo sledovať na začiatku liečby diklofenakom/ misprostolom a v priebehu liečby.


Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.

Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.


Retencia tekutín a edém

Rovnako ako u iných liekov, o ktorých je známe, že inhibujú syntézu prostaglandínov, retencia tekutín a edém boli pozorované u niektorých pacientov užívajúcich NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu. Preto sa má diklofenak/mizoprostol používať s opatrnosťou u pacientov so zníženou funkciou srdca a inými ochoreniami s predispozíciou k zhoršeniu retencie tekutín alebo ktoré môže zhoršiť retencia tekutín. Pacienti s už existujúcim kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo hypertenziou sa majú starostlivo monitorovať.


Účinky na gastrointestinálny trakt

NSA vrátane diklofenaku/mizoprostolu môžu vyvolávať závažné gastrointestinálne nežiaduce udalosti vrátane zápalu, krvácania, ulcerácie a perforácie žalúdka, tenkého čreva alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť smrteľné. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia u pacientov užívajúcich diklofenak/mizoprostol, liečba sa má vysadiť. Najväčšie riziko rozvoja týchto typov gastrointestinálnych komplikácií pri užívaní NSA majú starší pacienti, pacienti s kardiovaskulárnym ochorením, pacienti užívajúci súbežne kyselinu acetylsalicylovú alebo pacienti s aktívnym ochorením alebo predchádzajúcou anamnézou gastrointestinálnej choroby ako ulcerácia, gastrointestinálne krvácanie alebo zápalové stavy. Diklofenak/mizoprostol sa preto má používať s opatrnosťou u týchto pacientov (pozri časť 4.3).


Renálne účinky

V zriedkavých prípadoch môžu NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu, spôsobiť intersticiálnu nefritídu, glomerulitídu, papilárnu nekrózu a nefrotický syndróm. NSA inhibujú syntézu renálnych prostaglandínov, ktoré zohrávajú podpornú úlohu v udržiavaní perfúzie obličiek u pacientov, ktorých renálny prietok krvi a krvný objem sú znížené. U týchto pacientov môže podávanie NSA vyvolať zreteľnú renálnu dekompenzáciu, po ktorej zvyčajne nasleduje zotavenie na stav pred liečbou po prerušení liečby NSA. Pacienti s najväčším rizikom takýchto reakcií sú pacienti s kongestívnym srdcovým zlyhaním, cirhózou pečene, nefrotickým syndrómom a zreteľným ochorením obličiek. Títo pacienti sa majú starostlivo sledovať počas liečby NSA.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek, srdca alebo pečene je potrebná opatrnosť, pretože použitie NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. Opatrnosť je potrebná na začiatku liečby diklofenakom/mizoprostolom u pacientov s ťažkou dehydratáciou. Opatrnosť sa odporúča aj u pacientov s ochorením obličiek (pozri časť 4.3). Musí sa udržovať čo najnižšia dávka a sledovať funkcia obličiek


Metabolity diklofenaku sa primárne vylučujú obličkami (pozri časť 5.2). Neskúmalo sa do akej miery sa metabolity môžu kumulovať u pacientov so zlyhaním obličiek. Rovnako ako u iných NSA, ktorých metabolity sa vylučujú obličkami, pacienti s výrazne zhoršenou funkciou obličiek sa majú starostlivo sledovať.


Kožné reakcie

Pri používaní NSA vrátane diklofenaku/mizoprostolu boli pozorované veľmi zriedkavo závažné kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu. Zdá sa, že najväčšie riziko týchto udalostí pre pacientov je na začiatku liečby, nástup udalosti je vo väčšine prípadov v prvom mesiaci liečby. Liečba diklofenakom/mizoprostolom má byť prerušená pri prvom prejave kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo akéhokoľvek iného prejavu hypersenzitivity.


Alergické reakcie, vrátane anafylaxie, boli hlásené u NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu a vyskytovali sa bez predchádzajúceho vystavenia NSA.


