+ ipil.sk

ATARAXPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


ATARAX

filmom obalené tablety

Hydroxyzíniumdichlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Atarax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atarax

3. Ako užívať Atarax

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Atarax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Atarax a na čo sa používa


Atarax je liek, ktorý patrí do skupiny anxiolytík (lieky proti úzkosti).

Atarax sa používa na liečbu príznakov anxiety (úzkosti) u dospelých a na liečbu pruritu (svrbenia).

Atarax sa podáva aj pred chirurgickým výkonom.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Atarax


Neužívajte Atarax

- ak ste alergický na hydroxyzíniumdichlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), na cetirizín (liek na alergiu) alebo iné piperazínové deriváty, na aminofylín alebo na etyléndiamín (lieky na astmu)

 • ak máte porfýriu (nedostatočná funkcia niektorých enzýmov)

 • ak máte určitú poruchu srdca (predĺženie QT intervalu)

 • počas tehotenstva a dojčenia


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Atarax.

 • ak sa u vás častejšie vyskytujú záchvaty kŕčov,

 • ak sa liek podáva malým deťom, pretože je u nich vyšší výskyt vedľajších účinkov,

 • ak máte zelený zákal, poruchy odtoku moču z mechúra, zníženú motilitu (pohyblivosť) žalúdka a čriev, závažnú svalovú slabosť (myasténia gravis) alebo demenciu (trvalý úbytok duševných schopností),

 • ak sa Atarax používa súbežne s inými liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém, môže byť potrebná úprava dávkovania.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému požívaniu alkoholu a Ataraxu.


Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí majú známy faktor predispozície na srdcovú arytmiu (porucha srdcového rytmu), vrátane nerovnováhy elektrolytov, ktorí majú ochorenie srdca alebo ktorí sa súbežne liečia potenciálne arytmogénnymi liekmi (lieky, ktoré ovplyvňujú srdcový rytmus).U týchto pacientov sa má uvážiť použitie inej liečby.


U starších pacientov sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou z dôvodu predĺženého pôsobenia.


Dávkovanie sa má znížiť u pacientov s dysfunkciou pečene a u pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek.


Iné lieky a Atarax

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky s tlmivými vlastnosťami na centrálny nervový systém a alkohol zosilňujú účinky Ataraxu.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Ataraxu s inhibítormi monoaminooxidázy (lieky na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby).


Atarax znižuje pôsobenie adrenalínu na krvný tlak.


Súbežné užívanie Ataraxus liekom, ktorý ovplyvňuje srdcový rytmus, môže vyvolať arytmie (poruchu srdcového rytmu).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Atarax sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia.

Ženy v plodnom veku majú používať vhodnú antikoncepciu na zabránenie tehotenstva počas liečby Ataraxom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Atarax môže spôsobiť únavu, závrat, útlm, poruchy videnia a preto môže mať mierny až veľký vplyv naschopnosť reakcie a koncentrácie, predovšetkým pri vysokých dávkach a/alebo ak sa alkohol alebo liečivá s tlmivým účinkom podávajú súbežne. Preto sa máte vyhnúť vedeniu vozidla alebo obsluhe strojov alebo musíte zvýšiť opatrnosť. Nežiaduce pôsobenie Ataraxu na pozornosť sa ešte zvyšuje súbežným požívaním alkoholu alebo užívaním iných sedatív.


Atarax obsahuje laktózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Atarax


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná dávka je:


Dospelí


Na liečbu príznakov úzkosti: ráno a na obed ½ tablety, večer 1 tableta.


Na liečbu príznakov svrbenia: Začiatočná dávka 25 mg pred spaním, po ktorej môžu v prípade potreby nasledovať dávky do 25 mg 3 až 4-krát denne.


Na podávanie pred chirurgickým výkonom: 50 až 200 mg denne rozdelených do 1 alebo 2 denných dávok: jednorazové podanie 1 hodina pred chirurgickým výkonom, pred ktorým možno podať 1 dávku večer pred narkózou.


Maximálna jednorazová dávka u dospelých nemá presiahnuť 200 mg, zatiaľ čo maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 300 mg.


