+ ipil.sk

Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrát


milrinón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Asicor a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Asicor

3. Ako podávať Asicor

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Asicor

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Asicor a na čo sa používa


Názov vášho lieku je Asicor.

Asicor obsahuje liečivo nazývané milrinón. To patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory fosfodiesterázy.


Účinkuje tak, že spôsobuje silnejšie sťahy vášho srdca a rozširuje vaše krvné cievy. To znamená, že krv môže ľahšie prúdiť, čím sa zlepší pumpovanie krvi vašim srdcom.


Asicor sa u dospelých môže používať na:

Krátkodobú liečbu závažného kongestívneho zlyhávania srdca (kedy srdce nie je schopné pumpovať dostatočné množstvo krvi do ostatných častí tela), keď iné lieky nezaúčinkovali.


Asicor sa u detí môže použiť na krátkodobú liečbu (až do 35 hodín) na:

 • Závažné kongestívne zlyhávanie srdca (kedy srdce nie je schopné pumpovať dostatočné množstvo krvi do ostatných častí tela), keď iné lieky nezaúčinkovali.

 • Náhle zlyhanie srdca po operácii srdca, t.j. ak má srdce ťažkosti s pumpovaním krvi do celého tela.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajúAsicor


Nepoužívajte Asicor

- ak ste alergický na milrinón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte nízky objem krvi


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Asicor, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru:


 • ak máte náhle vzniknutý srdcový infarkt

 • ak máte nepravidelný alebo nekontrolovaný rýchly tlkot srdca. Môže sa tiež u vás objaviť búšenie v hrudníku, závrat, mdloba a dýchavičnosť

 • ak máte nízky tlak krvi, čo u vás spôsobuje pocit závratu, straty rovnováhy alebo mdlobu

 • ak ste v minulosti užívali lieky na odvodnenie (diuretiká), ktoré vám spôsobili problémy so srdcom

 • ak máte nízku hladinu draslíka v krvi. Váš lekár môže urobiť vyšetrenia krvi na to, aby to skontroloval.

 • ak máte nezvyčajný pokles v počte krviniek zapojených do tvorby krvných zrazenín (trombocytopénia) a/alebo zníženú koncentráciu hemoglobínu

 • ak máte problémy s obličkami

 • ak máte problémy s pečeňou


Deti

Nasledujúce sa má zvážiť navyše k upozorneniam a opatreniam opísaným u dospelých:

Pred podaním infúzie Asicoru váš lekár skontroluje viacero parametrov ako napr. rytmus srdca a tlak krvi. Objedná tiež vyšetrenia krvi.

Infúzia sa nezačne podávať, ak srdcový rytmus a tlak krvi u vášho dieťaťa nebudú stabilné.


Povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • má vaše dieťa problémy s obličkami

 • je vaše dieťa predčasne narodené alebo má nízku pôrodnú hmotnosť

 • má vaše dieťa určitý problém so srdcom nazývaný otvorený ductus arteriosus: spojenie medzi 2 hlavnými krvnými cievami (srdcovnicou a pľúcnou tepnou), ktoré pretrváva, hoci má byť zatvorené.

V týchto prípadoch sa váš lekár rozhodne, či sa vaše dieťa bude liečiť Asicorom.


Iné lieky a Asicor

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Je to kvôli tomu, že milrinón môže ovplyvniť spôsob akým iné liečivá účinkujú. Takisto niektoré liečivá môžu ovplyvniť spôsob akým účinkuje milrinón.


Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre najmä, ak užívate:

 • digoxín (používa sa pri problémoch so srdcom)

 • iné lieky na srdce, ktoré majú vplyv na sťahy srdcového svalu (liečivá s inotropným účinkom)

 • tablety na odvodnenie (diuretiká)

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi alebo angíny (bolesť hrudníka) ako napr. amlodipín, nifedipín alebo felodipín.


Asicor a jedlo a nápoje

Nie je známe.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vo všeobecnosti vám budú podávať Asicor počas vášho pobytu v nemocnici, pretože sa odporúča pozorné klinické sledovanie liečby. Čiže účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je známy.


3. Ako podávať Asicor


Asicor bude vždy podávať váš lekár alebo zdravotná sestra. Je to kvôli tomu, že je potrebné podávať ho formou infúzie. Podáva sa do žily. O správnej dávke rozhodne váš lekár na základe povahy vašich príznakov. Asicor je určený len na používanie v nemocniciach.


Vyšetrenia:

Počas injekcie bude váš lekár alebo zdravotná sestra používať elektrokardiogram (EKG) na kontrolu toho, ako dobre pracuje vaše srdce. Tiež vám urobia vyšetrenia krvi a skontrolujú vám tlak krvi a rýchlosť tepu.


Ako vám podajú tento liek

 • Tento liek sa zvyčajne podáva „odkvapkávaním“ po nariedení, použitím buď roztoku cukru alebo soli.

 • Ak cítite, že je účinok vášho lieku príliš slabý alebo je príliš silný, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Odporúčaná dávka je

Dospelí

 • Váš lekár sa na základe vašej telesnej hmotnosti rozhodne, koľko lieku dostanete.

 • Ak máte problémy s obličkami, môžu vám podať nižšiu dávku.


Infúzie Asicoru sa podávajú počas maximálne 48 hodín.


Použitie u detí

 • Váš lekár podá vášmu dieťaťu prvú dávku pohybujúcu sa v rozmedzí 50 až 75 mikrogramov na každý kilogram jeho telesnej hmotnosti počas 30 až 60 minút. Potom nasleduje dávka pohybujúca sa v rozmedzí od 0,25 až 0,75 mikrogramov na každý kilogram jeho telesnej hmotnosti za minútu, podľa odpovede vášho dieťaťa na liečbu a podľa výskytu vedľajších účinkov. Asicor sa môže podávať až do 35 hodín. Počas infúzie budú vaše dieťa pozorne sledovať: váš lekár bude kontrolovať viacero parametrov ako napr. rytmus srdca a tlak krvi a odoberie sa krv na zhodnotenie odpovede na liečbu a prítomnosti vedľajších účinkov.


