+ ipil.sk

Arucom 50 mikrogramov/ml + 5 mg/mlPríbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV. Č.:2010/07171PÍSOMNÁ INFORMÁCIA: INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Arucom 50 mikrogramov/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia

latanoprost/timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Arucom a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Arucom

3. Ako používať Arucom

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Arucom

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ARUCOM A NA ČO SA POUŽÍVA


Arucom obsahuje dve liečivá: latanoprost a timolol.

 • Latanoprost zvyšuje prirodzený odtok tekutín z oka do krvného obehu. Patrí do skupiny liekov nazývaných analógy prostaglandínov.

 • Timolol spomaľuje tvorbu tekutín v oku. Patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.


Arucom sa používa na zníženie očného tlaku pri liečbe glaukómu s otvoreným uhlomalebo pri liečbe očnej hypertenzie. Obidve tieto ochorenia sa podieľajú na zvyšovaní tlaku v oku, čo môže mať negatívny dopad na váš zrak. Lekár vám obvykle predpíše Arucom v prípade, keď
u vás iné lieky nedosiahli požadovaný účinok.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ARUCOM


Arucom môžu používať dospelí muži aj ženy, vrátane starších pacientov. Neodporúča sa podávať Arucomosobám mladším ako 18 rokov.


NepoužívajteArucom:


 • ak ste alergický (precitlivený) na latanoprost, timolol, betablokátory alebo ktorúkoľvek ďalšiu zložku tohto lieku (uvedené v časti 6).

 • ak máte alebo ste mali problémy s dýchaním, ako je astma, závažná chronická alebo obštrukčná bronchitída.

 • ak máte závažné ochorenie srdca alebo poruchy srdcového rytmu.

 • ak ste tehotná (alebo sa pokúšate otehotnieť).

 • ak dojčíte.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených ťažkostí, nepoužívajte Arucom.


.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Arucomu

Skôr ako začnete používať Arucom, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte alebo ste mali ochorenie vencovitých tepien (príznaky ako je bolesť alebo zvieranie v hrudníku, dýchavičnosť alebo dusivosť, zlyhanie srdca, hypotenziu (nízky krvný tlak).

 • ak máte alebo ste mali poruchy srdcového rytmu, ako je bradykardia ( pomalý srdcový tep).

 • ak trpíte anginou pectoris, predovšetkým typu ako Prinzmetalova angína.

 • ak trpíte obehovými ťažkosťami alebo máte nízky tlak krvi.

 • ak máte alebo ste mali problémy s dýchaním, astmu či chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (môže vyvolať dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním a/alebo dlhodobý kašeľ).

 • ak máte ochorenie pľúc alebo ťažkosti s pľúcami, ktoré vám znepríjemňujú dýchanie.

 • ak máte alebo ste mali ochorenie krvného obehu (periférnych ciev, ako je Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm).

 • ak máte alebo ste mali cukrovku, latanoprost/timolol môže maskovať znaky a príznaky nízkej hladiny krvného cukru.

 • ak máte alebo ste mali zvýšenú činnosť štítnej žľazy, latanoprost/timolol môže maskovať jej znaky a príznaky.

 • ak trpíte závažnými alergickými reakciami, ktoré zvyčajne vyžadujú nemocničnú liečbu.

 • ak sa chystáte podstúpiť operáciu očí (vrátane operácie sivého zákalu) alebo ste prekonali operáciu očí.

 • ak ste trpeli alebo trpíte vírusovou infekciou oka spôsobenou vírusom herpex simplex (HSV).

 • ak trpíte očnými problémami, ako je bolesť oka, podráždenie oka, zápal oka, rozmazané videnie alebo suché oči.

 • ak nosíte kontaktné šošovky, Arucom môžete aj tak používať, avšak riaďte sa pritom pokynmi pre používateľov kontaktných šošoviek v časti 3.


Ak používate Arucom, mali by ste podstúpiť osobitné vyšetrenie srdca a krvného obehu.


Ak sa chystáte na chirurgickú operáciu, oznámte svojmu lekárovi, že používate Arucom, pretože latanoprost/timolol môže pozmeniť účinky niektorých liečiv používaných v priebehu anestézie.


Používanie iných liekov


Arucom sa môže vzájomne ovplyvňovať s inými liekmi vrátane iných očných instlácii na liečbu glaukómu. Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali alebo plánujete užívať iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcichdruhov liekov:

 • Prostaglandíny, analógy prostaglandínu, alebo deriváty prostaglandínu.

 • Betablokátory.

 • Epinefrín (adrenalín).

 • Lieky na vysoký krvný tlak, ako sú perorálne blokátory kalciových kanálov, guanetidín, antiarytmiká, srdcové glykozidy alebo parasympatomimetiká.

 • quanidin (používaný pri srdcových ochoreniach a na niektoré typy malarie)


Ak používate Arucom spolu s inými očnými instiláciami

Medzi použitím Arucomu a použitím iných očných instilácii zachovajte časový odstup aspoň 5 minút.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

NepoužívajteArucom počas tehotenstva. Ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, okamžite o tom informujte svojho lekára.


Nepoužívajte Arucom, ak dojčíte. Latanoprost/timolol sa môže dostať do materského mlieka.

Poraďte sa so svojim lekárom pred tým , ako počas dojčenia užijete akýkoľvek liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Po použití Arucom môžete mať na krátky čas rozmazané videnie. Ak sa vám to stane, neriaďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje či stroje, kým sa váš zrak opäť nezaostrí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Arucomu

Arucom obsahuje konzervačnú látku, benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka alebo porušenie povrchu oka. Tiež môže byť vstrebaný kontaktnými šošovkami a mäkké kontaktné šošovky sfarbuje. Preto zabráňte kontaktu očnej instilácie s mäkkými kontaktnými šošovkami.


3. Ako používať Arucom


Vždy používajte Arucom presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Po použití Arucomu stlačte prstom kútik oka pri nose (pozri obrázok nižšie) na 2 minúty. Pomôže to zabrániť preniknutiu latanoprostu/timololu do ostatných častí tela.


Dávkovanie


Obvyklá dávka u dospelých (vrátane starších osôb) je 1 kvapka raz denne do postihnutého oka (postihnutých očí).


Nepoužívajte Arucom viac ako raz denne, pretože účinok liečby sa môže pri častejšom použití znižovať.


Použitie u detí

Podávanie Arucom deťom či dospievajúcim (od narodenia až do veku 18 rokov) sa neodporúča.


Používanie kontaktných šošoviek

Ak nosíte kontaktné šošovky, pred použitím Arucomu si ich vyberte. Znovu si ich môžete nasadiť po uplynutí 15 minút po nakvapkaní Arucomu.


