+ ipil.sk

ASPIRIN PROTECT 300Príbalový leták

Príloha č. 2a k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/02206


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ASPIRIN PROTECT 100

100 mg, enterosolventné tablety

kyselina acetylsalicylová


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťASPIRIN PROTECT 100 pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je ASPIRIN PROTECT 100 a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete ASPIRIN PROTECT 100

3. Ako užívať ASPIRIN PROTECT 100

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať ASPIRIN PROTECT 100

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ASPIRIN PROTECT 100 A NA ČO SA POUŽÍVA


ASPIRIN PROTECT 100 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkach bráni tvorbe krvných zrazenín, chráni pred upchatím tepien, čo môže byť príčinou závažných srdcových chorôb (infarkt) alebo mozgových chorôb (mozgová porážka). Enterosolventné tablety zaručujú rozpustenie tablety až v zásaditom prostredí tenkého čreva, čo chráni sliznicu žalúdka.

ASPIRIN PROTECT 100 sa používa ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej srdcovej angíny (angina pectoris) a akútneho srdcového infarktu. Ďalej sa používa na prevenciu reinfarktov, po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (tepnách) a na prevenciu prechodných ischemických záchvatov a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov.

ASPIRIN PROTECT 100 nie je vhodný na liečbu bolesti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ASPIRIN PROTECT 100


Neužívajte ASPIRIN PROTECT 100

 • keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú, na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek ASPIRIN PROTECT 100,

 • keď ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky,

 • keď máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy,

 • keď máte abnormálnu predispozíciu na krvácanie (hemoragickú diatézu),

 • keď máte závažnú nedostatočnosť obličiek alebo pečene,

 • keď máte závažnú srdcovú nedostatočnosť,

 • v kombinácii s metotrexátom v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššie,

 • v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ASPIRIN PROTECT 100


 • ak ste abnormálne citlivý na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné alergény,

 • ak máte v anamnéze žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva,

 • ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá),

 • ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo srdcovo-cievny obeh, (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo veľké krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek,

 • ak máte závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.

 • ak máte zníženú funkciu pečene,

 • ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny.


V takomto prípade užívajte ASPIRIN PROTECT 100 iba po konzultácii so svojím lekárom.


ASPIRIN PROTECT 100 nemajú užívať deti alebo mladiství s horúčkovitými ochoreniami, pokiaľ tak neurčil lekár a ostatné liečebné opatrenia zlyhali. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s takýmito ochoreniami môže byť znakom Reyeovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.


Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche) alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko astmatických záchvatov (intolerancia analgetík / analgetikami navodená astma), ak užívajú ASPIRIN PROTECT 100. Ak trpíte takýmito problémami, pred užívaním ASPIRIN PROTECT 100 sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.


Pred operáciami je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o akomkoľvek užívaní ASPIRIN PROTECT 100.


Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom.


Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:

 • krvným zrazeninám (napr. warfarín)

 • neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)

 • vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)

 • bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)

 • dne (probenecid)

 • nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)


Pred užitím kyseliny acetylsalicylovej, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zosilnenie účinku

 • Metotrexát.

 • Liečba antikoagulanciami (napr. kumarín, heparín) a inhibítormi agregácie doštičiek (látky, ktoré zabraňujú hromadeniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín), napr. tiklopidín.

 • Protizápalové lieky a analgetiká.

 • Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs)

 • Digoxín (látka zlepšujúca silu kontrakcie srdca): zvyšujú sa koncentrácie v krvi.

 • Liečba na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).

 • Liečba obsahujúca glukokortikoidy so systémovým účinkom, alebo konzumácia alkoholu (zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a vzniku vredov).

 • Kyselina valproová (lieky na liečbu kŕčov epilepsie).

Zoslabenie účinkov

 • Lieky zlepšujúce vylučovanie moču (diuretiká).

 • Lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory).

 • Lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, benzbromarón).


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak počas liečby ASPIRIN PROTECT 100 otehotniete, musíte o tom informovať lekára. ASPIRIN PROTECT 100 sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. ASPIRIN PROTECT 100 sa nemá užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.


Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá liečiva kyseliny acetylsalicylovej a jej metabolitov. Spravidla nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie, pokiaľ denná dávka nepresiahne 150 mg, t.j. 1½ tablety ASPIRIN PROTECT 100 . Ak užívate vyššie dávky (viac ako 1½ tablety denne), musíte ukončiť dojčenie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

ASPIRIN PROTECT 100 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ ASPIRIN PROTECT 100


Vždy užívajte ASPIRIN PROTECT 100 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Na nestabilnú srdcovú angínu (angina pectoris)

Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka 1 tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Na akútny srdcový infarkt (infarkt myokardu)

Odporúča sa denná dávka 1 tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Na prevenciu reinfarktov

Odporúča sa denná dávka 3 tablety ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 300 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach

Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka 1 tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Prevencia prechodných ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov

Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka 1 tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


Spôsob a dĺžka podávania


Enterosolventné tablety sa majú prehltnúť celéa zapiť dostatočným množstvom tekutiny, odporúča sa pred jedlom.

Na liečbu akútneho srdcového infarktu sa prvá tableta má rozhrýzť alebo rozžuvať.


Najvhodnejší čas na začatie liečby ASPIRIN PROTECT 100 po aortokoronárnom venóznom bypasse (ACVB) sa zdá byť 24 hodín po operácii.


ASPIRIN PROTECT 100 je určený na dlhodobé používanie. Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o dĺžke liečby.


Ak užijete viac ASPIRIN PROTECT 100, ako máte

Ak užijete viac ASPIRIN PROTECT 100, ako máte, okamžite o tom informujte svojho lekára alebo navštívte pohotovosť najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete užiť ASPIRIN PROTECT 100

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, , poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj ASPIRIN PROTECT 100 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ochorenia tráviaceho traktu ako je dyspepsia (porucha trávenia), bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti, zriedkavo zápal tráviaceho systému, žalúdkové alebo dvanástnikové vredy, potenciálne no veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a perforáciou (prasknutím) žalúdkových alebo dvanástnikových vredov s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a príznakmi.


V dôsledku inhibičného účinku na krvné doštičky sa môže kyselina acetylsalicylová spájať so zvýšeným rizikom krvácania. Pozorovali sa krvácania ako je perioperačné krvácanie (krvácanie v období operácie), hematómy (krvné podliatiny), epistaxa (krvácanie z nosa), urogenitálne krvácanie (z močových ciest a pohlavných orgánov), krvácanie z ďasna. Zriedkavo až veľmi zriedkavo sa hlásili závažné krvácania, ako je krvácanie do tráviaceho traktu a krvácanie do mozgu (najmä u pacientov s nekontrolovaným vysokým tlakom krvi a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými látkami), ktoré môžu byť v ojedinelých prípadoch potenciálne život ohrozujúce.


Krvácanie môže spôsobiť akútnu alebo chronickú posthemoragickú anémiu (málokrvnosť)/anémiu z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania) s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a príznakmi, ako je asténia (telesná slabosť), bledosť, hypoperfúzia.


U pacientov so závažnými formami nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sa hlásila hemolýza (rozpad červených krviniek) alebo hemolytická anémia (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek).


Hlásilo sa poškodenie funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek.


Reakcie precitlivenosti s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi zahŕňajú astmatický syndróm, mierne až stredne závažné reakcie potenciálne ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, tráviaci trakt a srdcovo-cievny systém vrátane príznakov, ako je vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, ťažkosti s dýchaním a srdcom, a veľmi zriedkavo závažné reakcie vrátane anafylaktického šoku.


Veľmi zriedkavo sa hlásilo prechodné poškodenie funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými transaminázami.


Hlásil sa závrat a hučanie v ušiach, ktoré môžu byť znakom predávkovania.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ASPIRIN PROTECT 100


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte ASPIRIN PROTECT 100 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo ASPIRIN PROTECT 100 obsahuje


- Liečivo je kyselina acetylsalicylová. 1 enterosolventná tableta obsahuje 100 mg kyseliny

acetylsalicylovej.


