+ ipil.sk

Atominex 80 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/01945-REG, 2013/01949-REG, 2013/01951-REG, 2013/01952-REG, 2013/01954-REG, 2013/01957-REG a 2013/01961-REG


Písomná informácia pre používateľa


Atominex 10 mg

Atominex 18 mg

Atominex 25 mg

Atominex 40 mg

Atominex 60 mg

Atominex 80 mg

Atominex 100 mg


tvrdé kapsuly


atomoxetín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete (vy alebo dieťa vo vašej opatere) užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V nasledujúcich častiach sa slovo „vy“ uvádza vo význame vy alebo dieťa vo vašej opatere.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Atominexa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atominex

3. Ako užívaťAtominex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Atominex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Atominex a na čo sa používa


Na čo sa používa

Atominex obsahuje atomoxetín a používa sa na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy pozornosti s hyperaktivitou – ADHD, z anglického výrazu „Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder”) u detí starších ako 6 rokov, mladistvých a dospelých.

Používa sa iba ako súčasť celkovej liečby ochorenia, ktoré vyžaduje aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia (zameraná na správanie pacienta).


Nepoužíva sa ako liečba ADHD u detí mladších ako 6 rokov, keďže nie je známe, či je tento liek u týchto pacientov účinný a bezpečný.


U dospelých sa Atominex používa na liečbu ADHD vtedy, keď sú príznaky veľmi nepríjemné a majú vplyv na vašu prácu alebo spoločenský život a príznaky tohto ochorenia ste mali už v detstve.


Ako účinkuje

Atominexzvyšuje množstvo noradrenalínu v mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka, ktorá u pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu. Tento liek vám bol predpísaný, aby vám pomohol zvládať prejavy ADHD. Tento liek nie je stimulantom (povzbudzujúcim liekom), a preto nieje návykovým liekom.

Keď začnete užívať tento liek, môže trvať niekoľko týždňov, kým dôjde k úplnému zlepšeniu vašich prejavov.


Čo je ADHD

Pre deti a dospievajúcich s ADHD je ťažké pokojne sedieť a ťažko sa sústreďujú. Nie je to ich chyba, že to nedokážu. Mnohé deti a mladí ľudia vynakladajú veľkú námahu, aby to dokázali. Ale ak majú ADHD, môže im to v každodennom živote spôsobovať problémy. U detí a dospievajúcich s ADHD sa môžu vyskytnúť problémy s učením a domácimi úlohami. Je pre nich ťažké dobre sa správať doma, v škole alebo inde. ADHD nemá vplyv na inteligenciu dieťaťa ani mladého človeka.


Dospelým s ADHD robia problémy tie isté činnosti ako deťom, ale môže to znamenať, že majú problémy s prácou, vzťahmi, nízkym sebavedomím, vzdelávaním.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Atominex


Neužívajte Atominex,ak

- ste alergický (precitlivený) na atomoxetínalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Atominexu (uvedených v časti 6) .

- ste v priebehu ostatných dvoch týždňov užívali liek známy ako inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), napríklad fenelzín. IMAO sa niekedy používajú pri depresiách a ďalších problémoch spojených s duševným zdravím.Užívanie Atominexuspolu s IMAO môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky alebo ohroziť váš život. (Taktiež je treba počkať aspoň 14 dní po skončení liečby Atominexom a až potom užiť IMAO).

- máte ochorenie očí, ktoré sa nazýva glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak).

- máte vážne problémy so srdcom, ktoré môžu byť ovplyvnené zvýšením srdcového rytmu a/alebo krvného tlaku, ako dôsledok užívania Atominexu.

- máte vážne problémy s krvnými cievami v mozgu – napríklad mozgová príhoda (porážka), opuch a vydutina časti krvnej cievy (aneuryzma) alebo zúžené či nepriepustné krvné cievy.

- máte nádor na nadobličke (feochromocytóm).


Neužívajte Atominex, ak sa vás týka čokoľvek uvedené vyššie. Ak si nie ste istý, pred užívaním Atominexu sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Atominex totiž môže tieto problémy zhoršiť.


Upozornenia a opatrenia

Skôr ako začnete užívať Atominex, poraďte sa so svojím lekárom, ak máte:

 • samovražedné myšlienky alebo sklony k pokusu o samovraždu.

 • problémy so srdcom (vrátane srdcových chýb) alebo zvýšenú srdcovú činnosť. Atominex môže zvyšovať vašu srdcovú frekvenciu (pulz). U pacientov so srdcovými chybami bola hlásená náhla smrť.

 • vysoký krvný tlak. Atominex môže zvyšovať krvný tlak.

 • nízky krvný tlak. Atominex môže spôsobovať závraty alebo mdloby u ľudí s nízkym krvným tlakom.

 • problémy s náhlymi zmenami tlaku alebo srdcového rytmu.

 • srdcovocievne ochorenie alebo ste v minulosti prekonali mozgovú príhodu.

 • problémy s pečeňou. Možno budete potrebovať nižšiu dávku.

 • psychotické reakcie, vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.

 • mániu (pocity eufórie alebo nadmerného vzrušenia, ktoré spôsobujú nezvyčajné správanie) a objavuje sa u vás nepokoj.

 • agresívne pocity.

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita).

 • epilepsiu alebo ste mali záchvaty z akýchkoľvek príčin. Atominex môže viesť ku zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov.

 • inú náladu ako obvykle (výkyvy nálad) alebo sa cítite veľmi nešťastný.

 • problémy so sebakontrolou, opakované zášklby na rôznych častiach tela alebo opakujete niektoré zvuky a slová.

Ak sa u vás objavilo čokoľvek z vyššie uvedeného, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať tento liek. Je to dôležité preto, lebo Atominex môže tieto príznaky zhoršiť. Lekár bude chcieť sledovať, ako tento liek na vás pôsobí.


Čo bude lekár zisťovať predtým, ako začnete užívať Atominex

Tieto kontroly majú rozhodnúť, či je Atominex pre vás tým správnym liekom.


Lekár zmeria:

 • aký je váš krvný tlak a srdcová frekvencia (pulz) pred začiatkom užívania a počas užívania Atominexu

 • u detí a dospievajúcich výšku a hmotnosť počas užívania Atominexu


Lekár sa bude informovať:

- o všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate

 • či sa u niektorého člena rodiny (v rodinnej anamnéze) vyskytlo nevysvetliteľné úmrtie

- o všetkých ďalších zdravotných problémoch (ako sú problémy so srdcom), ktoré sa mohli vyskytnúť u vás alebo vo vašej rodine


Je dôležité, aby ste poskytli čo najviac informácií. Lekárovi to pomôže pri rozhodovaní, či je Atominex pre vás tým správnym liekom. Lekár môže rozhodnúť, že predtým, ako začnete užívať tento liek, sú ešte potrebné ďalšie lekárske vyšetrenia.


Iné lieky a Atominex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár rozhodne, či môžete Atominex užívať s inými liekmi a v niektorých prípadoch bude možno lekár musieť upravovať alebo zvyšovať vašu dávku oveľa pomalšie.


Neužívajte Atominex spolu s liekmi, ktoré sa nazývajú IMAO (inhibítory monoaminooxidázy) a používajú sa na liečbu depresie. Pozri časť 2 „Neužívajte Atominex“.


Ak užívate iné lieky, Atominex môže ovplyvniť kvalitu ich účinku alebo spôsobiť vedľajšie účinky. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, poraďte sa pred užívaním Atominexu s lekárom alebo lekárnikom:


 • lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak alebo sa používajú na kontrolu krvného tlaku

 • lieky, ako sú antidepresíva, napríklad imipramín, venlafaxín, mirtazapín, fluoxetín a paroxetín

 • niektoré lieky proti kašľu a nádche obsahujúce liečivá, ktoré môžu ovplyvňovať krvný tlak. Pri kúpe týchto liekov je dôležité poradiť sa s lekárnikom

 • niektoré lieky používané na liečbu duševných ochorení

 • lieky, ktoré sú známe tým, že zvyšujú riziko záchvatov

 • niektoré lieky, ktoré spôsobujú, že Atominex bude zostávať v tele dlhšiu dobu ako zvyčajne (ako napr. chinidín a terbinafín)

 • salbutamol (liek na astmu) užívaný perorálne (ústami) alebo podávaný injekčne môže spôsobiť, že budete cítiť, že vám srdce búši rýchlejšie, to však nezhorší vašu astmu.


Lieky uvedené nižšie môžu viesť k zvýšeniu rizika nepravidelného srdcového rytmu pri užívaní spolu s Atominexom:

 • lieky používané na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky, ktoré menia koncentráciu solí v krvi

 • lieky na prevenciu a liečbu malárie

 • niektoré antibiotiká (ako sú erytromycín a moxifloxacín)


Ak si nie ste istý, či sú lieky, ktoré užívate, súčasťou vyššie uvedeného zoznamu, informujte sa o tom pred začiatkom užívania Atominexu u svojho lekára alebo lekárnika.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie je známe, či Atominex môže mať vplyv na nenarodené dieťa alebo prechádza do materského mlieka. Atominex sa počas tehotenstva nemá užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Preto, ak dojčíte, máte sa vyhnúť užívaniu Atominexu alebo prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Atominexu môžete pociťovať únavu, ospalosť alebo závrat. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť opatrný, až kým nezistíte, ako na vás Atominex pôsobí. Ak sa cítite unavený, ospalý alebo máte závrat, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte nebezpečné stroje.