Ak sa podá viac Asicoru, ako sa má

Vždy sa opýtajte, ak si nie ste istý, prečo dostávate dávku lieku.

Ak ste dostali príliš veľa Asicoru, môžu sa objaviť nasledujúce účinky: pocit závratu, strata rovnováhy a mdloba (kvôli nízkemu tlaku krvi) a nepravidelný tlkot srdca.


Ak zabudnete použiť Asicor

Ak si myslíte, že ste vynechali dávku, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte používať Asicor a okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak:

Máte alergickú reakciu. Znaky môžu zahŕňať: vyrážku, opuch alebo problémy s dýchaním, opuch vašich pier, tváre, hrdla alebo jazyka. Možnosť, že toto nastane, je veľmi zriedkavá.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:


Časté (môžu postihovať do 1 z 10 osôb)

 • nepravidelný, zvýšený alebo rýchly tlkot srdca. Môže sa tiež u vás objaviť búšenie v hrudníku, strata rovnováhy, mdloba alebo dýchavičnosť.

 • bolesti hlavy: vo väčšine prípadov mierne až stredne závažné.

 • nízky tlak krvi: znaky zahŕňajú pocit závratu, stratu rovnováhy alebo mdlobu. Ak sa u vás objavia aj znaky ako rýchly a nepravidelný tlkot srdca alebo bolesť hrudníka, môže ísť o závažnejšie vedľajšie účinky (pozri vyššie).


Menej časté (môžu postihovať do 1 zo 100 osôb)

 • ventrikulárna fibrilácia – závažný problém srdcového rytmu. Znaky zahŕňajú veľmi rýchly, nepravidelný alebo silný tlkot srdca (palpitácie), závrat alebo stratu vedomia. Môžete tiež pociťovať nevoľnosť; mať studený pot, dýchavičnosť a bolesť hrudníka.

 • trombocytopénia – problém s krvou (nedostatok krvných doštičiek). Znaky, ktoré sa môžu u vás objaviť, sú ľahšia tvorba modrín ako zvyčajne.

 • bolesť hrudníka

 • hypokaliémia, kedy je hladina draslíka vo vašej krvi nízka. Znaky zahŕňajú únavu, zmätenosť, svalovú slabosť a svalové kŕče

 • kontrakcie svalov (tremor)

 • vyšetrenia krvi môžu ukázať zmeny v činnosti vašej pečene


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať do 1 z 10 000 osôb)

 • torsades de pointes – závažný problém srdcového rytmu. Znaky zahŕňajú veľmi rýchly, nepravidelný alebo silný tlkot srdca (palpitácie), závrat a stratu vedomia. Môžete tiež pociťovať nevoľnosť; mať studený pot, dýchavičnosť, mať nezvyčajne bledú pleť a bolesť hrudníka.

 • ťažkosti s dýchaním, sipot alebo zvieravý pocit v hrudníku

 • kožné reakcie


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • zníženie počtu červených krviniek a/alebo koncentrácie hemoglobínu

 • podráždenie v mieste podania infúzie.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí

Okrem vedľajších účinkov pozorovaných u dospelých sa u detí hlásili nasledujúce:


Častosť nie je známa:

 • krvácanie do miest vyplnených tekutinou (komôr) obklopujúcich mozog (intraventrikulárne krvácanie)

 • problém so srdcom nazývaný otvorený ductus arteriosus: spojenie medzi 2 hlavnými krvnými cievami (srdcovnicou a pľúcnou tepnou), ktoré pretrváva, hoci má byť zatvorené. Môže to spôsobiť nadmerné množstvo tekutiny v pľúcach, krvácania, poškodenie čreva alebo časti čreva a prípadne môže byť smrteľným. Okrem toho, v porovnaní s dospelými, sa zdá, že sa pokles počtu krvných doštičiek v krvi vyskytuje častejšie u detí a riziko tohto vedľajšie účinku sa zvyšuje s dĺžkou trvania infúzie Asicoru. Zdá sa, že problémy so srdcovým rytmom sa objavujú menej často u detí ako u dospelých.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Asicor


Tento liek bude uchovávať váš lekár alebo zdravotná sestra na bezpečnom mieste mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulke a škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne osobitné podmienky na uchovávanie.


Neuchovávajte v mrazničke.

Len na jednorazové použitie.

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 72 hodín pri izbovej teplote (15 – 25 °C) alebo v podmienkach uchovávania v chladničke (2 – 8 °C).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Asicor obsahuje

- Asicor je sterilný roztok milrinóniumlaktátu zodpovedajúcemu 1 mg milrinónu na ml.

- Ďalšie zložky sú kyselina mliečna, bezvodá glukóza, voda na injekciu a hydroxid sodný (na úpravu pH).


Ako vyzerá Asicor a obsah balenia

Asicor je číra, bezfarebná až bledožltá tekutina.

Asicor je dostupný vo forme 10 ml a 20 ml sklenených ampuliek v škatuliach po 10.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Viedeň

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Slovenská republika: Asicor

Nemecko, Maďarsko, Rumunsko: Unacor

Česká republika: Asicord


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv apríli 2014.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrát


Prečítajte si, prosím, úplnú informáciu v SPC


Príprava a iné zaobchádzanie

Infúzne roztoky nariedené podľa odporúčania roztokom chloridu sodného 4,5 mg/ml (0,45 %), chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) alebo glukózy 50 mg/ml (5 %) sa majú pred použitím čerstvo pripraviť.


Len na jednorazové použitie.

Nariedený roztok sa pred podaním má vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia.

Čas použiteľnosti: 3 roky pri neotvorenom balení.

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 72 hodín pri izbovej teplote (15 – 25 °C) alebo v podmienkach uchovávania v chladničke (2 – 8 °C).

Z mikrobiologického hľadiska sa má nariedený roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a zvyčajne by nemali presiahnuť 24 hodín pri uchovávaní (2 °C až 8 °C), pokiaľ nariedenie neprebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach. Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Bezpečnostné informácie:

Počas liečby Asicorom sa má pokračovať v pozornom sledovaní zahŕňajúcom tlak krvi, srdcovú frekvenciu, klinický stav, elektrokardiogram, rovnováhu tekutín, elektrolyty a funkciu obličiek (t.j. kreatinín).


