+ ipil.sk

ASPENDOS 100 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ASPENDOS 100 mg

Modafinil

TabletyPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je ASPENDOS a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete ASPENDOS

3. Ako užívať ASPENDOS

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ASPENDOS

6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE ASPENDOS a NA ČO SA POUŽÍVA

Účinná látka v tabletách je modafinil.

Modafinil môžu užívať dospelí, ktorí trpia na narkolepsiu. Liek im pomáha ostať bdelí. Narkolepsia je choroba, ktorá spôsobuje nadmernú dennú ospalosť a tendenciu k náhlemu zaspatiu v nevhodných situáciách (návaly spánku). Modafinil môže zlepšiť Vašu narkolepsiu a znížiť pravdepodobnosť, že budete mať návaly spánku, ale taktiež môžu byť i iné spôsoby, ako zlepšiť Váš zdravotný stav. Váš lekár Vám poradí.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE ASPENDOS

Neužívajte ASPENDOS

 • keď ste alergický (precitlivený) na modafinil, alebo na ktorúkoľvek z ďalších lieku (pozri časť 6 “Čo obsahuje ASPENDOS“)

 • keď máte nepravidelný srdcový rytmus

 • keď máte neliečený stredne ťažký až ťažký vysoký krvný tlak (hypertenziu)Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ASPENDOS

 • ak máte problémy so srdcom alebo vysoký krvný tlak. Váš lekár Vás bude počas liečby pravidelne kontrolovať.

 • ak ste v minulosti mali depresiu, zlú náladu, psychózu (strata kontaktu s realitou) alebo mániu (pocit nadmerného vzrušenia alebo pocit extrémneho šťastia) alebo bipolárnu poruchu. ASPENDOS môže zhoršiť Vaše ochorenie.

 • ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou (pretože budete potrebovať nižšiu dávku)

 • ak ste v minulosti mali problémy s alkoholom alebo drogami.

Deti mladšie ako 18 rokov nesmú tento liek užívať.

Ďalšie skutočnosti, o ktorých by ste mali povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • Počas užívania modafinilu sa u niektorých pacientov objavili samovražedné myšlienky alebo agresívne správanie. Povedzte svojmu lekárovi keď si všimnete, že začínate byť depresívny, cítite agresivitu alebo máte nepriateľské myšlienky voči iným ľudom alebo máte samovražedné myšlienky alebo dochádza k iným zmenám vo Vašom správaní povedzte to ihneď svojmu lekárovi (pozri bod 4). Môžete požiadať rodinných príbuzných, alebo blízkeho priateľa, aby Vám pomohol sledovať varovné príznaky depresie alebo zmeny vo Vašom správaní.

 • Tento liek Vám môže pri dlhodobom užívaní spôsobiť závislosť. Pokiaľ je nutné ASPENDOS užívať po dlhšiu dobu, Váš lekár bude pravidelne kontrolovať, či je liečba stále pre Vás najvhodnejšia.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

ASPENDOS a niektoré iné lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a môže byť potrebné, aby Vám lekár upravil dávkovanie. Je to dôležité najmä pri súčasnom užívaní ASPENDOSU a niektorého z nasledujúcich liekov:

 • hormonálna antikoncepcia (vrátane antikoncepčných tabliet, implantátov, vnútromaternicových teliesok a náplastí). Po dobu liečby ASPENDOSOM a dva mesiace po ukončení liečby budete musieť použiť iné metódy na zabránenie počatia, pretože ASPENDOS znižuje jej účinnosť.

 • omeprazol (na kyslý reflux - vracanie žalúdočných štiav, zažívacie ťažkosti alebo na liečbu vredov)

 • antivirové lieky na liečbu HIV infekcie (známe ako inhibítory proteáz, napr. indinavir alebo ritonavir)

 • cyklosporín (na zabránenie odmietnutia transplantovaných orgánov a na liečbu artritídy alebo psoriázy (lupienky))

 • lieky na epilepsiu (napr. karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín)

 • lieky na depresiu (napr. amitriptylín, citalopram alebo fluoxetín) alebo lieky na úzkosť (napr. diazepam)

 • lieky na riedenie krvi (napr. warfarín). Váš lekár bude počas liečby sledovať Vašu zrážanlivosť krvi.

 • blokátory kalciových kanálov alebo beta-blokátory používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom (napr. amlodipín, verapamil alebo propranalol)

 • statíny - lieky znižujúce hladinu cholesterolu v krvi (napr. atorvastatín, simvastatín)

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pokiaľ ste tehotná (alebo si myslíte, že by ste mohla byť), plánujete tehotenstvo alebo dojčíte, nesmiete užívať ASPENDOS. Nie je známe, či tento liek môže poškodiť Vaše nenarodené dieťa.

Porozprávajte sa so svojím lekárom o metódach antikoncepcie, ktoré budú pre Vás počas užívania ASPENDOSU (a dva mesiace po ukončení jeho užívania) najvhodnejšie alebo pokiaľ máte nejaké ďalšie obavy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

ASPENDOS môže spôsobiť u 1 z 10 ľudí rozmazané videnie alebo závrate.