Dôležité informácie o obsahu kapsúl

Neotvárajte kapsuly Atominexu , pretože ich obsah môže podráždiť oči. Ak obsah kapsúl príde do kontaktu s okom, zasiahnuté oko ihneď vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Ruky a iné časti tela sa majú tiež ihneď opláchnuť vodou, ak prišli do kontaktu s obsahom kapsúl.


3. Ako užívať Atominex


Vždy užívajte Atominex presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.


Atominex sa zvyčajne užíva jedenkrát alebo dvakrát denne (ráno a neskoro popoludní alebo podvečer).

Ak ste pri užívaní Atominexu jedenkrát denne ospalý alebo cítite nevoľnosť, lekár môže zmeniť vaše užívanie lieku na dvakrát denne.

Kapsuly sa majú prehĺtať celé, s jedlom alebo bez jedla.

Kapsuly sa nemajú otvárať, ich obsah sa nemá vyberať a užívať žiadnym iným spôsobom.

Pravidelné užívanie Atominexu každý deň v tom istom čase vám pomôže na dávku nezabudnúť.


Aká dávka lieku sa má užívať


Ak ste dieťa alebo dospievajúci (6 rokov a starší)

Váš lekár vám povie, akú dávku Atominexu máte užívať a vypočíta ju na základe vašej telesnej hmotnosti. Liečbu začne najprv nižšou dávkou, ktorú bude postupne zvyšovať až na dávku Atominexu, ktorú potrebujete podľa vašej telesnej hmotnosti:


 • Telesná hmotnosť do 70 kg: počiatočná celková denná dávka Atominexu je 0,5 mg na kg telesnej hmotnosti minimálne 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku asi 1,2 mg na kg telesnej hmotnosti denne.

 • Telesná hmotnosť nad 70 kg: počiatočná celková denná dávka Atominexu je 40 mg minimálne 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Dospelí

 • Liečba Atominexom má začať celkovou dennou dávkou 40 mg počas minimálne 7 dní. Lekár sa potom môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg-100 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Ak užijete viac Atominexu, ako máte

Ak užijete väčšiu dávku, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie oddelenie lekárskej pohotovosti a povedzte im, koľko kapsúl ste užili. Najčastejšie hlásenými príznakmi pri predávkovaní boli tráviace problémy, ospalosť, závrat, tras a nezvyčajné správanie.


Ak zabudnete užiť Atominex

Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, avšak v priebehu 24-hodinového obdobia nesmiete užiť viac ako je vaša celková denná dávka. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Atominex

Ak prestanete užívať Atominex, zvyčajne sa neobjavia žiadne vedľajšie účinky, ale príznaky ADHD sa vám môžu vrátiť. Skôr ako ukončíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.


Čo bude lekár robiť počas vašej liečby

Lekár urobí niekoľko vyšetrení:

 • pred začiatkom vašej liečby – aby si bol istý, že Atominex je bezpečný a bude pre vás prospešný.

 • po začatí vašej liečby – budú sa vykonávať aspoň každých 6 mesiacov, ale pravdepodobne častejšie.


Budú sa vykonávať aj pri zmene dávkovania. K týmto vyšetreniam patrí:

 • meranie výšky a hmotnosti u detí a dospievajúcich,

 • meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie,

 • zisťovanie, či máte nejaké ťažkosti alebo či sa počas užívania Atominexu zhoršili vedľajšie účinky.


Dlhodobá liečba

Atominex nebudete musieť užívať stále. Ak užívate Atominex dlhšie ako rok, lekár vašu liečbu posúdi a zistí, či je liek ešte potrebný.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hoci u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Atominex pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.Ak sa u vás objavia niektoré z nižšie uvedených vedľajších účinkov, vyhľadajte ihneď lekára.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca, nepravidelná srdcová činnosť

 • samovražedné myšlienky alebo pocity

 • pocity agresie

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita)

 • výkyvy alebo zmeny nálad

 • závažné alergické reakcie s príznakmi

 • opuchu tváre a hrdla

 • dýchacích ťažkostí

 • žihľavky (malé vyvýšené, svrbiace miesta na koži)

 • záchvaty

 • psychické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.


U detí a mladistvých mladších ako 18 rokov je zvýšené riziko výskytu (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)takých vedľajších účinkov, akými sú:

 • samovražedné myšlienky alebo pocity

 • výkyvy alebo zmeny nálad.


Dospelí majú znížené riziko výskytu (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)takých vedľajších účinkov akými sú:

 • záchvaty kŕčov

 • psychotické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • poškodenie pečene.


Ihneď prestaňte užívať Atominex a vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:

 • tmavý moč

 • žltá koža alebo žlté oči

 • bolesť brucha po jeho stlačení (citlivosť brucha) na pravej strane hneď pod rebrami

 • nevysvetliteľné nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

 • únava

 • svrbenie

 • príznaky podobné chrípke.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria nasledujúce. Ak sa stanú závažnými, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • bolesť hlavy

 • bolesť žalúdka

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • pocit nevoľnosti

 • nevoľnosť (vracanie)

 • ospalosť

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Tieto účinky môžu po čase u väčšiny pacientov vymiznúť.

 • pocit nevoľnosti

 • sucho v ústach

 • bolesť hlavy

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • problémy so zaspávaním, nerušeným spánkom a včasným prebúdzaním

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • podráždenosť alebo agitácia (rozrušenie, nepokoj)

 • problémy so spánkom vrátane včasného prebúdzania

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • tiky

 • veľké zrenice (tmavý stred oka)

 • závrat

 • zápcha

 • strata chuti do jedla

 • žalúdočná nevoľnosť, porucha trávenia

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • vyrážka

 • ľahostajnosť (letargia)

 • bolesť na hrudi

 • únava

 • úbytok hmotnosti


 • pocity nepokoja

 • znížený záujem o sex

 • porucha spánku

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • závrat

 • nezvyčajná chuť alebo zmena chuti, ktorá neprechádza

 • tras

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk a nôh

 • ospalosť, spavosť, pocit únavy

 • zápcha

 • bolesť žalúdka

 • porucha trávenia

 • vetry“ (nadúvanie)

 • Nevoľnosť (vracanie)

 • návaly tepla alebo sčervenanie

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • zvýšené potenie

 • vyrážka


 • problémy s močením ako neschopnosť močiť (zadržiavanie moču), časté močenie alebo neschopnosť začať močiť, bolesť pri močení

 • zápal prostaty (prostatitída)

 • bolesť slabín u mužov

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu

 • oneskorený orgazmus

 • problémy s udržaním erekcie

 • menštruačné kŕče

 • nedostatok sily alebo energie

 • únava

 • ľahostajnosť (letargia)

 • zimnica

 • podráždenosť, nervozita

 • pocit smädu

 • úbytok hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • mdloby

 • tras

 • migréna

 • nezvyčajné pocity na koži, ako pálenie, bodanie, svrbenie alebo mravčenie

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk alebo nôh

 • záchvaty

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca (predĺžený interval QT)

 • namáhavé dýchanie

 • zvýšené potenie

 • svrbiaca koža

 • nedostatok sily alebo energie

 • nepokoj

 • tiky

 • mdloby

 • migréna

 • nepravidelný srdcový rytmus (predĺžený interval QT)

 • pocit chladu v prstoch na rukách a nohách

 • bolesť na hrudi

 • namáhavé dýchanie

 • vyvýšené červené svrbiace vyrážky (žihľavka)

 • svalové sťahy

 • nutkanie na močenie

 • nezvyčajný alebo chýbajúci orgazmus

 • nepravidelná menštruácia

 • zlyhanie ejakulácie


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • problémy s močením ako neschopnosť začať močiť alebo časté močenie, bolesť pri močení

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie

 • bolesť slabín u mužov

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcieÚčinky na rast

U niektorých detí sa pri začiatku užívania Atominexu vyskytuje spomalenie rastu (hmotnosti a výšky). Ale počas dlhodobej liečby deti znovu dosiahnu hmotnosť a výšku primeranú svojmu veku.

Lekár bude priebežne sledovať hmotnosť a výšku vášho dieťaťa. Ak vaše dieťa nebude rásť alebo priberať, ako by malo, lekár môže vášmu dieťaťu zmeniť dávku lieku alebo sa môže rozhodnúť, že na určitý čas u dieťaťa liečbu Atominexom preruší.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Atominex


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akékoľvek viditeľné znaky poškodenia lieku.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Atominex obsahuje

- Liečivo je hydrochlorid atomoxetínu. Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu, ktorého množstvo zodpovedá 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.


- Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, magnéziumstearát, oxid titaničitý, želatína, potravinársky čierny atrament 10A1 (obsahujúci šelakovú glazúru 45% (z toho 20% esterifikovaných) v etanole, čierny oxid železitý, propylénglykol, hydroxid amónny 28%).

Atominex 18 mg, 80 mg a 100 mg: žltý oxid železitý.

Atominex 25 mg a 40 mg: indigokarmín.

Atominex 60 mg: žltý oxid železitý, indigokarmín.