Návod na používanie

1. Umyte si ruky a posaďte sa, alebo sa pohodlne postavte.

2. Odskrutkujte uzáver fľaštičky.

3. Prstom jemne stiahnite dole spodné viečko postihnutého oka.

4. Kvapkadlo fľaštičky umiestnite blízko liečeného oka, ale nedotýkajte sa ho.

5. Zľahka stlačte fľaštičku tak, aby ste do oka vkvapli 1 kvapku, potom pusťte spodné viečko oka.

6. Zatvorte oko a stlačte prstom kútik postihnutého oka oproti nosu. Držte stlačený kútik 1 minútu.

7. Zopakujte postup aj na druhom oku, ak vám to váš lekár nariadil.

8. Zaskrutkujte uzáver späť na fľaštičku.

MoReoUg50q9Y2opdHYYouIUg5iNhtTpSM2SAH2wuytNRjC0DmXV8RScaQs51JnF6hSDnSr1i81QoD6kzi9oLOZKvWJK1Ouf0ieiKKgQRaNnSQopOcRe6oXXxjS0xIhtZzkekX2phPLJcYN7sHrGH8BjGWf7x+wkdENJhfRHSIZ69J4F1R0StFx1/wDoH3+0IYpCnSmRmq99g21Oi4gUaJyyujXG0rlZSE4VtMicxMYR7tHpG+dIzTikGBPlJMUUJCRmGwprt+VOeC44qvRASAaA35zQEISEpFgjVHRK0XdqXVlTkMbeyQforgbbLkomJ/qWv75QFJMwbDsQ00qbaP8AJikhRSc4ijqlNMcZNsUmVhY2dFaQoZjFSFIM53hja30Kz0hKL7U66+KKWjYbU8oDNaI29k86PSNqdSrky/FFKhMG0RROpm+pMovUKQc6VesbW+tOekJxtbzah9VUXqAvlCovtTrr4opaIpONLQM6ky3AJQ+4kZgsxNOqFz+oz0xh/AIvqCznUn0jeM9h9Y3jPYfWN4z2H14aR0Q0mF9EdIhnr0ngV7q0jZ0kkgiwwG9VTIsDgt64ptrC08m4318s2JEFxxVeiA22CpSrBAaSScpOc3HurSNwknVDoAsFMxe6oXXxjS0xh/AIOuPLUFWpnVsKSFFJziKOqU0xxk2xSZWFjcRrraVyspCcGhTbMshmI2pxC6stUHXWVgC1WTtuUkkgiwxRUQ6n67e2KKlFpX12dsBSTMGw/HlKhMG0RizP9giatTp/pq0RgPGYwj3aPSL1x2eSyMa8v3jGvL942t9Cs9ISjfs9p9I37PafSN+z2n0jfs9p9I37PafThpHRDSYX0R0iGevSeBXurSNxpNrUg5wY20JdHYYGuNrQcuUCJB8T/lMYyz/eIn+pa/vnB22fJRMbWwtWekZRIKDY+gRSWoqOc3NffRth3o4ouuV2yl27nRSCSbBCddSl13KTZGLM/wBgg0Ua0rOj0ii7KuxQsNykhRSc4ijqlNMcZNsUmVhY3O/aAVxk1RtDw5nPWNtaKRnyXNpcUkZskAaobo/Uj0ibTiV837kR0Q0mF9EdIhnr0ngV7q0i5riyUNZ8pgfp1UFASvq6USDYXyhQ+8UVpKTmNxsLQpDkhSKVZYmytLnJYY21opGfJuNFpPOcggLWKbuc2Dm2COlGg3EPu0lUp3tgzRINlHKFGKzTbNi5XNaCqIlMqzQVI25PIK+zYF1UpNZOXYa26ikmP/Gd6nPaNtaKRnyXKSFFJziKOqEa4OMmoxtS68qco3MpUJg2iDrc2VclnZG2AUTYoWXKSFFJziP/ACAHE57DEm3BS4pqNykdUt9SpxerUs5kp9Y2tlxR+qqMV8z2ja2EJz0jON4z2H1jeM9h9YvtTCeWS4xXzPaL5t2eWyJlwo5CkxP9S1/fL9qo6IaTC+iOkQz16TwKjpRoMIarl8xzCAlIkBYLrS8oXL/HtDbU5UlBM9hfsJnOcxUY2txbZnlrEXjrZTyzEYIHlpCMB4xGA8Yi/dbCeSZgKVScP1WQEpEgLBsWm8qlz7P93GUK3yUAHsuFC0hSTaIU0o8ys4ijx0kDT9rn6psVGpYGfPdCp79RV9vtsilQmDaIJbKmlclnZBLiJp46bLlJJIIsMDXNtTy+sUUroqyJXVPcylQmDaIU5qY0VW0MkUVpKTmN2k4tSznJ3Wk2tSDnBgDXioDjVxtzANdqDkitakGcr8RNtaVjOk/tBHRDSYX0R0iGevSeBWW8iiT2f7h5zKkAdv8ArYMt5FEns/3DV7MCZ/x8Dqb+r7Q03RKgpQmOTYF1KdsbrnyQlaTWkzENuj5hOFtmxQIMLbURNJINzU8v/WNxKpUHOMmKkF1OQo9Lsm3DR4psiWqUUTxkWRtTqVcmXclO0dtbEweS7UaDYtXKMa8v3jGvL94xry/eMa8v3jGvL94xry/eMa8v3jGvL94xry/eL3VInkmiN+z2n0jfs9p9IvUBfKFRNWpz/TXoik40tAzqTK5SQopOcRW4FiUr8RJ1Cm+W0RNtaVjOk/s1HRDSYX0R0iGevSeBQgKMkIrGY/koec4ygmXN/vYNNyEgifb/AKh5zipoy5/9fAqcBvReo5oLuRsf5P4djTQNqXWMyTmhxozkgzHXcC5GTiQeuz0uan6JOjc5uJkvjpqMUmjrwy5DFFaSk5jdqeKhOd/XA19jnUg/aBtlAnIur2ik2tKxnSdjRW+meYVxrLSKLeUm03Kb1JDX+VQEISEpFg+ApONIWc6kzipCkGc7wxtDw5l+sXzSqNd8msRSQopOcQA5J1PLbG/1s/8AZV+y0dENJhfRHSIZ69J4Fddrko1c0L6U6BsH1WX1Hsqh1eUrl/j3+ADCTfuW81zXapuHR+HYlC0hSTaIdoLKkrlvslzXaptnT+C4EpEgLButF5AWInqZdE8VdkXzSqNd8msbGSdUOgCwUzGH8AiRDaznI9I21dWROQXAG0EicqWQRTe21eaV78NNxsUuMKjBWwS6jN81wBtc08RVkBL41pef5YCkmYNh/ZCOiGkwvojpEM9ek8CKTVScvANNylVfrJGj7XXHT8oncYSc0+2vd1uL3qROFvK+YwhtG+UZQlCRUkSG4KQoVKEjC2VfKfgdtZSTnsMbW4tszy1iFUVtqGTITBJYV1EGMWe7sxiz3dmAQwrrIEDXHEIGXKRE1BTpq30BKRICwfElRFB3jiNsAomxQsubUurKnIYCXxrS8/ywFJMwbD+xkdENJhfRHSIZ69J4EUhVSW6gLjSWzNFGYOe7rVU3Do/BcQ2mxIAG7/p0G8bNf81xWqVCpF6nn/NO5IcoyCkW5z+ShDuX5hmPCZSoTBtEUtSVHiE6ILbgKVJtFzal1ZU5DFF8hlzlsP7FR0Q0mF9EdIhnr0ngR7+nQLmp+iToulINTYo25fzRGpwnjg/fd9bRhXAZfSM9xDaN8oyhDKbEjctTf1faNYWbxyz+bhWi6meY5RBWia2s4tSOW7IGm3xFfaBRWEuZUG39ho6IaTC+iOkQz16TwI9/ToFzU/RJ0XFLVYkTMLcUBNRJMUsqEkjR992Kib87xOcwXHCVKVabn6lwCmreVWDc6PESAdP3uXx21FS6uFi43tbtpzKii8gouUkkgiwwG9UzWnj5U+sU21haeT9go6IaTC+iOkQz16TwI+oynSI7KrjbU50UhM7hAtWQm487RGRIOn7brTXb8qc8FxxVei4VuT1pFvKdzW4vepE4W4oCaiSbiXUE1WjjCA42qrRwtQcQFp5Yp6mJcTxTaPW7TaVLOMioCFmg7mNh5v2AjohpML6I6RDPXpPAa3DYkEmKSiSTaYZRVvpmfbdbaqvEz7fwXAqe/UVfb7bpfXyzYkQXHFV6LmVLSd8qAhCQlIsG5/pm1Ginf/UdhlU0rfJgLQoKSbDwuVEUHeOIk6m94wsuhrVJUtM9/aRAWhQUk2Hh5HRDSYX0R0iGevSeA1isFZCarjr9fEH3+119RlOkR2VXGAiyj/nLuVJagkZzBRqQT+s+kUlEkm03A5qlJQ3xMpiihISMw3MstnblD+3ZZVNK3yYC0KCkmw8L0VpChmMFepO7PrFFQIItFyk1Ku1JsMXhkuUyg5OHUdENJhfRHSIZ69J4DQ0K9bFfOfwXG25SVKaue4tw2JBJu62sFbWbKImXCjkKTGH8BjD+AxRD4nygiApJmDYblJagkZzBm+FVTvK42hkc6/SKTyyu4C2iSeOqyKZ21zjKFnNunGdVvUxSUSSbTsStLaykWqAquVCm2bUTgONqq0cMSdTXxk2xMim3x0/e5SQopOcQlh+9cyKyK4cR0Q0mF9EdIhnr0ngJS1GpImYW4vfKM4ClA0W77ryfnJd1RP8A9Z3Ck2tSDnBgpW+4oZis7AKILbfGMCkjXVZ1+m68Z1W9TBccJUpVp2Ky4KTiflNkrhc1OAlzifKYLbgKVJtEU2lSzjIqOI5xCeGaWpyG1cU70+kUHEFCuW5reqipaci8ogKSZg2HhpHRDSYX0R0iGevSeAg2DfOGXVcFIbYu+Vde6tIjW2k0lQHFGm9K3IOaBrraVyspCcK2mROYmNrecSfqrja30Kz0hKL2gs5kq9YwHjEYDxiJnW0HMT6QNdfPKEj7xeNAq4yq92prt+VOeC44SpSrTskO1y+YZxdkoSXkXKsRfiaJyCxlikkkEWGAjVfeD0gKSZg2HhgodTPMcoikwC6jktFyQNNviK+0UmlTzjKOGUdENJhfRHSIZ69J4CXVU3eQ2mQopvlbBbKrFCKLSZZzlPw9J5YQIIYbK+VVQjXHKM5Sq2W1IqyqyCKbknHc8qk7CitIUMxguammtPEyp9bgoqpN5UGyLwyXKZQcnDNMbU5xki3nii6nmOQwHGyUqTYYDeqbxXHyH0gKSZg2HhdHRDSYX0R0iGevSeAXHpVpFXPcLhF84Z9XxO2vJBzWmJNNKcGcmUS1wNj6IpKJJNp2NFtClnMBG2lLQ7TE1BTpq30BKRICwbOm3Jt3PKpUUHEFCuWKSSQRYYoarrHHA0wFoUFJNh4YorSFDMYK9SV/9ZP3iitJScxiQNNviK+0CisJcyoNvCyOiGkwvojpEM9ek8AtMf1n7feG2hO+MoCUiQFg2dAJ1xzKmdkXqwjkCYw/gEYfwCL6gs51J9I2xhCs1Eyi+1MQMt/G1suKP1VRtbCE56RnA11jnKT9owb3YPWMP4DGH8BjD+Axg3uwesXupiRkv4vaCDnSn1g668sg2pydmz1tpNJUUtUrpnipsiTaEoGZI3ModTPMcoida2+OBcpNK5xkMJbc2t41ch5uGdtRXkVlEUhtrecCznikkkEWGAnVM3EZ/mikysLHCiOiGkwvojpEM9ek8Ami0paZAJIFX5Oca+/Kcr1ObYMsTFNzJySuuOAilYnnikokk2mNqZURnsEba4hAlkrga4AUq+ZNnwiWm5UlRQRb8ys+7FKhMG0QXdSWf+r0iioEEWi5RO2t5ibOaKTSp5xlHwomKbhsRONuaSU/RbFJpU84yjgIrTNtw2kWHqjbUVZFZDFNtZQrkijquo8cDTAUkzBsPCSOiGkwvojpEM9ek8DDVOuXgXIH6f8AV0pUJg2iKSGG0qzpQLh115AItE6+yFNIZLoMxf1D4KikEk2CKTjS0DOpMoXqkgzVejm/NG6lSjIC0wQ2FOq5LO2EurQE06wmeS5S3jvHETcbveMLLlJCik5xAb1VIGwLFnXAUkzBsPwSlqNSRMwt5XzGA22CpSrBASBfnfqzngMpUJg2iCrUs0niGwwW3AUqTaI2pdWVOQxQO1OcVRt5uEUdENJhfRHSIZ69J4HGp9UEJKRJKzUDcM3wqqd5XG0MiWdfpF86oJrvU1D4PXFkoaz5TEmm0o5hcooSEjMN0mozXkROsxfmSJzCBkiRwaa1+mxvm6KuMioxSaOvDLkMUVAgi0RIGm3xFfaJ66EHMur4FLANazM81zX3kbcqyfyjgYodTPMcogrRNbWcWpHLcDbk3GrBnEBbSp5xlHB6OiGkwvojpEM9ek8DONykJzTzbEKCQhBEwpcbY+hOaiJwCsuLziwGDR1OivjX2mKKEhIzC5J1tKueNe1Mk638yc2w1xa9aB3tU5xtJDw7DFFaSk5jcQyn5jGuajQArKjIYCFNqCjYkiuA5qlJQ3xMpgJSJAWDduM6repguOEqUq0wG2wVKVYIDQttVz7PbUV5FZRFJg66nN80UVAgi0RSbWpBzgxflLg5RKJOoU3y2iJtOJXzboVKMgLTC3a5fKMwjX3k7WN6MiuCaep5Nr4vywW3AUqTaIptrKFckBp4BDpszHg5HRDSYX0R0iGevSeBttBpCxSbY2h4cy/WMEDy0hE06nP9VWmA5qog/wDX67jMsCf8xiQbKOUKMYR7tHpCG02JAAuSdbSrniYLiBmBjagaRtUq34HjOq3qYLjhKlKtMUUgkmwRrjmGUJcw3LbUV5FZRFJg66nN80UVAgi0XKSFFJziJKIdFW+tiSiWjVvoCkmYNh3HWGMH8ys8BF8ECtahkhKEipIkOCqLqZ5jlETrW3xwLiWnzSZsGdMBaFBSTYeDEdENJhfRHSIZ69J/ZXGdVvUwXHCVKVaYopBJNggPvYT5UjJuu2oryKyiKTB11Ob5oorSUnMbs2nFI5oo6oRrg4yajGFoHMurZ6/qZO2fMnPAaSScpOc8GFKhMG0Qp/Uo5S16ekUVAgi0ReGaJzKDlgONqq0cFo6IaTC+iOkQz16T+ydbZorenI5kwXHCVKVaYDbYKlKsEa4s03c+b4Ci8gLEf+O71Oe0ba0UjPk2E2nFI5oFMJcE8okf8RtjC05qJnA22XJRMYyz/eIxln+8RSOqW+pU4JZcpAW8HcRzjgRQdTLMcioptKlnGRUU0W/MnNwUjohpML6I6RDPXpP7HK3VSzDKYU23eMmrlNyYFBvjq+0FLQttJtPwmCoHOiqDrT55AofeL1KV/wAqvWL7U66+KKWiMWe7sxJOp1z+oS0xfICOUqjb3jzI9YotzQvj2wW3E16YS6gmq0cYQlaTUoTHB2tuopJjXE37M7co5411IByEZxAcbVVo4JR0Q0mF9EdIhnr0n9iFSjIC0xhaZzIrijqdGtjjKrMU3FlauWKDaCtXJCXNUmkq2hkgJSJAWD46khI19O9OfkiioEEWiP0izyt/fhAuakFc628nVBCkmialplXAUkzBsPBCOiGkwvojpEM9ek/sEqUZAWmCGwp1XJZEkkNCve2xScWpZzk3KKElRzCKWqVUBxU2xrbSKKeATqplAl/yAaYStJrSZiClwHXEWnIeEOI5xwI/Q6pTK3WlSqOU18EI6IaTC+iOkQz16T+wCtaglItMSBKGcic/Pd2poqGfJAOqHKX0o9YoNoCE8nAZSoTBtEU2FBAUa0ys5oS0gWWnOeEQHBMTmOQ8EI6IaTC+iOkQz16T+wA3ToSVSnKcY15fvGMKpTto1SgUka6rOv0gJSJAWD+ACOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/xER0Q0mF9EdIhnr0n+IiOiGkwvojpEM9ek/wAREdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8REdENJhfRHSIZ69J/iIjohpML6I6RDPXpP8AERHRDSYX0R0iGevSf4iI6IaTC+iOkQhjWKVGddOMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaMV8z2jFfM9oxXzPaA7QoSTRlOcL6I6RGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiMB4xGA8YjAeMRgPGIwHjEYDxiFLeboihK0Z/4j/wD/xAAtEAEAAQIDBwQCAwEBAQAAAAABEQAhMUFREGFxgZHR8CChscEwQGDh8VBwsP/aAAgBAQABPyH/AMG3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bv+/u3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bt27du3bl4/tBbkutPHuCg868d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+q8d+qBJJNmxr/9kEA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9AgPQID0CA9vzt+yndseCKPdhRnt+vK4aLkQarlUykuKZw6f+WwIDycLP2MDQjhRcgL/H6oMAlRgCo+7UeM+cemtPkMqMq6zQ9xvbID6fzQBJoyMTGYmKKpkQMHgTPWkIZ0w91O8y7IDJhYy/8AHECA8dgJdjNM/NSNCrU+RP6hrjlKlwxJsDAubrgakGigln8cdLMMXQXipcEJL+Jwd6Bh2Amy4hZ2IbqqIYTOdJwxDkDwzv8A5QYBABAH/jkCA8k8Du8XZsk6NWo0e6f0o/xwM1oUcJks6Oersn/PFyGrUFJd1xfbd+KRTcPy5TThkcLD9py29JTf74ZVA7wHyxzn9hRGFLNiH3azuhwA6P8A4NAgPXj0BjCdh50stlv9Dq/Rj/HAzWhWBQ2HA99l4ZQS241BSXdcX23fhaTI8Fjnnlb3oBnquHwb8M9uKnhw5Nxn8b6uEJA4csBhx3/rY9+vEOnH0lO6VL1HOQ6/+DQIDxmDAnKG77tgHgJSk44R0P0DXHKULxuZm9d+GxxJQFSRgH9Zu+fwKWPJpt8XK5x3V0lN/vhntii3p9vdGNKWPDptsDK5x3/sYk2drDEal/ajTW2GdY2vEMxYYOT56VGOasYD/wAGQIDycJHWMNPkMiEI6RR5DCDCOs1BTBwGYczl+YMAlRgCmkk4ES1e/LnscSUBUkYB/Wbvn1wFTxLejpA4G7mYZd9uKnhw5Nxn8b6L4Dblugx6/tOEIeEWG88mmC5ec5iRrG1gAsUY+PZ/4RAgPQ9YFzYmN0yctjSAWJeWUbn8ww9ew3fsPMth5DABKukVMXpwG2lvcL+Pqj6jYSVw/wAbsqslkJbW3GyywJmeO6dcK4QSx4GTh0/citWZGBiTzDrRaJXun9m3dIQmJImnyGRCEdIp4DxG6w/8GgQHrTII3LGfhps+3qPazy/LOILJ6G/Xpwo8hgAlXSKDGJxDob9/j6QwCVGAKa1MAQ9mwI+4DK8qAm0rM4teGmdBgEAEAfsyozCcXgZ0JQwERLdE+O3IQuRPhGwOUnrGHaD4CADOOM9SgzA1GhsfdOX/AINAgPRxIZukvbe4c9uMzGW7o8/kfxtBEGTeOsfHCnyGVGVdZ2BjE4h0N+/x9JrjlKlwxJsDAN5U7nvVxhzN57p0t+HgxjlXn33Xn33Xn33+d5zx18Phn1o8hhBhHWaLsTIDmm7s7bmJ5JEmvOnMGVGUNj2bY3hdGpA8canSDtXjRjd8LQYBCDIn/g0CA8ANJ3yLsjWMOWyEwWvm+vxDHRJ4FtacSUps880S7/jjh6Y/xwM1oUcJks6Oerse9LOafo830HAUAQB6kYFsJsci9EgjG6gOViZ9qKIcRDTjeaDBrMgTr6TyHEGEdZqLLsjF3S3ioZ1VsDS7jn+S0xCnRyetPkMiEI6RTzJ9wZX657tqATHZU0H291HGeDtj9sOjtnLMLUaHqFrfvN2dOZPFky4HB+ef/g0CA9cmyRdz9Meu2evwLPnZ5/gj/HAzWhV5IXWdANnnmiXf8ccPTH+OBmtCsC5sOBo8hgAlXSKggRceTfdXzHD0NT3FYCowsxcLqfWdE5wihw1evpRBJN2xrUtCsn+orz92gyaxIE6bUPgrYwmFD3GC6dDzU/JKkCjAYn+Hnsn78Cz52eeyIOLyuVkdfZS9QIb9zuyqQaKSSNpQAMK0ncy2MNFg3LPKR/8ABYEB4MAoQkSryivzMztO+2zfcY2NHlrovrNccpU4xJgw4a67PPNEu/444ek1xylR2BSnKceL2o8hgAlXSKDGJxDob9/jtlRmE4vAzq+NJvzl07VJuSpKQnQy2ogkm7Y1paZCjLzoLe9S0VMJl5Y+9GES5SIzq39NghIHDngceO+rrCiJ57p1x2PMn3Blfrnu/IYWN2Fv6fBshMFr5vrYTlI6xhqA80sYSlMgU3ujbDdB125q5gzHC75fYpkCm90bNt0HX/waBAezulwA6lPkOiEI6Rs001luX05b/Sa45SoWSH9rv+NnmmGXd88MfUMVMyZ40fHHZFedhw8NU7a7ZcZGRvjYHLhQiGbdHwe+NJH3FZXntJyhNDv7UQwZWTnH/VFT3AYD8JrjhKnZIf0u/wCdjGStvPR5/M/kZ24kmXRPKNjoyNhGzvjz2IBMdlTQfb3UN+c1sH4vi3eizJWOt2885qf1MqRK+deVBgEIMif+DQID3nmiTf8APHGryQssbhpc5EN27aa45So2SH9rv+NnmmmXd88MfXGOKsYCg6VlJgR8semybA2LhxZZcamm3L9/ZGNPkOqMq6ztxU8OHJuM/jfSljw6bbAyucd/5QXCVJMGh6xswuY42NHlrov5MP3LqI8ZbCQQMa0ncz2FsVCviab4k57BQhE+ejv7ztLwWqYb4nsbNwN7OBJPAPH/AMHgQHmvZGGSwk1n5elPBukR1XT+t+yP8cDNaFYBvKnc99nmmmXd88MfwOCLQZEwNDwM38S3DO2+kN9VEMQjP0QR2cLbnc+NJItNgm7/AF+gwsRIuObwy2T9+BZ87PP8YLhKkmDQ9Yp8hkQhHSKtwZoXMfO3dcYWNTlpolOmJE2KtPbpQYBCDIn7IYBKjAFAmkxi/lUFdcbEeygjMcEHrfYiFy8TPk9Dx48KRESUAvSoG8mUPuLvKvL2a8d+6AhmmPsqfoYCWzdNM/5JAgPBgEiEiUitxJMuieUbJoCcneOo7b6n/PAyGhsCGs4L04b/AADAIAIA/AC6SrIk0HWPSeQwASrpFdV3vdD7cOFFT3AYD9GU10Wabnx1bHupxu26cp/IxZaWkLEu8+deXu1HsDQFpnlOzGZhJd1OfyGy5Nmm7l6YdP1YNWGJQsaGdRQ3AbpvntRFhOCXPtUNCuj+gp8h1RlXWfzOcSWRJB/JYEB5eAFkDG/YdPQENZwXpw3+AYBQBAH4Sk02TwbcL9fQpvCFm997PpVxhzN57p0t+nkIXInwjZczHAYk05/o6+KQtmH3z3UCNJ22Ls3WMeX6QUsRM3BuMWiqZEsTwJnrS95ocnzx5T65TBl3Cjbh1zotqJK9C5ybsKaUESEgPWkhIcQHpeiSOZkYfavD3a8PdopFGbqfNeXfVWIMkexTIPMwMHtUqMxjF4uf8lgQHgSTubx+xtHxBSexv+KDAIAIA/CKIHYb5XN8y2hH3AZXlS0RolODq4YWzoMAgAgD9QMAoQkSnyGRCEdI2ZCFiZ8I/QNNbcJ0mh6ha37zdnS2ynar+Y9PcVgKjjTFwup9Z1FltlK7WcfSEfcBleVS/G7hDidlJhzJJniYh5VJXXCxHsohNQJ92P8AAIEB62uot/8A0S5wpb9xS9Stbtxuy2TNkP6Tf8Ua44D8PnmiDf8AHHB8h1RlXWdiu8IWb33s+lXGHM3nunS36/idWwdUAk4Ef26/o67QAnuNONBLAdon5F+GwxdBeKgQlMTiDAz1psuZrDcaHoXieJAiWk4VIl0ECfBw+6hkVAy+xA86OnuAwH8DgQHgqXQLIzfBzo8hhBhHWaA81I7OP+f9A4N0oOi6f3u2YFzdcBRrjgPwBgFKMAVfj5FsjQ0NhZcyGG90KIiqCZne/wCOP7PidX7xT/1YMdMc6bRjiRe4eLRT5DqjKus7Sy5kMN7oUIBm3R8HvjQNjHDi+WHt/B4EB7B5+MQYvwtsvKK3EzO8b7Ua45D/AJySCOODmN/xxwrAubrgKj/HFzWr+A1xylRKtllwZ7bFeA72ssM91GntD5Fzz/a8Tq/cJSx5NNvi5XOO6nDI4WH7Tl6FxUg4SIx38t1ROlkJ1TP4vhR09wGA/hUCA95phk3fHDCnMniyZcDg/PP/AJvnmiDf8ccKn/PFyGrUFJd1xfbd+GIsxyl9Thj5hWALA4uBk+a/txhmNoH7ZDIEusW/TGsVPJhyb3P43ejFTw4cm4z+N9KWPDptsDK5x3/w6BAeSGs4r04b/GrmEnEvY/H/AC+hQep4btdjiSgKA81I7GH+/hsTZJuZ+uHXYN+cVsD5vg3/ALgYiuPvd21dCXhDL3PX9af+rBjpjnU025fv7Ix9Jl0LVm5j2f5/EIEB4MAkQkSpWSH9Lv8AmnElIUfeRdOh5qf8nzTDBu+eGNHkMAEq6RReQKb2PL/iWUEG0jF1bEDZ93M9n7ZrjlKjZIf2u/42a+KwtkH3y3/qy4yMjfGwOXCpWcyZ0fWXenyGVGVdZ9I9SMbt7uzqMMQtA/iMCA9P+eDmtSryQukbwqawKE5TjxO9BwFIMif8fHoYVaM+/prtlfTASIuXHXpx/EcEkXMls7GsMV0hR9P2jXHKVCyQ/td/xsn/ADxchq1H+OLmtX9OVGYTi8DOp/c7HlMDPWnyGVGVdZ2pRPEgRLScKTDmSTPExDyoxjCHmO8789hQoQ3X1Onu/icCA9YkxwM3utT5DIhCOkVmwKryOfy7/wDjHQM/YSG2TiX1Orq6d8PxrKCLaRi6tkvXBM2AndMPL9mP8cDNaFYFDYcD32HkMAEq6RReQKb2PL/pPzzNY7jWuY5D7nQ36U2XM1huNDb0lN/vhlUDvAfLnNBgEAEAbEag86kPk2BmFqdBYey8/wCKQID3S1zgL66b9k5kOLaEP+Q9H+OJkNGpIQbLi+2/8bTpYbrf6HVtuw5IRzOv68kJdhxfbfS5d6+wBllsPIYAJV0igxicQ6G/f4/oNT3FYCpfcrjpxczKpUYwnA4GW2VGMYwOLlScMQ5A8M7/AOelp0Mtlv8AR6KPIYAJV0it0hCJgj+KQIDwYBIhIlFZDOS3OWFXhlJJbhU/54ma0f8AiDogCDiR/Tp6I/xxMho0aa2wzrH4hDlhajW6RhEw47JlkpEMFf5/WZ8COgl9U4kpTYeQwASrpFBjE4h0N+/x/OGASowBQLUx9TXPTnUqMYTgcDLaeQwASrpFX/mIJmaLll/VFzzIY73X0wlmNoFWlBbiInad96Y2IkHDJ4Z/xaBAeQ81I7OH+U+QyIQjpFTeQo/5I4Yl3ZcDU/54ma0fxXmuUo5HvstPgXMJYecv1Q7h4c8CceOH0+QyoyrrOxxJQFIQWIIW1x3/ADtT3FYCpfcrjpxczKpI7ORtyufH0MTN1V249uudQ4yMLfCxeXD1mHr2G79h5lseM8dfDwdP4vAgPR8e1FY1OP1v2a6CryOJ8G7/AIvDBzOCZWBuLNEY8zEyHnztR4XMzcm/GjXHIfhjkMpGKrPk9GxEkb28Po/ptzzNY7jWtecIdZu3bcC5uuBo4eO+P8N35n55msdxrQi2VMDFpi56VOjGE4HAy9U6k+Rnez0etrEyMTI5eaVIeKWErV5iFOrm9f4vAgPHnKlu31eYYp1MndiVAeK2MJRjog8C2n/CmqO67/Y7BoGYkLLk+OtGuOEqYUquU3eHDHbN5CigHAQgyJ+CWw8bMZdF5xsQWwsCXVHKf0oJaeLFOOlGbdMRAefG0zBW63GMj3+aNccB+Ujf5TPEtU/udjymBnrTZczWG40NqUTxIES0nChoKmDG3mHvQSZ9YnSHbukARMEeg7jATYV0p+WjiwvndhVkbI4rzZ9qfIZUZV1nYiSHdzZvLDnu/jMCA8mQwXX+mV5uy4Vuga8SgwCkGRP+GdFiRSywP6HblwI6CH3TYcyGO81Niv2AVxufDXrx/AakHevGpO74TYYyPeOV+uW/87U9xWAqaViBHYtzvlT5DKjKus7LJZWC1t7TKgonwa8X2/I9PcVgKIYM7JzhP9UDBMBDHOcTrtRBJN2xrWeL7ZuGh70DhjhxfLD29LnIMmCLvsPqa9kYZLCTWfl6bFeF3M3BvxqEMQtA/jMCA8GASISJSRsspyPNTZ1tY4o++u7/AIKWGx2s9z1FBCDccX23UNOxNxqf5s800w7vjhh60PNSOzh/lPkMiEI6RV4ZSSW3lSQg2XF9t/5ShDYnw4uXDGpI7ORtyufHa2qwSyO4ytnwxqAqeYL/AImp7isBU2Kwg2k3vyTSESESDlS29qBBJF2xptgjs4W3O58ah96uOvFycqRNLMEJ9KnlBlxbO7y2TNJESwdj29UMAkQkSkjZZTkeamwB4vN4O7+NwID1ybJF3P0x67IDxWxhKsKG3ERnjd/wJsSYSWJ/YbJMGY1r/p6Z/wA8HNalYl3ccDs80ww7vjhh68tDCXGpq7Cw5msdzqURKbES7ThztbGgwCkGRPwy4yMjfGwOXCppty/f2RjtHLvD3Bcs6ZUNE+DXi+34ASSxBCacwKYLLg4e9FUyJYngTPWp4bSEPOWWaSPuKyvP0dJTf74ZUkEKM2+G+aDAIAIA9aRArbyDpbYlnKAmMMHt62MJbczNeOxiMvU4avGf8bgQHgwChCRKSNllOR5qbJ0g7V40Y3fC/wDAtPiXMZYec9lzMcBiTTnQYBCDInpn/PBzWpWJd3HA7PNNMO744YevzzRJv+eOOyalGOLihzpJBGG7MvFh1qQJMCRs4RMT6ZcZGRvjYHLhUvOZM6PrLvT5DKjKus7TGMoOQ7jtzoueZDHe6/gUseTTb4uVzjuojPiYiA8+PUKSSZrM47opSx4dNtgZXOO/0YE3MkHE5U4IDibnhaoCp4kttvMSo1cjrTiSlKkPFLCVpOVnrGD1g1A50IfB/HuoEB65Nki7n6Y9dtybNN3L0w6fvgXKKwiRYegbYNMFfJ9cvVP+eDmtSsS7uOB2YHCy5L7PN1BgFIMievEMXYUz4Pm+kh7iMJy9EbCM8neZ1JXOItR7KlOEOfxTYY4kX4PFop8h1RlXWfQu+sSSDQjXfwT1MS7EBKhGO2dLuYhoqmRLE8CZ60TnCKHDX39KUTxIES0nCjbqxvOHu5NT0mxxdTePTMkEXUtYqfm+TZxZs9hYczWO51KH4iOdOXPZGInTJOD277JAmeyJoHt7P411AgPNzzNY7jWoaKiUS88faiLCcEufagLn4mfLTDBndOcJ/r8AYBQhIlI7cSTLonlGy8wzRqZm6y0uciG7d+43PM1juNaso1iAjcXmSdPQ6QkTYq06HSgwCEGRPVfBELqVH+ODkNTZqdMhfUcmjT2j8iZZ+vAA5k7jdvrEN5U7Ht+PEu7Lge9GCA4i54XpkD0bHJvxry9mvHfunyGVGVdZ9YxeG2Kazf4zL1GHACE3rhy/Ch5qR2cP8pxJQm0pLRmjhpy2rcqFfF13xBy/jHUCA83PM1juNaFwWIp4Blnj7UkfcVlefpCOs4r14bvEMApBkT1xW+QYe+1KUXOfwbsJ6/t3gRC6FLl3r7AGWW18hkQhHSNslKTJa/h9aPmpHZw/ynElCbCw5msdzqUkdkgwD/kesMAkQkSktdMYn+1SszhODwc/T479U9LyoAGq/hTBrEkTpRtw650W1eXu09LyoAGq7ZsBryBD8RZ5fjbwDjRDNeY86fIZEIR0j0Y3McLOhz00H8LwHgNx2JMWzWv+n8NgQHiVDUPk14HtUrMYTgcDL8AwUeU8Jx4zr605SOsYaHqFrfvN2eyA8VsYSrTEqNHM6/tFZLOS3ucTts6Cbo8lvxt90OBr+yavqo/xwchqbQzicA6m/d4epvAVF7nlqfIZEIR0jYLkGukEWPPPlp+F6+4jI0qDWm9Brw92vLvr0BIxESMG5xKnZIf0O/59ErMYxgcXKsd4PyyOOVREVIQgeLf0zMuzSG5pnU6lgyn1sVqUdpEiz7n44aqYg3Ow9GEzGS5ocvlfwpYbHaz3NgDxO70d38LgQHm55msdxrVzDuI/rPxHkMIMI6zRaDqiL7t2m71pECtnIuttrPsODLnT9kEFDxhiz/BG/ZP+eLkNWieA25boMeu06y6bPgViVdxwPfYeQwgwjrNBnE4B1N+7w9UL6YgTEy46dOGzzzRDv+eOP5jXHKVGyQ/sd/xsPIYAJV0imCG7+11YdaKnuAwH4gEugaLlk3YPX8mRU1yU1PfYJppBM6EOUxO78UgG0WabHO3VseyRXWxn4fwqBAeyVouRBquVLl3r7AGWX45/7xchq0nKz1jB6wXCVJMGh6xT5DIhCOkbIDxWxhKtMSo0czr+wNuc1sD5vi37Ahx4MAW+ej0z/ng5rUrEN5U7HtsPIYQYR1msQxZhTLg+bvX55ok3/PHHZOReLwjf++uv5TXHKVCyQ/td/wAbJ/zxchq1JLTzYpw0/IAkwbNa/wCn5I6/AsudzntAdJFgQajrP4YVkMrQWtuceewLLc7Wex/CIEB5ueZrHca1qwbAow91+H4XElAUNBUwY28w96CTNrE6Q0kJFMgfhSJpZghP4VhgUYDE/wAPPakQK+8wa2/XKVzAQlhJwmf92rHsRcaH+1BLTxcrw19JrjhKlZIf0u/52x92i8Z849daDAKQZE9QSCOHDmN/zxx2HeFjNP2ebqDAKQZE/EGAUowBTSScCJavflz2T/ni5DVqCku64vtu/KAZKF5du+/y2uHltdZOeuxLoGi5ZN2D1/BmrmDM8LPltr0DH2Eh/B4EB41xylYFzYcD+Gf88XIatSRgH9Zu+fyrYqFfE03xJz2r1Ahv3O7KpQxG1H9UMAlRgCmTMyvc3N/b0HkMIMI6zU5F4vCN/wC+uvpNccJUzJD+l3/O2ZVsks28dqLvmaw3OnqnKvR4Ru/XTTaEdZxXrw3eIcBSDIn4AwCVGAKSOs4L14bvCrwygltxqCEu64vtu/MAPIYQYR1n8sQcXlcrI6+zZYab1OGrxn+BIgVt5B0tsWbYgMKFx7P8HgQHo/xwM1oVgG8qdz3/AAicNv8AeGmF99GntD5Fzz/PFgNaAIcuVzltadLLZb/Q6v0tY9isxw4lBxR0n0aCMiiQPwqXx8XJl3uewWpEN293Z1H+OLmtWh4e+Futz460+QyIQjpGxhsI0Tvd54aUGAUgyJ6DXHCVKyQ/pd/ztWPYi40P9o4eO+P8N/q880Sb/njjskH5Jlae71hgFKMAUkdZwXrw3eFHkMAEq6RReAcaYZDzHl+gADlJ6xh/JNroCJu2PdNkY5qxgPWgLMbQKuYngswacti6hRBM8x0ev8GgQHl0IDRlmvrH5qf88DIaH4LLiwGHfGJ+N9KWPDptsDK5x3/oyg5bGZ4/Ty2jfnNbB+L4t369ABJbyUjnUKMxjE4mWyF9MQJiZcdOnDYEdZxXrw3eIYBCDInoNccJUzJD+l3/ADtcSUhVmSyhgd2/zh6bslgXA79/nBxJQlBole6f2eoMAlRgCkjrOC9eG7w2GXQtWbmPZ/n6IDymj8kWzDMogH7j22hwk9Yw+qFU6I0Ynucp2u6BlCjjh7D+CQIDz09xWArORBiOBpxx4euahGODglzqXJCW3icXak5Fsjsc2/6YYBIhIlIvcSTLonlG1GpR2kSLPufon0ydAJfr7PqLDmax3OpREUQDM7z/ABwoOApBkSsTWv1HWeuu0I6zivXhu8QwCkGRPQa44SpWSH9Lv+dp5DCDCOs155oh3/PHH0jWXTZ8CgqJJwHESZXi3Hj6W55msdxrSiMhqwz8Rhx9DjagOiO0PP8ARAeU0fkCN3zcx3bfKaPVFiNaRIPmbvPZaYYp0M3faaDAIAIA/gcCA8TxG3LdBh1qywIieO+NcfSEfcBleVQoqSE9nL5thQOGOHF8sPb9cpSVsXceu1ImJEsXcvDX9CP8cDNaFQ3pgkk0PNX0WRBlLhWu+PNKMFaBCntDTjgcLj9pz2LTPFgzLWMKeKJEsb1j0DamYXpbn+9fSa44SpmSH9Lv+fQWa1/KtNz44YfhxGOZOw37qGvYiw8NfSLxoTSOF+jn+ZAJ3P8A+j+ceEUkHC/cdfwPLYqNfF03xLy2pECvnMmlv4EgQHgwCVGAK6FB6nhu1p8hlRlXWfToQbAox9luNSozGMXi5/snnKlu30PULW/ebs9ktXBM2AndMPL8wYBSjAFJwxJkDxzv/tLl3r7AGWWzAN5U7nvTSkMWbXDxBNPkMiEI6Rscx5iYkNPNaCAdifHg58Man/qwY64Z1NFvT7+ycPV5phh3fHDD0GuOEqdkh/S7/n0Y9DCrRl29NPW/PM1juNaQg1rtvk765U+QyoyrrO0ywigxYJttPIYQYR1mrTEqNHM6/n6kPFLCVw/V6elA2izTY526th5DABKukUWYiSHNfMj+AwIDxrjlKiVbLLNtPb0uJKAoVCB0ZZD7x+P3DjPF2x+2PRtg5g4DMOZy/G3PM1juNa5rkPudDfpUqMYTgcDL0NjLZkG7x358cahRmE4nByoRbKuJ1YmetIbqqYYDOWxXiO97PnuqXGxlbcY8Kn/qwY64Z0aTlbCQZXJn2pCGaY+yoGCBZIxjy2+eaId/zxx9AYBIhIlNnWVC7nvu39d+25hJxL2PxtenuKwFQnCrF3PuqKOs6Yhk9abLmaw3Gh6uoxBZHQ369eOx5zw18PB1/K8MgXchsbCSlOXLvv8ALaaxQnme206IEtjUJ9MKyGVoLW3OPPZCYLXxff8AAUCA8GASowBS+IqD3N/x6XElAVJGAf1m75/dtMQp0cnrUB5pYwmyWcoAYyxe/R+Nc4FCZJS73Om2UwZdwp6XlQANV2xZdkYu6W8UsgjDdmXiw61PQbHB0N42HjbZwt4YUy5srI8P7rtyg+GoERIS9Vz+b401lgKWOGk89riS5feBpu6btkL6IKzEz469eHp6FA6vhu0p8hkQhHSNgQ9wWE514791479+qLmjCEE3LE0usE3CPT42YSy+REr8sdhKQd68ak7vhNgI0nbYuzdYx5flnHNWEjsABO5c/sPy+J1bd0gCJgj0IVCOwmFY93bH35Flyscv4DAgPDBV5TwjHjGnqGSjsbs55/HH9jf9kkum/lRV9wWR9WXYcGWemwB5SBrxKDAKQZE/FOuA84F97J4hmMLZjDhQYBABAGyDVhC4k6OVEZW25GpxvXWU3+uOew8hhBhHWaim3L9vdOFR/wB2DDXDLZCjMJxODlV8aDfvPp3qVmcJweDnTEDvnVc5z7bdeeo6zfvqUuEYYbbmjyGEGEdZoM4nAOpv3eHpDRklRA1Mz+vSeQwASrpFRLdk4O+G8U2HMkmeJiHlSQkUyR+FcGMctkoOWxmeP08tsGMHAZhzOVMcl5SdCffauVMxZVV074/MJoM9ZX9vyyHmthK47A4I+xhfS5KK4Gh89TZCYLXxff8AAUCA83YiQnJN/Yp8hlRlXWfSRnfGGtFthQcBQBAH656S8Kxm7c92ybyFHg809VpiFOjk9agPNLGE2AuaixJnxTL10/CHKx1jBUh5rYSuwsOZrHc6lARaVm8GvDXKjr7gsj6Gs8DSxx0nlUUrMTC6uHPOkh7iMJyo8hhBhHWah4zBlB9596NLaPyJlnsavuIyNWhMuswaHz6DT2p8C5ZUX0mQvomTR5DCDCOs0GcTgHU37vDaGASowBUdgUtynHi9ts222crtIxoaYijLHja/vXBjHL1TxmFqNJwR1hJpsadLLZb/AEOqg4ChCRK3SMImHGNkyYkSxdy8NfxrbCdom0E1iPgP7fk3yAImCds7DUnQRvlOnojDMbQKtsM0aGRvwKPIYAJV0irijvzM543fwGBAeOc8HbH7Y9T0YFzdcDUf92DDTHL9k0VtwnSaHqFLfvN2ewYKG5uzjl8cPUCSnZzZPPDlv2OJKQq0xKjRzOv4DRliHkDxx5b/AEzszjGDxM6h9yuenEyM6KvuCyPog1YQhKTo5VzXZ/Y6C/Wmw5kMd5qUEPcFhOdclyH3ept0ou+ZrDc6eo1xwlXlFfmZnad9qPIYQYR1mi5rALY/vu6bqbnmax3GtWSDCmI37t3hQnDb/eGmF99R/wB2DDTHL8VjQwiJkSc3PYuyVzrdtHONmIy1Rh492y9rvamZwPxhaqlbr/ZtvK+OBboekfkDUVx97u2wuuiyRd+ej0croXo+9ifn2orOo4fe7+AwID0kJdhxfbfTiSlNo9SIbt7uzpe5xWTqeaH7YyJII3ng3LPCdjiSkKPvIunQ81PSOcqW7eUPUKW/ebs9lqbPNj+/b1mOiTwLa04kpSnElAUTiD350eaUIZTg5j3ooBxMMOF4qExZdy2TozjGDxM6vrWN4x6OrRd8zWG509Dd8yGG80rmuy+x0F+tNhzIY7zUqUuFJIbbyjhYXdnE69qg1YFlKTqZelJrMPAf02nHuAgcqSPuKyvOgj7gMrypdbG6/cfb5/I86WG63+h1bckcwZjjY8vTo4BzHUbEB4rYwmFThiNqP5XnoGPsJD8kVizIwcSeadNs8QWbpb33mHLax5qR2Mf9qQ81sJWrTDFOhm77DQ5wIb97/AIEB7JWi5EG9yqf88DIaHoekaBPJTXzX91kzNr2N7d22EggY1pO5n6h4wxDyF4Yc92w8hhBhHWanr8Cz52efpkGilgmp/zwMhoVP+eLkNWpIwD+s3fPpBwxwYPlh7VFHXdMBzelSozhODwc6LDmax3OpUfudhzmDlpU9BscHQ3j0N3zIw3mlc12f2Ogv1psOZDHealBD3BYTnUSKwg4DG5nvZpIzHBB+q8PZrw9mr1wHBEueenocSUBUkYB/Wbvn8oLhKkmDQ9Y2lCAxrSdzOmAC1Rj49m1zBlRlDY9n5OAcEfYwv5YQygHCWTk9GxME/RjjKeX2yUl2HF9t9T/AJ4GQ0NiswK4Q6HPF5af9+BAebCyJcNAYJgIY5zidfRGyzLJ3tBAnWOWMur7cf3sZmEl3U5/IbF6gY37ndlUoYjaj6QwChCRKvKK/MzO077bJ0g7V40Y3fC+kDt/m8iPlsRTCXE3WDdg/gDAKEJEphgyunOP+q6ym/1xzo8hhBhHWaim3L9vdOFGGRxtH0oMApBkTa3fMhhvNKl96uevEzc6Q3XUwwGcvwAEkWTDMiNcJ/PZsggwg2HubEwJ6wk1ob+OajIzw22l1BjCPxLR6gwhGxOuB84h9fkXOFLfuoOCOsJdNgSkr4m89dgfiI5058qlLhCWC242C5FrhJFhyz5a/wAAgQHrWs96ZnF9AHKHWfod/wDgwWDhZH+55bJZS9TNjEfr1M7pcAOptRDRhvZOMYdPQBy/3exHy2RiC6epv06cfUCSWIITSIpYgpO2wQkDhzwOPHfWCnlx4N5l8b9iUzxYMy1jCpcMJb+Bxd6eJ6Duz35egHDHBg+WHtU0W9Pv7Jwp8h0QhHSNisDG8s8zzCaDgKQZE/ROeTXawly++XptadLLZb/Q6qTgjrCTTYJoM9ZX9vyEC4ElosR8Bz/IoMEE5m/Z5bQV0LNlHJjLhUVCMMHFBntn/PFyGrUg0UEs/wDegQHm55msdxrQ0RMSCPC9/amFswvkzxx22vnAamCePsP/AAgQpeME3f4Z3bJAmeQBqHt7vXzJXMK+Gj33bLwykktvKXORDdu22mIU6OT1qP8AHByGpR5DCDCOs0kEAJFo6x88fVINFDDFYl3ccD9VCT2Kpe1JyxBmTxyv/u1rPA0scdJ5US7ZWR4f3T5DIhCOkbIgMbiGV8DhUuHEt7A4u9RZq4YO6W22HGxgbY2D4ViXdxwOxzJ4smXA4Pzz/RDLKRYjN8jntx5wViHE+I51G4RJ0M75HrsQCN65/QfigmYZlMi++1jMxlu6PP5H8Y8odZ+h29WKnhw5Nxn8b61MCQtoaf8AfgQHgaYJmyLl8vTAhgr4Pvn/AMKUMwtRpMCOsJNKtwZoXMfPrPOVLdvq8kLpGgmwXINdIIseefLT0SQgH9bu+KcSUJTiSkKB81I7OP8Anqn/ADwc1qUpuCFi9tzLrsG1FusG7SsEjmTuN+/bBqwhcSdHKpY670g1PepfhdwlwOynyGRCEdI2SmDLuVSVziLUeypThDn8VjGVRk36uJtOgI+wlP0AwChCRKZ24kmXRPKNm+RhEw4TTw0o4OIvkbLTXCEx4T+GQaKWCaXqVrduN2W1ZYFOUxP9HP8AH9PUe93n6FiZoXAdPNaOENmPDgZccf4DAgPBwFCEiUitxJMuieUbQjdZDmeatBgFAEAf8PEZaow0eM9i2ynar6zaAcaIZrzHntgymNZnyehF02DgD3X/AG9R/jiZDRo0VthnWNpL0LM1YPmlokKsnKkt7VH/AHYMNcMqDAKEJEoFqZ+ppnryqRGYTg8HOjyGEGEdZqKVgBPctztnRrjkPR4nV6x6kQ3b3dnUIYhaB+ikQK2ci629LxOj8LwJYYxfi3fM+iA8VsYTCg5SesYfwyaYo+T657TyGACVdIo7kMpB7nCgwCACAP4HAgPAgje3j9DYeQwASrpFTuY4voS/4h2Sa62EfLYaiLMHBk/Z1/Bh2Miv5z667DyGEGEdZovAFN7HlqDAKUYArJ/Nv+3xT5DKjKus7cS7suBqf88TNaO0iKArmdz/AI4U4koSkeI7nTnjnuo09o/ImWdNX3EZGjWyOP8AHRZ602HMhjvNSpUZxjB4mdX1rG8Y9HVoxuXCTGdG+zxOqtx6hJ0M2z0rCci+XOp1FSiTXTP5okmpOD6y2SmVbEfVSEFiCFtcd/0sNFw3LnKQp8hkQhHSPR4nR+BvAOFMM15jz2hClgsuLHK1qvDKGG252XlfHEl0HSPw/X1Hvd57HElAUODr+yaPv+CwIDyxxoP0/wB7EWUAjR4GXzfH/hhgFKMAUAMKkW+G6awlsSzvedb/ANfi4BgEiEiU0knEmWr35c9jiSkKiIRhg4oM9hAKSEpg31d4INzku/UpquRLk8SI6URv0xMh581iXdlwFT/niZrR2krdMTCanmVS+HixEO8ypxJSFARaVm8GvDXKgwCEGRKfvmQw3mlakGwKMfdbh6QNgpBmcnw6fsvAhgjFuDf8z6LzWCUcj29ckJdhxfbfU/54GQ0Ni4AMPUQ+NkIC8WSLnO/R+LgzyXnJ1I9tg8hgAlXSKkjAP6zd8/ymBAejpNhi6C8UbfWF5w93NqdGMJwOBl6HsEV1sZ+H4RzlS3b6YWzC+DLDD0qMHxkKwmmXLYa44Sp2SH9Lv+axLuy4Cp/zxM1o+giKIrmdz/jhTiShKusKZnnvjXCoHcB+XONjc1lQsf339dz5DIhCOkbS2FsJgiyX3yfsyDRQwxQ9Qtb95uz281AXSRjRW/yieLbacTSYCik64aT6FCLZUwMWmLnpTiSlNsmDZrX/AE9HB6lmZLBzfHT8GNzDGzq89dA2Sqi5y+LfjHX+VQID1wRaRDqn9AkMMLdyp+Hpt/OA1ME8fYdo5ypbt5WJd3HA0OXePsCZ51gEcydxv3+glbpiYTU8yqXw8WIh3mWxDfdTDGIyrA6n0K5Z0FHkhyJsyWnnhtMlAcEzPjq/ta5QAnuNOPpRJJFmxp6iEsxNiXzMTjsHBDh6iHzsOJZmyxc3z12Ict93kz8PXhMwluavL5TZIeKWErQ5wIb97/J4EB4+H3IMo0PkrEu7LgaXORDduaXRLa6f2eocuiWTCcudF3zNYbnT8IZgBZNE4X6+if8APFyGrUFJd1xfbd6L4IhdSly709wHPKgh7gsJzoiKIBmd5/jh6TyAUmF7Jp2HqLRK90/s/bZUVU+TTie9IbrqYYDOXqRBJN2xrSkyFGXnQW96jfuwYaY5Ua44SkjZZTkealQHitjCVKGI2o0CSdzbf7H4eDJmZXubm/tslXA+cQ+v5PAgPSStuJ3W9vfKNvM6V6PukVvkGHv6zmPMTEh580aa2wzrHr880Qb/AI44bRy7w9wXLOoKS7ri+278PA4IbOjrDl8XwqP+7BhrhltG3Oa2B83xb/UwsRIOGTwz/dsQZI9imSPMwMHtt3bjMSiWy5Ye1HT3AYD0XJskXc/THrsgHdOK1GDNN1QsvAEbHUBbgYsj6Onq1QE3kcX4d+3SJk4mby80/k0CA9HG8XHccL9eG25mOAxJpzomwVuWQrkFIGnE9akhibLR9+nqEEDsN8rm+ZegTb8isfbfCo/xxc1q+vAtx+S9OKbcv2904UUc4jwibW2AyTFFxyjE6U0oIkkgPWoQXEkIHlG3dubwWKZbYHu/8YMAoQkSr7DFOpk7sT0PQMfYSHpghAP73d80+QyoyrrOzzTDLu+eGP8AJoEB4E6FmasHzSOHc5Bobr+gK1myBmi+fFMuTTCPstfr+BGpY7SJFn3PQ3YiQnJPMhp8hlRlXWdsxYngb6HDDzAMAgAgD1whmNoFJG6wnI81aGxwPuTCMrVMlwVCfAx+qSieBImWk4bXElAUOhA6Msh94/H/ADSJQHBMn56m2RoVejyJ9MjAryebrpTiSlNnmmmXd88Mf5rAgPcDWbNlmHc9A6YEO8vm0dX8j2OycLZaG6i/ltGsFj02hgEiEiUuwDuSynsiiJCcQufelbbbVIt3F+3/ADjzlS3b6HqFrfvN2ex6wKJTY+KeffdKkxpvUKlRQhN0azd9qJzhFDu9dvmmmXd88Mf5RAgPQkwk2n+H5rT4FzCWHnL0BgR1hLpV4ZQS23tTFREllwzOwpSV9XeOvreaYYN3zwxphbCwJdUcpoMApBkT/qPSNCHkhr5p6zyGACVdIp2wH2DV9v5VAgPQdOr0avdH5nFF2TO1vQQHmljCVASVJvF9+FWpMVkd5svDKSS28pc5EN259BrjlKQbCtEb3ceOnoBebnl8R/1fPNEm/wCeOL5DIhCOkejFTw4cm4z+N9SyooVKPPj+cwIDycE9YSa1OGI2o7bE2WLH9+/pMlAcEzPjq7VqXRd8CsA3lTue+yUwZdwp8hkQhHSNjiSkKXQgdGGa+sfn/qz/ANWDHXDOoQRN1wfBnThgOBueN6eI6Buz25fy2BAeEWbOEwEd+UfnmluVZksnzHLbINFDDFYlHccD39F1UXoXKOhsz4EdBL6pxJSmyYszwN9Dhh5gdPcBgKhRmE4nBypCEyZtlr8fm+Gw8hhBhHWaDS8fd1yvbnUKMxjE4mX/AJFAgPENHAYRgpz33zP1OE/54Oa1KeLntnA4O7YLozk5eatlUceI6VhjQ2VYFw6pru673yGVGVdZ2XkhZJ1Fo1xwHoD4Dbtuow6UpuCFi9tzLrsCHuCwnOiXbOyPH+qdk2oDGWuHv/5BAgPMcl5b6E+/6B1AW4GLI+jp6TXHCVLpgT1BO5ji+hL1tLkeC5yyyv7VBHJwN+dy47VpniwZlrGFHAwu7OJ17UXfM1hudP8Ax2BAeTlI6xh/QTVUL9f7PUGASISJUTdjhb6HDHzHYeQwASrpFQQouPJv73zHD8DV9xGRqX3q568TNzqdmcJweDntLDmax3OpQg2UMTFpiZa0XfM1hudP/G4EB4F0lWRJoOsfoeU0esc5Ut2+t0jCJhxihhbxtbJqek2OLqbx+R6+4jI1zXZfY6C/Wmw5kMd5qbUSSRZsaVH7nYc5g5aVLjYytuMc+H/jMCA9yOhej7/QeU0fgDgjrCXSrkkAmEG59387d8yGG80qX3q568TNzqdGcJweDn6HDA43H7TlQQaUIv8ADfFBgFIMif8AisCA9GOSbg+NakPNbCV/QyELEz4R67okJMYrD1TbkrmDMcbHl/0Hr7iMjRGVtuRqcb1BHJwN+dy4+idGcYweJnRtlY2nD3cyiN/lE8W3/iUCA8ucKW/dTC2YXyZ44/ovQiuJqfHR9YiSa73AsW3y9NufYcGXOn6ZdgHcllPZFOOBwuP2nP0kZQihw196UEuDXM5MT3xqCVgW4k6mX/h8CA87vnQmcx2f3+kvUDG/c7sqkhBsuL7b/UNuc1sD5vi37YDxWxhKtMSo0czr+oVu8ongXqBCVwOAcHPSpNyUIQMaOfoPIYQYR1mgZBiAZ5zi9aflq4ML53YVBKQLKUnUy/8AC4EB6TTFHyfXP9SP8cTIaNA8Rt23UY9PQhUI7CYVj3dlhfxuYsmeF9qRAr7zBrb9Y1fcRkaYYMrpzjH9044HC4/ac6fIZEIR0j0HkOIMI6zRMgRAM85xetLy1cGF87sKiZdmkN5/4RAgPLKCDaRi6vxSlwrBBbe0nQm/vQfgmXp0MrxUFi0BnEMJKgPFbGEoMAhBkTbDoWg5ZN+J0qSwcrIf3HLZbm55Blw3W2W4M0LmPn9kJGIiRg3OJUsdd6QanvU4mNxDO2Bx9S1ppc3zx96WQRhuzLxYdakCTAkauETE/wDgkCA9GGY2gVvkYTEuE/i7FxE7nXYgYEdYS6epy8EtTd3f5sNUFmTiwfp2ZCFiZ8I2wYMzrX/DaQ25zWwPm+LfteA8Ruv7ZOVbKbnMvTVciXJ4kR0pa80Gb5Y+3qXmeLBmWsYVGgqEya65/FSYmEkLkk/VIiliCk/+AQID0bSunQg+OP6R5DABKukVP5ji+hLZAGJVsXMvDTZNCsScDAjmPX0dTNBEQxNz2rhMwluavL5T0PAOIXHaWpdF3wKQuXiZ8lAXPxM+WpThDn8VfLKJZHFw964MY4frTMuzSG5peWriwvnfjUWZrCKjeMfdAkkmzY19J5DCDCOs0vaaXN88eU1g9T6Fcs6izVwwd0tqDAIQZE/nkCA9G6xL1M75XpsS0JYBbszr8fnYz4iZgNfNKklp5sU4abAwClGAKSN1hOR5q7LEjlMTMMZuW0AEb3z+ho8hhBhHWaXWCLADp87UNsJBh1Ryn0fX1Hvd50EfcBleVeO/VAkkmzY12qm0Rg+kqMQpEJtMZwOlQl1mUQ8y/tQUsRMHBvMT9UMAkQkSgcMcGD5Ye1YvQ+xHPKpfhdwlwOykh7iMJy9J5DiDCOs0yTUjB9JUiJc5B4YKwGn82EfdMSDE3B8qVFBjF/CgwCkGRP5tAgPb5GExLhOyXO9lotR7eib7hHU3qfIdEIR0j8MQpRMpv8OOFGuOA2jJRXF2Uc/jjtPIYQYR1mi7EyA5pu7Jsbb0bFGUZUSHuIwnL0PSNAnkpr5rtOgZ+wkKIWzK+DPHCo/xxc1q7Gr7iMjS7AO5LKeyKaUhizbg8Wmkh7iMJy9Ea6IFiBkDMUGDMkGOBmXnQOGOXB88Pf8AWevuIyNOYlEthwMPajDAcBc8bVBXOZtR7KcVqEfuw9YQ9wWE51LSrJ/sKDgm/vUU4IDibnhakjIokL8quawWIp3fzCBAeOgZ+wkNhbjYsB/cdaGamYM8Kfjh6Aag86kvlqf+rBjrhnU0W9Pv7Jwp8hkQhHSPSiCSbtjWpR5imdHi7+mvoY81I7GP+1Iea2ErVlgTM8d064UNpgtiEjH97FeFzM3Jvxo1xyGyDVhCEpOjlTd0y8HUaOGQ2EF5zapsDZuXBkYcfRGpPgZ3udFJruybkkHy5+oEUswUmghIpkL8qQmQgQ86G3vQJJJs2NfQlM8WDMtYwqKOs64pm9KBwxy4Pnh7/sHA0iAooISKZC/KkrlsldZKBN2yDxwUCTROD6yp8hkQhHSPWEPcFhOdS0qyf7Cg4Jv71FFIiJKAXps3eHs15d9/ymBAe8pq2RJiVLlzPw0phEtxmBm6PRG2LOvBia4ctvBnHCpBjtzQ7iYNm4kpzMjD7UKTGm9Fo6e4DAeiSkuw4vtvqf8APAyGhU4xDgw466Ua44CvKatskcnK35XLHGmQDhdQXOzEe9Py2gymPajBjQbhdKDAKQZE9Nxx5TD7eO9oIe4LCc6j9zsOcwctKhRmMYnEy9b19xGRqWVUjD7MhyqGzi7j81DSro/uPQDBsQdjgNil2Iw3Zl4sOtBCxExcG8xP2gwCRCRKTijpPqUEJFMhflUJwhz+KIkJxC596KAcTDDheKhpV0f3FBk1iQJ0/Ace4CBypEmiMH0lXn7NIi7ZB4YP5W8ePIEB448hhBhHWailYAT3Lc7Z0ffM1hudPwniY1x3F0N9T/ngZDQpxJQFXgRK6n4njpOAAA0CpaVZP9hXl7NGK1KP2YegIe4LCc6j9zsOcwctKhRmMYnEy/DwYxwqbOwhdNWe9TqKSiTXTP5qQwrYn6th5DCDCOs0KSSZrM47ppcgHclnHdFBgEIMifvhgEiEiV599UGKQjEfhXh7uzdKA4slQco2okNnF3H5/l7x48ePIEB45EkkWbGlIRIVZOVJb2owpWIR9j2opNGLifFeffdOHGC2C6U9DYLCZ9qhOEOPzVsbI2V5s+1JH3FZXnsVEDuF+8+Z7TFAsycWD9P4zyGACVdIpjMy3HBFeffVGORwtH0oadibjw02BD3BYTnUfudhzmDlpUKMxjE4mX455WTmJc7YvGpcsJLWBwdqSieBImWk4bJ6UY4uKHOr+1jeMejq1BqQLKUnUy/8NgQHjolWwQzbx3rHnMJC1nJx/qkIY0x9lJD3EYTlskMOmGy5eTGhoKGLG3GHvS0TwJEy0nD8LmfETMB58VH1GSErj/rdl6uCVorLYnmypSudeOs0X0mQvomTsFXxjTDhbd1pewUIbn9CfwYi1YPy8Y9EBU8w2rDeL8sjhlSUTwJEy0nDYEPcFhOdCAZt0fD7YVLjYytsLE58PxhgFCEiUAilWb/DdFHFzQuU6bv62BD3BYTnUcZuAh+nPvTxPQd2e/LYnVDSfQoIyKJA/CgjMcEHrfYkNnl3P42/PhSIiSgF6bEhEcSAIOc0BXOvHSaMGFBuF0/nsCA9wCN1kOZ5q0HAQAQBtQ0wt3Kn4VukYTEuMeiYmqUJHiXqVXEosjSLPvSEy8zPhp4BRbIXeXrz92vP3aAmfmZ8FQysLIv1j6ZoMAoAgD0pMZh4D+mwbYDtE2DXHCVPeiGCDU80akwZjWv+mwYKPCeE4cY124gLFGHj3eoMAoQkSmGDK6c4/wCq6ym/1xz2HkMIMI6zTQYYEWuHi81Ng7Fw4Ms+P4wwChCRKvfMyxN0NM/6pIe4jCctoIJIu2NPyokkizY0okkUwSe5cfegwZkgxwMy86hhVAQ+5Ic6RFLEFJ/m8CA8dgmuthHyprLFdIU/T0HYJrrYR8qvO+tpC6HrH6RCsCi3r+0+gxke8c598t9QHitjCVBjBwGYczlScpHWMNJwR1hJpsOiBLY1BfwqXPLrt8TO7x31dcWAy7pxHxv2gEdRx+DdjlQhsoYmLTEy1oIWImDg3mJ+IazjhjeHW0u1vrMlfQM38SIiIiIhWoiwgF67XjwoBxMMOF4osmLGB9JUGTWJInTYEPcFhOdRwWgJeckM0vLVwYXzuwpFNMQUn+aQIDwrgRchL/FLy6AwhPoKaTHWV/Srz4FjGWPnP9H6eo97vOpAmeyJoHt7PS7vnUiMx2f1UugaLlk3YPXZCMoFwhk5HVs8po/HP/Vgx1wzqFESQHRM/m+FJD3EYTltiy7Ixd0t4rB6n0K5Z1C8asWc+6kQSxBSfTAEmjIxMZiYpWUqPhC+yFUOzEaETlnNGuOA/QOBpEBRUsqpGH2ZDlUuWElvA4O1TC4biGdsDjQQ9wWE50S5s7I8f6o9LbKFvHD+ZQIDyK3FkQ6J5R6eFprFCeZ7UApjbuBHy/QsTZJuZ+uHXZMLF5HKyOvu9JrjhKVrcwXhOfPZFHF5XKyOvs2BwEAEAflhRmE4nByoRbKuJ1YmetTK4biGdsDj6TpeAAA0CvL2aDgm/vUVJHZyNuVz47HHySLzmkhyPFY5Z539v1nmeibs9+dHSBwFnIxy7bOspv8AXHKk5YgzJ45XnvQYBCDIn8ugQHrkhqNHF0902Skwg2n+m2DmHgsS5HPYuIrh73d+dc4Ut+6rTDNGhkb7BQ9SMbt7uzqMMQtA/BIGYWo1eYYp1MndifosyrZTc5l6lVxKLI0iz71Izkwl9hZ507cGudBvXjv1Xjv1Rtw650W1OKUmE2mEYPWosRlLtJuPhmgwCgCAP2V1EI1eJn82xo4uaFynTzTZJHJyt+VyxxpOWIMyeOV/9oMAhBkT+WQIDwrJBzznHP4jZHOhAi68xlMztiDg8JldPX3bE4WesYPz8iVxItjod92zPkOLLvT8RwhDQiw3nk0LsTIDmm7sn/TDAJEJEoCbWs3i1465U4koTZJHJyt+Vy40PxEc6cuf8tgQHuvKaNt3QwiZmWMnKgJSnLl33+fTKEMdxpw2D1Ixu3u7OrzEKdXN6/jKcROGaMHv2/6pq3TEwmp5lT55bATuDrfdltU3hSxe+5n1oZQl1i3a4fyuBAe68po2KHDG0CgwI6wl0qTFs1r/AKfmMdEngW1pxJSmwZKGxuznn8cfxwYMzrX/AA2Z3Q4AdH/rMqOqfJpxPepWZwnB4Oew8hhBhHWamFKBlN/hxxou+ZrDc6fyeBAeLQC10/o2bpCETBGyb+7RiC6/Ec9jC4FzHUflSUl2HF9t9T/ngZDQ2DFTECeFPzx/GucKW/cUGBHWEumy8kLLGoNT/niZrR/6zd8yGG80rVg2BRj7rcNo5d4+wJnnUfUZKQuH+N+f8lgQHg5WOsYKfIZUZV1mrNsQGFC49nbHCyZGI6uR1bMQFijDx7vyHCY1x3F0N9T/AJ4GQ0Nk7ZD+k3/FGuOA/GsMPcNtDl88PRG2Q/sN/wA0a45D/rrqIRq8TP5tjV1hRE890647ZMDjsPfqUa45D+RwID0SJNep5QJsvsgBcs5+Gu0tQLXT+jZCpbWHwvP4mp7isBRiJbh/HRd6U+QyoyrrOwzBW63GMj3+aOnuAwH45X0RRiLnx068fTE2Q/tN/wA0a45D/rvX3EZGui73uJ9uPCnyGRCEdI2LXsRcaH+1gEcydxv3/wAigQHihQlsvodPdsyVzVnjc8tsDlY6xg2zKtklm3jtQFc68dJrw9mvD2aFBrTeqUGAUgyJsanuKwFRZqwYu6S1S4MSX8Tg71OjGE4HAy2dJTf74ZVwgljwMnDp+SCEA/vd3zT5DqjKus+mU+8iji5bE+syF9Ryan/PEzWj/wBiwwYi0d06XpbcELF7bmXXYEPcFhOdEaKBmvDJ83fyCBAejLMbQKXqVrduN2VWuHltdZOWu09MCG7mjH4ESSRZsaU8e4qDy9D6TJjx4GePDGjHA43j6flghAP73d804kpT05FNxrWcZuPU2CrYWW7D7fNOJKEocu8fYEzzqCWni5Xhr/2UtdMYn+1NhzIY7zU2GX51NSdT3oMAhBkT+PQID0JOWxmOP0c9mEzGS5ocvlfQ9KXCsEFt7WXAnqIfdcGMcKkGO3NDuJgoITHEB+qhs8u4/NAm7ZB44K8/drz92g6M386Gjq4jD77l2qORkZiTO+Dw/NJCXYcX2304kpT1BGywHM81Nrw8dsf4bqxDeVOx7UeQwgwjrNdV2vZB78ONBgFIMif9g09qfAuWVI8B3KjPHLfsU3hSxe+5n1p1bomITR8y/jsCA9ZkLHWzeec1NiNeBIPmbHP0WmIU6OT1plfomZTV8z/XlRmE4vAzqWOudIdX2qx8CQwB5Pqgjs4W3O58a056LpN+/wBD19xGRqYUquU3eHDHYNqLdYN2lYDHMncb9/8A2eMEseBnn1ojHmYmQ181pxJSFERRAMzvP8cKDAKQZE/jUCA9josG9Y5SmyEHDYzHD7ef7KMA2E2OReokQowPLH6omCYCGOc4nWnyHVGVdZ9KIJJu2NaQmQoy86C3vUWIyl2k3HwzQYBQBAHr156jrN++mw5kMd5qUeQwgwjrNIQaV2XydtM6Ncch/wBhq+4jI0wQ3f0ujHrSQ9xGE5UtvCli99zPrQyhLrFu1w/jMCA9aMSrYuZeGlXMxyCYNeVBgFAEAesbnEIw3433UUQ4iGnG815+zXn7NIi7ZB4YKlsou4/NOBIbiScovQRmOCD1vUNnF3P4qOSWcLtuXfZu8PZrw9mvD2dm4yJDcwXlFqBF2zDwxVAYVuR9XrlLhWCC3GoferjrxcnKkTSzBCfxmntT4FyyrIpzYhudNjmPMTEh581uyA4u931z/wCzDjYwNsbB8KE47f7w0xvuo8hhBhHWachMiJZa3H5vjUKMxjE4mX8XgQHpWbZyIzcrsVW7ygGVNpcsOOPon4M4rgTPttjGRuIXdseVPkMqMq6zQMuxR3OC2aiVVKJMdMvmp3hYrdo6a/qXhlBLbe1BCXdcX23fmDAKEJEq86ATieb648KfIZEIR0jYJwm/3FphbdTq3RMQmj5l+roYEhzdKMdW3A33WadW6JiE0fMv+Eki83Cb/wDFQRycDfncuNFhzNY7nUoCLSs3g14a5UGAUgyJ/GoEB51oHgKGHDLF1doYBIhIlES7ABNkD1FX3UE00eQQx+H9I8hwAlXSKDJrEgTpRSkr4m89fygwClGAKIYM7Jzh/iohiiSjJfPXnslcdFiZNEzoBfFTH4t2OewIe4LCc6emNAowdHHC+VBwFIMifpQhmNoFW2GaNDI34FOJKAox0Q7g+NP+GGASISJTrhJmncDln/VOJKEqSOTlb8rlxrgBLHiZ5df41AgPZfMEBk6PmONRZqwYu6S1S4JIv4nB3qYHG4jlbE4/pxKtghm3jvUGpANhY1c9hU9wGA/I8PHbH+G+sA3lTJze9MGRte5vb+/pn4VVzj751CiJID2c/m+FPkMiEI6RS28KWL33M+tR2di4z9E8Fa426846OzAFgcXAyfNf+Mae1PgXLKnzy2AncHW+7LYWoQCwO5ztlwwo09o/ImWf8XgQHkxT9GeEL5b0zn5BE8rtS2WXc/im0oXERyv71cgzR7lHT3AYDZBqwhCUnRyomiBjrxm7zDDbo3qzDXEgqKVmJhdXDnnSQ9xGE5bLTDFOhm77DVzB48cCcOGH3Cf+RFwKMwVutxjI9/mgwCgCAPzQQgH97u+acSUpTiSgKuqO/Mznjd64cbGBtjYPPhUrGZcoPvLtT5DIhCOkUiSSLNjSpszSQVG5I+6flq4ML53YVBqQLKUnUy/IGAUowBSRusJyPNWnD17hd+w8z/5J7hfQuRg9udOJKEosOZrHc6lOcdEco3O7/P4tAgPQyIoVAPPmpcsJLeBwdqeAUWyF3l6bBgxgfSFWLO4Lm6XW3v8AhaTRmwnzSlc68dZ2bk4WesYNkGrCEJSdHKm7pl4Oo1LKihUo080/RghAP73d804kpSjyGACVdIqYvTgNtLe4X8fww42MDbGwefCpeMy5QfeXanyGRCEdI2BD3BYTnUSKwg4DG5nvZqLVYQbS7z5YoMApBkT8OIdwqccE5eceQUgacWoQxC0D/lErdMTCanmVZFObENzpsYbCNE73eeGlGuOQ/nECA9BCAf3u75pxJSlHkMAEq6RTYiS5tMvOrd3flhxsYG2Ng+FS8Zlyg+8u1JD3EYTltk3JFlAxqZ0IBm3R8PthQOGOXB88Pf1yQJuPBv7nzHG8SJXU/wCYGASISJXQoHV8N2lPkMiEI6RWIbyp2Pap/wA8TNaP82gQHpGBXk8zXSnElKU4koClILEELa47/oQozCcTg5VhvH+SRwypKJ4EiZaTh6JNyRZQMamdRK9q2TT/ABUpwhz+KeltBlMe1effdeffdJ1Q0n0KH8yLETk/86SWnm5XjrS5d6e4DnlQ5d4+wJnnUlINlxfbf/M4EB409q/AmeVZ7LAwN721z2KbwhZvfez6UtS6bvifqA4Y4MHyw9qWpiMfvvHaoK5zNqPZUNKuj+4rx36pUGCcH1hTQDiYacLTQSWMNmIeLHpQ6PxiZcSfiKj/ABwchqVeSFljUGpQxG1H/nQFTTDap9MCUBC2ZXyZVP8AniZrR/l8CA8GAUowBQOGOTF88PehEM26Pg98abLmaw3GhRZcyGG90KtfMQxF0dcv7oMAgAgD95vAONEM15jzp8hkQhHSK62scUffXd/0DsRykDscKfyYfARnxL2oMAhBkT+VwIDwYBKjAFEMGdk5wn+qmVWEHA4Xc95FAgki7Y02BH3AZXlUfvdjzuBlrUDU8wX/AODh2Miv5z661AeK2MJUE1EJZ13O7pu/58ktPNyvHWnTL0H3Rr1nT+VQIDxrjlKbilpere+NqUTxIES0nCre1jaMeroUXPMhjvdf+GGASISJUZfJ7NT2e9EmtsEaz/0YCoL0IYIlx/lUCA9kXHAkwk12Jg+FHQn3mjHA43j6UGAQAQB/9OKBAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQHoEB6BAegQOgEEyrpv8A/RERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERMio4k3wNdgDy92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3a8vdry92vL3akD7LNeDk7v/AEf/2gAMAwEAAgADAAAAEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHt/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLOPPPPPPPPPPNY/PPPPPPOWPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPC9PPPPPPPPJQNfPPPDUCYPPPPPPPPPPA9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKC/PPPPPPI4x/PPCsBC/PPPPPPPPPL/KfvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPARPPPPPPLYx/PIACS/PPPPPPPPPPPOVPAvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNw/PPPPIAA/PIZr/PPPMNPPPPPPB8fBPMvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIE/PPOKW/PJQLfAY0JwCxPPPPPLAtNPHs/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF00POAB/PLZBEyB2j/PDIE/PPPPIl3wrDfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPD8OCAvPPFdwA0vPPPPPLGtPPPPAQrHfLfPPPPPPPPPODwzDPfhfPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAGPPPPCAxD/ADzzzzzzyBDzzzzyBysnzzzzzzzwevAMMAggAIrzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzihDzzzxsO/zzzzzzzzzwcTzzzzzzzz7zzzzzi5AMTbPzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzysXTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwJhzzzhpiPzzzzzzzzzzxYLzzzzzzzzzzzzysMjZzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzwbPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxMRzzzxIrzzzzzzzzzzzzwIDzzzzzzzzzzjOMRvzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwTnzzzzzzzzzzzzzzzzzzyoDzzzzyDXzzzzzzzzzzzyEFXzzzzzzzziOAQCbzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywFTzzzzzzzzzzzzzzzzygPPzzzzyhPzzzzzzzzzzwaNfzzzzzzziLACnwjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxMDzzzzzzzzzzzzzzzzzkMPnzzzxMDzzzzzzzzzyMMPzzzzzzgiAcdzy3XzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwB/zzzzzzzzzzzzzzzylQANHzzyFDzzzzzzzzjATPzzzzziaAABDzwWC/wA8888888888888888888X8888888888888888888888DRV888888888888888/A8QD1888Az888888pAIk8884XajYL8CW88gEc88888888888888888888X88888888888888888888888Cw8888888888888885Q88ZJ188TYGf88HAAw888pwRFKk984m0887E888888888888888888888X8888888888888888843P888KDE88888888888884oDJ88dQV88KkDAgDDPALwgDMSc88owIQ8888U888888888888888888888X8888888888888888YwDDi888kE08888888888884EIQS88OTr888gICxADDMj+A388888ADb888HU888888888888888888888X8888888888888844DDDDD088TDb88888888888REc8kAS88HQ9888884AAN888UU88888TD0888UU888888888888888888888X8888888888888lADDDANM8888AU08888888888ADX8sAQZ88HQZ8888YAc8888UD888888g1888oD888888888888888888888X888888888888ijDDHP88888881Dl88888888jwXxAE8sADj88rE888YE888888UDU88888AD88gDT888888888888888888888X88888888884IDHB0c888888888IU88888884gDMpCDg8sADT88x84wDU888888QDc88888gA88zE8888888888888888888888X888888888lADEP888888888888eT088884iQVLMmDILT8sEDz80mgDNDL88888ST888888gQ88IH8888888888888888888888X88888888pjDAc8888888888w08sgp88886DzEZTViWtID88HTxHMDozA388888TE888888rL8ZBc8888888888888888888888X88888888oDIP88888888888EC88fQ0888QTADsbVaE88ED4YAp888dUaU88888iE88888oD98IX88888888888888888888888X8888888rDQ8888888888888uDj8sgz88QAt+A0DseFf1IDzm88888HD3Tc8888AL88888vH8ykc88888888888888888888888X888888ZDKj88888888888888ri88XDa8AX884TCYHsYADIQ8888888IwL98888gX88888yFKD1888888888888888888888888X88888jDQ8888888888888888aa888EU8IA088wGLrVg6fQ08888888iUgX8888LQ88888ADML8888888888888888888888888X88888ODF88888888888888888I8888IXHAE0jHLNW8qALRc8888888TDDq8887ETc888FDf888888888888888888888888888X88888MP8888888888888888XSjb888ZDjRhk09QZLDE888888888888sDa80qD/gf888AH8888888888888888888888888888X88888888888888888888855LDDE8888ADQ8d9L8kwhQ888888888888YMDjHAALIX88fTc8888888888888888888888888888X888888888888888888888IQODDT988bDYc88ADTAMIW88888888888888dNs8KCj084AX88888888888888888888888888888X88888888888888888888DjDhDDDQ8DDE888tSBEb8888888888888888888888kQkRAC888888888888888888888888888888X88888888888888888888HDDDDDDE8XTQ08xAG8888888888888888888888888KIDHf8888888888888888888888888888888X888888888888888888882DDDDDDTc9LD/AEJogs9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPAQwwwwww3/CwEA4PLBsgsfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPAgwwwwww1PPCQx/PPPAxG5A/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPOKAwwwwww1PPPI9PPPPPPDRA8BtPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPPIAwwwwwww2/PIA2/PPPPPPPDLyE4CdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPFQwwwwyQwwzCPKIEvPPPPPPPPPLNQC0QDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPEAwww00Aw0PwPKGg1PPffPPPPPPPPLMADA0FudPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPCaAwwwwwwPAkdBIwPIM4hoA+/PPPPPPPPHejBE4ACfefPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPKFqAxzyDMPMMAAJQfPPg/LN5gAoi/PPPPPPPPPDPYRDCK8AAjdzPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPPwwwwH88PbxvCAww4ciGBA/PPEzzITNPPPPPPPPPPPPPLDLQzcMPfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPOULZDRhCBChPALQOgBPPAmEI/PPPGIqpkAEMAACT9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPOXfOPPPPPPPPFfGInwvPPPNwOE/dPPACDTTTXcP49Di/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPAleAPPPPPPPCCPPHCBvPPPPPE7wFuSMPPPPPPPPPPPK6QPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPF/PPPPPPPPPPPPPPPPCFBw/PPPPPJBA/PPPJ/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDSED/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzzyhxr3zzzzziArzzzzijjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyQARDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzygTwDXzzzzeAhzzzzyMMNHzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyBALzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzyZ+wOACYtA2HzzzzyMMNAFrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz17Pzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxfzzzzzzzzzzzzzzzy3ygjw29/wB888884iDDDNsgG0888888888888888888888888888rQL8888888888888888888888888888X888888888888888NS888XzIL319HLwhDE3M888xSA888888888888888888888888888N43088888888888888888888888888X888888888888888vD8f8NXDDDDDDDDDOc88888kZMUz888888884A88888888888888888JwR8888888888888888888888888X888888888888888888YCxACCIDILAMls88888g088nMm7088888QP8888888888888888888GkS88888888888888888888888X8888888888888888881/d8888NcD88888888jCE8888TE6Cz888Xc88888888888888888888pBZ8888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888CEE8888888DGIV+NE0888888888888888888888swT888888888888888888888X88888888888888888888888888888888ZaZm888888888888888vb88888888888888888888888jZ88888888888888888888X8888888888888888888888888888888SEQc88888888888888888D888888888888888888888888c88888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888X88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//8QAIBEAAwACAwEBAQEBAAAAAAAAAAEREDEgMEAhUGBBUf/aAAgBAwEBPxCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBpB7/oz3/Rnv+jPf9Ge/6M9/0Z7/AKM9/wBGe/6M9/lNKdaVGouixqfiHv8AKWupKmhu8UzEg2kN+tK+o9/laCfehK4a8FQkkNUNn1pXG3qHv8uvNKmhspUUDgbPt2Nxeoe/ymj5pUSnASp8Q+KdCVYk4N+ke/y06hOKU4CVG0hu4SojOLg0nz2sL6sMJ6D3+W0w1MpBspUbiG6JNiOhms0VCcnEHF+4f1eg9/mMJcKOQabYlWH0drknGNVYaqxX2RlFllYtlyPf5q0JchZhyN3p0E5XhxPvSk2IzmokkjB8p7/OQ5j7DTpbq5oJFicK7T341sS+mbnFBwN3ta9yMg2kPwj35ZPONzio/e07Fg3Bs/Ge/K1Gp5Zuclo27Urg3epBKDaQnRvIe/NtD8SwnLXtqsN0oJQcDZ40H5D35mgl8S3lqcmvWuoJhKYeSVH8XlPfncTwrY3ELBqcE4x66lA3B1zQSSKhO8KYSg3lPfnTmDU8C2a4gbGpweic1QlBwN3imEdDLbeW+XHrzHv0OLfBsPKcwamU4J0ZaeUmxSNwdcFRGFGbSPKUQ8rY9eY9+OiuCcwneuEjynMGplOCvEJy06XlSWHI34NRqigf5xevMe/CqEpzHGr3JBuCoao1Mww1HwQnIry1yKhOSdw1fBD15j34FHSnHhOxKxuLKoao1OA1Rqc4DcG7w3NeTTluaeY99yVEpwbhReL1DV7FmHlQao1OA1Rqchuct+h/htwT55577acT6DfcJ96VSEixWhO8CmHGUGquI3Oe/RrwpXDffMe+xZtRv1p1CfOlKLDcImJ1xKYeScyowvznv0a8KjcXnPfUlRKYbg3e1uhBRghUx/8AAhUUTKwTEEEpi/cNR8t+haNMrQ3nPfSlctzsnBOifeO43MEYmMVoqYwnBO9AIwTuL1Ccz11Eqx/PQe+lPmHI3e2uWGrxXDLUwh8Y+BrkSDVDbg4nzB65tOSxthRvQe+imG53Jw2NR5TomUo3CsYY0GmsIfQxGI7l8i3jTw+OvPtmg3PSe+aSwy3e9xctMNTGo98LBGJjfCcSvDcHfQtZbcdTfoli3fSe+STDxeFfB/VwYS4aDV4J0Z0I1MjBVDV6XGLRvyL85LMOBs/Ue+g18Wg+CdEEqJQW4UGEyPjHh/hOG50px8yDcw+CV4fsHvlSvwpNix24JzLomGrhOHxjZC71+JYbmptwWIb2nvzJUanBPvHXDTCcGqNTFBpMSGvnanBNPg0E7jqbZSsfuPfm1GqNwanEccNcMpCiB9+srLhOG8PKUG9x78q3nbhphKvDxcEqNBOT6BxkEwlPwA9+Vb5vWX+jVWUqJQX1JwTuX+APflSvQxOZ2FRrBOj9avwj35deh7wnDZGGuUfjGWp+0e/aeU5h8ScFiy01+we/KlOh9icFi1Y2/WPfkSdKZX7hOmiKaeGW36Z78aV9SGJMfCFQ1V2JhJlBf6B78a8kkstwWzTDC8LI+uyC4nCP8w9+QubwXJvmG5wUfjJwj6q8IKsSRjZH+Me/G3Ea4fxiMEjrFBuDUdEZXlfA01lNjUNJjLTXXS8JJKsQRkssanuPfiW+DVGYyEYg3MacUxTTGWmuFLEhExv4KVlFlljd9x78S2NCxOorCSihlu40G2NRtpidH+ZTiaY0Gy42CLVwgkkkknCvyj34tjbrawTh9IfkTISDSYxHwT4MUWWWWWXhUyGNl+Oe/Eo9406EHzROdBNoRnJCHXYhExt+Ke/EtDE+9BKi+DdfGVepOCoaTHH4Z78S1hTbmlB+SEnrUCdGGp+Ce/Ch/FhaHvilRKD5Uy1PYi1Rx+Ae/Co2WjJyQNpDZ8qZcCaY49icE6P3j34V8WEOilFllfNcDXCD9pBqjU9p78CVY/BMyyyiyMjKLIybgxeCg+McexOCaY/YPfgTg3cNTNN9TcXNKicFQ6Gp1JB+FQfGOPUe/G1cIkTkTuKsNwbg3eaobiymRDxrmn0byIOhqeg9+NMixu8a8XpoNwbvFNoSEoy0+FSXmTh8Y1POe/xEXA3ehNoRk+iD56aoanmPf4KbH4H4DCehf9DXlPf4EIgb+Ov849/0Z7/oz3/Rnv8Aoz3/AEZ7/oz3/Rnv+jQQwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwuT+k/8QAHxEAAwACAgMBAQAAAAAAAAAAAAEREDEgQCEwQVBg/9oACAECAQE/EKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysTdFr+i+i1/RfRa/ovotf0X0Wv6L6LX9F9Fr+i+i1/RfRa/ovotflJu+tuCdfogX4f0Wvynv1Nw2JTi0Gwk2L1m52fotflbGnobmEpwbg3RMJT1tzGnZfRa/LNzbmEuDCVEp7dDQfZfRa/KevQ3RLLcNi9pid4NPsfRa/Lag3FuiWW4SiUxRivEeE+enh+HhBuv8ARa/LauFluiZbglRKDaQ8EI4NQbkgwhpheH1/otfmINhuiXEmkhthehrk1ReMLw8ReylRBBGCTj9Fr81lEuLYSolPTtzRhBvS3hWYyiisFxfRa/NYlxbwvYbelKPmw28VhF7PotdN6E52GErxYQSntbe5iiTYug+i11EG6zCV4sJ723seCVEp0votdVqCd6jCV5M09rcNiU9TDdIxqCdP6LXW0+m8Nye/abmEvSw3RULDYXT+i11mqJzpPWU7ybet4Jehh1hZNwXl9T6LXXQbovQtjwTvBrwL1MJUSnNhukGpwwN0TqfRa67VNCd6D0bYdGhO8GoNzcDdEJxqGNiCS5CC31fotdhBOdDQWWqaE7lqjUEKstwYSouBwUUghCrLdFl6Fvq/Ra6cFXBq4b3thstU0J3LVGpileU0RkrwqFwNQTg6E88Vvq/Ra6LDdy3BBOe5uiVGoJwTuWrhO8GKyuM1kanM1MJTgxb6v0Wug/SauG9jeBK5agnBO5QTgnebYlRKcNBb5NXlobdX6LXubg3eCVIJxTyNPY3cLJoTgnctCcE7xbEry09DXk04N56z6LXtbnFegnjDePS4G28QagnlrCyYXh8GxK89PRtwPC11fotex5JhJ62obelu4Sp5Q2nhPLWFk1lu4bzz09D3wsJet9Fr1NwbuEqJT2p6GG6IYjQsEeGy8Gyw3cTxhO+4+F7E630WvS3Mpeg1BuOnArQhEyNCDVGoJ5axcVg1MGoxuZb9RvwLr/Ra9LYSolPabKDTi2EE7hjyhcDUE8MKhJxJ+cFvm29GmGE6/wBFr0NzCV9zVwnctQbLcEqRhWCdwx5QhUNqZXI8bXPbm0y3BK9j6LXNt4QSnvQbLVwncbC1wlGK0LBoNsJUUeh7y047GnMh4JTsfRa5PBLz0WLgg2GqJzg1BDYxGisHGJz1EM04sbzybuEqJTs/Ra9BJ0nsXBqDDcG6JzDog0Z5QsqwlfS1eZhK4XBsLtvotc4ui2kPBa4NXKGE5hqnlCdH7xOJ4aGwtcG6xO59FrrNwTvDTjthK4aonBO4agmxi37WNTgmGpg9i1lud76LXW2GgnBO5bCV4bYQakZQveiIstU1hZbond+i11Xm+OG2G5hK+DcErhQl10EUaDdEu99Frqvmt5fBpluDdG7TVGpld99Frqtz0IaudBwbwkF20fg/Ra6u3oWsNU0VhJljyhBO/s/Ra7pZauFxNUeCCd/X+i11W76F7GqPBNi/VfRa6jels6Yb1MOMIR+l9Frpt45ThGJ3HkxqCfsaDwuEfn/Ra6bcm7lKj0bY+jcIKvXGExWFX5f0Wumx81gwsNecJXiPKKwq9UWFExWVhBfxfotdNbHvC0MUUKMNwSognCoiy35E7mLCMogn64RkojxWVkggTvd+i10nrgnBCrFQwlcbcKXBqCCd4QgorQughEREEECU7v0Wuk9CUgahGFEZGLLYSQ1BKoahtlhpoQTT4wYsyUVlZWer8n6LXS0NMffTt4Z4PmNJjYrWFXEhBBBBBBGEaKE1+N9FrpMLWNvQwnB+g1cKPJ5I2L2GK0L8R9FrpPeNPQZsSnGx9pqjgTgnfwvotdJ5ac26JyYne2w1BfgvotdFi3h7Fri3Bui5Gyne4wnBO9/6LXRYTKZFZaEmxRybyqI0J3uNUagu8+i10X5eGKCEEEEXN8CTDC7phOCd7n0Wug34E4NpEEFRBUVFWFFwlRCcGPKFXcao00LtvotdBqiUwncml6kudJRqCgTvqbdJ0eUKuz9FrppzCtlZGpiPEIJTm3BK5aTI1hHNhOowoE71/otdNpECU4xYnpbEryaoxRBNcJX1mqeUJ3rfRa/EYSvpauEZ5Kzz2TUE71fotfgtMPLF0CDdhoXU+i1+A6ULpp+b9Fr+i+i1/RfRa/ovotf0X0Wv6L6LX9F9Fr+i+i1/RfSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihW/0n//EAC0QAAEDAgQFBAIDAQEAAAAAAAERITEAQRBRYXEggZGh8DCxweFAYFDR8XCw/9oACAEBAAE/EP8AgyhQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChR/PqFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFChQoUKFAAt+gQyCB0GreT/VoD/g4gQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgR/OiBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECBAgQIECHLZ22g/wDsg0xmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxmbMZmzGZsxuo+4bLunDdJkKxkMkxrvDP+MTv5PGTIZaXDIVpn1ZdqK88Qpn8FP+OM2Y2cF+wgLUopAkAaMLjrn+Khw8GEkmkAa5eo7Z8iAl7xzwkqecGgGfWtHvxiBHq1ui+g6Zycpr6e9cC70+nICuRBBeT/jjNmMsGcZcC5lRrdYFxmIb9WT/AIi54dp5oLwK6PqLCl5oGGqA4P486JSbC+ykZkVoKlSSdSSfb0xGv0eV0jBKJRRNTKyg7oR9Wzta8OalYTl0w6ib8WrZkFMtXJRRgdTRliJohw8GEAD/AI4zZjdS4AhwNiEUbCC3Rk34W/u5ZDuT9llNd85ZDTsvQBTh887KPYD6DoKGvNV7BazdSfRE/GlS8Qd4IUq+G+gKjvCIDlOKqBe9Rd6GFDKUJ+cKh4jdBQn5GiujgmMhKiZcg4KnZwH1VgE/4MzZjOz7pEunvwts+AcEDOY+Tl+Bv7uWQ7k/ZZTTm36faK5vsgFZUAiwKS2AX2oa81XsFrN1J9AfuMGfBstkHQRWr6QYgqAtg9Me2GgNdpUQVDRh4VGXUGTZ+MJw5Qjk0gMsThK2OV5hp5DdE/8ABmbMZoMFYxEvi18FmUioYWsw8F/AXPD/AM5C8ChG5mJFOZGQIzJryIpLubSaQXHHz+42A41kb0MpHEMhRVAvapu9TihhMf7KWskyNpQWlkb0M5HMEh+Q5a3FTGuR6ghREXEFtTrCNnmDgaQF77DMVqnUrLRYaCY/4MzZjLHJBAQpSZ454SVE7xzwgKPF4ucJRmY7eshw8GEkmttS3zi7MrATg8CKS7m0mhoccfP7jYDiYCh0omAAFJ5b0bIpdsnmZAdQOPbDQGu0qIKg2u0UawPNaoElvyTWZUnlajODtavYN5YM4lOnRgNabsJbpdgH/BmbMbkXDdYCXoJwZOZpclWF1XgMvW5dPfFPpEujFgueOeEBRbUypkekVyDPjAmTSgywwd2vc4GrIKkxYCAct8LFhEE9E3MD3h6EkAuAZKgu6hSbEU0n5RrTe6UczJj+wrqA1odm4phuwGw2dJ3jnhJUWMUcIIST/wAGZsxjBZKyKgVqXXoRemof7wgl0Lll/V90GR0pKLAFkuBe8c8ICm65OH+nkDKeIhw8GEkmjJdJXu600KQuSICal286R4UB6UQBFlC43pmA0hw8GEAD8nO3ryAypQoVA1C0vNVKxEHVFQAuL7F+qQnm3BI9IICheuKzKRUOD2YeCUJBMQJUYW95/wCCs2Y1qiKvyPA9j/TE7wuQs7ksuZ9MiJXzAM//AIOWEK5454SWDfUnD/TyBlPEXPD9PNBeBQflqLCl5oGGqA4KfqM6w7QyKgK0rYUzBlLIsMGZZf0TgO+x8opGf4XbtmHndCEj6ABnmIek7xzwgKIjVzRWlOoK6GOQswcWTocU0GCs4GTxe+PX4G5bSuhtlDbboOxjdvBCmlOHgwgg/wDBmbMaZL43AUJ1N8HgxAMTJyiRj0jBJxFWslDWV8kV4EUl2FoGHhej444hv7uWQ7k/ZZTXfOWQ07L0AU4DKC6irf6kKiNQGDyDCABxJ3ZLOQoVYGulRIHPUhuvuyfve76PvXRl1WBPCmeKeEBSw9j27iKxGj0FlychSkh2rLCP6fy/mjRCoAKXpO8c8JKm68tdtDO2BOJ4KizAhfc+gjxusgbUSEcjNjYdaSBDFXh9HqAHQzFZntZbkfELO/4MzZjGtqa5OgEuzIAvF1FX6YAwssGW9Df3csh3J+yymtxUpFkI2eZOHhej444hv7uWQ7k/ZZTT+POiUm5vsgC5454QFCOxaFLlKMnKeEh+e6xpNa8cM26y9Ga1R0vYZCqA3BIduFy2dtoFaZGEslq5Vra/Vl1WBGOczwgWVE/PFgCkk6iGIgX1DsEoUQCd0358HQfFgAYWWDLYADAGVw8DC259rw+z0BDpZisyK0MUII0II9sbjQEzCFVTkpHPAOTrEQhRc2DT/grNmMTh5RhIIpA3OGyysgtMMmHWAFNcB10cZXPDvzkLwK1gxG9Rfd8AYed6vjjiC54dp5oLwK79axm2cmh0Wl7xzwgKbik4f6eQMp4GdvHkBlShQqBqM8/sXYEkZgSTkaScmO5WtoxctnbaBTQ2i3QJc0P7B76p1GNTv0akpTnuRXpQ7cCUOMPCo6ag6LKMWFDJfRFjC94fDdeWu2hnbAn1GS4aIBmNnlBJ2MPBiAYmTlEjGCx6QQEKdazmWECGKydHKgP3LTzwCgUI1JMCwdCfDJ0cqD3i08/+Cs2YxM+QcEXs4Dao4C0meKeElgQI6ekQZrkyPCXPD/zkLwKLj+NvyYXJrwPL8ccYDwVkTW/6OWUFLoDuTloi3CsElwWL5aCW6xSir0r6lwPAiBIZ5RvUu33SNLGcl7DKCkgbEEO9ArKurgQ6ISBUtUPz3WPA9FM8O1HmRtIo+H42/JxcCoicUNuCyNmJCD1ImAOoc0M5lhttH8CSgCZNsDwdFmBC+59BhVRjQqTALHJycGTaVi1gWo0S9W4vPBOiw3CJpTh4MIIP/BmbMbzvR88YDcVKQ7RnZpkUMq8sLqIS4g5EYrnh2g8yF4FHx/G35MLk14Pt+OPQGeiw0ATRD8MrDrICw7IiiJB1RJBUoBC4Lsr+ilrJMjaQVpc8U8JLF2w0BrtKiCoujehnI5gkPVFWVhgA5kdgLDrgimuA66PUIwX6dJks5n92F5qCZlQiJyUBlgNsQ5M1Akkwz5sHAxAzvklwD9BExF8eWDUAh8i2+Agy8y9Skagk/wACX9mZsxtZtyKbom7jqcGhdn3C2DAQymQKw393LIdyfssppD9BnXPeOZEBTDwPb8ceiFP/AHUCQNcu3Xwbu5Hsz9VN+NNmZUw/By/fEqulyBUWqCqJyVD/AHFwUJ+AIABGs3I7A/1g6D4sADCywZb0yrKwwAcyOwFSd454SVN5CzWcJCNceuAKaYDrIooRXi3BkQVlYoWlOHgwgg/kocPBhJJpFQh7EpzoO8Rd83N0WiBXZdsPt54B9grFD2eDdu3COvUUkC06nes8bVmHKAcmlsfxH0944F3pJtkZqshMrDo5/ZGbMZTh4MJBFQEAdQ5oZzLD+74xq1GU53D4p2UOwH2XU4bBmwWe/kDqaIcPBhAA9ACytMQmMjuQcK9454QFOgXQjshzTSH57rHgfgmcRkIGXA8hOAbywfgwV7ND+p8oHr1lTthbD9vwY0RIM4DQqYHeFyFjYllhOBNfU1ydRJdkQBP4ri3AHJG5sFb+2qDEkjdXOK+YwZwH2860QMpZpVzpc8U8JL1n2gPmkJjfI/srNmNdH1CSU8gcDYM2Cz38gdTQHDyCKAB6MBsIiOgtjWxgTiK54Wy1baIEhqVsKZgzoiwwa8v+G+xfqkJ5twyFGDi69DH8H/byPpyTAgKTJfGwKAOhv+EMg+LyRFFCrmQqyL6SdM5OU0XAqEtQSPeL24+fWp4VAcq7XV5Rj0UacxzUIY6E0Y69RSQpXoNqIHdl24e/lQho+T0oJ6EYppkMA3aTMEgdjhGnii8lmtXOjBxht6FM9Sayp48wuqUKUUt+ys2YyB+jnX2sYap/XW0jr5HyBQ4eDCAB6PTwe2MusA6OWMu3nSPCmf3jnJvs3AKUhw8GEAD8QnDyiCQRSZ454SWB9ifVJXzf+Ai4ktqZcRu8QavD6PUAOhmKt5atAJj1oPnusaTWuhDNusvRmtWs4vrrhvhU0Xhl2+6R4VyH52ubZ/h6bv3tG+8OcUHeIO+Tm6rTOjLwInSkq9/0BmzGIp3iMADGxVLhSGB/kRlXlhdwQ5gZmrw+j1BLIZDAWH42/JzYFA8O0AHkm8n0fC9HzzQXvFPCSwC+eFsNW2iBIalbCmYMpZFhgzLL/kswlptR6QcyX4K2eZFEAt24hdRe61aADHqCNVI8rpGCUSikTnEAYlg3ObauqejieYQGHBk4aUBVGgNmaVe4O9LoBNDR/hZEQzA2HVqg+e6x4H6GzZjKW4uhwlPYMxFJnjnhAUUebVdsvsJyUkv5DUuz7hbggoIXMFYP486BSbC+ykJnh35zN5PoE4eQQSSaVklk9wG9zBACrXVPRwHMJLCgMZ9FK0ejULD/AC7PWoSz8I1Tgohaz92xwkh0II70ueKeEli6p6OA5hJYUh6lgPCqlYY5wtUrNPylZ94D3/R2bMZ+B22TuE8phSKQNzhsMrMDzLLS54fr5qLQf45PqIFBvdeTAfx50Ck2F9lI393Lo9yfoMg9Bc8P/OQvAoSUjMUu/wB3dSyUP95/QgH1g0AihMZhhlX3mxWQfyzPV0b0MpHEMhS+G+gKjvCIDlPAipaBXEQDKvQc1RtvPQQiSprlQog+e6x4H6UzZjeZ5fnjAZntZbkfELO/jfC9HzzgPknZR7AfQdBQ15qvYLWbqT6At6UcDa5A5nLAika6kdTe4DMz8u4q0kCmNPy9VuCdzCLkye0AxXdDQGu0oYLgdsNAa7SogqLI3oZyOYJD9OM2Y24ZsF3t5C6HAgrnMtgrMKBVzKl0/ivIB+Uc8mDwIpLubSaQeZRdsPsIzQEvRNpqeDoILsiEJwGFVGdCoMCkcnN+Y0p7yhLs3EuAizKyfBuHGDodF/GapLPwjVOCiFr+mlrJMjaQV4d2ABBBxoQnMUlSfp7NmMpw8GEgii4fjb8nFwPAiku4vBo35wsAUknUQxEC/wAT4Hl+ecAueOeEBRh9pDU0rC+Z8gPRVLOMz3mBzhEFM/li54dp5oLwKPD+NvyYXJr/AG8j6M1yIH8UsHyI5FusUoq9C7dxICYaYODFFzxzwkuFeH0egBZLIVcVaSBBP6izZjbe7lkexH0WUVuKlIZ4zu0SK7Vaxm2UuhlWgYPKMIIP8OJ7uVw+EZlAYWxkjB0HrWhc+msGFFyeYCowEf6wAXhn+UueH/nIXgUXH8bfkwuTXzTso9gPoOgrf3cuj3J+gyD8PO3jyAypQoVA1B+3nWbYO4ZGl7xzwksWRBpQFUaA2Zpu/e0b7w5xXOpCGiAAOYixAcF5eykAZIg+Tl+pM2YyKfAJFg5KQIOtMKCneOeElTcmB7WYsTmRo/wgUF1eJC4hO0WYvJyD1BM8oyPeYHIuG64EvUT+Tv7uWQ7k/ZZTTm36faK5vsgFLnjnhAUYfaQ1NKwvmfID8EQIbdSEoXMWDlKWVX6hHZB2mvVPRxPMIDDFVAveou9DChlKE8sKmHiDvBQlIcPBhAAwcFtdk5nAMgmIAqOL+80f1NmzG70O1Qerslgmz5PXwikHJQKP8ON8k7KHcH7DoaG/NV7la7dQPStE+AYAnOI2blhsCwJzjChp+Od+ar2C9m6A3PtNxOibrqcF7xzwgKbik4f6eQMp/BQ/PdY0mlyswWobrDDmK9qO5DKBSOgfH3o7kuoFIyl6too4A6mjLETwrRPgWBIzmNm5r3jnhAUXDZgNSPlR/U2bMZTh4MJBFe5SwJU3SeDcVnQCLghLcFPatvdy6HYj7DIf4QZbbQekPMFwPknZQ7g/YdDSLiC2p1hGzzB9K0r0kCGNK65G7hj5YdC7350dd/kn4z4Br7JbmhzooNeRFJdhaBgueOeEBTdcnD/TyBlP4BDh4IJJNOAImxLStpVzBFe1HchlApHQPiveOeEBTnDQSsuUpRnUMFNupAFLmDlynDedaSBTFANGUNlnZheYZKMgEjWLk9g/6/VmbMZB5lF3w24nNCQpO8c8JKm9R9EiexSRmgH8Sjfx50SEWNtlB253LodiPsMh9J8L0JiOk3BzfRks1/FNgweTCSL3IhVWi9454SWDyIpLubSaIbWh5DPbBmQOvrQ/PdY0mlyswCiG6ww5iuf74lE0sUqi/AII9OxUh9x7CUsXwA5luuQIq3Hy6e+KfSJdGLAddsoQPoIJnmYb9XZsxuafDbOZkhFc+FbLqC2s7CciX8Ij1k83CLUi6ZGsq/vIooPwULFAXE5uQiVTkVkGMiFzw7XzUWg+jz1chhZkh/QYIH6Odfa/Dhgpt1ITqGgOUoonnQBRHJrGZLJg/hun2ibC+ykFthLwUXZrabl/WECG3UhKFzFg5StC34AOBLguY21exHchlApHQPxDPOmirMPZoOvCuGzCgFvXJObCHwZzLCBBNfK6aOEopEpb9XZsxglWlhdBQXEjIivlO9miXAiWrOZYQKJoQSERRrJS91fIP8FyOXgK6YSwPfYnK0XoUmeH6+aG0itGUYBXk9Ghccd6r6JE9ikjNAKUweDCCD6ADAS30qgAkqgGBAQB1DCpnMPwltjQkEqbxLM9mUjPvryKoB8lSxSUxkaDSfqf0DiiR4donlzeT6ucDY+QTC5lBD0H7edZtg7hka6p6OJ5hAYY5EGlAVRoDZmlXX68sERdi2yzHva5vcxXDZANSPlwGQ9EGxkCk7Ck/PaEsSDK4N87NEgU1CCWKKXPHPCSwGs/zuoG9mRN36yZsxlg2LChkc4aCEtgRns4ztwRkoBNA4eUYQQf4NYgFywkQKa9g4tgGnsEOSHGqAV1T0cRyCQxwimqtRcelaFx6J9t0Hcwu3klThdwSsbaCN8CfXQ/PdY0ms5NhRq5x2CC0ueOeElgsguTFyIBz2pKXtSCAW6z0CAVH04PnusaTQKypo4VeqggVD1K4MmhV0nlfLFy2dtoFTT/AB/1IXVDNTLVp+UrPvAe+JwQaJMqPq2UvR4dZtyKbom7jqcRjczEqHMjoE5A3lWkgQT+ss2YynDwQSCK31XfmqBcijKYdiHepHR3Q/gTO6JrJOXEac+ar3K926EX5rHQiQIv8CMPA9vxz6AQebRd8NuJzQkKTvHPCSpnQqLghNwU9qG/NV7la7dQPU3I1XkFshCdBkeuf74lE0sUqi+LqsQiP3XUAFOBQ6UTJJKk89vSh+e6xpNZH3nwKkx91krsWCzSBc8P7ctnbeDjy/fEqulyBUWperMF6W6Qw5iueXACIOFW0CNyHNAUMHsBQdFddjmlHhU4eDCQRW+qz81QLkUZTDoHIEH62M2YxtdTydAJdmQBeGcywgUTSwpUGGBnXKHgu6/nmgCXLCBQpp3Bhyg9gjuXCbe7lkexH0WUU/jzokIuLbITXgeX459AK9sIT0HK4AAcIa6p6OB5BBY0wUAa+RJSZvqERQOHlEEEH0Vi+WglusUoq9f0UtZJkbSCuNz7TcXom6ymkpc1IIBbrPQIBehyCYARTWTPWrVAjydKsi+knTOTlNMkbBmsDYRo9S7edI0uBVAveou9DChlKgTIOIJgDDuCV2pDh4MIAHGaya6XKGiodL2Rhyx5mBNYob6mjxLpFcSujIgEGvVXb5FDnWfrZmzGJw8ogkEVvqs/NUC5FGUwG23QdjG7eCFP55pzfRks0wMhRg4uvQxpTh4MIIPDt7uWR7EfRZRT+POiQi4tshNeB7fjn0B53o+eMRtnReSERCUWgAJ53TBUQ1bO0ufjGAR6PCsHyI5FusUoq9CbdhICYaYODFF7xzwksXKJCGigguZmxCKDBTbqQBS5pLlPQWRvQykcQyFM6/vIqgHyVLFJTitS3AcIuWTWZDelkb0M5HMEhgXBcibLBbPcHAQ6oCDXzm86B7+VOBS6cJBBQjnvj8P5o0CikAtq8CKS7C0Cs5lhAgmjHpAoCBaPEwLa7JyP68dM2YxtdTydAJdmQBeJtZTydRJdkQBP57qrm5pndZj3axbYCBnMzPFt7uWR7EfRZRT+POiQi4tshNe17oGzlIEQKA4eUYQQeNKF+R7oc4JmTSXbzrHlwXaiaFowuHrT5x5GfqtZT3mMqt71n5tnBJDoQR3pc8U8JLgOGmESDvuJMtIJPDeVRiPBNHYoNytMLFU1SrIvpJ0zk5TUZL2GQqkDcEh24ciDSgKo0BszSp+CtTcYAZYyL0I10hlRljBCpwlETYoGUlDalf7oXISu/wBdcOqejgeQQWNBAUAC29SB6YLJCTgE1Zbdqu9gKc4OBmFRdgRvsfb9Z6Zsxhgpt1IShcxYOUrkeqdVzU79Hr5jBnAfbzr7DWKPs0CsqaOBHqpAB39AnDyiCQRUDAHUOaGcyw+E72eBcAtqGVe2F1EJcQcj+YMFNupCULmLBylNfWd1AM5gdQ3jFCC8W4MiSysULSnDwQQQeJSM5NgQEXlx7F6+OdlHuD9F1GA69hYJDqM4mxAmO4w6rbTcjKOJaJlj4Vb7jvMyIStKfqM647RzIoC+n546KwWNtlBOb3sqB7+VCDMclCmOoOP4he8c8JLjPipjC0rII9iqNRIkvIKugeig82irnhtxOaEhXgRSXY3kY7jQaret8pzxG2IYmSgwC4Z836x0zZjDBDbqQlC5iwcpWgQOxc4TnGzVLt50jS4dwzYLPfzB1FAcPKIIIPHOKh28+bGjBToGIw3MwsJl0Lb1I/LRjObYEhVoc+5arn2m4nRN11OKZ454SWIj7yUpXrUgt2dQAnEgcyi7wbcTmhIV4EUl2N5GHVPRwPIILGgQkj4IsHW85vxqcPBhIIrJH0KiQm5gBEAAV7VdyWVCFdC3EIA+cMCUHo9WXVIAV2urSjHow/A+cMCUGJp4a4w5JEnZL6Z3xNdx11TK4A0TvHPCS4HTBFNMh100R6CRijABEEHDnBzRHcv00Zsxlpc1IIBfrPUBJV7VdyGUCkdA/oKz1J5JtyI1CPGsekEBClXh9HrAHQzGGcywgUTXw/mjwCoBC3/K9ilgSg3DwLDEIMGVyn9KzFgQcjv7EZg0zZcH4J2Ue4P0XUY7Ck4f6eYMo4zD7SGp5GNsz5gp3jnhJYHumXBMy5OYSnooPnveQakloMoRgOmKcZMTI+LKAFUCjmRo8H43/JxcDH3q7kuoFIyl6Oj5yUfCOq1AMr59OFwjPhJRshM1RNi1ZWiZQivzk4NBgJKKBnInp5vvmoI6UClnZCTiV4XMWdgWWMeiTO6JrJOWB1DgCD9LGbMYYKbdSE6hoDlK3JrZlUXIQFwqyg9FO8c8ICm8cI/EFL51Bxismuhil4qmQ10Yi/yZQrirlBqP5JG/ypBAlES3c+HyTuo9gPoOgofXcjWB5rVAktiSfjrMqIM3HyBT+m6fSC4tshNJnjnhAU23Jw/08wZRROK2MkYMgda8rHF53o+OfXCh4doAPIF4FHh/G/5MLk0ueOeEBQoXMFYiImbNLC1Q/PdY8D0qZzlQWgC0ZCb1PSqiUXuxZojkrgJE81Ul5j3h6SZ/XdZ8PITger1IEeDP9KZsxid3J4yZDLS4ZCtXPtNxOibrqfT+SflHsB9B0FLHpBAQLxlWVhgA5kdgKk7xzwksGcywgUTQT/Y0cAVAIW/5DYVGNShECsMnJgvvSiLiaSFP+Q8O3u5ZHsR9FlFKfqM647RzIoC4JnjnhAUWhbke6HKCYkUPF4Xo+eMQX2twnsZ8iEvUXPD9PNBeBRcfxt+TC5NfJOyj2A+g6CkpnQkkILxLu92QD06fKDmiO5eoOoo/bAGF1g62JVlYYAMJXYA9HuTUjH2P9sDO6prIOX6QM2YwwU26kJQuYsHKUwjo66CdgSZAj0fAiku5tJpV1+vLBEXYtssx/wBrm9yitF0qIO1c0uAEQeicMlCiATum/PiPya6GIGiqdLWT+PdWcKOS8gCghia6nHUgCIt8CaS2dCSSptEOzXZCeBM8P180NpFFw/G35OLgYKA1y9R2y5lIA4eUYQQeJfqMUB/debEGUF0FS31AVFagOHlGEEH0icPIIpJNbalvnF2ZWAnB8k7KPYD6DoKGvNV7BazdSfUp9YTw3cwfVBzEdckCZcqAkYHOVBaALRkJvQhQKkaEmRJOhNiVDdWiCn6OzZjLnh/5yF4FP486JSbm+yAeh8k7KPYD6DoKGhxx8/uNgPUG2IcmagSSYZ82N4fZ6Ah0sxVpVpIFE/iocPBhJJop/NBXkfYGQYXgTvHPCAoX5bhDTPkQlwIHh2oI8g2kUbD8bfk4uBgZIRma5/m7qHUYqb9SAoXOGLheIvynCGufIgLDcM2Cz38wdRQGDyjCCD6CHDwYSSa2DNgu9vMXQYMqARYFJbAL7UM+ar2C1m6k+rTTvHPCA9UAMAZXCmBhbc+1dvsUOdZ6A1k10uUNFQ6XsjBKOXw3Rkfo8zZjb87lkO5P2WU0h+gzrnvHMiAp6O7qZ0KGK6gCxUNCYzDDKvvNisg9c08NcZYAWV3SY2ifAOCBnMfJy/B15rZywNEFX9MWyOlFSLrUQd6Ar6V1dMF1ohlC4Xp9noAWSyFb87l0e5P0GQVGEFxLIaYhAupCZ454SWBX3gaRm07BLFA4eURQQeBM8O180NpFFw/G35OLgYGupx1IAiLfAmg2ytoKLu9tdi3F4Xo+eMRcSq4HvGJpZmAHGTh5BFJJrYM2C728xdBgXPHPCAoN8TXcddFzuIH4CmkekEBQvqLtxQnQOhyMW0h8MtFhoJjjvutJApisxZg4svQwwff8S4XrIBfo1mzGHvK0uQ/sFNANPgnZQ7AfZdT6E8mltbALRZRdG9DORzBIfgDQA7UZEkDnLAJ8RhVRjQqTALHJyfjg7Xdo4wOrMZqyHO1jzA6hUhRQ+FsZIwZA615WOLcM2Cz38wdRRTh4MIIPAgeHagjyDaRRsPxt+Ti4GHgRSXcXg0vqpF1UllwuovxE9FIuigssU0NqeBFJdjeRXWBrQ7N4kOHgwkk1sGbBd7eYugxbsACCDjQhOYpL82nmLns5plrgdXZiI5IBAULxJ5NAiJlYEShcHFRdaWIgJTMnxP0RmzGg+e6xpNc/2FI27w5D8W2dFpJQEoVaKB6ZWUGZCPq3dlzshnIQosDWX8NTh4MJBFQGAdQ5oZzLFMsAJKKBnIn4JF5uDUUrlvwcXVPxwPIILGisZ9FI0OrUbBQMHlGEEGvGRx8tksdwzYLPfzB1FAcPKIoIPAmeHa+aG0ii4fjb8nFwME7xzwgKed6PjniBh+OsyogzcfIFEwFZ4FxSpI8hQOEMFNupCdQxYOUq2h9ZIvwqMxHAme9YAZCdgy35tPNzpEFEeiZjTw1xlwQJOyXD5TvZ4hgEl6Q4eDCAB+hs2Yx+u4GuBzWqQBemLCpgnqm5xe0Nwy7edI8K2t5tiFWLrlBoZatPylZ94D3/AByHF64UmdAjYe6MQEwp0bqLGGTqTb19/dyyHcn7LKau1soKAXqYciBeAp8scggicxPeXL05ukANTVnBC1bCfSFB3hFAznDNg0oCKNSbMU6OceWQARuODOSQMzZ02FwlwIHh2oI8g2kUbD8bfk4uBjOvP5XD383pBKsfZbbnvMyKQlXprHMoCTN/gBwySrEU8suQkkG9baXkSPd69dH9CWQ8iegGG2IYmaoQCY58mJrJrpcheKhkPdP6EzZjIcPBhJJryAflHPJRc8c8JLhMoyOukncAmBArK3jzC6pQpRS35ISrWwugoLiRkavD6PUAOhmMOR8N1wJeon1icPIMJJNXwUMgNTQhiIpc+03E6JuupwU/UZ1h2hkVAVrLnbHCSPQiu1JnjnhJYMu/vIqofIQuQha3oVXgBsBS9RkenIS78I1DCghK/opazTJ2lFOLwPL8c8ITPD/zkbSKPh+NvycXAxM93O4fKciAeBMBAht1IShcxYOUpVkGjNyoRBauQhS5454SWK7KeJT6BF7Yp3jnhAU+F8UcAVAIW/r1ZzLCBJfi1DJH9d1nw8hOC5454QFFTqdpryBcgrofoLNmMueH/nIXgUJKRmK5/u7qWTg8CKS7m0mhjylLmP6BTwD+YEeNlkD6iQnkBsXG8XOEozMdvTGCm3UhKFzQHKVOr9Qjsg7TX2o7kMoFI6B+CLjzrL06eZgZWseQWUKkCoXrUt+AQwEMC5zb11E3403ZFDDYD/ef1JB64LQQKSL4ZCV2VRQqr09CXfhGoYUEJU/z30IbrbMvt7xwLtReSUmaEyakJzh8fO9XxzwhTh4MJBFPmtUkd0Wtiw8BBXOZbBWYUCrmVLphB891jSa1bt30ht3+mr4Iq1CDQKPnqno4nmEBhxVe4DM6UBNhCyXEOO2UZG0AAxzMv6twwouRyAEGHWE8N3ID1T4X4XEdZ+Lak5Nyi5kqeHuTUjH2P9sPBiAcGRnEDP6CzZjIcPBhJJoap/XS8jrZGzJ4PAiku5tJoaHHHz+42A/M+X80aIVABS9ZzLCBDGHLHmYE9yh/Q+mca5igJtFy48+tTwqA5UB84YEoMbD2HbuIrEaPQQG87pgqIatnYRrpBIjpCSUTBddjrhmG6UXVK1xsuhSV9EBEs1fPYadQGtvebYBk2XCjQf8AC7DAqZWAI98SoUpd+aLK4MEbFbGSMLj0rwuOJ5APyhnkomeOeElgl286xoegIEFxs/P1mlnVnfspqRH+M8N/xLBCzodpg826DuYXbySpwmS+NgUAdDf1Weiw0EThzl5ke78CZqhsgGpHy4GyQElFCzAXFkHxYSGBli6/6CzZjIz9J4LtzJ0CfEJuTNKDvT0F4/IuFy8OWUwkSHD1D890jSOIX+zKFcUYINRwI72MZ24IyUAmgcPKIIIPpfKryRyIwWrViEXkER05BHZDh4MIAGDq3AUEbm4UWu9Oh1RzIdqVQD2qbvQwKYXBM8c8ICn9tLWaZO0gJT1JZ+EapxQSmGXLHkFlCpAqF6M0/sXYEAZACBmae1XcllQhXQtSluRbiBNqy1jnGM5cgUxzazmCyaoOkLgUHltSZ454QFNlycP9PMGUcTWoYejzAuiqlU4VzxzwgKWPsO3YTWB0emb97RvvDnFFSLpQQdqMEz7HwqAZ4BDtRkSQOcsAnxcTxc4SjMx2oh07wAkEI3OgJGN5Zl0EfM8/W2aDASPDL1c5lhAsMMoI8hBThl2cutCJsiRBF0YeDEA4MjOIGf0FmzGVGrnmtKNRR1KXPHPCS4T+7YI3CtnOy0DB5BhAA/H17qxC9CHEGLiMG9R9EiexSRmgcRT/AHNGCFQAUvWcywgQxgR2RCCS0XLrWD0SR6QQFKVnMsIFMYdU9HA8ggsaA9aIACypcLUyAKg+e6RpHAf8LuMKJlckj2pZuEOkyyHcyXqXbzrHlSd454QFBNuwgBMNEnJmgme4w6rbTcjKMIfnukeDTHlCSkR4qQFCszoABiJjMMOo+03I6ii37iwWHQdxFwE7xzwgKbak4f6eYMo4CHDwYSSa7paTm2cmh0XHSeX1lg3yiarQAQ1sngCQzS/o4TPsfCoBnxWNWkgQxpWYccQQ4LRPgHBAzmPk5EweUQSCK65G7i5lgImFOjdRYwydSbelfy1agROJCdY4QkeGXqJhugGhXyxS1yvIWkDuqeC4q0kCmK+A72aAYALelzxzwgKLClQY4GVYgaA7r+gs2YwjxssCbUAEcjPwP486JSbC+ykNQl34RqGBRK/kovJLamXEbvEGrw+z1ADoZjATciaUXenoDzxCs/yugO9mRN2DwIpLuLwa+H80eAVAIW/oBtdFkhbXZl2cL3K7kOqEKyhqXKzBel+kOOQqH572kjgcW4Dgjc3Cp1bqU9kDca9U9HEcgkMal286xoVOrdAjug7RUYKb9SAoXOGLheJM8O/ORtIpA3OGyysgtMMlJnjnhAUXNKALGCDvvm4YBipt1ITqGLBylBfgiUSWWVqbYN3UzoUMV1AFioaYhLvwjUMCiVwT0P8AGbxTBfVmazbWsSuC1Wi3w7fIoN1uwITabvKNn+F9NBCj2ju/E98kOKjmrRyS3qNIe8oS7NxMRCZCBlwfIBwXz/tah5wRmGHNPht3siQisf8AQbNmMd+ar2C9m6A+ZFJdhaBjeH2egBZLIUT88WBKSToJYClPy0AwkyS5WBzBrsDDwIpLuLwaN+cLAFJJ1EMRAvCMq1sLuAXEjI1eH2eoAdDMYcmb8xJAY0KSnjMElEVayUNZXyRXgRSXYWgV4EUl3NpNICh51zCCaqspCgl37+gPt509e930fauXWp5RQM8PcjuQ6oQrKGptOIR1BwAlzIPQwQ36kBQucMXC8AwU36kIUucuHC1OrdQnsgbzXqno4jkEhjWqDpCxFB571Ed1azKScxIJyFGVuA5IXNh4QEyRwpJ8M8b8T/V4GpdvOkaVS7edI8KXnpBC3MW/oGHqLZPgGAJziNm5YBRKkaEuBZGgNQqhu8kzltj54ZzLCBZVYVaSBRNH1Biobq0QU9M1pvdKMdmx/QYxFX6Hj3P9MVnmVXfLbiMlBCs5lhApivlO9niGEJehlWthdgA5k5n9AZsxid3J4umQy0uGQrXwTsodgPsup4NKBvecgZCmUaCj80J/NAXlfcWUZTC41BMyoRE5KAy4imui6QPrsi7MCZ454QFHUVfpgDCywZbhzJ7QVKAAakge9fBOyh2A+y6mvknZR7AfQdBQ0OOPn9xsBwONGn4Sse8l7V8EXahRqFHx7UdyWVCFdC1dU9HA8ggsaB9/KsmwZgzNCNdIJEdISSicAwU3akIUucuHC1OrdSnsgbjXqno4jkEhjUu3nWNCiPTvCCTvdZqEK7LtyfbzxTTCDCn0spuvDg8iKS7m0mhoccfP7jYD07URZWGADmR2AsbyQEzKhETkoDKhrTchLdLsTQ4KzgZPF70fTR5QR5CCnqGjb+WIC66j+gw1F0Lq0LA1B8TrzVewXs3QH4J2UOwH2XU4M3MeALZ/6Ahf58zZjJFjHhSCKSuDJoVdJ5Xy4LtZNC0RNy1KgXEQIpCIlkfmN+ad4XIWNiWWE4G8Po9AQ6WYq0q0kCidOEnDyjCQRSBucNllZBaYZMAttwHYxu3ghTw8onGRwAW/jXOlMDVVYROMnDyiCQRQKyrq4VOiAAGalUA9qm70MCmFpO8c0ICn9tLWaZO0gJWky4CAp0LBUJyigcPKIIIOIwU36kIUucuHC0uRmA0Q/WHHIV1E/wCNN2RQw3oTO81UIqXWQiC5PrdqPhuhAwswY4gooW9NGVWXMhyfF3/ZIk09/pOz7JEmvtw+FXkjkR6gZV5YXQUhzAzJrMOOIKcAji1cIROhVsNdOBQVAQs+FBDrgs1INaIOkLAQDlvg90y5JmXNyCE/QDNmN0JN3nGz/CcAm1QIRAuC3Ll1CU/gde1jwqEAACCgaMLk/IrdYOR6Mhwkz5BwRezgNqjgLiZZCIQNJdqCnOTRx5ROMngPZBHdaAiwhJJxuWTACKa5JcAIoxFGHhUdNQdFlO+GgNdoUyGDMg0oCKNSbMUED0yMoM6VfRsz66p0CKAG1Crk4HGjT8JWPeS9q/opazTJ2lFKTPFPCSweRz7q52QKBg8oggg0n4Ge250Iuxa+WFonwDggZzHycsw44ghwbNBgIHhl6mxqUzwogyesW9QaAnVLJFyIsew4Z