- Ďalšie zložky sú prášková celulóza, kukuričný škrob, kopolymér C kyseliny metakrylovej,

laurylsíran sodný, polysorbát 80, mastenec, trietylcitrát.


Ako vyzerá ASPIRIN PROTECT 100 a obsah balenia

ASPIRIN PROTECT 100 sú enterosolventné biele okrúhle tablety balené po 20, 50 a 100 tabliet.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Bayer Bitterfeld GmbH

OT Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2011.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Bayer, spol. s r.o.

Tel. +42 12 59 21 31 11

Fax +42 12 59 21 33 34

e-mail: bayer@bayer.sk


6ASPIRIN PROTECT 300

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1a k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/02206


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku

ASPIRIN PROTECT 100


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 enterosolventná tableta obsahuje 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Enterosolventná tableta


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


 • Nestabilná angina pectoris – ako súčasť štandardnej liečby;

 • Akútny infarkt myokardu - ako súčasť štandardnej liečby;

 • Prevencia reinfarktov;

 • Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB – aortokoronárny venózny bypass, pri PTCA – perkutánna transluminálna koronárna angioplastika);

 • Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov.


Poznámka:

ASPIRIN PROTECT 100 nie je vhodný na liečbu bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.


 • Na nestabilnú anginu pectoris

Denná dávka sa pohybuje medzi 75 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna enterosolventná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Na akútny infarkt myokardu

Denná dávka sa pohybuje medzi 100 mg a 160 mg kyseliny acetylsalicylovej. Preto sa odporúča denná dávka jedna enterosolventná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej). • Na prevenciu reinfarktov

Odporúča sa denná dávka tri enterosolventné tablety ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 300 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB, pri PTCA)

Denná dávka sa pohybuje medzi 100 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna enterosolventná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


 • Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov

Denná dávka sa pohybuje medzi 30 mg a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka jedna enterosolventná tableta ASPIRIN PROTECT 100 denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).


Spôsob a dĺžka podávania


Enterosolventné tablety sa majú prehltnúť celéa zapiť dostatočným množstvom tekutiny, prednostne pred jedlom.

Na liečbu akútneho infarktu myokardu sa prvá tableta má rozhrýzť alebo rozžuvať.


Najvhodnejší čas na začatie liečby ASPIRIN PROTECT 100 po aortokoronárnom venóznom bypasse (ACVB) sa zdá byť 24 hodín po operácii.


ASPIRIN PROTECT 100 je určený na dlhodobé používanie. Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o dĺžke liečby.


4.3 Kontraindikácie


ASPIRIN PROTECT 100 sa nesmie používať v nasledovných prípadoch:

 • precitlivenosť na liečivo kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri „zoznam pomocných látok“),

 • s anamnézou astmy, ktorá bola vyvolaná podávaním salicylátov alebo látok s podobným účinkom, najmä po nesteroidových protizápalových liekoch,

 • aktívne peptické vredy,

 • hemoragická diatéza,

 • závažné zlyhanie obličiek,

 • závažná hepatálna insuficiencia,

 • závažné srdcové zlyhávanie,

 • kombinácia s metotrexátom v dávkach 15 mg/týždeň alebo vyššie (pozri časť 4.5),

 • posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kyselina acetylsalicylová sa má používať s osobitnou opatrnosťou v nasledovných prípadoch:


 • Precitlivenosť na iné analgetiká, protizápalové lieky alebo antireumatiká alebo pri iných alergiách.

 • Gastrointestinálne vredy vrátane chronických alebo rekurentných vredových ochorení v anamnéze alebo gastrointestinálne krvácanie v anamnéze.

 • Súbežná liečba antikoagulanciami (pozri časť 4.5).

 • U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u pacientov s poruchou centrálnej cirkulácie (napr. ochorenie renálnych ciev, kongestívne zlyhanie srdca, deplécia objemu, veľký chirurgický zákrok, sepsa alebo masívne krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek a potencovať rozvoj akútneho zlyhania obličiek.

 • U pacientov, ktorí majú závažný nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu alebo hemolytickú anémiu. Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.

 • Poškodenie funkcie pečene.