Ako vyzerá Atominex a obsah balenia

Atominex 10 mg: biela kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „10“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 18 mg: svetlá žlto-biela kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „18“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 25 mg: bielo-modrá kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „25“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 40 mg: modrá kapsula veľkosti 3 potlačená čiernym atramentom so symbolom „40“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 60 mg: bledomodro-žltá kapsula veľkosti 1 potlačená čiernym atramentom so symbolom „60“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 80 mg: žlto-biela kapsula veľkosti 1potlačená čiernym atramentom so symbolom „80“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 100 mg: žltá kapsula veľkosti 0 potlačená čiernym atramentom so symbolom „100“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.


Kapsuly sú balené v PVC/Aclar/PVC – Al blistroch vložených do papierovej škatuľky.

Atominex je dostupný v balenia po 7, 14, 28, 30, 56, 84, 60, 90 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha, Česká republika


Výrobca:

SANECA Pharmaceuticals, a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


S.C. ZENTIVA S.A.

B-dul. Theodor Pallady nr. 50 sector 3

Bukurešť

Rumunsko


ZENTIVA, k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha 10

Dolní Měcholupy

Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Estónsko a Slovenská republika: Atominex 10/18/25/40/60/80/100 mg

Bulharsko: Атоминекс

Španielsko: Atomoxetina Zentiva 10/18/25/40/60/80/100 mg cápsulas duras EFG

Rumunsko: ATOMOXETINĂ ZENTIVA 10/18/25/40/60/80/100 mg capsule


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 07/2014.10

Atominex 80 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/01945-REG, 2013/01949-REG, 2013/01951-REG, 2013/01952-REG, 2013/01954-REG, 2013/01957-REG a 2013/01961-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Atominex 10 mg

Atominex 18 mg

Atominex 25 mg

Atominex 40 mg

Atominex 60 mg

Atominex 80 mg

Atominex 100 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 10 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 18 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 25 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 40 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 60 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 80 mg atomoxetínu.

Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 100 mg atomoxetínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

Atominex 10 mg: biela kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „10“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 18 mg: svetlá žlto-biela kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „18“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 25 mg: bielo-modrá kapsula veľkosti 4 potlačená čiernym atramentom so symbolom „25“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 40 mg: modrá kapsula veľkosti 3 potlačená čiernym atramentom so symbolom „40“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 60 mg: bledomodro-žltá kapsula veľkosti 1 potlačená čiernym atramentom so symbolom „60“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 80 mg: žlto-biela kapsula veľkosti 1potlačená čiernym atramentom so symbolom „80“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.

Atominex 100 mg: žltá kapsula veľkosti 0 potlačená čiernym atramentom so symbolom „100“ obsahujúca biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Atominex je určený na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy pozornosti s hyperaktivitou– ADHD, Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder) u detí vo veku 6 rokov a starších, u dospievajúcich a dospelých ako súčasť komplexného liečebného programu. Liečbu musí začať odborník na liečbu ADHD, ako napríklad pediater, detský psychiater alebo psychiater.Diagnóza má byť stanovená v súlade s aktuálnymi kritériami DSM alebo odporúčaniami medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH.


U dospelých sa musí potvrdiť prítomnosť symptómov ADHD, ktoré boli prítomné už v detstve. Je vhodné potvrdenie treťou stranou a Atominex sa nemá začať podávať, ak je potvrdenie príznakov ADHD z detstva neisté. Diagnostika nemôže byť založená výhradne na základe prítomnosti jedného alebo niekoľkých symptómov ADHD. Na základe klinického zhodnotenia majú mať pacienti ADHD aspoň strednej závažnosti prejavujúce sa funkčným narušením aspoň strednej intenzity vo 2 alebo viacerých oblastiach (napr. sociálne, akademické a/alebo profesijné fungovanie), ktoré ovplyvňuje viaceré aspekty života jednotlivca.


Doplňujúce informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:

Komplexný liečebný program typicky zahŕňa psychologické, edukačné a sociálne opatrenia a je zameraný na stabilizáciu pacienta s behaviorálnym syndrómom, ktorý je charakterizovaný symptómami ako dlhodobá anamnéza krátkeho udržania pozornosti, roztržitosť, emočná labilita, impulzivita, stredne závažná až závažná hyperaktivita, drobné neurologické príznaky a abnormálne EEG. Schopnosť učiť sa môže, ale nemusí byť postihnutá.

Farmakologická liečba nie je indikovaná u všetkých pacientov s týmto syndrómom a rozhodnutie o používaní lieku musí byť založené na starostlivom zhodnotení závažnosti symptómov pacienta a ich zhoršenia vo vzťahu k veku pacienta a pretrvávaniu symptómov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na perorálne použitie.

Atominex sa podáva v jednej dennej dávke ráno s jedlom alebo bez jedla. U pacientov, ktorí pri užívaní Atominexu v jednorazovej dennej dávke nedosiahli uspokojujúcu klinickú odpoveď (znášanlivosť [napr. nauzea alebo somnolencia] alebo účinnosť), môže byť užitočné rozdelenie tejto dávky do dvoch rovnakých dávok užívaných dvakrát denne, ráno a neskoro popoludní alebo podvečer.


Dávkovanie u detí/dospievajúcichs telesnou hmotnosťou do 70 kg:

Liečba Atominexom sa má začať celkovou dennou dávkou približne 0,5 mg/kg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je približne 1,2 mg/kg/deň (v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a dostupných síl atomoxetínu). U dávok prevyšujúcich 1,2 mg/kg/deň sa nepreukázal žiadny ďalší prínos. Bezpečnosť jednorazovej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg/deň a celkovej dennej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg sa systematicky nehodnotila. V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe pokračovať do dospelosti.


Dávkovanie u detí/dospievajúcich, ktorých telesná hmotnosť presahuje 70 kg:

Liečba Atominexom sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je 80 mg. U dávok vyšších ako 80 mg sa nepreukázal žiadny ďalší prínos (pozri časť 5.1). Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazovej dávky nad 120 mg a celkovej dennej dávky väčšej ako 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Dávkovanie u dospelých:

Liečba Atominexom sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia denná dávka je 80 mg až 100 mg. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazových dávok nad 120 mg a celkových denných dávok nad 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Doplňujúce informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:

Vyšetrenie pred liečbou

Skôr, ako predpíšete tento liek, je potrebné dôkladne poznať anamnézu a vykonať a zhodnotiť kardiovaskulárny stav pacienta, vrátane krvného tlaku a srdcovej frekvencie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pretrvávajúci monitoring

Kardiovaskulárny stav pacienta sa má pravidelne monitorovať a krvný tlak a srdcová frekvencia sa má zaznamenávať po každej úprave dávky a potom minimálne každých 6 mesiacov. U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať aktuálne odporúčané liečebné postupy pre hypertenziu (pozri časť 4.4).


Ukončenie liečby

Počas klinického skúšania neboli opísané žiadne výrazné príznaky z vysadenia. V prípade signifikantných nežiaducich účinkov môže byť atomoxetín vysadený náhle; inak sa má liek vysadzovať postupne počas vhodného časového obdobia.


Liečba Atominexom nemusí byť časovo neobmedzená. Ak pacienti pokračujú v liečbe atomoxetínom dlhšie ako 1 rok, má sa uskutočniť opakované hodnotenie potreby liečby, hlavne ak sa u pacienta dosiahla stabilná a uspokojivá odpoveď.


Osobitné skupiny pacientov


Hepatálna insuficiencia: u pacientov so stredne závažnou hepatálnou insuficienciou (Childova-Pughova trieda B) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 50 % zvyčajnej dávky. U pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (Childova-Pughova trieda C) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 25 % zvyčajnej dávky (pozri časť 5.2).


Renálna insuficiencia: osoby v konečnom štádiu ochorenia obličiek mali vyššiu systémovú expozíciu atomoxetínu ako zdraví jedinci (nárast približne o 65 %), avšak po korekcii expozície na dávku v mg/kg sa medzi nimi nezaznamenal žiaden rozdiel. Atominex možno teda podávať pacientom s ADHD v konečnom štádiu ochorenia obličiek, ako aj s miernejšími stupňami renálnej insuficiencie, podľa zvyčajného režimu dávkovania. U pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek môže atomoxetín zhoršovať hypertenziu (pozri časť 5.2).


Pomalí metabolizéri: Približne 7 % belochov má genotyp zodpovedajúci nefunkčnému enzýmu CYP2D6 (tzv. pomalí metabolizéri CYP2D6). Pacienti s týmto genotypom sú exponovaní atomoxetínu niekoľkonásobne viac v porovnaní s pacientmi s funkčným enzýmom. Pomalí metabolizéri majú preto vyššie riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri časti 4.8 a 5.2). U pacientov s genotypom pomalého metabolizéra je preto vhodné zvážiť nižšiu počiatočnú dávku a pomalšiu titráciu.


Starší pacienti: použitie atomoxetínu sa u pacientov starších ako 65 rokov systematicky neskúmalo.


Deti mladšie ako šesť rokov:

Bezpečnosť a účinnosť atomoxetínu u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. Preto sa Atominex nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov (pozri časť 4.4).