/WgAzCj70t9s6LSwgJSi4/JOyj2A+g6CsyK0OVJJ1JJ9v55mzGGKG3UhKFzFg5SiAgrYN5EEM8v62RRaJIHcewNjvxOUsCHs0P8CKcb5UigAmJbOfAzCouwY32Ppxe9ybF3F3sCMM6ARcEJuCntQyrywuohLiDkRj8p4owQqACl6+CdlHuD9F1FJnjnhAUASvmAZf8AwYkoOHMitDFQQdCAfen8edEoXFtkJ3vtNMysrELdauoo4AanjLATiP8AhdxhRMrkke1agyXQpK+iAiWak7xzwksHYfEQPJR9qCB4ZCUGdKvo2ZychZ27BT2J0bFIvkByLZVUKqtXnjorEXFtkJrM9rLcj4hZ34ImuXrqOy/1jniCkJuKUxRJHK8xaSO6pw5y8yPd6VrjwaRaxDoTTE7wuQs7ksuZ9MnbVYCwLCtixdBleLthoDXaVEFQcRJeZBKUZu5mwH88zZjB40FatyZchICxw9ksW+Ig5TEx/BWlWkgQxWYMcQQ03kLNZwkI14wlWlhdBQXEjIitxUpF0Z3aJGD3TLgmZcnMJTgZK+Pn9wuD4EUl2N5FeBFJdxeDShzartl9hOSklxbe7lkexH0WUUe54Ww1b6IAl8Nybvxb71a8gxQesPdbbHtMioSmLq3AUEbm4UuJSLl0QgNSr55j07TJu/w9J3jnhJYOXWp4VCM60+ceRn6rWU95jKre9BXjx50JFEKJKsFwyUF1ElPwCcPKMJBFRMAdQ5oZzLDpkbubmVCOZeI/xRZcmn0txalfJ/o5kVocoABqSB71eH0esJZDIYjLJQpiUbIvy+m9D/eEAulcMtwRS3nhcxPIFEKi1uxqvBD5CE6jo1J+gM2YxMHlEEgioCAOoc0M5ljtqu/NUKZBWQoHDyDCAB/B9vkUOddgs5atAJijxHXE13HXVMrgDiJbH4hGSA3IsxPA8a4ypFzDsC4kIMD5J2UO4P2HQ0i8gtqdYRs8wcTVTF0IDuO9jTg2i3QBc8v6ehLPwjVOKCUonDyiCQRTAGJuS0LeRMgRXtxzJZUIV0LUneOeEBTODYUaucNgitLnh+vmotB9NneH2egBZLIVeVaSBBP4IrJroYpeKpkNdHrM22+kTJzGBRGuwODOZYQLKkj0ggKFo+h2axbYiDlMxGK5454QFIwv4hNC6kFM1UgIcPBhAA/Q2bMZQ/Rzr7WEveOeEBRcnyevlFJOaA/wj4WRcR4MsB2ipWDHkSh43IG46/0QklIUmeOeEBRx9pDQ0jG+ZsiScPIMJJNe+6NgkLNmaSqYK5454SWJ/D9PpEWNtlB293LodiPsMhxCxnkUrx6NAuNeBFJdjeRQv3n9SB9ItBAoTGcYdVtpuRlFQ/PdI8Gs9EfYGYme4YGrqno4jkEhjXvR3IdUIVlDUcOghHUHACXMg9JSHPYiNShnxZsjtBXP8AFxFf6MLnjrfSi2crLmBnMhymvrOdEOWG2QCiq5LM5aaIbWh5DP8mZA6/g6rrEQgVY3DSk7xzwkvUMxvi67jLqmdhAxOjkDAHUzoHC3rOgEXBQbgr74HTL0MKjkjQyS1H0HIf7wgF0rhlsPIiku5tJrkd/YjsHmbrAfojNmM6st0kOf4AK6Kq1G6hiYANuOrgUP4MnDyCCSTUGZBxBEkIdiCu9ckdJMI3KEWHpEanDwYSCK23LfObszuJGDwIpLuLwa27otLCAlKLh1vwzJAT0BqN2o9hRjU2IBiyL6SdM5ucVlX15FFB+ChYoC0/jzoEIsbbKDt7uXQ7EfYZDi5nSXiCKfBUMUFKA8+urLkuvEOpSvAiku4vBoD1ogALKlwtTIApTh4MIINCBTfqQhS5y4cLTKMjpoI2ABgAeG8wvXU9k/6/Jfb6QMnIIBVe7I4HwtwuJ6zeM781XsF7N0B+CdlDsB9l1ODYszMe4/BY/rusuXkB9JGA6Z5ASAVblQVjBc8c8ICg0OOPn9xsB+0M2YwjXSPK6RglEpUvBGpsMAMMZh69iO5DKBSOgfgHF6kAPBn6IyrWwugoLiRkRW6KLRIB7j3B+Hm7BAnCTuwkBKSPD9QfLG0ijwfjb8nFwH8edAhFjbZQdvdy6HYj7DIeALGfRSvHo0C414EUl2N5FMWFTJfVFjg9oahPPCphogbxQLgmaUAWOVPbfFhoneOeEliQaqPkUriwSGJP5OZFaAhUEHQgH3q8Po9YA6GYx96kxtHPKsqWx8guUzCiXx53GiwhNSVP0xfJ6VoW/ABwJcFzG2rwIpLsLQMeUHNEdy4BGoL32GcjVOh6HTBFNch1k4ER7mYWEQ6F9qgftTNmNmxkeGJke34E8hPkU4RvROUsCHs0OIyrWwu4BcSMiKfx50SEXFtkJufabC9U2WQ0DrC3W2x7TIqEpwOZ0l4ginwVDFBSgKetdWXJdeIdSmHUT/AItW7MIZelY3upPCzpS5FTwSEYs52IIQ4O1mEvATM5IAC6fyrb5kUQC3biF1HA5bO28DieOMyy324ZZjB8WZmPcfggL32CYjRephvA4wS4wV4XMWNwWXEYHOZYQIJoZVrYXYAOZOZ/Z2bMYJOZMJvWcgSFL+POiQixtsoIyr2wuwJcQciK6YM6HZ/F10yOORV1hNaGKm/UgKFzhi4X0UtMmR+5AvJAhuD5J2UewH0HQUNear2C1m6k4qRnJsCAi8uPYvVz7TYTqmy6GpdvusaFEYz6KRodWo2DhumoKOeGIGEAvw9QGtDs38tCXtSSEW6x1CQVdRP+NN2RQw3E5bO20CmptFugS5of2wCXfhGoYFErSZ4fr5obSK31XfmqBcijKVnMsIFE1aVaSBRNc4/Rva9CRmin80FeR9gZBhcPjFZI5Efs5mzG2dJEY+YLqEEYIsf9LVPKAMxqcVDt582NGCnQOPLv7yKoR8hC5CFpFxBbU6wjZ5g8fhej554Bc+03F6Juspoa81XsFrN1J9BGbf7ViDd97hUaepLPwjVOKCUwimQqMalCIFYZOTiMAEjWLk9g/6/Nnii8lmpXOjjx8noUz1JxECMmct2ikz5MlQfPdY8DgNrKeToBLsyALwyC/qEk6gK9dEyh4UAOwf2GB7RUjJjyBQ8NiKltpO4vMhhswoBbVyTCwl/wBnM2Yxprd3cd1TblQcMhRg4uvQxoNAUDXUDmDBoDPcxmbBjNACONlAks75IRC7cypxdOB7Yy6wDo5cGv5x0FkgACnrW/u5dHuT9BkHGkWL5bE929uH+ylrNMnaQEp2uhZKsu3Cc0KYSuDJoUZB53wox16mkhSvQbUA6sCF0VTqd8VCAXx55NAAGyL7fwxOHlEEgivkO9miXAiW4CoLq0QUo8B0eePn9QuQueOeElg8Dy/HH7MGbMa1EumLoQHcd7Gr/wCKkiS+SgwHAw28axe/wuoWFWbaGpAgIQg7rGB9A4aQJKKBnInAqNXPNaULmUegveOeEliFtWjg7XKPIZ0Q4eDCABx3lWkgUxW2qz8UUpmUZSncrhvRXqmqEUu9wdiHQK6mmZBpQFQKk2Rx8CKS7m0mhzylLmP6BTwD/GmK3C3iYmcgSTZGOy0LjuUW6snwSlwUujhZOVBFZAWKrCHwIpLsLQMPB9vxx+zhmzGt66OUHkNaJZ2A3vwbQjzwVlEGhlHqIy3Z6kdQc7lCGCmFCwPO4BYz0xU4eCCQRRDSNGsALBk1HU3r4jBnAPfyoeelK5ruCH2Jf+OCVaWF0FBcSMiKvD6PWAOhmMBmsmLTdIBczDNJLQ5wnA9ansPw9M7Ahyio6XsMhCwG4JDtj4Ht+OP2gM2Y1qTraxCs5+sOb6MlmvAZgxxBTTKgEWBSbAL7VqkaEKW4lfbAhxeuEAmQI+Xsnj8zy/POAiIA6hhUzmFA4eUQQQf5TWgT3nMCSohXko417xzwgKcyIch3tbuEqWT9pZsxtQEUDcUW6M29YHWn6REHzBHTgzmWECGKPtaAp29XssEDKCHpRQwzoRFwQm4Ke1DKvbC7AlxByPAueH/nIXgVz/eBGbTuFuRiV471NASS7maxBT+TWvO9HzxQTPHPCS4HZDQGu0qIKgyZMGlSwHIBUKqfvLNmNmHHEFFLCrSQKJo4cub8zAAY8qSvhdrMJeAmZyQAF04ij46zKCRFz8kUh+gzrnvHMiAphz61PCoDlSZ454SWDwIpLuLwaPvKUuY/sEPIH8qepLvwjUMKCEoI/LROIUQeRsz/ADm86D7edaap0CCgm9SrF/bWbMZ0ct4Lq97wlmX1lhsBY5BAmMWZFaAhUEHQgH3pzbdPpBcW2QnEyQlXPCGZZGD4Br7JTmhzooNeBFJdhaBgLalHB2uUeQzpB891jwKyp48gsoVIFQvUHRlaLIBFkyFTgmeOeEBTZCNNbylp2YqrO3jzA6hUhRQ//ImbMayWB23tpKBUQKAPw0e3u5ZHsR9FlFT/AOZdXsX94fAzn/4bDoFdKuVbQOZCXMVKl1NTJ7uH0JxIWoveOeElg3FSkXQjd4k0meH6DzM3k8BWm4GsByWqAIeta4Wy1b6IAl8JdvusaFagyXQgCeqkiXemlTg0ClSSPP4f8gZsxiDTuhgSCEbnQEj8Bu0VMmPIHCTPDtfNDaRXV9RYQnJQx0UDiXJ8nr5RSTmgPGf3GDNg2XyDKRNc/wB8Sia3IURbHNg0oCKNSbMVEN1azKScxIJyFBipv1IChc4YuF/46zZjLHpBAQp+AshR7x3bR4VOHgwkEULflHB3sQeRzxLnjnhAUIeqtClvRRk5T6JD897yDS5WYLUP1hxyFexXcllQhXQtj1T0cDyCCxrUt+ATkywLHPtQwU36kB1DwXC/8bZsxgLKwxCYyO5B+DmPEMq1sLoKC4kZEV1yJzFzKo63nqADlQg86QyoyxghU9SD57pHg1OrdQnsgbzXqno4jkEhji5bO28Cg/fyrJsGYMzSQfDISuyxQqr/APGWbMZVz/tah5wRmH4OY8eYccQU0To/D3dCB68MFN+pCNQ5cOFpcrMFqH6w45CvYjuSyoQroW4L6T6Qqe0KoGUVI2QcSTACGcgjvQOHlEEEH/irNmMYIOIrtFDWV8kVnMsIFMfgPsT6pK+b6PEDRqDrnEYgKBUjQlwLI0BvwIPnukeDRa706HVHMh2rn++JRNbkKItwe5Hch1QhWUNSp+CPTcYkZYyDVlA2PkFymYUS/wDxJmzGGVeWF0FIcwMya2ZRaJIHcewN+DCs5ZaATZAgALp48nRyofeLXywF/kyhXFXKDUfwkohpGjWAFgyazqb1bDfSFB3hFAznhiZewyBUALAAO9PWrKNDAljmG9MjcBSQubDgv/DWbMZl7IwBIZ6OLOyh+FeH0egIdLMUN+ar3K126gcIwqIxqUIgVhk5Mc5lhAomgn+xo4AqAQt/xM6Cx8omUyKiGoJE5RAGIcNzG3qTkx3K1vHAneOeEBSFwZNSrJHO+FL2e0JcgCVhb5MD0ByQubD/AMLZsxuzWLbEQcpmI/E+SdlDuD9h0NB6bka4PJapEBuBckAJKKFmAuBGFlkIHTygukHEVk10MQNFU6Wsn8aH57pHg0Csq6uFXogABmq2G+kKDvCKBnNJnjnhJcBM8U8ICkTiyalWSOd8KVs9oS5AErC3yJC1kImqJuG/4QzZjLnnGZ7z0jRB0hciAc9qgPwd2R39AaMFKQCYqIhe5pKBASESRqIzmWECiaU4eDCCDic5EFqAPGYmrr2seBAhBBU1DVhqxMaEdOTazIMN5CzWcJCNfx0wMjYMoAVQKOZGlxKRcuiEBqVfPdeEQfNR9+IMAUZegk+0B70EBM1+mCohq2dtHvxiBHo/8EZsxrirSQKYrrkbubGfpDGfdw8QzBjiCniHuzG2z5ZA7olqFDtFSMGHInLB9iPVJXzfjzg9grOWIoQqIxqUIgVhk5MVjFHCAJJP5aZ0QzEIFSJrLSIvaknTObnFFhChL0Fj3kPbizcNKAijUmzFFspWXOLOQDlFOsSEoQ+RajZXJLgBFFL+/s2Y3X8G5byuptn4S5454QFF6fJ6+UUk5oDgAmNejZVIw69CL1ppdKMdmz/Y8FXuBQdEZNjmlFeFzFjcFlxHAUjFHAABBGIo+OsygkRc/JFfYaxQ9mvsNYo+zWU95jKre9DxlE9VGQR35qMAz7nwqE5fjEjayEzVE2LUjZ7QlgSJXFtkcsimCM60O6nLZ22g8KZ454QFA4BRl6CT7Qe9KRvdSeFnSichZ27BT2J0alOHgwgg/vjNmMsDleQvIDdE4KWMlgIABOcjsX1s6/vIoo/AUuQFKS2dCSQgvEu73ZAKJw8ggkk1tqu/FFKZlGUwZW8fFME9GRw5S8iPdUneOeEBS7PeU0AD/GWMDAHQOamYS4HIf7wgF0rhlql2+6R4YCHLZ22g4/RYyIc67gqZkFxz0JXMfc6lyvfo9CRfJlACilRzMfiqcPBhIIp1o0/CVj3kvalI3spfCxrSD687TJu/w9S7edY8uFM8U8ICn1nOiHOpbu96A9qyuPu4voHVehlA9qji7UooQ9iU50Dh5RBBB4EpP3FmzG65G7mxngqhaNijc8yxkVUY9Hvss5O8BS1JninhJei0ZRgFeD0aFhpM8P0HmZvJxM3JGhFnr6g04p3jnhAURGr2itKdQV8A9zmfQmsUi451Lt51jy4NKBvecgZCmUaCjHNQXUSFrZFFogE9h7A9b+7l0e5P0GQYQ/PdI8GiGkaNYAWDJrOpvWXO2cEkegJXapdvuseXBHIw4gF6NP372jfWHKaZatHwlJ9oL3/Gg+e6R4NZM5YtFCfJ1r4zeVB9vOtPnHmZ+i1mbugk60FXtxy7fdY0K0wMoZJRyq7endkdq+c3nQPfyoKRdaiDvR6/RogFlV0Rf3BmzGzUF1EhcPsBhMHMCj6JovAWVNb/AKOWFOLAtrunM0PQl34RqGFBCV/RS1mmTtKKUmeOeElwnLZ22gUnhHYAy7YpYrFZ5lV3y24jJQQrOZYQKYqxYTBPRNzA94emNQR0QYuyXIaZUY3IxKpyKyDGRC54dqPMxaDg6vwHBG5uFffInid6QOE3G6K9h2oKUdQQSEIECwpu4BjnTRViWs1HSptNioQCnIJQLs4uaXACIaCkXSog7UzFgs0iXNL+nLZ22g8GZBpQEUak2Yr5Iq1CjQCPhlq0fCUm/YF7/kJcaNLCkUFoulRB2qyUadJ7NQ3Z7UB719JzIhypO8c8JLjS7edY0K0QMoZJRyq7endkdqEdeopIFp1O/AgTjL+1M2Y2YQMadGyiwh16kXY9vVURVQrDO/AVR6g/hco9TITgcJ/3PlFByozNB+V4hYImiYCBDx8npQT0IqCWgyhOB6VB891jwOA681XsF7N0B+CdlDsB9l1Na6Yjegvs+AaTPD/zmbyeDNy/fEqutiEReolbnqQ2X3Z8sp00KEOhNZ6jAmZEEbGgcPKMIIPDqjETkh0ABgjJUEVLt51jQoP38qybBmDM1nbx5gdQqQoofjg+e6R4NPcrIqWYGwaNX9D0MiP7VpkYQzWjnwXvDmJWU5dKCAJ53TBUQ1bOxkfNpACilRzMflKcPBhIIqSr+uLZHWgpF0qIO1Zz3kMiN718RgzgHv5U/e930fatMjCGa0c66suqwI9C/k/1eBr6TmRDnWtry3Z70B7fte7duZsxlkzxzwgKZwbCjVzhsEVoQKb9SA6hwxcLwJScBxU6dmbnt2Aoa+CdlDsB9l1NeBFJdzaTSMZzbAAotDD3L+kMB+4YEKK0QMoZJRyrX08zd0EvWgI1uCXb7rGhQfv51k2DMGZrO3jzA6hUhRQ/onCd9zpRQcq3psUGFk7I5TRbOHlzAzmQ5TW8aCiI1bs5acEzxzwgKXpbhOE3DrpMgtRDSFWsCbBk1GQWpTh4IIIP56nDwYSCMMyLD32Yg54piCArKCFlRXqN8Qj+h6GRH9v2/du3btzNmMs5bO28CnYsFmgC55f1nVNHZVQTOehaAYBs0uZIAbnDtlqMCZASTsK5bTpoFAdSKznvIZEf2rPokA1CCWKKl286RpYc/B7YuXWAZXDFv1VMGHInL017xzwgKPVxOqQiDYgZkKrswFZtNlwEBBoXKITnNXprHMoSBF/gRhLt91jQoP38qybBmDM1nbx5gdQqQoof05fZ6mGd1L3oImpkJQdkq+jdnzINKAqBUmyOG0dF5IREJRaPHQQjqDgBLmQemF6A5IXNh/4azZjLGSEZisf7uyF0IqYZqB5ogQsgp9veuBdql2+6x5YeWprRiQbNSLr9eXCYu4bZ5sGlAVAqTZH0c+/vIopPwFLkBSgTJpQZcJGz3scRxI7H1ggnJmUxGSZ/As/BYdqLfuDBYdB3EXArJHQO3Kch1U4xkbB3L5E55pjImg07RBhLBHAsBS6QRBBCEctqOA+RdT8I6rVmQaUBUCpNkcJdvusaFI+pcDwqoSGOcb0kHwI5lssUKq/pk4eUQSCKk7IOJIkjDMCR2qCW88LkPMAqkVMJdvOsaFW6H2LCAICCBTTXVOgRQA2oVclLUlX9MXyelFSLrUQd6IFdl2w+3ngP9DkMiN74rlwjr1FJAtOp3wEgKyghdEV6DavlWXgkO9Z6nAmZEEbH99Zsxke2qz81QpkFZCkMHgggAY8hnkUodMjdxYzxSgmd0+nKZTnUdw+HpncEuc19BrFD3aB+I60gHqBWtr62v9ArFH3aGnYylCyO4CStA4eQQQAOExOkcKQfDPC7lq0AGMEzw7XzQ2kVfrZSUAvQy4FKVyg9gjuWAjvUnku3MjUJ4jWmzCW63cQnDyiCQRQKyrq4VOiAAGalUA9qm70MCmFwTPHPCAplxtnlADqQV3oKQdUQQFKSUsC7PSWicPKIJBFcmbETrc5QpRlS7edY8sXLZ23g+q5bO28Clc7k+qpHkyU/fvaN9Ycpp/hZFQ7Ae4atXLLgBFH7szZjGjxakXAeDKjH+sAF4Z8B4tSLgPBlXL+BCrkjRzS/4Qrbmm6F842ngsoJWN9RG+QFM5lhAomnk8XOEgzMdqMekCgIUrMOOIIcDak5NyjmSp9FdG1DORzDBUnk0t7YAebMWj6QYkoBvk1a1JfgE5MsCxz7UZHyZQAopUczHpM3YaSSqyAQXWJIOBb9hYLBqOwmwPohERERECOvQUlK06HbHdu/vve0falxnQ7sFzrqy6pAjCXb7rGhTPGwZLg3E6vStntCXIAlYW+Qa45ARR+5s2YxqcUgSEtHNw0yp3/dIl19vBu0GAg+GdOb6sl2n4I9D/eEAulcMtRmHRdgRvsfbgZeyMgSWerAzOo0c5UFoAtGQmwm30sQBllH9h6uZ6Eu/CNQwoISt7ebYl02WKjRLt91jyxsPYdu4isRo9KRvdSeFnStX7dtZfZ/pq5JMAIo4dHvxiBHq0kcydlCAgUJ1FWhxgQataArLpXgXITPD9B5mbyfwOVxosKRT/KyKlmBsGjUETUyMoOyVfRuz9x9RB81H3qXbzrGhWoNl0IAnqpIl3pddzph3G6FXRP3JmzGgIA6BhQzCHCjfC9C4jrPrmI8in4ANpKeDoILsiEJwAHEcrl4iVrjfTgTPD9VHkG0im+sE2cirpCa4AHAGVw8DC1x/tSGDwQQAPVyt48gsoVIFQvRLfzgEMBDAue29dw5RB81H34QPnDAhRWvpyHoO7I7Vz/fEomlilUXwXBzGdltAg55BUoPuOGfAutgWcCPxtdU6ABSRagRyULIpd8nkZEdAGCqAe9Rd6nBTK1dRQwA1PSYCaKcPBBBB/bmbMZGjvKUIFBZT6nBetpkI7niMN4scJdTDfB9T3lKHZ/rjKvLC6CkOYGZr4TvZoBgC3q8Po9ICyWQq4q0kCCfQtqtJAhivlO9miXAiW/BRuiGYhAqRNZajuHw9M7glzmssbVmGKCcmt67XV5Tj0YiBHa6vKMeiuxKmZAcY9C1kfufIiTH2Wag4eQYQAPydkLEwQLc9GAgVBLeeFyEcwFUiphy/fEqutiEReuSijAanjLATRTh4MIIP7YzZjZvGJgBtIS0uhRg9/Ed1WdRiypgaAWEMrl4GFrD/SjHJAoCBenr+9ybF2FnuCsBf78oVjRwh1D0sypLK1GcHa1FGFc8VpTqCv8AyYU4eDCQRRHrRAAXVLhemYBXgRSXY3kYcv3xKrrYoRF6CAoA9vUgemCyQk/uDNmNVmYm8fNMF9WQ6hnhu5AeuvvkRRArduI2Q1eH0ekBZLIV8r4o4SikSlvT0Iqy27RdrCU5QP5V3OkvEEU+CoYoKU8zU4AK0Oi1zgMRXPC3WrfRIgtStwTOctiZNaQI/bWbMarNeV6SBTFZgxxBTTnBzRHcvWDBJxFWslDWV8kV4EUl2FoGAm5E0oO9PQXj0+cHsFZywCZcg4KnZwH1VgE/lkpc1JIRbrHUJBV7VdyWVCFdC2Cd454QFNGUYBGgdWpYKGCm/UgOoeC4X9nZsxugDWh2fgqmzAakfLBJzKWOYULDAeobvBcxfc2XqnXmq9gvZugPwTsodgPsupwLwFkTS/6MSVHpDKvbC7ghzAzNZgxxBTg3FSkWRnZpkVtzuXQ7EfYZD/LDBDfqQhS5y4cLTCOjpoI2ABgAcbn2mwvVNlkNAmTSkywydnvYwn9lZsxhHpAIClKXvHPCSolHL4boyMbWR6GcOzQ/sMBrTZhLdbvUHVTp2Zue3YChr4J2UOwH2XU4Dw/G35ObApnh/wCczeT6cUi5gEN6+oMPAOH2b+fsNiFzw7XzUWg/y+zFiYIFuejAQKYsKGS+iLGF7w+NwInJcxW5gLLCljw7VfLi0H9jZsxsvmB1Lzy5okYHKyVgVCjUsnUm2HQArQ7PwMKcsgp/lC0elD891jSaz0V9wZgI7hwelzxzwksEjQaT9T+gcUg+e6x4Hp2xkjC4dK0rDiCx/G35MbELnh2reSLQf5eD57pHg10S6E90OaKJ3jnhJYL01jqQBEW+BNA6wt1tse0yKhKfsTNmNeXsoBOSJNm5UFAoQ10uRIGgPgkekEBSmJkhGZrn+buodflWfgkO+KacEtDnCMB1oHDyjCCDhD891jSaJyFnfuFNcjVqKJoZWUHdCPq2dvYjuQygUjoHwVQL3qLvQwoZShYgDAMlQXdQpNiKfUXXPHz+oXIXPFPCS4UfslyFKARAwHfsDBIdRnE2I253LodiPsMh/mFbCmYMaJuMWvL1rnC2WrfRAEvhLt51jQqOjYsjm+hIKI37AZsxrjrSQKYq8Po9QSyGQoOYjrEARLnUEnF9TcmxBzJQeg5bO28CreT/AFeR4NvgM4IfBVdzFatZlwEhDoXCqRnHqnR54+f1C5HgRSXYWgcO1/5uzwFysM3BMekEJchf+wc08CKS7G8irn2mwvVNlkNJfOhJJU2iHZrshP8AMOj5oVEhNzACIAArqno4jkEhjgbb0em69+4QhZFOHgwgg/rzNmMAu1GZJI5yyCbA7wuYs7AssY4CNog6QuRAOe1PgGvsEOSnOikUuHfc6UUHKjM0H5XiFgiaJQArsuyQD38q/ochkR/aobs9qA961tfW17t+N2R3oop6YLg35shUPs9DBO6h7esd+ar2C9m6A+RFJdhaBxb6rPxRQuYVkMQ2yloKpu99di9KfqM647RzIoC0meOeEBTql1I7Ick0Bw8oggg/zAmMww6j7TcjqKN+8/oCHrBqAGA7nhbrVvokQWp3OgvEFQ+QochKfrrNmNm2lctcN6NEvRp4a4wxBMndJwfK+aMEKgApenM6ScQRT4CByALiv4mdvHkBlShQqBqTEpFy6AUGhV8QbUOXUySc9uLl++JVdLkCotU5yxAhnm0nIB1xg+e6R4NaMowCvJ6NC44bk3fi33q15BigVYW622PaZFQlP5kyICuAdKksqzKDcqCsq/vIog/BQsUBa8CKS7i8GiMZ9FI0OrUbBQOHlEEEH9aZsxtF1iuBVxcNMAh3oyJYPKSQD/kp3xLOQoVYGulHAQxjJBaRXUUmcGTQq6TyvlS54p4SXCctnbaBTM2i3QJc0P7yP3PkRJj7LNQcPIMIAHG2YlyBTHNrOYLJ1T0cRyCQxpM8c8ICirJNWLFAiG1chGlzw7UeZi0H+Yh+e6R4NFC4grkzERZrcWqXbzrHlWscLdat9EiC1K3BM5xNiZNaQI/WWbMYQLGvRsqkYdehF8xRg4unQ5oHDyCCABxrqrkbKRyyIcoyv3vd9H3rW19bXluz3oD2r+x6GVX9qQuE3G6I9w3ogV2XbD7edf0PQyI3vQG9a8sDbmzHEITTTAKXCbjZVe471LdnvQHtW0SCiI1LMpeePRB0hckgHPal6swXpbpDDmK5pcAIg9MTDYYdR9puR1Fa3K0EIvMs72dQKy7+8iqEfIQuQhaUGzIV6zmUJdA/mSRfLQS2VVCqrVu6mZClymoIuRRSZ454QFI+jK0GYCLrmKis7ePMDqFSFFD/AKuzZja6GzkRbMLbJQMN9v0IgOwOiRwH5nbkUc02V0g4n20fwBCgrk3oveOeElS14cxKQnLLWhSsucGcwXOaDz0C3IBXdaCn4eVCIsCk2AX2ob81XsFrN1J9UnDyiCQRQ3ZZxqSUknfsMUTPHPCSwbu5mQgcpoCLEU07nQXiCofIUOQlPxTwslXiXMhRkzmLkK7ff0WBlm3FO50F4gqHyFDkJSj/AAMlUDkin+ouKla5/viUTW5CiLV1T8cDyCCxoD1ogALKlwtTIAoHDyiCCD+tM2Y0ryDhWhqVERaSAA4qcPBhIIq96jGaQMGEUzQiMW7KHije2E2sUne00GPwVzxTwgKdWXVYEUA4tXCEToVbDXT6pOHkEEkmhVlTRwqdVBAs9EbInxhLO0BGIoU0Tt5HGbAZeWDoErR9YMQFEXwauEu33WNCn/3jnNvs2AC0DB5RhBB/CvKtJApivgO9mgGAC3rwIpLubSaMEjEF3iBro+SaP8Epw8EEgikhrFuXZXeV8leBFJdjeRXL98Sq62KERegJAsA6UAZVkQGxUP60zZjOb5QAW2AQb0LROQs79wprkatRRNRKyg7oR9Wzt3HxEHyU/f8ADMkIzFY/3dkLo4tQFBC5uOEPz3WPA9QtsrEFVTZr6blqQ/uM6PeOZEBSgn80BaR9wZQhOEaafWCwgklkWlpulb282xKLNlio0J3jnhJU1jhbrVvokQWrdan0zKGLEpdPwUB4zP3YK1nNgi7jUjqb3AZmfwwmOww6j7TcjqKeZqcAFaHRa5wGDKtQiP3XQCFCYzjDqttNyMopP1ZmzG1F0Lq8JB1J+H2TsUqSQyEXiv7HIZVb3pBO9JFKAAdx3Gp4oPIZLRyqD57rHgUlOrcBwRubhUTxwlOcpOfKeA+HXqXYM5hCVm4Q6TLIdzJepdvOseWHynezxDCEvW4IPJlZE7EQiJSenSpKBQKVNSNBpP1P6BxQHDyDCAB62cvj5/ULkeBFJdhaBXgRSXc2k0uKVBjgZViBoDuvGkHyA5FsuQqq1C79hIGIaIOTFE7xzwkqOWztvAoZZFME51qNlL2e0JcgCVhb5ML0ByQubD6hOHkGEkmttVn4opTMoylc+nviv0iWVg/ielLTSx0myKTTwIpLsbyK6p+OB5BBY1yZIB4pJK7pSVIof1VmzGHTZk0qXB5gopEWgiamRlB2Sr6N2cH4jrSAeoFJjOvdgudFNEx3G1CSFjmCj0QGhbNLkAAGwr4Fn4LDtgIOckCgIFwcW4Dgjc3CvvkTxO9DpsyaXIByAVCqn4K654+f1C5HgRSXYWgUueOeEBRfUypkekVyDP0iQfIDkWy5CqrUJv2EgYhog5MUTPHPCSwS7edY0KI9O4IJO91muZ/58iLMPdZoDh5RBBBpPQy38lqAAFAGTJOlCM9jGdsCc0IBq8q0kCCf4pzOkvEEU+CoYoKVqcrQQi8yzvZ1ApXXgaRm07BLFLnh2vmotB/eGbMY6PPHz+oXI8CKS7C0ClzxzwgKSN1wyq6JklSyeokXyA5FsqqFVWoTfsJAxDRByYpLt91jyxk5MditbTSPqXA8KqEhjnG9MtWj4Sk37AvfjIGKtCttVBm5zQjWc2wAKLQw9y/8Ypw8GEgivIB+UM8lE7xzwkqIfoM6x7wyKoCVt7uXQ7EfYZD+7M2Yyl0cLJSoIrICxVYQ+BFJdhaBXgRSXc2k0U2tDyGe2DMgdfXyt48gsoVIFQvRwH6LufhHVasyDSgKgVJsjwScmOxWtpopoUODCgDdXOKynvMZVb3rltOmhQh0JxzZpKv6Yvk9KDSugaHQB575fxy2xoSCEFohnazKDc+02E6psuhq59psL1TZZDQ15qvcrXbqB+5M2YwmO4wyjbzYroKV3GO3zsoSyDg17hbLVtogSGoUfHWRUAIsPkn8M060afhKxfuS9qGKemS4F+TI1p848zP0WtMjCGa0c8BH0HMiHKmr3u+j7UAFvO6YomGjdnTsxEPlcA/U0avgnZR7g/RdRW4qUiyM7NMirSrSQKJ/jmAqdOEEEIRy2rr8osITkoY6KBW/KLRBI5DH3DVt7uXQ7EfYZD+2s2Yy4E4eQQSSacaNHylIt2Ie1KepcDwIgSGeQb11T0cTzCAwrqno4DmElhXNmxE6/KQKEZSHDwYQAPzjvia7jrqmVwBomeOeElTtQ71I6O6H8hOF/MLqTUopkiAF1QcAixYWcmDYhTh4IIIP7WzZjIcPBhJJoFZU0cKvVQQLPRHr3hBZnuskctnbeDhLt90jwoP30qzbhnDI04lDpRMkkqTz2/gXIG46/wBEJJSGcywgUTV8GTxDGz7pYo/kC2xoSCEFohnazKCQ5LIZUA3EszEFP2ozZjKHh2gA8gXgVz9ljVmWRFlycMiDSgKo0BszTccUDqDgRLmRahgpt1IApcwcuU/g1OHgwkEUsL01OU7NGgIKQcQW1OuZ3aIH8idClk3gVDUA/tTNmMbo/lRYCH9KeImVf6L1qsOAkIdC4VSM4pDh4IIAH/pxM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzNmMzZjM2YzMn9XZyr7v+iRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERESNabTO/46af8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AMV//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/d8sxXR/0d//2Q==" name="Obrázek1" align="bottom" width="127" height="103" border= "0">