Pokiaľ sa Vás to týka alebo zistíte, že sa pri používaní tohto lieku cítite veľmi ospalý, nepokúšajte sa viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách ASPENDOSU

ASPENDOS obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete užívať ASPENDOS.

 1. AKO UŽÍVAŤ ASPENDOS

Vždy užívajte ASPENDOS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú s vodou.

Dospelí

Zvyčajná dávka je 200 mg denne. Je možné ju užívať jedenkrát denne (ráno) alebo rozdelenú do dvoch dávok (100 mg ráno a 100 mg na obed).

V niektorých prípadoch môže lekár zvýšiť Vašu dennú dávku až na 400 mg denne.

Starší pacienti (nad 65 rokov)

Zvyčajná dávka je 100 mg denne užívaná jeden krát denne (ráno). Váš lekár môže zvýšiť Vašu dennú dávku až na 400 mg denne, za predpokladu, že nemáte problémy s pečenou alebo obličkami.

Dospelí so závažnými obličkovými a/alebo pečeňovými problémami.

Zvyčajná dávka je 100 mg denne.

Váš lekár bude liečbu pravidelne prehodnocovať a kontrolovať, či je pre Vás vhodná.

Ak užijete viac ASPENDOSU ako máte

Pokiaľ si vezmete príliš veľa tabliet, môžete pociťovať nevoľnosť, nekľud, dezorientáciu, byť zmätený alebo vzrušený. Môžete mať tiež problémy so spánkom, hnačku, halucinácie (vnímate veci, ktoré nie sú skutočné), s bolesťou na hrudi a zmenou v rýchlosti Vášho srdcového tepu alebo zvýšený krvný tlak.

Obráťte sa ihneď na najbližšiu nemocnicu alebo informujte svojho lekára alebo lekárnika. Vezmite si so sebou tento príbalový leták a zvyšné tablety.

Ak zabudnete užiť ASPENDOS

Ak zabudnete užiť tabletu, vezmite si ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ASPENDOS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať tento prípravok a informujte ihneď svojho lekára ak:

 • máte náhle potiaže s dýchaním alebo dýchavičnosť alebo sa u Vás začne objavovať opuch tváre, úst alebo pažeráka.

 • sa objavia kožné vyrážky alebo svrbenie (najmä pokiaľ sa to týka celého tela). Závažné vyrážky môžu spôsobovať pľuzgiere alebo olupovanie kože, vredy v ústach, v očiach, nose alebo na genitáliách. Môžete tiež mať vysokú teplotu (horúčku) a abnormálne výsledky krvných testov.

 • máte pocit akejkoľvek zmeny Vášho duševného zdravia a pohody. Príznaky môžu zahrňovať:

 • zmeny nálady či poruchy myslenia

 • agresiu alebo nepriateľstvo

 • zábudlivosť alebo zmätenosť

 • pocit extrémneho šťastia

 • mohutné vzrušenie alebo hyperaktivita

 • úzkosť alebo nervozita

 • depresie, samovražedné myšlienky alebo správanie

 • rozrušenie alebo psychózu (strata kontaktu s realitou, ktorá môže zahrňovať ilúzie alebo hmatové vnemy, ktoré nie sú skutočné), pocit odcudzenia alebo znecitlivenia alebo poruchu osobnosti.

K ďalším nežiaducim účinkom patrí:

Veľmi časté (postihujúce viac ako 1 pacienta z 10)

 • bolesť hlavy

Časté (postihujúce menej ako 1 pacienta z 10)

 • závrat

 • ospalosť, extrémna únava alebo problémy zo spánkom (nespavosť)

 • výrazný tep srdca, ktorý môže byť rýchlejší než zvyčajne

 • bolesť na hrudi

 • návaly

 • sucho v ústach

 • zníženie chuti do jedla, nevoľnosť, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, hnačka alebo zápcha

 • slabosť

 • mravčenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách

 • rozmazané videnie

 • abnormálne výsledky krvných testov, ktoré poukazujú na to ako pracuje Vaša pečeň (zvýšené pečeňové enzýmy)

Menej časté (postihujúce menej ako u 1 pacienta zo 100)

 • bolesť chrbta, bolesť krku, bolesť svalov, svalová slabosť, kŕče v nohách, bolesti kĺbov, zášklby alebo tras

 • vertigo (pocit točenia)

 • potiaže s hladkým pohybom svalov alebo iné pohybové problémy, svalové napätie, problémy s koordináciou

 • príznaky sennej nádchy vrátane svrbenia nosu, nádchy alebo slzenia očí

 • zvýšený výskyt kašľa, astma alebo dýchavičnosť

 • kožná vyrážka, akné alebo svrbenie kože

 • potenie

 • zmeny krvného tlaku (vysoký alebo nízky), abnormálna srdcová činnosť (EKG) a nepravidelný alebo neobvykle pomalý srdcový tep