 • Ibuprofén môže interferovať s inhibičným účinkom kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek. Pacienti majú povedať svojmu lekárovi, ak majú predpísanú kyselinu acetylsalicylovú a užívajú ibuprofén proti bolesti (pozri časť 4.5).

 • Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti. Rizikovými faktormi sú prítomnosť astmy, senná nádcha, nosové polypy alebo chronické respiračné ochorenie. Toto tiež platí pre pacientov, u ktorých sa objavili alergické reakcie (napr. kožné reakcie, svrbenie a žihľavka) po iných substanciách.

 • V dôsledku inhibičného účinku na agregáciu trombocytov, ktorý môže pretrvávať niekoľko dní po podaní, môže viesť kyselina acetylsalicylová k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane drobných chirurgických zákrokov, napr. extrakcia zuba).

 • Pri nízkom dávkovaní kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Toto môže spustiť záchvat dny u pacientov s predispozíciou.

 • Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej sa nemajú používať u detí a dospievajúcich s horúčkovitými alebo nehorúčkovitými vírusovými ochoreniami bez konzultácie s lekárom. Pri niektorých vírusových ochoreniach, najmä chrípke typu A, chrípke typu B a ovčích kiahňach, existuje riziko Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, no život ohrozujúceho ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžitý lekársky zásah. Riziko sa môže zvýšiť, ak sa súbežne podáva kyselina acetylsalicylová. Žiadna príčinná súvislosť sa však nedokázala. Ak sa s týmito ochoreniami vyskytne pretrvávajúce vracanie môže byť znakom Reyovho syndrómu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované interakcie:

Metotrexát používaný v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššej:

Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (celkovo znížený renálny klírens metotrexátu antiflogistikami a vytesňovanie metotrexátu z jeho väzby na plazmatické proteíny salicylátmi (pozri časť 4.3).


Kombinácie vyžadujúce si opatrnosť pri použití:

Metotrexát používaný v dávke nižšej ako 15 mg/týždeň:

Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (celkovo znížený renálny klírens metotrexátu antiflogistikami a vytesňovanie metotrexátu z jeho väzby na plazmatické proteíny salicylátmi).


Ibuprofén:

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne. Limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu však znamenajú, že nemožno urobiť žiadne jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pri príležitostnom použití ibuprofénu (pozri časť 5.1).


Antikoagulanciá, trombolytiká / iné inhibítory agregácie trombocytov:

Zvýšené riziko krvácania.


Iné nesteroidové antiflogistiká so salicylátmi vo vysokých dávkach:

V dôsledku synergického účinku je zvýšené riziko vzniku vredov a gastrointestinálneho krvácania.


Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs):

V dôsledku pravdepodobného synergického účinku je zvýšené riziko krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu.

Digoxín:

V dôsledku zníženého vylučovania obličkami sú zvýšené plazmatické koncentrácie digoxínu.


Antidiabetiká napr. inzulín, sulfonylmočovina:

Zvýšený hypoglykemický účinok navodený hypoglykemickou aktivitou kyseliny acetylsalicylovej pri vysokých dávkach, sprostredkovaný vytesňovaním sulfonylmočoviny z väzby na plazmatické proteíny.


Diuretiká v kombinácii s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej:

Znížená glomerulárna filtrácia tým, že sa znižuje syntéza renálnych prostaglandínov.


Systémové glukokortikoidy, okrem hydrokortizónu používaného ako náhradná terapia pri Addisonovej chorobe:

Počas liečby kortikosteroidmi sú znížené hladiny salicylátov v krvi a je zabránené riziku predávkovania salicylátmi zvýšenou elimináciou salicylátov kortikosteroidmi.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE - inhibítory) v kombinácii s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej:

Znížená glomerulárna filtrácia tým, že sa inhibujú vazodilatačné prostaglandíny. Okrem toho je znížený antihypertenzívny účinok.


Valproová kyselina:

Zvýšená toxicita kyseliny valproovej v dôsledku jej vytesnenia z väzbových miest proteínov.


Alkohol:

Zvýšené poškodenie gastro-intestinálnej mukózy a predĺžený čas krvácania v dôsledku aditívneho účinku kyseliny acetylsalicylovej a alkoholu.