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Atomoxetín sa nemá užívať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO). Atomoxetín sa nemá užívať minimálne dva týždne po prerušení liečby s IMAO. Liečba s IMAO sa nemá začať skôr ako dva týždne po vysadení atomoxetínu.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s glaukómom s úzkym uhlom, pretože v klinických štúdiách sa podávanie atomoxetínu spájalo so zvýšeným výskytom mydriázy.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s feochromocytómom alebo s anamnézou feochromocytómu (pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Kardiovaskulárne účinky).


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom so závažnou kardiovaskulárnou alebo cerebrovaskulárnou poruchou (pozri 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Kardiovaskulárne účinky). Závažné kardiovaskulárne poruchy môžu zahŕňať ťažkú hypertenziu, srdcové zlyhanie, arteriálne okluzívne ochorenie, angínu, hemodynamicky signifikantnú vrodenú srdcovú chybu, kardiomyopatiu, infarkt myokardu, potenciálne život ohrozujúce arytmie a kanálopatie (poruchy spôsobené dysfunkciou iónových kanálov). Závažná cerebrovaskulárna porucha môže zahŕňať cerebrálnu aneuryzmu alebo mŕtvicu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suicidálne správanie

U pacientov liečených atomoxetínom bolo hlásené suicidálne správanie (suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky). V dvojito zaslepených klinických štúdiách sa suicidálne správanie vyskytovalo menej často, ale častejšie sa pozorovalo u detí a mladistvých liečených atomoxetínom v porovnaní s tými, čo boli liečení placebom, kde sa taký prípad neobjavil. U dospelých nebol v dvojito zaslepených klinických štúdiách rozdiel vo frekvencii výskytu suicidálneho správania medzi atomoxetínom a placebom. Pacienti liečení na ADHD majú byť starostlivo pozorovaní, najmä čo sa týka prítomnosti alebo zhoršenia suicidálneho správania.


Náhla smrť a už existujúce srdcové abnormality

Náhla smrť bola hlásená u pacientov so štrukturálnymi srdcovými abnormalitami, ktorí užívali atomoxetín vo zvyčajných dávkach. Hoci niektoré závažné štrukturálne abnormality samotné nesú zvýšené riziko náhlej smrti, atomoxetín môžu pacienti so známou štrukturálnou srdcovou abnormalitou užívať len so zvýšenou opatrnosťou a po konzultácii s kardiológom.


Kardiovaskulárne účinky

Atomoxetín môže ovplyvňovať srdcovú frekvenciu a krvný tlak.


U väčšiny pacientov užívajúcich atomoxetín sa vyskytuje mierny nárast srdcovej frekvencie (v priemere <10 pulzov za minútu) a/alebo zvýšenie krvného tlaku (v priemere <5 mm Hg) (pozri časť 4.8).


Avšak spoločné údaje z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických štúdií s ADHD ukazujú, že približne 8 – 12 % detí a dospievajúcich a 6 - 10 % dospelých vykazovalo významnejšie zmeny srdcovej frekvencie (20 a viac úderov za minútu) a krvného tlaku (15 – 20 mm Hg alebo viac). Analýza týchto údajov z klinických štúdií ukázala, že približne u 15 – 26 % detí a dospievajúcich a 27 – 32 % dospelých , ktorí vykazovali také zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie počas liečby atomoxetínom, boli tieto nárasty nepretržité alebo progresívne. Dlhodobé nepretržité zmeny krvného tlaku môžu teoreticky prispievať k takým klinickým následkom, ako je hypertrofia myokardu.


Na základe týchto výsledkov, u pacientov, u ktorých sa zvažuje liečba atomoxetínom, je potrebné poznať podrobnú anamnézu a vykonať vstupné vyšetrenie, aby bolo možné posúdiť prítomnosť srdcových ochorení a zabezpečiť špeciálne kardiologické zhodnotenie, ak sa objavia takéto známky alebo ochorenia.


Odporúča sa merať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a hodnoty zaznamenať pred začatím liečby, počas nej, po každej úprave dávky a potom minimálne každých 6 mesiacov, aby sa odhalil prípadný klinicky významný nárast. U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať súčasné odporučené liečebné postupy pre hypertenziu.


Atomoxetín sa nemá používať u pacientov so závažnými kardiovaskulárnymi alebo cerebrovaskulárnymi poruchami(pozri časť 4.3 Kontraindikácie – Ťažké kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy).

Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých sa základný zdravotný stav môže zhoršiť zvýšením krvného tlaku a srdcovej frekvencie, napríklad pacienti s hypertenziou, tachykardiou či kardiovaskulárnymi alebo cerebrovaskulárnymi chorobami.


Pacienti, u ktorých sa počas liečby atomoxetínom objavia symptómy, ako sú palpitácie, námahová bolesť na hrudi, nevysvetliteľná synkopa, dyspnoe alebo iné symptómy svedčiace o srdcovom ochorení, sa majú podrobiť okamžitému špecializovanému kardiologickému vyšetreniu.


Navyše u pacientov s vrodeným alebo získaným dlhým QT intervalom alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze sa musí atomoxetín podávať opatrne (pozri časti 4.5 a 4.8 ).


Keďže sa zaznamenali tiež prípady ortostatickej hypotenzie, atomoxetín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou pri stavoch, ktoré môžu predisponovať pacienta k hypotenzii, alebo v stavoch spojených s náhlou zmenou srdcového rytmu či náhlymi zmenami krvného tlaku.


Cerebrovaskulárne účinky

Pacienti s ďalšími rizikovými faktormi pre cerebrovaskulárne stavy (ako sú anamnéza kardiovaskulárneho ochorenia, paralelne užívané lieky zvyšujúce krvný tlak) sa majú po začatí liečby atomoxetínom pri každej návšteve vyšetriť, či sa u nich neobjavili takéto neurologické znaky a symptómy.


Účinky na pečeň

Veľmi zriedkavo bola spontánne hlásená porucha funkcie pečene, ktorá sa prejavila zvýšením hepatálnych enzýmov a bilirubínu so žltačkou. Takisto veľmi zriedkavo bola hlásená ťažká porucha funkcie pečene vrátane zlyhania pečene. Liečba Atominexom sa má prerušiť a nemá sa znovu začať u pacientov so žltačkou alebo laboratórne preukázanou poruchou funkcie pečene.


Psychotické alebo manické symptómy

Psychotické alebo manické symptómy objavujúce sa počas liečby, ako sú napríklad halucinácie, bludné myslenie, mánia alebo agitácia u pacientov bez predošlej anamnézy psychických porúch alebo mánie, môžu byť spôsobené užívaním bežných dávok atomoxetínu. Ak sa takéto symptómy objavia, treba brať na zreteľ možnosť, že je to zapríčinené atomoxetínom a zvážiť prerušenie liečby. Nemôže byť vylúčená možnosť, že Atominex spôsobí zhoršenie už existujúcich psychotických alebo manických symptómov.


Agresívne správanie, hostilita alebo emočná labilita

V klinických štúdiách u detí, dospievajúcich a dospelých liečených atomoxetínom bola v porovnaní s placebom častejšie pozorovaná hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zlosť). Emočná labilita bola v klinických skúšaniach častejšie pozorovaná u detí liečených atomoxetínom v porovnaní s tými, ktorým sa podávalo placebo. Pacienti musia byť starostlivo sledovaní kvôli zhoršeniu agresívneho správania, hostility alebo emočnej lability.


Možné alergické reakcie

Hoci menej časté, u pacientov užívajúcich atomoxetín sa zaznamenali alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií, vyrážky, angioneurotického opuchu a urtikárie.


Záchvaty

Možným rizikom pri liečbe atomoxetínom sú epileptické záchvaty. U pacientov so záchvatmi v anamnéze sa liečba atomoxetínom musí začínať opatrne. Ak sa u pacienta objavia záchvaty alebo sa zvýši ich frekvencia a nie je určená žiadna iná príčina, je nutné zvážiť vysadenie atomoxetínu.


Rast a vývoj

Počas liečby atomoxetínom je potrebné sledovať telesný rast a vývoj u detí a dospievajúcich. Pacienti, ktorí si vyžadujú dlhodobé liečenie, sa majú starostlivo monitorovať, pričom u detí a dospievajúcich, ktorí nedosahujú uspokojivé výsledky prírastku telesnej výšky či hmotnosti, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie terapie.


Klinické údaje nenaznačujú, že by mal atomoxetín škodlivý účinok na kognitívne funkcie alebo na sexuálne zrenie, avšak množstvo dostupných údajov týkajúcich sa dlhodobej liečby je obmedzené. Preto sa majú pacienti vyžadujúci dlhodobú liečbu starostlivo sledovať.


Novo prepuknutá alebo zhoršujúca sa komorbídna depresia, úzkosť a tiky

V kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi s ADHD a komorbídnymi chronickými motorickými tikmi alebo s Tourettovou poruchou, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie tikov v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V kontrolovanej štúdii s dospievajúcimi pacientmi s ADHD a komorbídnou depresívnou poruchou, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie depresie v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V dvoch kontrolovaných štúdiách (jednej s pediatrickými pacientmi a jednej s dospelými pacientmi) s pacientmi s ADHD a komorbídnymi úzkostnými poruchami, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie úzkosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom.


