+ ipil.sk

Astator 60 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/02533, 2013/02536, 2013/02535

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02532


Písomná informácia pre používateľa


Astator 30 mg filmom obalené tablety

Astator 60 mg filmom obalené tablety

Astator 80 mg filmom obalené tablety


atorvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Astator a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Astator

 3. Ako užívať Astator

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Astator

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Astator a na čo sa používa


Astator patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce lipidy (tuky).


Astator sa používa na zníženie hladiny lipidov, známych ako cholesterol a triacylglyceroly, v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. Ak máte zvýšené riziko vzniku srdcovej choroby, Astator sa tiež môže použiť na zníženie takéhoto rizika dokonca aj vtedy, keď je hladina vášho cholesterolu v norme. Počas liečby musíte pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Astator


Neužívajte Astator

 • ak ste alergický na atorvastatín alebo na ktorékoľvek podobné lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny lipidov v krvi alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré postihuje pečeň,

 • ak ste mali niektoré neobjasnené abnormálne hodnoty krvných testov pečeňových funkcií,

 • ak ste žena v reprodukčnom (plodnom) veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu,

 • ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť,

 • ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Nasledujúce príčiny môžu byť dôvodom, prečo Astator nemusí byť pre vás vhodný:

 • ak ste predtým mali cievnu mozgovú príhodu s krvácaním do mozgu alebo máte po predchádzajúcich mozgových príhodách v mozgu malé ohraničené ložiská naplnené tekutinou,

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu),

 • ak ste mali opakované alebo neobjasnené bolesti svalov, alebo ak sa svalové problémy v minulosti vyskytli u vás alebo u niektorého z vašich príbuzných,

 • ak ste v minulosti mali svalové problémy počas liečby inými liekmi na zníženie hladiny lipidov (napr. inými „statínmi“ alebo „fibrátmi“),

 • ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu,

 • ak ste v minulosti prekonali ochorenie pečene,

 • ak máte viac ako 70 rokov.


Predtým ako začnete užívať Astator, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak trpíte na závažné zlyhávanie dýchania.


Ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených dôvodov týka, váš lekár vám bude musieť urobiť vyšetrenie krvi pred a pravdepodobne aj počas vašej liečby Astatorom, aby mohol zistiť, či máte riziko vzniku vedľajších účinkov na svaly. Je známe, že riziko vedľajších účinkov súvisiacich so svalmi, napr. rabdomyolýza, sa zvyšuje pri jeho užívaní s určitými liekmi v rovnakom čase (pozri časť 2 "Užívanie iných liekov").


Iné lieky a Astator

Niektoré lieky môžu meniť účinok Astatoru alebo ich účinok sa môže meniť pôsobením Astatoru. Tento druh vzájomného pôsobenia liekov by mohol spôsobiť zníženie účinnosti jedného alebo oboch týchto liekov. Prípadne by sa mohlo zvýšiť riziko alebo závažnosť vedľajších účinkov vrátane vážneho stavu svalového ochorenia prejavujúceho sa rozpadom svalových vlákien označovaného ako rabdomyolýza, opísaného v časti 4:

 • Lieky používané na zmenu spôsobu fungovania vášho imunitného systému, napr. cyklosporín.

 • Určité antibiotiká alebo antimykotiká, napr. erytromycín, klaritromycín, telitromycín, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicín, kyselina fusidová.

 • Iné lieky na úpravu hladiny lipidov, napr. gemfibrozil, ostatné fibráty, kolestipol.

 • Niektoré blokátory kalciových kanálov používané na liečbu angíny pektoris alebo vysokého tlaku krvi, napr. amlodipín, diltiazem; lieky na úpravu vášho srdcového rytmu, napr. digoxín, verapamil, amiodarón.

 • Lieky používané na liečbu HIV, napr. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, atď.

 • Ostatné lieky, o ktorých je známe, že vzájomne pôsobia s Astatorom, vrátane ezetimibu (ktorý znižuje hladinu cholesterolu), warfarínu (ktorý znižuje zrážanlivosť krvi), perorálnych (ústami užívaných) antikoncepčných prípravkov, stiripentolu (lieku proti kŕčom na epilepsiu), cimetidínu (používaného na pálenie záhy a vredovú chorobu žalúdka), fenazónu (lieku proti bolesti) a antacíd (prípravky na tráviace ťažkosti obsahujúce hliník alebo horčík).

 • Lieky, ktoré sa vydávajú bez lekárskeho predpisu: ľubovník bodkovaný.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár vás bude počas liečby týmto liekom starostlivo sledovať, aby zistil či máte cukrovku (diabetes) alebo ste rizikový pre jej vznik. Výskyt cukrovky je u vás viac pravdepodobný, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, ak ste obézny a máte vysoký krvný tlak.


Astator a jedlom, nápoje a alkohol

Pokyny ako užívať Astator pozri v časti 3. Všimnite si, prosím, nasledovné informácie:


Grapefruitová šťava

Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne, pretože veľké množstvo grapefruitovej šťavy môže meniť účinky Astatoru.


Alkohol

Počas užívania tohto lieku sa vyhýbajte pitiu príliš veľkého množstva alkoholu. Podrobné informácie pozri v časti 2 "Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Astatoru".


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Astator, ak ste tehotná alebo ak sa pokúšate otehotnieť.

Neužívajte Astator, ak môžete otehotnieť a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu.

Neužívajte Astator, ak dojčíte.

Bezpečnosť Astatoru počas tehotenstva a dojčenia nebola ešte preukázaná.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek normálne neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Avšak, neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo. Nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ak má tento liek vplyv na vašu schopnosť používať ich.


Astator obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, informujte ho skôr, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Astator


Pred začatím liečby vám lekár predpíše diétu s nízkym obsahom cholesterolu, ktorú budete musieť dodržiavať aj počas liečby Astatorom.


Zvyčajná počiatočná dávka Astatoru je 10 mg jedenkrát denne u dospelých a detí vo veku 10 rokov alebo starších. Túto dávku vám môže lekár v prípade potreby zvyšovať, až kým nebudete užívať pre vás potrebné množstvo. Váš lekár vám bude dávku upravovať v intervaloch 4 týždňov alebo dlhších. Maximálna dávka Astatoru je 80 mg jedenkrát denne pre dospelých a 20 mg jedenkrát denne pre deti.


Tablety Astatoru sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou a môžu sa užívať kedykoľvek počas dňa, spolu s jedlom alebo bez jedla. Pokúste sa však užívať vašu tabletu každý deň v rovnakom čase.


Vždy užívajte Astator presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dĺžku liečby Astatorom určí Váš lekár


Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, ak si myslíte, že účinok Astatoru je príliš silný alebo príliš slabý.


Ak užijete viac Astatoru, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet Astatoru (viac, ako je vaša zvyčajná denná dávka), poraďte sa so svojím lekárom alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Astator

Ak zabudnete užiť dávku, užite až vašu nasledujúcu dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Astator

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku alebo si želáte ukončiť vašu liečbu, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Astator môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovostné oddelenie.


Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000:


 • Závažná alergická reakcia, ktorá zapríčiňuje opuch tváre, jazyka a hrdla, čo môže spôsobiť veľké ťažkosti pri dýchaní.


 • Závažné ochorenie prejavujúce sa bolestivým odlupovaním a opuchom kože, tvorbou pľuzgierov na koži, v ústach, očiach, na pohlavných orgánoch a horúčkou. Kožné vyrážky s ružovo-červenými vriedkami, zvlášť na dlaniach rúk alebo chodidlách nôh, ktoré môžu vytvárať pľuzgiere.


 • Svalová slabosť, bolestivosť alebo bolesť svalov a najmä, ak sa zároveň necítite dobre alebo máte vysokú teplotu, môže to byť spôsobené abnormálnym rozpadom svalov, ktorý môže byť život ohrozujúci a viesť k problémom s obličkami.


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000:


 • Ak pociťujete ťažkosti prejavujúce sa neočakávaným alebo neobvyklým krvácaním alebo podliatinami, môže to poukazovať na ochorenie pečene. Oznámte to čo najskôr vášmu lekárovi.