Urikozuriká ako sú, benzbromarón, probenecid:

Znížený urikozurický účinok (kompetíciou renálnej tubulárnej eliminácie kyseliny močovej).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo embryofetálny

vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a malformácií po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze gravidity. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje so zvyšovaním dávky a dĺžkou liečby. Dostupné údaje nepodporujú žiadnu súvislosť medzi užívaním kyseliny cetylsalicylovej a zvýšeným rizikom potratov. Dostupné epidemiologické údaje o kyseline acetylsalicylovej týkajúce sa malformácií nie sú konzistentné, no nemožno vylúčiť zvýšené riziko gastroschízy. Prospektívna štúdia so 14 800 pármi matka-dieťa, ktoré boli vystavené účinky kyseliny acetylsalicylovej v skorej fáze gravidity (prvý až štvrtý mesiac), nepotvrdila žiadnu súvislosť so zvýšeným výskytom malformácií.


Štúdie na zvieratách potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


V prvom a druhom trimestri gravidity sa lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej nemajú podávať, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Ak lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, potom sa má použiť najnižšia dávka a dĺžka liečba má byť čo najkratšia.


V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a pľúcna hypertenzia);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až k zlyhaniu obličiek s rozvojom oligohydramniónu;


Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a dieťa:

 • možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť dokonca po veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.


Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná v treťom trimestri gravidity.


Laktácia

Salicyláty a ich metabolity v malých množstvách prestupujú do materského mlieka.


Keďže sa doposiaľ po príležitostnom použití nepozorovali nežiaduce účinky na dojčatách, prerušenie dojčenia zvyčajne nie je nevyhnutné. Pri pravidelnom používaní alebo pri používaní vysokých dávok je však dojčenie potrebné včas prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


ASPIRIN PROTECT 100 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Uvedené nežiaduce účinky pochádzajú zo spontánnych hlásení po uvedení lieku na trh zo všetkých používaných liekových foriem Aspirínov vrátane perorálnej krátkodobej aj dlhodobej liečby, teda usporiadanie podľa kategórií frekvencie CIOMS III nie je relevantné.


Ochorenia hornej a dolnej časti gastrointestinálneho traktu, ako sú celkové znaky a symptómy dyspepsie, gastrointestinálnej a abdominálnej bolesti, zriedkavého gastrointestinálneho zápalu, gastrointestinálnych vredov, potenciálne no veľmi zriedkavo spojené s krvácaním a perforáciou gastrointestinálnych vredov s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a symptómami.


V dôsledku inhibičného účinku na trombocyty sa môže kyselina acetylsalicylová spájať so zvýšeným rizikom krvácania. Pozorovali sa krvácania, ako je perioperačné krvácanie, hematómy, epistaxa, urogenitálne krvácanie, krvácanie z ďasna. Zriedkavo až veľmi zriedkavo sa hlásili závažné krvácania, ako je krvácanie do gastointestinálneho traktu a krvácanie do mozgu (najmä u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými látkami), ktoré môžu byť v ojedinelých prípadoch potenciálne život ohrozujúce.


Krvácanie môže spôsobiť akútnu alebo chronickú posthemoragickú anémiu/anémiu z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania) s príslušnými laboratórnymi a klinickými znakmi a symptómami, ako je asténia, bledosť, hypoperfúzia.


U pacientov so závažnými formami nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sa hlásila hemolýza alebo hemolytická anémia.


Hlásilo sa poškodenie funkcie obličiek a akútne renálne zlyhanie.


Reakcie precitlivenosti s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi zahŕňajú astmatický syndróm, mierne až stredne závažné reakcie potenciálne ovplyvňujúce kožu, dýchací systém, gastrointestinálny trakt a kardiovaskulárny systém vrátane symptómov, ako je vyrážka, urtikária, edém, pruritus, nádcha, kongescia nosa, ťažkosti s dýchaním a srdcom, a veľmi zriedkavo závažné reakcie vrátane anafylaktického šoku.


Veľmi zriedkavo sa hlásilo prechodné poškodenie funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými transaminázami.