 • problémy pri prehĺtaní, opuch jazyka alebo vredy v ústach

 • nadmerná plynatosť, reflux (vracanie sa tekutiny zo žalúdka), zvýšená chuť do jedla, zmeny hmotnosti, smäd alebo zmena chuti

 • nevoľnosť (vracanie)

 • migréna

 • problémy s rečou

 • cukrovka so zvýšenou hladinou cukru v krvi

 • vysoká hladina cholesterolu

 • opuch rúk a nôh

 • narušený spánok alebo abnormálne sny

 • strata sexuálnej túžby

 • krvácanie z nosu, bolesť v krku alebo zápal nosových ciest (sinusitída)

 • abnormálne videnie alebo suché oči

 • abnormálny moč alebo častejšie močenie

 • abnormálna menštruácia

 • abnormálne výsledky krvných testov ukazujúce zmenu počtu bielych krviniek

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ ASPENDOS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30ºC

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistroch a na škatuli za EXP. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ASPENDOS obsahuje

 • Liečivo je modafinil

Jedna tableta obsahuje 100 mg modafinilu.

 • Pomocnými látkami sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy (E468), kremičitan horečnato-hlinitý, povidón 360 (E1201), mastenec (E553b) a magnéziumstearát (E572).

Ako vyzerá ASPENDOS a obsah balenia

Biele, guľaté, bikonvexné tablety

PVC/Al blistre, balené po 20, 30, 60, alebo 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: ASPENDOS

Cyprus: ASPENDOS

Česká republika: ASPENDOS

Grécko: ASPENDOS

Holandsko: ASPENDOS

Rumunsko: ASPENDOS

Slovensko: ASPENDOS

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 11/2010.

6/6

ASPENDOS 100 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

ASPENDOS 100 mg

Tablety

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 100 mg modafinilu.

Pomocné látky

Jedna tableta obsahuje 84,0 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

Biele, okrúhle, bikonvexné tablety

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

ASPENDOS je indikovaný u dospelých k liečbe nadmernej ospalosti spojenej s narkolepsiou s alebo bez kataplexie.

Nadmerná spavosť je definovaná ako obtiažnosť udržať sa v bdelom stave a zvýšená pravdepodobnosť zaspať v nevhodných situáciách.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba sa má začať a byť kontrolovaná lekárom, ktorý má dostatočné skúsenosti s indikovanými poruchami (pozri časť 4.1).

Diagnóza narkolepsie má byť diagnostikovaná podľa kritérií medzinárodnej klasifikácie porúch spánku (International Classification of Sleep Disorders, ICSD2).

Sledovanie pacienta a klinické prehodnotenie potreby liečby má byť uskutočnené v pravidelných intervaloch.

Dávkovanie

Odporúčaná počiatočná denná dávka je 200 mg. Celková denná dávka by mala byť podaná ako jedna dávka ráno alebo v dvoch rovnakých dávkach ráno a na obed podľa posúdenia lekára a pacientovej odpovede na liečbu.

Dávku až 400 mg v jednej alebo dvoch rozdelených dávkach môže byť použitá u pacientov s nedostatočnou odpoveďou na počiatočnú dávku modafinilu 200 mg.

Dlhodobé užívanie

Lekár, ktorý predpisuje modafinil k dlhodobému užívaniu, má pravidelne prehodnocovať liečbu, nakoľko dlhodobá účinnosť modafinilu (> 9 týždňov) nebola hodnotená.

Pacienti s poruchou obličiek

Na určenie bezpečného a účinného dávkovania pre pacientov s poruchou obličiek nie je dostatok informácií (pozri časť 5.2).

Pacienti s poruchou pečene

U pacientov so závažným poškodením pečene má byť dávka modafinilu znížená na polovicu (pozri časť 5.2).

Starší pacienti

O užívaní modafinilu u starších pacientov sú k dispozícii obmedzené údaje. Vzhľadom k možnosti nižšieho klírensu a vyššej systémovej expozície sa u pacientov starších 65 rokov odporúča zahájiť liečbu dávkou 100 mg denne.

Deti a dospievajúci

Modafinil sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená (pozri časť 4.4).

Spôsob podávania

Na vnútorne použitie. Tablety sa prehĺtajú celé.

 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Neliečená stredne ťažká až ťažká hypertenzia a u pacientov so srdcovou arytmiou.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

Diagnóza porúch spánku

Modafinil má byť používaný len u pacientov, ktorí absolvovali kompletné vyšetrenie ich nadmernej spavosti vykonané v súlade s diagnostickými kritériami ICSD a ktorým bola diagnostikovaná narkolepsia. Toto hodnotenie sa obvykle skladá okrem anamnézy aj z testovania a merania spánku v laboratóriu a vylúčenia iných možných príčin pozorovanej hypersomnie.