Ostatné možné vedľajšie účinky v súvislosti s Astatorom:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100) zahŕňajú:

 • zápal nosových ciest, bolesť v hrdle, krvácanie z nosa,

 • alergické reakcie,

 • zvýšenie hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, pokračujte v starostlivom monitorovaní vašich hladín cukru v krvi), zvýšenie kreatínkinázy v krvi,

 • bolesť hlavy,

 • nevoľnosť, zápchu, vetry, tráviace ťažkosti, hnačku,

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta,

 • výsledky krvných testov , ktoré poukazujú na možnosť poruchy pečeňových funkcií.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000) zahŕňajú:

 • anorexiu (nechutenstvo), prírastok na hmotnosti, poklesy hladín cukru v krvi (ak máte cukrovku, musíte si naďalej starostlivo monitorovať hladiny cukru v krvi),

 • nočné mory, nespavosť,

 • závrat, zníženú citlivosť alebo bodanie v prstoch na rukách a nohách, zníženie citlivosti na bolesť alebo dotyk, zmenu vnímania chuti, stratu pamäti ,

 • zahmlené videnie,

 • zvonenie v ušiach a/alebo v hlave,

 • vracanie, grganie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, pankreatitídu (zápal podžalúdkovej žľazy vedúci k bolestiam žalúdka),

 • hepatitídu (zápal pečene),

 • vyrážku, kožnú vyrážku a svrbenie, žihľavku, vypadávanie vlasov,

 • bolesť krku, svalovú únavu,

 • únavu, celkový pocit choroby, slabosť, bolesť na hrudi, opuch zvlášť členkov (edém), zvýšenú teplotu,

 • pozitívnu reakciu vyšetrenia moču na biele krvinky,


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000) zahŕňajú:

 • poruchu zraku,

 • neočakávané krvácanie alebo podliatiny,

 • cholestázu (zožltnutie kože a očných bielok),

 • poranenie šľachy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000) zahŕňajú:

 • alergickú reakciu - príznaky môžu zahŕňať náhly sipot a bolesť na hrudi alebo napätie, opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní, kolaps,

 • stratu sluchu,

 • gynekomastiu (zväčšenie prsných žliaz u mužov).


Možné vedľajšie účinky hlásené u niektorých statínov (lieky rovnakého typu):

 • sexuálne problémy,

 • depresia,

 • problémy s dýchaním, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti alebo horúčky,

 • cukrovka. Jej vznik je viac pravdepodobný, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, ak ste obézny a máte vysoký krvný tlak. Váš lekár Vás bude počas liečby týmto liekom sledovať.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Astator


Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Astator po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Astator obsahuje


 • Liečivo je atorvastatín. Každá filmom obalená tableta Astatoru 30 mg, 60 mg, 80 mg obsahuje 30 mg, 60 mg alebo 80 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli atorvastatínu.

 • Ďalšie zložky sú hydroxid sodný, hyprolóza (E463), monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ kroskarmelózy, krospovidón typ A, magnéziumstearát (E572) a polysorbát 80 v jadre tablety a obalová sústava opadry II biela 85F28751 obsahujúca polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec (E553b) v obalovej vrstve tablety.


Ako vyzerá Astator a obsah balenia


30 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami s priemerom 9 mm.

60 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety s rozmermi 16 mm x 8,5 mm.

80 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele dvojvypuklé filmom obalené tablety v tvare kapsule s rozmermi 18 mm x 9 mm.

Dostupné sú škatuľky s obsahom 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet balených v blistroch.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Meno členského štátu

Meno lieku

Švédsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Bulharsko

Astator

Rumunsko

Statorva

Česká republika

Atorvastatin JS partner

Poľsko

Atorvastatin Krka


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.

6


Astator 60 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2013/02533, 2013/02536, 2013/02535


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Astator 30 mg filmom obalené tablety

Astator 60 mg filmom obalené tablety

Astator 80 mg filmom obalené tablety


2. KAVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Astator 30 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 30 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli atorvastatínu.


Astator 60 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 60 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli atorvastatínu.


Astator 80 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli atorvastatínu.


Pomocná látka:


30 mg tablety

60 mg tablety

80 mg tablety

Monohydrát laktózy (mg/tableta)

175 mg

350 mg

467 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

30 mg tablety: biele až takmer biele okrúhle mierne konvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami s priemerom 9 mm.

60 mg tablety: biele až takmer biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety s rozmermi 16 mm x 8,5 mm.

80 mg tablety: biele až takmer biele bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsule s rozmermi 18 mm x 9 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypercholesterolémia


Astator je indikovaný so súčasne navrhovanou diétou na zníženie celkového cholesterolu (total-C), LDL‑cholesterolu (LDL-C), apolipoproteínu B a hladiny triacylglycerolov u dospelých pacientov, adolescentov a detí vo veku 10 rokov alebo starších s primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo zmiešanou (kombinovanou) hyperlipidémiou (zodpovedajúcou typu IIa alebo typu IIb podľa Fredricksona), pokiaľ diéta a iné nefarmakologické postupy neviedli k dostatočnému účinku.


Astator je taktiež indikovaný na zníženie celkového cholesterolu a LDL‑cholesterolu u dospelých pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej terapii (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie sú dostupné.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia


Prevencia kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov, u ktorých sa zistilo, že majú vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok k úprave ďalších rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob dávkovania


Dávkovanie


Pred začatím liečby Astatorom sa má pacientovi naordinovať štandardný, cholesterol znižujúci diétny režim, ktorý má dodržiavať i počas celej liečby Astatorom.


Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.


Obvyklá úvodná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.


Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná hyperlipidémia)

Pre väčšinu pacientov je dávka 10 mg Astatoru jedenkrát denne dostačujúca. Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov a maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov. Pri dlhodobej terapii zostáva účinok lieku nezmenený.


Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia

Pacienti majú začať liečbu 10 mg atorvastatínu denne. Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg denne. Potom sa môže dávkovanie buď zvýšiť až na maximálnu dávku 80 mg denne, alebo sa môže podávať iónomenič viažuci žlčové kyseliny v kombinácii so 40 mg atorvastatínu jedenkrát denne.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia


Dostupné sú len čiastočné údaje (pozri časť 5.1).


Dávkovanie atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne (pozri časť 5.1). Atorvastatín sa má u týchto pacientov používať ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej terapii (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie sú dostupné.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.


Renálna insuficiencia


Nevyžaduje sa úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene


Astator by sa mal používať u pacientov s poruchou funkcie pečene s opatrnosťou (pozri časť 4.4 a 5.2). Astator je kontraindikovaný u pacientov s akútnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Použitie u starších pacientov


Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 70 rokov užívajúcich odporúčané dávky je porovnateľná s ostatnou populáciou.


Použitie u detí


Hypercholesterolémia:

Liečbu u detí a dospievajúcich majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie a pacienti sa majú pravidelne kontrolovať, aby sa posúdil priebeh liečby.


Pre pacientov vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne a titrovať do 20 mg denne. Titrácia sa má u pediatrických pacientov uskutočňovať podľa individuálnej odpovede na liečbu a tolerancie. Informácie o bezpečnosti u pediatrických pacientov liečených dávkou vyššou ako 20 mg zodpovedajúcou asi 0,5 mg/kg sú obmedzené.


Skúsenosti s použitím u detí vo veku 6‑10 rokov sú obmedzené (pozri časť 5.1). Atorvastatín nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.


Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.


Spôsob podávania

Astator je určený na vnútorné užívanie. Každá denná dávka atorvastatínu sa užije naraz a jej podanie nie je závislé na čase alebo príjme potravy.


4.3 Kontraindikácie


Astator je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1;

 • s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasneným pretrvávajúcim zvýšením sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt (ULN);

 • počas gravidity, v období dojčenia a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vplyv na pečeň

Pečeňové testy sa majú robiť pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby.

Pacientom, u ktorých sa zistia akékoľvek náznaky alebo symptómy poškodenia pečene, sa majú urobiť pečeňové testy. Pacienti, u ktorých sa zistia zvýšené hodnoty transamináz, musia byť monitorovaní až do doby, kým sa hodnoty opäť znormalizujú. Pokiaľ zvýšené hodnoty transamináz o viac než trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt pretrvávajú, odporúča sa znížiť dávku alebo liečbu Astatorom ukončiť (pozri časť 4.8).


Astator sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvo alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.


Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín cholesterolu („Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels“, SPARCL)

V “post‑hoc“ analýze podtypov náhlej cievnej mozgovej príhody u pacientov bez ischemickej choroby srdca (ICHS), ktorí nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA), bol v porovnaní s placebom vyšší výskyt hemoragických náhlych cievnych mozgových príhod (NCMP) u pacientov, ktorí začali liečbu atorvastatínom v dávke 80 mg. Zvýšené riziko sa pozorovalo zvlášť u pacientov s hemoragickou NCMP v anamnéze alebo lakunárnym mozgovým infarktom pri vstupe do štúdie. U pacientov s prekonanou hemoragickou NCMP alebo lakunárnym mozgovým infarktom je pomer rizika a prínosu 80 mg atorvastatínu neistý, a preto sa pred začatím liečby musí starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej NCMP (pozri časť 5.1).


Vplyv na kostrové svalstvo

Atorvastatín, podobne ako iné inhibítory HMG‑CoA reduktázy, môže v zriedkavých prípadoch postihnúť kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu, myozitídu a myopatiu, ktoré sa môžu ďalej vyvinúť do rabdomyolýzy, potenciálne život ohrozujúceho stavu, ktorý je charakterizovaný výrazným zvýšením hodnôt CPK (>10‑krát ULN), myoglobinémiou a myoglobinúriou, ktoré môžu viesť ku zlyhaniu obličiek.


Pred liečbou


Atorvastatín sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov s predispozíciou na rabdomyolýzu. Hodnota kreatínfosfokinázy (CPK) sa má vyšetriť pred začiatkom liečby statínmi v nasledujúcich prípadoch:

 • renálne poškodenie;

 • hypotyreóza;

 • pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza hereditárnej svalovej dystrofie;

 • pozitívna anamnéza výskytu svalového poškodenia v súvislosti s liečbou statínmi alebo fibrátmi;

 • pozitívna anamnéza výskytu ochorenia pečene a/alebo pitia väčšieho množstva alkoholu ;

 • u starších pacientov (vek >70 rokov), má sa zvážiť nutnosť takéhoto vyšetrenia, a to v závislosti od prítomnosti ostatných predispozičných faktorov pre vznik rabdomyolýzy.

 • Situácie, kedy môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín, ako sú interakcie (pozri časť 4.5) a osobitné skupiny pacientov vrátane genetických podskupín (pozri časť 5.2).


V takýchto prípadoch, sa musí zvážiť riziko liečby vo vzťahu k možnému prínosu a odporúča sa klinický monitoring.

Ak sú hodnoty CPK na začiatku liečby signifikantne zvýšené (>5‑krát ULN), liečba atorvastatínom sa nesmie začať.


Vyšetrenie hladiny kreatínfosfokinázy

Kreatínfosfokináza (CPK) sa nemá vyšetrovať po namáhavom cvičení alebo v prípade akejkoľvek inej možnej príčiny zvýšenia CPK, keďže to sťažuje interpretáciu hodnôt. Ak sú hodnoty CPK na začiatku signifikantne zvýšené (>5-krát ULN), musia sa hodnoty opäť vyšetriť o 5 až 7 dní neskôr, aby sa potvrdili výsledky.


Počas liečby


 • Pacientov musíte požiadať, aby okamžite hlásili bolesti svalov, svalové kŕče alebo svalovú slabosť zvlášť, ak je sprevádzaná nevoľnosťou alebo horúčkou.

 • Ak sa takéto príznaky vyskytnú počas liečby pacienta atorvastatínom, musia sa vyšetriť ich hodnoty CPK. Ak sa zistí, že tieto hodnoty sú signifikantne zvýšené (>5-krát ULN), liečba sa musí ukončiť.

 • Ak sú svalové príznaky závažné a zapríčiňujú denný dyskomfort, dokonca aj keď sú hodnoty CPK zvýšené na 5-krát ULN, má sa zvážiť prerušenie liečby.

 • Ak príznaky ustúpia a hodnoty CPK sa vrátia k normálu, potom možno zvážiť opätovné nasadenie atorvastatínu alebo začatie liečby alternatívnym statínom na najnižšej hranici dávkovania s prísnym monitoringom.

 • Liečba atorvastatínom sa musí prerušiť, ak dôjde k významnému zvýšeniu hodnôt CPK (>10-krát ULN), alebo v prípade diagnostikovanej či suspektnej rabdomyolýzy.


Súbežná liečba s inými liekmi


Riziko rabdomyolýzy sa zvýši pri súčasnom podávaní atorvastatínu s určitými liekmi, ktoré môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie atorvastatínu, ako sú potentné inhibítory CYP3A4 alebo transportné proteíny (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, varikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteázy vrátane ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru, atď). Riziko myopatie sa môže tiež zvýšiť pri súčasnom užívaní gemfibrozilu a iných fibrátov, erytromycínu, niacínu a ezetimibu. Ak je to možné, majú sa namiesto týchto liekov zvážiť alternatívne (vzájomne sa neovplyvňujúce) formy liečby.

V prípadoch, kde je súčasné podávanie týchto liekov s atorvastatínom nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby. Keď pacienti dostávajú lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie atorvastatínu, odporúča sa nižšia začiatočná dávka atorvastatínu a odporúča sa primerané klinické monitorovanie týchto pacientov (pozri časť 4.5).


V prípadoch, kde je súčasné podávanie týchto liekov s atorvastatínom nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby. Keď pacienti dostávajú lieky, ktoré zvyšujú plazmatické koncentrácie atorvastatínu, odporúča sa nižšia maximálna dávka atorvastatínu. Navyše, v prípade silných inhibítorov CYP3A4 sa má zvážiť nižšia začiatočná dávka atorvastatínu a odporúča sa primerané klinické monitorovanie týchto pacientov (pozri časť 4.5).


Súčasné použitie atorvastatínu a kyseliny fusidovej sa neodporúča, preto sa môže počas liečby kyselinou fusidovou zvážiť dočasné prerušenie liečby atorvastatínom (pozri časť 4.5).


Intersticiálne ochorenie pľúc


Pri užívaní niektorých statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočne prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, chudnutie a horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť terapiu statínmi.


Používanie u detí


Bezpečnosť vo vývoji u pediatrických pacientov nebola stanovená (pozri časť 4.8).


Diabetes mellitus

Niektorédôkazynaznačujú, žestatínyzvyšujú hladinu glukózyv krvi auniektorých pacientov,u ktorých je vysokérizikovýskytu diabetu v budúcnosti, môžu vyvolať taký stupeňhyperglykémie, kedy je už vhodná diabetická starostlivosť.Totoriziko jevšakvyváženézníženímcievnehorizika za pomoci statínov, apreto bynemalo byťdôvodompre ukončenieliečbystatínmi.Rizikovýchpacientov (hladina glukózy nalačno5,6‑6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zvýšená hladinatriglyceridov, hypertenzia)je potrebnéklinickya biochemickysledovať, v súlade s národnými odporúčaniami.


Pomocné látky


Astator obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými poruchami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv súčasne užívaných liekov na atorvastatín


Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátom proteínového transportéra, napr. vychytávanie transportéru OATP1B1 hepatocytom. Súbežné podávanie liekov, ktoré sú inhibítormi CYP3A4 alebo transportné proteíny, môže viesť k k zvýšenej koncentrácii atorvastatínu v plazme a k zvýšenému riziku myopatie. Riziko sa môže zvýšiť pri súbežnom podaní atorvastatínu s inými liekmi, ktoré majú potenciál vyvolať myopatiu, ako sú fibráty a ezetimib (pozri časť 4.4).


CYP3A4 inhibítory


Potentné inhibítory CYP3A4 výrazne zvýšili koncentráciu atorvastatínu (pozri tabuľku 1 a špecifické informácie uvedené nižšie). Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu potentných inhibítorov CYP3A4 (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV-proteáz vrátane ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru, atď.). V prípadoch, kedy nie je možné vyhnúť sa súbežnému podávaniu atorvastatínu s týmito liekmi, mala by sa zvážiť nižšia počiatočná a maximálna dávka atorvastatínu. Odporúča sa vhodné klinické monitorovanie týchto pacientov (pozri tab. 1).


Stredne silné CYP3A4 inhibítory (napr. erytromycín, diltiazem, verapamil a flukonazol) môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Pri použití erytromycínu v kombinácii so statínmi bolo pozorované zvýšené riziko myopatie. Interakčné štúdie vyhodnocujúce vplyv amiodaronu alebo verapamilu na atorvastatín sa nekonali. O amiodarone a verapamile je známe, že inhibujú aktivitu CYP3A4 a ich súbežné užívanie s atorvastatínom môže viesť k zvýšenej expozícii atorvastatínom. Preto by sa mala zvážiť nižšia dávka atorvastatínu a odporúča sa vhodné klinické monitorovanie pacientov, ktorí súčasne užívajú CYP3A4 inhibítory. Vhodné klinické monitorovanie pacientov sa odporúča po počiatočnej dávke alebo po zmene dávkovania inhibítora.