Hlásil sa závrat a hučanie v ušiach, ktoré môžu byť znakom predávkovania.


4.9 Predávkovanie


Toxicita salicylátov (> 100 mg/kg/deň počas 2 dní môže vyvolať toxicitu) môže byť výsledkom chronického, terapeuticky získaného predávkovania a z potenciálne život ohrozujúcej akútnej intoxikácie (predávkovania) čo zahŕňa prípady náhodného požitia u detí až po náhodné predávkovanie.

Chronická otrava salicylátmi môže byť nebezpečná, najmä v prípadoch, ak sú znaky a symptómy otravy nešpecifické. Mierna chronická intoxikácia salicylátmi alebo salicylizmus sa zvyčajne vyskytuje len po opakovanom používaní veľkých dávok. Symptómy zahŕňajú závrat, vertigo, tinitus, hluchotu, potenie, nauzeu a vracanie, bolesť hlavy a zmätenosť a možno ich zmierniť znížením dávkovania. Tinitus sa môže objaviť pri plazmatických koncentráciách od 150 do 300 mikrogramov/ml. Závažnejšie nežiaduce udalosti sa prejavujú pri koncentráciách nad 300 mikrogramov/ml.

Základným príznakom akútnej intoxikácieje závažná porucha acido-bázickej rovnováhy, ktorá sa môže vekom a závažnosťou intoxikácie meniť. Najčastejšie sa u detí vyskytuje metabolická acidóza. Závažnosť otravy nemožno odhadnúť podľa samotnej plazmatickej koncentrácie. Absorpciu kyseliny acetylsalicylovej možno oddialiť spomalením vyprázdňovania žalúdka, tvorbou zrazenín v žalúdku alebo dôsledkom požitia preparátov na obalenie čreva. Manažment intoxikácie kyselinou acetylsalicylovou je determinovaný jej závažnosťou, stupňom a klinickými príznakmi a je v súlade so štandardnými postupmi manažmentu otráv. Hlavnými opatreniami majú byť zrýchlené vylučovanie lieku ako i úprava elektrolytov a acibobázického metabolizmu.


V dôsledku zložitosti patofyziologických účinkov otráv salicylátmi môžu znaky a symptómy / zistené nálezy zahŕňať:


Znaky a symptómy

Zistené nálezy

Terapeutické opatrenia

Mierna až stredne závažná intoxikácia


Výplach žalúdka, opakované podávania aktívneho uhlia, povinná alkalická diuréza

Tachypnoe, hyperventilácia, respiračná alkalóza

Alkaliémia, alkalúria

Manažment tekutín a elektrolytov

DiaforézaNauzea, vracanieStredne závažná až závažná intoxikácia


Výplach žalúdka, opakované podávania aktívneho uhlia, povinná alkalická diuréza, v závažných prípadoch hemodialýza

Respiračná alkalóza s kompenzačnou metabolickou acidózou

Acidémia, acidúria

Manažment tekutín a elektrolytov

Hyperpyrexia


Manažment tekutín a elektrolytov

Dýchacie: v rozsahu od hyperventilácie, nekardiogénneho edému pľúc až zastavenia dýchania, asfyxiaKardiovaskulárne: v rozsahu od dysrytmií, hypotenzie až zastavenie srdca

napr. zmeny krvného tlaku, zmeny EKG


Strata tekutín a elektrolytov:

dehydratácia, oligúria až renálne zlyhanie

napr. hypokaliémia, hypernatriémia, hyponatriémia, zmenená funkcia obličiek

Manažment tekutín a elektrolytov

Narušený metabolizmus glukózy, ketóza

Hyperglykémia, hypoglykémia (najmä u detí)

Zvýšené hladiny ketónov


Tinitus, hluchotaGastrointestinálne: GI krvácanieHematologické: v rozsahu od inhibície trombocytov po koagulopatiu

napr. predĺženie PT, hypoprotrombinémia


Neurologické: toxická encefalopatia a depresia CNS s prejavmi v rozsahu od letargie, zmätenosti až kómy a záchvaty kŕčov
5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulanciá, antitrombotiká; antiagreganciá okrem heparínu; kyselina acetylsalicylová.

