+ ipil.sk

ARTRODARPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/05907-Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


ARTRODAR

50 mg tvrdé kapsuly

diacereín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Artrodar a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Artrodar

3. Ako užívať Artrodar

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Artrodar

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Artrodar a na čo sa používa


Artrodar obsahuje diacereín a používa sa na zmiernenie príznakov osteoartrózy bedrového alebo kolenného kĺbuu dospelých pacientov.

Na dosiahnutie účinku prípravku Artrodar je potrebný určitý čas. Liečba Artrodarom sa preto neodporúča pri špecifickej forme bedrovej osteoartrózy nazývanej rýchlo progredujúca (zhoršujúca sa) osteoartróza bedrového kĺbu. Pacienti s takouto formou ochorenia môžu mať menší prínos z liečby.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Artrodar


Neužívajte Artrodar

 • keď ste precitlivený na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v lieku alebo na antrachinónové deriváty

 • keď máte zápalové ochorenie čriev (zápal hrubého čreva sprevádzaný tvorbou vredov, Crohnova choroba)

 • keď máte črevnú obštrukciu alebo pseudoobštrukciu

 • keď máte bolesti brucha neznámeho pôvodu

 • ked´máte alebo ste v minulosti mali problémy s peèeòou

 • keď ste tehotná alebo dojčíte

 • liek nie je určený deťom


Upozornenia a opatrenia

Ak ste niekedy trpeli ochorením pečene, pred užívaním Artrodaru to povedzte svojmu lekárovi.

U niektorých pacientov sa môže po požití Artrodaru vyskytnúť riedka stolica alebo hnačka. Ak máte pri užívaní toho lieku hnačku, prestaňte Artrodar užívať a obráťte sa na svojho lekára, aby ste prediskutovali iné možnosti liečby, ktoré môžete užívať.

U niektorých pacientov užívajúcich diacereín boli hlásené problémy s pečeňou vrátane zvýšených hladín pečeňových enzýmov v krvi a hepatitída (zápal pečene). Váš lekár vás môže požiadať, aby ste podstúpili krvné testy na kontrolu funkcie pečene.

Počasliečby Artrodaromsa nemajú užívaťpreháňadlá.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Artrodaru

 • ak užívate antibiotiká, ktoré môžu narušiť črevnú mikroflóru a pohyb čriev. Váš lekár určí, či máte počas užívania antibiotík liečbu Artrodarom prerušiť.

 • oznámte svojmu lekárovi, ak ste niekedy v minulosti prekonal/a ochorenie hrubého čreva (dráždivý tračník)

 • oznámte ihneď svojmu lekárovi, ak sa u vás prejaví nechutenstvo, zvýšená únava, svetlá stolica a tmavý moč: lekár Vám vykoná nevyhnutné vyšetrenia

 • ak prijímate znížené množstvo potravy – pri užívaní Artrodaru nalačno alebo len s malým množstvom potravy dochádza k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov, ako je zrýchlená črevná pasáž


Deti a dospievajúci

 • liek nie je určený deťom


Iné lieky a Artrodar

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Artrodar nesmie byť užívaný súčasne s liekmi, ktoré ovplyvňujú rýchlosť črevnej pasáže, ani s liekmi ovplyvňujúcimi kvalitu črevného obsahu (napr. väčšie množstvo vláknin). Ak užívate lieky potlačujúce zvýšenú kyslosť žalúdka (antacidá), ktoré obsahujú hliník, horčík a vápník, odporúča sa dodržať medzi užitím diacereínu a týmito antacidami minimálne dvojhodinový interval.

U pacientov liečených antibiotikami alebo chemoterapeutikami, ktoré môžu ovplyvniť črevnú mikroflóru, môže súčasná liečba diacereínom viesť k častejším črevným ťažkostiam.


Artrodar a jedlo, nápoje a alkohol

Užívajte Artrodar s jedlom a zapite pohárom vody. Pitie alkoholu počas užívania Artrodaru môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Počas liečby Artrodarom obmedzte konzumáciu alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte Artrodar, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii dostatok údajov o užívaní Artrodaru u žien ktoré sú tehotné a dojčia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Artrodar neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Artrodar obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať ArtrodarOdporúča sa, aby ste liečbu začali jednou kapsulou večer počas prvých 2 – 4 týždňov, po ktorých sa dávka môže zvýšiť na dve kapsuly za deň.