CYP3A4 induktory


Súbežné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A (napr. efavirenz, rifampín, ľubovník bodkovaný) môže viesť k variabilnému poklesu plazmatických koncentrácií atorvastatínu.


Súčasné podávanie atorvastatínu s rifampínom sa odporúča vďaka duálnemu mechanizmu interakcií rifampínu (indukcia cytochrómu P450 3A a inhibícia vychytávania transportéra OATP1B1 hepatocytom), keďže podanie atorvastatínu až po určitom čase po podaní rifampínu bolo spojené so signifikantným poklesom plazmatických koncentrácií atorvastatínu.

Vplyv rifampínu na koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch je napriek tomu neznámy a ak sa nedá vyhnúť súbežnému užívaniu, pacienti by mali byť starostlivo monitorovaní z hľadiska účinnosti.


Transportérové proteínové inhibítory


Inhibítory transportných proteínov (napr. cyklosporín) môže zvýšiť systémovú expozíciu atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Vplyv inhibície vychytávania transportéru na koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch nie je známy. Ak nie je možné vyhnúť sa súbežnému podávaniu, odporúča sa zníženie dávky a klinické monitorovanie z hľadiska účinnosti (pozri tabuľku 1).


Gemfibrozil / fibráty


Použitie samotných fibrátov sa príležitostne spája s ochoreniami svalov, vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto ochorení sa môže zvýšiť pri súbežnom užívaní fibrátov a atorvastatínu. Ak sa nedá vyhnúť súbežnému podávaniu, je vhodné použiť najnižšiu dávku atorvastatínu, ktorou sa dosiahne terapeutický účinok a pacienti by mali byť vhodne monitorovaní (pozri časť 4.4).


Ezetimib


Použitie ezetimibu samotného je spojené s ochoreniami svalov, vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto ochorení môže byť preto pri súbežnom užívaní ezetimibu a atorvastatínu zvýšené. Pacienti by mali byť vhodne klinicky monitorovaní.


Kolestipol


Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov boli nižšie (asi o 25%) pri súbežnom užívaní kolestipolu s atorvastatínom. Hypolipidemický účinok bol však väčší pri kombinovanej liečbe atorvastatínu a kolestipolu než pri podávaní každého lieku samostatne.


Hemihydrát kyseliny fusidovej


Interakčné štúdie s atorvastatínom a hemihydrátom kyseliny fusidovej sa nekonali. Tak ako pri iných statínoch, ochorenia svalov, vrátane rabdomyolýzy, boli súbežne uvedené v post-marketingovej skúsenosti s atorvastatínom a hemihydrátom kyseliny fusidovej. Mechanizmus tejto interakcie nie je známy. Pacienti majú byť pozorne sledovaní a vhodné je dočasné prerušenie liečby atorvastatínom.


Vplyv atorvastatínu na súbežne podávané lieky


Digoxín


Pri súbežnom užívaní viacnásobných dávok digoxínu a 10 mg atorvastatínu sa ustálené koncentrácie digoxínu mierne zvýšili. Pacienti užívajúci digoxín majú byť vhodne monitorovaní.


Perorálne kontraceptíva


Súčasné podávanie atorvastatínu s perorálnymi kontraceptívami viedlo ku zvýšeniu koncentrácie noretisterónu a etinylestradiolu.


Warfarín


V klinických štúdiách u pacientov, ktorí dostávali chronickú liečbu warfarínom, súbežné užívanie atorvastatínu 80 mg denne s warfarínom spôsobilo malé skrátenie protrombínového času o asi 1,7 sekundy počas prvých 14 dní podávania. Po 15 dňoch liečby atorvastatínom sa tento čas vrátil do normálu. Aj keď boli hlásené len veľmi ojedinelé prípady klinicky signifikantných antikolaguačných interakcií, protrombínový čas sa musí stanoviť pred liečbou atorvastatínom u pacientov užívajúcich kumarínové antikolaguanty a musí sa kontrolovať pravidelne počas skorej liečby, aby sa zabezpečilo, že nedochádza k signifikantnej zmene protrombínového času. Keď je protrombínový čas ustálený, môže byť pravidelne monitorovaný u pacientov liečených kumarínovými antikolaguantmi. Ak sa dávka atorvastatínu zmení alebo je podávanie atorvastatínu prerušené, celý postup sa musí zopakovať. Liečba atorvastatínom nebola spojená s krvácaním alebo so zmenami protrombínového času u pacientov, ktorý neužívali antikolaguanty.


Tabuľka 1: Vplyv súčasne podávaných liekov na farmakokinetiku atorvastatínu


Súčasne podávané lieky a dávkovanie

Atorvastatín

Dávka (mg)

Zmena v AUC&

Klinické odporúčania#

Tipranavir 500 mg BID/ Ritonavir 200 mg BID,

8 dní (14. až 21. deň)

40 mg na 1. deň, 10 mg na 20. deň

9,4-násobok

V prípade súčasného podávania s atorvastatínom je dôležité neprekročiť dávku 10 mg atorvastatínu denne. Odporúča sa klinické monitorovanie týchto pacientov.

Cyklosporín 5,2 mg/kg/deň, stabilná dávka

10 mg OD počas 28 dní

8,7-násobok

Lopinavir 400 mg BID/ Ritonavir 100 mg BID,

14 dní

20 mg OD počas 4 dní

5,9-násobok

V prípadoch, kde je nevyhnutné súčasné užívanie s atorvastatínom, odporúča sa zníženie udržiavacej dávky atorvastatínu. Odporúča sa klinické monitorovanie pacientov, u ktorých je prekročená dávka 20 mg.

Klaritromycín 500 mg BID,

9 dní

80 mg OD počas 8 dní

4,4-násobok

Sachinavir 400 mg BID/ Ritonavir 300 mg BID od 5. dňa‑7. dňa, dávka zvýšená na 400 mg BID na 8. deň), 5.‑18. deň, 30 min po dávke atorvastatínu

40 mg OD na 4 dni

3,9-násobok

V prípade nevyhnutnosti súčasného podávania s atorvastatínom sa odporúča zníženie udržiavacej dávky atorvastatínu. Odporúča sa klinické monitorovanie u pacientov, u ktorých je prekročená dávka 40 mg.

Darunavir 300 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 9 dní

10 mg OD na 4 dni

3,3-násobok

Itrakonazol 200 mg OD,

4 dni

40 mg SD

3,3-násobok

Fosamprenavir 700 mg BID/ Ritonavir 100 mg BID,

14 dní

10 mg OD počas 4 dní

2,5-násobok

Fosamprenavir 1 400 mg BID,

14 dní

10 mg OD počas 4 dní

2,3-násobok

Nelfinavir 1 250 mg BID,

14 dní

10 mg OD počas 28 dní

1,7-násobok^

Žiadne osobitné odporúčania

Grapefruitová šťava, 240 ml OD *

40 mg, SD

37 %

Súčasný príjem veľkých množstiev grapefruitovej šťavy a atorvastatínu sa neodporúča

Diltiazem 240 mg OD, 28 dní

40 mg, SD

51 %

Po začatí liečby diltiazemom alebo po úprave dávky diltiazemu sa odporúča primerané klinické monitorovanie týchto pacientov

Erytromycín 500 mg QID,

7 dní

10 mg, SD

33 %^

Odporúča sa nižšia maximálna dávka a klinické monitorovanie týchto pacientov

Amlodipín 10 mg, jednorazová dávka

80 mg, SD

18 %

Žiadne osobitné odporúčania.

Cimetidín 300 mg QID,

2 týždne

10 mg OD počas 4 týždňov

↓ menej ako 1 %^

Žiadne osobitné odporúčania.

Antacidová suspenzia hydroxidu horečnatého a hydroxidu hlinitého, 30 ml QID, 2 týždne

10 mg OD počas 4 týždňov

35 %^

Žiadne osobitné odporúčania.

Efavirenz 600 mg OD, 14 dní

10 mg počas 3 dní

41 %

Žiadne osobitné odporúčania.