Závažné kožné vyrážky vrátane Stevensonovho-Johnsonovho syndrómu, toxická epidermálna nekrolýza, lieková vyrážka s eosinofiou a systémovými príznakmi

V súvislosti s použitím modafinilu boli hlásené závažné vyrážky vyžadujúce hospitalizáciu a ukončenie liečby. Vyrážky sa vyskytli v rozmedzí 1 až 5 týždňov po zahájení liečby. V ojedinelých prípadoch boli tiež hlásené po dlhodobej liečbe (napr. 3 mesiace). V klinických štúdiách s modafinilom u detských pacientov (vo veku < 17 rokov) bol výskyt vyrážky vedúci k prerušeniu liečby približne 0,8% (13 z 1585). Zahrnuté sú i závažné vyrážky.

Žiadne závažné kožné vyrážky sa nezaznamenali v klinických štúdiách s modafinilom u dospelých (0 z 4264). Pri prvom príznaku kožnej vyrážky sa má modafinil prestať užívať a nemá sa s užívaním znovu začať (pozri časť 4.8).

V post-marketingových štúdiách u dospelých a detí po celom svete boli vzácne hlásené prípady závažnej alebo život ohrozujúcej kožnej vyrážky, vrátane Stevensonovho-Jonsonovho syndrómu (SJS), toxickej epidermálnej nekrolýzy(TEN) a liekovej vyrážky s eozinofiliou a systémovými príznakmi (DRESS) .

Deti a dospievajúci

Modafinil sa neodporúča podávať u detí a dospievajúcich, keďže sa nestanovila bezpečnosť a účinnosť v kontrolných štúdiách a pre riziko závažnej kožnej precitlivenosti a psychiatrických nežiaducich účinkov.

Multiorgánová reakcia z precitlivenosti

V post-marketingovom sledovaní boli v tesnej časovej súvislosti so zahájením liečby modafinilom hlásené multiorgánové reakcie z precitlivenosti, vrátane najmenej jedného úmrtia.

Napriek tomu, že bolo hlásené len obmedzené množstvo informácií, môže multiorgánová reakcia z precitlivenosti viesť k hospitalizácii alebo ohroziť život. Neexistujú žiadne faktory, ktoré vedia predpovedať riziko výskytu alebo závažných reakcií multiorgánovej reakcie z precitlivenosti spojenej s modafinilom. Známky a príznaky tohto ochorenia boli rôznorodé, ale pacientom sa zvyčajne, hoci nie výlučne, dostavila horúčka a vyrážka spojená s poruchami iných orgánových systémov. Iné vedľajšie prejavy vrátane myokarditídy, hepatitídy, abnormality pečeňových testov, hematologické abnormality (napr. eozinofília, leukopénia, trombocytopénia), svrbenia a slabosť.

Vzhľadom k tomu, že multiorgánová reakcia z precitlivenosti je variabilná vo svojom vyjadrení, môžu vzniknúť i ďalšie známky a príznaky orgánových systémov, ktoré tu neboli vymenované.

Ak nastane multiorgánová reakcia z precitlivenosti, liečba modafinilom má byť ukončená.

Psychiatrické choroby

Pri každej úprave dávky a potom pravidelne počas liečby má byť u pacientov sledovaný eventuálny rozvoj duševnej poruchy de novo alebo exacerbácia pre-existujúcej duševnej poruchy (pozri časť 4.8). Pokiaľ sa psychiatrické symptómy objavili v súvislosti s liečbou modafinilom, liečba má byť ukončená a nemá sa znovu zahajovať. Opatrnosť je potrebná pri podávaní modafinilu pacientom s anamnézou psychiatrických porúch vrátane psychózy, depresie, mánie, závažnej úzkosti, nekľudu, nespavosti alebo zneužívaní návykových látok (viď nižšie).

Úzkosť

Modafinil je spojovaný so vznikom alebo zhoršením úzkosti. Pacienti so závažnou úzkosťou majú užívať modafinil len v špecializovanom zariadení.

Samovražedné správanie

U pacientov liečených modafinilom boli hlásené prípady samovražedného správania (vrátane pokusov o samovraždu a samovražedných myšlienok). U pacientov liečených modafinilom má byť starostlivo sledovaný výskyt alebo zhoršenie samovražedného správania. Pokiaľ sa v súvislosti s modafinilom objavia samovražedné príznaky, liečbu je potrebné ukončiť.

Psychotické alebo manické príznaky

Modafinil je spojený so vznikom alebo zhoršením psychotických alebo manických príznakov (vrátane halucinácií, bludov, agitovanosti alebo mánie). U pacientov liečených modafinilom má byť starostlivo sledovaný výskyt alebo zhoršenie psychotických alebo manických príznakov. Ak sa vyskytnú psychotické alebo manické príznaky, je nutné liečbu modafinilom ukončiť.

Bipolárna porucha

Opatrnosť je treba pri použití modafinilu u pacientov s komorbidnou bipolárnou poruchou, lebo tu môže dôjsť k zmiešanej manickej epizóde.