Deti (od 12 mesiacov)

Na liečbu príznakov svrbenia:

- od 12 mesiacov do 6 rokov: 1 mg/kg/deň do 2,5 mg/kg/deň v rozdelených dávkach

- nad 6 rokov: 1 mg/kg/deň do 2 mg/kg/deň v rozdelených dávkach.


Na podávanie pred chirurgickým výkonom:

Jednorazové podanie 1 mg/kg 1 hodinu pred chirurgickým výkonom, pred ktorým možno podať 1 mg/kg večer pred anestéziou.


Úpravy dávkovania

Dávka sa má upraviť v rozsahu odporúčaného dávkovania v závislosti od odpovede pacienta na liečbu.

U starších pacientov sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou.

U pacientov s dysfunkciou pečene sa odporúča znížiť dennú dávku o 33 %.

U pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek sa dávka má znížiť.


Ak užijete viac Ataraxu, ako máte

Ak užijete viac Ataraxu, ako máte, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Atarax

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. V užívaní pokračujte ďalej podľa predpisu.


Ak prestanete užívať Atarax

Dĺžku liečby vždy určuje lekár. Nikdy svojvoľne neukončujte liečbu, môže to mať za následok zhoršenie vášho stavu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi častým (10 %) vedľajším účinkom je ospalosť. Častými vedľajšími účinkami sú bolesť hlavy, sedácia (útlm), únava a sucho v ústach.


Pri užívaní Ataraxu sa tiež hlásili ďalšie vedľajšie účinky:


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: tachykardia (zrýchlená srdcová činnosť), predĺženie QT na EKG, torsades de pointes.

Poruchy oka:poruchy akomodácie (zaostrovania), rozmazané videnie.

Poruchy tráviaceho traktu: nevoľnosť, zápcha, vracanie.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: malátnosť, horúčka.

Poruchy imunitného systému: precitlivenosť, anafylaktický šok (prudká alergická reakcia s kŕčmi dýchacích ciest a tráviaceho ústrojenstva).

Poruchy pečene a žlčových ciest: abnormálne funkčné pečeňové testy, zápal pečene.

Poruchy nervového systému: závrat, nespavosť, triaška, záchvaty kŕčov, dyskinéza (mimovoľné pohyby).

Psychické poruchy:nepokoj, zmätenosť, dezorientácia, halucinácie.

Poruchy obličiek a močových ciest: zadržovanie moču.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:bronchospazmus (zúženie priedušiek).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: svrbenie, erytematózna vyrážka(červená vyrážka), makulopapulárna vyrážka (škvrnitá a pupencovitá vyrážka), žihľavka, dermatitída (zápalové ochorenie kože), angioneurotický edém (opuch vznikajúci na rôznych miestach, napr. na tvári, slizniciach dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva), zvýšené potenie, závažné kožné reakcie (fixný liekový exantém, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm).

Poruchy ciev: znížený krvný tlak.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Atarax


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať v suchu pri teplote 15-25 °C, chrániť pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Atarax obsahuje


- Liečivo je hydroxyzíniumdichlorid. Každá filmom obalená tableta Ataraxu obsahuje 25 mg hydroxyzíniumdichloridu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý a biela obaľovacia sústava Opadry Y-1-7000 (oxid titaničitý E171, hydroxypropylmetylcelulóza 2910/5 a makrogol 400).


Ako vyzerá Atarax a obsah balenia

Atarax sú biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

Obsah balenia: 25 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

UCB s.r.o., Thámova 11 – 13, 186 00 Praha 8, Česká republika


Výrobca

UCB Pharma SA

Chemin du Foriest,

B-1420 Braine-ĺ Alleud, Belgicko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.


4ATARAX

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


ATARAX


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg hydroxyzíniumdichloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Biele podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hydroxyzín je indikovaný na:

 • symptomatickú liečbu anxiety u dospelých;

 • symptomatickú liečbu pruritu;

 • premedikáciu pred chirurgickým výkonom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Deti a dospievajúci (deti vo veku od 12 mesiacov)


Na symptomatickú liečbu pruritu:

 • od 12 mesiacov do 6 rokov: 1 mg/kg/deň až 2,5 mg/kg/deň v rozdelených dávkach,

 • nad 6 rokov 1 mg/kg/deň až 2 mg/kg/deň v rozdelených dávkach.