Inkompatibility:

Furosemid alebo bumetanid sa nesmú podávať intravenóznymi súpravami obsahujúcimi milrinóniumlaktát, pretože dochádza k vyzrážaniu.

Milrinón sa nesmie riediť intravenóznym roztokom uhličitanu sodného.

Pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje o kompatibilite, Asicor sa nesmie miešať s inými liekmi.


Podávanie:

Len na intravenózne podanie. Musí sa predísť extravenóznemu podaniu. Na zabránenie miestnemu podráždeniu sa má použiť najväčšia žila. Počas liečby Asicorom sa má pokračovať v pozornom sledovaní zahŕňajúcom tlak krvi, srdcovú frekvenciu, klinický stav, elektrokardiogram, rovnováhu tekutín, elektrolyty a funkciu obličiek (t.j. sérový kreatinín).


Na okamžitú liečbu možných vedľajších účinkov na srdce (napr. život ohrozujúce ventrikulárne arytmie) musí byť k dispozícii vybavenie. Rýchlosť infúzie sa má upraviť na základe hemodynamickej odpovede.


Dĺžka liečby sa má určiť na základe klinickej odpovede. Pacienti nesmú dostávať infúziu počas viac ako 48 hodín z dôvodu nedostatočného dôkazu bezpečnosti a účinnosti pri dlhodobej liečbe kongestívneho zlyhávania srdca.


Dospelí:

Asicor sa má podať formou nárazovej dávky 50 µg/kg podanej počas 10 minút, po ktorej zvyčajne nasleduje kontinuálna infúzia v dávkovaní vytitrovanom v rozmedzí 0,375 µg/kg/min až 0,75 µg/kg/min (štandard 0,5 µg/kg/min) podľa hemodynamickej odpovede a možného výskytu nežiaducich účinkov ako napr. hypertenzia a arytmie.

Celkové dávka nemá presiahnuť celkovú dávku 1,13 mg/kg/deň.

Nasledujúce poskytuje pomoc na udržiavanie rýchlosti podávania infúzie vychádzajúcu z roztoku milrinónu 200 µg/ml pripraveného pridaním 400 ml rozpúšťadla na 100 ml injekčného roztoku (40 ml rozpúšťadla na 10 ml ampulku alebo prípadne 80 ml na 20 ml ampulku).


Udržiavacia dávka
(mikrogram /kg/min)

Udržiavanie infúzie (mikrogram /kg/h)

200µg/ml

rýchlosť podávania (ml/kg/h)

0,375

22,5

0,11

0,400

24,0

0,12

0,500

30,0

0,15

0,600

36,0

0,18

0,700

42,0

0,21

0,750

45,0

0,22

Na základe požiadaviek na tekutiny u pacienta sa môže použiť roztok rôznej koncentrácie. Dĺžka trvania liečby má závisieť od odpovede pacienta.


Starší pacienti

Doterajšia skúsenosť naznačuje, že u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie sú potrebné žiadne osobitné odporúčania na dávkovanie. U starších pacientov môže byť znížený renálny klírens a v takýchto prípadoch sa môžu vyžadovať nižšie dávky Asicoru.


Porucha funkcie obličiek:

Vyžaduje sa úprava dávkovania. Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek vychádza z údajov získaných od pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek, ale bez kongestívneho zlyhávania srdca, u ktorých sa vyskytujú signifikantné zvýšenia terminálneho polčasu eliminácie milrinónu. Nárazová dávka nie je ovplyvnená, ale môže byť potrebné zníženie rýchlosti udržiavacej infúzie v závislosti od závažnosti (klírens kreatinínu) poruchy funkcie obličiek (pozri tabuľku nižšie):


Klírens kreatinínu (ml/min/1,73 m2)

Udržiavacia dávka
(mikrogram/kg/min)

200 µg/ml

rýchlosť podania (ml/kg/h)

5

0,20

0,06

10

0,23

0,07

20

0,28

0,08

30

0,33

0,10

40

0,38

0,11

50

0,43

0,13


Deti:

Vybrané dávky pre dojčatá a deti v publikovaných štúdiách boli:

 • Intravenózna nárazová dávka: 50 až 75 μg/kg podaných počas 30 až 60 minút.

 • Intravenózna kontinuálna infúzia: s podávaním v rozmedzí od 0,25 až 0,75 μg/kg/min počas až 35 hodín sa má začať na základe hemodynamickej odpovede a možného výskytu nežiaducich účinkov.


V klinických štúdiách syndrómu slabého výkonu srdca u dojčiat a detí mladších ako 6 rokov po korektívnom chirurgickom zákroku kongenitálneho ochorenia srdca, nárazová dávka 75 μg/kg počas 60 minút, po ktorej nasledovala infúzia 0,75 μg/kg/min počas 35 hodín, signifikantne znížila riziko vzniku syndrómu slabého výkonu srdca.

Do úvahy sa majú vziať výsledky farmakokinetických štúdií.


Porucha funkcie obličiek:

Vzhľadom na nedostatok údajov sa používanie milrinónu neodporúča u detí a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek.


Otvorený ductus arteriosus:

Ak sa vyžaduje použitie milrinónu u predčasne narodených dojčiat alebo u dojčiat narodených v termíne s rizikom otvoreného ductus arteriosus alebo s otvoreným ductus arteriosus, musí terapeutická potreba prevažovať nad možnými rizikami.


Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Závažná hypovolémia.


Predávkovanie

Predávkovanie intravenóznym milrinónom môže spôsobiť hypotenziu (vzhľadom na jeho vazodilatačný účinok) a srdcovú arytmiu. Ak toto nastane, podávanie Asicoru sa má spomaliť alebo dočasne prerušiť dovtedy, kým sa stav pacienta stabilizuje. Nie je známe žiadne špecifické antidotum, ale vo všeobecnosti sa majú vykonať opatrenia na podporu cirkulácie.

7

Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07063


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Asicor je sterilný roztok milrinónu, ktorý zodpovedá 1 mg milrinónu v 1 ml.

Pomocné látky so známym účinkom: sodík.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka.

(23 mg) na dávku, t.j. je v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

Číra, bezfarebná až bledožltá tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Dospelí

Asicor sa používa na krátkodobú liečbu (48 hodín) závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).


Deti

Asicor sa používa na krátkodobú liečbu (do 35 hodín):

 • závažného kongestívneho zlyhávania srdca, ktoré neodpovedá na konvenčnú udržiavaciu liečbu (glykozidy, diuretiká, vazodilatátory a/alebo inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE).

 • akútneho srdcového zlyhania vrátane stavov slabého výkonu srdca po operácii srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len na intravenózne podanie.


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri v časti 6.6.

Musí sa predísť extravenóznemu podaniu. Na zabránenie miestnemu podráždeniu sa má použiť najväčšia žila. Počas liečby Asicorom sa má pokračovať v pozornom sledovaní zahŕňajúcom tlak krvi, srdcovú frekvenciu, klinický stav, elektrokardiogram, rovnováhu tekutín, elektrolyty a funkciu obličiek (t.j. sérový kreatinín). Na okamžitú liečbu možných vedľajších účinkov na srdce (napr. život ohrozujúce ventrikulárne arytmie) musí byť k dispozícii vybavenie. Rýchlosť infúzie sa má upraviť na základe hemodynamickej odpovede.


Dĺžka liečby sa má určiť na základe klinickej odpovede. Pacienti nesmú dostávať infúziu počas viac ako 48 hodín z dôvodu nedostatočného dôkazu bezpečnosti a účinnosti pri dlhodobej liečbe kongestívneho zlyhávania srdca (pozri časť 4.4).


Dospelí:

Asicor sa má podať formou nárazovej dávky 50 µg/kg podanej počas 10 minút, po ktorej zvyčajne nasleduje kontinuálna infúzia v dávkovaní vytitrovanom v rozmedzí 0,375 µg/kg/min až 0,75 µg/kg/min (štandard 0,5 µg/kg/min) podľa hemodynamickej odpovede a možného výskytu nežiaducich účinkov ako napr. hypertenzia a arytmie. Celková dávka nemá presiahnuť celkovú dávku 1,13 mg/kg/deň.

Nasledujúce poskytuje pomoc na udržiavanie rýchlosti podávania infúzie vychádzajúcu z roztoku milrinónu 200 µg/ml pripraveného pridaním 400 ml rozpúšťadla na 100 ml injekčného roztoku (40 ml rozpúšťadla na 10 ml ampulku alebo prípadne 80 ml na 20 ml ampulku).


Udržiavacia dávka
(
mikrogram /kg/min)

Udržiavanie infúzie (mikrogram /kg/h)

200µg/ml

rýchlosť podávania (ml/kg/h)

0,375

22,5

0,11

0,400

24,0

0,12

0,500

30,0

0,15

0,600

36,0

0,18

0,700

42,0

0,21

0,750

45,0

0,22

Na základe požiadaviek na tekutiny u pacienta sa môže použiť roztok rôznej koncentrácie. Dĺžka trvania liečby má závisieť od odpovede pacienta.


Staršie osoby:

Doterajšia skúsenosť naznačuje, že u pacientov s normálnou funkciou obličiek nie sú potrebné žiadne osobitné odporúčania na dávkovanie. U starších osôb môže byť znížený renálny klírens a v takýchto prípadoch sa môžu vyžadovať nižšie dávky Asicoru.


Porucha funkcie obličiek:

Vyžaduje sa úprava dávkovania. Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek vychádza z údajov získaných od pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek, ale bez kongestívneho zlyhávania srdca, u ktorých sa vyskytujú signifikantné zvýšenia terminálneho polčasu eliminácie milrinónu. Nárazová dávka nie je ovplyvnená, ale môže byť potrebné zníženie rýchlosti udržiavacej infúzie v závislosti od závažnosti (klírens kreatinínu) poruchy funkcie obličiek (pozri tabuľku nižšie):


Klírens kreatinínu (ml/min/1,73 m2)

Udržiavacia dávka
(
mikrogram/kg/min)

200 µg/ml

rýchlosť podania (ml/kg/h)

5

0,20

0,06

10

0,23

0,07

20

0,28

0,08

30

0,33

0,10

40

0,38

0,11

50

0,43

0,13


Pediatrická populácia:

Vybrané dávky pre dojčatá a deti v publikovaných štúdiách boli:

 • Intravenózna nárazová dávka: 50 až 75 μg/kg podaných počas 30 až 60 minút.

 • Intravenózna kontinuálna infúzia: s podávaním v rozmedzí od 0,25 až 0,75 μg/kg/min počas až 35 hodín sa má začať na základe hemodynamickej odpovede a možného výskytu nežiaducich účinkov.


V klinických štúdiách syndrómu slabého výkonu srdca u dojčiat a detí mladších ako 6 rokov po korektívnom chirurgickom zákroku kongenitálneho ochorenia srdca, nárazová dávka 75 μg/kg počas 60 minút, po ktorej nasledovala infúzia 0,75 μg/kg/min počas 35 hodín, signifikantne znížila riziko vzniku syndrómu slabého výkonu srdca.

Do úvahy sa majú vziať výsledky farmakokinetických štúdií (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie obličiek:

Vzhľadom na nedostatok údajov sa používanie milrinónu neodporúča u detí a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek (ďalšie informácie, pozri, prosím, v časti 4.4).


Otvorený ductus arteriosus:

Ak sa vyžaduje použitie milrinónu u predčasne narodených dojčiat alebo u dojčiat narodených v termíne s rizikom otvoreného ductus arteriosusalebo s otvoreným ductus arteriosus, musí terapeutická potreba prevažovať nad možnými rizikami (pozri časti 4.4, 4.8, 5.2 a 5.3).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Závažná hypovolémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Milrinón sa neodporúča okamžite po akútnom infarkte myokardu, pokiaľ nebola v tejto situácii potvrdená bezpečnosť a účinnosť. Použitie pozitívne inotropných látok ako napr. Asicoru v akútnej fáze po infarkte myokardu môže viesť k nežiaducemu zvýšeniu spotreby kyslíka myokardom (MVO2). Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov v akútnej fáze infarktu myokardu napriek tomu, že milrinón nezvyšuje MVO2u pacientov s chronickým zlyhávaním srdca.