Účinky na pečeň

V klinických štúdiách s trvaním 4-12 týždňov sa pozorovali klinicky významné (>3-násobok hornej hranice normálu) zvýšenia hladiny SGPT (ALT) a/alebo SGOT (AST) u 1,6 % alebo menej pacientov, ktorí dostávali diklofenak/mizoprostol alebo diklofenak/placebo. Vo veľkej štúdii, v ktorej pacienti dostávali diklofenak v priemere počas 18 mesiacov sa zvýšenie ALT/AST pozorovalo u 3,1 % pacientov. Zvýšenie ALT/AST sa zvyčajne vyskytuje počas 1-6 mesiacov. V klinických štúdiách sa hepatitída pozorovala u pacientov, ktorí dostávali diklofenak, a po uvedení lieku na trh sa zaznamenali ďalšie hepatálne reakcie, vrátane žltačky a zlyhania pečene. Počas liečby diklofenakom/mizoprostolom sa má pravidelne sledovať funkcia pečene. Ak sa diklofenak/mizoprostol používa za prítomnosti poškodenia funkcie pečene, je nevyhnutné starostlivé sledovanie. Ak abnormálne pečeňové testy pretrvávajú alebo sa zhoršujú, ak sa vyvíjajú klinické prejavy a symptómy zhodné s ochorením pečene alebo ak sa vyskytnú systémové prejavy, liečba diklofenakom sa má prerušiť (pozri časť 4.3).


Hematologické účinky

NSA, vrátane diklofenaku, zvyšujú čas agregácie trombocytov. Mizoprostol nezhoršuje účinky diklofenaku na aktivitu trombocytov.


Celkové

Zmiernením zápalu môže diklofenak zhoršiť využitie diagnostických prejavov, ako je horúčka, na diagnostiku infekcií.


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Cyklosporín: Inhibítory cyklooxygenázy ako diklofenak, môžu zvyšovať riziko nefrotoxicity cyklosporínu kvôli svojmu účinku na renálne prostaglandíny.


Takrolimus:Existuje možné zvýšené riziko nefrotoxicity pri podávaní NSA s takrolimom.


Antidiabetiká: Diklofenak neovplyvňuje metabolizmus glukózy u zdravých jedincov ani súbežné podávanie diklofenaku neovplyvnilo účinky perorálnych antidiabetík. Boli však hlásené zmeny účinkov perorálnych antidiabetík za prítomnosti NSA. Preto sa má diklofenak/mizoprostol podávať opatrne u pacientov liečených inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami.


Metotrexát:Opatrnosť sa odporúča pri podávaní metotrexátu súčasne s NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu, kvôli možnému zvýšeniu plazmatických hladín metotrexátu pôsobením NSA.


Kortikosteroidy: Súbežné podávanie s kortikosteroidmi môže zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania.


Antihypertenzíva zahŕňajúce diuretiká, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) a antagonisty angiotenzínu II (AIIA): NSA môžu znižovať účinnosť diuretík a iných antihypertenzív.


U pacientov s porušenou funkciou obličiek (t.j. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti s oslabenou funkciou obličiek) môže súbežné podávanie ACE inhibítora alebo AIIA s inhibítorom cyklooxygenázy spôsobiť ďalšie zhoršenie renálnej funkcie vrátane možnosti akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. U pacientov užívajúcich diklofenak/mizoprostol s ACE inhibítorom alebo AIIA treba vziať do úvahy výskyt týchto interakcií.


Preto pri súbežnom podávaní týchto liekov je potrebná opatrnosť, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť adekvátne hydratovaní a je potrebné zvážiť sledovanie funkcie obličiek a to na začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas liečby.


Antacidá:Antacidá môžu spomaliť absorpciu diklofenaku. Preukázalo sa, že antacidá obsahujúce horčík zhoršujú hnačku súvisiacu s mizoprostolom.


Kyselina acetylsalicylová:Kyselina acetylsalicylová vytesňuje diklofenak z jeho väzbových miest, čo vedie k zníženiu plazmatických koncentrácií, maximálnych plazmatických hladín a hodnót AUC. Preto sa súbežné podávanie diklofenaku/mizoprostolu a kyseliny acetylsalicylovej neodporúča.


Antikoagulanciá: Ukázalo sa, že niektoré NSA interagujú s perorálnymi antikoagulanciami, aj keď sa nepreukázalo, že diklofenak interaguje s antikoagulanciami warfarínového typu. Preto sa majú pacienti užívajúci súbežnú liečbu diklofenakom/mizoprostolom sledovať, aby sa zabezpečilo, že nie je nutná žiadna zmena dávkovania antikoagulancií.


Digoxín: U pacientov užívajúcich digoxín a diklofenak sa zaznamenali zvýšené hladiny digoxínu. Pacienti užívajúci digoxín a diklofenak/mizoprostol sa majú sledovať kvôli možnej toxicite digoxínu.