Na premedikáciu pred chirurgickým výkonom: Jednorazové podanie 1 mg/kg 1 hodinu pred chirurgickým výkonom, pred ktorým je možné podať 1 mg/kg večer pred anestéziou.


Dospelí


Na symptomatickú liečbu anxiety: 50 mg denne rozdelených do 3 jednotlivých dávok 12,5-12,5-25 mg; v závažnejších prípadoch možno použiť dávky do 300 mg denne.


Na symptomatickú liečbu pruritu: Začiatočná dávka 25 mg pred spaním, po ktorej môžu v prípade potreby nasledovať dávky do 25 mg 3 až 4-krát denne.


Na premedikáciu pred chirurgickým výkonom: 50 až 200 mg denne rozdelených do 1 alebo 2 dávok: jednorazové podanie 1 hodinu pred chirurgickým výkonom, pred ktorým je možné podať 1 dávku večer pred anestéziou.


Maximálna jednorazová dávka u dospelých nemá presiahnuť 200 mg, zatiaľ čo maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 300 mg.


Osobitné skupiny pacientov


Dávkovanie sa má upraviť v rozsahu odporúčaného dávkovania v závislosti od odpovede pacienta na liečbu.


Starší pacienti

U starších pacientov sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou v dôsledku predĺženého pôsobenia.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s dysfunkciou pečene sa odporúča znížiť dennú dávku o 33 %.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek sa dávkovanie má znížiť v dôsledku zníženého vylučovania jeho metabolitu cetirizínu.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, na cetirizín alebo iné piperazínové deriváty, na aminofylín, na etyléndiamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, ktorí majú porfýriu.

 • Pacienti s existujúcim predĺžením QT intervalu.

 • Gravidita a dojčenie (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hydroxyzín sa má podávať s opatrnosťou u pacientov so zvýšeným potenciálom pre záchvaty kŕčov.


Malé deti sú náchylnejšie na vznik nežiaducich udalostí súvisiacich s centrálnym nervovým systémom (pozri časť 4.8). U detí sa záchvaty kŕčov hlásili častejšie než u dospelých.


Vzhľadom k možným anticholinergným účinkom sa má hydroxyzín používať s opatrnosťou u pacientov s glaukómom, obštrukciou odtoku z močového mechúra, zníženou motilitou žalúdka a čriev,myasténiou gravis alebo demenciou.


Úpravy dávkovania môžu byť potrebné, ak sa hydroxyzín používa súbežne s inými liečivami tlmiacimi centrálny nervový systém alebo s liečivami, ktoré majú anticholinergné vlastnosti (pozri časť 4.5).


Má sa vyhnúť súbežnému požívaniu alkoholu a hydroxyzínu (pozri časť 4.5).


Opatrnosť je potrebná u pacientov so známym faktorom predispozície na srdcovú arytmiu, vrátane nerovnováhy elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), ktorí majú existujúce ochorenie srdca alebo ktorí sa súbežne liečia potenciálne arytmogénnymi liečivami. U týchto pacientov sa má uvážiť použitie alternatívnej liečby.


U starších pacientov sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou z dôvodu predĺženého pôsobenia (pozri časť 4.2).


Dávkovanie sa má znížiť u pacientov s dysfunkciou pečene a u pacientov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek (pozri časť 6.1).


4.5 Liekové a iné interakcie


Musí sa zohľadniť zvýšenie účinku hydroxyzínu, ak sa liečivo používa spolu s inými liečivami, ktoré majú tlmivé vlastnosti na centrálny nervový systém alebo anticholinergné vlastnosti a dávku je potrebné upraviť na individuálnom základe. Alkohol tiež zosilňuje účinky hydroxyzínu.


Hydroxyzín pôsobí proti účinkom betahistínu a inhibítorov cholínesterázy. Liečba sa má ukončiť minimálne 5 dní pred alergologickými testami alebo stimuláciou dýchacích ciest metacholínom, aby sa vyhlo vplyvu na výsledky testov.


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu hydroxyzínu s inhibítormi monoaminooxidázy.


Hydroxyzín znižuje účinok adrenalínu na tlak krvi.

U potkanov hydroxyzín pôsobil proti antikonvulzívnemu učinku fenytoínu.


Potvrdilo sa, že cimetidín v dávke 600 mg dvakrát denne zvyšuje sérové koncentrácie hydroxyzínu o 36 % a znižuje maximálne koncentrácie metabolitu cetirizínu o 20 %.


Hydroxyzín je inhibítorom CYP2D6 (Ki: 3,9 µM; 1,7 µg/ml) a pri vysokých dávkach môže vyvolať liekové interakcie so substrátmi CYP2D6.


Hydroxyzín nemá pri 100 µM inhibičný účinokna izoformy 1A1 a 1A6 UDP-glukuronyltransferázy ľudských pečeňových mikrozómov. Inhibuje izoformy cytochrómu P4502C9, 2C19 a 3A4 pri koncentráciách (IC50: 103 až 140 µM; 46 až 52 µg/ml) oveľa vyšších ako maximálne plazmatické koncentrácie. Je preto nepravdepodobné, že by hydroxyzín narušil metabolizmus liečiv, ktoré sú substrátmi týchto enzýmov.


Metabolit cetirizín nemá pri 100 µM žiaden inhibičný účinok na ľudský pečeňový cytochróm P450 (1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4) a izoformy UDP-glukuronyltransferázy.


Keďže sa hydroxyzín metabolizuje alkoholdehydrogenázou a CYP3A4/5, je možnéočakávať zvýšenie koncentrácií hydroxyzínu v krvi, ak sa hydroxyzín podáva súbežne s liečivami, o ktorých je známe, že sú silnými inhibítormi týchto enzýmov. Ak je však inhibovaná iba jedna metabolická dráha, môže byť čiastočne kompenzovaná inou metabolickou dráhou.


Súbežné podávanie hydroxyzínu s potenciálne arytmogénnym liečivom môže zvýšiť riziko predĺženia QT a torsades de pointes.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy vo fertilnom veku / Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy vo fertilnom veku majú používať vhodnú antikoncepciu na zabránenie tehotenstva počas liečby hydroxyzínom.


Gravidita

Štúdie na zvieratách potvrdili reprodukčnú toxicitu.


Hydroxyzín prechádza placentárnou bariérou, čo vedie k vyšším fetálnym ako maternálnym koncentráciám. Doteraz nie sú dostupné žiadne relevantné epidemiologické údaje súvisiace s expozíciou hydroxyzínu počas gravidity.


Hydroxyzín je kontraindikovaný počas gravidity.


Pôrod

U novorodencov, ktorých matky dostávali hydroxyzín počas neskorej gravidity a/alebo pôrodu, sa pozorovali nasledovné udalosti okamžite alebo iba niekoľko hodín po narodení: hypotónia, poruchy pohybu vrátane extrapyramídových porúch, trhavé pohyby, útlm CNS, novorodenecké hypoxické stavy alebo retencia moču.


Laktácia

Cetirizín, hlavný metabolit hydroxyzínu, je vylučovaný do materského mlieka u ľudí.

Hoci sa neuskutočnili žiadne oficiálne štúdie o vylučovaní hydroxyzínu do materského mlieka u ľudí, u dojčených novorodencov/dojčiat matiek, ktoré boli liečené hydroxyzínom, sa preukázali závažné nežiaduce účinky. Hydroxyzín je preto kontraindikovaný počas laktácie. Ak je potrebná liečba hydroxyzínom, dojčenie sa má ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Hydroxyzín môže spôsobiť únavu, závrat, sedáciu, poruchy videnia a preto môže mať mierny až veľký vplyv, predovšetkým pri vysokých dávkach a/alebo ak sa alkohol alebo sedatívne liečivá podávajú súbežne, naschopnosť reakcie a koncentrácie. Pacientov treba upozorniť na túto možnosť a informovať, aby boli opatrní pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému použitiu hydroxyzínu s alkoholom alebo inými sedatívami, keďže to zhoršuje tieto účinky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky súvisia predovšetkým s tlmivým účinkom na CNS alebo paradoxnými účinkami stimulácie CNS, anticholinergnou aktivitou alebo reakciami precitlivenosti.


Klinické skúšania


Perorálne podávanie hydroxyzínu: V nasledovnej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky hlásené v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach s výskytom minimálne 1 % po hydroxyzíne a zahŕňali 735 jedincov, ktorí boli vystavení účinku hydroxyzínu 50 mg denne a 630 jedincov, ktorým bolo podávané placebo.


Nežiaduce účinky

% nežiaducich účinkov po hydroxyzíne

% nežiaducich účinkov po placebe

Somnolencia

Bolesť hlavy

Únava

Suchosť v ústach

13,74

1,63

1,36

1,22

2,70

1,90

0,63

0,63


 • Popis vybraných nežiaducich účinkov

Nasledujúce nežiaduce účinky sa pozorovali pri cetirizíne, hlavnom metabolite hydroxyzínu: trombocytopénia, agresivita, depresia, tik, dystónia, parestézia, okulogyrická kríza, hnačka, dyzúria, enuréza, asténia, edém, zvýšenie hmotnosti a môžu sa potenciálne vyskytovať aj pri hydroxyzíne.


B Skúsenosti po uvedení lieku na trh


V nasledovnej časti sú uvedené nežiaduce účinky liečiva počas jeho používania v praxi podľa kategórií orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia bola stanovená použitím nasledovných definícií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé:precitlivenosť

Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok


Psychické poruchy:

Menej časté: agitácia, zmätenosť

Zriedkavé:dezorientácia, halucinácie


Poruchy nervového systému:

Časté: sedácia

Menej časté: závrat, insomnia, tras

Zriedkavé:záchvat kŕčov, dyskinéza


Poruchy oka:

Zriedkavé:poruchy akomodácie, rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé:tachykardia

Neznáme: predĺženie QT na elektrokardiograme, torsades de pointes


Poruchy ciev:

Zriedkavé:hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: nevoľnosť

Zriedkavé:zápcha, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé:abnormálne funkčné pečeňové testy

Neznáme: hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:svrbenie, erytematózna vyrážka, makulopapulárna vyrážka, urtikária, dermatitídaVeľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, angioneurotický edém, fixný liekový exantém, zvýšené potenie


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé:retencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: malátnosť, pyrexia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy pozorované po závažnom predávkovaní sa spájajú hlavne s nadmernou anticholinergnou záťažou, útlmom CNS alebo paradoxnou stimuláciou CNS. Zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, tachykardiu, pyrexiu, somnolenciu, porušený pupilárny reflex, tras, zmätenosť alebo halucinácie. Po nich môže nasledovať znížená úroveň vedomia, útlm dýchania, záchvaty kŕčov, hypotenzia alebo srdcová arytmia. Možno očakávať prehlbujúcu sa kómu a kardiorespiračný kolaps.


Dýchacie cesty, dýchanie a stav obehu sa musí starostlivo monitorovať súbežne so zaznamenávaním EKG a má byť k dispozícii dostatočný prísun kyslíka. Kontrola srdca a krvného tlaku sa má zachovať, až kým je pacient bez symptómov 24 hodín. Pacienti so zmeneným mentálnym stavom majú byť kontrolovaní z dôvodu súbežného užívania iných liečiv alebo alkoholu a ak sa považuje za potrebné, má sa podať kyslík, naloxón, glukóza a tiamín.


Ak je potrebný vazopresor, má sa použiť noradrenalín alebo metaraminol. Adrenalín sa nemá použiť.


Ipekakuanovýsirup sa nemá podať symptomatickým pacientom alebo tým, ktorí môžu rýchlo zoslabnúť, upadnúť do bezvedomia alebo majú záchvaty kŕčov, keďže to môže viesť k aspiračnej pneumónii. Výplach žalúdka so skoršou endotracheálnou intubáciou možno vykonať, ak sa zistí klinicky významný príjem. Aktívne uhlie možno ponechať v žalúdku, no existujú len nedostatočné údaje o podpore jeho účinnosti. Je nepravdepodobné, že hemodialýza alebo hemoperfúzia má akýkoľvek význam. Neexistuje žiadne špecifické antidotum.