Počas liečby Asicorom sa má pokračovať v pozornom sledovaní zahŕňajúcom tlak krvi, srdcovú frekvenciu, klinický stav, elektrokardiogram, rovnováhu tekutín, elektrolyty a funkciu obličiek (t.j. sérový kreatinín). Na okamžitú liečbu možných vedľajších účinkov na srdce (napr. život ohrozujúce ventrikulárne arytmie) musí byť k dispozícii vybavenie.


U pacientov so závažným obštrukčným ochorením chlopní aorty alebo pľúcnice alebo s hypertrofickou subaortálnou stenózou (KMP) sa milrinón nemá používať namiesto chirurgického odstránenia obštrukcie. Tak ako iné liečivá s inotropnými/vazodilatačnými vlastnosťami, aj milrinón môže v týchto prípadoch zhoršiť prietok cez obštrukciu.


U vysoko rizikovej skupiny pacientov liečenej Asicorom sa pozorovali supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie. U niektorých pacientov sa pozorovala ventrikulárna ektopická aktivita vrátane ventrikulárnej tachykardie, ktorá bola dočasná. Vzhľadom k potenciálnemu riziku arytmie, ktoré pri zlyhaní srdca vždy existuje a ktoré sa zvyšuje podávaním ďalších liekov a ich kombináciou, je potrebné pacientov liečených milrinónom počas podávania infúzie starostlivo sledovať a ak sa objavia arytmie, infúzia sa má zastaviť.


U pacientov s flutterom alebo fibriláciou predsiení existuje možnosť zrýchlenia ventrikulárnej odpovede. U týchto pacientov sa má zvážiť predchádzajúca digitalizácia alebo liečba inými liečivami na predĺženie prevodu atrio-ventrikulárnym uzlom, keďže Asicor spôsobuje mierne zrýchlenie prevodu AV uzlom.

Asicor môže vyvolať hypotenziu ako dôsledok jeho vazodilatačného účinku, preto sa má podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí majú hypotenziu pred začiatkom liečby. U pacientov s výrazným poklesom krvného tlaku po podaní Asicoru je potrebné liečbu prerušiť až do úpravy hypotenzného účinku a potom pokračovať v liečbe, ak je to potrebné pri zníženej rýchlosti infúzie.


Ak sa očakáva výrazný pokles plniaceho srdcového tlaku v dôsledku predchádzajúcej intenzívnej liečby diuretikami, má sa milrinón podávať so zvýšenou opatrnosťou a za súčasného sledovania krvného tlaku, frekvencie srdca a klinicky relevantných príznakov.


Počas liečby je potrebné starostlivo monitorovať tiež zmeny tekutín a hladín elektrolytov ako aj hladiny sérového kreatinínu. Zlepšenie výkonu srdca s následným zvýšením diurézy môže vyžadovať zníženie dávok diuretika. Strata draslíka spôsobená rozsiahlou diurézou môžu viesť u digitalizovaných pacientov k arytmiám. Preto je potrebné hypokaliémiu korigovať suplementáciou draslíka pred alebo počas používania Asicoru.


Pri srdcovom zlyhávaní dochádza často k zníženiu hemoglobínu vrátane anémie. Vzhľadom na riziko trombocytopénie alebo anémie, je potrebné pozorné sledovanie príslušných laboratórnych parametrov u pacientov so zníženým počtom trombocytov alebo zníženým hemoglobínom.


Nie sú skúsenosti v kontrolovaných štúdiách s infúziou milrinónu počas obdobia presahujúceho 48 hodín. Boli hlásené reakcie v mieste podania infúzie pri intravenóznej liečbe milrinónom (pozri časť 4.8). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné neustále pozorné sledovanie miesta podania infúzie, aby sa predišlo možnej extravazácii.


Deti a dospievajúci

V porovnaní s upozorneniami a opatreniami uvedenými pre dospelých je potrebné u detí a dospievajúcich zvažovať aj tieto ďalšie upozornenia a opatrenia:

U novorodencov po otvorenej operácii srdca počas liečby Asicorom sa musí sledovať aj frekvencia a rytmus srdca, systémový arteriálny krvný tlak cez katéter pupočníkovej tepny alebo cez periférny katéter, centrálny venózny tlak, srdcový index, srdcový výdaj, systémová vaskulárna rezistencia, pľúcny arteriálny tlak a atriálny tlak. Laboratórne hodnoty, ktoré sa majú sledovať: počet krvných doštičiek, sérový draslík, funkcia pečene a funkcia obličiek. Frekvencia vyhodnocovania je podmienená základnými hodnotami a je potrebné vyhodnocovať odpoveď novorodenca na zmeny v liečbe.

Literárne zdroje preukázali, že u detských a dospievajúcich pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je významné zhoršenie klírensu milrinónu a vyskytli sa klinicky významné vedľajšie účinky. Stále nie je jasná hodnota klírensu kreatinínu, pri ktorej je nutné upraviť dávky u detí a dospievajúcich. Preto sa používanie milrinónu v tejto populácii neodporúča (pozri časť 4.2).

U detských a dospievajúcich pacientov sa liečba milrinónom má začať iba vtedy, ak je pacient hemodynamicky stabilný.


U novorodencov s rizikovým faktorom intraventrikulárneho krvácania (t.j. predčasne narodené dojča, nízka pôrodná hmotnosť) je nutná opatrnosť, keďže milrinón môže indukovať trombocytopéniu. V klinických štúdiách u detských a dospievajúcich pacientov riziko trombocytopénie významne stúpa s časom trvania infúzie. Klinické údaje svedčia o tom, že trombocytopénia súvisiaca s milrinónom je častejšia u detí ako u dospelých(pozri časť 4.8).