Ak používate Arucom spoločne s inými očnými instiláciami

Medzi použitím Arucomu a podaním iných očných instilácii dodržte odstup aspoň 5 minút.


Ako dlho Arucom používať

Používajte Arucom podľa pokynov vášho lekára až kým lekár liečbu neukončí.


Ak ste použili viac Arucom, než ste mali

Ak si do oka nakvapkáte príliš veľa kvapiek, môže sa objaviť ľahké podráždenie oka a vaše oči môžu začať slziť a očervenieť. Tieto príznaky by mali odznieť, no ak si robíte starosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak Arucom prehltnete

Ak Arucom náhodne prehltnete, kontaktujte svojho lekára. Ak prehltnete viacej Arucomu, môže vám byť nevoľno, môžete mať bolesť brucha, cítiť sa unavení, mať návaly tepla, závrat a môžete sa začať potiť.


Ak ste zabudli použíť Arucom

Pokračujte obvyklou dávkou vo zvyčajný čas. Nezdvojujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste istí, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Arucom môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne môžete liek naďalej používať, ak účinky nie sú závažné. Ak máte obavy, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Bez porady s lekárom neprerušujte používanieArucomu.


Vedľajšie účinky sú rozčlenené do kategórií podľa počtu ich výskytu:

 • veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov),

 • časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov),

 • menej časté ( postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov),

 • veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov),

 • neznáme (z dostupných údajov ).


Najvýznamnejšie hlásené vedľajšie účinky :

- postupná, trvalá zmena farby oka

- závažné zmeny činnosti srdca. Ak pocítite zmeny vo vašej srdcovej frekvencii alebo srdcovej činnosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Známe vedľajšie účinky pri používaní Arucom :


Veľmi časté:

Arucom môže spôsobiť postupnú zmenu farby očí zvyšovaním množstva hnedého pigmentu. Táto zmena sa však vyskytuje hlavne u očí so zmiešanými farbami (modrohnedá, sivohnedá, zelenohnedá alebo žltohnedá). Zmena farby očí sa vyvíja postupne a môže byť trvalá a zreteľnejšia, ak si liečite Arucomom len jedno oko. Zmena farby očí po prerušení liečby Arucomom ďalej nepokračuje.


Časté:

- Podráždenie očí (pocit pálenia, drsnosti, svrbenia, pichania alebo pocit cudzieho telesa v oku)
a bolesť očí.


Menej časté:

- Bolesť hlavy.

- Sčervenanie oka, infekcia oka (zápal spojoviek), rozmazané videnie, slzenie, zápal očných viečok, podráždenie alebo narušenie povrchu oka

- Kožné vyrážky alebo svrbenie (pruritus)


Podobne, ako ostatné lokálne podávané oftalmologiká, sa latanoprost/timolol vstrebáva do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké sa pozorujú pri systémových betablokátoroch. Ich výskyt je však nižší ako pri ústnom užívaní alebo injekčnom podaní.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované pri liečbe očnými betablokátormi:


Systémové alergické reakcie zahrňujú náhly opuch tváre, pier, ústnej dutiny, jazyka alebo hrdla spôsobujúci ťažkosti s prehĺtaním alebo s dýchaním (angioedém), žihľavka, miestne a celkové vyrážky, svrbenie a náhle až život ohrozujúce alergické reakcie (anafylaktické reakcie).


Nízka hladina krvného cukru (hypoglykémia).


Nespavosť (insomnia), depresie, nočné mory, strata pamäti.


Mdloby (synkopa), cievna mozgová príhoda, znížený prietok krvi do mozgu (mozgová ischémia), zvýšené prejavy a príznaky myasthenie gravis (ochorenie svalov), závrat, tŕpnutie alebo necitlivosť v rukách a nohách, mravenčenie (parestézia) a bolesť hlavy.


Znaky a príznaky podráždenia očí (napr. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie a začervenanie), zápal očného viečka (blefaritída), podráždenie alebo pocit cudzieho telieska v oku (keratitída), rozmazané videnie, nízky vnútroočný tlak, odlúpenie cievovky po filtračnom zákroku, znížená citlivosť rohovky, suchosť očí, poškodenie prednej časti oka (erózia rohovky), ovisnutie očných viečok (ptóza), dvojité videnie (diplopia)


Pomalý srdcový tep (bradykardia), bolesť na hrudníku, rýchlejší a/alebo nepravidelný srdcový tep (palpitácia), opuch, zvýšené uvedomovanie si rytmu srdca (arytmia), ochorenie srdca s dusivosťou a opuchy chodidiel a nôh, kongestívne zlyhanie srdca, atrioventrikulárny blok, zástava srdca (infarkt), zlyhanie srdca.


Nízky krvný tlak (hypotenzia), zníženie krvného obehu spôsobujúce necitlivosť prstov na rukách a nohách a zmenu farby (Raynaudov fenomén), studené ruky a chodidlá.


Chrčanie alebo sťažené dýchanie v dôsledku bronchospazmu (kŕč hladkého svalstva priedušiek) -hlavne u pacientov s už existujúcim bronchospazmatickým ochorením, dýchavičnosť (dyspnoe), kašeľ.


Poruchy chuti (dysgeuzia), nevoľnosť (nauzea), tráviace ťažkosti (dyspepsia), hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie.


Vypadávanie vlasov (alopécia), kožná vyrážka s bielosivým vzhľadom(psoriaziformné vyrážky) alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka.


Svalová slabosť alebo bolesť nespôsobené cvičením (myalgia)


Sexuálne poruchy, znížené libido (pohlavná túžba).


Malátnosť (únava)


Neobvyklá svalová slabosť a únava bez zjavnej príčiny.


Iné vedľajšie účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky neboli pozorované pri používaní Arucomu, boli však zaznamenané v súvislosti s liečivami latanoprost a timolol a preto sa pri používaní Arucom môžu vyskytnúť:


Infekcia a nákazy:

Rozvoj vírusovej infekcie oka spôsobenej vírusom herpes simplex (HSV).


Poruchy imunitného systému:

Príznaky alergickej reakcie (opuch a začervenanie kože a vyrážky).


Psychiatrické poruchy:

Depresia, strata pamäti, znížená sexuálna túžba, nespavosť, nočné mory.


Poruchy nervového systému:

Závrat, tŕpnutie alebo znecitlivenie kože, zmeny v prekrvení mozgu, zhoršenie prejavov myasthenie gravis (ak týmto ochorením trpíte), náhle omdletie alebo pocit mdloby (synkopa).


Poruchy oka:

Zmeny rias a jemných chĺpkov okolo očí (zväčšenie ich počtu, ich predĺženie, zosilnenie a stmavnutie), zmeny smeru rastu rias, opuch okolo oka, opuch farebnej časti oka (iritída/uveitída), opuch očného pozadia (makulárny edém), zápal/podráždenie povrchu oka (keratitída), suchosť očí, zmeny/poruchy videnia, dvojité videnie, pokles horného viečka a poranenie výstelky očného pozadia (známe ako odlúpenie sietnice, pozorované iba pri používaní lieku po niektorých očných operáciách).


Poruchy ucha a labyrintu:

Pískanie/zvonenie v ušiach (tinitus).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zhoršenie anginy pectoris, pocit búšenia srdca (palpitácia), zmeny srdcového rytmu, spomalenie srdcovej činnosti, zlyhanie srdca (zástava srdca, srdcový blok alebo kongestívne zlyhanie srdca).


Ak u seba zaznamenáte zmeny vo frekvencii srdca alebo funkcii srdca, vyhľadajte lekára a oznámte mu, že používate Arucom.


Poruchy ciev:

Nízky tlak krvi, zmena farby prstov na rukách a nohách alebo studené prsty na rukách a nohách (Raynaudov fenomén) a studené ruky a chodidlá.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Astma, zhoršenie astmy, dýchavičnosť, náhle ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), kašeľ.


Poruchy tráviaceho (gastrointestinálneho) traktu:

Pocit nevoľnosti (nauzea), hnačky, problémy s trávením, sucho v ústach.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Stmavnutie kože okolo očí, vypadávanie vlasov/plešivosť (alopécia), svrbiace vyrážky alebo zhoršenie svrbenia kože.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy:

Bolesť kĺbov, bolesť svalov.


Celkové poruchy:

Bolesť na hrudníku, únava, opuch (edém).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Arucom


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedenýna obale a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorenú flaštičku uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).

Po prvom otvorení nie je nutné fľaštičku uchovávať v chladničke, ale uchovávajte ju pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Po prvom otvorení spotrebujte do 4 týždňov.

Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale, na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo obsahuje Arucom


 • Liečiva sú lanatoprost a timolol.

 • Každý ml obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu a 5 miligramov timololu (timolol maleát).

 • Pomocné látky: chlorid sodný, benzalkóniumchlorid , monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, bezvodý fosforečnan disodný a voda na injekciu


Ako vyzerá Arucom a obsah balenia


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie ..

Arucom je číra, bezfarebná tekutina.


Arucom je dostupný v týchto veľkostiach balenia:

1 fľaštička po 2,5 ml,

3 fľaštičky po 2,5 ml,

6 fľaštičiek po 2,5 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165 ‑ 173

13581 Berlín

Nemecko

Tento liek je schválený v členských štátoch EHP pod týmito názvamiČeská republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko: Arucom


Francúzsko: Latanoprost /Timolol Chauvin


Spojené Kráľovstvo Veľká Británia: Latanoprost + Timolol Bausch & Lomb


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2012.Arucom 50 mikrogramov/ml + 5 mg/ml

Súhrn údajov o lieku


SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII, EV. Č.:2010/07171


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Arucom 50 mikrogramov/ml + 5 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu a 6,8 mg timolol maleátu, čo zodpovedá 5 mg timololu.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6. 1.

Obsahuje 0,20 mg/ml benzalkóniumchloridu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.

