+ ipil.sk

ARUFILSúhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03915


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ARUFIL

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Povidonum (K 30) 20 mg v 1 ml vodného roztoku.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


očná roztoková instilácia


Vzhľad lieku: číry, bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ARUFIL očná instilácia je určená na symptomatickú liečbu syndrómu „suchého oka“ (suchý zápal

spojoviek). Liek môžu používať dospelí , mladiství aj deti všetkých vekových skupín.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Podľa potreby sa vkvapkáva 1 kvapka očnej roztokovej instilácie 5 krát denne (i viackrát) do dolného

spojovkového vaku.

Očná instilácia ARUFIL, podobne ako aj iné lieky tvoriace ochranný film, sa podáva dlhodobo až

trvalo.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo povidonum (K 30) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V priebehu liečby liekom by nemali byť nosené mäkké kontaktné šošovky, kontakt

s benzalkóniumchloridom môže spôsobiť ich zakalenie a vplyvom jeho dlhodobého uvoľňovania zo

šošoviek by mohlo prísť k poškodeniu rohovky.

V priebehu liečby ARUFILom sú nutné pravidelné kontroly očnej rohovky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vysoké koncentrácie solí, napríklad síranu sodného v chlade a chloridu sodného v teple, môžu viesť

k vyzrážaniu povidónu. Preto nie je vhodné používať ARUFIL s očnými instiláciami s vysokým

obsahom kovov.

Aj kombinácia ARUFILu s očnými instiláciami obsahujúcimi estery kyseliny p-hydroxybenzoovej

nie je vhodná, pretože v závislosti na iónovej sile roztoku ľahko vytvárajú s povidónom komplexy.

Platí to aj vtedy, ak pacient používal takéto instilácie krátko pred začiatkom liečby ARUFILom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepotvrdili žiadne toxické účinky na embryo. Kinetické údaje pre povidón po

aplikácii lieku ARUFIL vykazujú iba nepatrné systémové pôsobenie.

Pri opatrnej aplikácii je výskyt toxických efektov na embryo/plod a dojča minimálne ojedinelý.


Laktácia

Prechod povidónu placentou ako aj jeho prienik do materského mlieka nie sú doteraz žiadnymi

údajmi podložené.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aplikácia ARUFILu môže na krátky čas vyvolať zahmlené videnie, ktoré môže krátkodobo znižovať

schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje a vykonávať práce vo výškach.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri liečbe ARUFILom sa môžu veľmi zriedkavo vyskytnúť reakcie z precitlivenosti. Podráždenie

i alergizáciu môže vyvolať aj konzervačná látka - benzalkóniumchlorid. Pri častom a dlhotrvajúcom

použití môže dôjsť k podráždeniu očí (pálenie, začervenanie, pocit cudzieho telieska a slzenie) a môže

vyvolať zmenu chuti a poškodenie rohovky.

Pri výnimočne citlivých osobách môže sa pri podráždení uvažovať o zmene očnej instilácie na liek

bez konzervačnej látky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Polyvinylpyrolidíny nízkej molekulárnej hmotnosti nie sú toxické; farmakokinetické údaje o

ich perorálnom užití potvrdzujú rýchle vylučovanie povidónu močom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologikum, umelé slzy a iné indiferentné prípravky,

ATC kód: S01XA20


Povidón (PVP) je súborný názov pre homopolymér o rôznej dĺžke reťazcov s rôznou molekulárnou

hmotnosťou a rozdielnou viskozitou v roztoku. Ide o syntetický polymér, ktorý sa skladá z lineárnych

1-vinyl-2-pirolidínových skupín; rozsah polymerizácie vedie k vzniku polymérov rozdielnej

molekulárnej hmotnosti, ktorá kolíše od 1000 do 70000.

Povidón je číra zmes netoxických vo vode rozpustných homogénnych polymérov. Zmes svojou

viskozitou napomáha nahradzovať úbytok prirodzeného ochranného filmu na povrchu rohovky u osôb

postihnutých syndrómom suchého oka, ktorý vzniká poklesom produkcie sĺz a predovšetkým

znížením tvorby mucínu v sliznici spojoviek. Povidón znižuje nepríjemné sprievodné pocity

napríklad pálenie, svetloplachosť a pocit cudzieho telesa v oku. Zabraňuje poškodení rohovky

nedostatkom sĺz, ktoré môže viesť až k obrazu keratitis superficialis punctata.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Povidón molekulovej hmotnosti 12600 sa po podaní per os rýchlo vylučuje močom, väčšinou už po 11

hodinách. Po intravenóznom podaní sa môže zabrániť dlhodobej retencii v organizme znížením

podielu povidónu molekulovej hmotnosti nad 25000. Po podaní povidónu v očných instiláciach

nedochádza k jeho uloženiu do spojoviek a ani do rohovky. Vzhľadom na veľkosť molekuly povidónu

nie je potrebné rátať s jeho prienikom rohovkou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Polyvinylpyrolidíny nízkej molekulovej hmotnosti sa biologicky testovali a preukázali svoju

netoxicitu.

Na človeka nemá povidón (aspoň pri molekulovej hmotnosti do 5000) kancerogénne účinky; na

mutagenitu a teratogenitu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Benzalkonii chloridum,

dinatrii edetas dihydricus,

dinatrii phosphas dodecahydricus,

natrii dihydrogenophosphas dihydricus,

natrii chloridum,

aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Pozri časť: 4.5. Liekové a iné interakcie


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov

6 týždňov od prvého otvorenia balenia


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladovať pri teplote do 25 0C, fľaštičku nechať vo vonkajšom obale, chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: fľaštička z plastickej hmoty s kvapkajúcim zariadením, skrutkovací uzáver z plastu

Vonkajší obal: papierová skladačka s písomnou informáciou pre používateľa


Veľkosť balenia: 1 x 10ml; 3 x 10ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu<a iné zaobchádzanie s liekom>


Pri prvom použití je treba otočiť uzáver fľaštičky pevne doprava, až tŕň uzáveru prebodne kvapkadlo

fľaštičky. Potom sa uzáver odskrutkuje doľava. Dolné viečko sa jemne odtiahne smerom dole.

Fľaštička sa dá do kvapkacej polohy otvorom dole a jemným stlačením sa vytlačí 1 kvapka do

odtiahnutého dolného viečka. Potom treba oko na chvíľu zatvoriť, aby sa v ňom liek mohol dobre

rozplynúť.

Po použití sa fľaštička opäť dobre uzatvorí, aby sa zabránilo kontaminácii instilácie. Fľaštička musí

stáť vo zvislej polohe.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chauvin ankerpharm GmbH,

Brunsbütteler Damm 165-17,

13581 Berlín, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0080/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 9.2.2001

Dátum posledného predĺženia registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
4

ARUFIL