V klinických štúdiách sa zistilo, že milrinón spomaľuje uzatváranie ductus arteriosus apertus u detí a dospievajúcich. Preto ak je potrebné použiť milrinón u predčasne narodených detí alebo dojčiat s ductus arteriosus apertus alebo s takýmto rizikom, musí sa porovnať potreba liečby oproti potenciálnym rizikám (pozri časti 4.2, 4.8, 5.2, a 5.3).


Osobitné skupiny pacientov

Neexistujú žiadne osobitné odporúčania pre starších pacientov (pozri časť 4.2). Nepozorovali sa žiadne účinky na výskyt nežiaducich udalostí, ktoré súviseli s vekom. Kontrolované farmakokinetické štúdie nepreukázali farmakokinetické zmeny u starších pacientov.

Asicor sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa vyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Inkompatibility: pozri časť 6.2.


Furosemid a bumetanid sa nesmie podávať v intravenóznych súpravách obsahujúcich milrinóniumlaktát, aby sa predišlo vyzrážaniu.


Milrinón sa nesmie riediť roztokom uhličitanu sodného na intravenóznu infúziu.


Počas liečby milrinónom je potrebné pozorne sledovať zmeny tekutín a elektrolytov, ako aj sérové hladiny kreatinínu. Zlepšenie srdcového výkonu a s následným zvýšením diurézy môže vyžadovať zníženie dávky diuretika. Straty draslíka spôsobené nadmernou diurézou môžu viesť u digitalizovaných pacientov k arytmiám. Preto je potrebné hypokaliémiu korigovať suplementáciou draslíka pred alebo počas liečby milrinónom.


Súbežné podávanie inotropných látok zvyšuje pozitívne inotropný účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Hoci štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé farmakologické účinky na plod alebo iné škodlivé účinky na reprodukčnú funkciu, bezpečnosť milrinónu v gravidite zatiaľ nebola stanovená. Milrinón sa smie podávať v gravidite, len ak potenciálny prínos preváži nad potenciálnym ohrozením plodu.


Laktácia

Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní milrinónu do materského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu milrinónom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita

Pozri časť 5.3


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie boli zoradené pod nadpisom triedy orgánových systémov a frekvencie použitím nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy krvi lymfatického systémutrombocyto-pénia*
Poruchy imunitného systému

anafylak-tický šok


Poruchy metabolizmu a výživyhypokaliémia
Poruchy nervového systému


bolesti hlavy, zvyčajne miernej až stredne závažnosti

tremor
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


ektopická činnosť komory


ventriku-lárna tachykar-dia (dočasná alebo trvalá)


supra–ventriku-lárna arytmia


hypoten-zia

ventriku-lárna fibrilácia, angína pektoris/bo-lesť hrudníka


torsades de pointes


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

broncho-spazmus


Poruchy pečene a žlčových ciestabnormálne pečeňové testy
Poruchy kože a podkožného tkaniva

kožné reakcie ako napr. vyrážka


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


reakcia v mieste podania infúzie

* U dojčiat a detí sa riziko trombocytopénie štatisticky signifikantné zvýšilo s trvaním infúzie. Klinické údaje naznačujú, že trombocytopénia súvisiaca s milrinónom je častejšia u detí ako u dospelých (pozri časť 4.4).


Nedokázal sa výskyt supraventrikulárnych a komorových arytmií v súvislosti s dávkou ani hladinou milrinónu v plazme. Život ohrozujúce arytmie sú často spojené s určitými už existujúcimi faktormi ako sú pre-existujúce arytmie, metabolické abnormality (napr. hypokaliémia), abnormálne hladiny digoxínu alebo katetrizácia. Klinické údaje svedčia o tom, že arytmia súvisiaca s milrinónom je menej častá u detí ako u dospelých.


Pediatrická populácia:


Poruchy nervového systému

Neznáme: intraventrikulárne krvácanie (pozri časť 4.4)


Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Neznáme: otvorený ductus arteriosus*** (pozri časti 4.2, 4.4, 5.2 a 5.3)


*** Podľa literárnych zdrojov kritické dôsledky otvoreného ductus arteriosus súvisia s kombináciou nadmernej pľúcnej cirkulácie s následným pľúcnym opuchom a krvácaním a zníženej orgánovej perfúzie s následným intraventrikulárnym krvácaním a nekrotizujúcou enterokolitídou s možným fatálnym koncom.


Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detských a dospievajúcich pacientov zatiaľ nie sú k dispozícii.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie intravenóznym milrinónom môže spôsobiť hypotenziu (vzhľadom na jeho vazodilatačný účinok) a srdcovú arytmiu. Ak toto nastane, podávanie Asicoru sa má spomaliť alebo dočasne prerušiť dovtedy, kým sa stav pacienta stabilizuje. Nie je známe žiadne špecifické antidotum, ale vo všeobecnosti sa majú vykonať opatrenia na podporu cirkulácie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: srdcové stimulanciá s výnimkou srdcových glykozidov, inhibítory fosfodiesterázy

ATC kód: C01CE02.


Mechanizmus účinku

Milrinón je inotropná látka a vazodilatátor s malým chronotropným účinkom. Zlepšuje tiež diastolickú relaxáciu ľavej komory.

Od digitálisových glykozidových katecholamínov alebo inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa odlišuje štruktúrou a spôsobom účinku.


Farmakodynamické účinky

Milrinón je selektívny inhibítor izoenzýmu fosfodiesterázy (PDE III) vo svaloch srdca a ciev. Spôsobuje mierne zosilnenie vodivosti A-V uzla, ale žiadne iné významné elektrofyziologické účinky.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V klinických štúdiách sa preukázalo, že milrinón spôsobuje rýchle zlepšenie hemodynamických ukazovateľov kongestívneho zlyhávania srdca vrátane výkonu srdca, plniaceho tlaku pľúcnych kapilár a vaskulárnej rezistencie, bez klinicky významného účinku na srdcovú frekvenciu alebo spotrebu kyslíka myokardom.

Hemodynamické zlepšenie počas intravenóznej liečby milrinónom je sprevádzané zlepšením klinických príznakov kongestívneho zlyhávania srdca, meraných podľa zmeny v klasifikácii New York Heart Association.