Artrodar sa má užívať s jedlom, jedna kapsula s raňajkami a druhá s večerným jedlom. Kapsuly sa musia prehĺtať neporušené, neotvorené a musia sa zapiť pohárom vody.

Diacereín sa neodporúča u pacientov starších ako 65 rokov.


Vždy užívajte Artrodar presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pacientom s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek je počiatočnáa udržiavaciadávka1kapsula(50 mgdiacereínu) denne. Tátodávkasamusídodržaťpo celúdobuliečby.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Použitie u detí a dospievajúcich

Liek nebol skúmaný u detí. Použitie u detí sa neodporúča.


Ak užijete viac Artrodaru ako máte

Náhodné alebo úmyselné užitie vysokých dávok Artrodaru môže spôsobiť hnačku. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie.


Ak zabudnete užiť Artrodar

Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Artrodar

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Artrodar.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Artrodar môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak trpíte nezvyčajne častou tekutou alebo vodnatou stolicou, povedzte to okamžite svojmu lekárovi a prestaňte užívaťArtrodar.

Ak máte bolesti brucha, žltačku (žlté sfarbenie očí alebo pokožky), poruchy vedomia alebo vás svrbí pokožka, okamžite to povedzte svojmu lekárovi, lebo to môže poukazovať na vážnu chorobu, ako je ochorenie pečene.


Poruchy zažívacieho traktu

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov):

 • hnačka

 • bolesti brucha

V niektorých prípadoch môže byť hnačka závažná, so život ohrozujúcimi komplikáciami, ako je strata tekutín a porucha rovnováhy elektrolytov.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 liečených osôb):

 • časté pohyby čriev

 • plynatosť

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvných testoch.

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov):

 • chromatúria (sfarbenie moču bez klinického významu)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 liečených osôb):


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

U niektorých pacientov, ktorí podstúpili kolonoskopiu, bola zaznamenaná pigmentácia sliznice konečníka a hrubého čreva (Pseudomelanosis coli). Toto sfarbenie je po ukončení liečby reverzibilné (vratné).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Artrodar


Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, v suchu.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Artrodar po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete znaky poškodenia obalu.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Artrodar obsahuje:

Liečivo: 1 kapsula obsahuje diacereinum50 mg (diacereín).

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát.

Kapsula: indigokarmín (E132), chinolínová žltá (E104), oxid titaničitý (E171), želatína.


Ako vyzerá Artrodar a obsah balenia

PVC/ALU blister obsahujúci tvrdé želatínové kapsuly (vrchná časť tmavozelená, dolná svetlozelená), obsah - žltý prášok takmer bez zápachu.

Vonkajší obal tvorí papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl a 50 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TRB Chemedica(Austria) GmbH,

IZ NOE-Sued, Strasse 7, Obj.58D/1/2.OG,

2355 Wiener Neudorf,

Rakúsko


Výrobca

MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnom, Nemecko

LACER S. A., Cerdanyola del Vallés , Barcelona, Španielsko

Klocke Pharma-service GmbH, 77767 Appenweier, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.1

ARTRODAR

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č. 2014/05907-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ARTRODAR

50 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula obsahuje 50 mg diacereínu.

Pomocná látka so známym účinkom: laktóza (mliečny cukor).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula

Tvrdé želatínové kapsuly (vrchná časť tmavozelená, dolná svetlozelená), obsah - žltý prášok takmer bez zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba príznakov u pacientov s osteoartrózou bedrového alebo kolenného kĺbu s oneskoreným účinkom u dospelých.

Liečba diacereínom sa neodporúča u pacientov s rýchlo progredujúcou osteoartrózou bedrového kĺbu, keďže môžu na diacereín slabšie odpovedať.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať odborník so skúsenosťami s liečbou osteoartrózy.


Dávkovanie

Dospelí

Odporúčaná dávka pre dospelých je 1 kapsula Artrodaru 2-krát denne.

Keďže sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť riedka stolica alebo hnačka, odporúčaná počiatočná dávka je 50 mg raz denne s večerným jedlom počas prvých 2 až 4 týždňov liečby, po ktorých sa odporúča denná dávka 50 mg dvakrát denne.


Spôsobpodávania

Liek sa má užívať s jedlom, jedna kapsula s raňajkami a druhá s večerou. Kapsuly sa musia prehĺtať neporušené, neotvorené a musia sa zapiť pohárom vody.