Číry, bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4. 1 Terapeutickéindikácie


Arucom je indikovaný na zníženie vnútroočného tlaku dospelých pacientov (vrátane starších osôb) s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou, ktorí dostatočne nereagujú na liečbu lokálnymi betablokátormi či analógmi prostaglandínov.


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pre dospelých (vrátane starších osôb):

Odporúčaná liečba je jedna kvapka do postihnutého oka (postihnutých očí) raz denne.

V prípade vynechania jednej dávky sa má pokračovať v liečbe ďalšou plánovanou dávkou. Dávka by nemala prekročiť jednu kvapku do postihnutého oka (postihnutých očí) denne.


Použitím nazolakrimálnej oklúziealebo zatvorením očných viečok po dobu 2 minút sa obmedzí systémová absorpcia. Tým sa môže znížiť výskyt systémových vedľajších účinkov a zvýšiť lokálna účinnosť.


Spôsob podávania:

Kontaktné šošovky sa majú pred nakvapkaním očnej instilácie vybrať, po 15 minútach je možné šošovky opäť nasadiť (pozri časť 4. 4).


Ak sa používa viac ako jedna očná instilácia, majú sa instilácie aplikovať s časovým odstupom minimálne 5 minút.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť Arucomu u deti a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola doteraz stanovená.


4. 3 Kontraindikácie


Arucom je kontraindikovaný pre pacientov s:

 • hypersenzitivitou na liečivá alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časti 6.1;

 • reaktívnym ochorením dýchacích ciest vrátane astmy bronchiale alebo prekonanou astmou bronchiale v anamnéze, ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc;

 • sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sínusu, sino-atriálnou blokádou, AV blokádou druhého či tretieho stupňa s nekontrolovaným kardiostimulátorom, klinicky zjavným zlyhaním srdca, kardiogénnym šokom.


4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky:

Rovnako ako iné lokálne aplikované oftalmologika, aj latanoprost/timolol je absorbovaný systémovo. Vzhľadom k obsahu betaadrenergnej zložky, timololu, sa môžu vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a iných nežiaducich účinkov ako pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich účinkov po lokálnom očnom podaní je nižší ako pri systémovom podaní. Opatrenia na zníženie systémovej absorpcie, pozri v časti 4. 2.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr. ischemická choroba srdca, Prinzmetalova angina pectoris a zlyhanie srdca) a hypotenziou sa má nutnosť liečby betablokátormi kriticky posúdiť a mala by sa zvážiť možnosť liečby inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením sa majú sledovať prejavy zhoršenia ochorenia a nežiaducich účinkov. Pacientom s AV blokom prvého stupňa sa majú podávať betablokátory vždy s opatrnosťou.


Poruchy ciev:

Pacienti so závažnou poruchou/postihnutím periférneho obehu (napr. ťažká forma Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) sa majú liečiť s opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy:

U pacientov s astmou boli po podaní niektorých očných betablokátorov hlásené respiračné nežiaduce účinky, vrátane úmrtia kvôli bronchospazmu.

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) sa má latanoprost/timolol používať s opatrnosťou a iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje jej možné riziká.


Hypoglykémia/diabetes

Pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom sa majú betablokátory podávať s opatrnosťou pre možné zamaskovanie akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu taktiež maskovať príznaky hypertyroidizmu.


Chirurgická anestézia

Očné betablokátory môžu blokovať systémový účinok beta-agonistov, napr. adrenalínu. Anestéziológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva latanoprost/timolol očnú instiláciu


Anafylaktické reakcie:

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény môžu byť pri používaní betablokátorov viac reaktívni na opakované vystavenie týmto alergénom a nemusia reagovať na zvyčajné dávky adrenalínu používané na liečbu anafylaktickej reakcie.


Súbežná liečba:

Timolol sa môže vzájomne ovplyvňovať s inými liekmi (pozri časť 4. 5 Liekové a iné interakcie).


Iné betablokátory:

Účinok na vnútroočný tlak alebo známy systémový betablokátorový účinok môže byť zosilnený, ak sa očná instilácia s latanoprost/timololom podá pacientom, ktorí už užívajú systémový betablokátor. U týchto pacientov sa má dôkladne sledovať klinická odpoveď. Použitie dvoch lokálnych betablokátorov sa neodporúča (pozri časť 4. 5).


Očné účinky:

Latanoprost môže postupne zmeniť farbu oka zvýšením obsahu hnedého pigmentu v dúhovke. Podobne ako pri monoterapii s latanoprostom bola pozorovaná zvýšená pigmentácia dúhovky u 16 – 20 % všetkých pacientov liečených dvojkombináciou latanoprost/timolol počas jedného roka (vyhodnotené na základe fotografií). Tento účinok bol pozorovaný prevažne u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky, t. j. zelenohnedou, žltohnedou alebo modro/sivohnedou a je spôsobený zvýšením obsahu melanínu v melanocytoch strómy dúhovky. Zvyčajne sa v postihnutých očiach hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky šíri smerom do periférie, avšak zhnednúť môže aj celá dúhovka alebo niektorá jej časť. U pacientov s homogénne modrými, sivými, zelenými alebo hnedými očami bola zmena pigmentácie v priebehu dvoch rokov liečby latanoprostom v klinických štúdiách pozorovaná iba zriedka.

K zmene farby dúhovky dochádza pomaly a v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov nemusí byť zjavná a doteraz nebola spojená so žiadnymi symptómami alebo patologickými zmenami.


Po ukončení liečby sa nepozorovalo ďalšie pribúdanie hnedého pigmentu, avšak výsledná zmena farby môže byť trvalá.


Liečba neovplyvnila névy ani pigmentové škvrny dúhovky.


Nebola pozorovaná žiadna akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieti ani inde v prednej komore, napriek tomu by sa pacienti mali dôkladne monitorovať, a ak to bude vyžadovať klinická situácia, liečbu Arucomom treba ukončiť.


Pred začatím liečby majú byť pacienti informovaní o tom, že u nich môže dôjsť k zmene farby očí. Podávanie lieku iba do jedného oka môže viesť k trvalej heterochrómii.


U pacientov so zápalovým glaukómom, neovaskulárnym glaukómom, chronickým glaukómom s uzavretým uhlom alebo vrodeným glaukómom, pri glaukóme s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a pri pigmentovom glaukóme nie sú zaznamenané žiadne skúsenosti s liečbou latanoprostom. Latanoprost nemá žiadny, alebo iba malý vplyv na zrenicu. V súvislosti s jeho podávaním pri akútnom záchvate glaukómu s uzavretým uhlom neboli zaznamenané žiadne skúsenosti. Preto sa odporúča pri týchto stavoch používať Arucom s opatrnosťou, kým nebude k dispozícii viac skúseností.


Latanoprost sa má používať s opatrnosťou u pacientov s herpetickou keratitídou v anamnéze a nemá sa podávať v prípade aktívnej keratitídy spôsobenej vírusom herpex simplex a pacientom s recidivujúcou herpetickou keratitídou špecificky spojenou s analógmi prostaglandínov v anamnéze.


Počas liečby latanoprostom boli hlásené prípady makulárneho edému vrátane cystoidného makulárneho edému. Vyskytli sa hlavne u pacientov s afakiou, pseudoafakiou s natrhnutým zadným puzdrom šošovky, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém. Arucom sa má u týchto pacientov používať s opatrnosťou.


Odlúpenie cievovky

Bolo zaznamenané odlúpenie cievovky pri podávaní liekov potláčajúcich tvorbu komorovej vody (napr. timolol, acetazolamid) po filtračnej operácii.


Ochorenie rohovky

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s ochorením rohovky sa majú liečiť s opatrnosťou.


Použitie kontaktných šošoviek:

Arucom obsahuje benzalkóniumchlorid, obvyklý konzervačný prostriedok v očných liekoch. Bolo hlásené, že benzalkóniumchlorid môže spôsobiť aj bodkovanú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu, môže vyvolať podráždenie oka a je známe, že mení sfarbenie mäkkých kontaktných šošoviek. U pacientov trpiacich suchosťou očí alebo pri poškodenej rohovke je pri častom alebo dlhodobom užívaní Arucomu nutné starostlivé monitorovanie. Kontaktné šošovky môžu benzalkóniumchlorid vstrebávať, preto sa majú pred podaním Arucomu vybrať; po 15 minútach je však možné ich opäť vložiť do oka (pozri časť 4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Deti a dospievajúci

Užívanie latanoprostu/timololu u detí alebo dospievajúcich sa neodporúča (pozri časť 4.2).


4. 5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špeciálne interakčné štúdie s lanatoprost/timololom.


Existuje možnosť vzniku aditívnych účinkov vedúcich k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii v prípade súčasného podávania očných betablokátorov a perorálnych blokátorov vápnikového kanála, betaadrenergných blokátorov, antiarytmík (vrátane amiodaronu), digitalisových glykozidov, parasympatomimetík a guanetidínu.


Pri súbežnej aplikácii dvoch analógov prostaglandínu do oka boli zaznamenané prípady paradoxného zvýšenia vnútroočného tlaku. Používanie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínu alebo derivátov prostaglandínu sa neodporúča.


Ak sa Arucom podáva pacientom, ktorí už užívajú perorálne betaadrenergné blokátory, môže sa potenciovať ich účinok na vnútroočný tlak alebo ich známe účinky na systémovú betablokádu. Používanie dvoch alebo viacerých topických betaadrenergných blokátorov sa preto neodporúča.


Pri súbežnom používaní betablokátorov a adrenalínu (epinefrínu) boli občas hlásené prípady mydriázy.


Existuje možnosť vzniku aditívnych účinkov vedúcich k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii v prípade súčasného podávaniaoftalmologik obsahujúcich timolol a perorálnych blokátorov vápnikového kanála, guanetidínu alebo betablokátorov, antiarytmík digitalisových glykozidov alebo parasympatomimetík


Hypertenzné reakcie na náhle vysadenie klonidínu môžu byť pri používaní betablokátorov zosilnené.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemický účinok antidiabetík a môžu zamaskovať známky a príznaky hypoglykémie (pozri časť 4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Deti a dospievajúci

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


4. 6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní latanoprostu/timololu gravidným ženám. Latanoprost/timolol sa nemá používať počas gravidity , ak to nie je úplne nevyhnutné.Opatrenia na zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4. 2. Epidemiologické štúdie nepreukázali malformatívne účinky, ale bolo pozorované riziko spomalenia vnútromaternicového rastu v prípade perorálneho podania betablokátorov. Navyše, keď boli matke podávané betablokátory až do času pôrodu, boli u novorodencov pozorované známky a príznaky systémovej betablokády (t. j. bradykardia, hypotenzia, respiračná úzkosť a hypoglykémia). Ak je Arucom podávaný matke až do času pôrodu, novorodenec by mal byť v prvých dňoch po narodení starostlivo monitorovaný.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu lanatoprostu (pozri časť 5. 3). Potenciálne riziko pre človeka nie je známe.


Latanoprost/timolol sa nemá používať počas tehotenstva (pozri časť 5. 3).


Laktácia


Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Je však nepravdepodobné, že by pri liečebných dávkach timololu v očných instiláciach bolo v materskom mlieku prítomné také množstvo liečiva, na vyvolanie príznakov betablokády u dojčaťa. Opatrenia na zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka.

Arucom sa nemá používať počas laktácie.


Fertilita


Latanoprost a timolol v štúdiách na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na samčiu či samičiu fertilitu (pozri časť 5. 3).


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti riadiť vozidlá a obsluhovať stroje


Použitie očnej instilácie môže spôsobiť prechodné rozmazané videnie. Pacienti nemajú riadiť vozidlo ani obsluhovať stroje, kým tento príznak nepominie.


4. 8 Nežiaduce účinky


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované oftalmologika, aj Arucom očná roztoková instilácia je systémovo absorbovaný. To môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky, aké boli pozorované u systémových betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov po lokálnom očnom podávaní je nižšia ako u systémového podávania. Nežiaduce účinky boli pozorované u očných betablokátorov.


Väčšina nežiaducich účinkov súvisiacich s podaním latanoprostu sa týka zrakového systému. V dlhodobej pilotnej štúdii s lanatoprostom a timololom sa u 16 – 20 % pacientov objavila zvýšená pigmentácia dúhovky, ktorá môže byť trvalá. V otvorenej 5-ročnej štúdii zameranej na bezpečnosť latanoprostu sa pigmentácia dúhovky vyskytla u 33 % pacientov (pozri časť 4.4). Iné nežiaduce účinky na zrak sú väčšinou prechodné a vyskytujú sa ihneď po aplikácii dávky.


Najzávažnejšie nežiaduce účinky v súvislosti s podávaním timololu sú systémové ako je bradykardiu, arytmiu, kongestívne zlyhanie srdca, bronchospazmuz a alergické reakcie.


Nasledujúce nežiaduce účinky sa vyskytli v klinických štúdiách s očnou instiláciou obsahujúcou latanoprost a timolol.


Nežiaduce účinky sú rozčlenené do kategórií podľa frekvencie klesajúcej závažnosti:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

Menej časté: Bolesť hlavy.


Poruchy oka

Veľmi časté:Zvýšená pigmentácia dúhovky.

Časté: Podráždenie oka (vrátane pichania, pálenia a svrbenia), bolesti oka.

Menej časté:Očná hyperémia, konjunktivitída, rozmazané videnie, zvýšené slzenie, blefaritída, poruchy rohovky.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Kožná vyrážka, pruritus.


Ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s konkrétnym použitím jednotlivých zložiek Arucomu buď v klinických štúdiách, spontánnych hláseniach, alebo v dostupnej literatúre. Frekvencia nie je známa (z dostupných údajov sa nedá určiť).


U latanoprostu ide o tieto nežiaduce účinky:


Infekcia a nákazy:

Herpetická keratitída.


Poruchy nervového systému:

Závrat.


Poruchy oka:

Zmeny rias a chĺpkov (predĺženie, zosilnenie, pigmentácia a zvýšený počet), čiastková epiteliálna erózia, periorbitálny edém, iritída/uveitída, makulárny edém (u pacientov s afakiou, pseudoafakiou a natrhnutým zadným puzdrom šošovky, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém). Suchosť oka, keratitída, edém a erózia rohovky, rast rias nesprávnym smerom čo môže vyvolať podráždenie oka, cysta na dúhovke.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zhoršenie anginy pectoris u pacientov s anamnézou tohto ochorenia, palpitácia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Astma, zhoršenie astmy, dyspnoe


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Stmavnutie pokožky viečok.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Bolesť kostí a svalov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Bolesť na hrudníku


U timololu ide o nežiaduce účinky:


Poruchy imunitného systému:

Systémové alergické reakcie vrátane angioedému, žihľavky, lokálne a generalizované vyrážky, prurit, anafylaktické reakcie.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Hypoglykémia.


Psychiatrické poruchy:

Depresie, strata pamäti, znížené libido, nespavosť, nočné mory.


Poruchy nervového systému:

Závrat, parestézia, ischémia mozgu, cievna mozgová príhoda, zvýšené prejavy a príznaky myasténie gravis, synkopa, bolesť hlavy.


Poruchy oka:

Subjektívne a objektívne príznaky podráždenia očí (napr. pálenie, pichanie, svrbenie, slzenie a začervenanie), blefaritída, keratitída, rozmazané videnie a odlúpenie cievovky po filtračnom zákroku (pozri časť 4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Znížená citlivosť rohovky, suchosť očí, erózia rohovky, ptóza, diplopia – poruchy videnia vrátane refrakčných zmien (v niektorých prípadoch v dôsledku prerušenia miotickej liečby).


Poruchy ucha a labyrintu:

Tinitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Palpitácia, edém, arytmia, bradykardia, bolesť na prsiach, zástava srdca, srdcový blok, kongestívne zlyhanie srdca, atrioventrikulárny blok, zlyhanie srdca.


Cievne poruchy:

Hypotenzia, Raynaudov fenomén, syndróm studených rúk a nôh.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Bronchospazmus (prevažne u pacientov s anamnézou tohto ochorenia ), dyspnoe, kašeľ.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Dysgeuzia, nauzea, hnačka, dyspepsia, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Alopécia, psoriaziformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy, kožná vyrážka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva::

Myalgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Sexuálna dysfunkcia, znížené libido.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Asténia/únava.


Pediatrická populácia

Pozri vyššie. Podávanie Arucomu deťom a dospievajúcim sa neodporúča (pozri časť 4. 2).


4. 9 Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa predávkovania Arucomu u človeka.


Prejavy systémového predávkovania timololom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a zástava srdca. Ak sa objavia tieto príznaky, má sa podávať symptomatická a podporná liečba. Štúdie preukázali, že timolol nie je jednoducho odstrániteľný dialýzou.


Pri predávkovaní latanoprostom sa okrem podráždenia oka a prekrvenie spojovky neobjavili žiadne iné očné ani systémové vedľajšie účinky.


Pri náhodnom perorálnom užití latanoprostu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:


Liečba: Je potrebný výplach žalúdka a symptomatická liečba. Latanoprost sa významne metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia 3 mikrogramov/kg lieku zdravým dobrovoľníkom nevyvolala žiadne príznaky, ale dávka 5,5 ‑ 10 mikrogramov/kg spôsobila nevoľnosť, bolesť brucha, závrat, únavu, návaly horúčavy a potenie. Tieto stavy boli z hľadiska závažnosti mierne až stredne závažné a vymizli bez liečby do 4 hodín od ukončenia infúzie.


Pediatrická populácia

Pozri vyššie. Podávanie Arucomu deťom a dospievajúcim sa neodporúča (pozri časť 4. 2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká – betablokátory – timolol, kombinácia

ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku

Arucom obsahuje dve zložky: latanoprost a timolol maleát. Tieto dve zložky znižujú zvýšený vnútroočný tlak rôznym mechanizmom účinku a ich kombinovaný účinok vedie k ďalšiemu zníženiu vnútroočného tlaku v porovnaní s monoterapiou jednotlivých zložiek lieku.


Latanoprost, analóg prostaglandínu F2 alfa, je selektívny agonista prostanoidných FP receptorov, ktorý znižuje vnútroočný tlak tým, že zvyšuje odtok komorovej vody. Hlavným mechanizmom účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku. Súčasne bol u človeka zaznamenaný určitý nárast trabekulárného odtoku (zníženie odtokovej rezistencie trabekulárného systému). Latanoprost nemá významnejší účinok na tvorbu komorovej vody, hematookulárnu bariéru, ani na vnútroočný krvný obeh.


Dlhodobé podávanie latanoprostu opiciam, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, nemalo žiadny vplyv na cievy sietnice, čo potvrdila fluorescenčná angiografia.


V priebehu krátkodobej liečby latanoprostom u pacientov s pseudoafakiou nedošlo k presakovaniu fluoresceínu v zadnom segmentu ľudského oka.


Timolol je beta-1 a beta-2 (neselektívny) blokátor adrenergných receptorov, ktorý nemá významnejší vlastný sympatomimetický účinok, priamy myokardiálne depresívny účinok ani membrány stabilizujúci účinok. Timolol znižuje vnútroočný tlak znížením tvorby tekutiny v ciliárnom epitele.


Presný mechanizmus účinku nie je jasne stanovený, pravdepodobne však ide o inhibíciu zvýšenej syntézy cyklického AMP spôsobenou endogénnou betaadrenergnou stimuláciou. Timolol výraznejšie neovplyvňuje priepustnosť hematookulárnej bariéry pre plazmatické proteíny. U králikov nemal timolol po dlhodobej liečbe žiadny vplyv na prietok krvi v oku.


Farmakodynamické účinky


V štúdiách na stanovenie dávky fixná dvojkombinácia lanatoprost/timolol vykazovala signifikantne väčší pokles priemerného diurnálneho vnútroočného tlaku v porovnaní s latanoprostom a timololom podávanými v monoterapii jedenkrát denne.

Účinok dvojkombinácie lanatoprost/timolol na zníženie vnútroočného tlaku sa porovnával s podávaním latanoprostu a timololu oddelene v dvoch dobre kontrolovaných dvojito zaslepených 6‑mesačných štúdiách u pacientov s vnútroočným tlakom 25 mmHg a viac. Po 2 ‑ 4 týždňovej začiatočnej fáze s timololom (s priemerným poklesom vnútroočného tlaku o 5 mmHg) bol po 6 mesiacoch liečby dvojkombináciou lanatoprost/timolol, monoterapiou lanatoprostom a monoterapiou timololom (dvakrát denne) pozorovaný ďalší pokles diurnálneho vnútroočného tlaku o 3,1 mm, 2,0 mm a 0,6 mm Hg. Účinok dvojkombinácie s latanoprostom a timololom na zníženie vnútroočného tlaku pretrvával počas šesťmesačnej predĺženej otvorenej fázy týchto štúdií.


Existujúce údaje preukázali, že večerné dávkovanie môže znižovať vnútroočný tlak účinnejšie ako ranné. Je však treba zvážiť životný štýl pacienta a pravdepodobnosť dodržiavania liečby.


Výsledky štúdií, môžu naznačiť, že v prípade nedostatočného účinku fixnej dvoj kombinácie môže byť stále účinné aj použitie voľnej kombinácie timololu 2-krát denne a latanoprostu 1-krát denne.Účinok Arucomu nastupuje do jednej hodiny a maximálny účinok sa objaví počas šiestich až ôsmich hodín. Po opakovanom podávaní sa ukázalo, že primerané zníženie vnútroočného tlaku pretrvávalo až 24 hodín od podania.


5. 2 Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost

Latanoprost je isopropylesterový prekurzor, ktorý samo o sebe nie je účinný, avšak po hydrolýze esterázami v rohovke na kyselinu latanoprostovú sa stane biologicky účinným. Prekurzor sa veľmi dobre vstrebáva rohovkou a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou. Štúdie u ľudí ukázali, že maximálna koncentrácia lanatoprostu v komorovom moku (približne 15 – 30 ng/ml) sa dosahuje približne 2 hodiny po topickom podaní. Po topickom podaní u opíc sa latanoprost distribuuje predovšetkým do predného segmentu oka, spojovky a na očné viečka.


Kyselina latanoprostu má plazmatický klírens 0,40 l/h/kg a malý distribučný objem 0,16 l/kg, preto má krátky biologický polčas v plazme, a to 17 minút. Po topickej aplikácii je systémová biologická dostupnosť kyseliny latanoprostovej 45 %. Kyselina latanoprostová sa viaže na plazmatické bielkoviny v 87 %.


Kyselina latanoprostová sa v očiach prakticky nemetabolizuje. Hlavná časť metabolizmu prebieha v pečeni. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity, nevykazujú v štúdiách na zvieratách žiadny alebo len slabý biologický účinok a vylučujú sa primárne močom.


Timolol

Maximálna koncentrácia timololu v komorovom moku sa dosahuje približne 1 hodinu
po topickom podaní. Časť dávky sa absorbuje systémovo a maximálna plazmatická koncentrácia 1 ng/ml sa dosahuje 10 – 20 minút po topickom podaní jednej kvapky do každého oka jedenkrát denne (300 mikrogramov/deň). Biologický polčas timololu v plazme je približne 6 hodín.


Timolol sa metabolizuje hlavne v pečeni. Metabolity sa vylučujú močom spolu s časťou nemetabolizovaného timololu.


Arucom

Neboli zistené farmakokinetické interakcie medzi latanoprostom a timololom, aj keď
v porovnaní s monoterapiou došlo v intervale 1 ‑ 4 hodiny po podaní Arucomu k približne
2-násobnému zvýšeniu koncentrácie kyseliny latanoprostovej v komorovom moku .


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Arucomu u detí a dospievajúcich od narodenia až do 18 rokov nebola doteraz stanovená.5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný aj systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek je dobre známy. U králikov liečených lokálne aplikovanou fixnou kombináciou alebo súčasne osobitne podávaným latanoprostom a timololom neboli pozorované žiadne nežiaduce očné či systémové účinky. Farmakologické štúdie, predklinické štúdie genotoxicity a karcinogenity zamerané na bezpečnosť jednotlivých zložiek, neodhalili žiadne zvláštne riziká pre človeka. Latanoprost nemal vplyv na hojenie rán na rohovke oka králikov, timolol však tento proces v oku králikov a opíc inhiboval, ak sa podával častejšie než raz denne.


Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov ani na teratogénny potenciál u potkanov a králikov. Po intravenóznych dávkach až do 250 g/kg/deň u potkanov nebola pozorovaná embryotoxicita. Avšak latanoprost vykazoval embryofetálnu toxicitu u králikov pri intravenóznej dávke 5 g/kg/deň (približne stonásobok klinickej dávky) a vyššej, ktorá bola charakterizovaná zvýšeným výskytom neskorej resorpcie a potratov a zníženou hmotnosťou plodu.


Timolol nevykazoval účinky na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov ani na teratogénny potenciál u myší, potkanov a králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, benzalóniumchlorid 0,2mg/ml, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý fosforečnan disodný, voda na injekciu.


6. 2 Inkompatibility


Štúdie in vitro preukázali, že ak sa očná instilácia obsahujúca latanoprost a timolol zmieša s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza k vyzrážaniu. Pri použití týchto liečiv je potrebné pred aplikáciou Arucomu dodržať aspoň päťminútový interval.


6. 3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 4 týždne


6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Podmienky na uchovávanie po prvom otvorení lieku pozri časť 6.3.


Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6. 5 Druh obalu a veľkosť balenia


Plastová fľaštička z LDPE (5 ml) a kvapkadlo, skrutkovací uzáver z HDPE plastu.


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml roztoku očnej instilácie.


Arucom je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:

Balenie s 1 fľaštičkou s 2,5 ml

Balenie s 3 fľaštičkami po 2,5 ml

Balenie s 6 fľaštičkami po 2,5 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. 6 Špeciálne upozornenia na likvidácii prípravku a pri zaobchádzaní s ním


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165–173

13581 Berlin

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. č.: 64/0276/12-S


9. DÁTUMPRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11Arucom 50 mikrogramov/ml + 5 mg/ml