+ ipil.sk

Atacand Plus 16/12,5 mg



Príbalový leták



Písomná informácia pre používateľa


Atacand Plus 16/12,5 mg

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg

Atacand Plus 32 mg/25 mg

tablety


kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Atacand Plus a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atacand Plus

 3. Ako užívať Atacand Plus

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Atacand Plus

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Atacand Plus a na čo sa používa


Tento liek sa volá Atacand Plus. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) u dospelých pacientov. Obsahuje dve liečivá: kandesartan cilexetil a hydrochlorotiazid. Obidve liečivá pomáhajú znižovať váš krvný tlak.


 • Kandesartan cilexetil patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty angiotenzínu II. Spôsobujú rozšírenie, relaxáciu (uvoľnenie napätia) svalov krvných ciev. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liečiv nazývaných diuretiká (močopudné látky). Hydrochlorotiazid pomáha vášmu telu vylučovať vodu a soli ako je sodík do moču. Toto napomáha poklesu vášho krvného tlaku.


Váš lekár vám predpíše Atacand Plus, ak váš krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný kandesartanom cilexetilom alebo hydrochlorotiazidom, keď sa používajú samostatne.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atacand Plus


Neužívajte Atacand Plus:

 • ak ste alergický na kandesartan cilexetil alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický (precitlivený) na lieky zo skupiny sulfónamidov. Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, opýtajte sa svojho lekára.

 • ak ste viac než 3 mesiace tehotná, (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Atacandu Plus na začiatku tehotenstva ‑ pozri časť tehotenstvo).

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problémy s odtokom žlče zo žlčníka).

 • ak máte trvalo nízku hladinu draslíka vo vašej krvi.

 • ak máte trvalo vysoké hladiny vápnika vo vašej krvi.

 • ak ste niekedy v minulosti mali dnu.

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate lieky na zníženie krvného tlaku, ktoré obsahujú aliskiren.


Ak si nie ste istý, či sa vás to týka, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Atacand Plus.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Atacand Plus, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte cukrovku.

 • ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami.

 • ak ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky.

 • ak vraciate, v poslednom čase ste mali silné vracanie alebo máte hnačku.

 • ak máte ochorenie nadobličiek – tzv. Connov syndróm (známy tiež ako primárny hyperaldosteronizmus).

 • ak ste niekedy mali ochorenie nazývané systémový lupus erythematosus (SLE).

 • ak máte nízky krvný tlak.

 • ak ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu.

 • ak ste niekedy mali alergiu alebo astmu.

 • ak musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Atacand Plus sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť tehotenstvo).

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku:

 • ACE inhibítor (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

 • aliskiren.


Váš lekár vám bude pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napr. draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Atacand Plus“.


Ak sa u vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité vyšetrenia.


Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Atacand Plus. Je to kvôli tomu, že Atacand Plus v kombinácii s niektorými anestetikami môže spôsobovať nadmerný pokles krvného tlaku.


Atacand Plus môže zvyšovať citlivosť pokožky na slnko.


Deti

S používaním Atacandu Plus u detí (mladších ako 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti. Preto sa Atacand Plus deťom nemá podávať.


Iné lieky a Atacand Plus

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Atacand Plus môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Atacandu Plus. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby vám lekár z času na čas urobil krvné testy.


Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý z nasledujúcich liekov, váš lekár vám možno bude musieť zmeniť vašu dávku a/alebo prijať iné opatrenia:

 • Iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane betablokátorov, liekov obsahujúcich aliskirén, diazoxidu a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lizinopril alebo ramipril.

 • Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako sú ibuprofén, naproxén, diklofenak, celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu bolesti a zápalu).

 • Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac než 3 g každý deň) (liek na úľavu bolesti a zápalu).

 • Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré zvyšujú hladinu draslíka v krvi).

 • Vápnik alebo vitamín D.

 • Lieky znižujúce cholesterol ako sú cholestipol alebo cholestyramín.

 • Lieky na cukrovku (tablety alebo inzulín).

 • Lieky na kontrolu srdcového rytmu (antiarytmiká) ako sú digoxín a betablokátory.

 • Lieky, ktoré môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, tak ako niektoré antipsychotické lieky.

 • Heparín (liek na zrieďovanie krvi).

 • Močopudné lieky (diuretiká).

 • Laxatíva ("preháňadlá").

 • Penicilín (antibiotikum).

 • Amfotericín (používaný na liečbu plesňových infekcií).

 • Lítium (liek na liečbu psychických problémov).

 • Steroidy ako je prednizolón.

 • Hormón hypofýzy (ACTH).

 • Lieky na liečbu rakoviny.

 • Amantadín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo závažných infekčných ochorení spôsobených vírusmi).

 • Barbituráty (druh sedatív tiež používaných na liečbu epilepsie).

 • Karbenoxolón (používaný na liečbu ochorení pažeráka alebo vredov v ústnej dutine).

 • Anticholinergné lieky ako sú atropín a biperidén.

 • Cyklosporín, lieky používané pri transplantáciách orgánov na zabránenie rejekcie (odmietnutia orgánov).

 • Ďalšie lieky, ktoré môžu viesť k zvýšeniu účinku na zníženie krvného tlaku ako sú baklofén (liek na uvoľnenie kŕčov), amifostín (používaný v liečbe rakoviny) a niektoré antipsychotické lieky.

 • Ak užívate ACE inhibítor alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Atacand Plus“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Atacand Plus a jedlo a nápoje a alkohol

 • Môžete užívať Atacand Plus s jedlom alebo bez jedla.

 • Ak máte predpísaný Atacand Plus, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete pociťovať mdloby alebo závraty.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo
Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Váš lekár vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Atacand Plus predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí vám, aby ste užili iný liek namiesto Atacandu Plus. Atacand Plus sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa pripravujete začať dojčiť. Atacand Plus nie je vhodný pre dojčiace matky a lekár môže pre vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť, zvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania Atacandu Plus môžu pacienti pociťovať únavu alebo závrat. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či strojmi.


Atacand Plus obsahuje laktózu

Atacand Plus obsahuje laktózu, ktorá predstavuje určitý druh cukru. Ak vám lekár v minulosti povedal, že máte problém so znášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Atacand Plus


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité používať Atacand Plus každý deň.

Odporúčaná dávka Atacandu Plus je jedna tableta denne.

Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.

Snažte sa užívať tabletu v rovnaký čas každý deň. Pomôže vám to zapamätať si, že ju máte užiť.


Ak užijete viac Atacandu Plus, ako máte

Ak užijete viac Atacandu Plus, ako vám predpísal váš lekár, ihneď sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Atacand Plus

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Atacand Plus

Ak prestanete užívať Atacand Plus, váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť. Neprestaňte preto užívať Atacand Plus bez odporúčania svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť. Niektoré z nich sú spôsobené kandesartanom cilexetilom a niektoré hydrochlorotiazidom.


Prestaňte Atacand Plus užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie:

 • ťažkosti s dýchaním sprevádzané opuchom alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla.

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním.

 • výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).


Atacand Plus môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť voči infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo horúčka. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár vám môže z času na čas urobiť krvné testy, aby zistil, či Atacand Plus neovplyvnil zloženie krvi (agranulocytózu).


Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)

 • Zmeny vo výsledkoch krvných testov:

 • Znížené množstvo sodíka v krvi. Ak je tento stav závažný, môžete pociťovať slabosť, nedostatok energie alebo svalové kŕče.

 • Zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých prípadoch sa u vás môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelný srdcový tep alebo mravčenie.

 • Zvýšené množstvo cholesterolu, cukru alebo kyseliny močovej vo vašej krvi.

 • Cukor v moči.

 • Pocit závratu/točenie hlavy alebo mdloba.

 • Bolesť hlavy.

 • Infekcie dýchacích ciest.


Menej časté (postihnú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • Nízky tlak krvi, ktorý môže spôsobiť, že sa cítite slabý a pociťujete závrat.

 • Strata chuti do jedla, hnačka, zápcha, podráždenie žalúdka.

 • Kožná vyrážka, žihľavka (hrčkovité vyrážky), vyrážka spôsobená citlivosťou na svetlo.


Zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 1000 pacientov)

 • Žltačka (žlté sfarbenie kože a očných bielkov). Ak sa vám to stane, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Účinky na funkciu vašich obličiek, najmä ak máte problémy s obličkami alebo zlyhanie srdca.

 • Ťažkosti so spánkom, depresia, pocit nepokoja.

 • Brnenie alebo mravčenie v rukách a nohách.

 • Krátkodobé rozmazané videnie.

 • Nepravidelný srdcový tep.

 • Ťažkosti s dýchaním (vrátane zápalu pľúc a tekutiny v pľúcach).

 • Zvýšená teplota (horúčka).

 • Zápal pankreasu. Môže spôsobiť silnú bolesť v žalúdku.

 • Svalové kŕče.

 • Poškodenie krvných ciev zapríčinené červenými alebo purpurovými bodkami na koži.

 • Zníženie červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžete sa cítiť unavený, môžete mať infekciu, horúčku alebo ľahko tvoriace sa modriny.

 • Závažná vyrážka, ktorá sa rýchlo prejaví, s tvorbou pľuzgierov alebo olupovaním kože a možnou tvorbou pľuzgierov v ústach.


Veľmi zriedkavé (postihnú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • Opuch tváre, pier, jazyka a /alebo hrdla.

 • Svrbenie.

 • Bolesť chrbta, kĺbov a svalov.

 • Zmenená činnosť vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov a príznaky podobné chrípke.

 • Kašeľ.

 • Pocit na vracanie.


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • Náhla krátkozrakosť.

 • Náhla bolesť očí (akútny glaukóm s uzavretým uhlom).

 • Systémový a kožný lupus erythematosus (alergické ochorenie, ktoré spôsobuje horúčku, bolesť kĺbov, kožnú vyrážku, ktorá môže zahŕňať sčervenanie, pľuzgiere, olupovanie a hrbolčeky)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Atacand Plus


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri alebo fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Atacand Plus obsahuje

Atacand Plus 16/12,5 mg obsahuje liečivo: kandesartan cilexetil 16 mg, hydrochlorotiazid 12,5 mg v jednej tablete.


Atacand Plus 32 mg/12,5 mg obsahuje liečivo: kandesartan cilexetil 32 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg v jednej tablete.


Atacand Plus 32 mg/25 mg obsahuje liečivo: kandesartan cilexetil 32 mg a hydrochlorotiazid 25 mg v jednej tablete.


Ďalšie zložky sú: vápenatá soľ karmelózy, hydroxypropylcelulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, makrogol a žltý oxid železitý (E172).

Atacand Plus 16/12,5 mg a Atacand Plus 32 mg/25 mg zároveň obsahujú červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Atacand Plus a obsah balenia


Atacand Plus 16/12,5 mg sú oválne, obojstranne vypuklé tablety broskyňovej farby s ryhou na obidvoch stranách a na jednej strane vyrytým označením A/CS.


Atacand Plus 32 mg/12,5 mg sú oválne obojstranne vypuklé tablety žltej farby s ryhou a vyrytým označením A/CJ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice pozdĺž deliacej ryhy.


Atacand Plus 32 mg/25 mg sú oválne obojstranne vypuklé tablety ružovej farby s ryhou a vyrytým označením A/CD na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice pozdĺž deliacej ryhy.


Atacand Plus 16/12,5 mg tablety sú balené v umelohmotných fľašiach obsahujúcich 100 tabliet alebo v blistroch obsahujúcich 7, 14, 15, 15 x 1(blister s jednotlivou dávkou), 28, 28 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30 x 1(blister s jednotlivou dávkou), 50, 50 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 90, 98, 98 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 alebo 300 tabliet.


Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tablety sú balené v umelohmotných fľašiach obsahujúcich 100 tabliet alebo v blistroch obsahujúcich 7, 14, 15, 15 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 28, 28 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 50, 50 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 98, 98 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 lebo 300 tabliet.


Atacand Plus 32 mg/25 mg tablety sú balené v blistroch obsahujúcich 7, 14, 15, 15 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 28, 28 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 50, 50 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 98, 98 x 1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 alebo 300 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédsko


Výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarže

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédsko

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 68723 Plankstadt, Nemecko

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel, Nemecko

AndersonBrecon (UK) Limited,Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye, Hereford, Herefordshire,HR3 5PG, Veľká Británia

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA Veľká Británia (len pre Atacand Plus16/12,5 mg)

AstraZeneca Reims, Parc Industrial Pompelle, Chemin de Vrilly, BP 1050, 51689 Reims Cedex 2, Francúzsko (len pre Atacand Plus16/12,5 mg)

Vyrobené v licencii: Takeda Pharmaceutical Company Ltd., 4720, Takeda Mitsui, Hikari, Japonsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:


Názov

Členský štát

Atacand Plus

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Nemecko, Grécko, Fínsko, Maďarsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko

Hytacand

Francúzsko, Portugalsko

Atacand Zid

Dánsko

Ratacand Plus

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


7


Atacand Plus 16/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/06403


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Atacand Plus 16/12,5 mg

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg

Atacand Plus 32 mg/25 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta Atacandu Plus 16/12,5 mg obsahuje kandesartan cilexetil 16 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg.

Každá tableta obsahuje 68 mg monohydrátu laktózy.


Jedna tableta Atacandu Plus 32 mg/12,5 mg obsahuje kandesartan cilexetil 32 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg.

Každá tableta obsahuje 148,5 mg monohydrátu laktózy.


Jedna tableta Atacandu Plus 32 mg/25 mg obsahuje kandesartan cilexetil 32 mg a hydrochlorotiazid 25 mg.

Každá tableta obsahuje 136 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Atacand Plus 16/12,5 mg sú oválne bikonvexné tablety broskyňovej farby s ryhou na obidvoch stranách a na jednej strane vyrytým označením A/CS.


Atacand Plus 32 mg/12,5 mg sú oválne bikonvexné tablety žltej farby s ryhou a vyrytým označením A/CJ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Atacand Plus 32 mg/25 mg sú oválne bikonvexné tablety ružovej farby s ryhou a vyrytým označením A/CD na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Atacand Plus 32 mg/12,5 mg a Atacand Plus 32 mg/25 mg sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Atacand Plus je indikovaný na:


 • Liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný monoterapiou kandesartanom cilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie pri hypertenzii


Odporúčaná dávka Atacandu Plus je jedna tableta raz denne.


Odporúča sa vytitrovať dávku jednotlivých zložiek (kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu). V klinicky vhodných prípadoch sa môže zvážiť priama zmena z monoterapiena podávanie Atacandu Plus. Odporúča sa vytitrovať dávku kandesartanu cilexetilu pred zmenou liečby z monoterapie hydrochlorotiazidom. Atacand Plus sa má používať u pacientov, ktorých krvný tlak nie je optimálne kontrolovaný kandesartanom cilexetilom alebo monoterapiou hydrochlorotiazidom alebo Atacandom Plus v nižších dávkach.


Maximum antihypertenzného účinku sa dosiahne počas 4 týždňov od začiatku liečby.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu

U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, akými sú pacienti s možným znížením cirkulujúceho objemu, sa odporúča titrácia dávky kandesartanu cilexetilu (je potrebné zvážiť u týchto pacientov začiatočnú dávku kandesartanu cilexetilu 4 mg).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30‑80 ml/min/1,73 m2 plochy povrchu tela, Body Surface Area (BSA)) sa odporúča titrácia dávky.

Atacand Plus je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA) (pozri časť 4.3).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým chronickým ochorením pečene sa odporúča titrácia dávky. Atacand Plus je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo s cholestázou (pozri časť 4.3).


Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť Atacandu Plus u detí a dospievajúcich od narodenia do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


Perorálne.

Atacand Plus sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Biologická dostupnosť kandesartanu nie je ovplyvnená potravou.

Nie sú nijaké klinicky významné interakcie medzi hydrochlorotiazidom a potravou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na deriváty sulfónamidových liečiv. Hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát.

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2 BSA).

Ťažká porucha funkcie pečene a/alebo cholestáza.

Refraktérna hypokaliémia a hyperkalciémia.

Dna.

Súbežné používanie Atacandu Plus s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR< 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).


Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.


Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Porucha funkcie obličiek

Podobne ako u iných liekov inhibujúcich systém renín-angiotenzín-aldosterón, u vnímavých pacientov, liečených Atacandom Plus, sa dajú očakávať zmeny vo funkcii obličiek (pozri časť 4.3).


Transplantácia obličiek

S podávaním Atacandu Plus pacientom po transplantácii obličky nie sú zatiaľ žiadne skúsenosti.


Stenóza renálnej artérie

Lieky ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón, vrátane antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), môžu zvyšovať hladinu urey v krvi a kreatinínu v sére pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo u pacientov so stenózou artérie zásobujúcej solitárnu obličku.


Deplécia intravaskulárneho objemu

U pacientov so znížením intravaskulárneho objemu a/alebo sodíkovou depléciou môže dôjsť k vzniku symptomatickej hypotenzie, podobne ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém. Z uvedeného dôvodu sa Atacand Plus odporúča podávať až po úprave tohto stavu.


Anestézia a chirurgický zákrok

U pacientov liečených s AIIRAs sa môže počas anestézie a chirurgického zákroku vyskytnúť hypotenzia na základe blokády renínového-angiotenzínového systému. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže ísť o ťažkú hypotenziu, ktorá si môže vyžadovať podanie intravenóznych tekutín a/alebo vazopresorov.


Porucha funkcie pečene

Tiazidy sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo s progredujúcimi pečeňovými ochoreniami, pretože už mierna zmena rovnováhy tekutín a elektrolytov môže vyvolať hepatálnu kómu. Nie je dostatok klinických skúseností s podávaním Atacandu Plus pacientom s poruchou funkcie pečene.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne (obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia)

Podobne, ako je tomu aj pri iných vazodilatátoroch, u pacientov s hemodynamicky závažnou stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo s obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná zvýšená opatrnosť.


Primárny hyperaldosteronizmus

U pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom sa všeobecne nedosahujú pozitívne výsledky pri podávaní antihypertenzív pôsobiacich prostredníctvom inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón. Preto sa u týchto pacientov podávanie Atacandu Plus neodporúča.


Nerovnováha elektrolytov

V primeraných intervaloch sa majú stanovovať hladiny elektrolytov v sére. Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (hyperkalciémia, hypokaliémia, hyponatriémia, hypomagneziémia a hypochloremická alkalóza).


Tiazidové diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a môžu zapríčiniť prechodné mierne zvýšené koncentrácie vápnika v sére. Značná hyperkalciémia môže byť znakom skrytej hyperparatyreózy. Pred vyšetrením funkcie prištítnej žľazy sa má podávanie tiazidov vysadiť.


V závislosti od dávky, hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie draslíka močom, čo môže mať za následok vznik hypokaliémie. Zdá sa, že tento účinok hydrochlorotiazidu je menej zjavný v kombinácii s kandesartanom cilexetilom. Riziko hypokaliémie môže byť zvýšené u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s rýchlou diurézou, u pacientov s inadekvátnym perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov, ktorí sú súbežne liečení kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH).


Liečba s kandesartanom cilexetilom môže spôsobiť hyperkaliémiu hlavne u pacientov so srdcovým zlyhaním a/alebo poškodením obličiek. Súbežné podávanie Atacandu Plus a ACE inhibítorov, aliskirenu, draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať koncentrácie draslíka (napr. sodná soľ heparínu) môže viesť k zvýšeniu koncentrácie draslíka v sére. Sledovanie draslíka sa má vykonávať podľa potreby.

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka do moču, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidovými diuretikami môže znížiť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebné upraviť dávky antidiabetických liekov vrátane inzulínu. Počas liečby tiazidovými liekmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus. Zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov v sére sa dáva do súvislosti s liečbou tiazidovými diuretikami. V dávkach, ktoré obsahuje Atacand Plus, sa pozorovali iba minimálne účinky. Tiazidové diuretiká zvyšujú koncentráciu kyseliny močovej v sére, čo môže u vnímavých pacientov vyústiť do dny.


Fotosenzitivita
Pri užívaní tiazidových diuretík sa hlásili prípady fotosenzitívnej reakcie (pozri časť 4.8). Ak sa vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa ukončenie liečby. Ak je nevyhnutné znovu podať liečbu, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Všeobecné upozornenia

U pacientov, ktorých cievny tonus a funkcie obličiek závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo s primárnym ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba s liekmi ovplyvňujúcimi tento systém vrátane AIIRAs bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavejšie s akútnym zlyhaním obličiek. Ako pri všetkých antihypertenzívach, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo s ischemickým cerebrovaskulárnym ochorením môže mať za následok infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu.

Precitlivenosť na hydrochlorotiazid sa môže vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy alebo bez nej, avšak je pravdepodobnejšia u pacientov s touto anamnézou.

V spojitosti s liečbou tiazidovými diuretikami sa zaznamenala exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Antihypertenzný účinok Atacandu Plus sa môže zvýšiť ďalšími antihypertenzívami.


Tento liek obsahuje laktózu. Preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Gravidita

AIIRAs sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak pokračovanie s AIIRA terapiou nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba s AIIRAs musí byť okamžite ukončená, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických farmakokinetických štúdiách sa skúmali možné interakcie s warfarínom, digoxínom, perorálnymi kontraceptívami (t.j. etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamidom a nifedipínom. V týchto štúdiách sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické liekové interakcie.


Účinok hydrochlorotiazidu na depléciu draslíka môže byť zvýšený súbežným podávaním iných liečiv, ktoré majú spojitosť s úbytkom draslíka a hypokaliémiou (t.j. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, amfotericín, karbenoxolón, penicilín G sodná soľ, deriváty kyseliny salicylovej, steroidy, ACTH).


Súbežné podávanie Atacandu Plus a kálium šetriacich diuretík, draslíkových doplnkov, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liečiv, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. sodná soľ heparínu), môže viesť k zvyšovaniu koncentrácie draslíka v sére. V prípade potreby sa má vykonať monitorovanie hladín draslíka (pozri časť 4.4).


Hypokaliémia a hypomagneziémia spôsobená diuretikami zvyšuje možnosť prípadného kardiotoxického účinku digitálisových glykozidov a antiarytmík. Odporúča sa pravidelná kontrola hladiny draslíka v sére, ak sa Atacand Plus používa v kombinácii s takýmito liekmi a nasledovnými liekmi, ktoré by mohli indukovať torsades de pointes:


 • antiarytmiká, trieda Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

 • antiarytmiká, trieda III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol),

 • ďalšie (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, ketanserín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).


Pri súbežnom podaní lítia s ACE inhibítormi alebo hydrochlorotiazidom sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a jeho toxicita. Podobný účinok sa zaznamenal s AIIRAs. Použitie kandesartanu a hydrochlorotiazidu s lítiom sa neodporúča. Ak je táto kombinácia potrebná, odporúča sa starostlivo sledovať koncentrácie lítia v sére.


Pri súbežnom podávaní AIIRAs spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAIDs) (t.j. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Ako u ACE inhibítorov, súbežné užívanie AIIRAs a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, predovšetkým u pacientov s už predtým existujúcou zníženou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať opatrne, a to najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch.

Diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok hydrochlorotiazidu je znížený pri súbežnom podávaní NSAIDs.


Absorpcia hydrochlorotiazidu je znížená cholestipolom alebo cholestyramínom.


Účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií (napr. tubokurarínu) môže byť zosilnený hydrochlorotiazidom.


Tiazidy môžu zvýšiť hladinu vápnika v krvnom sére v dôsledku zníženej exkrécie. Ak sa zároveň musia predpísať aj doplnky vápnika alebo vitamín D, má sa monitorovať hladina vápnika v sére a podľa nej upraviť dávky.


Tiazidy môžu zosilniť hyperglykemizujúci účinok beta-blokátorov a diazoxidu.


Anticholinergné látky (napr. atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť tiazidových diuretík znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.


Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Tiazidy môžu znížiť renálnu exkréciu cytotoxických liečiv (napr. cyklofosfamidu, metotrexátu) a zosilniť ich myelosupresívny účinok.


Posturálna hypotenzia sa môže zhoršiť pri súčasnom príjme alkoholu, barbiturátov alebo anestetík.


Liečba tiazidovými diuretikami môže zhoršovať glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu. Metformín sa má používať opatrne, pretože je možné riziko laktátovej acidózy indukovanej možným funkčným zlyhaním obličiek v spojitosti s hydrochlorotiazidom.


Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na amíny zvyšujúce krvný tlak (napr. adrenalín), avšak nie natoľko, aby sa ich účinok na krvný tlak eliminoval.


Hydrochlorotiazid môže zvýšiť riziko akútnej renálnej insuficiencie, predovšetkým pri vysokých dávkach jódových kontrastných látok.


Súbežná liečba s cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií typu dna.


Súbežná liečba s baklofénom, amifostínom, tricyklickými antidepresívami alebo neuroleptikami môže viesť k zvýšeniu antihypertenzného účinku a môže navodiť hypotenziu.


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhávania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):


Použitie AIIRAs sa neodporúča v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity pri podávaní ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s AIIRAs, môžu existovať podobné riziká pre túto skupinu liekov.Ak pokračovanie s terapiou AIIRA nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu musia byť prevedené na iné antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že vystavenie AIIRA terapii počas druhého a tretieho trimestra indukuje humánnu fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRAs od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, majú byť starostlivo sledované, pokiaľ ide o hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid

Skúsenosti s hydrochlorotiazidom sú počas gravidity obmedzené, obzvlášť počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra môže ohroziť fetálno-placentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky ako je žltačka, poruchy elektrolytovej rovnováhy a trombocytopénia.

Vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie sa hydrochlorotiazid nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu alebo preeklampsiu, bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia.
Hydrochlorotiazid sa nemá používať u tehotných žien na esenciálnu hypertenziu, s výnimkou ojedinelých prípadov, kde by sa nemohla použiť žiadna iná liečba.

Laktácia


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie o použití Atacandu Plus počas dojčenia, Atacand Plus sa neodporúča a alternatívne liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia sú vhodnejšie, obzvlášť pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodenéhodieťaťa.


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malom množstve do materského mlieka. Tiazidy vo vyšších dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu inhibovať produkciu mlieka. Použitie Atacandu Plus v priebehu dojčenia sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa žiadne štúdie na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby s Atacandom Plus sa môže príležitostne vyskytnúť závrat alebo pocit únavy.


 1. Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických skúšaniach s kandesartanom cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli nežiaduce účinky mierne a prechodné. Výskyt prípadov prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov bol pri kombinácii kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid (2,3 - 3,3 %) podobný ako pri placebe (2,7 – 4,3 %).


Nežiaduce účinky získané z klinických štúdií s kandesartanom cilexetilom/hydrochlorotiazidom boli limitované na tie, ktoré boli predtým hlásené pri samotnom kandesartane cilexetile a/alebo hydrochlorotiazide.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie s kandesartanom cilexetilom z klinických skúšaní a z hlásení po uvedení lieku na trh. V súhrnnej analýze údajov z klinických skúšaní u pacientov s hypertenziou boli nežiaduce reakcie s kandesartanom cilexetilom definované na základe výskytu nežiaducich udalostí s kandesartanom cilexetilom najmenej o 1 % vyšším ako u placeba.


Frekvencie výskytu použité v tabuľkách v rámci časti 4.8 sú: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Respiračné infekcie

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

Leukopénia, neutropénia a agranulocytóza

Poruchy metabolizmu

a výživy

Veľmi zriedkavé

Hyperkaliémia, hyponatriémia

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty/vertigo, bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, poruchy funkcie pečene alebo hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé

Angioedém, vyrážka, žihľavka, svrbenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé

Bolesť chrbta, artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé

Porucha funkcie obličiek, vrátane zlyhania obličiek u vnímavých pacientov (pozri časť 4.4).


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie s monoterapiou hydrochlorotiazidom zvyčajne s dávkami 25 mg alebo vyššími.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Leukopénia, neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, zníženie tvorby kostnej drene, hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Hyperglykémia, hyperurikémia, nerovnováha elektrolytov (vrátane hyponatriémie a hypokaliémie)

Psychické poruchy

Zriedkavé

Poruchy spánku, depresia, nepokoj

Poruchy nervového systému

Časté

pocit závratu/mdloby, vertigo


Zriedkavé

Parestézia

Poruchy oka

Zriedkavé

Prechodné neostré (rozmazané) videnie


Neznáme

Akútna myopia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Srdcové arytmie

Poruchy ciev

Menej časté

Posturálna hypotenzia


Zriedkavé

Nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Anorexia, strata chuti do jedenia, podráždenie žalúdka, hnačka, zápcha


Zriedkavé

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Zriedkavé

Žltačka (intrahepatálna cholestatická forma)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka, žihľavka, fotosenzitívne reakcie


Zriedkavé

Toxická epidermálna nekrolýza


Neznáme

Systémový lupus erythematosus

Kožný lupus erythematosus

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Svalové spazmy


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Glykozúria

Zriedkavé

Renálna dysfunkcia, intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Slabosť

Zriedkavé

Horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov


Zriedkavé

Zvýšenie koncentrácií dusíka močoviny v krvi a sérového kreatinínu


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Na základe farmakologických úvah je pravdepodobné, že hlavnými prejavmi predávkovania kandesartanom cilexetilom môžu byť symptomatická hypotenzia a závrat. V jednotlivých prípadoch predávkovania (až do 672 mg kandesartanu cilexetilu) prebehlo zotavenie pacientov bez komplikácií.


Hlavným príznakom predávkovania hydrochlorotiazidom je náhla strata tekutín a elektrolytov. Môžu sa tiež pozorovať symptómy ako závrat, hypotenzia, smäd, tachykardia, komorové poruchy rytmu, sedácia/poruchy vedomia a svalové kŕče.


Liečba

O liečbe predávkovania Atacandom Plus nie je dostupná žiadna osobitná informácia. V prípade predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia:


Ak je indikované, má sa zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. V prípade vzniku symptomatickej hypotenzie je potrebné začať symptomatickú liečbu a sledovať vitálne funkcie. Pacient má byť uložený na chrbát s dolnými končatinami zdvihnutými nad podložku. Ak to nepostačuje, je nutné doplniť objem plazmy napr. infúziou izotonického fyziologického roztoku. Skontrolovať, a ak je potrebné, upraviť hladiny sérových elektrolytov a acidobázu. Ak hore uvedené opatrenia nie sú dostatočné, môžu sa podať sympatomimetické látky.


Kandesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Nie je známe, do akej miery sa dá hemodialýzou odstrániť hydrochlorotiazid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty receptora pre angiotenzín II a diuretiká,

ATC kód: C09DA06


Mechanizmus účinku

Angiotenzín II je primárny vazoaktívny hormón systému renín-angiotenzín-aldosterón, ktorý zohráva úlohu v patofyziológii hypertenzie a iných kardiovaskulárnych ochorení. Taktiež má dôležitý význam aj v patogenéze hypertrofie orgánov a poškodenia cieľových orgánov. Najdôležitejšie fyziologické účinky angiotenzínu II, akými sú vazokonstrikcia, stimulácia sekrécie aldosterónu, regulácia homeostázy vody a solí a stimulácia rastu buniek, sú sprostredkované prostredníctvom receptora typu I (AT1).


Farmakodynamické účinky

Kandesartan cilexetil je rýchlo sa konvertujúcim prekurzorom liečiva, kandesartanu, tento proces prebieha v dôsledku hydrolýzy esteru počas vstrebávania v gastrointestinálnom trakte. Kandesartan je AIIRA, selektívny voči AT1 receptorom, na ktoré sa pevne viaže a z ktorých sa pomaly uvoľňuje. Nemá žiadnu agonistickú aktivitu.


Kandesartan nemá vplyv na ACE, alebo iné enzymatické systémy zvyčajne spájané s použitím ACE inhibítorov. Vzhľadom na chýbanie účinku na degradáciu kinínov alebo na metabolizmus iných látok, ako je substancia P, nie je pravdepodobné, že by AIIRAs vyvolávali kašeľ. V kontrolovaných klinických štúdiách, porovnávajúcich kandesartan cilexetil s ACE inhibítormi, bola incidencia kašľa nižšia u pacientov užívajúcich kandesartan cilexetil. Kandesartan sa neviaže, ani neblokuje iné receptory pre hormóny alebo iónové kanály, ktoré sú dôležité v kardiovaskulárnych regulačných procesoch. Antagonizmus AT1 receptora má za následok na dávke závislé zvýšenie hladiny renínu v plazme, ako aj koncentrácií angiotenzínu I a angiotenzínu II, a zníženie koncentrácie plazmatického aldosterónu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinok kandesartanu cilexetilu, podávaného raz denne v dávke 8-16 mg (priemerne 12 mg) na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa hodnotil v randomizovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 4937 starších pacientov (vo veku 70-89 rokov; z toho 21 % 80-ročných a starších) s ľahkou až stredne ťažkou hypertenziou trvajúcou v priemere 3,7 rokov (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly). Pacienti užívali kandesartan alebo placebo spolu s ďalšou antihypertenznou liečbou, pridanou podľa potreby. V skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, bolo pozorované zníženie krvného tlaku zo 166/90 na 145/80 mmHg a v kontrolnej skupine nastalo zníženie tlaku zo 167/90 na 149/82 mmHg. V primárnom cieľovom ukazovateli, t.j. pri závažných kardiovaskulárnych príhodách (kardiovaskulárna mortalita, nefatálna mozgová príhoda a infarkt myokardu bez smrteľných následkov) sa nezistili štatisticky významné rozdiely. Vyskytlo sa 26,7 prípadov na 1000 „pacientorokov“ v skupine pacientov, ktorí užívali kandesartan, v porovnaní s 30 prípadmi na 1000 „pacientorokov“ v kontrolnej skupine (relatívne riziko 0,89, 95 % CI 0,75 až 1,06, p=0,19).


Hydrochlorotiazid inhibuje aktívnu reabsorpciu sodíka, hlavne v distálnom tubule a podporuje vylučovanie sodíka, chloridov a vody. Vylučovanie draslíka a horčíka obličkami sa zvyšuje v závislosti od dávky, zatiaľ čo vápnik sa vo väčšom rozsahu reabsorbuje. Hydrochlorotiazid znižuje objem plazmy a extracelulárnych tekutín, zmenšuje srdcový výdaj a krvný tlak. Počas dlhodobej liečby prispieva znížená periférna rezistencia k poklesu tlaku krvi.


Rozsiahle klinické skúšky ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení a úmrtí na tieto ochorenia.