Liečebné účinkyArtrodarubolomožnézaznamenaťpo 2-4 týždňochliečby. K výraznému zlepšeniuklinickéhostavudošloza4-6týždňovaúčinkyArtrodarupretrvávalieštepribližne2mesiace poukončení liečby(tzv. "carry-over efekt"). V klinických štúdiáchbolprípravokbezpečnepodávanýpo dobudvoch rokov. Takakoprikaždej dlhodobejliečbeby malibyťkaždých6mesiacovkontroly krvného obrazu, pečeňových enzýmovalaboratórnevyšetrenie moču.
Vzhľadom k veľmidobrejgastroduodenálnuznášanlivosti, samôžediacereínužívaťpočas prvýchdvochštyrochtýždňov liečbyzároveňsnesteroidovýmiantireumatikamialeboanalgetikami.


Renálna insuficiencia
U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) zostáva počiatočná a udržiavacia dávka 50 mg diacereínu, tj, 1 kapsula denne. Táto dávka musí byť dodržaná po celú dobu liečby.

Starší pacienti
U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávkovanie. Diacereín sa neodporúča u pacientov starších ako 65 rokov.

Pediatrická populácia
Podávanie prípravku deťom a dospievajúcim sa kvôli chýbajúcim údajom neodporúča.


 1. Kontraindikácie

 • precitlivenosť na liečivo

 • precitlivenosť na pomocné látky obsiahnuté v lieku alebo na antrachinónové deriváty

 • zápalové ochorenia čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba)

 • črevná obštrukcia alebo pseudoobštrukcia

 • bolesti brucha neznámeho pôvodu

 • gravidita a laktácia

 • súčasné ochorenie pečene a/alebo ochorenie pečene v anamnéze


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hnačka

Užívanie diacereínu často spôsobuje hnačku (pozri časť 4.8), ktorá následne môže viesť k dehydratácii a hypokaliémii.

Pacientov je potrebné informovať, že v prípade hnačky majú prerušiť liečbu diacereínom, obrátiť sa na svojho lekára a prediskutovať s ním možnosti liečby.

U pacientov užívajúcich diuretiká sa vyžaduje opatrnosť, keďže sa môže vyskytnúť dehydratácia a hypokaliémia. Osobitná opatrnosť je potrebná aj v prípade hypokaliémie u pacientov liečených srdcovými glykozidmi (digitoxín, digoxín) (pozri časť 4.5).

Súčasnému užívaniu laxatív sa treba vyhnúť.


Hepatotoxicita

V období po uvedení diacereínu na trh boli hlásené zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v sére a symptomatické akútne poškodenie pečene (pozri časť 4.8).

Pred začatím liečby diacereínom sa treba pacienta spýtať na prípadné súčasné ochorenia, na ochorenie pečene v minulosti alebo súčasnosti a treba vyšetriť hlavné príčiny aktívneho ochorenia pečene. Diagnóza ochorenia pečene je kontraindikáciou pre použitie diacereínu (pozri časť 4.3).

Pri súčasnom užívaní diacereínu s inými liekmi súvisiacimi s poškodením pečene je treba sledovať znaky poškodenia pečene a zvýšiť opatrnosť. Pacientov treba informovať, aby pri liečbe diacereínom obmedzili požívanie alkoholu.

Pri zistení zvýšených hladín pečeňových enzýmov alebo podozrivých znakov či príznakov poškodenia pečene je potrebné liečbu diacereínom ukončiť. Pacientov treba informovať o znakoch a príznakoch hepatotoxicity a je nutné ich upozorniť, že v prípade výskytu príznakov poukazujúcich na poškodenie pečene sa majú hneď obrátiť na svojho lekára.


Dočasné prerušenie liečby má byť zvážené pri súčasnom podávaní antibiotík, pri ktorom môže byť narušená črevná mikroflóra a kinetika čriev. Pomer rizika k prínosu liečby je treba zvážiť pri pacientoch s enterokolickým ochorením v anamnéze (predovšetkým u pacientov s dráždivým syndrómom hrubého čreva). Pri súčasnom užívaní lieku spolu s potravou sa zvyšuje biologická dostupnosť diacereínu (asi o 24 %), naopak pri výraznom deficite príjmu potravy dochádza k zníženej biologickej dostupnosti. Incidencia nežiaducich účinkov, ako je napr. zrýchlenie črevnej pasáže je priamo úmerná množstvu nevstrebaného diacereínu, užitie lieku na lačno, alebo len s veľmi malým množstvom potravy túto incidenciu zvyšuje.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo glukózo-laktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Užívanie diacereínu môže viesť k hnačkám a hypokaliémii. Opatrnosť sa má zvýšiť pri súčasnom podávaní diuretík (slučkových a tiazidov) a/alebo glykozidov (digitoxín, digoxín), keďže je zvýšené riziko arytmie (pozri časť 4.4).

Diacereín sa nesmie užívať spoločne s liečivami, ktoré ovplyvňujú rýchlosť črevnej pasáže, ani s liekmi, ktoré vplývajú na kvalitu črevného obsahu (napr. väčšie množstvo vlákniny). Na zaistenie čo najväčšej biologickej dostupnosti diacereínu je vhodné vyhýbať sa užívaniu liekov s obsahom hydroxidu hlinitého alebo hydroxidu horečnatého. Vzhľadom na to sa odporúča dodržať medzi užitím diacereínu a týmito antacidami minimálne dvojhodinový interval. U pacientov liečených antibiotikami alebo chemoterapeutikami, ktoré môžu ovplyvniť črevnú mikroflóru, môže súčasná liečba diacereínom viesť k častejším črevným ťažkostiam.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní diacereínu v gravidite. Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame ani nepriame škodlivé účinky na priebeh gravidity, embryonálny (fetálny) vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Malé množstvo derivátov diacereínu prechádza do materského mlieka.

Artrodar je kontraindikovaný u žien počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známy žiadny tlmiaci účinok diacereínu, ktorý by ovplyvňoval pozornosť pri obsluhe strojov a vedení vozidiel.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt nežiaducich účinkov bol hodnotený na základe výsledkov 21 klinických štúdií. 3190 pacientov bolo liečených diacereínom (n = 2327) alebo placebom (n = 863). Nižšie uvedené nežiaduce účinky sú podľa MedDRA terminológie. V každej skupine sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

PORUCHY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Veľmi časté (≥ 1/10): hnačka, bolesť brucha.

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): časté pohyby čriev, plynatosť.


Spravidla sa tieto účinky s pokračujúcou liečbou zmierňujú. V niektorých prípadoch bola hnačka závažná s komplikáciami ako dehydratácia a poruchami rovnováhy tekutín a elektrolytov.


PORUCHY PEČENE A ŽLČOVÝCH CIEST

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100): Prípady zvýšených pečeňových enzýmov v sére.


PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

Časté (1/100 až < 1/10):svrbenie, vyrážka, ekzém.


PORUCHY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST

Veľmi časté( 1/10): chromatúria (sfarbenie moču bez klinického významu)


LABORATÓRNE A FUNKČNÉ VYŠETRENIA
Uniekoľkýchpacientov podstupujúcichkolonoskopiuboli zaznamenanépigmentáciasliznicerektaacolon(Pseudomelanosis coli). Toto zafarbeniejepo ukončení terapiereverzibilné.


Zpozorovania po uvedení lieku na trh


PORUCHY PEČENE A ŽLČOVÝCH CIEST

V období po uvedení diacereínu na trh boli hlásené prípady akútneho poškodenia pečene vrátane zvýšených hladín pečeňových enzýmov a prípady hepatitídy. Väčšina z nich sa vyskytla počas prvých mesiacov liečby. U pacientov sa majú sledovať znaky a príznaky poškodenia pečene (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


Predávkovanie u človeka spôsobuje hnačku. Liečba je symptomatická a je zameraná predovšetkým na obnovenie vodnej a elektrolytovej rovnováhy.

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antireumatikum, antiflogistikum, antiuratikum

ATC kód: MO1AX21 diacereinum


In vitroštúdie dokázali, že diacereín a jeho aktívny metabolit reín inhibuje produkciu a aktivitu prozápalových a prokatabolických cytokínov ako je interleukín 1 beta (IL-1β). Interleukín 1 beta (IL-1β) hrá dôležitú úlohu pri vzniku zápalu a rozpadu kĺbovej chrupky a ako iniciátor vzniku mnohých prozápalových faktorov vrátane cytokínov, cyklooxigenázy, prostaglandínov, oxidu dusnatého, a matrixovej metaloproteinázy, ktoré sa všetky zúčastňujú pri degradácii chrupky, vzniku synoviálneho zápalu a subchondrálnej remodelácii kosti.