V post-marketingovom sledovaní boli u pacientov liečených atomoxetínom hlásené prípady úzkosti alebo depresívnej nálady zriedkavo a tiky veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8).


Pacienti s ADHD liečení atomoxetínom majú byť sledovaní, či sa u nich neobjavia alebo nezhoršujú úzkostné symptómy, depresívne nálady a depresie alebo tiky.


Deti mladšie ako 6 rokov

Atomoxetín sa nemá podávať pacientom mladším ako 6 rokov, pretože jeho účinnosť a bezpečnosť nebola v tejto vekovej kategórii stanovená.


Ďalšie terapeutické použitie

Atomoxetín nie je indikovaný na liečbu ťažkých depresívnych epizód a/alebo úzkosti, pretože výsledky klinických skúšok, ktoré sa pri týchto poruchách konali u dospelých bez prítomnosti ADHD, nepreukázali žiadny účinok v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).


 1. Liekové a iné interakcie


Účinok iných liekov na atomoxetín

IMAO: atomoxetín sa nemá používať spolu s IMAO (pozri časť 4.3).


Inhibítory CYP2D6 (SSRI (napr. fluoxetín, paroxetín), chinidín, terbinafín):u pacientov užívajúcich tieto lieky sa môže expozícia atomoxetínu 6- až 8-násobne zvýšiť a Css maxmôže byť 3 až 4x väčšia, pretože sa metabolizuje cestou CYP2D6. Pomalšia titrácia a konečné nižšie dávky atomoxetínu môžu byť nevyhnutné u tých pacientov, ktorí už užívajú lieky inhibujúce enzým CYP2D6.V prípade, že je inhibítor CYP2D6 predpísaný alebo vysadený po dosiahnutí vhodnej dávky atomoxetínu, má sa pre možnú potrebu úpravy dávky znovu zhodnotiť klinická odpoveď a znášanlivosť.


Opatrnosť je potrebná pri kombinácii atomoxetínu so silnými inhibítormi enzýmov cytochrómu P450 iných ako CYP2D6 u pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2D6, pretože nie je známe riziko klinicky relevantného vzostupu expozície atomoxetínu in vivo.


Salbutamol (alebo ďalšie beta2agonisty):

Atomoxetín sa má s opatrnosťou podávať pacientom liečených vysokou dávkou nebulizovaného či systémovo podávaného (perorálne či intravenózne) salbutamolu (alebo iných beta2 agonistov), pretože sa môžu znásobiť účinky na kardiovaskulárny systém.


Zistili sa protichodné výsledky týkajúce sa tejto interakcie. Systémovo podávaný Salbutamol (600 µg i. v. počas 2 hodín) v kombinácii s atomoxetínom (60 mg dvakrát denne počas 5 dní) indukoval zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Tento účinok bol najzreteľnejší po počiatočnom paralelnom podaní salbutamolu a atomoxetínu, ale po 8 hodinách sa vrátili hodnoty k východiskovým. V štúdii so zdravými dospelými aziatmi, ktorí boli extenzívnymi metabolizérmi atomoxetínu, sa však účinky na krvný tlak a frekvenciu srdca pri štandardnej inhalovanej dávke salbutamolu (200 µg) nezvýšili ani pri krátkodobom súčasnom podaní atomoxetínu (80 mg jedenkrát denne počas 5-tich dní). Rovnako srdcová frekvencia po viacnásobnej inhalácii salbutamolu (800 µg) bola podobná v prítomnosti alebo neprítomnosti atomoxetínu.


Pozornosť treba venovať monitoringu srdcovej frekvencie a krvného tlaku a možno bude potrebné upraviť dávku buď atomoxetínu alebo salbutamolu (alebo iných beta2agonistov) v prípade, že pri súbežnom podaní týchto liekov signifikantne vzrastie srdcová frekvencia a krvný tlak.


Existuje možnosť zvýšeného rizika predĺženia QT intervalu, ak je atomoxetín podávaný spolu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval (akými sú neuroleptiká, antiarytmiká triedy IA a III, moxifloxacín, erytromycín, metadón meflochín, tricyklické antidepresíva, lítium alebo cisaprid), narušiť rovnováhu elektrolytov (ako sú tiazidové diuretiká) a liekmi, ktoré inhibujú CYP2D6.

Pri užívaní atomoxetínu sú potenciálnym rizikom epileptické záchvaty. Pri súbežnom užívaní liekov, ktoré znižujú prah epileptických záchvatov (ako sú tricyklické antidepresíva alebo SSRI, neuroleptiká, fenotiazíny alebo butyrofenón, meflochín, chlorochín, bupropión alebo tramadol), je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). Navyše je potrebná opatrnosť pri ukončení súbežného podávania s benzodiazepínmi vzhľadom k možným záchvatom z vysadenia.


Antihypertenzné lieky:

Atomoxetín sa má užívať opatrne s antihypertenznými liekmi. Kvôli možnému zvýšeniu tlaku môže atomoxetín znížiť účinnosť antihypertenzív/liekov na liečbu hypertenzie. Pozornosť sa má venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v krvnom tlaku sa má liečba atomoxetínom alebo antihypertenzívami prehodnotiť a upraviť.


Vazopresíva a lieky na zvýšenie krvného tlaku:

V súvislosti s možnými zosilnenými účinkami na krvný tlak sa má atomoxetín podávať spolu s vazopresívami alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku (napr. salbutamol), opatrne. Pozornosť treba venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v hodnotách krvného tlaku treba prehodnotiť a upraviť liečbu či už atomoxetínom alebo vazopresívami.


Lieky s účinkom na noradrenalín: lieky, ktoré pôsobia na noradrenalín, sa majú s ohľadom na potenciál aditívnych alebo synergických farmakologických účinkov podávať súčasne s atomoxetínom s opatrnosťou. Patria sem napríklad antidepresíva ako imipramín, venlafaxín a mirtazapín, alebo dekongestíva pseudoefedrín alebo fenylefrín.


Lieky ovplyvňujúce pH žalúdka: lieky, ktoré zvyšujú pH žalúdka (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý, omeprazol), nemali žiadny vplyv na biologickú dostupnosť atomoxetínu.


Lieky, ktoré sa vysoko viažu na proteíny plazmy: boli vykonané štúdie in vitros atomoxetínom a ďalšími liekmi s vysokou väzbou na proteíny v terapeutických koncentráciách, ktoré sledovali vytesňovanie liekov. Warfarín, kyselina acetylsalicylová, fenytoín alebo diazepam neovplyvnili väzbu atomoxetínu na ľudský albumín. Podobne atomoxetín nijako neovplyvnil väzbu týchto látok na ľudský albumín.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách všeobecne nenaznačujú priame škodlivé účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Klinické údaje o podávaní atomoxetínu v gravidite sú obmedzené. Tieto údaje nie sú dostatočné na to, aby mohli naznačiť alebo vylúčiť spojenie medzi atomoxetínom a nežiaducim vplyvom na graviditu a/alebo laktáciu.

Atomoxetín sa nemá užívať v gravidite, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Atomoxetín a/alebo jeho metabolity sa u potkanov vylučovali do mlieka. Nie je známe, či sa atomoxetín vylučuje do ľudského mlieka. Pre nedostatok údajov je nutné vyvarovať sa podávaniu atomoxetínu počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Údaje o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sú obmedzené.

Atomoxetín sa oproti placebu spájal s vyšším výskytom únavy, spavosti a závratu u pediatrických a dospelých pacientov. Pacientom je nutné odporučiť, aby boli opatrní, ak vedú motorové vozidlo alebo obsluhujú nebezpečné stroje, až kým si nebudú dostatočne istí, že ich výkon nie je ovplyvnený atomoxetínom.


4.8 Nežiaduce účinky


Pediatrická populácia

U pediatrických pacientov v placebom kontrolovaných štúdiách sa nežiaduce udalosti, ako sú bolesť hlavy, bolesť brucha1a pokles chuti do jedla, najčastejšie spájali s atomoxetínom a udávalo ich asi 19 %, 18 % a 16 % pacientov v uvedenom poradí; tieto však zriedka viedli k prerušeniu užívania lieku (pomer prerušení – 0,1 % kvôli bolestiam hlavy, 0,2 % kvôli bolesti brucha a 0,0 % kvôli poklesu chuti do jedla). Bolesti brucha a znížená chuť do jedla sú zvyčajne prechodné.


V súvislosti s poklesom chuti do jedla zaznamenali niektorí pacienti na začiatku liečby spomalenie rastu, ako z hľadiska výšky, tak aj hmotnosti. Celkovo však po počiatočnom poklese hmotnosti a znížení výškového prírastku došlo u pacientov dlhodobo liečených atomoxetínom k návratu na priemerné úvodné hodnoty hmotnosti a výšky predpokladané u danej skupiny.


Vyskytnúť sa môžu pocity nevoľnosti, vracanie a ospalosť2a to u okolo 10 % až 11 % pacientov, predovšetkým počas prvého mesiaca liečby. Tieto epizódy boli, čo sa týka závažnosti, zvyčajne iba mierne až stredne závažné, boli prechodné a neviedli k významnému počtu prípadov prerušenia liečby (miera prerušení ≤ 0,5 %).