Kandesartan a hydrochlorotiazid majú aditívny antihypertenzný účinok.


U pacientov s vysokým krvným tlakom Atacand Plus spôsobuje na dávke závislé a dlhotrvajúce zníženie arteriálneho krvného tlaku bez reflexného zvýšenia srdcovej frekvencie. Nebol zistený žiadny náznak závažnej alebo vystupňovanej hypotenzie po podaní prvej dávky, ani „rebound“ fenomén po skončení liečby. Po podaní jednorazovej dávky Atacandu Plus, začiatok antihypertenzného účinku vo všeobecnosti nastane v priebehu dvoch hodín. Pri nepretržitej liečbe sa maximálne zníženie tlaku krvi obyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov a udržuje sa počas dlhodobej liečby. Terapia Atacandom Plus v dávkovaní raz denne zabezpečuje účinné a plynulé zníženie tlaku krvi počas 24-hodín s malou zmenou medzi maximálnym a minimálnym účinkom počas dávkovacieho intervalu. V dvojito zaslepených, randomizovaných klinických skúšaniach Atacand Plus 16 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne znižoval tlak krvi štatisticky významne viac ako kombinácia losartan/hydrochlorotiazid 50 mg/12,5 mg podaný jedenkrát denne.


V dvojito zaslepených, randomizovaných klinických skúškach bol výskyt nežiaducich účinkov, hlavne kašľa, nižší počas liečby kombináciou liečiv kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid ako počas liečby kombináciou ACE inhibítor/hydrochlorotiazid.


V dvoch klinických skúšaniach (randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, s paralelnou skupinou) zahŕňajúcich 275 a 1524 randomizovaných pacientov kombinácia kandesartanu cilexetilu /hydrochlorotiazidu 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg mali za následok redukciu krvného tlaku na 22/15 mmHg pre nižšiu dávku a na 21/14 mmHg pre vyššiu dávku a boli signifikantne účinnejšie než samotné zložky.


V randomizovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní s paralelnou skupinou u 1975 randomizovaných pacientov neoptimálne kontrolovaných kandesartanom cilexetilom v dávke 32 mg jedenkrát denne malo pridanie 12,5 mg alebo 25 mg hydrochlorotiazidu za následok ďalšiu redukciu krvného tlaku. Kombinácia kandesartanu cilexetilu 32 mg/25 mg bola signifikantne účinnejšia než kombinácia 32 mg/12,5 mg, pričom priemerná redukcia krvného tlaku bola 16/10 mmHg pre dávku 32 mg/25 mg a 13/9 mmHg pre dávku 32 mg/12,5 mg.


Kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid je podobne účinný u všetkých pacientov bez ohľadu na vek a pohlavie.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o použití kandesartanu cilexetilu/hydrochlorotiazidu u pacientov s renálnym ochorením/nefropatiou, zníženou funkciou ľavej komory/kongestívnym srdcovým zlyhaním a u pacientov, ktorí prekonali infarkt myokardu.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.


Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.


Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné používanie kandesartanu cilexetilu a hydrochlorotiazidu nemá klinicky signifikantný účinok na farmakokinetiku oboch liekov.


Absorpcia a distribúcia


Kandesartan cilexetil

Kandesartan cilexetil sa po perorálnom podaní konvertuje na liečivo kandesartan. Absolútna biologická dostupnosť kandesartanu po podaní perorálneho roztoku kandesartanu cilexetilu je približne 40 %. Relatívna biologická dostupnosť tabletovej formy v porovnaní s tým istým perorálnym roztokom je približne 34 % s veľmi malými odchýlkami. Priemerné maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu o 3-4 hodiny po užití tablety. Sérové koncentrácie kandesartanu sa zvyšujú priamo úmerne so zvyšujúcimi sa dávkami v terapeutickom rozmedzí. Vo farmakokinetike kandesartanu sa nepozorovali žiadne rozdiely medzi oboma pohlaviami. Potrava nemá významný vplyv na veľkosť plochy pod časovou krivkou sérovej koncentrácie kandesartanu (AUC).


Kandesartan sa výrazne viaže na plazmatické bielkoviny (viac ako 99 %). Zjavný distribučný objem kandesartanu je 0,1 l/kg.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu s absolútnou hodnotou biologickej dostupnosti približne 70 %. Súčasné podanie jedla zvýši túto absorpciu približne o 15 %. Biologická dostupnosť môže byť znížená u pacientov so srdcovým zlyhaním a s výraznými edémami.


Približne 60 % hydrochlorotiazidu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Zjavný distribučný objem je približne 0,8 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia


Kandesartan cilexetil

Kandesartan sa vylučuje do moču a do žlče prevažne v nezmenenej forme, iba v malej miere sa eliminuje prostredníctvom pečeňového metabolizmu (CYP2C9). Dostupné interakčné štúdie nenaznačujú účinok na CYP2C9 a CYP3A4. Na základe údajov získaných in vitro by sa nemala očakávať žiadna interakcia in vivo s liekmi, ktorých metabolizmus je závislý od izoenzýmov cytochrómu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 alebo CYP3A4. Terminálny polčas eliminácie (t½) kandesartanu je približne 9 hodín. Po podaní opakovaných dávok nedochádza ku kumulácii lieku. Polčas eliminácie kandesartanu zostáva nezmenený (približne 9 h) po podaní kombinácie kandesartan cilexetil/hydrochlorotiazid. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii kandesartanu pri opakovanom podaní.


Celková hodnota plazmatického klírensu kandesartanu je približne 0,37 ml/min/kg, pričom hodnota klírensu v obličkách je približne 0,19 ml/min/kg. Kandesartan sa eliminuje obličkami - glomerulárnou filtráciou aj aktívnou tubulárnou sekréciou. Po perorálnom podaní kandesartanu cilexetilu značeného 14C, približne 26 % dávky sa vylúči močom ako kandesartan a 7 % ako inaktívny metabolit, zatiaľ čo približne 56 % dávky sa nachádza v stolici ako kandesartan a 10 % ako inaktívny metabolit.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a vylučuje sa glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou takmer úplne ako nezmenená látka. Terminálny polčas (t½) hydrochlorotiazidu je približne 8 hodín. Približne 70 % dávky podanej perorálne sa vylúči močom v priebehu 48 hodín. Polčas eliminácie hydrochlorotiazidu ostáva nezmenený (približne 8 hodín) po podaní hydrochlorotiazidu v kombinácii s kandesartanom cilexetilom. V porovnaní s monoterapiou nedochádza ani v kombinovanej liečbe ku kumulácii hydrochlorotiazidu pri opakovanom podaní.


Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Kandesartan cilexetil

U starších pacientov (nad 65 rokov), v porovnaní s mladšími jedincami, boli hodnoty Cmax kandesartanu zvýšené približne o 50 % a AUC kandesartanu o 80 %. Odpoveď krvného tlaku a výskyt nežiaducich účinkov po podaní kandesartanu cilexetilu však boli u mladých aj u a starších pacientov podobné (pozri tiež časť 4.2).


U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek, pri porovnaní s osobami s normálnou funkciou obličiek, sa pozorovali zvýšené hodnoty Cmax a AUC kandesartanu pri opakovanom podaní približne o 50 % a 70 %, pričom však terminálny polčas eliminácie kandesartanu (t½) zmenený nebol. Zmeny uvedených parametrov u pacientov s ťažkou poruchou obličkových funkcií boli približne 50 %, a 110 % v uvedenom poradí. Terminálny polčas eliminácie (t½) kandesartanu bol u tejto skupiny pacientov približne zdvojnásobený. Farmakokinetika kandesartanu u pacientov liečených hemodialýzou bola podobná ako u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek.


V dvoch štúdiách u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa pozoroval nárast priemernej AUC kandesartanu približne o 20 % v jednej štúdii a 80 % v druhej štúdii (pozri časť 4.2). U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú žiadne skúsenosti.


Hydrochlorotiazid

Terminálny polčas eliminácie (t½) hydrochlorotiazidu je predĺžený u pacientov s poruchou funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne kvalitatívne nové toxikologické nálezy pri kombinácii liečiv v porovnaní s nálezmi, ktoré sa pozorovali u jednotlivých komponentov. V predklinických štúdiách bezpečnosti vykazoval kandesartan vo vysokých dávkach účinok na obličky a na parametre červeného krvného obrazu u myší, potkanov, psov a opíc. Kandesartan spôsoboval zníženie hodnôt parametrov červeného krvného obrazu (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Účinky na obličky (ako napr. intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofilné tubuly, zvýšenie plazmatických koncentrácií urey a kreatinínu) vyvolané kandesartanom mohli byť sekundárne v dôsledku hypotenzie, vedúcej k alterácii perfúzie obličiek. Pridanie hydrochlorotiazidu zosilňuje nefrotoxicitu kandesartanu. Navyše, kandesartan môže vyvolať hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny sú spôsobené farmakologickým účinkom kandesartanu a majú len malý klinický význam.


V pokročilých štádiách brezivosti sa po podaní kandesartanu zaznamenala fetotoxicita. Pridanie hydrochlorotiazidu neovplyvnilo signifikantne výsledky fetálnych vývojových štúdií na potkanoch, myšiach alebo králikoch (pozri časť 4.6).


Kandesartan aj hydrochlorotiazid vykazujú pri veľmi vysokých koncentráciách/po podaní veľmi vysokých dávok genotoxickú aktivitu. Údaje z in vitro a in vivo genotoxických testov naznačujú, že je nepravdepodobné, aby kandesartan a hydrochlorotiazid vykazovali mutagénnu alebo klastogénnu aktivitu v podmienkach klinického užívania.


Karcinogenita oboch zložiek nebola dokázaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


vápenatá soľ karmelózy

hydroxypropylcelulóza,

červený oxid železitý (E172) (iba pre Atacand Plus 16/12,5 mg a 32 mg/25 mg)

žltý oxid železitý (E172)

monohydrát laktózy

magnéziumstearát

kukuričný škrob

makrogol


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


16/12,5 mg tablety: PVC-PVDC/ALU blister obsahujúci 7, 14, 15, 15x1 (blister s jednotlivou dávkou), 28, 28x1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30x1 (blister s jednotlivou dávkou), 50, 50x1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56x1 (blister s jednotlivou dávkou), 90, 98, 98x1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 a 300 tabliet.


32 mg/12,5 mg tablety: PVC-PVDC/ALU blister obsahujúci 7, 14, 15, 15x1 (blister s jednotlivou dávkou), 28, 28x1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30x1 (blister s jednotlivou dávkou),50, 50x1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56x1 (blister s jednotlivou dávkou), 98, 98x1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 a 300 tabliet.


32 mg/25 mg tablety: PVC-PVDC/ALU blister obsahujúci 7, 14, 15, 15x1 (blister s jednotlivou dávkou), 28, 28x1 (blister s jednotlivou dávkou), 30, 30x1 (blister s jednotlivou dávkou), 50, 50x1 (blister s jednotlivou dávkou), 56, 56x1 (blister s jednotlivou dávkou), 98, 98x1 (blister s jednotlivou dávkou), 100 a 300 tabliet.


16/12,5 mg tablety: HDPE fľaša s obsahom 100 tabliet.

32 mg/12,5 mg tablety: HDPE fľaša s obsahom 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85 Södertälje, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Atacand Plus 16/12,5 mg: 58/0258/01-S

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg: 58/0318/10-S

Atacand Plus 32 mg/25 mg: 58/0319/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Atacand Plus 16/12,5 mg: 27.07.2001

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg: 25.05.2010

Atacand Plus 32 mg/25 mg: 25.05.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na webovej stránke: www.sukl.sk

15


Atacand Plus 16/12,5 mg