+ ipil.sk

ASTMASAN 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/02707-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety


Montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie..

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ASTMASAN 10 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ASTMASAN 10 mg

3. Ako užívať ASTMASAN 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ASTMASAN 10 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je ASTMASAN 10 mg a na čo sa používa


ASTMASAN 10 mg je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež vyvolávajú alergické príznaky. Blokádou leukotriénov ASTMASAN 10 mg zlepšuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zlepšuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).


Váš lekár Vám ASTMASAN 10 mg predpísal na liečbu astmy, predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.

 • ASTMASAN 10 mg sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • ASTMASAN 10 mg tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou.

 • U astmatických pacientov, ktorým je ASTMASAN 10 mg predpísaný na liečbu astmy, poskytuje aj úľavu pri sezónnej alergickej nádche.


Váš lekár rozhodne o dávke, ktorú budete užívať na základe príznakov a závažnosti Vašej astmy.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, chrčanie a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?

Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov, tráv a burín. K typickým príznakom sezónnych alergií patria: upchatý, usoplený, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ASTMASAN 10 mg


Neužívajte ASTMASAN 10 mg

- keď ste alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať ASTMASAN 10 mg:

- Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

- ASTMASAN 10 mg užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak dostanete záchvat, postupujte podľa inštrukcií, ktoré vám dal váš lekár. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat noste vždy so sebou.

- Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky, ktoré vám lekár predpísal na liečbu astmy. ASTMASAN 10 mg nie je nahráda za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré vám lekár predpísal.

- Niektorí pacienti, ktorí užívajú lieky na liečbu astmy, si musia byť vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musia svoj stav konzultovať s lekárom.

- Ak viete, že kyselina acetylsalicylová alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSAID) zhoršujú vašu astmu, vyhnite sa ich užívaniu.


Iné lieky a ASTMASAN 10 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšielieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok ASTMASANU 10 mg, alebo ASTMASAN 10 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak užívate niektorý z nasledovných liekov, pred začatím užívania ASTMASANU 10 mg to povedzte svojmu lekárovi:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkolózy a niektorých ostatných infekcií).


ASTMASAN 10 mg a jedlo a nápoje

ASTMASAN 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Používanie počas tehotenstva

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím užívania ASTMASANU 10 mg poradiť so svojim lekárom. Váš lekár rozhodne, či môžete užívať ASTMASAN 10 mg.


Používanie počas dojčenia

Nie je známe, či ASTMASAN 10 mg prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, pred začatím užívania ASTMASANU 10 mg sa musíte poradiť so svojim lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že by ASTMASAN 10 mg ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Reakcia na liečbu však môže byť u každého pacienta rôzna. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené pri užívaní ASTMASANU 10 mg môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


ASTMASAN 10 mg obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať ASTMASAN 10 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Užívajte len jednu tabletu ASTMASANU 10 mg raz denne, tak ako vám predpísal lekár.

 • Užívajte ju aj vtedy, ak nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny astmatický záchvat.

 • Užívajte ju vnútorne (cez ústa).


Zvyčajná dávka je:


U dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších:

Jedna 10 mg tableta sa užíva raz denne večer. ASTMASAN 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užívate ASTMASAN 10 mg, uistite sa, že neužívate aj iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


ASTMASAN 10 mg sa nemá používať u detí mladších ako 15 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva.


Pre mladšie deti sú k dispozícii iné liekové formy s vhodnou silou.


Ak užijete viac ASTMASANU 10 mg, ako máte

Okamžite kontaktujte svojho lekára a požiadajte ho o radu.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť ASTMASAN 10 mg

Snažte sa užívať ASTMASAN 10 mg tak, ako vám predpísal lekár. Ak však zabudnete užiť dávku, začnite znovu so zvyčajným dávkovaním jedna tableta raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať ASTMASAN 10 mg

ASTMASAN 10 mg môže liečiť astmu len vtedy, ak sa užíva nepretržite. Je dôležité, aby ste ASTMASAN 10 mg užívali tak dlho, ako vám povie váš lekár, aby ste udržali Vašu astmu pod kontrolou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s 10 mg filmom obalenými tabletami montelukastu boli najčastejšie (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) hlásené nasledovné vedľajšie účinky, ktoré súviseli s montelukastom:

 • bolesť brucha,

 • bolesť hlavy.

Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej miere u pacientov liečených montelukastom než u pacientov užívajúcich placebo (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi častévedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • infekcia horných dýchacích ciest


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie

 • abnormálne výsledky testov funkcie pečene

 • vyrážka

 • horúčka


Menej častévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • zmeny správania a nálady (poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, ťažkosti so zaspávaním, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, nepokoj vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia)

 • závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat

 • krvácanie z nosa

 • sucho v ústach, tráviace ťažkosti

 • podliatina, svrbenie, žihľavka

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • únava, pocit choroby, opuch


Zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zvýšený sklon ku krvácaniu

 • trasenie

 • búšenie srdca


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zápal pečene (hepatitída)

 • halucinácie, samovražedné myšlienky a činy

 • kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussov syndróm). Ak sa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď povedať svojmu lekára.

 • citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum)

 • závažné kožné reakcie (erythema multiforme) sa môžu objaviť bez varovania


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať ASTMASAN 10 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte ASTMASAN 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou .


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ASTMASAN 10 mg obsahuje


 • Liečivo je montelukast.


Jedna filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro: monohydrát laktózy, hydroxypropylcelulóza typu EF, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.

Filmotvorná vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá ASTMASAN 10 mg a obsah balenia

Štvorhranné, dvojito vypuklé, filmom obalené tablety béžovej farby s označením „10“ na jednej strane.


Balené v

OPA/ALU/PVC/ALU blistroch:

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2 D

9220 Lendava

Slovinsko


LEK S.A.

Ul. Podlipie 16 C

95 010 Strykow

Poľsko


LEK S.A.

Ul. Domaniewska 50

02-672 Varšava

Poľsko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr 7A

540472 Targu-Mures

Rumunsko


Sandoz N.V.

Medialaan 40-1800 Vilvoorde

Belgicko


s výrobným miestom:

Van Rooijen Pharma

Schietstandlaan 2 – 2300 Turnhout

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Montelukast Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko: Montelex

Česká republika: CASTISPIR 10 mg

Dánsko: Montelukast Sandoz

Estónsko: Telucal 10 mg

Fínsko: Montelukast Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzsko: MONTELUKAST Sandoz 10 mg, comprimé pelliculé

Grécko: Montelucast/Sandoz

Holandsko: Montelukast Sandoz 10 mg, filmomhulde tabletten

Litva: Telucal 10 mg plévele dengtos tabletés

Maďarsko: Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta

Nemecko: Montelukast Sandoz 10 mg Filmtabletten

Nórsko: Montelukast Sandoz

Poľsko: Montelukast Sandoz

Portugalsko: Montelucaste Sandoz

Rakúsko: Montelukast Sandoz 10 mg - Filmtabletten

Rumunsko: Astmasa 10 mg Comprimate filmate

Slovenská republika: ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety

Slovinsko: Mofenstra 10 mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Montelukast Sandoz 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Montelukast Sandoz

Taliansko: Montelukast Sandoz 10 mg compresse rivestite con film

Veľká Británia: Montelukast 10 mg Film-coated Tbalets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.


7ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/02707-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom: 84,7 mg laktózy v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Štvorhranná, bikonvexná, filmom obalená tableta béžovej farby s označením „10“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ASTMASAN je určený na liečbu astmy ako doplnková liečba u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané “v čase potreby” neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy. U astmatických pacientov, ktorým sa ASTMASAN indikoval na liečbu astmy, môže poskytnúť tiež symptomatickú úľavu od sezónnej alergickej rinitídy.


ASTMASAN je tiež určený na profylaxiu astmy, kde prevládajúcou zložkou je námahou indukovaná bronchokonstrikcia.


ASTMASAN je určený pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie

Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku ≥ 15 rokov s astmou, alebo s astmou a sprievodnou sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne podávaná večer.


Spôsob podania

Na perorálne použitie.