Pediatrická populácia

V prehľade literatúry sa identifikovali klinické štúdie s pacientmi liečenými na syndróm nízkeho srdcového výdaja po operácii srdca, septickom šoku alebo pľúcnej hypertenzii. Obvyklé dávkovanie pozostávalo z nárazovej dávky 50 až 75 µg/kg podávanej 30 až 60 minút, po ktorej nasledovala intravenózna kontinuálna infúzia 0,25 až 0,75 µg/kg/min v trvaní 35 hodín. V týchto štúdiách preukázal milrinón nárast srdcového výdaja, pokles srdcového plniaceho tlaku a pokles systémovej a pľúcnej vaskulárnej rezistencie s minimálnymi zmenami tepovej frekvencie a spotrebe kyslíka myokardom.


Neexistujú dlhodobé štúdie s milrinónom postačujúce na to, aby bolo možné odporučiť podávanie milrinónu dlhšie ako 35 hodín.


Niektoré štúdie preskúmali použitie milrinónu u detí a dospievajúcich u pacientov s nonhyperdynamickým septickým šokom (Barton et al., 1996; Lindsay et al., 1998); účinok milrinónu na pľúcnu hypertenziu po bypasse po korekčnej operácii Fallotovej tetralógie (Chu et al., 2000); kombinovaný účinok oxidu dusíka a milrinónu na pľúcnu cirkuláciu po Fontanovej operácii (Cai et al., 2008).


Výsledky týchto štúdií boli nepresvedčivé. Preto sa používanie milrinónu v týchto indikáciách neodporúča.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Výskumy väzby na plazmatické bielkoviny in vitropreukázali, že 70 – 91 % milrinónu sa viaže na bielkoviny pri terapeuticky relevantných plazmatických koncentráciách. Šesť až dvanásť hodín po stálom pretrvávaní infúzie 0,50 mikrogramov/kg/min, sú rovnovážne plazmatické koncentrácie milrinónu približne 200 ng/ml.


Po podaní intravenóznej injekcie milrinónu pacientom s insuficienciou srdca v dávke 12,5 mikrogramov až 125 mikrogramov/kg, bol distribučný objem 0,38 l/kg a priemerný terminálny polčas eliminácie 2,3 hodiny a klírens 0,13 l/kg/h.


Po podaní intravenóznej injekcie milrinónu pacientom s insuficienciou srdca v dávke 0,20 mikrogramov až 0,7 mikrogramov/kg bol distribučný objem liečiva približne 0,45 l/kg a priemerný terminálny polčas eliminácie 2,4 hodiny a klírens 0,14 l/kg/h. Tieto farmakokinetické parametre neboli závislé od dávky. Naproti tomu, plocha pod krivkou času plazmatickej koncentrácie bola po podaní injekcií signifikantne závislá od dávky. S pomocou ultracentrifugovania by sa mohlo preukázať, že 70 % milrinónu sa viaže na plazmatické bielkoviny pri plazmatických koncentráciách v rozmedzí 70 a 400 nanogram/ml.

U pacientov s insuficienciou srdca boli klírens a biologický polčas predĺžené v súlade s ich, na rozdiel od zdravých jedincov, poruchou funkcie obličiek. Údaje o pacientoch so závažnou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu = 0 – 30 ml/min) preukázali, že v prípadoch renálnej insuficiencie je terminálny polčas eliminácie predĺžený.


Metabolizmus, vylučovanie

U ľudí sa milrinón vo veľkej miere vylučuje močom. Najdôležitejšími produktmi sekrécie u ľudí sú milrinón (83 %) a jeho o-glukuronidový metabolit (12 %). Vylučovanie do moču u zdravých jedincov prebieha rýchlo; približne 60 % dávky sa vylúči počas prvých dvoch hodín po podaní a približne 90 % do prvých ôsmych po podaní. Priemerný renálny klírens i.v. milrinónu je približne 0,3 l/min, čo naznačuje aktívnu sekréciu.


Pediatrická populácia

Milrinón sa odbúrava rýchlejšie u detí ako u dospelých, ale dojčatá majú významne nižší klírens ako deti a predčasne narodené deti majú ešte nižší klírens. V dôsledku tohto rýchlejšieho klírensu v porovnaní s dospelými, boli plazmatické koncentrácie milrinónu v rovnovážnom stave u detí nižšie ako u dospelých. U detí a dospievajúcich s normálnou funkciou obličiek boli plazmatické koncentrácie milrinónu v rovnovážnom stave po 6 až 12 hodinovej kontinuálnej infúzii 0,5 až 0,75 µg/kg/min približne 100 až 300 ng/ml.


Po intravenóznej infúzii 0,5 až 0,75 µg/kg/min u novorodencov, dojčiat a detí po otvorenej operácii srdca bol distribučný objem milrinónu v rozsahu od 0,35 do 0,9 litrov/kg, pričom rozdiely naprieč vekovými skupinami neboli významné. Po intravenóznej infúzii 0,5 µg/kg/min na zabránenie nízkemu systémovému odtoku po narodení u veľmi predčasne narodených detí má milrinón distribučný objem približne 0,5 litrov/kg.


Niekoľko farmakokinetických štúdií preukázalo, že u detí a dospievajúcich sa klírens zvyšuje s vekom. Dojčatá majú významne nižší klírens ako deti (3,4 až 3,8 ml/kg/min oproti 5,9 až 6,7 ml/kg/min). U novorodencov bol klírens milrinónu približne 1,64 ml/kg/min a u predčasne narodených detí ešte nižší (0,64 ml/kg/min).


Milrinón má priemerný terminálny polčas 2 až 4 hodiny u dojčiat a u detí a priemerný terminálny polčas eliminácie u predčasne narodených dojčiat 10 hodín.


Záver bol, že u detí a dospievajúcich optimálna dávka milrinónu na dosiahnutie plazmatickej koncentrácie prekračujúcej prah farmakodynamickej účinnosti je vyššia ako u dospelých, ale u predčasne narodených novorodencov je optimálna dávka na dosiahnutie plazmatickej hladiny prekračujúcej prah farmakodynamickej účinnosti nižšia ako u detí.