Rifampín 600 mg OD, 7 dní (podávaný súčasne)

40 mg SD

30 %

Ak sa súčasnému podávaniu nedá vyhnúť, odporúča sa súčasné podávanie atorvastatínu s rifampínom spolu s klinickým monitorovaním.

Rifampín 600 mg OD, 5 dní (samostatné dávky)

40 mg SD

80 %

Gemfibrozil 600 mg BID,

7 dní

40 mg SD

35 %

Odporúča sa nižšia začiatočná dávka a klinické monitorovanie týchto pacientov.

Fenofibrát 160 mg OD,

7 dní

40 mg SD

3 %

Odporúča sa nižšia začiatočná dávka a klinické monitorovanie týchto pacientov.


& Údaje uvedené ako x‑násobok zmeny predstavujú jednoduchý pomer medzi súčasným podávaním a atorvastatínom samotným (t.j 1‑násobok = žiadna zmena). Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči atorvastatínu samotnému (t.j. 0 % = žiadna zmena).

# Klinický význam pozri v častiach 4.4 a 4.5.

* Obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré inhibujú CYP3A4 a môžu zvýšiť plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných pomocou CYP3A4. Požitie jedného 240 ml pohára grapefruitovej šťavy malo za následok tiež pokles AUC aktívneho ortohydroxymetabolitu o 20,4 %. Veľké množstvá grapefruitovej šťavy (nad 1,2 l denne počas 5 dní) zvýšili AUC atorvastatínu 2,5-násobne a AUC aktívnych zložiek (atorvastatínu a metabolitov).

^ Aktivita zodpovedajúca celkovému atorvastatínu

Zvýšenie sa označuje ako “↑”, pokles ako “↓”

OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose)= jednorazová dávka; BID (bis in die) = dvakrát denne; QID (quarter in die) = štyrikrát denne


Tabuľka 2: Vplyv atorvastatínu na farmakokinetiku súčasne podávaných liekov


Atorvastatín a dávkovacia schéma

Súčasne podávaný liek

Liek/Dávka (mg)

Zmena v AUC&

Klinické odporúčanie

80 mg OD počas

10 dní

Digoxín 0,25 mg OD, 20 dní

15 %

Pacienti užívajúci digoxín majú byť vhodne monitorovaní.

40 mg OD počas

22 dní

Perorálne kontraceptívum OD, 2 mesiace

- noretindrón 1 mg

- etinylestradiol 35 μg

28 %

19 %

Žiadne osobitné odporúčania.

80 mg OD počas

15 dní

* fenazón, 600 mg SD

3 %

Žiadne osobitné odporúčania.


& Údaje uvedené ako % zmeny predstavujú % rozdiel voči atorvastatínu samotnému (t.j. 0 % = žiadna zmena)

* Súčasné podávanie opakovaných dávok atorvastatínu a fenazónu malo len malý alebo nedetekovateľný účinok na klírens fenazónu.

Zvýšenie je označené ako “↑”, pokles ako “↓”

OD (once daily) = jedenkrát denne; SD (single dose) = jednorazová dávka


Pediatrická populácia

Liekové interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých. Rozsah interakcií u detí a dospievajúcich nie je známy. Vyššie spomínané interakcie u dospelých a upozornenia v časti 4.4 sa majú vziať u detí a dospievajúcich do úvahy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku


Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy (pozri časť 4.3).


Gravidita


Astator je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Bezpečnosť u gravidných žien nebola potvrdená. U gravidných žien sa neuskutočnili žiadne kontrolné klinické skúšania s atorvastatínom. Boli prijaté zriedkavé hlásenia kongenitálnych anomálií po vnútromaternicovej expozícii inhibítorom HMG-CoA reduktázy. Štúdie na zvieratách preukázali toxicitu na reprodukciu (pozri časť 5.3).


Liečba matky atorvastatínom môže znížiť fetálne hladiny mevalonátu, ktorý je prekurzorom biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a spravidla prerušenie liečby liekmi znižujúcimi lipidy počas gravidity by malo mať malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou hypercholesterolémiou.


Z týchto dôvodov sa Astator nesmie používať u žien, ktoré sú gravidné, pokúšajú sa otehotnieť alebo majú podozrenie, že sú gravidné. Liečba Astatorom sa musí prerušiť počas gravidity alebo pokiaľ sa nepotvrdí, že žena nie je gravidná (pozri časť 4.3).


Laktácia


Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u potkanov sú podobné ako v mlieku (pozri časť 5.3). Vzhľadom na možný výskyt závažných nežiaducich reakcií nesmú ženy užívajúce Astator dojčiť svoje deti (pozri časť 4.3). Atorvastatín je počas dojčenia kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Fertilita


V štúdiách na zvieratách nemal atorvastatín žiaden účinok na samčiu alebo samičiu fertilitu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Astator má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V databáze placebom kontrolovaných klinických skúšaní s atorvastatínom zo 16 066 pacientov (8 755 užívajúcich atorvastatín oproti 7 311 užívajúcich placebo) liečených počas priemerného obdobia 53 týždňov prerušilo liečbu v dôsledku nežiaducich reakcií 5,2 % pacientov na atorvastatíne v porovnaní so 4,0 % pacientov na placebe.


Nasledujúca tabuľka uvádza profil nežiaducich reakcií atorvastatínu podložený údajmi z klinických štúdií a bohatými skúsenosťami získanými po uvedení lieku na trh.


Zistené frekvencie výskytu nežiaducich reakcií boli zoradené podľa nasledujúcej konvencie: časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1 /10 000).


Infekcie a nákazy:

Časté: nazofaringitída.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Časté: alergické reakcie.

Veľmi zriedkavé: anafylaxia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: hyperglykémia.

Menej časté: hypoglykémia, prírastok na hmotnosti, anorexia.


Psychické poruchy

Menej časté: nočná mora, nespavosť.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy.

Menej časté: závrat, parestézia, hypoestézia, dysgeúzia, amnézia.

Zriedkavé: periférna neuropatia.


Poruchy oka

Menej časté: zahmlené videnie.

Zriedkavé: porucha zraku.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: tinnitus.

Veľmi zriedkavé: strata sluchu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: faryngolaryngálna bolesť, epistaxa.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nadúvanie, dyspepsia, nauzea, hnačka.

Menej časté: vracanie, bolesť v hornej a dolnej časti brucha, grganie, pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: hepatitída.

Zriedkavé: cholestáza.

Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: žihľavka, kožná vyrážka, pruritus, alopécia.

Zriedkavé: angioneurotický edém, bulózna dermatitída vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia, artralgia, bolesť končatín, svalové kŕče, opuch kĺbov, bolesť chrbta.

Menej časté: bolesť krku, svalová únava.

Zriedkavé: myopatia, myozitída, rabdomyolýza, tendopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: celkový pocit choroby, asténia, bolesť na hrudi, periférny edém, únava, pyrexia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšená hodnota kreatínkinázy v krvi.

Menej časté: pozitívny nález bielych krviniek v moči.


Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy sa u pacientov liečených atorvastatínom pozoroval vzostup transamináz v sére. Tieto zmeny boli obvykle mierne, prechodné a nevyžadovali prerušenie liečby. Klinicky významné (>3-násobok hornej hranice referenčných hodnôt) zvýšenie sérových transamináz sa vyskytlo u 0,8 % pacientov liečených atorvastatínom Toto zvýšenie bolo závislé na dávke a u všetkých pacientov bolo reverzibilné.


Zvýšené hodnoty sérovej kreatínkinázy (CK) na viac než 3-násobok hornej hranice referenčných hodnôt sa vyskytli u 2,5 % pacientov liečených atorvastatínom, podobne ako v klinických skúšaniach s inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Hodnoty vyššie ako 10-násobok hornej hranice referenčných hodnôt sa vyskytli u 0,4 % pacientov liečených atorvastatínom (pozri časť 4.4).


Skupinové účinky


 • sexuálna dysfunkcia

 • depresia

 • výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.4)

 • diabetes mellitus: frekvencia výskytu závisí od prítomnosti alebo absencie rizikových faktorov (hladina glukózy v krvi nalačno ≥5,6 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Pediatrická populácia

Databáza klinickej bezpečnosti zahŕňa údaje o bezpečnosti u 249 pediatrických pacientov, ktorí dostávali atorvastatín, z ktorých 7 pacientov malo <6 rokov, 14 pacientov bolo vo vekovom rozmedzí 6 až 9 rokov a 228 pacientov bolo vo veku 10 až 17 rokov.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť brucha.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zvýšené hodnoty alanínaminotransferázy, zvýšené hodnoty kreatínfosfokinázy v krvi.