Súčasne bolo preukázané in vitro, že diacereín podporuje produkciu chrupky stimulujúcich faktorov ako je transformujúci faktor (TGF – β) dokonca aj v prítomnosti IL-1β. In vitroštúdie preukázali, že diacereín stimuluje syntézu komponentov chrupkového matrixu ako proteoglykánov, glykozaminoglykánov a kyseliny hyalurónovej.

Štúdie na rôznych zvieracích modeloch osteoartrózy preukázali, že diacereín konzistentne redukuje úbytok chrupky v porovnaní s neliečenými prípadmi osteoartrózy.

Randomizované kontrolované klinické štúdie trvajúce 2 až 8 mesiacov preukazujú, že diacereín zlepšuje príznaky osteoartrózy ako je bolesť a obmedzená funkcia kĺbu. Tieto štúdie preukázali, že nástup účinku je pomalý (2 až 4 týždne), naplno sa rozvíja až po 4 – 6 týždňoch liečby.

Pretože diacereín neinhibuje syntézu prostaglandínov, nespôsobuje gastrointestinálnu toxicitu, dokonca ani v kombinácii s nesteroidovými antireumatikami. Rýchlo pôsobiace lieky ako nesteroidné antireumatiká sa môžu predpisovať súčasne počas prvých 2 – 4 týždňov liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní je diacereín pred vstupom do systémovej cirkulácie deacetylovaný a je absorbovaný, metabolizovaný a exkretovaný ako reín a jeho konjugáty. Všetky nasledujúce farmakokinetické údaje sa týkajú tohoto metabolitu.


Absorpcia

Po perorálnom podaní bol pozorovaný efekt prvého prechodu pečeňou a úplná deacetylácia diacereínu na reín. Po užití dávky 100 mg, bola maximálna hladina Cmax 8 – 10 µg/mlvoľného reínu. U zdravých dobrovoľníkov boli hodnoty Tmax1,8 – 2.0 hodiny po podaní nalačno.


Distribúcia

Takmer všetok nekonjugovaný reín (viac než 99 %) je viazaný na plazmatické proteíny, najmä albumín a nie je vytesňovaný bežnými liekmi v ich terapeutických koncetráciách. Distribučný objem pri ustálenom stave (Vss/F) bol približne 17,1 litra.


Biotransformácia

Diacereín veľmi rýchlo metabolizuje (hlavne presystémovo) na reín a tento je konjugovaný v rôznom rozsahu u rôznych druhov.


Eliminácia

Exkrécia je najmä renálna vo forme reínu a konjugovaných metabolitov (glukuronidov a sulfátov), ktoré spôsobujú rôzne intenzívnu pigmentáciu moču. Po podaní 50 – 100 mg diacereínu sa asi 50 % celkovej dávky objaví v moči ako reín a hlavne (viac ako 90 %) ako konjugáty s kyselinou glukurónovou a sírovou.


Linearita/nelinearita

V štúdiach linearity po dávke medzi 50 – 200 mg diacereínu boli Cmax a AUC voľného a celkového reínu proporcionálne k dávke.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách akútnej toxicity u hlodavcov bola po perorálnom podaní LD50vyššia ako 2000 mg/kg. Najvýznamnejším nežiaducim účinkom zaznamenaným v štúdiách toxicity po opakovanej dávke u potkanov a psov bol účinok laxatívny. Výsledky štúdií nepreukazujú u potkanov žiadny vplyv na fertilitu a reprodukčnú funkciu. Štúdie na potkanoch, myšiach a králikoch nepreukazujú žiadne známky teratogenity a genotoxicity. Diacereín neovplyvnil ani počet vrhov alebo postnatálny vývoj. Predklinické údaje získané na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, hodnotenia karcinogenného potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne zvláštne riziko pre človeka.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

sodná soľ kroskarmelózy

povidón

koloidný bezvodý oxid kremičitý

magnéziumstearát

Kapsula:

indigokarmín (E 132)

chinolínová žltá (E 104)

oxid titaničitý (E 171)

želatína


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, v suchu.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/ALU blister.

Vonkajší obal tvorí papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl a 50 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA


TRB Chemedica(Austria) GmbH,

IZ NOE-Sued, Strasse 7, Obj.58D/1/2.OG,

2355 Wiener Neudorf,

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0329/01-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9. novembra 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. apríla 2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015


1

ARTRODAR