Literárne údaje naznačujú, že ak sa vyskytnú závažné, život ohrozujúce nezvládnuteľné anticholinergné účinky, ktoré nereagujú na iné lieky, môže byť prospešná terapeutická skúšobná dávka fyzostigmínu. Fyzostigmín sa nemá používať iba na udržanie vedomia pacienta. Ak sa súbežne užili cyklické antidepresíva, použitie fyzostigmínu môže vyvolať záchvaty kŕčov a nezvládnuteľné zastavenie srdca. Použitiu fyzostigmínu sa treba vyhnúť tiež u pacientov s kardiálnymi poruchami vedenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hydroxyzín je psycholeptikum a anxiolytikum (ataraktikum).

Jeho ATC kód je: N05BB01


Liečivo, hydroxyzíniumdichlorid, je difenylmetánový derivát, chemicky nepríbuzný s fenotiazínmi, rezerpínom, meprobamátom alebo benzodiazepínmi.


Mechanizmus účinku

Hydroxyzíniumdichlorid nemá tlmivý účinok na kôru, jeho účinok môže byť vyvolaný potlačením aktivity určitých kľúčových oblastí subkortikálnej časti centrálneho nervového systému.


Farmakodynamické účinky

Antihistaminická a bronchodilatačná aktivita sa experimentálne dokázala a klinicky potvrdila. Antiemetický účinok sa dokázal prostredníctvom apomorfínového testu aj veriloidového testu. Farmakologické a klinické štúdie ukázali, že hydroxyzín nezvyšuje pri terapeutických dávkach žalúdočnú sekréciu ani aciditu a vo väčšine prípadov má miernu antisekrečnú aktivitu. U dospelých zdravých dobrovoľníkov a u detí sa po intradermálnej injekcii histamínu alebo antigénov dokázala redukcia lokálneho edému kože a sčervenenia. Hydroxyzín má tiež potvrdenú účinnosť pri zmierňovaní svrbenia pri rôznych formách žihľavky, ekzémov a dermatitíde.


Pri poškodení funkcie pečene sa môže antihistamínový účinok jednej jednorazovej dávky predĺžiť až do 96 hodín po užití.


EEG záznamy u zdravých dobrovoľníkov ukázali anxiolyticko-sedatívny profil. Anxiolytický účinok sa potvrdil u pacientov po použití rôznych klasických psychometrických testov. Polysomnografické záznamy u pacientov s úzkosťou a nespavosťou ukázali zvýšenie celkového času spánku, zníženie celkového času nočných prebúdzaní a zníženie latencie spánku po jednorazovej aj po opakovaných denných dávkach 50 mg. Zníženie napätia svalov sa ukázalo u pacientov s úzkosťou pri dennej dávke 3-krát 50 mg. Nedostatočnosť pamäti sa nepozorovala. U pacientov s úzkosťou sa po 4-týždňoch liečby neobjavili žiadne znaky alebo symptómy z vysadenia liečby.


Nástup účinku

Antihistamínový účinok nastupuje približne po 1 hodine po perorálnych liekových formách. Sedatívny účinok začína po 5-10 minútach po perorálnom roztoku a po 30-45 minútach po tabletách.


Hydroxyzín má tiež spazmolytické a sympatolytické účinky. Má nízku afinitu k muskarínovým receptorom. Hydroxyzín vykazuje miernu analgetickú aktivitu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Hydroxyzín sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Maximálna plazmatická hladina (Cmax) sa dosiahne približne dve hodiny po perorálnom podaní. Po jednorazových perorálnych dávkach 25 mg a 50 mg sú zvyčajne u dospelých Cmaxkoncentrácie 30, resp. 70 ng/ml. Stupeň a rozsah expozície hydroxyzínu je veľmi podobný, ak sa podáva vo forme tabliet alebo sirupu. Po opakovanom podávaní jedenkrát denne sa koncentrácie zvyšujú o 30 %. Perorálna biologická dostupnosť hydroxyzínu v porovnaní s intramuskulárnym podaním (i.m.) je približne 80 %. Po jednorazovej dávke 50 mg i.m. sú zvyčajne Cmaxkoncentrácie 65 ng/ml.


Distribúcia

Hydroxyzín sa dobre distribuuje v organizme a zvyčajne sa viac koncentruje v tkanivách než v plazme. Zdanlivý distribučný objem je u dospelých 7 až 16 l/kg. Hydroxyzín prestupuje po perorálnom podaní do kože. Koncentrácie hydroxyzínu v koži sú vyššie ako koncentrácie v sére po jednorazovom aj po opakovanom podávaní. Hydroxyzín prechádza hemotoencefalickou a placentárnou bariérou s vyššou koncentráciou v plode ako u matky.