ATC kód: B01AC06


Kyselina acetylsalicylová, súčasť skupiny salicylátov, patrí do liekovej kategórie kyslých nesteroidných analgetík/antiflogistík. Kyselina acetylsalicylová, ako ester kyseliny salicylovej, má analgetické, antipyretické a protizápalové vlastnosti. Základným mechanizmom účinku je inhibícia cyklooxygenázy, a tým zníženie tvorby prostanoidov prostaglandínu E2, prostaglandínu I2 a tromboxánu A2.


Kyselina acetylsalicylová má výrazný a ireverzibilný inhibičný účinok na agregáciu trombocytov.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súbežne.

V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg) alebo do 30 minút po jej podaní, došlo k zníženému účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo k agregácii trombocytov.

Limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu však znamenajú, že nemožno urobiť žiadne jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pri príležitostnom použití ibuprofénu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Enterosolventný obal tablety oneskoruje uvoľňovanie a absorpciu kyseliny acetylsalicylovej. Tým je chránená sliznica žalúdka, čo je prospešné pri dlhodobom používaní.


Kyselina acetylsalicylová sa pred, počas a po absorpcii konvertuje na hlavný metabolit kyselinu salicylovú. Metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami.


Okrem kyseliny salicylovej hlavnými metabolitmi kyseliny acetylsalicylovej sú konjugát kyseliny salicylovej s glycínom (kyselina salicylurová), éterické a esterické glukuronidy kyseliny salicylovej (salicylfenolglukuronid a salicylacetylglukuronid) a kyselina gentizová, vznikajúca oxidáciou kyseliny salicylovej a jej glycínového konjugátu.


Po perorálnom podaní sa kyselina acetylsalicylová rýchlo a úplne absorbuje v závislosti od liekovej formy. Zvyšková acetylová skupina kyseliny acetylsalicylovej podstupuje čiastkové hydrolytické štiepenie počas jej prestupu cez sliznicu gastrointestinálneho traktu.


Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu po 10-20 minútach (kyselina acetylsalicylová) a 0,3 –2 hodinách (celkové salicyláty).


Rektálna absorpcia je pomalá a neúplná.


Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej závisí vo veľkom rozsahu od dávky, pretože kapacita metabolizmu kyseliny salicylovej je limitovaná (polčas eliminácie kolíše medzi 2 a 30 hodinami).


Polčas eliminácie kyseliny acetylsalicylovej je iba niekoľko minút. Polčas eliminácie kyseliny salicylovej sú 2 hodiny po podaní dávky 0,5 g kyseliny acetylsalicylovej a 4 hodiny po podaní 1 g. Po požití jednorazovej dávky 5 g je polčas eliminácie predĺžený na 20 hodín.


Väzba na plazmatické proteíny je u ľudí závislá od koncentrácie. Hlásili sa hodnoty v rozsahu

od 49 % až nad 70 % (kyselina acetylsalicylová) a 66 % až 98 % (kyselina salicylová).


Kyselina salicylová sa detekovala v cerebrospinálnej tekutine a synoviálnej tekutine po požití kyseliny acetylsalicylovej. Kyselina salicylová prestupuje placentou a prechádza do materského mlieka.


Test biologickej dostupnosti vykonaný v 1996, do ktorého bolo zaradených 24 jedincov ukázal nasledovné výsledky z hľadiska hodnôt kyseliny acetylsalicylovej a kyseliny salicylovej pre ASPIRIN PROTECT 100 v porovnaní s referenčným liekom:Hodnoty kyseliny acetylsalicylovej

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) v g/ml

0,56 (1,84)

Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) v h*

4,0 (2,0-6,0)

Krivka koncentrácie plochy pod krivkou/čas (AUC) v g x h/ml

0,70 (1,46)Hodnoty kyseliny salicylovej

Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) v g/ml

3,14 (1,26)

Čas dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) v h*

4,8 (2,5-12,0)

Krivka koncentrácie plochy pod krivkou/čas (AUC) v g x h/ml

13,87 (1,26)

Hodnoty sú špecifikované ako geometrické priemery (smerodajná odchýlka)

* Hodnoty sú špecifikované ako medián (rozptyl)


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Akútna intoxikácia s fatálnym ukončením sa môže vyskytnúť po jednorazovej dávke 10 g a viac kyseliny acetylsalicylovej u dospelých a po jednorazovej dávke 3 g u detí. Smrť obvykle nastáva následkom zlyhania dýchania.