V obidvoch, s pediatrickými aj dospelými pacientmi, placebom kontrolovaných štúdiách sa u pacientov užívajúcich atomoxetín zaznamenal nárast srdcovej frekvencie a systolického a diastolického krvného tlaku (pozri časť 4.4).


V súvislosti s účinkom tohto lieku na noradrenergný tonus, pacienti užívajúci atomoxetín udávali výskyt ortostatickej hypotenzie (0,2 %) a synkopy (0,8 %). Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u akéhokoľvek stavu, ktorý môže predisponovať k hypotenzii.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách a z postmarketingových spontánnych hlásení u detí a dospievajúcich.


Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/ 10), časté ( 1/100 až 1/10 ), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie

Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla

anorexia (strata chuti do jedla)Psychické poruchy


podráždenosť, výkyvy nálad, nespavosť3,

agitácia*, úzkosť, depresia a depresívna nálada*,

tiky*

udalosti vzťahujúce sa k samovražde, agresia, hostilita, emočná labilita*,

psychózy (vrátane halucinácií)*Poruchy nervového systému

bolesti hlavy, spavosť2

závraty

mdloba, tras, migréna,

parestézia*, znížená citlivosť*,

epileptické záchvaty**


Poruchy oka


mydriázaPoruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie, sínusová tachykardia,

predĺženie QT intervalu**


Poruchy ciev
Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha1, vracanie, nauzea

zápcha, dyspepsiaPoruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hodnôt krvného bilirubínu*

abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, porucha funkcie pečene, akútne zlyhanie pečene*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída,

pruritus,

vyrážka

hyperhidróza, alergické reakcie

Poruchy obličiek a močových ciest
močenie s oneskoreným začiatkom,

retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
priapizmus,

bolesť mužských pohlavných orgánov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava,

letargia,

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)

asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku4,

zvýšenie srdcového rytmu4

pokles hmotnosti1zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti

2zahŕňa tiež útlm

3zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť

4zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií

* Pozri časť 4.4

** Pozri časť 4.4 a časť 4.5


CYP2D6 pomalí metabolizéri (PM)

Nasledujúce nežiaduce udalosti sa vyskytli aspoň u 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6 a boli štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM): pokles chuti do jedla (24,1 % PM, 17,0 % EM); kombinovaná nespavosť (zahŕňajúca nespavosť, strednú nespavosť a skorú nespavosť; 14,9 % PM; 9,7 % EM); kombinovaná depresia (vrátane depresie, veľkej depresie, depresívnych symptómov, depresívnej nálady a dysfórie; 6,5 % PM a 4,1 % EM), úbytok hmotnosti (7,3 % PM a 4,4 % EM), zápcha (6,8 % PM, 4,3 % EM); tremor (4,5 % PM, 0,9 % EM); útlm (3,9 % PM, 2,1 % EM); exkoriácia (3,9 % PM, 1,7% EM); enuréza (3,0 % PM, 1,2 % EM); konjunktivitída (2,5 % PM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % PM, 0,7 % EM); skoré ranné prebúdzanie (2,3 % PM, 0,8 % EM); mydriáza (2,0 % PM, 0,6 % EM). Nasledujúca udalosť nedosiahla vyššie uvedené kritériá, je však pozoruhodná: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 % PM, 0,1 % EM). V štúdiách trvajúcich do 10 týždňov bol navyše pokles hmotnosti výraznejší u PM pacientov (priemer 0,6 kg u EM a 1,1 kg u PM).


Dospelí

V klinických štúdiách s ADHD u dospelých pacientov mali v priebehu liečby atomoxetínom najvyššiu frekvenciu nežiaducich účinkov nasledujúce triedy orgánových systémov: gastrointestinálny, nervový systém a psychické poruchy. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (≥ 5 %) boli pokles chuti do jedla (14,9 %), nespavosť (11,3 %), bolesť hlavy (16,3 %), sucho v ústach (18,4 %) a nauzea (26,7 %). Väčšina týchto nežiaducich účinkov bola mierna alebo stredne závažná a udalosti najčastejšie popisované ako závažné boli nauzea, nespavosť, únava a bolesť hlavy. Ťažkosť s retenciou moču alebo močenie s oneskoreným začiatkom u dospelých možno považovať za potenciálne súvisiace s atomoxetínom.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách a z postmarketingových spontánnych hlásení u dospelých pacientov.


Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1 000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) .

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie

Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla
Psychické poruchy

nespavosť2

agitácia*,

pokles libida, poruchy spánku,

depresia a depresívna nálada*, úzkosť

udalosti vzťahujúce sa k samovražde*, agresia,

hostilita,

emočná labilita*, nepokoj, tiky*

psychózy (vrátane halucinácií)*

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závraty, dysgeúzia, parestézia,

somnolencia (vrátane sedácie), tremor

synkopa, migréna,

znížená citlivosť*

epileptické záchvaty**


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie, tachykardia

predĺženie QT intervalu **


Poruchy ciev


sčervenanie,

návaly tepla

Pocit chladu v periférnych častiach tela

Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

sucho v ústach, nauzea

bolesti brucha1, zápcha, dyspepsia, flatulencia,

vracaniePoruchy pečene a žlčových ciest
abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, porucha funkcie pečene, akútne zlyhanie pečene, zvýšenie hodnôt krvného bilirubínu*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída, hyperhidróza, vyrážka

alergické reakcie4,

pruritus,

žihľavka

Poruchy pohybového systému a spojivového tkaniva


svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria,

polakizúria,

močenie s oneskoreným začiatkom, retencia moču

nutkanie na močenie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


dysmenorea, poruchy ejakulácie, erektilná dysfunkcia, prostatitída, bolesť mužských pohlavných orgánov

zlyhanie ejakulácie,

nepravidelná menštruácia,

poruchy orgazmu

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia,

únava, letargia, zimnica,

panické pocity, podráždenosť, smäd

pocit chladu,

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku3,

zvýšenie srdcového rytmu3

pokles hmotnosti1Zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti.

2Tiež zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť.

3Zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií.

4 Zahŕňa anafylaktickú reakciu a angioneurotický opuch.

* Pozri časť 4.4.

** Pozri časť 4.4 a 4.5.


Pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6

Nižšie uvedené nežiaduce účinky sa vyskytli u najmenej 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6, a to štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM):

rozmazané videnie (3,9 % PM, 1,3 % EM), sucho v ústach (34,5 % PM, 17,4 % EM), zápcha (11,3 % PM, 6,7 % EM), panické pocity (4,9 % PM, 1,9 % EM), pokles chuti do jedla (23,2 % PM, 14,7 % EM), maternicový leiomyóm (2,3 % PM, 0,1 % EM), tremor (5,4 % PM, 1,2 % EM), nespavosť (19,2 % PM, 11,3 % EM), poruchy spánku (6,9 % PM, 3,4 % EM), stredná nespavosť (5,4 % PM, 2,7 % EM), neskorá nespavosť (3 % PMs, 0,9 % EM), retencia moču (5,9 % PM, 1,2 % EM), erektilná dysfunkcia (20,9 % PM, 8,9 % EM), poruchy ejakulácie (6,1 % PM, 2,2 % EM), hyperhidróza (14,8 % PM, 6,8 % EM), pocit chladu v periférnych častiach tela (3 % PM, 0,5 % EM).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Prejavy a symptómy:

Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia o nefatálnych akútnych a chronických predávkovaniach samotným atomoxetínom. Najčastejšie udávanými symptómami v súvislosti s akútnym a chronickým predávkovaním boli gastrointestinálne symptómy, somnolencia, závrat, tras a neobvyklé správanie. Bola hlásená aj hyperaktivita a agitovanosť. Tiež sa pozorovali prejavy a symptómy zodpovedajúce miernej až strednej aktivácii sympatického nervového systému (napr. tachykardia, zvýšenie krvného tlaku, mydriáza, sucho v ústach) a boli hlásené svrbenie a vyrážka. Väčšina udalostí bola mierna až stredne závažná. V niektorých prípadoch predávkovania zahŕňajúcich atomoxetín boli hlásené epileptické záchvaty a veľmi zriedkavo predĺženie QT intervalu. Tiež boli hlásené prípady fatálneho, akútneho predávkovania zahŕňajúceho spoločné požitie atomoxetínu a aspoň jedného ďalšieho lieku.


Existujú len obmedzené skúsenosti s predávkovaním atomoxetínom v klinických štúdiách. V klinických štúdiách sa nevyskytli žiadne fatálne prípady predávkovania.


Postup pri predávkovaní:

Je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Aktívne uhlie môže byť užitočné na obmedzenie absorpcie, ak ho pacient užije do 1 hodiny od požitia lieku. Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca a všetky vitálne funkcie spolu s náležitými symptomatickými a podpornými opatreniami. Pacient má byť pozorovaný minimálne 6 hodín. Keďže atomoxetín sa vo veľkej miere viaže na proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola v liečbe predávkovania prospešná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: centrálne pôsobiace sympatomimetiká

ATC kód: N06BA09.