Agresívne alebo nepriateľské správanie

Liečba modafinilom môže vyvolať alebo zhoršiť agresívne alebo nepriateľské správanie. U pacientov liečených modafinilom má byť starostlivo sledovaný výskyt alebo zhoršenie agresívneho alebo nepriateľského správania. Pokiaľ sa vyskytnú tieto príznaky, je potrebné liečbu modafinilom ukončiť.

Kardiovaskulárne riziká

Pred zahájením liečby modafinilom sa odporúča u všetkých pacientov urobiť EKG. Pacienti s abnormálnymi nálezmi majú pred prípadnou liečbou modafinilom podstúpiť ďalšie odborné vyšetrenie a liečbu u špecialistu.

U pacientov užívajúcich modafinil je potrebné pravidelne sledovať krvný tlak a srdcovú frekvenciu. Modafinil sa má vysadiť u pacientov, u ktorých sa objavila arytmia alebo stredne ťažká až ťažká hypertenzia. Liečba sa nemá obnoviť, pokiaľ nie sú tieto poruchy riadne vyšetrené a liečené.

Modafinil tablety sa neodporúčajú u pacientov s anamnézou hypertrofie ľavej srdcovej komory alebo cor pulmonale a u pacientov s prolapsom mitrálnej chlopne, ktorí majú v anamnéze syndróm prolapsu mitrálnej chlopne vyvolaný predchádzajúcom užívaním CNS stimulancií. Tento syndróm sa môže prejavovať ischemickými zmenami na EKG, bolesťou na hrudi alebo arytmiou.

Nespavosť

Vzhľadom k tomu, že modafinil podporuje bdelosť, je potrebné venovať pozornosť príznakom nespavosti.

Hygiena spánku

Pacienti majú byť poučení, že modafinil nenahradzuje spánok, a že je treba zachovať kvalitnú hygienu spánku. Kroky k zachovaniu správnej spánkovej hygieny môžu zahrňovať sledovanie príjmu kofeínu.

Pacientky užívajúce hormonálnu antikoncepciu

U sexuálne aktívnych žien v reprodukčnom veku má byť pred začatím liečby modafinilom stanovený antikoncepčný program. Vzhľadom na to, že účinnosť hormonálnej antikoncepcie môže byť pri užívaní modafinilu znížená, odporúča sa alternatívna alebo sprievodná metóda antikoncepcie, a to ešte aj 2 mesiace po vysadení modafinilu (pozri tiež časť 4.5 s ohľadom na možné interakcie s hormonálnou antikoncepciou).

Zneužívanie

Štúdia s modafinilom preukázala potenciál pre vznik závislosti. Možnosť vzniku liekovej závislosti pri jeho dlhodobom užívaní nie je preto možné úplne vylúčiť.

ASPENDOS obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie galaktózy, vrodenou deficienciou laktózy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, nesmú tento liek užívať.

 1. Liekové a iné interakcie

Modafinil môže zvýšiť svoj vlastný metabolizmus indukciou CYP3A4/5, ale tento jeho účinok je mierny a nemá pravdepodobne signifikantný klinický význam.

Antikonvulzíva

Súbežné podávanie silných induktorov aktivity CYP, ako je karbamazepín a fenobarbital, môže znížiť plazmatickú hladinu modafinilu. Kvôli možnej inhibícii CYP2C19 modafinolom a supresie CYP2C9 môže byť pri súbežnom podávaní s modafinilom klírens fenytoínu znížený. Pacient má byť monitorovaný pre známky toxicity spôsobenej fenytoínom. Tiež opakované merania plazmatických hladín fenytoínu sa majú uskutočniť po začatí alebo prerušení liečby modafinilom.

Hormonálna antikoncepcia

Účinnosť hormonálnej antikoncepcie môže byť v dôsledku indukcie CYP3A4/5 modafinilom znížená. Pacientkam, ktoré užívajú modafinil sa preto odporúča alternatívna alebo iná súbežná metóda antikoncepcie a to ešte 2 mesiace po prerušení liečby modafinilom.

Antidepresíva

Množstvo tricyklických antidepresív a selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu je významne metabolizované enzýmom CYP2D6. U pacientov s deficitom CYP2D6 (približne u 10 % belošských pacientov) prebieha metabolizmus cestou CYP2C19, ktorá je v bežných prípadoch iba vedľajšou. Keďže modafinil môže inhibovať CYP2C19, je potrebné týmto pacientom podávať nižšie dávky antidepresív.

Antikoagulanciá

Pri súbežnom užívaní modafinilu a warfarínu môže byť klírens warfarínu znížený v dôsledku supresie CYP2C9 modafinilom. Je preto potrebné pravidelne monitorovať protrombínový čas v priebehu prvých 2 mesiacoch užívania modafinilu a po každej úprave dávkovania.