Otvorený ductus arteriosus:

Milrinón sa vylučuje renálnou exkréciou a má distribučný objem, ktorý je obmedzený na extracelulárny priestor, čo naznačuje, že objemové preťaženie a hemodynamické zmeny spájajúce sa s otvoreným ductus arteriosus môžu mať vplyv na distribúciu a vylučovanie milrinónu (pozri časti 4.2, 4.4, 4.8 a 5.3).


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Po perorálnom podaní je LD50pre samcov myší 137 mg/kg a pri samiciach myší 170 mg/kg, zatiaľ čo LD50pri samcoch potkanov je 91 mg/kg a pri samiciach potkanov 153 mg/kg.

Po intravenóznom podaní milrinónu sa u králikov objavujú epikardiálne a endokardiálne hemorágie a fokálne fibrózy myokardu (najmä v papilárnom svale a v endokardiálnych miestach).


Subakútna toxicita

Subakútna toxicita sa skúmala u potkanov a psov. U psov sa objavili endokardiálne hemorágie a fibrózy myokardu vo všetkých liečených skupinách po kumulatívnom a rozdelenom podávaní milrinónu v množstvách, ktoré boli vyššie ako terapeutická dávka.


Subchronická a chronická toxicita

Perorálne a intravenózne podanie milrinónu potkanom, psom a opiciam v teraputických dávkach alebo v dávkach vyšších ako je terapeutická dávka vedie k degeneráciám myokardu, fibróze a najmä v oblasti papilárneho svalu ľavej komory k subendokardiálnym hemorágiám.

Lézie koronárnych ciev charakterizované periarteriálnym edémom a zápalom sa pozorovali len u psov.


Karcinogenita

V dlhodobých štúdiách sa nezaznamenala žiadna možnosť tvorby nádoru u potkanov a myší. U potkanov sa objavili endokardiálne krvácania a nekrózy a fibrózy myokardu. U myší sa pri najvyšších dávkovaniach zaznamenali degenerácie a fibrózy myokardu. V žalúdkoch myší sa pozorovali nekrózy a vredy.


Mutagenita

Podrobné in vitroa in vivotesty mutagenity priniesli negatívne výsledky.


Fertilita/reprodukčná toxicita

Milrinón pri perorálnych dávka až do 40-násobku zvyčajnej terapeutickej dávky u ľudí nespôsoboval účinky na fertilitu samcov a samíc potkanov.

Štúdie reprodukčnej toxikológie u potkanov a králikov nepriniesli žiadny dôkaz o teratogénnom účinku pri dávkach až do 10-násobku (perorálnej) a 2,5-násobku (i.v.) zvyčajnej terapeutickej dávky u ľudí.


V štúdii, ktorá zahŕňala 3 generácie (generácia P, F1, F2) potkanov liečených perorálne milrinónom, sa u matiek a ich potomkov nezaznamenal žiadny účinok na vývoj zvierat a na ich schopnosť reprodukovať sa, dokonca ani pri najvyššej dávke (40-násobok zvyčajnej terapeutickej dávky u ľudí.)


Embryonálna/fetálna dávka v súvislosti so sérovou koncentráciou u matky:

Diaplacentárny prenos milrinónu na plod sa zdokumentoval v štúdii gravidných opíc, ktorým sa intravenózne podávali terepeutické dávky pre ľudí. Pomer sérových hodnôt u matky k sérovým hladinám u plodu bol 4:1.


Mláďatá zvierat

Vykonala sa predklinická štúdia na objasnenie dilatačných účinkov inhibítorov PDE 3 na ductus u mláďat potkanov narodených blízko termínu a ich rozdielnych účinkov na mláďatá potkanov narodených blízko termínu a predčasne narodenými. Postnatálna dilatácia ductus arteriosus milrinónom sa skúmala pri troch dávkach (10, 1 a 0,1 mg/kg). Dilatačné účinky milrinónu vo fetálnom ductus kontrahovanom indometacínom sa skúmali simultánnym podaním milrinónu (10, 1 a 0,1 mg/kg) a indometacínu (10 mg/kg) potkaním matkám v deň D21 (blízko termínu) a D19 (predčasný termín). Táto štúdia in vivopreukázala, že v závislosti od dávky milrinón indukuje dilatáciu fetálneho a postnatálneho zúženého ductus arteriosus. Dilatačné účinky boli silnejšie pri injekcii hneď po narodení ako pri injekcii 1 hodinu po narodení. Štúdia naviac preukázala, že ductus arteriosus u predčasne narodených je citlivejší na milrinón ako ductus arteriosus u donosených mláďat (pozri časti 4.2, 4.4, 4.8 a 5.2).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kyselina mliečna, bezvodá glukóza, voda na injekciu, hydroxid sodný (na úpravu pH).


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Nasledujúce liečivo(á) alebo roztok na rekonštitúciu/nariedenie sa nesmú podávať súbežne:

Furosemid alebo bumetanid sa nesmú podávať intravenóznymi súpravami obsahujúcimi milrinón, pretože dochádza k vyzrážaniu.

Milrinón sa nesmie riediť intravenóznym roztokom uhličitanu sodného.

Pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje o kompatibilite, Asicor sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky pri neotvorenom balení.


Chemická a fyzikálna stabilita počas používania bola preukázaná počas 72 hodín pri izbovej teplote (15 – 25 °C) alebo v podmienkach uchovávania v chladničke (2 – 8 °C).

Z mikrobiologického hľadiska sa má nariedený roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania pri používaní a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a zvyčajne by nemali presiahnuť 24 hodín pri uchovávaní pri (2 °C až 8 °C), pokiaľ nariedenie neprebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie (pozri časť 6.3).

Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné ampulky zo skla typu 1 po 10 ml a 20 ml, balené do škatúľ po 10.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Infúzne roztoky nariedené podľa odporúčania roztokom chloridu sodného 4,5 mg/ml (0,45 %), chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) alebo glukózy 50 mg/ml (5 %) sa majú pred použitím čerstvo pripraviť.


Nariedený roztok sa pred podaním má vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia.


Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0395/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.08.2012

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014
11Asicor 1 mg/ml infúzny koncentrát