+ ipil.sk

Asolfena 10 mgPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04875-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Asolfena 5 mg

Asolfena 10 mg

filmom obalené tablety


solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Asolfena a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Asolfenu

 3. Ako užívať Asolfenu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Asolfenu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Asolfena a na čo sa používa


Účinná látka lieku Asolfena patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho (hyperaktívneho) močového mechúra. Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na toaletu a váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.


Asolfena sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Asolfenu


Neužívajte Asolfenu

- ak ste alergický na solifenacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču).

- ak máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátene toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)).

- ak trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov.

- ak trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený zákal).

- ak podstupujete dialýzu.

 • ak trpíte závažným ochorením pečene.

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením pečene a súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie Asolfeny z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Asolfenu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Asolfenu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (obštrukcia močového mechúra) alebo máte problémy s močením (napr. slabý prúd moču). Je u vás značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre (retencia moču),

- ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha),

- ak sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať,

- ak máte závažné ochorenie obličiek,

- ak máte stredne závažné ochorenie pečene,

- ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová prietrž) alebo pálenie záhy,

- ak máte nervovú poruchu (autonómna neuropatia).


Deti a dospievajúci

Asolfenu nemajú užívať deti alebo dospievajúci do 18 rokov.


Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Asolfenu.


Pred začiatkom liečby Asolfenou vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie sú iné príčiny vášho častého močenia (napríklad srdcové zlyhávanie (neschopnosť srdca pumpovať krv v požadovanom množstve) alebo ochorenie obličiek). Ak máte infekciu močových ciest, váš lekár vám predpíše antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).


Iné lieky a Asolfena

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:

 • iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu znásobiť,

 • cholinergiká, ktoré môžu znižovať účinok Asolfeny,

 • liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom. Asolfena môže znižovať ich účinok,

 • liečivá, ako ketokonazol, ritonavir, nelfinavir a itrakonazol znižujúce rýchlosť, ktorou sa Asolfena odstraňuje z tela,

 • liečivá rifampicín, fenytoín, karbamazepín, ktoré môžu urýchľovať odstraňovanie Asolfeny z tela,

 • liečivá, ako sú biofosfáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitída).


Asolfena a jedlo a nápoje

Asolfenu môžete užívať podľa vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, nemáte užívať Asolfenu, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné. Keďže solifenacín môže prechádzať do materského mlieka, neužívajte Asolfenu, ak dojčíte.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Asolfena môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani neobsluhujte stroje.


Asolfena obsahuje monohydrát laktózy.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Asolfenu


Pokyny na správne užívanie

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia, s jedlom alebo bez jedla. Tablety nedrvte.


Odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ vám lekár nepredpíše dávku 10 mg jedenkrát denne.


Ak užijete viac Asolfeny, ako máte

Ak ste užili príliš mnoho Asolfeny alebo ak náhodne užije Asolfenu dieťa, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Príznakom predávkovania môže byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat, ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú (halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním, zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).


Ak zabudnete užiť Asolfenu

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Asolfenu

Ak prestanete užívať Asolfenu, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Aksau vás vyskytnealergickýzáchvat, alebozávažnákožnáreakcia(napr. tvorba pľuzgierovaolupovaniekože), musíteotomihneď informovaťsvojho lekáraalebolekárnika.


Angioedém(kožná alergia, ktorávediekopuchu, vyskytujúcemusa vtkanivetesnepodpovrchomkože) sobštrukcioudýchacíchciest(ťažkosti pridýchaní) bolahlásenáuniektorýchpacientovužívajúcich solifenacíniumsukcinát(Asolfenu). Pri výskyte angiodému sa má používanie solifenacíniumsukcinátuihneď ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Asolfena môže spôsobovať nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté(môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov):

- sucho v ústach.


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 užívateľov):

- rozmazané videnie,

- zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť, pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 užívateľov):

- infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,

- ospalosť,

- porucha vnímania chuti (dysgeúzia),

- suché (podráždené) oči,

- suché nosné dutiny,

- refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),

- sucho v hrdle,

- suchá koža,

- ťažkosti s močením,

- únava,

- hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 užívateľov):

- hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),

- hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),

- závraty, bolesť hlavy,

- vracanie,

- svrbenie, vyrážka.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 užívateľov):

- halucinácie, zmätenosť,

- alergická vyrážka.