Iné lieky

Liečivá, ktoré sú prevažne eliminované prostredníctvom metabolizmu CYP2C19, ako je diazepam, propranolol a omeprazol, majú pri súbežnom podávaní modafinilu znížený klírens a preto je potrebná redukcia ich dávok. Okrem toho sa v ľudských hepatocytoch pozorovala in vitro indukcia CYP1A2, CYP2B6 a CYP3A4/5 aktivít, ktoré v prípade in vivo môžu znižovať krvné hladiny liekov metabolizovaných týmito enzýmami, čo môže viesť k zníženiu ich terapeutickej účinnosti. Podľa výsledkov klinických interakčných štúdií sa predpokladá, že najvýznamnejšie účinky môžu byť na substráty CYP3A4/5, ktoré podliehajú presystémovej eliminácii, zvlášť prostredníctvom CYP3A enzýmov v gastrointestinálnom trakte. Príkladom môže byť cyklosporín, inhibítory HIV proteáz, buspirón, triazolam, midazolam, väčšina blokátorov kalciového kanála a statíny. V jednom prípade sa pozorovala 50% redukcia koncentrácie cyklosporínu u pacienta, u ktorého sa súbežne začala liečba modafinilom.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití modafinilu u tehotných žien. .

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Modafinil nesmie byť podávaný v tehotenstve alebo u žien v reprodukčnom veku, pokiaľ neužívajú účinnú antikoncepciu.

Nakoľko modafinil môže znižovať účinnosť perorálnej kontracepcie, vyžaduje sa alternatívna dodatočná antikoncepčná metóda (pozri časť 4.5).

Laktácia

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie modafinilu/ metabolitov do materského mlieka (pozri časť 5.3). Modafinil sa nemá užívať počas laktácie.

Fertilita

Údaje týkajúce sa fertility nie sú k dispozícii.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti s abnormálnymi hladinami ospalosti užívajúcimi modafinil majú byť poučení, že ich úroveň bdelosti sa nemusí vrátiť k normálu. U pacientov s nadmernou ospalosťou, vrátane tých, ktorí užívajú modafinil, má byť ich miera ospalosti často prehodnocovaná, a pokiaľ je to vhodné, majú byť poučení vyvarovať sa vedeniu vozidla alebo iným potenciálne nebezpečným aktivitám. Nežiaduce účinky, ako je rozmazané videnie alebo závrate, môžu tiež ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidla (pozri časť 4.8).

 1. Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z klinických štúdií a/alebo post-marketingových štúdií. Do klinických štúdii bolo zahrnutých 1561 pacientov užívajúcich modafinil. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov, u ktorých sa predpokladal možný vzťah s liečbou je nasledovná: veľmi časté 1/10, časté 1/100 až 1/10, menej časté 1/1000 až 1/100, neznáme (z dostupných údajov nie je možné stanoviť). Najčastejšie hlásený nežiaduci účinok je bolesť hlavy, ktorá postihla približne 21 % pacientov. Bolesť hlavy je zvyčajne mierna alebo stredne ťažká, závisí od dávky a ustúpi v priebehu niekoľkých dní.

Infekcie a nákazy

Menej časté: faryngitída, sinusitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: eozinofília, leukopénia

Poruchy imunitného systému

Menej časté: menej závažné alergické reakcie (napr. senná nádcha)

Neznáme: angioedém, urtikária, reakcie z precitlivenosti (horúčka, vyrážka, lymfadenopatia a ďalšie súbežne vyskytujúce sa príznaky).

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: znížená chuť do jedla

Menej časté: hypercholesterolémia, hyperglykémia, diabetes mellitus, zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté: nervozita, insomnia, úzkosť, depresia, abnormálne myslenie, zmätenosť

Menej časté: poruchy spánku, citová labilita, znížené libido, hostilita, depersonalizácia, porucha osobnosti, agitácia, abnormálne sny, agresivita, samovražedné sklony

Zriedkavé: halucinácie, mánia, psychóza

Neznáme: falošná predstava

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Časté: závraty, somnolencia, parestézia

Menej časté: dyskinéza, hypertónia, hyperkinéza, amnézia, migréna, tremor, vertigo, stimulácia CNS, hypoestézia, nekoordinovanosť, poruchy pohybu, porucha reči, porucha chuti

Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie

Menej časté: abnormálne videnie, xeroftalmia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tachykardia, palpitácie

Menej časté: extrasystoly, arytmia, bradykardia

Poruchy ciev

Časté: vazodilatácia

Menej časté: hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe, zhoršený kašeľ, astma, epistaxa, rinitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: abdominálna bolesť, nauzea, suchosť v ústach, diarea, dyspepsia, zápcha

Menej časté: flatulencia, reflux, vracanie, dysfágia, glositída, vred v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: nadmerné potenie, vyrážka, akné, pruritus

Neznáme: závažné kožné reakcie vrátane multiformného erytému a Stevensonovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy a liekovej vyrážky s eozinofíliou a DRESS syndrómu (syndróm liekovej hypersenzitivity).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: bolesť chrbta, bolesť krku, myalgia, myasténia, kŕče v nohách, artralgia, zášklby

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: abnormálny moč, abnormálna frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: porucha menštruácie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia, bolesť v hrudníku

Menej časté: periférny edém, pocit smädu

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: abnormálne testy pečeňových funkcií, bolo pozorované zvýšenie hladín alkalickej fosfatázy a gamaglutamyltransferázy v závislosti na dávke.