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok ASTMASANU na kontrolné ukazovatele astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. ASTMASAN sa má užívať s jedlom alebo bez jedla. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní ASTMASANU aj v prípade, že ich astma je pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy. ASTMASAN sa nemá podávať súbežne s inými liekmi, ktoré obsahujú to isté liečivo, montelukast.


U starších pacientov, alebo u pacientov s renálnou insuficienciou, alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné údaje. Dávkovanie je rovnaké pre obe pohlavia.


Liečba ASTMASANOM v spojitosti s inou liečbou astmy

ASTMASAN sa môže pridať k existujúcemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy

Liečba ASTMASANOM sa môže použiť ako doplnková liečba u pacientov, ktorým inhalačné kortikosteroidy a krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané “v čase potreby”, neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu.

ASTMASAN nemá nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


ASTMASAN sa nemá používať u detí mladších ako 15 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva.


Pre mladšie deti sú k dispozícii iné liekové formy s vhodnou silou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady v dosahu ich zvyčajné vhodné záchranné lieky. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, treba použiť krátkodobo pôsobiace inhalačné β-agonisty. Ak pacient potrebuje viac inhalácií krátkodobého β-agonistu ako zvyčajne, má čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.


Montelukast nemá nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú dostupné žiadne údaje, ktoré preukazujú, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, objaviť systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými črtami vaskulitídy, zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy, spájali so znížením dávky alebo vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu sa nedá potvrdiť, ani vyvrátiť. Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto symptómy, treba znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečbu.


Liečba montelukastom pre pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú nemení nič na tom, že títo pacienti sa majú vyhýbať užívaniu kyseliny acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať popri iných terapiách, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledovných liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiolu/noretindrónu 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizuje cez CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, pokiaľ sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Klinické štúdie liekových interakcií, zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci látky primárne metabolizované cez CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus látok metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxelu, rosiglitazónu a repaglinidu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Užívanie počas gravidity

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré sa zriedkavo hlásili z celosvetových postmarketingových skúseností.


Montelukast sa môže používať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka.


Montelukast sa môže používať u dojčiacich matiek len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospanlivosť a závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických pacientov, vo veku 15 rokov a starších.

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých astmatických pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších.

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických astmatických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u pacientov liečených montelukastom hlásené často (≥1/100, <1/10) a s vyššou incidenciou ako u pacientov, ktorých liečili placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti, 15-roční a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201) (dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri pokračujúcej liečbe v klinických skúškach s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní lieku po jeho uvedení na trh sú v tabuľke nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a špecifického názvu nežiaducej reakcie. Kategórie frekvencie boli odhadnuté na základe príslušných klinických štúdií.


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000

Infekcie a nákazy

infekcia horného dýchacieho traktu*

Poruchy krvi a lymfatického systému
zvýšený sklon ku krvácaniu


Poruchy imunitného systémureakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie


hepatálna eozinofilná infiltrácia

Psychické poruchyporuchy snov zahŕňajúce nočné mory, insomnia, somnambulizmus, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne správanie alebo hostilitu, depresia

trasenie

halucinácie, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

Poruchy nervového systémuzávrat, ospalosť,

parestézia/hypestézia, záchvatPoruchy srdca a srdcovej činnosti
palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaepistaxa


Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu


hnačka**, nauzea**, vracanie**

sucho v ústach, dyspepsiaPoruchy pečene a žlčových ciest


zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka**

podliatina, urtikária, pruritus

angioedém

nodózny erytém, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaartralgia, myalgia vrátane svalových kŕčovCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


pyrexia**

asténia/únava, celková nevoľnosť, edém*Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich v klinických štúdiách placebo.

**Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich v klinických štúdiách placebo.


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné špecifické informácie. V štúdiách chronickej astmy bol montelukast podávaný pacientom počas 22 týždňov v dávkach až 200 mg/deň a v krátkodobých štúdiách v dávke až 900 mg/deň pacientom počas približne jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Z postmarketingových skúseností a v klinických štúdiách boli hlásené prípady akútneho predávkovania montelukastom. Zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania neboli nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali abdominálnu bolesť, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či sa dá montelukast odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné systémové liečivá na liečbu obštrukčných ochorení dýchacích ciest, antagonisty leukotriénových receptorov.

ATC kód: R03DC03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité pro-astmatické mediátory sa viažu na cysteinyl leukotriénové (CysLT) receptory. Receptor CysLT typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane buniek hladkej svaloviny a makrofágov v dýchacích cestách) a v iných pro-zápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT sú vo vzájomnom vzťahu s patofyziológiou astmy a alergickou rinitídou. Pri astme, leukotriénmi sprostredkované účinky zahŕňajú bronchokonstrikciu, mukóznu sekréciu, vaskulárnu permeabilitu a mobilizáciu eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sú CysLT uvoľnené z nosovej sliznice po pôsobení alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcií a sú spojené so symptómami alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nosovej časti dýchacích ciest a symptómy nosovej obštrukcie.


Montelukast je perorálne liečivo, ktoré sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách inhiboval montelukast bronchokonstrikciu následkom vdýchnutého LTD4 v tak nízkych dávkach ako 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala ako ranú, tak neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, oproti placebu, znižoval eozinofily v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila eozinofily v dýchacích cestách (merané v spúte) a v periférnej krvi, pričom zlepšila klinickú kontrolu astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs 2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (-26,1 % vs -4,6 % zmena oproti východiskovej hodnote). Zlepšenie stavu denných a nočných symptómov astmy, ktoré boli hlásené pacientmi, bolo významne lepšie než s placebom.


Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 5,43 % vs 1,04 %; použitie β-agonistu: -8,70 % vs 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne s nadstavcom) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie poskytoval beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs beklometazón pre FEV1: 7,49 % vs 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs -43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


Klinická štúdia sa uskutočnila za účelom zhodnotenia montelukastu pre symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy u dospelých astmatických pacientov, 15 ročných a starších, so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii preukázal montelukast, v dávke 10 mg podávanej raz denne, štatisticky významné zlepšenie výsledku denných príznakov rinitídy, v porovnaní s placebom.

Hodnotenie denných príznakov rinitídy je priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (priemer upchania nosa, nádcha, kýchanie, svrbenie nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer upchania nosa pri prebúdzaní, problémy pri zaspávaní a počet nočných prebudení). Celkové hodnotenie alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa v porovnaní s placebom významne zlepšilo. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym predmetom tejto štúdie.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov, montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil dýchaciu funkciu (FEV1 8,71 % vs 4,16 % zmena oproti východiskovej hodnote; AM PEFR 27,9 l/min vs 17,8 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a znížil potrebu použitia β-agonistu 'podľa potreby' (-11,7 % vs +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote).


Významné zníženie bronchokonstrikcie indukovanej námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) sa preukázalo v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pri montelukaste vs. 32,40 % pri placebe; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 44,22 min vs. 60,64 min pri placebe). Tento účinok pretrvával počas celej 12-týždňovej štúdie. Zníženie EIB sa tiež preukázalo v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 17,76 min vs. 27,98 min). Účinok bol v oboch štúdiách preukázaný na konci dávkovacieho obdobia raz denne.


U astmatických pacientov, citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí sú súbežne liečení inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi, viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k významnému zlepšeniu kontroly astmy (FEV1 8,55 % vs. -1,74 % zmena oproti východiskovej hodnote a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78 % vs. 2,09 % zmena oproti východiskovej hodnote).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť, ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na čas príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za dve hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 %.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu je v rovnovážnom stave priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom naznačujú minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Navyše, koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu 24 hodín po podaní boli vo všetkých tkanivách minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa rozsiahlo metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu u dospelých a detí v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Prínos metabolitov k liečebnému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo 86 % rádioaktivity stolicou a menej ako 0,2 % močom. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov alebo pri miernej až strednej závažnej hepatálnej insuficiencii nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Keďže sa montelukast a jeho metabolity vylučujú žlčou, nepredpokladá sa potreba úpravy dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne sa tento účinok nepozoroval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné malé sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách, pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne, montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorázovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície).


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitro a in vivo a ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Monohydrát laktózy

Hydroxypropylcelulóza typu EF

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balené v

OPA/ALU/PVC/ALU blistroch:

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0721/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.11.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 6/2013


9ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety