+ ipil.sk

ASTMASAN 4 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Schválený text k registrácii lieku, ev.č.: 2012/02774Písomná informácia pre používateľa


ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vaše dieťa začne užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vaše dieťa.

- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ASTMASAN 4 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ASTMASAN 4 mg

3. Ako užívať ASTMASAN 4 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ASTMASAN 4 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ASTMASAN 4 mg a na čo sa používa


ASTMASAN 4 mg je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov ASTMASAN 4 mg zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár predpísal ASTMASAN 4 mg vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


 • ASTMASAN 4 mg sa používa na liečbu pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • ASTMASAN 4 mg sa môže tiež použiť ako alternatívna možnosť liečby k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, ktorí v nedávnej minulosti na svoju astmu neužívali kortikosteroidy užívané ústami a preukázali, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

 • ASTMASAN 4 mg tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou.


Na základe príznakov a závažnosti astmy u vášho dieťaťa váš lekár rozhodne, ako sa má ASTMASAN 4 mg užívať.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, chrčanie a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ASTMASAN 4 mg


Povedzte vášmu lekárovi o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergiách, ktorými vaše dieťa trpí v súčasnosti alebo ktorými trpelo.


Nepodávajte ASTMASAN 4 mg vášmu dieťaťu, ak

- je alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ASTMASANU 4 mg

- Ak sa astma alebo dýchanie u vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

- ASTMASAN 4 mg užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa vyskytne záchvat, postupujte podľa inštrukcií, ktoré vám dal váš lekár pre vaše dieťa. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat vášho dieťaťa noste vždy so sebou.

- Je dôležité, aby vaše dieťa užívalo všetky lieky, ktoré mu lekár predpísal na liečbu astmy. ASTMASAN 4 mg nie je nahráda za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré pre vaše dieťa predpísal váš lekár.

- Ak vaše dieťa užíva lieky na liečbu astmy, musíte si byť vedomý, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte stav konzultovať s lekárom.

- Vaše dieťa nesmie užívať kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSAID), ak mu spôsobujú zhoršenie astmy.


Iné lieky a ASTMASAN 4 mg

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok ASTMASANU 4 mg, alebo ASTMASAN 4 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liekov, pred začatím užívania ASTMASANU 4 mg to povedzte lekárovi:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ostatných infekcií).


ASTMASAN 4 mg a jedlo

ASTMASAN 4 mg sa nemá užívať bezprostredne s jedlom; má sa užívať 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Táto časť sa nevzťahuje na ASTMASAN 4 mg pretože ten sa používa u detí od 2 do 5 rokov, avšak nasledujúce informácie sa týkajú liečiva, montelukastu.


Používanie počas tehotenstva

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím užívania ASTMASANU poradiť so svojim lekárom. Váš lekár rozhodne, či počas tohto obdobia môžete užívať ASTMASAN.


Používanie počas dojčenia

Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, pred začatím užívania ASTMASANU sa musíte poradiť so svojim lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento odsek nie je pre ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety aplikovateľný, pretože liek je určený na použitie u detí vo veku 2 až 5 rokov, nasledovné informácie sa však vzťahujú na liečivo - montelukast.

Nepredpokladá sa, že ASTMASAN ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však môže líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s liekom ASTMASAN, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Ten môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou (zriedkavé, vrodené metabolické ochorenie).


ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety obsahujú fenylalanín (čo zodpovedá 0,539 mg fenylalanínu v jednej dávke).


ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety obsahujú allurovú červenú (E 129). Môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať ASTMASAN 4 mg


 • Tento liek sa má dieťaťu podávať pod dohľadom dospelého.

 • Vaše dieťa má užívať len jednu tabletu ASTMASANU 4 mg raz denne, tak ako to predpísal lekár.

 • Má sa užívať aj vtedy, ak vaše dieťa nemá žiadne príznaky alebo má akútny astmatický záchvat.

 • Vždy dajte užiť vášmu dieťaťu ASTMASAN 4 mg tak, ako vám to lekár povedal. Ak si nie ste istý, overte si to s lekárom vášho dieťaťa alebo s lekárnikom.

 • Má sa užívať vnútorne (cez ústa).


Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov:

Jedna 4 mg žuvacia tableta denne, užívaná večer. ASTMASAN 4 mg sa nemá užívať bezprostredne s jedlom; má sa užiť aspoň 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vaše dieťa užíva ASTMASAN 4 mg, uistite sa, že neužíva aj iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


ASTMASAN 4 mg sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky.


Pre deti vo veku 6 až 14 rokov je k dispozícii ASTMASAN 5 mg žuvacie tablety.

Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších je k dispozícii ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety.


Ak vaše dieťa užije viac ASTMASANU 4 mg, ako má

Okamžite kontaktujte lekára vášho dieťaťa a požiadajte ho o radu.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak vášmu dieťaťu zabudnete dať užiť ASTMASAN 4 mg

Snažte sa dávať užiť ASTMASAN 4 mg tak, ako to predpísal lekár. Ak však vašemu dieťaťu zabudnete dať užiť dávku, začnite znovu so zvyčajným dávkovaním jedna tableta raz denne.


Nedávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vaše dieťa prestanete užívať ASTMASAN 4 mg

ASTMASAN 4 mg môže u vášho dieťaťa liečiť astmu len vtedy, ak ho užíva nepretržite. Pre vaše dieťa je dôležité, aby ASTMASAN 4 mg užívalo tak dlho, ako to predpísal lekár. Pomôže to udržať astmu vášho dieťaťa pod kontrolou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s 4 mg žuvacími tabletami montelukastu boli najčastejšie (prejavili sa u 1 až 10 zo 100 pacientov) hlásené nasledovné vedľajšie účinky, ktoré súviseli s montelukastom:

 • bolesť brucha

 • smäd


Navyše, v klinických štúdiách s 10 mg filmom obalenými tabletami a 5 mg žuvacími tabletami boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • bolesť hlavy


Tieto boli zvyčajne mierne a vyskytovali sa častejšie u pacientov liečených montelukastom než placebom (tableta, ktorá neobsahuje liečivo).


Navyše, od kedy je liek na trhu, boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • zvýšená náchylnosť na krvácanie,

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,

 • zmeny týkajúce sa správania a nálady (nenormálne sny, vrátane nočných môr, halucinácie, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, chorobný motorický nepokoj vrátane agresívneho správania, tras, depresia, ťažkosti so spánkom, samovražedné myšlienky a pokusy (vo veľmi zriedkavých prípadoch),

 • závraty, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat,

 • búšenie srdca,

 • krvácanie z nosa,

 • hnačka, sucho v ústach, porucha trávenia, nutkanie na vracanie, vracanie,

 • zápal pečene,

 • modriny, svrbenie, žihľavka, mäkké červené hrčky pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém),

 • bolesť kĺbov a svalov, svalové kŕče,

 • úvana, pocit choroby, opuch, horúčka.


U astmatických pacientov liečených montelukastom bola vo veľmi zriedkavých prípadoch (u menej ako 1 z 10 000 pacientov) hlásená kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách a nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vášho dieťaťa objaví jeden z týchto príznakov, okamžite to musíte povedať lekárovi.


Pre viac informácií o vedľajších účinkoch sa opýtajte svojho lekára alebo lekárnika. Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať ASTMASAN 4 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ASTMASAN 4 mg obsahuje


 • Liečivo je montelukast.


Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


 • Ďalšie zložky sú:

Manitol (E 421), mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza (E 463), červený oxid železitý (E 172), sodná soľ kroskarmelózy, príchuť (Cherry Flavour APO551, Cherry Duarome TD0990B [obsahuje allurovú červenú E 129]), aspartám (E 951) a magnéziumstearát.


Ako vyzerá ASTMASAN 4 mg a obsah balenia

ASTMASAN 4 mg sú ružové až jemne škvrnito-ružové, oválne žuvacie tablety s označením „4“ na jednej strane.


ASTMASAN 4 mg je dostupný v baleniach po:

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 žuvacích tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2 D

9220 Lendava

Slovinsko


LEK S.A.

Ul. Podlipie 16 C

95 010 Strykow

Poľsko


LEK S.A.

Ul. Domaniewska 50

02-672 Varšava

Poľsko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr 7A

540472 Targu-Mures

Rumunsko


Sandoz N.V

Medialaan 40

1800 Vilvoorde

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Montelukast Sandoz 4 mg kawtabletten

Bulharsko Montelex

Česká republika Castispir 4 mg žvýkací tablety

Dánsko Monikale

Estónsko Mofenstra

Fínsko Montelukast Sandoz

Francúzsko MONTELUKAST Sandoz 4 mg, comprimé a croquer

Grécko Montelukast/Sandoz

Holandsko Montelukast Sandoz kauwtablet 4 mg

Litva Mofenstra 4 mg kramtomosios tabletes

Lotyšsko Mofenstra 4 mg košlajamas tabletes

Maďarsko Montelukast Sandoz 4 mg rágótabletta

Malta Montelukast Sandoz 4 mg Chewable Tablets

Nemecko Montelukast Sandoz 4 mg Kautabletten

Nórsko Montelukast Sandoz

Poľsko Montelukast Sandoz

Portugalsko Montelucaste Sandoz

Rakúsko Montelukast Sandoz 4 mg – Kautabletten

Rumunsko Astmasan 4 mg comprimate masticabile

Slovenská republika ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety

Slovinsko Montelukast Lek 4 mg žvečljive tablete

Španielsko Montelukast Sandoz 4 mg comprimidos masticables EFG

Švédsko Montelukast Sandoz

Taliansko Montelukast Sandoz GmbH 4 mg compresse masticabili

Veľká Británia Montelukast Sandoz 4 mg Chewable Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2012.


7ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k registrácii lieku, ev.č.: 2012/02774


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Pomocné látky: 0,96 mg aspartámu (E 951) v jednej tablete.

Višňová príchuť obsahuje 1,54 mikrogramov allurovej červenej (E 129) v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta


Ružové až jemne škvrnito-ružové , ovalné tablety s označením „4“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ASTMASAN je určený na liečbu astmy ako doplnková liečba u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané “v čase potreby” neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


ASTMASAN sa môže tiež používať ako alternatívna možnosť liečby k inhalačným kortikosteroidom v nízkych dávkach u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov s perzistujúcou astmou, ktorí v nedávnej minulosti nemali závažné astmatické záchvaty vyžadujúce si použitie perorálnych kortikosteroidov a ktorí preukázali, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


ASTMASAN je tiež určený na profylaxiu astmy u pacientov vo veku od 2 rokov a viac, kde prevládajúcou zložkou je námahou indukovaná bronchokonstrikcia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek sa podáva deťom pod dohľadom dospelej osoby.


Dávka pre pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne, užívaná večer. Ak sa užíva spolu s jedlom, ASTMASAN sa má užiť 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná úprava dávkovania. ASTMASAN 4 mg vo forme žuvacích tabliet nie je určený deťom mladším ako 2 rokov.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok ASTMASANU na kontrolné ukazovatele astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní ASTMASANU aj v prípade, že ich astma je pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy.


U pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné údaje. Dávkovanie je rovnaké pre obe pohlavia.


ASTMASAN ako alternatívna možnosť liečby k inhalačným kortikosteroidom pri miernej, perzistujúcej astme:

ASTMASAN sa neodporúča v monoterapii u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. O použití montelukastu ako alternatívnej možnosti liečby k inhalačným kortikosteroidom v nízkych dávkach u detí s miernou perzistujúcou astmou sa má uvažovať len u tých pacientov, ktorí v nedávnej minulosti nemali ťažké astmatické záchvaty vyžadujúce si použitie perorálnych kortikosteroidov a ktorí preukázali, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je definovaná symptómami astmy vyskytujúcimi sa viac ako raz za týždeň ale menej ako raz za deň, nočnými symptómami viac ako dvakrát mesačne ale menej ako jedenkrát týždenne, pri fyziologickej činnosti pľúc medzi epizódami. Ak sa nedosiahne dostatočná kontrola astmy pri pokračovaní v liečbe (zvyčajne počas jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba podpornej liečby alebo inej protizápalovej liečby, ktorá je založená na postupnej systémovej liečbe astmy. Kontrola astmy sa má u pacientov pravidelne prehodnocovať.


ASTMASAN ako profylaxia astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, u ktorých je predominantnou zložkou námahová bronchokonstrikcia

U pacientov vo veku 2 až 5 rokov môže byť predominantnou manifestáciou perzistujúcej astmy námahová bronchokonstrikcia, čo si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom je treba pacientov zhodnotiť. Ak nie je dosiahnutá dostatočná odpoveď, má sa zvážiť prídavná alebo odlišná liečba.


Terapia liekom ASTMASAN vo vzťahu k inej liečbe astmy

Keď je liečba liekom ASTMASAN použitá ako prídavná terapia k inhalačným kortikosteroidom, ASTMASAN nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


Pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii 5 mg žuvacie tablety.

Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších sú k dispozícii 10 mg filmom obalené tablety.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby nikdy nepoužívali perorálne montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady v dosahu ich zvyčajné vhodné záchranné lieky. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, treba použiť krátkodobo pôsobiace inhalačné β-agonisty. Ak pacient potrebuje viac inhalácií krátkodobého β-agonistu ako zvyčajne, má čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú dostupné žiadne údaje, ktoré preukazujú, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, objaviť systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými črtami vaskulitídy, zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy, spájali so znížením dávky alebo vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu sa nedá potvrdiť, ani vyvrátiť. Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto symptómy, treba znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečbu.


Bezpečnosť a účinnosť ASTMASANU 4 mg nebola u pediatrických pacientov mladších ako 2 roky hodnotená.


ASTMASAN obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Pacienti s fenylketonúriou majú vziať do úvahy, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve zodpovedajúcom 0,539 mg fenylalanínu v jednej dávke.


ASTMASAN obsahuje allurovú červenú (E 129). Môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať popri iných terapiách, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledovných liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiolu/noretindrónu 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizuje cez CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, pokiaľ sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Klinické štúdie liekových interakcií, zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci látky primárne metabolizované cez CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus látok metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxelu, rosiglitazónu a repaglinidu).


4.6 Gravidita a laktácia


Užívanie počas gravidity

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah medzi ASTMASANOM a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré sa zriedkavo hlásili z celosvetových postmarketingových skúseností.


ASTMASAN sa môže používať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka.


ASTMASAN sa môže používať u dojčiacich matiek len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospanlivosť a závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov, vo veku 15 rokov a starších

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov a

 • 4 mg žuvacie tablety u približne 851 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u pacientov liečených montelukastom hlásené často (≥1/100 až <1/10) a s vyššou incidenciou ako u pacientov, ktorých liečili placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti, 15-roční a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201) (dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku 2 až 5 rokov (jedna 12-týždňová štúdia; n=461) (jedna 48-týždňová štúdia; n=278)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri pokračujúcej liečbe v klinických skúškach s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Celkove bolo montelukastom liečených 502 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov počas minimálne 3 mesiacov, 338 počas 6 mesiacov alebo viac a 534 pacientov počas 12 mesiacov alebo viac. Pri dlhodobej liečbe sa bezpečnostný profil u týchto pacientov nezmenil.


Z postmarketingového užívania boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zvýšená tendencia ku krvácaniu.


Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatická eozinofilná infiltrácia.


Psychické poruchy

Abnormálne sny vrátane nočných môr, halucinácie, nespavosť, iritabilita, úzkosť, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho správania, tremor, depresia a v zriedkavých prípadoch samovražedné myšlienky alebo správanie (samovražda).


Poruchy nervového systému

Závrat, ospanlivosť, parestézie/hypoestézie, záchvaty.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Epistaxa.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), cholestatická hepatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioedém, podliatiny, urtikária, svrbenie, vyrážka, erythema nodosum.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia/únava, celkový pocit choroby, edém, pyrexia.


Počas liečby astmatických pacientov montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady Churgovho-Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné špecifické informácie. V štúdiách chronickej astmy bol montelukast podávaný pacientom počas 22 týždňov v dávkach až 200 mg/deň a v krátkodobých štúdiách v dávke až 900 mg/deň pacientom počas približne jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Z postmarketingových skúseností a v klinických štúdiách boli hlásené prípady akútneho predávkovania montelukastom. Zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania neboli nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali abdominálnu bolesť, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či sa dá montelukast odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie, antagonisty leukotriénových receptorov.

ATC kód: R03DC03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité pro-astmatické mediátory sa viažu na cysteinyl leukotriénové (CysLT) receptory lokalizované v dýchacích cestách človeka, ktoré v dýchacích cestách spôsobujú procesy ako je bronchokonstrikcia, mukózna sekrécia, vaskulárna permeabilita a mobilizácia eozinofilov.


Montelukast je perorálne liečivo, ktoré sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách inhiboval montelukast bronchokonstrikciu následkom vdýchnutého LTD4 v tak nízkych dávkach ako 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala ako ranú, tak neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, oproti placebu, znižoval eozinofily v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila eozinofily v dýchacích cestách (merané v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 až 14 rokov montekulast v porovnaní s placebom znižoval počet eozinofilov v periférnej krvi počas zlepšovania klinickej kontroly astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs 2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (-26,1 % vs -4,6 % zmena oproti východiskovej hodnote). Zlepšenie stavu denných a nočných symptómov astmy, ktoré boli hlásené pacientmi, bolo významne lepšie než s placebom.


Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 5,43 % vs 1,04 %; použitie β-agonistu: -8,70 % vs 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne s nadstavcom) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie poskytoval beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs beklometazón pre FEV1: 7,49 % vs 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs -43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


V 12-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov, montelukastu v dávke 4 mg raz denne zlepšil parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom, bez ohľadu na súbežne podávanú kontrolnú liečbu (inhalované/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalovaný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šestdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú kontrolnú liečbu. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšil denné symptómy astmy (vrátane kašľa, sipotu, ťažkostí s dýchaním alebo obmedzenia fyzickej aktivity) a nočných symptómov. Montelukast v porovnaní s placebom taktiež pri zhoršení astmy znížil použitie β-agonistov „v čase potreby" a záchrannej liečby kortikosteroidmi. Pacienti, ktorí dostávali montelukast, mali viac dní bez astmy než pacienti, ktorí dostávali placebo. Liečebný účinok bol dosiahnutý po prvej dávke.


V 12-mesačnej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizódami zhoršovania, montelukast v dávke 4 mg raz denne významne (p ≤ 0,001) znížil ročnú mieru epizód zhoršovania astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE sa definuje ako ≥ 3 po sebe nasledujúce dni s dennými symptómami vyžadujúcimi použitie β-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačne), prípadne hospitalizáciu kvôli astme]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9 %, s 95 % IS 16,9, 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov, montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil dýchaciu funkciu (FEV1 8,71 % vs 4,16 % zmena oproti východiskovej hodnote; AM PEFR 27,9 l/min vs 17,8 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a znížil potrebu použitia β-agonistu „v čase potreby“ (-11,7 % vs +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistentnou astmou, montelukast nebol menej účinný ako flutikazón vo zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a z 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný (-2,8 s 95% IS -4,7, -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


FEV1sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel LS (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol signifikantný: -2,2% s 95% IS -3,6, -0,7.


Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím β-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95% IS 0,9, 4,5.


Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola 1,38 (1,04; 1,84).


Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) bol 7,3% s 95% IS 2,9; 11,7.


Významné zníženie bronchokonstrikcie indukovanej námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) sa preukázalo v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pri montelukaste vs. 32,40 % pri placebe; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 44,22 min vs. 60,64 min pri placebe). Tento účinok pretrvával počas celej 12-týždňovej štúdie. Zníženie EIB sa tiež preukázalo v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 17,76 min vs. 27,98 min). Účinok bol v oboch štúdiách preukázaný na konci dávkovacieho obdobia raz denne.


U astmatických pacientov, citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí sú súbežne liečení inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi, viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k významnému zlepšeniu kontroly astmy (FEV1 8,55 % vs. -1,74 % zmena oproti východiskovej hodnote a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78 % vs. 2,09 % zmena oproti východiskovej hodnote).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť, ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na čas príjmu potravy. Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za dve hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 %.

Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov na lačno bola Cmax dosiahnutá za 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66% vyššia, kým stredná Cmin je nižšia ako u dospelých, užívajúcich 10 mg tablety.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu je v rovnovážnom stave priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom naznačujú minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Navyše, koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu 24 hodín po podaní boli vo všetkých tkanivách minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa rozsiahlo metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu u dospelých a detí v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Prínos metabolitov k liečebnému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo 86 % rádioaktivity stolicou a menej ako 0,2 % močom. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov alebo pri miernej až strednej závažnej hepatálnej insuficiencii nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Keďže sa montelukast a jeho metabolity vylučujú žlčou, nepredpokladá sa potreba úpravy dávkovania u pacientov s poškodením funkcie obličiek. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne sa tento účinok nepozoroval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné malé sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách, pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne, montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorázovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície).


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitro a in vivo a ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E 421)

Mikrokryštalická celulóza

Hydroxypropylcelulóza (E 463)

Červený oxid železitý (E 172)

Sodná soľ kroskarmelózy

Príchuť (Cherry Flavour AP0551, Cherry Duarome TD0990B [obsahuje allurovú červenú E 129])

Aspartám (E 951)

Mangéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balené v hliníkových/hliníkových blistroch

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0466/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10ASTMASAN 4 mg žuvacie tablety