Biotransformácia

Hydroxyzín sa rozsiahle metabolizuje. Tvorba hlavného metabolitu cetirizínu, metabolitu kyseliny karboxylovej (približne 45 % perorálnej dávky), je sprostredkovaná alkoholdehydrogenázou. Tento metabolit má významné periférne H1-antagonistické vlastnosti. Iné identifikované metabolity zahŕňajú N-dealkylovaný metabolit a O-dealkylovaný metabolit s plazmatickým polčasom 59 hodín. Tieto metabolické cesty sú sprostredkované najmä CYP3A4/5.


Eliminácia

Polčas hydroxyzínu je u dospelých približne 14 hodín (rozsah: 7 - 20 hod.). Zdanlivý celkový telový klírens vypočítaný zo štúdií je 13 ml/min/kg. Iba 0,8 % dávky sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Hlavný metabolit cetirizín sa vylučuje najmä nezmenený močom (25 % a 16 % hydroxyzínu po perorálnej, resp. i.m. dávke).


Špeciálne skupiny pacientov


Starší pacienti

Farmakokinetika hydroxyzínu sa skúmala u 9 zdravých starších jedincov (69,5 ± 3,7 rokov) po jednorazovej perorálnej dávke 0,7 mg/kg. Polčas eliminácie hydroxyzínu bol predĺžený na 29 hodín a zdanlivý objem distribúcie bol zvýšený na 22,5 l/kg. U starších pacientov sa odporúča zníženie dennej dávky hydroxyzínu (pozri časť 4.2).


Pediatrickí pacienti

Farmakokinetika hydroxyzínu sa hodnotila u 12 detských pacientov (6,1 ± 4,6 rokov; 22,0 ± 12,0 kg) po jednorazovej perorálnej dávke 0,7 mg/kg. Zdanlivý plazmatický klírens bol približne 2,5-násobný v porovnaní s dospelými. V porovnaní s dospelými bol polčas skrátený. U 1‑ročných pacientov bol približne 4 hodiny a u 14‑ročných pacientov 11 hodín. U detí a dospievajúcich sa má dávkovanie upraviť (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie pečene

U jedincov s dysfunkciou pečene sekundárnou až primárnou biliárnou cirhózou bol celkový telový klírens približne 66 % v porovnaní so zdravými jedincami. Polčas bol zvýšený na 37 hodín a sérové koncentrácie karboxymetabolitu, cetirizínu, boli vyššie ako u mladých pacientov s normálnou funkciou pečene. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa má znížiť denná dávka alebo frekvencia dávok (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie obličiek

Farmakokinetika hydroxyzínu sa hodnotila u 8 pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu: 24 ± 7 ml/min). Rozsah expozície (AUC) hydroxyzínu sa v náležitom prípade nezmenil, zatiaľ čo sa zvýšil v prípade karboxymetabolitu cetirizínu. Tento metabolit nemožno účinne odstrániť hemodialýzou. S cieľom vyhnúť sa akejkoľvek významnej kumulácii metabolitu cetirizínu po opakovaných dávkach hydroxyzínu, denná dávka hydroxyzínu sa má znížiť u pacientov s poškodenou funkciou obličiek (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie farmakologickej bezpečnosti, akútnej, subakútnej a chronickej toxicity neodhalili významné obavy o bezpečnosť z údajov u hlodavcov, psov a opíc. Letálne dávky 50 (LD50) u potkanov a myší sú 690 prípadne 550 mg/kg po perorálnom podaní, kým po i.v. podaní sú 81 a 56 mg/kg.


Jednorazové perorálne dávky 80 mg/kg alebo vyššie vyvolali u psov znaky depresie, ataxie, kŕče a tras. U opíc sa pri perorálnych dávkach presahujúcich 50 mg/kg objavilo vracanie bez akýchkoľvek ďalších prejavov až do dávky 400 mg/kg, pričom i.v. dávky 15 mg/kg vyvolali prechodnú ataxiu a kŕče s úplným zotavením v priebehu 5 minút po podaní dávky. Intraarteriálne injekcie viedli u králikov k významným lokálnym tkanivovým léziám.