Lítium: Diklofenak znižuje renálny klírens lítia a zvyšuje plazmatické hladiny lítia. Preto sa má diklofenak/mizoprostol podávať opatrne u pacientov užívajúcich lítium.


Silné inhibítory CYP2C9: Opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní diklofenaku súbežne so silnými inhibítormi CYP2C9 (ako je sulfinpyrazón a vorikonazol), čo môže mať za následok významné zvýšenie maximálnych plazmatických koncentrácií a expozície diklofenaku z dôvodu inhibície metabolizmu diklofenaku.


Vorikonazol:Vorikonazol zvyšuje Cmaxdiklofenaku o 114 % a AUC o 78 % (pri jednorazovej dávke 50 mg).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Na základe mechanizmu účinku môže používanie NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu, oddialiť alebo zabrániť ruptúre ovariálnych folikulov, čo sa spájalo s reverzibilnou neplodnosťou u niektorých žien. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, sa má zvážiť vysadenie NSA, vrátane diklofenaku/mizoprostolu.


Gravidita

Arthrotec Forte je kontraindikovaný u gravidných žien, pretože mizoprostol vyvoláva sťahy maternice a býva spojený s potratom, predčasným pôrodom alebo smrťou plodu. Užívanie mizoprostolu sa spája s vrodenými vývojovými chybami (pozri časti 4.3 a 4.8). Diklofenak môže spôsobiť predčasné uzatvorenie ductus arteriosus.


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko spontánneho potratu po použití inhibítorov syntézy prostaglandínov vo včasných štádiách gravidity. Preukázalo sa, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov u zvierat má za následok zvýšené pre- a post-implantačné straty.


Ženy vo fertilnom veku nemajú začať užívať diklofenak/mizoprostol, pokiaľ sa nevylúči gravidita a musia byť plne poučené o dôležitosti primeranej antikoncepcie počas liečby. Ak existuje podozrenie na graviditu, užívanie lieku sa má prerušiť.


Laktácia

Mizoprostol sa rýchlo metabolizuje u matky na kyselinu mizoprostolu, ktorá je biologicky aktívna a vylučuje sa do materského mlieka. Arthrotec Forte sa nemá preto podávať dojčiacim matkám, pretože vylučovanie kyseliny mizoprostolu môže vyvolať u dojčených detí nežiaduce účinky ako je hnačka.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv diklofenaku/mizoprostolu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa systematicky nehodnotil.


 1. Nežiaduce účinky


Klinické štúdie

Nežiaduce reakcie hlásené z kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich až 24 mesiacov postihovali predovšetkým gastrointestinálny systém. Nežiaduce reakcie s incidenciou 1% všetkých pacientov a jedincov boli: bolesť brucha, zápcha, hnačka, závrat, duodenitída, dyspepsia, grganie, ezofagitída, plynatosť, gastritída, bolesti hlavy, nevoľnosť a vracanie.


Bolesť brucha a hnačka boli zvyčajne prechodné a mierne až stredne závažné a vyskytovali sa na začiatku liečby a pretrvávali niekoľko dní. Bolesti brucha a hnačka zvyčajne spontánne ustúpili počas pokračujúcej liečby diklofenakom/mizoprostolom.


Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.3 a 4.4 Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Ďalšie nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách boli:


Psychické poruchy:insomnia


Poruchy pečene a žlčových ciest:hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:pruritus, purpura


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zníženie hematrokritu


Celkovo bol profil nežiaducich účinkov diklofenaku/mizoprostolu u pacientov vo veku 65 rokov a starších podobný ako u mladších pacientov. Jediný klinicky významný rozdiel bol, že pacienti vo veku 65 rokov a starší horšie znášali gastrointestinálne účinky diklofenaku/mizoprostol podávaného trikrát denne.


Ženy, ktoré dostávali diklofenak/mizoprostol v klinických štúdiách, hlásili nasledujúce ďalšie gynekologické poruchy:


Infekcie a nákazy: vaginitída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: bolesť prsníkov, dysmenorea, intermenštruačné krvácanie, vaginálne krvácanie, menorágia, menštruačné poruchy, spazmy maternice, krvácanie z maternice (vrátane postmenopauzálneho krvácania)


Sledovanie po uvedení lieku na trh:


Poruchy krvi a lymfatického systému: trombocytopénia, inhibícia agregácie trombocytov


Poruchy imunitného systému: alergické reakcie (vrátane anafylaxie a angioedému)