Chronická toxicita/subchronická toxicita

V dôsledku mechanizmu účinku má kyselina acetylsalicylová a jej metabolit kyselina salicylová lokálny účinok poškodzujúci tkanivá a dráždivý účinok na sliznice. Už terapeutické dávky môžu spôsobiť vznik vredov a krvácanie do gastrointestinálneho traktu. Chronické používanie môže preto vyvolať anémiu (anémiu v dôsledku deficitu železa).


Ak sa už v gastrointestinálnom trakte vyskytujú vredy, je riziko nebezpečného krvácania v dôsledku zníženého potenciálu koagulácie krvi vyvolaného kyselinou acetylsalicylovou. Okrem týchto nežiaducich účinkov sa v pokusoch na zvieratách po akútnom podaní a chronickom podávaní vysokých dávok zistilo poškodenie obličiek.


Mutagénny a tumorogénny potenciál

Kyselina acetylsalicylová sa detailne testovala in vitroa in vivoz hľadiska jej mutagénneho potenciálu. Poskytnuté celkové nálezy neodhalili žiadne dôkazy mutagénneho účinku. Dlhodobé štúdie s kyselinou acetylsalicylovou na myšiach a potkanoch nedokázali žiadny dôkaz nezávislého tumorogénneho potenciálu kyseliny acetylsalicylovej.


Reprodukčná toxicita

Po salicylátoch boli zistené teratogénne účinky u mnohých druhov zvierat. Po prenatálnom vystavení účinku sa opísala porucha implantácie, embryotoxické a fetotoxické účinky a porucha schopnosti učenia mláďat.


Jednoznačné epidemiologické dôkazy zvýšeného rizika malformácií nie sú u ľudí dostupné. Užívanie salicylátov počas prvého trimestra gravidity sa spájalo v mnohých retrospektívnych epidemiologických štúdiách so zvýšeným rizikom malformácií (rázštep podnebia, vrodené srdcové chyby). Po zvyčajných terapeutických dávkach sa však toto riziko zdá byť nízke. V prospektívnej štúdii, v ktorej bolo približne 32 000 párov matka-dieťa vystavených účinku liečiva, sa neodhalila žiadna súvislosť so zvýšeným výskytom malformácií.


Užívanie salicylátov v poslednom trimestri gravidity môže spôsobiť predĺženie času gravidity a inhibovať kontrakcie. Zvýšená tendencia ku krvácaniu sa pozorovala u matky aj dieťaťa. Užívanie kyseliny acetylsalicylovej krátko pred pôrodom môže spôsobiť intrakraniálne krvácanie, predovšetkým u predčasne narodených detí. Môže sa vyskytnúť predčasné uzavretie ductus arteriosus.


Salicyláty a ich metabolity v malých množstvách prechádzajú do materského mlieka.

Keďže sa dosiaľ pri občasnom použití odporučených dávok nehlásili nepriaznivé účinky na dojčatá, zvyčajne nie je nutné dojčenie prerušiť. Pri dlhodobom používaní alebo pri užívaní vysokých dávok je však potrebné ukončiť dojčenie.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášková celulóza, kukuričný škrob, kopolymér C kyseliny metakrylovej, laurylsíran sodný, polysorbát 80, mastenec, trietylcitrát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/bezfarebný priehľadný PP blister alebo Al/biely nepriehľadný PP papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

20, 50 a 100 enterosolventných tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tablety sa majú užívať podľa možnosti po jedle s dostatočným množstvom tekutiny.

Pri akútnom infarkte myokardu sa má prvá tableta rozhrýzť, aby sa urýchlila absorpcia.

Pozor: Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Tel. +42 12 59 21 31 11

Fax +42 12 59 21 33 34

e-mail: bayer@bayer.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0810/96-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


15.10.1996/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2011

10ASPIRIN PROTECT 300