Neznáme(frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):

 • znížená chuť do jedla, vysoká hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neobvyklý rytmus srdca,

 • zvýšený tlak v očiach,

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep (torsade de pointes),

 • porucha hlasu,

 • porucha pečene,

 • svalová slabosť,

 • porucha obličiek.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Asolfenu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


HDPE obal

Doba spotreby po prvom otvorení je 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Asolfena obsahuje

 • Účinná látka je solifenacíniumsukcinát

Každá 5 mg filmom obalená tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.

Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, povidón K-25 a magnéziumstearát (E572) v jadre tablety a hypromelóza, mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171), triacetín a červený oxid železitý (E172) (len v 10 mg tabletách) v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Asolfena a obsah balenia

5 mg filmom obalené tablety

Biele, okrúhle, mierne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami.

10 mg filmom obalené tablety

Ružovkasto-biele, okrúhle, mierne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami.


Blisterové balenie (PVC/PVDC/Al-fólia): 10, 30, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.

HDPE obal s PP uzáverom: 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobcovia

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledujúcimi názvami:


Meno členského štátu

Názov lieku

Bulharsko, Česká Republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovenská Republika, Slovinsko

Asolfena


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

5


Asolfena 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01621-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Asolfena5 mg

Asolfena 10 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Asolfena 5 mg, filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.


Asolfena 10 mg, filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy


Liek

Množstvo monohydrátu laktózy

Asolfena 5 mg, filmom obalené tablety

137,5 mg

Asolfena 10 mg, filmom obalené tablety

132,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


5 mg filmom obalené tablety

Biele, okrúhle, mierne konvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami.

10 mg filmom obalené tablety

Ružovkasto-biele, okrúhle, mierne konvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


4.2 Dávkovanie a spôsob dávkovania


Dávkovanie


Dospelí, vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Asolfeny u detí sa zatiaľ nestanovila. Asolfena sa preto nemá používať u detí.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu >30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka Asolfeny sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania


Asolfena je určená na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, ktorí sa podrobujú hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2).

 • Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítoromi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby Asolfenou sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Asolfena sa má podávať opatrne u pacientov s:

 • klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču.

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • súčasným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • autonómnou neuropatiou.


PredĺženieQTintervalu aTorsadedePointesboli pozorovanéupacientovsrizikovýmifaktormi, akopre-existujúcisyndrómomdlhéhoQTintervalu a hypokaliémia.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo s glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Angioedém s obštrukciou dýchacích ciest bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát. Pri výskyte angiodému sa má používanie solifenacíniumsukcinátuukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktická reakcia bola hlásená u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa rozvinie anafylaktická reakcia, sa má používanie solifenacíniumsukcinátuukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Maximálny účinok Asolfeny sa môže stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jej užívania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie


Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby Asolfenou a iniciáciou liečby iným anticholinergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholinergných receptorov. Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie


Štúdie in vitrodokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu


Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súčasné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka lieku Asolfena obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2).

Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene.


Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín) sú možné.


Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov


Perorálne kontraceptíva

Užívanie Asolfeny nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).


Warfarín

Užívanie Asolfeny nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu alebo S‑warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.


Digoxín

Užívanie Asolfeny nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na plodnosť, embryonálny/fetálny vývoj alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Dojčenie

Údaje o vylučovaní solifenacínu do materského mlieka nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia neodporúča užívať Asolfenu.


Fertilita

Nie sú dostupné údaje o fertilite.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholinergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8. nežiaduce účinky), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže Asolfena spôsobiť anticholinergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky.


Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliance lieku bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Frekvencie sú definované ako:

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené od najzávažnejších po menej závažné.