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Atomoxetín je vysoko selektívny a silný inhibítor presynaptického noradrenergného transportéra, čo je jeho predpokladaný mechanizmus účinku bez priameho ovplyvnenia transportérov sérotonínu alebo dopamínu. Atomoxetín má minimálnu afinitu k iným noradrenergným receptorom, či iným transportérom alebo receptorom neurotransmiterov. Atomoxetín má dva hlavné oxidačné metabolity: 4-hydroxyatomoxetín a N-desmetylatomoxetín. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín v úlohe inhibítora transportéra noradrenalínu, ale na rozdiel od atomoxetínu, tento metabolit tiež vykazuje určitú inhibičnú aktivitu na sérotonínový transportér. Avšak je pravdepodobné, že účinok na sérotonínový transportér je minimálny, pretože väčšina 4-hydroxyatomoxetínu je ďalej metabolizovaná, takže v plazme cirkuluje v oveľa menších koncentráciách (1% koncentrácia atomoxetínu u extenzívnych metabolizérov a 0,1% koncentrácia atomoxetínu u pomalých metabolizérov).N-desmetylatomoxetín má podstatne nižšiu farmakologickú aktivitu ako atomoxetín. V rovnovážnom stave cirkuluje v plazme u extenzívnych metabolizérov v nižších koncentráciách a u pomalých metabolizérov v koncentráciách porovnateľných s materskou látkou.


Atomoxetín nie je psychostimulancium a nie je derivátom amfetamínu. V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sledujúcej potenciál pre zneužitie u dospelých, v ktorej sa porovnávali účinky atomoxetínu a placeba, nebola u atomoxetínu taká odpoveď, ktorá by poukazovala na stimulačné či euforizačné vlastnosti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Pediatrická populácia

Atomoxetín bol hodnotený v štúdiách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 5000 detí a dospievajúcichs ADHD. Akútna účinnosť atomoxetínu v liečbe ADHD sa pôvodne zistila v šiestich randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách v dĺžke trvania šesť až deväť týždňov. Prejavy a symptómy ADHD sa vyhodnocovali porovnávaním priemernej zmeny od bazálneho po výsledný stav u pacientov liečených atomoxetínom a pacientov liečených placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín v redukcii prejavov a symptómov ADHD štatisticky významne účinnejší ako placebo.


Okrem toho sa preukázala účinnosť atomoxetínu pri udržaní symptómovej odpovede a to v jednoročnej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s viac ako 400 deťmi a dospievajúcimi, ktorá sa realizovala predovšetkým v Európe (približne 3-mesačná akútna otvorená liečba, po ktorej nasledovala 9-mesačná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná udržiavacia liečba). Pomer pacientov, u ktorých došlo po 1 roku k relapsu ochorenia, bol 18,7 % a 31,4 % (pre atomoxetín a placebo, v uvedenom poradí). Po 1 roku liečby atomoxetínom pacienti, ktorí pokračovali v jeho užívaní ešte ďalších 6 mesiacov, vykazovali menšiu pravdepodobnosť relapsu či čiastočného návratu symptómov oproti pacientom, ktorí prerušili aktívnu liečbu a prešli na placebo (2 % verzus 12 % v uvedenom poradí). U detí a dospievajúcichsa má pri dlhodobej liečbe pravidelne hodnotiť jej prínos.


Atomoxetín bol účinný pri podávaní v jednej dávke denne, aj pri podávaní v rozdelenej dávke ráno a neskoro popoludní/podvečer. Atomoxetín podávaný raz denne preukázal štatisticky významne vyšší účinok na redukciu závažnosti symptómov ADHD oproti placebu podľa hodnotenia učiteľov a rodičov.


Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s atomoxetínom v liečbe ADHD v jednej podskupine pediatrickej populácie vo veku 4 – 6 rokov (informácie o použití v pediatrickej použití, pozri v časti 4.2).


Štúdie s aktívnym komparátorom

V randomizovanej dvojito zaslepenej 6-týždňovej pediatrickej štúdii s paralelnou skupinou na preverenie neinferiority atomoxetínuv porovnaní s metylfenidátovým komparátorom s predĺženým uvoľňovaním komparátor vykázal lepšie pomery odpovedí oproti atomoxetínu. Percentuálne vyjadrenie pacientov odpovedajúcich na liečbu bolo 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetín) a 56,4 % (metylfenidát). V obidvoch prípadoch, atomoxetín aj komparátor, mali štatisticky vyšší účinok oproti placebu a metylfenidát bol štatisticky účinnejší ako atomoxetín (p = 0,016). Z tejto štúdie boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na stimuláciu.


Dospelá populácia

Atomoxetín bol hodnotený v klinických štúdiách u vyše 4800 dospelých, ktorí vyhoveli diagnostickým kritériám DSM-IV pre ADHD. Akútna účinnosť atomoxetínu v liečbe dospelých bola potvrdená v šiestich randomizovaných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách v dĺžke trvania od desiatich do šestnástich týždňov. Príznaky a prejavy ADHD boli hodnotené porovnaním priemernej zmeny medzi počiatočným a výsledným stavom u pacientov liečených atomoxetínom alebo placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín štatisticky signifikantne účinnejší ako placebo v znížení príznakov a prejavov ADHD (tabuľka X). V porovnaní s pacientmi liečenými placebom došlo u pacientov liečených atomoxetínom vo všetkých 6 akútnych štúdiách k štatisticky signifikantnému zlepšeniu celkovej závažnosti ochorenia podľa škály CGI-S (Clinical Global Improvement - Severity) na konci štúdie a vo všetkých 3 akútnych štúdiách, v ktorých bol tento parameter sledovaný, aj k štatisticky významnému zlepšeniu fungovania spojeného s ADHD (tabuľka X). Dlhodobá účinnosť sa potvrdila v 2 šesťmesačných placebom kontrolovaných štúdiách, ale nebola dokázaná v tretej štúdii (tabuľka X).


Tabuľka X Priemerné zmeny parametrov účinnosti v placebom kontrolovaných štúdiách

Zmeny medzi počiatočným a konečným stavom u pacientov s najmenej jednou následnou odmeranou hodnotou (LOCF)
CAARS-Inv: SV alebo AISRSa

CGI-S

AAQoL

Štúdia

Liečba

N

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Akútne štúdie
LYAA


ATX

PBO

133

134

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

-

-

LYAO


ATX

PBO

124

124

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

-

-

LYBY

ATX

PBO

72

75

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

-

-

LYDQ


ATX

PBO

171

158

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ


ATX

PBO

192

198

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE


ATX

PBO

191

195

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Dlhodobé štúdie
LYBV

ATX

PBO

185

109

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

ATX

PBO

214

216

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW

ATX

PBO

113

120

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

-

-


Skratky: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetín; CAARS‑Inv: SV = Conners Adult ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.


a Škály príznakov ADHD; výsledky pri štúdii LYBY sú zo škály AISRS; výsledky ostatných štúdií sú zo škály CAARS-Inv: SV.


V analýzach senzitivity s použitím metódy „baseline-observation-carried-forward“ u pacientov, ktorí nemali žiadne následné meranie (t.j. všetci liečení pacienti), boli výsledky konzistentné s výsledkami v tabuľke X.


V analýzach klinicky významnej odpovede s použitím rôznych a priori a post hoc definícií mali pacienti liečení atomoxetínom vo všetkých 6 akútnych a oboch úspešných dlhodobých štúdiách konzistentne štatisticky signifikantne vyššie miery terapeutickej odpovede ako pacienti liečení placebom (tabuľka Y).


Tabuľka Y Počet (n) a percento pacientov, ktorí splnili kritériá liečebnej odpovede v placebom kontrolovaných štúdiách


Odpoveď definovaná ako zlepšenie o aspoň 1 bod CGI-S

Odpoveď definovaná ako

40 % zlepšenie CAARS-Inv: SV na konci

Skupina

Liečba

N

n (%)

p-hodnota

N

n (%)

p-hodnota

Zlúčené akútne štúdiea
ATX

PBO

640

652

401 (62,7%)

283 (43,4%)

<0,001

841

851

347 (41,3%)

215 (25,3%)

<0,001

Zlúčené dlhodobé štúdiea
ATX

PBO

758

611

482 (63,6%)

301 (49,3%)

<0,001

663

557

292 (44,0%)

175 (31,4%)

<0,001


a Obsahuje všetky štúdie z tabuľky X okrem: Analýza akútnej odpovede CGI-S neobsahuje 2 štúdie u pacientov s komorbidnými poruchami (LYBY, LYDQ); Analýza akútnej odpovede CAARS neobsahuje 1 štúdiu, v ktorej sa škála CAARS nepoužila (LYBY).


Do dvoch z akútnych štúdií boli zaradení pacienti trpiaci ADHD a komorbidným alkoholizmom alebo sociálnou úzkostnou poruchou a v oboch týchto štúdiách sa príznaky ADHD zlepšili. V štúdii s komorbidným alkoholizmom nebol rozdiel medzi atomoxetínom a placebom vo vzťahu k užívaniu alkoholu. V štúdii s komorbidnou úzkostnou poruchou pri liečbe atomoxetínom nedošlo k zhoršeniu komorbidnej úzkosti.


Účinnosť atomoxetínu v udržaní symptómovej odpovede bola dokázaná v štúdii, v ktorej po počiatočnom 24-týždňovomm období aktívnej liečby boli pacienti spĺňajúci kritériá klinicky významnej odpovede (definovanej zlepšením škály CAARS-Inv: Sv a škály CGI-S) randomizovaní na dvojito zaslepenú liečbu atomoxetínom alebo placebom po dobu ďalších 6 mesiacov. Na konci 6-mesačného obdobia splnila kritériá klinicky významnej odpovede väčšia časť pacientov liečených atomoxetínom než placebom (64,3 % oproti 50,0 %; p = 0,001). Pacienti liečení atomoxetínom preukázali štatisticky významne lepšie udržanie funkčnosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom, čo bolo dokázané menšou priemernou zmenou celkového skóre škály Adult ADHD Quality of Life (AAQoL) v intervale 3 mesiacov (p = 0,003) a 6 mesiacov (p = 0,002).


QT/QTc štúdia

Z podrobnej QT/QTc štúdie uskutočnenej so zdravými dospelými jedincami, ktorí sú pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6 a dostávali dávky do 60 mg atomoxetínu dvakrát denne vyplýva, že pri predpokladanej maximálnej koncentrácii sa účinok atomoxetínu na QTc interval signifikantne nelíšil od placeba. Pri zvýšenej koncentrácii atomoxetínu došlo k miernemu predĺženiu QTc intervalu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika atomoxetínu u detí a dospievajúcichje obdobná ako u dospelých. Farmakokinetika atomoxetínu u detí mladších ako 6 rokov sa neskúmala.


Absorpcia

Atomoxetín sa po perorálnom podaní rýchle a takmer úplne vstrebáva, pričom dosahuje priemernú maximálnu pozorovanú koncentráciu v plazme (Cmax) približne za 1 až 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť atomoxetínu sa po perorálnom podaní pohybovala od 63 % do 94 %, v závislosti od individuálnych rozdielov v miernom metabolizme prvým prechodom pečeňou. Atomoxetín je možné podávať s jedlom i bez jedla.


Distribúcia

Atomoxetín sa rozsiahlo distribuuje a vo veľkom rozsahu (98 %) sa viaže na proteíny plazmy, predovšetkým albumín.


Biotransformácia

Atomoxetín prechádza biotransformáciou predovšetkým prostredníctvom enzymatickej cesty cytochrómu P450 2D6 (CYP2D6). Jedinci s obmedzenou aktivitou tejto cesty (pomalí metabolizéri) predstavujú asi 7 % belochov a majú v porovnaní s ľuďmi s normálnou aktivitou (extenzívni metabolizéri) vyššie plazmatické koncentrácie atomoxetínu. U pomalých metabolizérov je AUC atomoxetínu približne 10-krát väčšia a Css max asi 5-krát väčšia ako u extenzívnych metabolizérov. Hlavným oxidačným metabolitom je 4-hydroxyatomoxetín, ktorý sa rýchlo glukuronidizuje. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín, avšak cirkuluje v plazme v oveľa nižších koncentráciách. Aj keď 4-hydroxyatomoxetín vzniká predovšetkým prostredníctvom CYP2D6, u jedincov, ktorým chýba aktivita CYP2D6, sa môže 4-hydroxyatomoxetín tvoriť aj prostredníctvom niekoľkých ďalších enzýmov cytochrómu P450, avšak pomalším tempom. Pri terapeutických dávkach atomoxetín neinhibuje, ani neindukuje CYP2D6.


Enzýmy cytochrómu P450: atomoxetín nespôsobil žiadnu signifikantnú inhibíciu ani indukciu enzýmov cytochrómu P450 vrátane CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 a CYP2C9.


Eliminácia

Priemerný polčas vylučovania atomoxetínu po perorálnom podaní je 3,6 hodín u extenzívnych metabolizérov a 21 hodín u pomalých metabolizérov. Atomoxetín sa vylučuje predovšetkým ako 4-hydroxyatomoxetín-O-glukuronid, najmä močom.


Lineárnosť/nelineárnosť

Farmakokinetické parametre atomoxetínu sú lineárne v rámci celej škály sledovaných dávok rovnako u extenzívnych aj u pomalých metabolizérov.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene má za následok znížený klírens atomoxetínu, zvýšenú expozíciu atomoxetínu (AUC zvýšená 2x pri miernej poruche a 4x pri závažnej poruche funkcie) a predĺžený polčas materskej látky v porovnaní so zdravou kontrolou s rovnakým genotypom extenzívnych CYP2D6 metabolizérov. U pacientov s miernou až závažnou poruchou pečene (Childova-Pughova trieda B a C) má byť upravená počiatočná aj terapeutická dávka (pozri časť 4.2).

Priemerné plazmatické koncentrácie atomoxetínu u subjektov s ochorením obličiek v konečnom štádiu boli vo všeobecnosti vyššie ako priemer u zdravých kontrolných subjektov, čo sa prejavilo zvýšením hodnoty Cmax(7 % rozdiel) a AUC0-∞(asi 65 % rozdiel). Po úprave dávky vzhľadom na telesnú hmotnosť sú rozdiely medzi týmito dvoma skupinami minimalizované. Na základe farmakokinetiky atomoxetínu a jeho metabolitov u osôb s ochorením obličiek v konečnom štádiu úprava dávky nie je nutná (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu alebo reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.S ohľadom na obmedzenie dávok spôsobené klinickou (alebo prehnanou farmakologickou) odpoveďou zvierat na liek v kombinácii s metabolickými rozdielmi medzi druhmi zvierat predstavuje maximálna tolerovaná dávka použitá u zvierat v neklinických štúdiách expozíciu atomoxetínu podobnú alebo mierne vyššiu ako je dosiahnutá u pacientov - CYP2D6 pomalých metabolizérov pri maximálnej odporúčanej dennej dávke.


Na mladých potkanoch sa zrealizovala štúdia s cieľom vyhodnotiť účinky atomoxetínu na rast, neurobehaviorálny a sexuálny vývoj. Pozorovali sa mierne oneskorenie spriechodnenia vagíny (všetky dávkovania) a separácie predkožky ( 10 mg/kg/deň), ako aj mierny pokles nadsemenníkovej hmotnosti a počtu spermií ( 10 mg/kg/deň); účinky na fertilitu či reprodukčnú výkonnosť neboli zistené. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


Gravidným králikom sa v čase organogenézy podávali sondou dávky atomoxetínu až 100 mg/kg/deň. Pri tejto dávke sa v 1 z 3 štúdií pozorovali: pokles živých plodov, vzostup včasnej resorpcie, mierny nárast výskytu atypického pôvodu krčnej tepny a chýbajúcej podkľúčnej tepny. Tieto zistenia sa pozorovali pri dávkach, ktoré spôsobovali miernu tehotenskú toxicitu. Výskyt týchto zistení je v rámci kontrolných hodnôt zistených v minulosti. Dávka, pri ktorej sa nepozorovalo žiadne z týchto zistení, bola 30 mg/kg/deň. Expozícia (AUC) nenaviazanému atomoxetínu u králikov, pri dávke 100 mg/kg/deň, bola približne 3,3 násobkom (extenzívni metabolizéri CYP2D6) a 0,4 násobkom (pomalí metabolizéri CYP2D6) expozície u ľudí pri maximálnej dennej dávke 1,4 mg/kg/deň. Nálezy v jednej z troch štúdií na králikoch boli nejednoznačné a ich relevantnosť pre človeka je neznáma.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


predželatínovaný kukuričný škrob

magnéziumstearát


Atominex sila

telo

viečko

10 mg

oxid titaničitý (E171),

želatína

oxid titaničitý (E171),

želatína

18 mg

oxid titaničitý (E171),

želatína

oxid titaničitý (E171),

žltý oxid železitý (E172),

želatína

25 mg

oxid titaničitý (E171),

želatína

oxid titaničitý (E171),

indigotín-FD&C modrý 2 (E132),

želatína

40 mg

oxid titaničitý (E171),

indigotín-FD&C modrý 2 (E132),

želatína

oxid titaničitý (E171),

indigotín-FD&C modrý 2 (E132),

želatína

60 mg

oxid titaničitý (E171),

žltý oxid železitý (E172),

želatína

oxid titaničitý (E171),

indigotín-FD&C modrý 2 (E132),

želatína

80 mg

oxid titaničitý (E171),

želatína

oxid titaničitý (E171),

žltý oxid železitý (E172),

želatína

100 mg

oxid titaničitý (E171),

žltý oxid železitý (E172),

želatína

oxid titaničitý (E171),

žltý oxid železitý (E172),

želatína


Potravinársky čierny atrament 10A1 (obsahujúci šelakovú glazúru 45% (z toho 20% esterifikovaných) v etanole, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol (E1520), hydroxid amónny 28% (E527)).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Aclar/PVC – Al blistre, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 84, 60, 90 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kapsuly sa nemajú otvárať. Atomoxetín dráždi oči. V prípade, že sa obsah kapsuly dostane do kontaktu s okom, je nutné postihnuté oko okamžite vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Ruky a iné potenciálne znečistené povrchy je nutné čo najrýchlejšie umyť.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Atominex 10 mg: 78/0232/14-S

Atominex 18 mg: 78/0233/14-S

Atominex 25 mg: 78/0234/14-S

Atominex 40 mg: 78/0235/14-S

Atominex 60 mg: 78/0236/14-S

Atominex 80 mg: 78/0237/14-S

Atominex 100 mg: 78/0238/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


19

Atominex 80 mg