Poruchy metabolizmu a výživy: retencia tekutín


Psychické poruchy:zmeny nálady, nočné mory


Poruchy nervového systému: aseptická meningitída, mozgová príhoda


Poruchy oka:rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:infarkt myokardu


Poruchy ciev:vaskulitída, hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu: pankreatitída, stomatitída, gastrointestinálny zápal, gastrointestinálne krvácanie, gastrointestinálna ulcerácia, gastrointestinálna perforácia


Poruchy pečene a žlčových ciest: zlyhanie pečene, hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožné reakcie (vrátane vyrážky a bulóznej erupcie), exfoliatívna dermatitída, multiformný erytém, urtikária, mukokutánne reakcie, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza


Poruchy obličiek a močových ciest: renálne zlyhanie, intersticiálna nefritída, glomerulonefritída, renálna papilárna nekróza, nefrotický syndróm, poškodenie funkcie obličiek, membranózna glomerulonefritída, minimálna lézia glomerulonefritídy


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období: abnormálne kontrakcie maternice, ruptúra/perforácia maternice, zadržanie placenty, embólia plodovej vody, nekompletný potrat, predčasný pôrod, fetálne úmrtie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: krvácanie z maternice, znížená plodnosť žien


Vrodené, familiárne a genetické poruchy: vrodené defekty


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: zimnica, horúčka, edém


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Toxická dávka Arthrotecu Forte nebola stanovená. Avšak, prejavy predávkovania zložkami lieku boli popísané. Klinické príznaky, ktoré môžu naznačovať predávkovanie diklofenakom zahŕňajú gastrointestinálne ťažkosti, zmätenosť, ospalosť alebo celkovú hypotóniu. Klinické prejavy, ktoré môžu naznačovať predávkovanie mizoprostolom sú sedácia, triaška, kŕče, dýchavičnosť, bolesť brucha, hnačka, horúčka, búšenie srdca, hypotenzia alebo bradykardia.


V prípade akútneho predávkovania sa odporúča výplach žalúdka. Indukovaná diuréza môže byť prospešná, pretože metabolity diklofenaku a mizoprostolu sú vylučované močom. Vplyv dialýzy na elimináciu diklofenaku (99% sa viaže na bielkoviny) a kyseliny mizoprostolu (menej než 90% sa viaže na bielkoviny) sa dosiaľ nezistil. Použitie perorálneho aktívneho uhlia môže prispieť k zníženiu absorpcie diklofenaku/mizoprostolu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:nesteroidové antiflogistikum/antireumatikum/kombinácia

diklofenaku

ATC skupina: M01AB55


Arthrotec Forte je je fixná kombinácia nesteroidného protizápalového liečiva s analgetickými vlastnosťami a analógu prostaglandínu E1, ktorý chráni gastroduodenálnu sliznicu.

Preukázalo sa, že diklofenak má protizápalové a analgetické vlastnosti. Predpokladá sa, že mechanizmus účinku súvisí s inhibíciou syntetázy prostaglandínov.


Mizoprostol je syntetický analóg prostaglandínu E1, ktorý podporuje rad faktorov udržiavajúcich celistvosť gastroduodenálnej sliznice. Inhibuje stimulovanú aj nestimulovanú sekréciu žalúdočnej kyseliny. Mizoprostol tiež udržuje prietok krvi v žalúdočnej sliznice a zvyšuje sekréciu bikarbonátu v duodéne a sekréciu žalúdočného hlienu.


Mizoprostol znižuje výdaj pepsínu, výdaj žalúdočnej kyseliny a objem žalúdočnej šťavy za normálnych podmienok a pri stimulácii.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Arthrotec Forte

Farmakokinetické profily diklofenaku a mizoprostolu podaných v kombinácii ako Arthrotec Fortesú rovnaké ako profily pri podaní oboch látok v samostatných tabletách. Medzi týmito dvoma látkami sa nepozorovala žiadna farmakokinetická interakcia po podaní viacnásobných dávok. Po opakovaných dávkach diklofenaku/mizoprostolu sa nepozorovala žiadna kumulácia diklofenaku ani kyseliny mizoprostolu v plazme.


Diklofenak

U človeka sa perorálne podaný diklofenak rýchlo a takmer úplne absorbuje a distribuuje do krvi, pečene a obličiek a vo veľkej miere sa viaže na bielkoviny v plazme. Plazmatické koncentrácie vykazujú lineárny vzťah k množstvu podaného liečiva a nedochádza ku kumulácii za predpokladu používania odporúčaných dávkovacích intervalov. Eliminačný polčas (t½) je 1 až 2 hodiny. Metabolizmus diklofenaku je sprostredkovaný predovšetkým prostredníctvom cytochrómu P450 CYP 2C9 v pečeni. Pacienti, o ktorých je známe alebo u ktorých existuje podozrenie, že sú slabými metabolizérmi CYP2C9 na základe predchádzajúcej anamnézy/skúsenosti s inými substrátmi CYP2C9, majú dostávať diklofenak s opatrnosťou, pretože môžu mať abnormálne vysoké plazmatické hladiny v dôsledku zníženého metabolického klírensu. Štyridsať percent (40 %) až 60 % liečiva a jeho metabolitov (konjugáty 3N-, 4N a 5N-hydroxyderiváty diklofenaku) sa vylučuje močom a zvyšok do žlče.


Mizoprostol

Perorálne podaný mizoprostol sa rýchle a extenzívne metabolizuje na voľnú kyselinu, ktorá je hlavným farmakologicky aktívnym metabolitom v krvi. Polčas eliminácie t1/2je približne 20-30 minút. Jednotlivé dávky vykazujú lineárny vzťah s dávkou v rozsahu 200 až 400 mikrogramov. Plazmatický rovnovážny stav sa dosiahol v priebehu dvoch dní. Približne 73 % podanej dávky sa vylučuje močom, hlavne ako biologicky neaktívne metabolity. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek boli t1/2, Cmax a AUC zvýšené v porovnaní s kontrolami, ale nebol zistený žiadny jednoznačný vzťah medzi stupňom poškodenia obličiek a AUC. U pacientov s úplným zlyhaním obličiek bola AUC približne dvojnásobná u štyroch zo šiestich pacientov, čo naznačuje, že u týchto pacientov sa má liečba diklofenakom/mizoprostolom začať na dolnej hranici rozsahu dávkovania (pozri časť 4.2).


Väzba kyseliny mizoprostolu na sérové bielkoviny je menej ako 90 % a nezávisí od koncentrácie v terapeutickom rozsahu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Diklofenak nijako významne nezvyšuje výskyt nádorov u potkanov a bol negatívny v in vivo a in vitro testoch na mutagénny potenciál. Diklofenak neovplyvňoval ani fertilitu u potkanov, hoci toxicita u matky bola zistená pri 4 mg/kg. V teratologických štúdiách sa nezistili žiadne teratogénne účinky u myší, potkanov ani králikov, avšak v niektorých štúdiách sa zistila toxicita u matky a embryotoxicita. Preukázalo sa, že diklofenak prechádza placentárnou bariéru u myší a potkanov.


Mizoprostol neovplyvnil výskyt tumorov ani výskyt u myší alebo potkanov a nepreukázal mutagénny potenciál v in vitro a in vivo testoch. Nezistil sa žiadny dôkaz teratogenity u králikov pri dávkach mizoprostolu až 1 000 mikrogramov/kg ani u potkanov pri dávkach až 10 000 mikrogramov/kg, čo bolo najvyššie možné dávkovanie na testovanie kvôli materskej toxicite. U králikov, ktoré dostávali 1 000 mikrogramov/kg, bol zvýšený výskyt embryonálnych úmrtí. U králikov, ktoré dostávali 1 600 mikrogramov/kg, bola znížená implantácia v porovnaní s kontrolnou skupinou, ale hodnoty zostali v kontrolnom rozsahu pre druh. U potkanov, ktoré dostávali 1 000 mikrogramov/kg sa pozorovala postimplantačná strata.


Perorálna teratologická štúdia sa uskutočnila s králikmi, ktoré dostávali diklofenak a mizoprostol v pomere 250:1. Dávky sa pohybovali až do 10 mg/kg diklofenaku a 40 mikrogramov/kg mizoprostolu. Embryotoxicita sa pozorovala len pri podávaní vysokej dávky; avšak, nezistil sa žiadny dôkaz o fetotoxicite alebo teratogenite pri akejkoľvek dávke.


Žiadne štúdie karcinogenity diklofenaku/mizoprostolu sa neuskutočnili.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

kukuričný škrob

povidón 40

hypromelóza

krospovidón

magnéziumstearát

hydrogenovaný ricínový olej

koloidný oxid kremičitý

mastenec

metakrylátový kopolymér typu C

hydroxid sodný

trietylcitrát


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Chladom tvarovaný hliníkový blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:10, 30, 60, 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0199/95-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.4.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.10.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

10/9


ARTHROTEC FORTE