Na izolovaných psích Purkiňových vláknach hydroxyzín pri 3 µM predlžoval trvanie akčného potenciálu, čo naznačovalo, že došlo k interakcii s draslíkovými kanálmi podieľajúcich sa na fáze repolarizácie. Pri vyšších koncentráciách, 30 µM, došlo k významnému skráteniu trvania akčného potenciálu, čo naznačuje možnú interakciu s vápnikovými a/alebo sodíkovými prúdmi. Hydroxyzín spôsobuje inhibíciu draslíkového prúdu kanálov IKrkódovaných hERG (human- Ether-a-go-go) v cicavčích bunkách s IC500,62 μM, koncentrácii, ktorá 10 až 60-krát vyššia ako terapeutické koncentrácie. Navyše, koncentrácie hydroxyzínu, ktoré sú potrebné na tvorbu účinkov na elektrofyziológiu srdca, sú však 10 až 100-násobne vyššie než tie, ktoré sú potrebné na blokádu H1a 5-HT2receptorov. Na nefixovaných psoch pri vedomí sledovaných telemetricky, hydroxyzín a jeho enantioméry vyvolali podobné kardiovaskulárne profily, i keď malé rozdiely boli prítomné. V prvej štúdii s telemetriou u psov hydroxyzín (21 mg/kg p.o.) mierne zvýšil tepovú frekvenciu a skrátil PR a QT intervaly. Nebol pozorovaný žiadny účinok na QRS a QTcinterval, a preto sú pri normálnych terapeutických dávkach tieto mierne zmeny z klinického hľadiska nepravdepodobné. Podobné účinky na tepovú frekvenciu a PR interval sa pozorovali v druhej štúdii s telemetriou u psov, v ktorej sa potvrdila absencia účinkov hydroxyzínu na QTc interval až do jednorazovej perorálnej dávku 36 mg/kg.


U potkanov bol hydroxyzín podávaný 30 dní dobre tolerovaný pri subkutánnej dávke 20 mg/kg/deň, pri perorálnej dávke 200 mg/kg/deň sa však zaznamenalo niekoľko mortalít.


Chronická toxicita sa hodnotila u potkanov pri perorálnych dávkach do 50 mg/deň v 100 g potravy po dobu 24 týždňov bez klinických prejavov alebo histopatologických anomálií. Dávky 10 mg/kg/deň po dobu 70 dní znižovali koncentráciu a životaschopnosť spermatocytov u samcov potkanov.

U psov sa perorálne dávky do 20 mg/kg/deň počas 6 mesiacov nespájali s akýmikoľvek histopatologickými zmenami.


Teratogenita sa hodnotila u gravidných hlodavcoch: malformácie plodov a potraty plodov sa spájali s dávkami nad 50 mg/kg hydroxyzínu, čo je dôsledkom kumulácie metabolitu norchlorcyklizínu. Teratogénne dávky sú oveľa vyššie ako dávky používané u ľudí na terapeutické účely. Amesov test neukázal žiadnu mutagénnu aktivitu. Štúdia s lymfómom u myší ukázala nevýznamné zvýšenie mutácií s nízkym stupňom prítomnosti S9 pri 15 g/ml. Toto sa uzavrelo ako maximálna hladina toxicity v tejto štúdii. Štúdie mikronukleového testu na potkanoch boli negatívne. Nakoľko sa zaznamenali iba veľmi nevýznamné účinky v in vitroštúdii a in vivoštúdia bola negatívna, hydroxyzín sa považuje za nemutagénny.


Štúdie karcinogenity na zvieratách sa s hydroxyzínom nevykonali. Liečivo však nie je mutagénne a v priebehu niekoľkých dekád klinického používania sa nespájal so žiadnym zjavným zvýšením tumorogénneho rizika.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


Biela obaľovacia sústava Opadry Y-1-7000 zložená z:

oxid titaničitý E 171

hydroxypropylmetylcelulóza

makrogol 400


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu pri teplote 15-25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 25 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UCB s.r.o., Thámova 11 – 13, 186 00 Praha 8, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


70/0891/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1992

Dátum posledného predĺženia: 12.11.2007 – bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


jún 2013

9/9

ATARAX