Menej časté: abnormálne EKG, nárast telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti.

 1. Predávkovanie

Príznaky, ktoré najčastejšie sprevádzajú predávkovanie modafinilom podávaným samostatne alebo v kombinácii s inými prípravkami, sú tieto: nespavosť, príznaky centrálneho nervového systému ako je nekľud, dezorientácia, zmätenosť, excitácia a halucinácie, zmeny v zažívaní ako je nevoľnosť a hnačky, zmeny srdcovej a cievnej sústavy, ako je tachykardia, bradykardia, hypertenzia a bolesti na hrudi.

Liečba

Je nutné zvážiť indukované vracanie alebo výplach žalúdka. Odporúča sa hospitalizácia a sledovanie psychomotorického stavu, monitorovanie kardiovaskulárneho systému a lekársky dohľad, dokiaľ príznaky u pacienta nevymiznú.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, sympatomimetiká s centrálnym účinkom,

ATC kód: N06BA07

Modafinil podporuje bdelosť u rôznych živočíšnych druhov, vrátane ľudí. Presný mechanizmus či mechanizmy, ktorými modafinil podporuje bdelosť, nie sú známe.

Podľa neklinických modelov má modafinil slabé až zanedbateľné interakcie s receptormi podieľajúcimi sa na regulácii spánku a bdelosti (napr. adenozín, benzodiazepín, dopamín, GABA, histamín, melatonín, norepinefrín, orexín a serotonín). Modafinil tiež neinhibuje aktivitu adenylyl cyklázy, katechol-O-methyltransferázy, dekarboxylázy kyseliny glutamovej, MAO-A alebo B, syntetázy oxidu dusnatého, fosfodiesterázy II-VI alebo tyrozín hydroxylázy. Aj keď modafinil nie je priamo pôsobiaci agonista dopamínových receptorov, in vitro a in vivo údaje naznačujú, že sa modafinil viaže na dopamínové transportéry a inhibuje spätné vychytávanie dopamínu. Bdelosť podporujúce účinky modafinilu sú antagonizované antagonistami D1/D2 receptorov, čo naznačuje nepriamu agonistickú aktivitu.

Modafinil zrejme nie je priamym agonistom α1-adrenergných receptorov. Modafinil sa síce viaže k transportéru norepinefrinu a inhibuje vychytávanie norepinefrínu, ale tieto interakcie sú slabšie ako tie, ktoré boli pozorované u transportéru dopamínu. Napriek tomu, že modafinilom indukovanú bdelosť je možné zatlmiť podaním α1-adrenergného antagonistu prazosinu, v iných testovacích systémoch (napr. vas deferens) reagujúcich na agonistov α1-adrenergných receptorov, je modafinil neaktívny.

V neklinických modeloch rovnaké bdelosť spôsobujúce dávky methylfenidátu a amfetaminu zvyšujú neuronálnu aktiváciu po celom mozgu, zatiaľ čo modafinil, na rozdiel od klasických psychomotorických stimulancií, prevažne ovplyvňuje mozgové oblasti zodpovedné za reguláciu vzrušenia, spánku, prebudenia a ostražitosti.

U ľudí modafinil obnovuje a/alebo zlepšuje úroveň a trvanie bdelosti a schopnosť koncentrácie cez deň v závislosti na dávke. Podanie modafinilu má za následok elektrofyziologické zmeny, ktoré spôsobujú zvýšenie pozornosti a zlepšenie objektívnych kritérií schopnosti udržať bdelosť.

Účinnosť modafinilu u pacientov s obštrukčnou spánkovou apnoe (OSA), ktorí trpia nadmernou dennou spavosťou napriek liečbe ventilačným režimom CPAP (continuous positive airway pressure), bola skúmaná v krátkodobých randomizovaných kontrolovaných klinických štúdiách. Aj keď bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie ospalosti, rozsah účinku modafinilu a rýchlosť odpovedi na modafinil boli, posudzované na základe objektívnych meraní, malé a naviac obmedzené na malú časť populácie liečených pacientov. S ohľadom na tieto skutočnosti a známy bezpečnostný profil modafinilu, rizika prevažujú nad preukázaným prospechom.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Modafinil je racemická zlúčenina, ktorej enantioméry majú rôznu farmakokinetiku. Eliminačný polčas R-izoméru je u dospelých ľudí približne trikrát dlhší ako polčas S-izoméru.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetické vlastnosti modafinilu sú lineárne a na čase nezávislé. Systémová expozícia sa proporcionálne zvyšuje s rastúcou dávkou v rozsahu od 200 mg do 600 mg.