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazyInfekcia močových ciest, cystitída
Poruchy imunitného systému


Anafylaktická reakcia*

Poruchy metabolizmu a výživy


Znížená chuť do jedla*, hyperkaliémia*

Psychické poruchy

Halucinácie*, stavy zmätenosti*

Delírium*

Poruchy nervového systémuSomnolencia, porucha chuti

Závraty*, bolesť hlavy*Poruchy oka


Rozmaza-né videnie

Suché očiGlaukóm*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Torsade de Pointes*, predĺžený QT interval

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaSucho v noseDysfónia*

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

Sucho v ústach

Zápcha, nauzea, dyspepsia, bolesť brucha

Gastroezo-fageálny reflux, sucho v hrdle

Obštrukcia hrubého čreva, porucha vyprá-zdňovania hrubého čreva, vracanie*


Ileus*, abdominálny diskomfort*

Poruchy pečene a žlčových ciest


Poruchy pečene*, abnormálne pečeňové testy*

Poruchy kože a podkožného tkanivaSuchá pokožka

Pruritus*, vyrážka*,

Multiform-ný edém*, urtikária*, angioedém*

Exfoliatívna dermatitída*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Svalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest


Problémy pri močení

Retencia moču

Poškodenie funkcie obličiek*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaÚnava, periférny edém
*hlásené po uvedení na trh


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


Liečba

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.


Tak ako pri ostatných anticholinergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.


Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT - intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT-interval) a pacientom s existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytikum, ATC kód: G04BD08.


Mechanizmus účinku


Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.


Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitroa in vivonaznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je naviac špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky


Liečba Asolfenou v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.


Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacíniumsukcinátu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a naviac 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s dĺžkou trvania liečby 12 týždňovPlacebo

Solifena-cínium-sukcinát

5 mg jedenkrát denne.

Solifena-cínium-sukcinát

10 mg jedenkrát denne

Toltero-dín

2 mg dvakrát denne.


Počet močení/24 h


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

11,9

1,4

12 %

1138

12,1

2,3

19 %

552

<0.001

11,9

2,7

23 %

1158

<0.001

12,1

1,9

16 %

250

0.004


Počet epizód urgencie/24 h


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

6,3

2,0

32 %

1124

5,9

2,9

49 %

548

<0,001

6,2

3,4

55 %

1151

<0,001

5,4

2,1

39 %

250

0,031


Počet epizód inkontinencie/24 h


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

2,9

1,1

38 %

781

2,6

1,5

58 %

314

<0,001

2,9

1,8

62 %

778

<0,001

2,3

1,1

48 %

157

0,009


Počet epizód nočného močenia/24 h


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

1,8

0,4

22 %

1005

2,0

0,6

30 %

494

0,025

1,8

0,6

33 %

1035

<0,001

1,9

0,5

26 %

232

0,199


Vymočený objem/močenie


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

166 ml

9 ml

5 %

1135

146 ml

32 ml

21 %

552

<0,001

163 ml

43 ml

26 %

1156

<0,001

147 ml

24 ml

16 %

250

<0,001


Počet vložiek/24 h


Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

Počet (n)

p-hodnota*

3,0

0,8

27 %

238

2,8

1,3

46 %

236

<0,001

2,7

1,3

48 %

242

<0,001

2,7

1,0

37 %

250

0,010Poznámka:

V 4 pivotných štúdiách bol použitý solifenacíniumsukcinát 10 mg a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použil taktiež solifenacíniumsukcinát 5 mg a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne.


V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.


* P-hodnota znamená párové porovnanie s placebom5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po užití tabliet solifenacíniumsukcinátu dosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. Tmaxnezávisí od dávky. Cmaxa plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmaxani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu sa zistil v priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovaniav závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmaxbola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.


U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Poškodenie funkcie obličiek

AUC a Cmaxsolifenacínu nemali u pacientov s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmaxo približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2 o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmaxovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t1/2sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene neboli predmetom štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón K-25

Magnéziumstearát (E572)


Obalová vrstva:

Hypromelóza

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Triacetín

Červený oxid železitý (E172) (len v 10 mg tabletách)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


HDPE obal

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 3 mesiace.


6.4 špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/PVDC/Al fólia): 10, 30, 50, 60, 90 a 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.

HDPE obal s PP uzáverom: 250 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne podmienky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Asolfena5 mg: 73/0646/10-S

Asolfena 10 mg: 73/0647/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.9.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/2013


10


Asolfena 10 mg