Na základe dostupných údajov sa očakáva, že frekvencia, druh a závažnosť nežiaducej reakcie u detí budú rovnaké ako u dospelých. V súčasnosti sú obmedzené skúsenosti týkajúce sa dlhodobej bezpečnosti u detí a dospievajúcich.


4.9 Predávkovanie


Špeciálna liečba pri predávkovaní atorvastatínom neexistuje. Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, pacienta treba liečiť symptomaticky a v prípade potreby začať s podpornou liečbou. Majú sa vykonať pečeňové testy a treba monitorovať hodnoty CK v krvnom sére. Keďže sa atorvastatín výrazne viaže na plazmatické proteíny, hemodialýza nemá význam pre zvýšenie klírensu atorvastatínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá ovplyvňujúce hladinu lipidov, inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód: C10AA05.


Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Tento enzým katalyzuje premenu 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-koenzýmu A na mevalonát, čo je prekurzor sterolov vrátane cholesterolu. V pečeni sú triacylglyceroly a cholesterol zabudované do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL) a plazmou sú transportované do periférnych tkanív. Lipoproteíny o nízkej hustote (LDL) sa tvoria z VLDL a sú primárne katabolizované receptormi s vysokou afinitou k LDL (LDL receptor).


Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA-reduktázy a následne inhibíciou biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov pečene na povrchu bunky, čím sa urýchľuje absorpcia a katabolizmus LDL.


Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín zapríčiňuje výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptorov spojené s výhodnými zmenami kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne znižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá obvykle nereaguje na hypolipidemickú liečbu.


V klinickej štúdii sledujúcej odozvu liečby v závislosti na dávke bolo dokázané, že atorvastatín znižuje hladiny celkového cholesterolu (30 %‑46 %), LDL-cholesterolu (41 %‑61 %), apolipoproteínu B (34 %‑50 %) a triacylglycerolov (14 %‑33 %), pričom súčasne vyvolal vo variabilnej miere zvýšenie HDL-cholesterolu a apolipoproteínu A1. Tieto výsledky sú zhodné u pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, nefamiliárnymi formami hypercholesterolémie a zmiešanými hyperlipidémiami vrátane pacientov s diabetes mellitus nezávislým na inzulíne.


Bolo dokázané, že zníženie celkového-C, LDL-C a apolipoproteínu B znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod a kardiovaskulárnej mortality.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia


V multicentrickej 8 týždňov trvajúcej otvorenej štúdii umožňujúcej poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov s dobrovoľnou pokračujúcou fázou variabilnej dĺžky bolo zaradených 335 pacientov, pričom 89 z nich bolo identifikovaných ako pacienti s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. U týchto 89 pacientov došlo k priemernému percentuálnemu zníženiu LDL-C asi o 20 %. Atorvastatín sa podával v dávkach až do 80 mg/deň.


Ateroskleróza


V štúdii REVERSAL ("Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering" = Reverzia aterosklerózy agresívnym znížením lipidov) bol u pacientov s ischemickou chorobou srdca posudzovaný účinok intenzívneho zníženia lipidov atorvastatínom 80 mg denne a štandardného stupňa zníženia lipidov pravastatínom 40 mg denne na koronárnu aterosklerózu pomocou intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) počas koronarografie. V tejto randomizovanej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej, kontrolovanej klinickej štúdii bol IVUS vykonaný na začiatku ("baseline") a v 18. mesiaci sledovania u 502 pacientov. V atorvastatínovej skupine (n = 253) nebola žiadna progresia aterosklerózy.


Stredná zmena v celkovom objeme aterómu vyjadrená v percentách (primárne kritérium štúdie) bola oproti hodnote na začiatku sledovania ("baseline") -0,4 % (p = 0,98) v atorvastatínovej skupine a +2,7 % (p = 0,001) v pravastatínovej skupine (n = 249). Pri porovnaní s pravastatínom boli účinky atorvastatínu štatisticky významné (p = 0,02). V tejto štúdii nebol skúmaný účinok intenzívneho zníženia lipidov na kardiovaskulárne konečné ukazovatele štúdie (napr. potreba revaskularizácie, nefatálny infarkt myokardu, koronárna smrť).


V atorvastatínovej skupine sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania ("baseline") 3,89 mmol/l±0,7 (150 mg/dl±28) znížil na priemernú hodnotu 2,04 mmol/l±0,8 (78,9 mg/dl±30) a v pravastatínovej skupine sa LDL-C oproti hodnote na začiatku sledovania "baseline" 3,89 mmol/±0,7 (150 mg/dl±26) (p<0,0001) znížil na priemernú hodnotu 2,85 mmol/l±0,7 (110 mg/dl±26). Atorvastatín tiež signifikantne znížil priemernú hodnotu celkového cholesterolu "TC" o 34,1 % (pravastatín: -18,4 %, p<0,0001), priemernú hodnotu triacylglycerolov "TG" o 20 % (pravastatín: -6,8 %, p<0,0009) a priemernú hodnotu apolipoproteínu B o 39,1% (pravastatín: -22,0%, p <0,0001). Atorvastatín zvýšil priemernú hodnotu HDL-C o 2,9 % (pravastatín: +5,6 %, p = nesignifikantné "NS"). V atorvastatínovej skupine bola priemerná hodnota zníženia CRP 36,4 % v porovnaní s 5,2 % znížením v pravastatínovej skupine (p<0,0001).


Výsledky štúdie boli získané pri dávke 80 mg. Preto ich nemožno extrapolovať na nižšie dávky.


Profily bezpečnosti a tolerability dvoch liečených skupín boli porovnateľné.


Účinok intenzívneho zníženia lipidov na hlavné kardiovaskulárne ciele sa v tejto štúdii nezisťoval. Preto klinický význam výsledkov týchto zobrazovacích štúdií vzhľadom na primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych príhod nie je známy.


Akútny koronárny syndróm


V štúdii MIRACL sa atorvastatín v dávke 80 mg hodnotil u 3 086 pacientov (atorvastatín n = 1 538; placebo n = 1 548) s akútnym koronárnym syndrómom (infarktom myokardu bez Q vlny alebo nestabilnou anginou pectoris). Liečba začala počas akútnej fázy po prijatí do nemocnice a trvala 16 týždňov. Liečba atorvastatínom 80 mg/deň predĺžila čas do výskytu kombinovaného primárne sledovaného parametra definovaného ako smrť z akejkoľvek príčiny, nefatálny infarkt myokardu, resuscitované zastavenie srdca alebo angina pectoris s prejavmi ischémie myokardu vyžadujúcimi hospitalizáciu, čo svedčí o znížení rizika o 16 % (p = 0,048). Toto bolo podmienené hlavne 26 % poklesom opakovanej hospitalizácie pre anginu pectoris s prejavmi ischémie myokardu (p = 0,018). Ostatné sekundárne sledované parametre nedosiahli sami o sebe štatistickú významnosť (celkovo: placebo: 22,2 %, atorvastatín: 22,4 %).


Bezpečnostný profil atorvastatínu v štúdii MIRACL bol v súlade s tým, čo je opísané v časti 4.8.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia


Účinok atorvastatínu na ischemickú chorobu srdca s fatálnymi a nefatálnymi prejavmi bol hodnotený v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii ASCOT-LLA ("Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm" = Anglo-škandinávska štúdia zameraná na kardiálne výsledky v hypolipidemickom ramene). Pacienti boli hypertonici vo veku 40‑79 rokov bez predchádzajúceho infarktu myokardu alebo liečby anginy pectoris a s hladinami celkového cholesterolu (TC) <6,5 mmol/l (251 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň 3 z vopred definovaných kardiovaskulárnych rizikových faktorov: mužské pohlavie, vek 55 rokov, fajčenie, diabetes mellitus, pozitívnu anamnézu ICHS u prvostupňového príbuzného, TC:HDL-C >6, ischemickú chorobu dolných končatín, hypertrofiu ľavej srdcovej komory, cerebrovaskulárnu príhodu v minulosti, špecifické zmeny na EKG, proteinúriu/albuminúriu. Nie u všetkých zaradených pacientov bolo zistené vysoké riziko vzniku kardiovaskulárnej príhody.


Pacienti dostávali antihypertenzívnu liečbu (buď amlodipín alebo režim na báze atenololu) a buď atorvastatín 10 mg denne (n = 5 168) alebo placebo (n = 5 137).


Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol nasledovný:


Príhoda

Zníženie relatívneho rizika (%)

Počet príhod (Atorvastatín vs Placebo)

Zníženie absolútneho rizika1 (%)


p-hodnota

Fatálna ICHS plus nefatálny IM

Všetky kardiovaskulárne príhody a revaskularizačné zákroky

Všetky koronárne príhody

36 %

20 %


29 %

100 vs. 154

389 vs. 483


178 vs 247

1,1 %

1,9 %


1,4 %

0,0005

0,0008


0,0006

1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia sledovania 3,3 roka.

ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu.


Celková mortalita a kardiovaskulárna mortalita sa signifikantne neznížili (185 oproti 212 príhodám, p = 0,17 a 74 oproti 82 príhodám, p = 0,51). V analýzach podskupín podľa pohlavia (81 % mužov, 19 % žien) sa pozoroval pozitívny účinok atorvastatínu u mužov, ale nedal sa zistiť u žien, pravdepodobne v dôsledku nízkeho výskytu príhod v podskupine žien. Celková a kardiovaskulárna mortalita boli číselne vyššie u pacientok (38 oproti 30 a 17 oproti 12), ale toto nebolo štatisticky významné. Zaznamenala sa signifikantná interakcia s liečbou v dôsledku antihypertenzívnej liečby v úvode štúdie. Primárne sledovaný parameter (fatálna ICHS plus nefatálny IM) sa signifikantne znížil atorvastatínom u pacientov liečených amlodipínom (HR 0,47 (0,32‑0,69), p = 0,00008), ale neznížil sa u tých, ktorí boli liečení atenololom (HR 0,83 (0,59‑1,17), p = 0,287).


Účinok atorvastatínu na fatálne a nefatálne kardiovaskulárne choroby sa tiež posudzoval v randomizovanej, dvojito-zaslepenej, multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii CARDS (“Collaborative Atorvastatin Diabetes Study” = Štúdia zameraná na podporný účinok atorvastatínu pri diabete) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu vo veku 40‑75 rokov bez pozitívnej anamnézy kardiovaskulárneho ochorenia a s LDL-C ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) a TG ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň 1 z nasledujúcich rizikových faktorov: hypertenziu, aktívne fajčenie, retinopatiu, mikroalbuminúriu alebo makroalbuminúriu.


Pacienti boli liečení buď atorvastatínom 10 mg denne (n = 1 428) alebo placebom (n = 1 410) počas priemerného obdobia sledovania 3,9 roka.


Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol nasledovný:Príhoda

Zníženie relatívneho rizika(%)

Počet príhod (Atorvastatín vs Placebo)

Zníženie absolútneho rizika1 (%)p-hodnota

Závažné kardiovaskulárne príhody (fatálny a nefatálny AIM, tichý IM, akútna smrť pri ICHS, nestabilná angina pectoris, CABG, PTCA, revaskularizácia, mŕtvica)

MI (fatálny a nefatálny akútny IM, tichý IM)

Mŕtvica (fatálna a nefatálna)

37 %
42 %


48 %

83 vs. 127
38 vs 64


21 vs. 39

3,2 %
1,9 %


1,3 %

0,0010
0,0070


0,0163

1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného sledovania 3,9 roka

AIM = akútny infarkt myokardu; CABG (coronary artery bypass graft) = aortokoronárny bypass; ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu; PTCA = perkutánna transluminálna koronárna angioplastika.


Nedokázal sa žiadny rozdiel v účinku liečby v závislosti od pohlavia pacienta, jeho veku alebo vstupných hodnôt LDL-C. Priaznivý trend sa pozoroval čo sa týka výskytu mortality (82 úmrtí v placebovej skupine oproti 61 úmrtiam v atorvastatínovej skupine, p = 0,0592).


Rekurentná náhla cievna mozgová príhoda


V štúdii SPARCL („Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels“ - Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín cholesterolu) sa hodnotil účinok 80 mg atorvastatínu denne alebo placeba na náhlu cievnu mozgovú príhodu u 4 731 pacientov, ktorí mali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA) v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov a nemali pozitívnu anamnézu ischemickej choroby srdca (ICHS). 60 % pacientov boli muži vo veku 21‑92 rokov (priemerný vek 63 rokov) a ich priemerná hodnota LDL cholesterolu na začiatku sledovania bola 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Priemerná hodnota LDL-C počas liečby atorvastatínom bola 73 mg/dl (1,9 mmol/l) a 129 mg/dl (3,3 mmol/l) počas liečby placebom. Stredná hodnota sledovania bola 4,9 rokov.


Atorvastatín 80 mg znižoval riziko primárne sledovaného parametra fatálnej alebo nefatálnej náhlej cievnej mozgovej príhody o 15% (HR 0,85; 95 % CI, 0,72‑1,00; p = 0,05 alebo 0,84; 95 % IS, 0,71‑0,99; p = 0,03 po úprave faktorov na začiatku sledovania) v porovnaní s placebom. Celková mortalita pri použití atorvastatínu bola 9,1% (216/2 365) oproti 8,9 % (211/2 366) pri placebe.


V "post-hoc" analýze znižoval atorvastatín 80 mg výskyt ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody (218/2 365, 9,2 % oproti 274/2 366, 11,6 %, p = 0,01) a zvyšoval výskyt hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody (55/2 365, 2,3% oproti 33/2 366, 1,4 %, p = 0,02) v porovnaní s placebom.


 • Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonanej hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody (7/45 u atorvastatínu oproti 2/48 u placeba; HR 4,06; 95 % CI, 0,84‑19,57) a riziko ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo v oboch skupinách podobné (3/45 u atorvastatínu oproti 2/48 u placeba; HR 1,64; 95 % CI, 0,27‑9,82).

 • Riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené u pacientov, ktorí vstúpili do štúdie s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového infarktu (20/708 u atorvastatínu oproti 4/701 v skupine s placebom, HR 4,99, 95 % CI, 1,71‑14,61), ale riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody bolo u týchto pacientov tiež znížené (79/708 pre atorvastatín versus 102/701 u placeba, HR 0,76, 95 % CI, 0,57‑1,02). Je možné, že čisté riziko cievnej mozgovej príhody je zvýšené u pacientov s lakunárnym infarktom, ktorí dostávajú atorvastatín 80 mg/deň.


V podskupine pacientov s anamnézou už prekonanej hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bola celková mortalita pri použití atorvastatínu 15,6 % (7/45) oproti 10,4 % (5/48) pri placebe. V podskupine pacientov s anamnézou už prekonaného lakunárneho mozgového infarktu bola celková mortalita pri použití atorvastatínu 10,9 % (77/708) oproti 9,1 % (64/701) pri placebe.


Pediatrická populácia


Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u pediatrických pacientov vo veku 6‑17 rokov

U detí a dospievajúcich s geneticky potvrdenou heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL-C ≥4 mmol/l sa uskutočnila 8 týždňov trvajúca otvorená štúdia na vyhodnotenie farmakokinetiky, farmakodynamiky a bezpečnosti a tolerancie atorvastatínu. Celkovo bolo zaradených 39 detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov. Skupina A zahŕňala 15 detí vo veku 6 až 12 rokov a v Tannerovom štádiu 1. Skupina B zahŕňala 24 detí vo veku 10 až 17 rokov a v Tannerovom štádiu ≥2.


V skupine A bola začiatočná dávka atorvastatínu 5 mg denne vo forme žuvacích tabliet a v skupine B 10 mg atorvastatínu denne vo forme tabliet. Dávka atorvastatínu sa mohla zdvojnásobiť, ak pacient nedosiahol vo 4. týždni cieľovú hodnotu LDL-C <3,35 mmol/l a ak sa atorvastatín dobre toleroval.


Priemerné hodnoty LDL-C, TC, VLDL-C a Apo B sa znížili v 2. týždni u všetkých pacientov.

U pacientov, u ktorých sa dávka zdvojnásobila, sa pozoroval ďalší pokles už do 2 týždňov, hneď pri prvom vyhodnotení po navýšení dávky. Priemerný percentuálny pokles v hladinách lipidov bol podobný v oboch skupinách bez ohľadu na to, či pacient zotrval na začiatočnej dávke, alebo jeho začiatočná dávka sa zdvojnásobila. V 8. týždni bol priemerný percentuálny pokles voči východiskovej hodnote u LDL-C približne 40 % a u TC približne 30 % v celom rozsahu expozícií.


Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u pediatrických pacientov vo veku 10‑17 rokov


V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii pokračujúcej otvorenou fázou bolo 187 chlapcov a postmenarchálnych dievčat vo veku 10‑17 rokov (priemerný vek 14,1 rokov) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou alebo ťažkou hypercholesterolémiou randomizovaných na liečbu atorvastatínom (n = 140) alebo placebom (n = 47) počas 26 týždňov a následne sa všetkým podával atorvastatín ďalších 26 týždňov. Dávka atorvastatínu bola 10 mg (raz denne) počas prvých 4 týždňov a potom sa titrovala na 20 mg, ak bola hladina LDC-L >3,36 mmol/l. Počas 26 týždňov dvojito zaslepenej fázy atorvastatín signifikantne znížil plazmatické hladiny celkového cholesterolu, LDL-C, triacylglycerolov a apolipoproteínu B. Priemerná dosiahnutá hladina LDL-C bola 3,38 mmol/l (interval: 1,81‑6,26 mmol/l) v atorvastatínovom ramene v porovnaní s 5,91 mmol/l (interval: 3,93‑9,96 mmol/l) v ramene s placebom počas 26 týždňov dvojito zaslepenej fázy.


Ďalšia štúdia u detí a dospievajúcich porovnávajúca atorvastatín s kolestipolom u pacientov s hypercholesterolémiou vo veku 10‑18 rokov ukázala, že v 26. týždni atorvastatín (N = 25) dosiahol signifikantné zníženie hladiny LDL-C (p <0,05) v porovnaní s kolestipolom (N = 31).


Štúdia umožňujúca poskytnúť liek pacientovi z humanitárnych dôvodov pred schválením registrácie lieku u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou (vrátane homozygotnej hypercholesterolémie) zahŕňala 46 detských a dospievajúcich pacientov liečených atorvastatínom v titrovanej dávke podľa odpovede (niektorí pacienti dostávali 80 mg atorvastatínu denne). Štúdia trvala 3 roky: LDL cholesterol sa znížil o 36 %.


Dlhotrvajúca účinnosť liečby atorvastatínom v detstve za účelom zníženia morbidity a mortality v dospelosti nebola potvrdená.


Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre atorvastatín v liečbe heterozygotnej hypercholesterolémie u detí do 6 rokov a v liečbe homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie, kombinovanej (zmiešanej) hypercholesterolémie, primárnej hypercholesterolémie a v prevencii kardiovaskulárnych príhod u detí a dospievajúcich do 18 rokov (pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Atorvastatín sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje, maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu do 1‑2 hodín. Miera absorpcie vzrastá proporcionálne s dávkou atorvastatínu. Po perorálnom podaní majú filmom obalené tablety atorvastatínu v porovnaní s perorálnym roztokom 95‑99 % biologickú dostupnosť. Absolútna biologická dostupnosť atorvastatínu je približne 12% a systémovo dosiahnuteľná inhibičná aktivita HMG-CoA reduktázy je asi 30 %. Nízka systémová dostupnosť býva pripisovaná presystémovému klírensu na sliznici GIT a/alebo tzv. "first-pass" metabolizmu v pečeni.


Distribúcia


Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Atorvastatín sa z ≥98 % viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia


Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 na orto- a parahydroxylové deriváty a rôzne betaoxidačné produkty. Okrem iných ciest sa tieto produkty ďalej metabolizujú glukuronidáciou. In vitro je inhibícia HMG-CoA reduktázy orto- a parahydroxylovými metabolitmi ekvivalentná inhibícii atorvastatínom. Približne 70 % cirkulujúcej inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy sa pripisuje biologicky aktívnym metabolitom.


Eliminácia


Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po hepatálnej a extrahepatálnej metabolizácii. Nezdá sa však, že by liek prechádzal signifikantnou enterohepatálnou recirkuláciou. Stredný eliminačný polčas atorvastatínu v plazme je u človeka približne 14 h. Polčas inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy je asi 20 až 30 h vzhľadom na príspevok aktívnych metabolitov.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti:Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú vyššie u zdravých starších pacientov ako u mladých dospelých osôb, pričom účinky na lipidy boli porovnateľné s účinkami u populácie mladších pacientov.


Pediatrická populácia: V otvorenej, 8 týždňov trvajúcej štúdii, sa pediatrickí pacienti (vo veku 6‑17 rokov) v Tannerovom štádiu 1 (N = 15) a v Tannerovom štádiu ≥2 (n = 24) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL-C ≥4 mmol/l liečili jednorazovou dennou dávkou 5 mg alebo 10 mg atorvastatínu vo forme žuvacích tabliet alebo 10 mg a 20 mg vo forme filmom obalených tabliet. Telesná hmotnosť bola jedinou signifikantnou premennou v atorvastatínovom populačnom farmakokinetickom modeli. Zdanlivý klírens atorvastatínu po orálnom podaní u pediatrických pacientov sa zdal byť podobný klírensu u dospelých, keď sa meral alometricky podľa telesnej hmotnosti. Konzistentné poklesy hladín LDL-C a TC sa pozorovali v celom rozsahu expozícií atorvastatínu a o-hydroxyatorvastatínu.


Pohlavie:Koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u žien sa líšia od koncentrácií u mužov (ženy: približne o 20 % vyššie Cmaxa o 10% nižšia hodnota AUC). Tieto rozdiely nie sú klinicky významné a nemajú za následok žiadne klinicky signifikantné rozdiely v účinku na lipidy medzi mužmi a ženami.


Renálna insuficiencia:Ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické koncentrácie alebo účinky atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov na lipidy.


Pečeňová insuficiencia:Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú výrazne zvýšené (asi 16-násobne u C maxa asi 11-násobne u AUC) u pacientov s chronickým alkoholickým poškodením pečene ("Child-Pugh B").


Polymorfizmus SLOC1B1:Na vychytávaní všetkých inhibítorov HMG-CoA reduktázy, vrátane atorvastatínu, hepatocytom, sa podieľa transportér OATP1B1. U pacientov s polymorfizmom SLOC1B1 existuje riziko zvýšenej expozície atorvastatínu, ktoré môže viesť ku zvýšenému riziku rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Polymorfizmus v géne s kódovaním OATP1B1 (SLOC1B1 c.521CC) je spojený s 2,4-násobne vyššou expozíciou atorvastatínu (AUC) než u jedincov bez tohto alternatívneho genotypu (c.521TT). U týchto pacientov je tiež možné geneticky poškodené vychytávanie atorvastatínu hepatocytom. Možné dôsledky pre účinnosť nie sú známe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Atorvastatín mal negatívny mutagénny a klastogénny potenciál v súbore 4 in vitro testov a 1 in vivo skúške. Bolo zistené, že atorvastatín nebol karcinogénny u potkanov, ale vysoké dávky u myší (vedúce k 6‑11-násobku AUC0-24hdosiahnutému u ľudí pri najvyššej odporúčanej dávke) preukázali hepatocelulárne adenómy u samcov a hepatocelulárne karcinómy u samíc.


Na základe experimentálnych štúdií na zvieratách bolo dokázané, že inhibítory HMG-CoA reduktázy môžu ovplyvňovať vývin embryí alebo plodov. U potkanov, králikov a psov nemal atorvastatín žiaden účinok na fertilitu a nebol teratogénny, u potkanov a králikov sa však pozorovala fetálna toxicita pri toxických dávkach pre matku. Vývin potkaních potomkov bol oneskorený a postnatálne prežívanie pokleslo počas expozície potkaních matiek vyšším dávkam atorvastatínu. U potkanov bol dokázaný transfer cez placentu. Plazmatické koncentrácie atorvastatínu u potkanov sú podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hydroxid sodný

Hyprolóza (E463)

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Sodná soľ kroskarmelózy

Krospovidón typ A

Polysorbát80

Magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

Obalová sústava opadry II biela 85F28751 obsahuje:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3000

Mastenec (E553b)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne teplotné podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC-hliníková fólia): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Astator 30 mg filmom obalené tablety: 31/0632/11-S

Astator 60 mg filmom obalené tablety:31/0633/11-S

Astator 80 mg filmom obalené tablety:31/0634/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 19.10.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 5/2013


21


Astator 60 mg filmom obalené tablety