Absorpcia

Modafinil sa ľahko absorbuje. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje za 2 až 4 hodiny po podaní.

Potrava nemá vplyv na celkovú biologickú dostupnosť modafinilu, pri podávaní s potravou však môže byť absorpcia (tmax) približne o hodinu oneskorená.

Distribúcia

Modafinil sa mierne viaže na plazmatické bielkoviny (približne z 60%), predovšetkým albumín. Riziko interakcií s liečivom so silnou väzbou na plazmatické bielkoviny je preto malé.

Biotransformácia

Modafinil sa metabolizuje v pečeni. Hlavným metabolitom (40% - 50% dávky) je modafinilová kyselina, ktorá nemá farmakologickú aktivitu.

Eliminácia

Vylučovanie modafinilu a jeho metabolitov sa deje prevažne v obličkách. Malá časť (< 10 % dávky) sa vylučuje nezmenená. Polčas eliminácie modafinilu po viacerých dávkach je 15 hodín.

Poškodenie obličiek

Závažné chronické zlyhanie obličiek (klírens kreatinínu do 20 ml/min) významne neovplyvnilo farmakokinetiku modafinilu podávaného v dávke 200 mg, ale hladiny kyseliny modafinilovej sa zvýšili 9x. O bezpečnosti a účinnosti dávkovania u pacientov s poškodením obličiek nie je k dispozícii dostatok údajov.

Poškodenie pečene

U pacientov s cirhózou pečene poklesol orálny klírens modafinilu o cca 60% a koncentrácia pri ustálenom stave sa znásobila. Preto je potrebné pri ťažkom poškodení pečene znížiť dávku modafinilu na polovicu.

Starší pacienti

Údaje o použití modafinilu u starších pacientov sú obmedzené. Vzhľadom k možnosti nižšieho klírensu a vyššej systémovej expozície sa u pacientov starších 65 rokov odporúča začať liečbu dávkou 100 mg denne.

Pediatrická populácia

U pacientov od 6 do 7 rokov sa predpokladá polčas približne 7 hodín a postupne sa s vekom zvyšuje až na hodnotu u dospelých (približne 15 hodín). Tento rozdiel v klírense je u mladších pacientov čiastočne kompenzovaný menšou veľkosťou a nižšou hmotnosťou, čo vedie ku porovnateľnej expozícii po podaní porovnateľných dávok. V porovnaní s dospelými sú u detí a dospievajúcich prítomné vyššie koncentrácie jedného z cirkulujúcich metabolitov – modafinil sulfonu.

Okrem toho bolo pri opakovanom podaní modafinilu u detí a dospievajúcich pozorované časovo závislé znižovanie systémovej expozície, s ustálením približne po šiestich týždňoch.

Akonáhle sa dosiahne ustálený stav, farmakokinetické vlastnosti modafinilu sa počas pokračujúceho podávania po dobu až 1 roku už nemenia.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe toxikologických štúdií s jednorazovou alebo opakovanou aplikáciou neboli zistené žiadne zvláštne toxické účinky u zvierat.

Modafinil nemá mutagénne a karcinogénne účinky.

Štúdia reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch ukázala zvýšený výskyt zmien na kostre (zmeny v počte rebier a oneskorená osifikácia), embryo-fetálnu úmrtnosť (peri-implantačné straty a resorpcie) a zvýšenie počtu mŕtvo narodených (len u potkanov). Toxicita pre matku nebola pozorovaná a štúdie prebehli pri klinicky relevantných expozíciách. Neboli pozorované účinky na fertilitu ani teratogenný potenciál pri systémovej expozícii ekvivalentom maximálnej odporúčanej ľudskej dávky.

Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne toxické vplyvy modafinilu na fertilitu, teratogénny potenciál a ani účinok na životaschopnosť, rast a vývoj mláďat.

Expozícia modafinilu u zvierat založená na skutočných plazmatických hladinách vo všeobecných toxikologických štúdiách, v reprodukčných štúdiách a štúdiách karcinogenity bola nižšia alebo podobná ako sa predpokladá u ľudí. Táto okolnosť je výsledkom metabolickej auto-indukcie zaznamenanej v pre-klinických štúdiách. Napriek tomu expozícia modafinilu u zvierať vyjadrená ako dávka v mg/kg v reprodukčných štúdiách a štúdiách karcinogenity bola vyššia ako očakávaná expozícia vypočítaná na podobnom základe u ľudí.

U potkanov v peri-post natálnej štúdii bola koncentrácia v mlieku 11,5 krát vyššia ako v plazme.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

kremičitan horečnato-hlinitý

povidón 360 (E1201)

mastenec (E553b)

magnéziumstearát (E572)

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30°C.

 1. Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blistre, škatuľky po 20, 30, 60 alebo 90 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

06/0798/10-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.11.2010

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

10/10

ASPENDOS 100 mg